vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO"

Transkript

1 Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo v oblasti investic 2a) pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč 2b) pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč 2c) pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 obchodní mil. Kč 2d) pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč vedoucí OI, OZT nebo OVS 3. Kupní a jiné smlouvy na neinvestiční dodávky (pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty viz SM_2) 3a) pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč 3b) pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč 3c) pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 obchodní mil. Kč 3d) pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč zaměstnanci podle bodu 4 a 5 nebo obchodní manažeři podle předmětu smlouvy 4. Objednávky v centrálním nákupu 3) zboží, služeb a materiálu neinvestiční povahy 4a) léky vedoucí lékárník 13) 4b) zdravotnické prostředky vedoucí OZM 13) 4c) DDHM, DDNM, materiál a služby pro vedoucí OVS 13) výpočetní techniku, servis, maintenance 4d) údržba, servis, revize a nákup vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO staveb 4f) likvidace odpadů, nákup energií a paliv, údržba a opravy energetických zařízení vedoucí OEOH 4g) telekomunikační, poštovní a úklidové služby, údržba komunikací, mobiliáře a vnějšího informačního systému 4h) knihy, časopisy, rešerše v hodnotě nad 200 Kč (v tištěné i elektronické podobě) vedoucí PO vedoucí lékařské knihovny 13)

2 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 4i) služby a materiál pro zvyšování a vedoucí OPMP 13) prohlubování kvalifikace a personální práci 4j) služby a materiál hrazený z FKSP (mimo vedoucí OPMP půjček), provoz a investice chata Zdobnice 4k) půjčky FKSP vedoucí OPMP 4l) finanční služby a poradenství vedoucí OEI, vedoucí OFA 4m) reprografické služby vedoucí reprocentra 13) 4n) ostatní materiál, DDHM a služby vedoucí MTZ 13) 4o) drobné nákupy v hotovosti přednostové, vedoucí 9) 13) odborů správy a 4p) materiál, služby a práce související s ochranou osob a majetku FN HK vedoucí oddělení krizového managementu 4q) materiál, služby a práce související s věcnými prostředky požární ochrany vedoucí oddělení požární prevence 5. Objednávky v decentralizovaném nákupu materiálu, zboží a služeb 3) 4) neinvestiční povahy 5a) zdravotnické prostředky a radiofarmaka ZLP nebo ved. lékaři IV. INT, OLG, ONM, STOM, TKÚ, TRANS, ÚKBD, ÚKIA, ÚKM, ORLfoniatrie 5b) krev, krevní deriváty a související vedoucí lékař TRANS dodávky a služby 5c) potraviny, údržba a servis technologie, vedoucí SO náhradní díly, speciální mycí prostředky 5d) údržba a servis technologie, náhradní díly vedoucí prádelny 5e) provozní hmoty, údržba a servis, náhradní vedoucí DO díly pro vozidla 5f) dodavatelská likvidace odpadu, údržba a vedoucí OEOH servis technologie, náhradní díly 5g) provozní služby (zahradnické, stěhovací apod.), údržba a servis technologie vedoucí PO 5h) materiál, práce a služby pro SUZ vedoucí SUZ 5i) materiál, práce a služby specializované pro 1 pracoviště v rozsahu do Kč bez DPH, nejvýše 10 % rozpočtu ostatních věcných nákladů pracoviště 5j) služby a práce související se správou a dokumentací nemovitostí 6. Materiál, práce a služby pro projekty schválené vedením FN HK s omezenou dobou trvání 7. Smlouvy o poskytování zdravotní péče přednostové a ZLP, vedoucí, vedoucí odborů správy vedoucí OI vedoucí projektu nebo jiný vedoucí zaměstnanec, pověřený ředitelem 14)

3 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje 7a) se zdravotními pojišťovnami 7b) s ostatními subjekty 8. Smlouvy nájemní 8a) nebytové prostory aktivní 8b) na nájem bytu, nájem nebytových prostor v obytných domech a ubytovnách 8c) na ubytování vedoucí SUZ 8d) nebytové prostory - pasivní 9. Smlouvy o klinických studiích a klinickém hodnocení léků a ZP a klinických zkouškách ZP 10. Darovací smlouvy 10a) v hodnotě přesahující Kč nebo na investiční účely 10b) ostatní 11. Smlouvy o zřízení konsignačního skladu, obchodní 12. Smlouvy o zvyšování kvalifikace, stážích, praxích a studijních pobytech 12a) FN HK je plátcem vedoucí OPMP 12b) FN HK je příjemcem vedoucí OPMP 13. Smlouvy o výpůjčce 14. Vydané faktury 14a) za zdravotní péči vedoucí OFA 14b) za prodej zboží z lékárny (včetně vedoucí nemocniční lékárny fakturace ZP) 14c) za prodej krve a krevních derivátů vedoucí lékař TRANS 14d) za ubytovací služby, nájem bytů a nebytových prostor v bytových domech a ubytovnách vedoucí SUZ 14e) za nájem ostatních nebytových prostor, vedoucí OEI stravovací služby 14f) za služby prádelny, dopravy vedoucí příslušného odboru správy 14g) za výkony soudního lékařství (mimo přednosta ÚSL výkonů pro soudní znalce) 14h) za penále z pozdních úhrad vedoucí OEI pozn. 5) 12) 10)

