Informationen für Start-Ups Tschechien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informationen für Start-Ups Tschechien"

Transkript

1 Informationen für Start-Ups Tschechien

2 Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky 2.2 Podpory 2.3 Úřady 2.4 Pojištění 2.5 Založení podniku Ostatní odkazy: Daň z příjmu Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty DPH Daň ze mzdy Daňová evidence Daňové číslo Daňový kalendář Drobný podnikatel Druhy příjmů Faktura Faktura na malé částky Finanční úřad Hospodářská komora Obchodní rejstřík Oznámení o zahájení podnikání Podnikatelský typ Podvojné účetnictví Potřeba kapitálu Právní forma 1 OSVČ Právní forma 2 veřejná obchodní společnost v.o.s. Právní forma 3 komanditní společnost k.s. Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným s.r.o. Právní formy přehled Provozně příslušný finanční úřad Předběžné oznámení o dani z obratu Předpisy výkaznictví

3 Příslušný finanční úřad Rozvahový den Sazebník daně z příjmu Sociální pojištění ČSSZ Zákon o sociálním zabezpečení dávky Zákon o sociálním zabezpečení pojistné Založení podniku Osoba samostatně výdělečně činná Založení podniku s.r.o. Založení podniku veřejně obchodní společnost a komanditní společnost Zdravotní pojišťovna Živnostenský úřad 1. Fáze plánování Plánovací fáze velice důležitá fáze pro položení základního kamene podniku / je ve většině případů trestuhodně zanedbávána Proto mnozí zakladatelé podniků zmoudří až ze vzniklé škody Pravděpodobnost přežití může být pečlivou plánovací fází výrazně zvýšena / Statistika insolvencí vykazuje jako klasická slabá místa peněžnictví, účetnictví, výpo-čet nákladů a řízení / controlling Možnosti profesní samostatnosti s rozlišením podle: o Zakládání Založení vlastního podniku / začátek podniku od nuly na zele-né louce o Převzetí podniku převzetí existujícího podniku / převzetí podniku nejen v rámci rodiny ale i ve větší míře následovníky zvenčí o Frančíza převzetí hotového firemního konceptu se zavedenými značkami / poplatky, které musí být zaplaceny, jsou různě vysoké podle systému frančízy Podnikatelský typ Konstatování resp. přezkoumání, zda zakladatel podniku od-povídá podnikatelskému typu / vhodné kladení otázek / Link Detail Podnikatelský typ Části plánovací fáze jsou: o Obchodní záměr začátek profesní samostatnosti s mnohoslibným ob-chodním záměrem / Link Detail Obchodní záměr o Situace na trhu a konkurence s analýzou atraktivnosti trhu a konkurenční pozice jakož i určení silných-slabých stránek a příležitostí-hrozeb / Link De-tail Situace na trhu a konkurence o Marketing se zaměřením na problémy, přání a potřeby současných a možná budoucích zákazníků / Link Detail Marketing o Rozpočtování obchodní záměr je vyjádřen v číslech, aby mohla být zjiš-těna potřeba kapitálu / Link Detail Rozpočtování Výsledek výsledkem plánovací fáze je podnikatelský záměr, který je dnes takřka standardem jak pro každého zakladatele podniku tak i stávající podnik / Link Detail Podnikatelský záměr.

4 1.1 Obchodní záměr / myšlenka Začátek start do profesní samostatnosti s mnohoslibným obchodním záměrem / Obchodní záměr jako záměr nebo představa podnikatele resp. zakladatele podniku Možnosti ve většině případů se stávajícími nápady/idejemi, které se dále rozvíjí, zlepšují nebo které se přenášejí na nové trhy / znovu vynalézat kolo nebo modifiko-vat stávající / je možné se k obchodnímu záměru cíleně dopracovat / obchodní zá-měr chápán jako řešení nějakého problému Druhy rozlišení podle: o Vlastní obchodní záměr o Převzetí podniku o Frančíza Rámcové podmínky se zřetelem na dodatečné oblasti jako například: o Podnik Název, stanoviště, atd. o Podnikatel resp. tým podnikatelů a jejich kvalifikace o Potřebný personál Jsou další zaměstnanci potřeba, pokud ano, s jakou kvalifikací? o Organizace kdo převezme jaké úkoly a odpovědnosti? o Podniková infrastruktura jaké prostory a jaké nářadí resp. vybavení je po-třeba? o Vhodná právní forma vytyčí právní vztahy uvnitř podniku, jakož i vztahy podniku k jeho okolnímu prostředí / Detail Link Právní formy přehled o Možná ochrana obchodního záměru jak a jestli vůbec je možné chránit obchodní záměr.

