NEWSLETTER V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1."

Transkript

1 V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana 2 3. Kurzové rozdíly v daňovém přiznání za rok Strana 3 4. Za dlouhodobě nemocné firmy ušetří... Strana 4 5. DPH a ručení v roce Strana 6 6. Rozšíření povinnosti fyzických osob podat daňové přiznání... Strana 6 7. Z dění v TPA Horwath... Strana 7 8. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 9 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po Novela zákona o DPH účinná od 1. ledna 2014 přináší novou úpravu 56 a 56a, která se týká dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí. Původním úmyslem zákonodárce bylo v oblasti nemovitostí zareagovat na změny související s přijetím nového občanského zákoníku. Schválené znění však přineslo řadu výkladových problémů a nejistotu na poli nemovitostí od roku Generální finanční ředitelství proto dne 9. prosince 2013 vydalo informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu V této informaci se Generální finanční ředitelství ne ve všech ohledech opírá o platné znění zákona, snaží se však maximálně vyjít vstříc v oblastech, které veřejnost tížily nejvíce. Informace se zabývá vybranými problémy, které jsou v současné době nejčastěji diskutovány, aby byl sjednocen postup plátců daně s výkladem správce daně. Příkladem řešených oblastí je definice pojmu pozemek. Tím se rozumí geometricky a polohově určený pozemek zobrazený v katastru nemovitostí, který je označený samostatným parcelním číslem. Od 1. ledna 2014 tak bude za pozemek z pohledu DPH považována každá jednotlivá parcela, nikoliv soubor parcel, které spolu souvisí. Další zmíněnou problematikou je zdaňování převodu pozemků v případech, kdy jsou na prodej pozemku hrazeny zálohy. Spor vznikl u pozemků, které budou při převodu v roce 2014 dani podléhat, avšak v roce 2013, kdy byly přijaty zálohy, by se jednalo o převod osvobozený od daně. Generální finanční ředitelství se v tomto případě přiklání ke zdanění pouze rozdílu mezi celkovou platbou za pozemek a částkou uhrazenou jako záloha v roce Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Naprosto zásadním je pak názor Generálního finančního ředitelství v případě zdaňovaného převodu pozemků se stavbami pro sociální bydlení. I když 48a zákona zmiňuje uplatnění snížené sazby pouze u převodu staveb splňujících kritéria staveb pro sociální bydlení, podle nejnovější informace podlehne snížené sazbě také převod pozemku se stavbou pro sociální bydlení. V souvislosti se zdaňováním nemovitostí očekáváme značnou odbornou diskusi. O aktuálním vývoji Vás budeme průběžně informovat v dalších číslech Newsletteru. 2. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Romanu Pelcovou, 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce Přesně jako na houpačce si totiž musí v současné době připadat snad všichni zaměstnavatelé. Jeden den tak a druhý den zase jinak. Česká správa sociálního zabezpečení totiž opět odložila povinnost elektronické komunikace. Nový zákon o nemocenském pojištění zakládal všem zaměstnavatelům povinnost od zasílat evidenční listy důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců a všechny další předepsané tiskopisy pouze elektronicky. Díky nízké informovanosti a značné náročnosti příprav však ČSSZ rozhodla, že tuto povinnost o rok odloží. Povinnost elektronické komunikace tedy měla připadnout na Ovšem dne se na stránkách ČSSZ objevila tisková zpráva, ze které vyplývá, že na základě rozhodnutí ústředního ředitele ČSSZ bude opět udělena roční výjimka. Prozatím jde tedy pouze o rozhodnutí ústředního ředitele, na jehož podnět dojde k úpravě stávající legislativy. Hlavním důvodem pro tento odklad, jak uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun, je fakt, že zejména malé podniky zatím nejsou na tuto změnu dostatečně připraveny. Zároveň také uvedl, že ČSSZ nehodlá ustupovat od elektronické komunikace, a že nebude výjimky udělovat donekonečna. Je tedy tato výjimka skutečně poslední? V každém případě je vhodné se na tuto změnu připravit s dostatečným předstihem. Jelikož v případě nesplnění povinností hrozí zaměstnavateli až několikatisícová pokuta. Co je tedy potřeba udělat a jak postupovat? V první řadě je nutno zvážit jak zaměstnavatelé hodlají s ČSSZ komunikovat. Možností je několik a zaměstnavatelé se tedy mohou rozhodnout, jaký způsob jim nejvíce vyhovuje. První a zároveň nejlevnější způsob, vhodný zejména pro ty, kteří zaměstnávají pouze několik zaměstnanců, je využití softwaru, který je zdarma k dispozici na stránkách ČSSZ. Další možností je Prosinec

