Informationen für Start-Ups Tschechien

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informationen für Start-Ups Tschechien"

Transkript

1 Informationen für Start-Ups Tschechien

2 Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky 2.2 Podpory 2.3 Úřady 2.4 Pojištění 2.5 Založení podniku Ostatní odkazy: Daň z příjmu Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty DPH Daň ze mzdy Daňová evidence Daňové číslo Daňový kalendář Drobný podnikatel Druhy příjmů Faktura Faktura na malé částky Finanční úřad Hospodářská komora Obchodní rejstřík Oznámení o zahájení podnikání Podnikatelský typ Podvojné účetnictví Potřeba kapitálu Právní forma 1 OSVČ Právní forma 2 veřejná obchodní společnost v.o.s. Právní forma 3 komanditní společnost k.s. Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným s.r.o. Právní formy přehled Provozně příslušný finanční úřad Předběžné oznámení o dani z obratu Předpisy výkaznictví

3 Příslušný finanční úřad Rozvahový den Sazebník daně z příjmu Sociální pojištění ČSSZ Zákon o sociálním zabezpečení dávky Zákon o sociálním zabezpečení pojistné Založení podniku Osoba samostatně výdělečně činná Založení podniku s.r.o. Založení podniku veřejně obchodní společnost a komanditní společnost Zdravotní pojišťovna Živnostenský úřad 1. Fáze plánování Plánovací fáze velice důležitá fáze pro položení základního kamene podniku / je ve většině případů trestuhodně zanedbávána Proto mnozí zakladatelé podniků zmoudří až ze vzniklé škody Pravděpodobnost přežití může být pečlivou plánovací fází výrazně zvýšena / Statistika insolvencí vykazuje jako klasická slabá místa peněžnictví, účetnictví, výpo-čet nákladů a řízení / controlling Možnosti profesní samostatnosti s rozlišením podle: o Zakládání Založení vlastního podniku / začátek podniku od nuly na zele-né louce o Převzetí podniku převzetí existujícího podniku / převzetí podniku nejen v rámci rodiny ale i ve větší míře následovníky zvenčí o Frančíza převzetí hotového firemního konceptu se zavedenými značkami / poplatky, které musí být zaplaceny, jsou různě vysoké podle systému frančízy Podnikatelský typ Konstatování resp. přezkoumání, zda zakladatel podniku od-povídá podnikatelskému typu / vhodné kladení otázek / Link Detail Podnikatelský typ Části plánovací fáze jsou: o Obchodní záměr začátek profesní samostatnosti s mnohoslibným ob-chodním záměrem / Link Detail Obchodní záměr o Situace na trhu a konkurence s analýzou atraktivnosti trhu a konkurenční pozice jakož i určení silných-slabých stránek a příležitostí-hrozeb / Link De-tail Situace na trhu a konkurence o Marketing se zaměřením na problémy, přání a potřeby současných a možná budoucích zákazníků / Link Detail Marketing o Rozpočtování obchodní záměr je vyjádřen v číslech, aby mohla být zjiš-těna potřeba kapitálu / Link Detail Rozpočtování Výsledek výsledkem plánovací fáze je podnikatelský záměr, který je dnes takřka standardem jak pro každého zakladatele podniku tak i stávající podnik / Link Detail Podnikatelský záměr.

4 1.1 Obchodní záměr / myšlenka Začátek start do profesní samostatnosti s mnohoslibným obchodním záměrem / Obchodní záměr jako záměr nebo představa podnikatele resp. zakladatele podniku Možnosti ve většině případů se stávajícími nápady/idejemi, které se dále rozvíjí, zlepšují nebo které se přenášejí na nové trhy / znovu vynalézat kolo nebo modifiko-vat stávající / je možné se k obchodnímu záměru cíleně dopracovat / obchodní zá-měr chápán jako řešení nějakého problému Druhy rozlišení podle: o Vlastní obchodní záměr o Převzetí podniku o Frančíza Rámcové podmínky se zřetelem na dodatečné oblasti jako například: o Podnik Název, stanoviště, atd. o Podnikatel resp. tým podnikatelů a jejich kvalifikace o Potřebný personál Jsou další zaměstnanci potřeba, pokud ano, s jakou kvalifikací? o Organizace kdo převezme jaké úkoly a odpovědnosti? o Podniková infrastruktura jaké prostory a jaké nářadí resp. vybavení je po-třeba? o Vhodná právní forma vytyčí právní vztahy uvnitř podniku, jakož i vztahy podniku k jeho okolnímu prostředí / Detail Link Právní formy přehled o Možná ochrana obchodního záměru jak a jestli vůbec je možné chránit obchodní záměr.

