Znalecký posudek č /2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 711-18/2006"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice Objednatel posudku: Účel posudku: Paní JUDr. Jana Tvrdková soudní exekutor Na Pankráci Praha 4 zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby objednatelky posudku Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Šafařík Kostelní Praha 7 Posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký úkol stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Zemědělská stavba Slatina u Hostouně bez č.p./č.e Hostouň Region: Plzeňský Okres: Domažlice Katastrální území: Slatina u Hostouně 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce exekutora, T. Kříže a P. Křížové. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Výpis z KN Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj KP Domažlice, k.ú. Slatina u H., LV Výpis z KN Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj KP Domažlice, k.ú. Slatina u H., LV Snímek z katastrální mapy - Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková, sp.zn. 095 Ex 166/05/ U Znalecký posudek č. 1740/176/05 vypracovaný znalcem Ing. Janem Švojgrem - Informace a údaje sdělené zástupcem objednatele posudku a vlastníky nemovitostí - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě 5. Použitá literatura: Vyhláška MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., vyhlášky č. 173/2000 Sb., vyhlášky č. 338/2001 Sb., č. 325/2002 Sb., vyhlášky č. 540/2002 Sb., vyhlášky č. 452/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 640/2004 Sb. Nemovitosti oceňování a právní vztahy - Doc. Ing. Bradáč, DrCs. a Doc. JUDr. Fiala, CSc. Oceňování nemovitostí díl III. oceňování obvyklou cenou - Ing. Kokoška a kol. Teorie oceňování nemovitostí - Doc. Ing. Bradáč, DrCs. Úřední oceňování majetku autoři Prof. Ing. Bradáč, DrSc., Ing.Krejčíř a Ing. Hallerová, CSc. Zákon č. 50/1997 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. - Stavební zákon Vyhláška MPMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Odborné časopisy - Reality, Reality Dnes, údaje z internetu a teletextu

3 Vlastnické a evidenční údaje: LV 278 zem. stavba bez čp/če na st. parcele parc.č. 28 Kříž Tomáš, Dešenice 121, Nýrsko r.č /1987 LV 281 pozemek parc.č. St. 28 o výměře 635 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc.č. 68/1 o výměře m 2 - ostatní plocha neplodná půda Křížová Pavla, Dešenice 121, Nýrsko r.č / Dokumentace a skutečnost: K provedení ocenění byla předložena geodetická a právní dokumentace. Stavební výkresy nebyly dohledány. Výměry zemědělské stavby byly zaměřeny při místním šetření. 8. Celkový popis nemovitosti: Tak jak byla nemovitost shledána v den prohlídky, jedná se jednak o samostatně stojící zemědělskou stavbu umístěnou na st. pozemku parc.č. 28. Dále pak stavební pozemek parc.č. 28 a ostatní plocha - neplodná půda parc.č. 68/1. Oceňované nemovitosti jsou umístěny na odlehlé části k.ú. Slatina u Hostouně. Přístup je k pozemkům parc.č. St. 28 a parc.č. 68/1 po nezpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví jiného vlastníka, obce Hostouň. Zemědělská stavba ani pozemky nejsou připojeny na žádné inženýrské sítě. Nemovitosti nelze, s ohledem na současný technický stav a polohu jejich umístění k obytné části obce, pronajmout, proto výnosová metoda není použitá. Věcná cena odpovídá, v tomto případě, administrativní ceně, neboť tato nejlépe vystihuje věcnou hodnotu a s ohledem na použitou vyhlášku je objektivní cenou. Při srovnávací metodě jsem vycházel z nabídek realitních kanceláří. Tyto nabídky jsou modifikovány ke vztahu k oceňované nemovitosti a zkušenostem, které jsou známy na trhu nemovitostí. Při ocenění dřevin jsem použil stanovení ceny dřevin stanovenou znalcem Ing. Janem Švojgrem v posudku č. 1740/176/05 ze dne , tento posudek je uložen v mém archivu (Ing. P. Šafařík). 9. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Zemědělská stavba b) Porosty b 1 ) Okrasné dřeviny c) Pozemky c 1 ) Stavební parc.č. St. 28