3 zakoupení mzdového softwaru, který umožňuje vytvoření a odeslání formulářů v takové formě, kterou ČSSZ vyžaduje. V žádném případě se ovšem zaměstnavatelé nevyhnou povinnosti obstarat si datovou schránku či elektronický podpis. Soubory ve formátu XML, které vygeneruje program, je totiž nutno odeslat buď pomocí datové schránky, nebo přes veřejné rozhraní pro e-podání tzv. VREP. Pro další otázky k této problematice kontaktujte Janu Vítkovou, 3. Kurzové rozdíly v daňovém přiznání za rok 2013 Blíží se čas přípravy roční účetní závěrky a s ohledem na intervence ČNB řada společností vyhodnocuje, jak oslabování koruny ovlivní jejich výsledky hospodaření. Při přepočtu řady cizoměnových pohledávek a závazků vzniknou společnostem významné kurzové zisky či ztráty, a je proto vhodné se zamyslet nad jejich daňovými důsledky. V minulosti jsme vás v našem Newsletteru informovali o judikátech Nejvyššího správního soudu k otázce daňové uznatelnosti zaúčtovaných kurzových zisků. K této otázce aktuálně Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Pro letošní rok může řada poplatníků zvažovat postup dle judikátů Nejvyššího správního soudu (rozsudek č. j. 5 Afs/ a 5 Afs 56/ ). Státní správa sice i nadále zastává názor, že veškeré zaúčtované kurzové rozdíly mají ovlivňovat základ daně tak, jak byly zaúčtovány, a odkazuje na dříve zveřejněné stanovisko. Pokud však poplatník chce při rozhodování o zahrnutí nebo nezahrnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně vycházet ze závěrů uvedených v rozsudcích Nejvyššího správního soudu k dané problematice, pak u zdaňovacího období započatého v roce 2013 je nutné vycházet z těchto uvedených zásad: 1. Poplatník by měl postupovat systémově, kdy současně s nerealizovanými kurzovými zisky vyloučí i nerealizované kurzové ztráty. 2. Nezdanitelnost konkrétních kurzových rozdílů musí být jednoznačně vymezena. Tzn., že sám poplatník vymezí, u jakých cizoměnových rozvahových položek přesun kurzových rozdílů do období realizace požaduje. O vzniku nerealizovaných kurzových rozdílů lze v této souvislosti uvažovat pouze v případě Prosinec

4 cizoměnových pohledávek a závazků a nikoliv např. u valutové pokladny, devizových účtů, cizoměnových cenných papírů a eventuálně dalších cizoměnových rozvahových položek, u nichž buď žádný další okamžik realizace nevzniká anebo u nichž se o kurzovém vlivu samostatně neúčtuje. 3. V okamžiku realizace, např. zaplacením cizoměnového závazku nebo inkasem cizoměnové pohledávky, podrobí zdanění skutečný zisk, resp. uplatní skutečnou ztrátu a nikoliv tedy účetní zisk nebo účetní ztrátu. Obě varianty, tedy zahrnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně i jejich nezahrnutí, se neliší v celkovém zdanění, ale pouze v rozložení mezi jednotlivá zdaňovací období. Od bude postup v případě zahrnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně uplatňován ve smyslu znění 23 odst. 1 ZDP platného od uvedeného data, tzn., bude vycházet z předpisů upravujících účetnictví. Tato informace se týká pouze zdaňovacího období započatého v roce 2013, protože s účinností od obsahuje zákon o daních z příjmů výslovnou úpravu, která požaduje zdanění všech zaúčtovaných výnosů, tedy i zaúčtovaných kurzových zisků. Pro další informace kontaktuje Janu Skálovou, 4. Za dlouhodobě nemocné firmy ušetří Od nového roku čeká zaměstnavatele mnoho novinek. Některé z nich vnímají se značnou nelibostí, ovšem přichází i takové, které zaměstnavatelé jistě ocení. Od 1. ledna 2014 budou zaměstnavatelé opět platit svým zaměstnancům pouze 14 dní nemocenské místo dosavadních 21, což pro ně může znamenat úsporu nákladů. Povinnost zaměstnavatelů platit nemocenskou po dobu 21 dnů byla zavedena v roce 2011 v rámci úsporných opatření. Jednalo se ovšem o dočasné opatření, které koncem letošního roku pozbývá platnost a vrací se k původní úpravě z roku 2009, tedy k 14 kalendářním dnům. Již v roce 2009 byla zaměstnavatelům, jako částečná kompenzace, snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění o jedno procento. Toto snížení i nadále trvá. Zaměstnavatelé tedy platí nemocenské pojištění ve výši 2,3 %. A jak to bude na přelomu roku? Pokud pracovní neschopnost vznikne ještě v roce 2013 a bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel platit celých 21 dní, bez výjimky, tedy i v případě, že se tak stane Prosinec