5 1. 2 Situace na trhu a konkurence Obecné tato část slouží k obecnému určení situace podniku, který má být založen / jedná se o podstatné informace, které jsou potřeba pro další část - Marketing Určení situace situaci lze posoudit prostřednictvím analýzy portfolia a analýzy SWOT Analýza portfolia skládá se ze čtyř kroků: 1. Atraktivita trhu určování atraktivity trhu na základě definovaných kritérií / Analýza prostředí 2. Konkurenční pozice Určení konkurenční pozice vlastního podniku, který má být založen, a konkurenčních podniků na základě definovaných kritérií / Analýza podniku 3. Grafika portfolia grafické znázornění výsledků analýz atraktivity trhu a konkurenční pozice 4. Přehled o portfoliu kvalitativní popis kritérií týkajících se atraktivity trhu a konkurenční pozice Analýza SWOT skládá se ze čtyř kroků: 1. Příležitosti a hrozby (OT) externí analýza, tzn. analýza prostředí, s ohledem na určitý trh / Příležitosti a hrozby přicházejí zvenčí a nejsou měnitelné 2. Silné a slabé stránky (SW) interní analýza s ohledem na určité oblasti, např. výroba / silné a slabé stránky vycházejí zevnitř, vytváří se tam a jsou měni-telné 3. Grafika SWOT grafické znázornění interní a externí analýzy s uvedením pří-slušných strategií 4. Přehled o SWOT kvalitativní popis interní a externí analýzy s ohledem na různá kritéria.

6 1.3 Marketing Obecné problémy, přání a potřeby stávajících a možná budoucích zákazníků by měly být na začátku všech úvah, nikoliv výrobek / v této souvislosti existuje velký po-čet otázek, které musí být zodpovězeny následuje několik příkladů: o Jaký prospěch nabízí zákazníkovi můj výrobek resp. služba? o Jakým způsobem lze můj výrobek resp. moji službu prodávat? o Existuje pro něj trh? o Za jakou cenu lze výrobek resp. službu prodávat? Úvahy následující body by měly být promyšleny: o Okolí trhu geografická rozloha mého trhu / Hospodářský vývoj mého obo-ru / Důsledky konjunkturních výkyvů / možné změny zákonů a jiných le-gislativních norem / o Zákazníci nákupní zvyklosti, podněty k nákupu a potřeby mých zákazníků / Potřeba porady a servisu o Konkurenti Hlavní konkurenti / cenová hladina a kvalitativní stupně / tech-nický standard a finanční síla / novinky výrobků Klasická teorie marketingu Nástroje marketingu s rozlišením podle čtyř P: o Product (Vytváření produktu) zákazníka? Jak musí produkty resp. služby vypadat, aby uspokojily potřeby o Price (Vytváření ceny) Za jakou cenu by se měly výrobky resp. služby nabízet? o Place (Distribuce) Jakými distribučními kanály by se měly výrobky resp. služby (jednoduše, rychle a cenově výhodně) dostat k zákazníkovi? o Promotion (Komunikace) přesvědčit je k jejich koupi? Jak můžete Vaše zákazníky na Vaše výrobky a služby upozornit a