4 - 4 - c 2 ) Ostatní plocha parc.č. 68/1 10. Popis objektů a pozemků: a) Hlavní stavby a 1 ) Zemědělská stavba Jedná se o zemědělskou stavbu, zřejmě původně sloužila pro ukládání zemědělských produktů. Stavba je zděná ze smíšeného zdiva, nepravidelného lichoběžníkového půdorysu. Střešní konstrukce je dřevěná bez stropu. Krytina je z eternitových tašek. Klempířské prvky chybí. Rovněž chybí okna, dveře i vrata. Podlaha je pouze hliněná. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Vnitřní omítky chybí, vnější omítky jsou značně narušené, zvláště na odvrácené straně objektu. Na východní straně stavby je narušena statika. Celkový stav je velmi zanedbaný. Pokud nebude přistoupeno k rekonstrukci, je další životnost odhadnuta na 5 až 10 roků. Podle sdělení majitele je objekt z roku b) Porosty b 1 ) Okrasné dřeviny Dřeviny s nachází na pozemku parc.č. 68/1. c) Pozemky c 1 ) Stavební parc.č. St. 28 c 2 ) Ostatní plocha parc.č. 68/1 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 640/2004 Sb.) a) Hlavní stavby a 1 ) Zemědělská stavba - 3 Zatřídění pro potřeby ocenění: Hala: K. skladování a úprava zemědělských produktů Svislá nosná konstrukce: zděná Kód standardní klasifikace produkce: Zastavěné plochy a výšky podlaží: stodola: 10,30*18,56+10,30*1/2*4,72 = 215,48 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin stodola: 215,48 m 2 8,90 m 1 917,77 m 3

5 - 5 - Součet 215,48 m ,77 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 917,77 / 215,48 = 8,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 215,48 / 1 = 215,48 m 2 Obestavěný prostor: stodola: 215,48*(5,45+1/2*3,45) = 1 546,07 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 546,07 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací: mělké založení bez izolace P 100,00 2. Svislé nosné konstrukce: zdivo rozvalené nefunkční S 100,00 3. Stropy: bez stropů C 100,00 4. Krov, střecha: dřevěný vázaný S 100,00 5. Krytiny střech: osinkocementové šablony S 100,00 6. Klempířské konstrukce: chybí C 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: dvouvrstvé vápenné omítky - část. narušená P 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: poškozená, narušená, opadaná, nefunkční P 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: X 100, Schody: bez schodů C 100, Dveře: chybí C 100, Vrata: chybí C 100, Okna: chybí C 100, Povrchy podlah: pouze udusaná hlína C 100, Vytápění: X 100, Elektroinstalace: chybí-nefunkční C 100, Bleskosvod: chybí C 100, Vnitřní vodovod: X 100, Vnitřní kanalizace: X 100, Vnitřní plynovod: X 100, Ohřev vody: X 100, Vybavení kuchyní: X 100, Vnitřní hygienická vybavení: X 100, Výtahy (u více podlažních hal): X 100, Ostatní: chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 12,30 100,00 0,46 5,66 2. Svislé nosné konstrukce: S 29,80 100,00 1,00 29,80 3. Stropy: C 9,10 100,00 0,00 0,00 4. Krov, střecha: S 11,20 100,00 1,00 11,20 5. Krytiny střech: S 2,80 100,00 1,00 2,80 6. Klempířské konstrukce: C 0,70 100,00 0,00 0,00 7. Úprava vnitřních povrchů: P 6,00 100,00 0,46 2,76 8. Úprava vnějších povrchů: P 3,20 100,00 0,46 1, Schody: C 0,70 100,00 0,00 0, Dveře: C 2,10 100,00 0,00 0,00 Část [%]

6 Vrata: C 2,40 100,00 0,00 0, Okna: C 4,40 100,00 0,00 0, Povrchy podlah: C 4,90 100,00 0,00 0, Elektroinstalace: C 4,80 100,00 0,00 0, Bleskosvod: C 0,40 100,00 0,00 0, Ostatní: C 5,20 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 53,69 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5369 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 47 odst. 7. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,3650 Úprava koeficientu prodejnosti o: -10,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,3285 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 3): = 1 468,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9506 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP) : * 0,6146 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,5369 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 1,8730 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,3285 Základní cena upravená = 258,89 Kč/m 3 Plná cena: 1 546,07 m 3 * 258,89 Kč/m 3 = ,06 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 100 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 110 = 90,909 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 14 činit 85 % ,75 Kč Zemědělská stavba - zjištěná cena = ,31 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé travní porosty Pozemek parc.č. 68/1 navazuje na pozemek s lesním porostem. Na pozemku se nachází lesní porost vzniklý náletem lesních dřevin. Trvalý porost je oceněn dle 37 vyhlášky. Lesní porost není lesnicky zařízení lesním hospodářským plánem a proto veškeré potřebné taxační údaje a plochy byly zjištěny znalcem při místním šetření.