5 V jakém případě a kolik firmy ušetří? Je zřejmé, že k úspoře dojde, pokud bude nemoc delší než 14 dní. Pro bližší představu kolik mohou firmy v roce 2014 ušetřit oproti roku 2013, uvedeme několik velmi teoretických příkladů. Vezmeme v úvahu tři zaměstnance, kteří vydělávají Kč, Kč a Kč měsíčně, všichni pracují od pondělí do pátku 8 hodin denně a byli nemocní 21 kalendářních dní, z toho 15 pracovních dní. Náhrada mzdy Náhrada mzdy Úspora Výše náhrady ke Průměrný výdělek zaměstnavatel zaměstnavatel zaměstnavatele mzdě (%) Kč Kč Kč Kč 37 % Kč Kč Kč Kč 35 % Kč Kč Kč Kč 17 % Z tabulky je zřejmé, že se zvyšujícím se výdělkem se procentuálně snižují náklady na výplatu náhrady mzdy u dočasné pracovní neschopnosti oproti nákladům na výplatu mzdy. Největších úspor se tedy dočkají podniky, které platí zaměstnancům mzdu maximálně do výše Kč. Do této výše totiž zaměstnancům vyplácejí v době nemoci 37 % jejich mzdy. Zaměstnanci tuto změnu prakticky nepocítí. Rozdíl ve výši vyplacené náhrady za nemoc se bude pohybovat v rámci několika desítek korun. Pro další otázky k této problematice kontaktujte Janu Vítkovou, 5. DPH a ručení v roce 2014 V roce 2013 rozšířil zákon o DPH možnosti, kdy se odběratel dostane do rizikové pozice ručitele za neodvedenou DPH svého dodavatele. Zejména se jedná o nákup zboží nebo služeb od tzv. nespolehlivého plátce, nebo pokud jsou tato plnění zaplacena na účet, který není zveřejněn v registru plátců. Ručení při úhradě na nezveřejněný účet doposud nezačalo být správci daně uplatňováno, protože Generální finanční ředitelství jeho reálnou "aplikaci" několikrát odsunulo, naposledy v září tohoto roku, a to Prosinec

6 až do Zároveň by od měla vstoupit v účinnost novela ustanovení o nezveřejněném účtu, která zužuje rozsah plnění nad částku 700 tis. Kč. Pro praxi to znamená, že od by měli plátci daně nejenom hlídat, zda dodavatel není veden jako nespolehlivý plátce (a to bez jakéhokoli limitu), ale také, zda v případě částek nad 700 tis. Kč hradí na zveřejněný bankovní účet. DPH přiznání elektronicky Od budou muset plátci podávat přiznání k DPH pouze elektronicky. Výjimkou budou pouze fyzické osoby, pokud jejich obrat nepřesáhne 6 milionů a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Kromě dvou již známých forem, tj. datová schránka nebo EPO, informovalo Generální finanční ředitelství o svém záměru rozšířit stávající formy o další způsob elektronického podání. Pro další otázky v oblasti daně z přidané hodnoty kontaktujte Romanu Pelcovou, 6. Rozšíření povinnosti fyzických osob podat daňové přiznání Od byl do Zákona o daních z příjmů zaveden pro fyzické osoby institut tzv. solidárního zvýšení daně, což de facto znamená zvýšení daně z příjmů ve výši 7% z částky převyšující tis. Kč ročně. Všichni, jichž se solidární zvýšení daně dotkne, musí podat daňové přiznání. Pro poplatníky s příjmy z podnikatelské činnosti není povinnost podávat daňové přiznání žádnou novinkou, týká se jich bez ohledu na to, zda jimi dosažené příjmy uvedenou hranici překročí či ne. Překvapení však může nastat na straně zaměstnanců, kterým se o roční vyúčtování daně doposud staral zaměstnavatel a neměli tak důvod vyplnění daňového přiznání řešit. Poplatníkem solidární daně se stává zaměstnanec, jehož hrubý měsíční příjem překročil byť i v jednom měsíci částku Kč. Do hrubého příjmu se započítávají kromě samotné mzdy také odměny, náhrady za čerpanou dovolenou či 1 % hodnoty služebního automobilu, který zaměstnanec využívá také pro soukromé účely. V praxi nastává situace, kdy zaměstnanci je v jednom měsíci roku 2013 vyplacena odměna, díky které jeho hrubý měsíční příjem přesáhne uvedenou částku. Zdanění mzdy vč. solidárního zvýšení provede v daném měsíci zaměstnavatel, ovšem zaměstnanci vzniká povinnost vyplnit a na příslušný finanční úřad odevzdat daňové přiznání za celý rok Prosinec