7 1.4 Rozpočtování Obecné při rozpočtování je obchodní záměr vyjádřen v číslech / při rozpočtování jsou evidovány v budoucnu očekávané příjmy a výdaje (platební toky) / Výsledkem je finanční plán, na základě kterého je zjištěna potřeba kapitálu (zajištění likvidity) Zamezení platební neschopnosti (insolvence) Potřeba kapitálu Zjištění potřeby kapitálu je podstatným úkolem zakladatele pod-niku / pro realizaci obchodního záměru je potřeba dostatečný kapitál / Detail Link Po-třeba kapitálu Časový plán Rozpočtování by mělo být provedeno pro dobu třech až sedmi let Výsledek Výsledky rozpočtování jsou velice rozmanité a obsáhlé / rozlišení podle příjemce, např. vnitropodniková místa a místa vně podniku jaké místo obdrží jaké výsledky (např. vícestupňový výpočet příspěvku na úhradu jen u vnitropodnikových míst) Provedení rozpočtování ve třech krocích: 1. Definice obecných dat Rok zahájení a počet plánovacích roků, úroveň plá-nování (měsíc, kvartál, rok), periodická opakování (sezónní výkyvy), skonto a slevy, atd. 2. Zadání informací relevantních pro plánování tržby a náklady na materiál, personální náklady, režijní náklady, investice a odpisy 3. Vyhodnocení výsledovka (výpočet zisků a ztrát), bilance, finanční plán (plán likvidity), ukazatele, rychlé testování, výpočet nákladů, grafiky,

8 1.5 Podnikatelský záměr Obecné business plan (podnikatelský záměr) doslova přeložen znamená podnika-telský plán / sloužil zpočátku jako pomocný prostředek k akvizici kapitálu / dnes je podnikatelský záměr pokládán za standard, jak pro zakladatele podniků, tak i pro stávající podniky jako komunikační nástroj Užitek podnikatelský záměr je klíčovým dokumentem / zakladatel podniku a / nebo podnikatel potvrzuje schopnost popisovat jasně mnohostranné aspekty založení a ří-zení podniku / popíše podrobně celkovou podnikatelskou koncepci pro konkrétní ob-chodní záměr Znaky rozdíly podle stanovení cíle, např. založení podniku vs. existující podnik s např. novým strategickým zaměřením / jsou společné rysy, např. obsáhlé hodno-cení příležitostí a rizik obchodní činnosti / určité nároky na formu a obsah / stručný a přece obsažný / cca 30 stran / soustředění na podstatu / věcnost / i pro laika srozu-mitelný / souvislý / optický vývěsní štít Obsah podstatné části: o Realizační resumé stručný přehled o celkovém záměru / zvláštní vý-znam o Podnik obecné informace o podniku název, datum založení, právní forma, sídlo, atd. o Obchodní záměr popis obchodního záměru / ve zkratce výrobky resp. služby a prospěch zákazníka o Situace na trhu a konkurence znázornění výsledků analýzy portfolia a analýzy SWOT o Marketing / úvahy prostředí trhu, zákazníci a konkurenti o Marketing / 4 P Product (Vytváření produktu) / Price (Vytváření ceny) / Place (Distribuce) / Promotion (Komunikace) o Rozpočtování Potřeba kapitálu / financování (vlastní vs. cizí) / struktura nákladů / tržby / výpočet nákladů o Podnikatel resp. tým podnikatelů krátký popis klíčových osob (životopis) / kdo dělá co? / co bude zadáno interně vs. externě? o Příležitosti a rizika kvantitativní a kvalitativní odhad příležitostí a hrozeb / plán opatření musí kdy udělat? co se o Časový plán realizace opatření / definice milníků / definice odpovědností.

9 2. Fáze založení podnikání Fáze založení plánovací fázi jako teoretická část následuje nyní fáze založení s praktickou realizací / fáze s konkrétní realizací, tj. založení podniku Části fáze založení jsou: o Banky významným úkolem bank v podnikové sféře je stále ještě obstará-ní kapitálu, tj. financování podniku / Link Detail Banky o Podpory velký počet typů podpor a dalších faktorů / Link Detail Podpory o Úřady Úřady chápány jako ony organizace, u kterých musí být založení podniku oznámeno resp., které musí být v souvislosti se založením podniku kontaktovány / Link Detail Úřady o Pojištění ze zákona povinné pojištění a živnostenské dobrovolné pojištění / Link Detail Pojištění Výsledek výsledkem fáze založení je založení podniku / Procedura tzn. návod na založení podniku / Link Detail Založení podniku.