7 - 7 - Identifikace lesního porostu ke dni místního šetření: - skupina lesních typů 3S, stáří porostu 35 let (25-45 let), zakmenění 0,9, obmýtí 120 let, zastoupení dřevin KL 75, JS 10, OS 10 JiV 5, DB+, TŘ+, bonity dřevin KL 3, JS 3, OS 3, JiV 9 Lesní porosty Výměra Skupina - název Parc.č. Stáří Obmýtí Bonita Jedn. cena Celková cena m 2 buk-javor klen 68/1 35 r. 120 r. 3 15,- Kč/m ,- Kč SB: 2, součinitel srovnávací bonity x 1,200 Zastoupení dřevin v lesním porostu (75%) x 0,750 Zakmenění lesního porostu x 0,900 Koeficient věkový K v = 1,00 0,004 x (obmýtí stáří) x 0,660 Koeficient prodejnosti K p x 1,000 = ,36 Kč Výměra Skupina - název Parc. č. Stáří Obmýtí Bonit a Jedn. cena Celková cena m 2 jasan-jasan ztepilý 68/1 35 r. 120 r. 3 14,30 Kč/m ,- Kč SB: 4, součinitel srovnávací bonity x 0,900 Zastoupení dřevin v lesním porostu (10%) x 0,100 Zakmenění lesního porostu x 0,900 Koeficient věkový K v = 1,00 0,004 x (obmýtí stáří) x 0,660 Koeficient prodejnosti K p x 1,000 = 3 394,28 Kč Výměra Skupina - název Parc.č. Stáří Obmýtí Bonita Jedn.cena Celková cena m 2 topol-jíva 68/1 35 r. 120 r. 9 13,95 Kč/m ,- Kč SB: 8, součinitel srovnávací bonity x 1,850 Zastoupení dřevin v lesním porostu (5%) x 0,050 Zakmenění lesního porostu x 0,900

8 - 8 - Koeficient věkový K v = 1,00 0,004 x (obmýtí stáří) x 0,660 Koeficient prodejnosti K p x 1,000 = 3 403,18 Kč Výměra Skupina - název Parc.č. Stáří Obmýtí Bonita Jedn.cena Celková cena m 2 osika 68/1 35 r. 120 r. 3 14,30 Kč/m ,- Kč SB: 4, součinitel srovnávací bonity x 0,200 Zastoupení dřevin v lesním porostu (10%) x 0,100 Zakmenění lesního porostu x 0,900 Koeficient věkový K v = 1,00 0,004 x (obmýtí stáří) x 0,660 Koeficient prodejnosti K p x 1,000 = 754,28 Kč Lesní porosty celkem : = ,10 Kč Trvalé porosty zjištěná celkem : ,10 Kč Rekapitulace ocenění včetně opotřebení a) Zemědělská stavba = ,- Kč b) Trvalé porosty = ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Zemědělská stavba Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 Množství jednotek oceňované stavby: 215,00 Bylo velmi obtížné vyhledat srovnatelné objekty v daném regionu. Výsledkem jsou následující porovnávané nemovitosti : 1. bývalá zemědělská usedlost v Puclicích. Sestává se z obytné části a z hospodářského objektu. V obytné části se nachází 3 místnosti, el. přípojka 220/380 V. Na přilehlém pozemku je studna, suché WC. S ohledem na stav je cena upravena. 2. zemědělská usedlost v obci Vílov. Sestává z nepodsklepeného jednopodlažního domu a s navazujícím zem. objektem. Po částečné rekonstrukci v roce Cena je upravena. 3. zemědělská usedlost v obci Malonice, s obytnou částí, na níž navažuje hospodářská část. V roce 1980 byly provedena modernizace. Cena je upravena.