5 1. 2 Situace na trhu a konkurence Obecné tato část slouží k obecnému určení situace podniku, který má být založen / jedná se o podstatné informace, které jsou potřeba pro další část - Marketing Určení situace situaci lze posoudit prostřednictvím analýzy portfolia a analýzy SWOT Analýza portfolia skládá se ze čtyř kroků: 1. Atraktivita trhu určování atraktivity trhu na základě definovaných kritérií / Analýza prostředí 2. Konkurenční pozice Určení konkurenční pozice vlastního podniku, který má být založen, a konkurenčních podniků na základě definovaných kritérií / Analýza podniku 3. Grafika portfolia grafické znázornění výsledků analýz atraktivity trhu a konkurenční pozice 4. Přehled o portfoliu kvalitativní popis kritérií týkajících se atraktivity trhu a konkurenční pozice Analýza SWOT skládá se ze čtyř kroků: 1. Příležitosti a hrozby (OT) externí analýza, tzn. analýza prostředí, s ohledem na určitý trh / Příležitosti a hrozby přicházejí zvenčí a nejsou měnitelné 2. Silné a slabé stránky (SW) interní analýza s ohledem na určité oblasti, např. výroba / silné a slabé stránky vycházejí zevnitř, vytváří se tam a jsou měni-telné 3. Grafika SWOT grafické znázornění interní a externí analýzy s uvedením pří-slušných strategií 4. Přehled o SWOT kvalitativní popis interní a externí analýzy s ohledem na různá kritéria.

6 1.3 Marketing Obecné problémy, přání a potřeby stávajících a možná budoucích zákazníků by měly být na začátku všech úvah, nikoliv výrobek / v této souvislosti existuje velký po-čet otázek, které musí být zodpovězeny následuje několik příkladů: o Jaký prospěch nabízí zákazníkovi můj výrobek resp. služba? o Jakým způsobem lze můj výrobek resp. moji službu prodávat? o Existuje pro něj trh? o Za jakou cenu lze výrobek resp. službu prodávat? Úvahy následující body by měly být promyšleny: o Okolí trhu geografická rozloha mého trhu / Hospodářský vývoj mého obo-ru / Důsledky konjunkturních výkyvů / možné změny zákonů a jiných le-gislativních norem / o Zákazníci nákupní zvyklosti, podněty k nákupu a potřeby mých zákazníků / Potřeba porady a servisu o Konkurenti Hlavní konkurenti / cenová hladina a kvalitativní stupně / tech-nický standard a finanční síla / novinky výrobků Klasická teorie marketingu Nástroje marketingu s rozlišením podle čtyř P: o Product (Vytváření produktu) zákazníka? Jak musí produkty resp. služby vypadat, aby uspokojily potřeby o Price (Vytváření ceny) Za jakou cenu by se měly výrobky resp. služby nabízet? o Place (Distribuce) Jakými distribučními kanály by se měly výrobky resp. služby (jednoduše, rychle a cenově výhodně) dostat k zákazníkovi? o Promotion (Komunikace) přesvědčit je k jejich koupi? Jak můžete Vaše zákazníky na Vaše výrobky a služby upozornit a

