očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování"

Transkript

1 Novinky v ZDP pro fyzické osoby část podklady pro on-line seminář očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

2 Obsah 2. části slevy na dani (základní sleva na důchodce, sleva za umístění dítěte) daňové zvýhodnění (odstupňované podle počtu dětí) změny ve formuláři DPFO základ daně a jeho úpravy finanční leasing v roce 2015 změny u daňových a nedaňových výdajů majetek a změny s ním související ostatní zajímavosti (speciální řešení pokut a penále) změny v zákoně o rezervách 2

3 Slevy na dani 35ba.1.a) ZDP - základní sleva pro důchodce 2013 a 2014: - nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. zrušení omezení od zpětně pro celý rok nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2340/2013 z sleva lze uplatnit i pro rok Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce informace GFŘ (www.financnisprava.cz) 3

4 Slevy na dani 35bb ZDP - sleva za umístění dítěte - účinnost od , ale 31 zákona č. 247/2014 Sb. => lze uplatnit za celý rok ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka (ve společně hospodařící domácnosti) v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona - za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze tehdy, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů pravidla: - výše shora omezena pro každé dítě - výší minimální mzdy - u zaměstnance je možnost přihlédnout k této slevě na dani až při ročním zúčtování, příp. v daňovém přiznání - pro nerezidenta omezení jako u jiných slev na dani a daňového zvýhodnění 4

5 Daňové zvýhodnění na dítě daňové zvýhodnění na dítě ( 35c ZDP) od roku 2015 navýšeno v případě vyššího počtu dětí: - na jedno dítě Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), ale: - na druhé dítě Kč ročně (1 317 Kč měsíčně) - na třetí a každé další Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) (pro dítě držitele průkazu ZTP/P částka dvojnásobná ) Příklad: Rodina má 2 děti, starší syn navštěvuje základní školu a mladší dcera se narodila Daňové zvýhodnění je možné uplatnit: - na syna ve výši Kč (sazba pro 1. dítě, 12 měsíců) a - na dceru ve výši Kč (sazbou pro 2. dítě, 11 měsíců). (viz Informace GFŘ z : Daňové zvýhodnění v roce 2015 ) 5

6 Formulář DPFO 2014 pro FO nový formulář 5405 vzor č. 21 (s pokyny vzor č. 22), kromě aktualizovaných popisků u jednotlivých řádků obsahuje nově: - řádek č. 52a pro nový odpočet na podporu odborného vzdělávání, - řádek č. 69a pro uplatnění nové slevy za umístění dítěte, - řádek č. 87b pro uplatnění sražené daně podle 36.8 ZDP (pro nerezidenty) možnost uplatnění sražené daně podle 36.7 ZDP je na dřívějším řádku č. 87a, - řádky pro zaznamenání nových příloh na str. 4, pokud je u dané FO pro ně náplň (potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku, potvrzení o příjmech a sražené dani podle 36 z dohod o provedení práce a autorům, potvrzení příjmů od zahraničního správce daně nebo vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí pro účely 10 ZDP) 6

7 Základ daně (ZD) a jeho úpravy 23.3.a.12 ZDP zvýšení ZD o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců => 30 měsíců nebo se promlčela (aplikace na pohledávky splatné po ) 23.3.a.15 ZDP zvýšení ZD o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která zvýšila vlastní kapitál, a to v období, kdy bylo o změně účetní metody účtováno (vazba na účetní princip dle 15a PVZÚ od roku 2013) 23.3.b.6 ZDP snížení ZD o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která snížila vlastní kapitál, a to v období, kdy bylo o změně účetní metody účtováno 7

8 Základ daně a jeho úpravy 23.3.a.16 ZDP zvýšení ZD o bezúplatný příjem, pokud se o něm neúčtuje ve výnosech a nejedná se o osvobozený příjem, příjem který není předmětem daně anebo účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, ale 23.3.c.8 ZDP ZD lze snížit, pokud bude tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu nebylo o něm účtováno v nákladech 23.3.c.9 ZDP ZD lze snížit o hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho TZ, pokud o tomto příjmu účtoval poplatník podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výnosech (lze použít i v 2014 ) 8