9 hospodářská budova se stodolou v Klenovicích. Hospodářská stavba se stodolou. Napojeno na el. síť 220/380V, vlastní studna. Cena je upravena. 5. zemědělská usedlost v lokalitě Babiná. V současné době není obývána. V hlavní budově jsou 4 místnosti. Navazují hospodářská stavení. Napojeno na rozvod 220/380 V, veřejný vodovod a kanalizaci. Cena je upravena. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v Množství Jedn. cena Zem.usedlost Puclice ,- Kč 0,90 1,00 0,20 300,00 jedn. 318,00 Kč/jedn. Zem.usedlost Vílov ,- Kč 0,85 1,00 0,20 445,00 jedn. 294,16 Kč/jedn. Zem.usedlost ,- Kč 0,85 1,00 0,20 442,00 jedn. 338,46 Kč/jedn. Malonice Hosp. budovy ,- Kč 0,85 1,00 0,20 620,00 jedn. 117,90 Kč/jedn. Klenovice zem.usedlost Babiná ,- Kč 0,85 1,00 0,20 390,00 jedn. 248,03 Kč/jedn. Součet: 1 316,55 Kč/jedn. / 5 Průměrná jednotková cena: 263,31 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 117,90 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: 338,46 Kč/jedn. Základní cena: 263,31 Kč 215,00 á 263,31 Kč/ = ,65 Kč Zemědělská stavba - výsledná cena = ,65 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Zemědělská stavba = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 640/2004 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Stavební parc.č Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č tabulka 1: Není možnost připojení na vodovod: -5 %

10 Není možnost připojení na kanalizaci: -7 % Úprava ceny celkem -12 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,3285 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP hlavní stavby): * 1,8730 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,66 Stavební parc.č zjištěná cena = ,66 Kč a 2 ) Ostatní plocha parc.č. 68/ Pozemek oceněný dle 31 odst. 3. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] JC [Kč/m 2 ] Přirážka [%] Srážka [%] Koef. UC [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha 68/ , ,30 1, ,60 Pozemek oceněný dle 31 odst. 3 - celkem 8 391,60 Ostatní plocha p.č. 68/1 - zjištěná cena = 8 391,60 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky a 1 ) Stavební parc.č. 28 = ,- Kč a 2 ) Ostatní plocha parc.č. 68/1 = 8 390,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Stavební parc.č. 28 Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] poz. Tachov , ,00 0,30 1,00 105,00 poz. Javorná , ,00 0,60 1,00 90,00 poz. Olbramov , ,00 0,40 1,00 92,00 poz. Drahoňův Újezd , ,00 0,40 1,00 110,00 397,- / 4,000 Průměrná jednotková cena: 99,25 Kč/m 2

11 Minimální jednotková cena: 90,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 110,00 Kč/m 2 Oceňovaný pozemek: zastavěná plocha a nádvoří parc.č. St m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 635 m 2 635,00 m 2 á 99,25 Kč/m 2 = ,75 Kč Pozemek oceněný porovnávací metodou - celkem = ,75 Kč Stavební parc.č výsledná cena = ,75 Kč a 2 ) Ostatní plocha p.č. 68/1 Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] poz. Skočice , ,04 2,00 1,00 4,08 poz. Skelná Huť , ,00 0,90 0,80 45,00 poz. Horažďovice , ,00 2,00 0,90 30,00 les. poz , ,00 4,00 1,00 20,00 87,08 / 3,700 Průměrná jednotková cena: 23,53 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 4,08 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 45,00 Kč/m 2 Oceňovaný pozemek: ostatní plocha parc.č. 68/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 4440 m ,00 m 2 á 23,53 Kč/m 2 = ,20 Kč Pozemek oceněný porovnávací metodou - celkem = ,20 Kč Ostatní plocha parc.č. 68/1 - výsledná cena = ,20 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky a 1 ) Stavební parc.č. 28 = ,- Kč a 2 ) Ostatní plocha parc.č. 68/1 = ,- Kč

12 C. Rekapitulace Věcná cena: Věcná cena zemědělského objektu: Věcná cena porostů: Věcná cena stavebního pozemku parc.č. 28: Věcná cena ostatního pozemku parc.č. 68/1: ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 392,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena zemědělského objektu: ,- Kč Porovnávací cena porostů: ,- Kč Porovnávací cena stav.pozemku parc.č. 28: ,- Kč Porovnávací cena ostat.pozemku parc.č. 68/1: ,- Kč Obvyklá cena zem. objektu: ,- Kč slovy : padesátosmtisíc Kč Obvyklá cena st. pozemku parc.č. 28: ,- Kč slovy : padesátsedmtisíc Kč

13 Obvyklá cena pozemku parc.č. 68/1 vč.dřevin: ,- Kč slovy: jednostotřicetosmtisíc Kč V Praze, Ing. Pavel Šafařík Kostelní Praha 7 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j.spr. 1766/97, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2006 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 18/06. E. Seznam příloh: Fotodokumentace Výpis z KN Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj KP Domažlice, k.ú. Slatina u Hostouně, LV 278 Výpis z KN Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj KP Domažlice, k.ú. Slatina u Hostouně, LV 281 Snímek z katastrální mapy

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více