10 2.1 Banky Obecné významným úkolem bank v podnikové sféře je stále ještě zajištění kapitá-lu, tj. financování podniku / dalším úkolem je vyřizování peněžních záležitostí, např. převody, atd. Potřeba kapitálu odkaz na rozpočtování s vypočtením nutné potřeby kapitálu / Detail Link Potřeba kapitálu Kapitál rozlišení podle: o Vlastní kapitál část podnikového kapitálu, který je vložen vlastníky o Cizí kapitál část podnikového kapitálu, který není vložen vlastníkem, např. bankami prostřednictvím úvěrů, dále jsou to závazky Pravidlo financování je potřeba dbát na shodu časové vázanosti kapitálu, tzn. dlouhodobě vázaný majetek (např. dlouhodobý hmotný majetek) by měl být financo-ván dlouhodobým kapitálem (doba splatnosti) (= úvěr / půjčka) / platí analogicky pro krátkodobě vázaný majetek (např. oběžný majetek), měl by být financován krátkodo-bým kapitálem (= kontokorent) Druhy bankovních úvěrů rozlišení podle: o Investiční úvěr slouží k financování podnikového majetku (pozemky, bu-dovy, stroje, vozidla, atd.) jakož i k přestavbě budovy / středně- až dlouho-dobý mezi čtyřmi a dvaceti let o Kontokorentní úvěr provozní úvěr k financování běžného obchodního a platebního styku / dohoda o úvěrovém rámci kontokorentu s volným dispo-nováním úvěrem / použití pro krátkodobé financování Další možnosti financování rozlišení podle: o Leasing častá alternativa financování / nájem investičního celku po urči-tou dobu s možností koupě po uplynutí doby trvání leasingu / šetření vlast-ního kapitálu / nižší vytížení úvěrových jistin / provést srovnání nákladů v případě leasingu a úvěru o Financování z Venture-Capital účastnické financování rizikovým nebo vlastním kapitálem / dočasné podílnictví na mladých podnicích další prodej se ziskem o Dodavatelský úvěr pohodlný ale drahý / je poskytován neformálně / viz okamžitý výpočet využití skonta / ve většině případů je rozumné skonto vy-užívat (pokud jsou k dispozici likvidní prostředky) o Zálohy zákazníků vhodná forma financování / část faktury je zaplacena předem / je možné nakoupit tím např. zboží pro výrobu / není běžné ve všech odvětvích o Podpory nejrůznější druhy podpor nevratná dotace, bankovní záruky, atd.

11 2.2 Podpory Obecné existuje velký počet modelů podpor v závislosti na geografickém okruhu působnosti (EU, stát, region, obec) a dalších faktorů, jako: založení podniku vs. pře-vzetí podniku, odvětví, stanoviště, lokální zásobování, atd. Financování Podpory jako možná, alternativní forma financování Porada Kvůli velkému počtu nabízených podpor se doporučuje kontaktovat porad-ce Pozor pro většinu podpor platí následující: o neexistuje právní nárok na podporu o podpory musí být získané předem ohled na dobu zpracování žádosti o podporu o většinou se požadují obvyklé záruky jako v případě bank Poradenská střediska možná poradenská střediska jsou: o CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic o Hospodářská komora servisní střediska pro zakladatele podniků o Banky Komerční banky, často se speciálními odděleními, a nebo zvláštní banka, která se specializuje pouze na různé formy podpor Českomorav-ská záruční a rozvojová banka, a.s. Internet přehled současných webových stránek k tématu podpor: o Portál ministerstva průmyslu a obchodu o BusinessInfo.cz soukromý portál nejen k tématu podpor, ale i podnikání obecně o Evropský portál pro malé a střední podniky (MSP) tento portál slouží ma-lým a středním podnikům jako univerzální informační zdroj o všech mož-ných dotacích z fondů EU o Hospodářská komora Databáze podpor a dotací hospodářské komory