9 Základ daně a jeho úpravy Příklad: postup při obdržení bezúplatného příjmu bezúplatný příjem - osvobozen nebo - je předmětem daně a - je předmětem daně a - není předmětem daně - je neosvobozen - je neosvobozen účtován ve výnosech nezahrnut ve výnosech nezahrnut do ZD ( 23.1 ZDP) bez úpravy ZD, výnos se zdaní zvýšení ZD ( 23.3.a.16 ZDP) související výdaj související výdaj (hodnota bezúplatného příjmu, je-li nezahrnut do ZD ( 23.1 ZDP) využit k dosažení, zajištění a udržení daněných příjmů ) je-li již v nákladech: - nic se neprovede není-li v nákladech: - možnost snížit ZD ( 23.3.b.9 ZDP) je-li již v nákladech: - nic se neprovede není-li v nákladech: - možnost snížit ZD ( 23.3.b.8 ZDP) 9

10 Základ daně a jeho úpravy 23.7 ZDP - aplikace ceny obvyklé (opravy nových postupů 2014) - základ daně se upraví (nebude-li rozdíl uspokojivě 2013: doložen / 2014: doložitelný / 2015: doložen : k úpravě ZD může kromě správce daně přistoupit i sám poplatník, ale: 23.3.a.19 ZDP zvýšení ZD o částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně podle 23.7 ZDP (nepoužije se pro tu část rozdílu, která byla mezi spojenými osobami vypořádána) 10

11 Základ daně a jeho úpravy Příklad: viz též důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb. Firmy A a B jsou spojené osoby. A prodá B výrobek za cenu ve výši 100 Kč => - A realizuje výnos 100 Kč a - B realizuje náklad 100 Kč. Obvyklá cena je 70 Kč. Co se stane: - správce daně u B zvýší ZD o 30 Kč - A může dle nově znějícího 23.7 ZDP snížit ZD o 30 Kč ale: - protože u A je výnos skutečně zrealizován (VH zůstává vysoký), je nutné po snížení ZD podle 23.7 ZDP o 30 Kč zase ZD zvýšit, podle nového 23.3.a.19 ZDP 11

12 Daňové a nedaňové náklady - finanční leasing 21d ZDP - obecná společná ustanovení o finančním leasingu - definice již od roku 2014 finanční leasing (pro účely ZDP) = přenechání věci (s výjimkou nehmotného majetku), vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud: - je při vzniku smlouvy - ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník vlastnické právo za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo - ujednáno právo uživatele na tento převod - je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání FL budou na uživatele převedeny - užívací práva k předmětu leasingu, - povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a - rizika spojená s užíváním předmětu leasingu 12

13 Daňové a nedaňové náklady - finanční leasing b ZDP => 21d ZDP přesun podmínky kupní ceny při odkupu (KC ZC vypočtená ze VC evidované u vlastníka, kterou by předmět FL měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100 % VC) - je splněna minimální doba FL; doba FL se počítá ode dne, kdy byl předmět uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání změna u nemovité věci: : minimální doba užívání před odkupem 30 let : minimálně doba užívání před odkupem = doba daňového odpisování po snížení o 6 měsíců 24.4 ZDP obsahuje již jen podmínku o zařazení předmětu leasingu do OM po jeho odkoupení uživatelem přesun ZDP => 21d ZDP, ZDP => 21d ZDP 13