7 1.4 Rozpočtování Obecné při rozpočtování je obchodní záměr vyjádřen v číslech / při rozpočtování jsou evidovány v budoucnu očekávané příjmy a výdaje (platební toky) / Výsledkem je finanční plán, na základě kterého je zjištěna potřeba kapitálu (zajištění likvidity) Zamezení platební neschopnosti (insolvence) Potřeba kapitálu Zjištění potřeby kapitálu je podstatným úkolem zakladatele pod-niku / pro realizaci obchodního záměru je potřeba dostatečný kapitál / Detail Link Po-třeba kapitálu Časový plán Rozpočtování by mělo být provedeno pro dobu třech až sedmi let Výsledek Výsledky rozpočtování jsou velice rozmanité a obsáhlé / rozlišení podle příjemce, např. vnitropodniková místa a místa vně podniku jaké místo obdrží jaké výsledky (např. vícestupňový výpočet příspěvku na úhradu jen u vnitropodnikových míst) Provedení rozpočtování ve třech krocích: 1. Definice obecných dat Rok zahájení a počet plánovacích roků, úroveň plá-nování (měsíc, kvartál, rok), periodická opakování (sezónní výkyvy), skonto a slevy, atd. 2. Zadání informací relevantních pro plánování tržby a náklady na materiál, personální náklady, režijní náklady, investice a odpisy 3. Vyhodnocení výsledovka (výpočet zisků a ztrát), bilance, finanční plán (plán likvidity), ukazatele, rychlé testování, výpočet nákladů, grafiky,

8 1.5 Podnikatelský záměr Obecné business plan (podnikatelský záměr) doslova přeložen znamená podnika-telský plán / sloužil zpočátku jako pomocný prostředek k akvizici kapitálu / dnes je podnikatelský záměr pokládán za standard, jak pro zakladatele podniků, tak i pro stávající podniky jako komunikační nástroj Užitek podnikatelský záměr je klíčovým dokumentem / zakladatel podniku a / nebo podnikatel potvrzuje schopnost popisovat jasně mnohostranné aspekty založení a ří-zení podniku / popíše podrobně celkovou podnikatelskou koncepci pro konkrétní ob-chodní záměr Znaky rozdíly podle stanovení cíle, např. založení podniku vs. existující podnik s např. novým strategickým zaměřením / jsou společné rysy, např. obsáhlé hodno-cení příležitostí a rizik obchodní činnosti / určité nároky na formu a obsah / stručný a přece obsažný / cca 30 stran / soustředění na podstatu / věcnost / i pro laika srozu-mitelný / souvislý / optický vývěsní štít Obsah podstatné části: o Realizační resumé stručný přehled o celkovém záměru / zvláštní vý-znam o Podnik obecné informace o podniku název, datum založení, právní forma, sídlo, atd. o Obchodní záměr popis obchodního záměru / ve zkratce výrobky resp. služby a prospěch zákazníka o Situace na trhu a konkurence znázornění výsledků analýzy portfolia a analýzy SWOT o Marketing / úvahy prostředí trhu, zákazníci a konkurenti o Marketing / 4 P Product (Vytváření produktu) / Price (Vytváření ceny) / Place (Distribuce) / Promotion (Komunikace) o Rozpočtování Potřeba kapitálu / financování (vlastní vs. cizí) / struktura nákladů / tržby / výpočet nákladů o Podnikatel resp. tým podnikatelů krátký popis klíčových osob (životopis) / kdo dělá co? / co bude zadáno interně vs. externě? o Příležitosti a rizika kvantitativní a kvalitativní odhad příležitostí a hrozeb / plán opatření musí kdy udělat? co se o Časový plán realizace opatření / definice milníků / definice odpovědností.

9 2. Fáze založení podnikání Fáze založení plánovací fázi jako teoretická část následuje nyní fáze založení s praktickou realizací / fáze s konkrétní realizací, tj. založení podniku Části fáze založení jsou: o Banky významným úkolem bank v podnikové sféře je stále ještě obstará-ní kapitálu, tj. financování podniku / Link Detail Banky o Podpory velký počet typů podpor a dalších faktorů / Link Detail Podpory o Úřady Úřady chápány jako ony organizace, u kterých musí být založení podniku oznámeno resp., které musí být v souvislosti se založením podniku kontaktovány / Link Detail Úřady o Pojištění ze zákona povinné pojištění a živnostenské dobrovolné pojištění / Link Detail Pojištění Výsledek výsledkem fáze založení je založení podniku / Procedura tzn. návod na založení podniku / Link Detail Založení podniku.