12 2.3 Úřady Obecné Úřady chápány jako organizace, u kterých musí být založení podniku ohlášeno resp. které musí být v souvislosti se založením podniku kontaktovány / jed-ná se přitom o státní instituce, které vykonávají úkoly státu / zajišťují právní jistotu podniku a veřejnosti Hospodářská komora je zájmovým zastoupením malých a středních podnikatelů / Link Detail Hospodářská komora Živnostenský úřad pro každou podnikatelskou činnost je potřeba živnostenské oprávnění / Link Detail Živnostenský úřad Státní správa sociálního zabezpečení pojištění podnikatele / Link Detail Česká správa sociálního zabezpečení Finanční úřad přihlášení podnikatelské činnosti u příslušného finančnímu úřadu / Link Detail Finanční úřad Zdravotní pojišťovna zaměstnaní pracovníci musí být vždy u zdravotní pojišťovny neprodleně přihlášeni / Link Detail Zdravotní pojišťovna Obec / Město zaměstnaní pracovníci musí být vždy u zdravotní pojišťovny nepro-dleně přihlášeni

13 2.4 Pojištění Obecné Rozdělení pojištění na ze zákona povinné pojištění a podnikatelské nepo-vinné pojištění Rizika - postup při podnikatelské činnosti se vyskytují rizika / rozumný postup: o Rozeznat rizika Jaká rizika mohou podnik ohrožovat? o Rizika hodnotit Co se může stát, když se něco stane? existence od bagatelních škod po ohrožení o Rizika odvrátit Jak mohu rizika odvrátit? zabránit, snížit, překonat Rizika - rozlišení možné rozlišení rizik podle: o Pojistitelná rizika např. povinné ručení o Nepojistitelná rizika např. podnikatelský neúspěch, vyšší moc Zabezpečení podniku obsahuje kromě pravidelného zabezpečení dat, plánování zastupování v době dovolených a v případě nemocí i dobře promyšlenou pojistnou ochranu Povinné pojištění Povinné pojištění živnostníků sociální pojištění, tzn. zdravot-ní a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti / Detail Link Česká správa sociálního zabezpečení Druhy nepovinných pojištění pro podnikatele rozlišení podle: o Pojištění majetku chrání před ztrátou majetku u budov, skladišť zboží, za-řízení, atd. požár, vloupání, škody způsobené bouří/vichřicí, voda z po-trubí, krádež, poškození strojů, pojištění elektrických spotřebičů, počítačů, atd. o Pojištění proti ujmě na majetku k pokrytí ušlých příjmů nebo k pokrytí do-datečně vzniklých nákladů povinné rezervy podniku, právní ochrana podniku, přerušení provozu, atd. o Pojištění osob vlastníka podniku, společníka nebo zaměstnance pojištění odbytu. život-ní, úrazové, zdravotní,

14 2.5 Založení podniku Obecné následuje návod na založení podniku / rozlišení podle: o Podnikatel fyzická osoba 5 kroků k založení podniku jednotlivce / Detail Link Založení podniku OSVČ o Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.) 7 kroků k založení v.o.s. a k.s. / Detail Link Založení podniku v.o.s. a k.s. o Založení s.r.o. 9 kroků k založení s.r.o. / Detail Link Založení podniku s.r.o. Kontrolní seznam aplikace je také kontrolním seznamem ( co se kdy musí udě-lat) / Digitálním nebo papírovým

15 1. Zákon o sociálním zabezpečení Obecné Stanovení periodických příspěvků, tedy poplatků pro jednotlivé druhy po-jištění Základ pojistného příspěvek ne nižší než o 35% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti před rokem 2004 o 40% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti z roku 2004 o 45% z příjmu ze samostatně výdělečné činnosti z roku 2005 o 50% z příjmu ze samotně výdělečné činnosti z roku 2006 o po odečtení výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální základ pojistného příspěvky musí být odváděny vždy, i v případě ztrát o minimální základ pojistného pro nemocenské pojištění, důchodové pojiště-ní, úrazové pojištění, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze vypo-čítat jako součin minimálního měsíčního základu pojistného a počtu kalen-dářních měsíců Maximální základ pojistného 28x průměrné roční mzdy Pojistné na základě základu pojistného stanoví podnikatel výši svého pojistného jako součet násobku = základ pojistného x sazba pojištění Sazba pojistného pro podnik jednotlivce činí: o 29,6%, z toho 28% na důchodové pojištění a 1,6% na státní politiku za-městnanosti o Základ pojistného pro nemocenské pojištění si podnikatel určuje sám, ale nesmí být nižší než dvojnásobek sazby, která je určena v předpisech týka-jících se nemocenského pojištění.