4 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 14i) za prodej materiálu a majetku ze skladů vedoucí OEI MTZ, odpadu a nevrácené OOPP 14j) opravy předpisů regulačních poplatků vedoucí OEI 14 k) za dopravu pacientů nad rozsah hrazený vedoucí OEI zdravotní pojišťovnou a nadstandardní zdravotní služby 14l) za energie a likvidaci odpadu vedoucí OEOH 14m) za laboratorní výkony ÚKBD vedoucí OEI 14n) za služby provozního odboru (vjezdy, vedoucí provozního odboru soukromé telefony aj.) 14o) za ostatní dodávky vedoucí OFA 15. Doklady o tržbách v hotovosti 15a) příjmové pokladní doklady pokladník 15b) tržby: - za ubytování a byty referent SUZ 15c) - za zdravotní péči pracovníci pověření výběrem hotovosti za zdravotnické služby 15d) - za prodej léků a ZP pracovníci lékárny a stomatologie, pověření prodejem 15e) - za různé provozní služby a výrobky vedoucí pracoviště 15f) - poplatky účastníků akcí FKSP pověření pracovníci OPMP 15g) - za soukromé telefonní hovory vedoucí pracoviště 15h) - za regulační poplatky výběrčí regulačních poplatků 16. Došlé faktury 16a) věcná a formální správnost objednávající zaměstnanec 6) podle bodu 4. nebo 5. 16b) souhlas s úhradou vedoucí OEI (hlavní účetní) 7) 17. Doklady o výdajích v hotovosti: 17a) výdajové pokladní doklady pokladník 17b) podklady pro výběr/výplatu peněz přednostové, primáři, 18. Výdejky, převodky, žádanky, doklady pro vnitropodnikové zúčtování přednostové, primáři, 19. Souhrnné doklady k výplatě mezd 20. Požadavky na použití soukromého vozidla při pracovní cestě ředitel, náměstkové, přednostové, primáři, 8)

5 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje 21. Cestovní příkazy, jednorázové kurzy, kongresy apod. 21a) při tuzemské pracovní cestě (příkaz ředitel, náměstkové, k cestě a následné schválení cesty) přednostové, primáři, 21b) při zahraniční pracovní cestě - příkaz jako 20 a) + ředitel nebo k cestě ekonomický 21c) schválení zahraniční pracovní cesty jako 20 a) + ředitel nebo ekonomický 21d) schválení výplaty vedoucí OEI 22. Zálohy na cestovné, drobný nákup, výplatu mzdy ředitel, náměstkové, přednostové, vedoucí odborů správy a 23. Smlouvy o půjčkách z FKSP pozn. 11) Poznámky: 1) 2) 3) Rozsah a sortiment v centrálním i decentralizovaném nákupu je dále upřesněn nákupními směrnicemi ředitele FN HK a směrnicí o veřejných zakázkách. 4) Decentralizovaný nákup zboží, materiálu a služeb je povolen pouze pro uvedená pracoviště, pouze pro spotřební materiál, zboží a služby používané výhradně tímto pracovištěm a pouze v rozsahu, nepřevyšujícím spotřebu pracoviště v období 2 měsíců. Pro jednorázové akce (projekty s ohraničeným trváním, kongresy apod.) může ředitel jmenovat příkazce a správce a stanovit rozsah decentralizovaného nákupu pro zboží a služby, které nejsou ve FN HK běžně k dispozici. 5) Nájemní smlouvy se nemusí uzavírat písemně u krátkodobých pronájmů (do 48 hodin). 6) Převzetí dodávky potvrzuje věcně příslušný odborný zaměstnanec. 7) Podpis F je nutný pouze u faktur hrazených z investičních dotací. 8) U grantů, výzkumných záměrů a projektů jsou příkazci operace jejich hlavní řešitelé nebo vedoucí. 9) Drobným nákupem lze pořídit občerstvení, materiál pro havarijní potřeby, materiál, který není skladem (po schválení odd. MTZ). 10) Podpis F je nutný je u výpůjček trvajících déle než 1 měsíc. Krátkodobé výpůjčky po dobu opravy přístroje může po předchozím souhlasu OZT podepsat vedoucí pracoviště. 11) Podpis F je nutný jen u cest hrazených z grantů, dotací a klinických studií. 12) Darovací smlouva nemusí být uzavřena písemně, pokud to dárce nevyžaduje a darovaná částka nebo hodnota darovaného předmětu je nižší než Kč. Smlouva vznikne převzetím daru zaměstnancem FN HK, který je povinen zajistit jeho neodkladné předání do pokladny (finanční dar), majetkovou evidenci (věcný dar) nebo účetní evidenci (ostatní bezplatné poskytnutí služby apod.).

6 13) Příkazcem operace je ve fázi před vznikem závazku vedoucí pracoviště, vystavující požadavek (žádanku) podle bodu 17; nákladový rozpočet, stanovený žádajícímu pracovišti, je v tomto případě považován za limitovaný příslib. 14) Použití tohoto režimu je vyhrazeno pro případy, kdy není efektivní použít režim centrálního nákupu. Nutno ohlásit předem OEI a obchodnímu úseku.

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více