10 2.1 Banky Obecné významným úkolem bank v podnikové sféře je stále ještě zajištění kapitá-lu, tj. financování podniku / dalším úkolem je vyřizování peněžních záležitostí, např. převody, atd. Potřeba kapitálu odkaz na rozpočtování s vypočtením nutné potřeby kapitálu / Detail Link Potřeba kapitálu Kapitál rozlišení podle: o Vlastní kapitál část podnikového kapitálu, který je vložen vlastníky o Cizí kapitál část podnikového kapitálu, který není vložen vlastníkem, např. bankami prostřednictvím úvěrů, dále jsou to závazky Pravidlo financování je potřeba dbát na shodu časové vázanosti kapitálu, tzn. dlouhodobě vázaný majetek (např. dlouhodobý hmotný majetek) by měl být financo-ván dlouhodobým kapitálem (doba splatnosti) (= úvěr / půjčka) / platí analogicky pro krátkodobě vázaný majetek (např. oběžný majetek), měl by být financován krátkodo-bým kapitálem (= kontokorent) Druhy bankovních úvěrů rozlišení podle: o Investiční úvěr slouží k financování podnikového majetku (pozemky, bu-dovy, stroje, vozidla, atd.) jakož i k přestavbě budovy / středně- až dlouho-dobý mezi čtyřmi a dvaceti let o Kontokorentní úvěr provozní úvěr k financování běžného obchodního a platebního styku / dohoda o úvěrovém rámci kontokorentu s volným dispo-nováním úvěrem / použití pro krátkodobé financování Další možnosti financování rozlišení podle: o Leasing častá alternativa financování / nájem investičního celku po urči-tou dobu s možností koupě po uplynutí doby trvání leasingu / šetření vlast-ního kapitálu / nižší vytížení úvěrových jistin / provést srovnání nákladů v případě leasingu a úvěru o Financování z Venture-Capital účastnické financování rizikovým nebo vlastním kapitálem / dočasné podílnictví na mladých podnicích další prodej se ziskem o Dodavatelský úvěr pohodlný ale drahý / je poskytován neformálně / viz okamžitý výpočet využití skonta / ve většině případů je rozumné skonto vy-užívat (pokud jsou k dispozici likvidní prostředky) o Zálohy zákazníků vhodná forma financování / část faktury je zaplacena předem / je možné nakoupit tím např. zboží pro výrobu / není běžné ve všech odvětvích o Podpory nejrůznější druhy podpor nevratná dotace, bankovní záruky, atd.

11 2.2 Podpory Obecné existuje velký počet modelů podpor v závislosti na geografickém okruhu působnosti (EU, stát, region, obec) a dalších faktorů, jako: založení podniku vs. pře-vzetí podniku, odvětví, stanoviště, lokální zásobování, atd. Financování Podpory jako možná, alternativní forma financování Porada Kvůli velkému počtu nabízených podpor se doporučuje kontaktovat porad-ce Pozor pro většinu podpor platí následující: o neexistuje právní nárok na podporu o podpory musí být získané předem ohled na dobu zpracování žádosti o podporu o většinou se požadují obvyklé záruky jako v případě bank Poradenská střediska možná poradenská střediska jsou: o CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic o Hospodářská komora servisní střediska pro zakladatele podniků o Banky Komerční banky, často se speciálními odděleními, a nebo zvláštní banka, která se specializuje pouze na různé formy podpor Českomorav-ská záruční a rozvojová banka, a.s. Internet přehled současných webových stránek k tématu podpor: o Portál ministerstva průmyslu a obchodu o BusinessInfo.cz soukromý portál nejen k tématu podpor, ale i podnikání obecně o Evropský portál pro malé a střední podniky (MSP) tento portál slouží ma-lým a středním podnikům jako univerzální informační zdroj o všech mož-ných dotacích z fondů EU o Hospodářská komora Databáze podpor a dotací hospodářské komory