7 V těchto případech není možné, aby zaměstnanci provedl roční zúčtování daně jeho zaměstnavatel, avšak samozřejmě není vyloučeno, aby poskytl pomoc s podáním daňového přiznání. Ta může spočívat např. ve zprostředkování spolupráce s kvalifikovanými daňovými poradci. Termín pro podání daňového přiznání za rok 2013 je 1. dubna 2014, v případě využití služeb daňového poradce je pak lhůta prodloužena do 1. července V případě nesplnění povinnosti podat daňové přiznání hrozí poplatníkovi sankce v podobě pokuty za nepodání daňového přiznání. Pozor: Tato sankce platí i v případě, kdy poplatníkovi v daňovém přiznání nevznikne nedoplatek na dani, dokonce i tehdy, když mu vznikne přeplatek! Pro další otázky v oblasti zdaňování fyzických osob kontaktujte Lenku Polanskou, 7. Z dění v TPA Horwath Pomoc neziskovým organizacím Podnikáme v oblasti, jejíž výsledek závisí na vzájemné důvěře, vztahu, bezpečí. Není nám lhostejný osud lidí, a proto již řadu let poskytujeme finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných a obecně prospěšných organizací. Pro letošní rok jsme se rozhodli rozdělit částku ve výši korun. V letošním roce jsme svou pomoc poskytli neziskovým organizacím Rozum a Cit, Dlaň životu a nově také Společenství Dobromysl, které vám nyní představujeme. Společenství Dobromysl je občanské sdružení, které je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR. Týdenní stacionář Dobromysl funguje v bývalém statku v Srbči nedaleko Nového Strašecí. Cílem stacionáře je rozvoj praktických a sociálních schopností a dovedností klientů, posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. Mezi klienty tohoto společenství patří osoby s chronickým onemocněním a také osoby s kombinovaným, tělesným či duševním postižením. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na provoz stacionáře. Již tradičně pomáháme neziskové organizaci Rozum a Cit, jež podporuje pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Chceme se podílet na zlepšení životního standardu u dětí, které Prosinec

8 našly svůj nový domov v náhradních rodinách. Každoročně finančně podporujeme několik rodin s tím, že děti získají specifické lékařské přístroje, školní pomůcky, sportovní vybavení či příjemnější zařízení dětských pokojů. Prostředky budou také využity na chod samotného fondu. Jsme rádi, že i my svou pomocí můžeme přispět na podporu provozu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Finanční pomoc bude použita na zajištění provozu azylového domu (zakoupení potravinové pomoci pro matky a děti a hygienických potřeb) a nově také na projekt Začít znovu v roce 2014, jehož cílem je podpora zaměstnávání klientek tohoto azylového domu. Odborné semináře v roce 2014 Rádi bychom Vás informovali o přednáškách zaměstnanců TPA Horwath, které se budou konat v lednu a únoru. Jako první přinášíme přehled seminářů připravených ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je a i většina seminářů se koná v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1. TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠKY PŘEDNÁŠEJÍCÍ DPH v praxi Ing. Jindřich Trupl Odložená daň a jak ji spočítat Ing. Rostislav Kuneš Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Účetní a efektivní využití Excelu mírně pokročilí Ing. Lucie Šafářová Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out Ing. Lukáš Pěsna Cash Flow v příkladech Ing. Markéta Kopřivová Jak posoudit ve finanční účtárně co je a co není daňovým nákladem. Ing. Lenka Polanská Účetní a efektivní využití Excelu - pokročilí Ing. Lucie Šafářová Další informace a objednávky seminářů je možno provést na Na další akci si vás dovolujeme pozvat do společnosti BOVA POLYGON. Seminář s názvem Účetní a daňové souvislosti rekodifikace občanského a obchodního práva bude věnován novinkám v účetních předpisech, které navazují na nová ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Seminář se bude konat 21. ledna Lektorsky je zajištěn doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., a Ing. Janou Prosinec

9 Skálovou, Ph.D. Místem konání je budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobnější informace naleznete Dále si vás dovolujeme pozvat na seminář připravovaný na 12. února 2014 s názvem "Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 ve vazbě na účetní závěrku". Lektorem je Ing. Jindřich Trupl a seminář se koná ve společnosti Demos Pragoeduca. Bližší údaje k tomuto semináři najdete na 8. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář PROSINEC pondělí 2. daň z nemovitostí daň z příjmů splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 úterý 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. pátek 20. pátek 27. daň silniční daň z příjmů sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů a pojistné na důchodové spoření daň z příjmů pojistné daň z přidané hodnoty záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za listopad 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za listopad 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a pojistného na důchodové spoření měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad Prosinec

10 výpis z evidence za listopad úterý 31. energetické daně daň z příjmů daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že informace v něm Vám budou přínosem. S úctou Jana Skálová Partner TPA Horwath Prosinec

11 Kontakt: PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Tel.: Fax: IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Prosinec

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více