16 2. Oznámení o zahájení podnikání Obecné závazné, písemně předepsané sdělení příslušnému živnostenskému úřa-du, týkající se zahájení podnikání Kroky postupu oznámení o zahájení podnikání: 1. Oznámení o zahájení podnikání u živnostenského úřadu písemně a sice s použitím předtištěných formulářů -> nově Centrální registrační místa 2. Od tohoto okamžiku je možné s podnikáním začít 3. K formuláři o ohlášení živnosti jsou přiloženy: - aktuální výpis z finančního úřadu a ČSSZ, (ne starší než 3 mě-síce) jako důkaz toho, že u nich podnikatel nemá nedoplatky - výpis z obchodního rejstříku (je-li tam zapsán) - doklad o zaplacení správního poplatku 4. Během jednoho měsíce se musí podnikatel nahlásit u finančního úřadu finanční úřad přidělí daňové identifikační číslo Identifikační číslo IČO individuální číslo každého podnikatele Daňové číslo DIČ jednoznačný identifikační znak pro daňové poplatníky.

17 3. Založení podniku Osoba samostatně výdělečně činná Obecné následuje procedere, tj. návod na zřízení podniku OSVČ 7 Detail Link 1 OSVČ Právní forma Podnik jednotlivce následující kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zaklá-dání, financování a práva / Link Detail Hospodářská komora 2. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost se vyžaduje živnos-tenské oprávnění / Link Detail Živnostenský úřad 3. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na zdravotní pojišťovně /žádost o číslo pojiš-tění / Link Detail Zdravotní pojišťovna 4. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení 5. Finanční úřad podat oznámení o živnostenské činnosti (taktéž během prvního měsíce) / Link Detail Finanční úřad

18 4. Založení podniku společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Obecné následuje procedere, tj. návod na založení podniku pro společnost s ručením omezeným (s.r.o.) / Detail Link Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným s.r.o. s.r.o. následující kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zalo-žení, financování a práva / Detail Link Hospodářská komora 2. Zakladatelská smlouva uzavření smlouvy formou notářského zápisu 3. Usnesení společníků jmenování jednatele společnosti a stanovení zastu-pitelských pravomocí 4. Bankovní potvrzení vklad základního kapitálu/minimálně 30% nebo Kč minimálního základního kapitálu, jehož výše je Kč 5. Zápis do obchodního rejstříku/ žádost o zapsání v.o.s. a k.s. vzniká až zápisem do obchodního rejstříku / Detail Link Obchodní rejstřík 6. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost je nutné živnosten-ské oprávnění / Detail Link Živnostenský úřad 7. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na pojišťovně /žádost o číslo pojištění/ Detail Link Zdravotní pojišťovna 8. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení 9. Finanční úřad podat oznámení o živnostenské činnosti (taktéž během prvního měsíce) Link Detail Finanční úřad

19 5. Založení podniku Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost Obecné následuje procedere, tj. návod na zřízení veřejně obchodní společnosti (v.o.s.) a komanditní společnosti (k.s.) / Detail Link Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost v.o.s., a k.s. následují kroky: 1. Poradenství/konzultace podpora hospodářské komory v oblastech zalo-žení, financování a práva / Detail Link Hospodářská komora 2. Zakladatelská smlouva společnost je zřízena společenskou smlouvou 3. Zápis do obchodního rejstříku/ žádost o zapsání v.o.s. a k.s. vzniká až zápisem do obchodního rejstříku / Detail Link obchodní rejstřík 4. Ohlášení živnosti pro každou živnostenskou činnost je nutné živnosten-ské oprávnění / Detail Link Živnostenský úřad 5. Pojišťovna zaměstnanci musí být ihned po jejich přijetí (=v souvislosti se začátkem činnosti) nahlášeni na pojišťovně /žádost o číslo pojištění / Detail Link Zdravotní pojišťovna 6. Živnostenské sociální pojištění (zákon o sociálním zabezpečení) během prvního měsíce podat žádost u ČSSZ / Link Detail Česká správa sociál-ního zabezpečení