14 Daňové a nedaňové náklady - finanční leasing 2014: na finanční leasing se nevztahují ustanovení ZDP o nájmu 2015: řešení (neřešení) z toho plynoucích problémů: ZDP - možnost nájemce nebo uživatele majetku pořizovaného na FL odpisovat TZ tohoto majetku (možnost zpětného použití i pro rok 2014) k.1 ZDP - daňovým nákladem u vozidla v nájmu nebo vozidla pořizovaného na FL výdaje na spotřebu pohonných hmot prokazovat doklady o nákupu; u zahraničních cest, kde nelze výdaje prokázat, postup podle 24.2.k.4 ZDP (možnost zpětného použití i pro rok 2014) zt) ZDP - paušální výdaj na dopravu lze uplatnit pro nejvýše 3 vlastní vozidla (zahrnutá nebo nezahrnutá v OM) nebo vozidla v nájmu => od roku 2014 nelze uplatnit u vozidel užívaných na základě finančního leasingu 14

15 Daňové a nedaňové výdaje 24.2.zc) ZDP - výdaje, které nejsou podle 25 ZDP nedaňovými a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejících z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy ovlivnily VH ve stejném zdaň. období nebo ve zdaň. obdobích předcházejících (obdobně postupují FO, které nevedou účetnictví) 23.4.e) ZDP - do základu daně se nezahrnou částky zaúčtované do příjmů, pokud přímo souvisejí s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje daňové, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (obdobně postupují FO, které nevedou účetnictví) 15

16 Daňové a nedaňové výdaje 24.2.ch) ZDP - daňově účinné náklady z titulu daní a poplatků - daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která byla ve společném jmění manželů 24.2.zw) ZDP - umožňuje uplatnit zaměstnavateli jako daňové výdaje v podobě: - výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo - příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců [zároveň: výdaje na provoz předškolních zařízení už nejsou uváděny v 25.1.h) ZDP, a ve vlastních zařízeních péče o děti předškolního věku lze uznat i daňovou ztrátu 25.1.k) ZDP] 24.7 ZDP - nabývací cena podílů v obchodní korporaci - se snižuje o ty části, které již byly uplatněny jako daňové výdaje 16

17 Daňové a nedaňové výdaje 25.1.t) ZDP - nedaňové výdaje na reprezentaci, kterými jsou mj. výdaje na pohoštění, občerstvení a dary / bezúplatná plnění / dar 25.1.zp)+zq) ZDP - od roku 2014 nová ustanovení v souvislosti s bezúplatným nabytím majetku: - zp): nedaňové účetní odpisy HM a NM odpisovaného pouze účetně, který byl nabyt bezúplatně / darováním, byl-li tento bezúplatný příjem osvobozen nebo nebyl předmětem daně (obdobné platí pro ZC v případě prodeje nebo likvidace) - zq): nedaňová hodnota majetku, který se neodpisuje podle ZDP a ani účetně, který byl nabyt bezúplatně / darováním nebo hodnota bezúplatně přijatých služeb, pokud byl bezúplatný příjem byl od daně osvobozen či nebyl zahrnut do jejího předmětu (změny lze aplikovat zpětně i pro rok 2014 ) 17

18 Majetek a operace s ním 24.2.zx) ZDP - u poplatníka, který nevede účetnictví, se uznají jako daňové výdaje na zřízení práva stavby, není-li součástí vstupní ceny stavby, a to v poměrné výši připadající ze sjednané doby zřízení práva stavby na příslušné zdaňovací období 24.2.b.2 ZDP - daňový režim ZC odpisovaného HM a NM v případě prodeje či likvidace - rozšíření o vypořádání práva stavby při jeho zániku (kdy stavba připadne vlastníkovi pozemku) - obdobný postup: nebude-li právo stavby součástí žádné stavby a bude odpisováno pouze účetně 29.1.a) ZDP - pořídí-li FO hmotný movitý majetek v době > 1 rok před zahájením nájmu => VC se určí jako reprodukční pořizovací cena (jak je to již nyní v případě vložení majetku do OM) 18