12 2.3 Úřady Obecné Úřady chápány jako organizace, u kterých musí být založení podniku ohlášeno resp. které musí být v souvislosti se založením podniku kontaktovány / jed-ná se přitom o státní instituce, které vykonávají úkoly státu / zajišťují právní jistotu podniku a veřejnosti Hospodářská komora je zájmovým zastoupením malých a středních podnikatelů / Link Detail Hospodářská komora Živnostenský úřad pro každou podnikatelskou činnost je potřeba živnostenské oprávnění / Link Detail Živnostenský úřad Státní správa sociálního zabezpečení pojištění podnikatele / Link Detail Česká správa sociálního zabezpečení Finanční úřad přihlášení podnikatelské činnosti u příslušného finančnímu úřadu / Link Detail Finanční úřad Zdravotní pojišťovna zaměstnaní pracovníci musí být vždy u zdravotní pojišťovny neprodleně přihlášeni / Link Detail Zdravotní pojišťovna Obec / Město zaměstnaní pracovníci musí být vždy u zdravotní pojišťovny nepro-dleně přihlášeni

13 2.4 Pojištění Obecné Rozdělení pojištění na ze zákona povinné pojištění a podnikatelské nepo-vinné pojištění Rizika - postup při podnikatelské činnosti se vyskytují rizika / rozumný postup: o Rozeznat rizika Jaká rizika mohou podnik ohrožovat? o Rizika hodnotit Co se může stát, když se něco stane? existence od bagatelních škod po ohrožení o Rizika odvrátit Jak mohu rizika odvrátit? zabránit, snížit, překonat Rizika - rozlišení možné rozlišení rizik podle: o Pojistitelná rizika např. povinné ručení o Nepojistitelná rizika např. podnikatelský neúspěch, vyšší moc Zabezpečení podniku obsahuje kromě pravidelného zabezpečení dat, plánování zastupování v době dovolených a v případě nemocí i dobře promyšlenou pojistnou ochranu Povinné pojištění Povinné pojištění živnostníků sociální pojištění, tzn. zdravot-ní a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti / Detail Link Česká správa sociálního zabezpečení Druhy nepovinných pojištění pro podnikatele rozlišení podle: o Pojištění majetku chrání před ztrátou majetku u budov, skladišť zboží, za-řízení, atd. požár, vloupání, škody způsobené bouří/vichřicí, voda z po-trubí, krádež, poškození strojů, pojištění elektrických spotřebičů, počítačů, atd. o Pojištění proti ujmě na majetku k pokrytí ušlých příjmů nebo k pokrytí do-datečně vzniklých nákladů povinné rezervy podniku, právní ochrana podniku, přerušení provozu, atd. o Pojištění osob vlastníka podniku, společníka nebo zaměstnance pojištění odbytu. život-ní, úrazové, zdravotní,

14 2.5 Založení podniku Obecné následuje návod na založení podniku / rozlišení podle: o Podnikatel fyzická osoba 5 kroků k založení podniku jednotlivce / Detail Link Založení podniku OSVČ o Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.) 7 kroků k založení v.o.s. a k.s. / Detail Link Založení podniku v.o.s. a k.s. o Založení s.r.o. 9 kroků k založení s.r.o. / Detail Link Založení podniku s.r.o. Kontrolní seznam aplikace je také kontrolním seznamem ( co se kdy musí udě-lat) / Digitálním nebo papírovým

15 1. Zákon o sociálním zabezpečení Obecné Stanovení periodických příspěvků, tedy poplatků pro jednotlivé druhy po-jištění Základ pojistného příspěvek ne nižší než o 35% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti před rokem 2004 o 40% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti z roku 2004 o 45% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti z roku 2005 o 50% z příjmu ze samotně výdělečné činnosti z roku 2006 o po odečtení výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální základ pojistného příspěvky musí být odváděny vždy, i v případě ztrát o minimální základ pojistného pro nemocenské pojištění, důchodové pojiště-ní, úrazové pojištění, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze vypo-čítat jako součin minimálního měsíčního základu pojistného a počtu kalen-dářních měsíců Maximální základ pojistného 28x průměrné roční mzdy Pojistné na základě základu pojistného stanoví podnikatel výši svého pojistného jako součet násobku = základ pojistného x sazba pojištění Sazba pojistného pro podnik jednotlivce činí: o 29,6%, z toho 28% na důchodové pojištění a 1,6% na státní politiku za-městnanosti o Základ pojistného pro nemocenské pojištění si podnikatel určuje sám, ale nesmí být nižší než dvojnásobek sazby, která je určena v předpisech týka-jících se nemocenského pojištění.