20 6. Příslušný finanční úřad Obecné finanční úřad, v jehož okruhu působnosti se nachází místo bydliště nebo obvyklý pobyt daňového poplatníka Více bydlišť v případě několika bydlišť, která spadají do působnosti různých fi-nančních úřadů, je příslušný ten finanční úřad, v jehož okruhu daňový poplatník pře-vážně pobývá 7. Rozvahový den Rozvahový den den, na který se vztahuje sestavení účetní uzávěrky na konci ob-chodního roku / většinou se kryje s koncem kalendářního roku ( ) Odlišný hospodářský rok v případě, kdy rozvahový den nespadá na / od-lišný hospodářský rok mohou mít pouze podniky registrované v obchodním rejstříku Bilanční kontinuita jednou zvolený rozvahový den musí být zásadně zachován / může být za daného důvodu změněn ( shoda rozvahového dne dceřiné společnos-ti s rozvahovým dnem koncernu) 8. Podvojné účetnictví Obecné výchozí jsou následující záznamy o vedení účtu bilance o vedení účtu zisků a ztrát o pokladní kniha o soupis majetku (týká se pořízení majetku, který není ihned odpisovatelný) o inventura Zjišťování zisku příjmy pod odečtení výdajů a odpisů Podvojné účetnictví neboť: o rozdíl srovnání podnikového majetku rozdíl konečné účetní rozvahy po odečtení počáteční účetní rozvahy o účty ovlivňující zisk výsledek těchto účtů musí být stejný jako rozdíl srov-nání podnikového majetku Datum vystavení faktury pro časové vyhrazení příjmů a výdajů platí datum vysta-vení faktury / výjimka: investice jsou rozloženy po dobu užívání

21 9. Daň z příjmu Obecné zdanění příjmu osob, jež mají neomezenou daňovou povinnost Vyměřovací základ celková roční hodnota příjmů z pěti druhů příjmů po vyrovnání ztrát a po odečtení zvláštních výdajů / Detail Link Druhy příjmů Daňová sazba 15% vyměřovacího základu / Detail Link Sazebník daně z příjmu Zdanění uskutečňuje se pro kalendářní rok / povinnost zdanění daně 10. Sazebník daně z příjmu Obecné daň z příjmu již není progresivní daň, platí paušální daňová sazba stejná, je jedno, jak je vysoký vyměřovací základ da-ňová sazba je Sazba daně z příjmu dle následujícího postupu: o daň z příjmu = 15% z daňového základu o u zaměstnanců je to 15 % ze super-hrubé mzdy (po odečtení nezdanitel-ných položek) o super-hrubá mzda = 135% hrubé mzdy 11. Druhy příjmů Obecné rozlišení příjmu podle šesti druhů: 1. příjmy ze samostatně výdělečné činnosti 2. příjmy ze závislé činnosti 3. příjmy z provozování živnosti 4. příjmy z kapitálového majetku 5. příjmy z pronájmu 6. ostatní příjmy Seskupování výše uvedené druhy příjmů se seskupují o provozní příjmy týká se druhů příjmů 1 až 3 o jiné než provozní druhy příjmů týká se druhů příjmů od 4 do 6