19 Majetek a operace s ním ZDP - VC hmotného majetku původního odpisovatele, která se použije u nabyvatele vkladu pro pokračování v odpisování, se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součástí ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle účetních předpisů 27 ZDP - nemožnost odpisovat ve vazbě na bezúplatné nabytí 2013: 27.i) ZDP 2014: 27.j) ZDP 2015: 27.j) ZDP bylo-li bezúplatné nabytí HM předmětem daně darovací a bylo v bylo-li bezúplatné nabytí HM od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo jejím HM nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno době nabytí od daně předmětem nebo nebylo darovací osvobozeno (s výjimkou dědění u fyzické osoby) předmětem daně (zpětně i v 2014) 19

20 Majetek a operace s ním změny přílohy č. 1 ZDP 2013/2014 a následná oprava chyb: : příloha č. 1: klasifikace SKP => klasifikace produkce CZ-CPA - problémy - nemovité věci: 2013: 5-39 byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle ZVB, kromě: - byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky v budovách ze dřeva a plastů v položce (4-22) a - nebytové prostory v budovách a stavbách uvedených v 6. OS 2014: 5-39 jednotky podle občanského zákoníku, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy ( ale 6.OS nebytové prostory neobsahuje ) 2015: doplněno 6-9 jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách 6. OS (možnost zpětně i pro rok 2014) 20

21 Majetek a operace s ním problémy - movité věci (řešení problému zpětně i pro rok 2014): Č.p. OS CZ-CPA Popis Řešení problému Ruční mechanizované nástroje Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních) Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů Jen: hydraulické sestavy 1-24: Ruční mechanizované nástroje, 2-43: Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost 2-33: Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost 3-36: Ventilátory 3-23: Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy 2-37: Hydraulická a pneumatická zařízení 21

22 Ostatní zajímavosti 38o ZDP - zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně - je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu (obecné pravidlo v 250 DŘ: lze uložit pokutu až do výše 5 % stanovené daně, maximálně až Kč) 38p ZDP - omezení uplatnění vyšších částek odpočtů podle 34 ZDP, 15 ZDP v dodatečném daňovém přiznání - nově: zvláštní ustanovení o penále pro účely výpočtu penále se vychází z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší částky odčitatelných položek 34 ZDP (obecné pravidlo v 251 DŘ: penále až 20 % z doměřené daně ) 22

23 Změny v zákoně o rezervách zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZOR) novela 2015 = zákon č. 267/2014 Sb. (sněmovní tisk č. 252), účinnost od (ale možnost zpětně i pro rok 2014) ZOR: opravné položky (OP) lze tvořit také u pohledávek, o kterých: - bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s účetními předpisy snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem byl zdaněn v obecném základu daně, nebo - bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s účetními předpisy účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření - takto postupují i FO u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány dle účetních předpisů 23

24 Změny v zákoně o rezervách 8a ZOR - OP k nepromlčeným pohledávkám - postupná tvorba - datum vzniku do : - bez aktivního vymáhání: tvorba 20 %, je-li po splatnosti > 6M, pohledávka do Kč - aktivním vymáháním: tvorba 20 %, je-li po splatnosti > 6M, 33 % > 12M, 50 % > 18M, 66 % > 24M, 80 % > 30M, 100 % > 36M - datum vzniku od : - tvorba 50 %, je-li po splatnosti > 18M, tvorba 100 %, je-li po splatnosti > 36M, - podmíněno aktivním vymáháním: jen u pohledávek nabytých postoupením (cizích) s rozvahovou hodnotou > Kč - novela 2015: 36M => 30 M 24

25 Změny v zákoně o rezervách aktivní vymáhání (jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní) = - rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., nebo - soudní řízení, nebo - správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. novela přechodná ustanovení: - pro daňové povinnosti u rezerv a OP za zdaňovací období přede dnem a za zdaňovací období, které započalo před , jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije ZOR ve znění do pro pohledávky splatné před se použije 8a ZOR ve znění do pro pohledávky splatné od lze použít ustanovení 8a ZOR, ve znění od

26 a to je vše k výkladu 26

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více