16 2. Oznámení o zahájení podnikání Obecné závazné, písemně předepsané sdělení příslušnému živnostenskému úřa-du, týkající se zahájení podnikání Kroky postupu oznámení o zahájení podnikání: 1. Oznámení o zahájení podnikání u živnostenského úřadu písemně a sice s použitím předtištěných formulářů -> nově Centrální registrační místa 2. Od tohoto okamžiku je možné s podnikáním začít 3. K formuláři o ohlášení živnosti jsou přiloženy: - aktuální výpis z finančního úřadu a ČSSZ, (ne starší než 3 mě-síce) jako důkaz toho, že u nich podnikatel nemá nedoplatky - výpis z obchodního rejstříku (je-li tam zapsán) - doklad o zaplacení správního poplatku 4. Během jednoho měsíce se musí podnikatel nahlásit u finančního úřadu finanční úřad přidělí daňové identifikační číslo Identifikační číslo IČO individuální číslo každého podnikatele Daňové číslo DIČ jednoznačný identifikační znak pro daňové poplatníky.

17 3. Založení podniku Osoba samostatně výdělečně činná Obecné následuje procedere, tj. návod na zřízení podniku OSVČ 7 Detail Link 1 OSVČ Právní forma Podnik jednotlivce následující kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zaklá-dání, financování a práva / Link Detail Hospodářská komora 2. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost se vyžaduje živnos-tenské oprávnění / Link Detail Živnostenský úřad 3. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na zdravotní pojišťovně /žádost o číslo pojiš-tění / Link Detail Zdravotní pojišťovna 4. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení 5. Finanční úřad podat oznámení o živnostenské činnosti (taktéž během prvního měsíce) / Link Detail Finanční úřad

18 4. Založení podniku společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Obecné následuje procedere, tj. návod na založení podniku pro společnost s ručením omezeným (s.r.o.) / Detail Link Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným s.r.o. s.r.o. následující kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zalo-žení, financování a práva / Detail Link Hospodářská komora 2. Zakladatelská smlouva uzavření smlouvy formou notářského zápisu 3. Usnesení společníků jmenování jednatele společnosti a stanovení zastu-pitelských pravomocí 4. Bankovní potvrzení vklad základního kapitálu/minimálně 30% nebo Kč minimálního základního kapitálu, jehož výše je Kč 5. Zápis do obchodního rejstříku/ žádost o zapsání v.o.s. a k.s. vzniká až zápisem do obchodního rejstříku / Detail Link Obchodní rejstřík 6. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost je nutné živnosten-ské oprávnění / Detail Link Živnostenský úřad 7. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na pojišťovně /žádost o číslo pojištění/ Detail Link Zdravotní pojišťovna 8. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení 9. Finanční úřad podat oznámení o živnostenské činnosti (taktéž během prvního měsíce) Link Detail Finanční úřad

19 5. Založení podniku Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost Obecné následuje procedere, tj. návod na zřízení veřejně obchodní společnosti (v.o.s.) a komanditní společnosti (k.s.) / Detail Link Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost v.o.s., a k.s. následují kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zalo-žení, financování a práva / Detail Link Hospodářská komora 2. Zakladatelská smlouva společnost je zřízena společenskou smlouvou 3. Zápis do obchodního rejstříku/ žádost o zapsání v.o.s. a k.s. vzniká až zápisem do obchodního rejstříku / Detail Link obchodní rejstřík 4. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost je nutné živnosten-ské oprávnění / Detail Link Živnostenský úřad 5. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na pojišťovně /žádost o číslo pojištění / Detail Link Zdravotní pojišťovna 6. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení

20 6. Příslušný finanční úřad Obecné finanční úřad, v jehož okruhu působnosti se nachází místo bydliště nebo obvyklý pobyt daňového poplatníka Více bydlišť v případě několika bydlišť, která spadají do působnosti různých fi-nančních úřadů, je příslušný ten finanční úřad, v jehož okruhu daňový poplatník pře-vážně pobývá 7. Rozvahový den Rozvahový den den, na který se vztahuje sestavení účetní uzávěrky na konci ob-chodního roku / většinou se kryje s koncem kalendářního roku ( ) Odlišný hospodářský rok v případě, kdy rozvahový den nespadá na / od-lišný hospodářský rok mohou mít pouze podniky registrované v obchodním rejstříku Bilanční kontinuita jednou zvolený rozvahový den musí být zásadně zachován / může být za daného důvodu změněn ( shoda rozvahového dne dceřiné společnos-ti s rozvahovým dnem koncernu) 8. Podvojné účetnictví Obecné výchozí jsou následující záznamy o vedení účtu bilance o vedení účtu zisků a ztrát o pokladní kniha o soupis majetku (týká se pořízení majetku, který není ihned odpisovatelný) o inventura Zjišťování zisku příjmy pod odečtení výdajů a odpisů Podvojné účetnictví neboť: o rozdíl srovnání podnikového majetku rozdíl konečné účetní rozvahy po odečtení počáteční účetní rozvahy o účty ovlivňující zisk výsledek těchto účtů musí být stejný jako rozdíl srov-nání podnikového majetku Datum vystavení faktury pro časové vyhrazení příjmů a výdajů platí datum vysta-vení faktury / výjimka: investice jsou rozloženy po dobu užívání

21 9. Daň z příjmu Obecné zdanění příjmu osob, jež mají neomezenou daňovou povinnost Vyměřovací základ celková roční hodnota příjmů z pěti druhů příjmů po vyrovnání ztrát a po odečtení zvláštních výdajů / Detail Link Druhy příjmů Daňová sazba 15% vyměřovacího základu / Detail Link Sazebník daně z příjmu Zdanění uskutečňuje se pro kalendářní rok / povinnost zdanění daně 10. Sazebník daně z příjmu Obecné daň z příjmu již není progresivní daň, platí paušální daňová sazba stejná, je jedno, jak je vysoký vyměřovací základ da-ňová sazba je Sazba daně z příjmu dle následujícího postupu: o daň z příjmu = 15% z daňového základu o u zaměstnanců je to 15 % ze super-hrubé mzdy (po odečtení nezdanitel-ných položek) o super-hrubá mzda = 135% hrubé mzdy 11. Druhy příjmů Obecné rozlišení příjmu podle šesti druhů: 1. příjmy ze samostatně výdělečné činnosti 2. příjmy ze závislé činnosti 3. příjmy z provozování živnosti 4. příjmy z kapitálového majetku 5. příjmy z pronájmu 6. ostatní příjmy Seskupování výše uvedené druhy příjmů se seskupují o provozní příjmy týká se druhů příjmů 1 až 3 o jiné než provozní druhy příjmů týká se druhů příjmů od 4 do 6

22 12. Daňová evidence Obecné výchozí jsou následující záznamy: o příjmy a výdaje o deník zboží o soupis majetku (týká se pořízení majetku, který není ihned odpisovatelný) o mzdové účty (při zaměstnávání zaměstnanců) Zjišťování zisku příjmy po odečtení výdajů a odpisů Výkaznictví daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby, které prokázaly obrat pod Kč/rok. Jinak je nutné podvojné účetnictví. Datum platby pro časové vymezení příjmů a výdajů platí datum platby a ne datum faktury přísná zásada přílivu a odlivu / výjimka: investice jsou po dobu užívání od-loženy. 13. Právní forma Osoba samostatně výdělečně činná Obecné jedna osoba je vlastníkem, popř. nájemcem a provozovatelem podniku Ručení plné ručení také i soukromým majetkem Živnostenské oprávnění podnikatel nebo oprávněný jednatel musí mít způsobi-lost / Detail Link Živnostenský úřad Daňové právo daň z příjmu ze zisku odpovídající sazebníku daně z příjmu (15%) / Detail Link Sazebník daně z příjmu Sociální pojištění nemocenské, úrazové a důchodové pojištění samostatně výdě-lečně činných osob / od ,6 % pro podnikatele / Detail Link ČSSZ Obchodné rejstřík zápis od okamžiku dosažení povinnosti doložení faktury / De-tail Link obchodní rejstřík Jméno firmy, resp. název podniku jméno a příjmení (u neregistrovaných OSVČ) / Osobní společnost, firma uvádějící v názvu předmět podnikání nebo firma se smyš-leným názvem (u registrovaných podniků jednotlivců) Ostatní možnost převodu prostřednictvím smlouvy o vnesení na k.s. nebo s.r.o / ukončení prostřednictvím odhlášení živnosti, oznámení o ukončení živnostenské činnosti finančnímu úřadu, obchodnímu rejstříku