22 12. Daňová evidence Obecné výchozí jsou následující záznamy: o příjmy a výdaje o deník zboží o soupis majetku (týká se pořízení majetku, který není ihned odpisovatelný) o mzdové účty (při zaměstnávání zaměstnanců) Zjišťování zisku příjmy po odečtení výdajů a odpisů Výkaznictví daňovou evidenci mohou vést pouze fyzické osoby, které prokázaly obrat pod Kč/rok. Jinak je nutné podvojné účetnictví. Datum platby pro časové vymezení příjmů a výdajů platí datum platby a ne datum faktury přísná zásada přílivu a odlivu / výjimka: investice jsou po dobu užívání od-loženy. 13. Právní forma Osoba samostatně výdělečně činná Obecné jedna osoba je vlastníkem, popř. nájemcem a provozovatelem podniku Ručení plné ručení také i soukromým majetkem Živnostenské oprávnění podnikatel nebo oprávněný jednatel musí mít způsobi-lost / Detail Link Živnostenský úřad Daňové právo daň z příjmu ze zisku odpovídající sazebníku daně z příjmu (15%) / Detail Link Sazebník daně z příjmu Sociální pojištění nemocenské, úrazové a důchodové pojištění samostatně výdě-lečně činných osob / od ,6 % pro podnikatele / Detail Link ČSSZ Obchodné rejstřík zápis od okamžiku dosažení povinnosti doložení faktury / De-tail Link obchodní rejstřík Jméno firmy, resp. název podniku jméno a příjmení (u neregistrovaných OSVČ) / Osobní společnost, firma uvádějící v názvu předmět podnikání nebo firma se smyš-leným názvem (u registrovaných podniků jednotlivců) Ostatní možnost převodu prostřednictvím smlouvy o vnesení na k.s. nebo s.r.o / ukončení prostřednictvím odhlášení živnosti, oznámení o ukončení živnostenské činnosti finančnímu úřadu, obchodnímu rejstříku

23 14. Finanční úřad Obecné - finanční úřad je nejníže postaveným úřadem české finanční správy Struktura české finanční správy: o ministerstvo financí nejvyšší instance v systému odvodů/poplatků o finanční úřad první instance v systému odvodů/poplatků Úlohy rozlišené podle: o všeobecné úlohy u první instancí výběr a správa následujících daní: o daň z příjmů u OSVČ a zaměstnaných osob, vykonávajících závislou čin-nost o daň z příjmu právnických osob o poplatky spojené s motorovými vozidly o Daň z přidané hodnoty o jednotné ohodnocení zvláštní úlohy: poplatky a silniční daň - výběr a správa následujících daní: o poplatky o dědické a darovací daně o pozemková daň 15. Obchodní rejstřík Obecné obchodní rejstřík je soudy vedený veřejný seznam / má objasňující, za-bezpečující funkci a je veřejný, tzn. přístupný každé osobě Číslo zápisu v obchodním rejstříku je přiděleno všem registrovaným podnikům jednoznačná identifikace podniků Zápis všechny společnosti jsou povinné zapsat se do obchodního rejstříku / u fy-zických osob je zápis nepovinný Protokolované podniky podniky již zapsané v obchodním rejstříku

24 Obsah uloženy jsou následující informace: o základní stanovy společenských smluv, např. vlastník, společník, jednatel o vlastní kapitál o rozvahový den o živnostenské oprávnění o výroční zprávy o všechny změny společnosti, např. podíly, ručení 16. Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna zajišťuje sociální pojištění (=povinné pojištění), zaměstna-vatelů / penzijní, nemocenské, úrazové pojištění a pojištění a v nezaměstnanosti Obecné zaměstnané osoby musí být vždy přihlášeny u zdravotní pojišťovny Přihlášení nejpozději osmý den po přijetí zaměstnance prostřednictvím přihlašo-vacího formuláře u zdravotní pojišťovny (nově také prostřednictvím Centralního re-gistračního místa) Číslo pojistného žádost podniku o přidělení pojistného čísla / slouží k identifikaci podniku (=zaměstnavatele) Příspěvky na sociální pojištění rozlišování podílu zaměstnavatele a zaměstnan-ce / základem příspěvku je hrubá mzda / Náhrady výdajů, jako denní diety nebo ki- lometrovné, jsou v určitých mezích osvobozeny od sociálního pojištění / maximální základ příspěvku činí Kč/rok 17. Právní forma 4 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Obecné druhá nejčastější právní forma / omezené ručení zůstává na společnosti Ručení plné ručení společníků, omezené výší jejich nesplaceného vkladu do zá-kladního kapitálu (minimální základní kapitál je Kč) ručení obchodně-právního společníka a ručení vůči bance je možné i nad tento rámec Živnostenské oprávnění nositelem živnostenského oprávnění je s.r.o., oprávněný jednatel s dokladem o způsobilosti, který musí být taktéž i obchodně-právním jedna-telem, nebo zaměstnanec plně podléhající povinnému pojištění / Detail Link Živ-nostenský úřad

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více