23 14. Finanční úřad Obecné - finanční úřad je nejníže postaveným úřadem české finanční správy Struktura české finanční správy: o ministerstvo financí nejvyšší instance v systému odvodů/poplatků o finanční úřad první instance v systému odvodů/poplatků Úlohy rozlišené podle: o všeobecné úlohy u první instancí výběr a správa následujících daní: o daň z příjmů u OSVČ a zaměstnaných osob, vykonávajících závislou čin-nost o daň z příjmu právnických osob o poplatky spojené s motorovými vozidly o Daň z přidané hodnoty o jednotné ohodnocení zvláštní úlohy: poplatky a silniční daň - výběr a správa následujících daní: o poplatky o dědické a darovací daně o pozemková daň 15. Obchodní rejstřík Obecné obchodní rejstřík je soudy vedený veřejný seznam / má objasňující, za-bezpečující funkci a je veřejný, tzn. přístupný každé osobě Číslo zápisu v obchodním rejstříku je přiděleno všem registrovaným podnikům jednoznačná identifikace podniků Zápis všechny společnosti jsou povinné zapsat se do obchodního rejstříku / u fy-zických osob je zápis nepovinný Protokolované podniky podniky již zapsané v obchodním rejstříku

24 Obsah uloženy jsou následující informace: o základní stanovy společenských smluv, např. vlastník, společník, jednatel o vlastní kapitál o rozvahový den o živnostenské oprávnění o výroční zprávy o všechny změny společnosti, např. podíly, ručení 16. Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna zajišťuje sociální pojištění (=povinné pojištění), zaměstna-vatelů / penzijní, nemocenské, úrazové pojištění a pojištění a v nezaměstnanosti Obecné zaměstnané osoby musí být vždy přihlášeny u zdravotní pojišťovny Přihlášení nejpozději osmý den po přijetí zaměstnance prostřednictvím přihlašo-vacího formuláře u zdravotní pojišťovny (nově také prostřednictvím Centralního re-gistračního místa) Číslo pojistného žádost podniku o přidělení pojistného čísla / slouží k identifikaci podniku (=zaměstnavatele) Příspěvky na sociální pojištění rozlišování podílu zaměstnavatele a zaměstnan-ce / základem příspěvku je hrubá mzda / Náhrady výdajů, jako denní diety nebo ki- lometrovné, jsou v určitých mezích osvobozeny od sociálního pojištění / maximální základ příspěvku činí Kč/rok 17. Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Obecné druhá nejčastější právní forma / omezené ručení zůstává na společnosti Ručení plné ručení společníků, omezené výší jejich nesplaceného vkladu do zá-kladního kapitálu (minimální základní kapitál je Kč) ručení obchodně-právního společníka a ručení vůči bance je možné i nad tento rámec Živnostenské oprávnění nositelem živnostenského oprávnění je s.r.o., oprávněný jednatel s dokladem o způsobilosti, který musí být taktéž i obchodně-právním jedna-telem, nebo zaměstnanec plně podléhající povinnému pojištění / Detail Link Živ-nostenský úřad

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Úspěch se dá naplánovat

Úspěch se dá naplánovat Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat krok k vaší profesní samostatnosti. Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existenciální význam.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady účetnictví Funkce účetnictví Způsoby vedení evidence Účetní soustavy Daňová evidence Podvojné účetnictví Obchodní rejstřík Typy účetnictví Finanční účetnictví

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více