Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)"

Transkript

1 Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

2 1. přednáška ( ) Rozvaha ACZ a.s. k Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry Pohledávky Zásoby Časové rozlišení a ostatní krátkodobý majetek 50. Krátkodobá aktiva celkem 850 2) Dlouhodobá aktiva - Investice - investice do majetkových cenných papírů dluhopisy a podobné investice omezené investice a ostatní aktiva 100. Investice celkem Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, budovy a ostatní zařízení stroje zařízení a modernizace pronajatých prostor oprávky (1 500). Dlouhodobý hmotný majetek celkem Nehmotná aktiva - pronajatý majetek (kapitálový leasing) patenty a autorská práva goodwill oprávky (500). Nehmotná aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Aktiva celkem ======== Závazky a vlastní kapitál: 1) Závazky - Krátkodobé závazky - závazky z obchodního styku časové rozlišení 50. Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé závazky - dluhopisy Závazky z pronajatého majetku Dlouhodobé závazky celkem Závazky celkem ) Vlastní kapitál - Kmenové akcie v nominální hodnotě Emisní ážio Nerozdělený zisk - nerozdělený zisk fondy tvořené z nerozděleného zisku 100. Nerozdělený zisk celkem Ostatní změny ve vlastním kapitálu 100. Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem =======

3 Aktiva a jejich pojetí v US GAAP Účetní výkazy dle US GAAP nemají závaznou formu. US GAAP neurčuje standardní forma finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow) Formu si tedy každý podnik určuje sám. Musí však přitom respektovat požadavky na kvalitu poskytovaných dat : - úplnost - relevantnost - umožňuje odhad budoucích okolností - poskytuje zpětnou vazbu - včasnost - Spolehlivost (je prověřitelná, pravdivá, neutrální) - Srovnatelnost - Neměnnost, stálost (obsahu Sílí zejména požadavek srovnatelnosti doporučené schéma rozvahy (jednotná úprava výkazů ) Uspořádání aktiv v rozvaze (obecné pravidlo): dle likvidnosti aktiv (stejné s jinými systémy), ale: od nejvyšší po nejnižší (tj. naopak ve srovnání s českou úpravou) tj. 1. oběžná aktiva (včetně přechodných) 2. stálá aktiva

4 Dlouhodobá (stálá) aktiva ČÚS: - dlouhodobá nehmotná aktiva zřizovací výdaje - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - software - ocenitelná práva - goodwill. - dlouhodobá hmotná aktiva - pozemky - stavby, - samostatné movité věci - pěstitelské celky - základní stádo a tažná zvířata. - dlouhodobý finanční majetek podíly v ovládaných a řízených os. - podíly v ÚJ pod podstatným vlivem - ostatní dlouhodobé CP a podíly - půjčky a úvěry. US GAAP, UK GAAP, IAS podobně rozlišují 1. dlouhodobé investice 2. dlouhodobý hmotný majetek (PPE 3. nehmotná aktiva IAS dále vyčleňuje: - investice do nemovitostí - dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti ad 1. Dlouhodobé investice (Long-term Investments) - určitá analogie s položkou Dlouhodobý finanční majetek 2 způsoby vykazování dlouhodobých investic : 1) jako samostatná část mezi běžnými a stálými aktivy (- třetí kategorie aktiv) 2) zahrnují se do stálých aktiv ( běžnější způsob, použitý i v klasifikaci stálých aktiv viz výše)

5 Ad 2. Dlouhodobý hmotný majetek (property, plant and Equipment, ve zkratce PP&E nebo PPE ) 2.1.Vymezení, charakteristika, členění Termíny dlouhodobý hmotný majetek = property, plant and equipment (PP&E) - mezi oběma výrazy však není plná ekvivalence! Zařízení vše, co není pozemek nebo budova Software se může vykazovat jako nehmotný dlouhodobý majetek nebo jako součást hmotného majetku nejsou jednotná pravidla a praxe se různí. US GAAP i IAS/IFRS nestanovuje žádné závazné třídění ani označení položek, firmy mohou zvolit jakékoli rozumné popisné názvy. Pravidla, ovlivňující způsob vykazování: 1) Základní kategorie zahrnuje název dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (PP&E), - Je spojena pouze s funkcí prostředků v činnosti podniku a dobou, nikoli hodnotou. - klasifikovat jej lze podle tří základních oblastí činnosti firmy: výroba, odbyt, správa. 2) zásada podstatnosti, tj. samostatně musí být uvedena každá významná položka Komise pro cenné papíry (SEC) stanovuje, aby v rozvaze měly svou vlastní řádku ty položky nebo jednotlivé skupiny položek, které reprezentují 5% a více celkových aktiv (Pokud se jedná o spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv.) (Např. pokud dopravní prostředky představují 6 % celkových aktiv, pak v rozvaze musí být samostatná položka dopravní prostředky) 3) Pozemky nutno vykazovat zvlášť a) pozemky zastavěné a b)pozemky pro výstavbu jiná forma kapitalizace nákladů spojených s pozemkem. - další zásady, které se týkají požadované kvality informací

6 2.2. Oceňování dlouhodobého majetku, kapitalizace úroků a) při nabytí (pořízení) b) po dobu držení c) při pozbytí ad a) Oceňování při nabytí a) reálná (pořizovací) hodnota vstupní cena = a) tržní (pořizovací) cena nabytého majetku nebo b) tržní cena majetku vyměněného za nabývaný majetek c) reprodukční cena (ve shodě s ČÚS) Dále jsou přesně upraveny jednotlivé situace, které při pořízení mohou nastat: - sleva za rychlou platbu při úhradě nabytého majetku = ocenění pořizovací (tržní) cenou po slevě - koupě na splátky splatnost kupní ceny rozložena v čase (odložena) je-li odklad delší než 90 dnů, pak US GAAP vyžadují vykazovat nabývaný majetek v současné hodnotě sjednaných splátek Příklad: Ocenění při splátkovém nákupu - pořízení PPE s odloženou platbou podnik koupil budovu v ceně 10 mil. Kč, úhrada je sjednána ve dvou splátkách, k a Diskontní (přírůstková) sazba 8%, úroky se zahrnují do nákladů. Doba životnosti aktiva je 40 let, nepředpokládá se zbytková hodnota, odepisuje se lineárně. a) stanovení vstupní ceny 5mil. 5mil. Současná hodnota závazku = (1 + 0,08) (1 + 0,08) = Úrok : ,7 = ,3 = , ,1 = ,7 Rozdělení úroku: l. rok úrok: ,7 x 8 % = ,9 zůst.hodnota závazku: , , = ,6 2. rok úrok: ,6 x 8% = ,4 zůst. hodnota závazku: , , ,0 = 0,00

7 b) Zaúčtování v účetnictví jednotlivých účetních obdobích : Odpis : ,7 / 40 = Účetní zápisy: MD D pořízení budovy ,7 Budovy Závazky úroky ,9 N.Úroky Závazky úhrada l. splátky ,- Závazky Pen. prostř. odpisy ,- Odpisy Oprávky úroky ,4 N.Úroky Závazky úhrada 2. splátky ,- Závazky Pen. prostř. odpisy ,- Odpisy Oprávky - souhrnná koupě nákup několika položek dlouhodobého majetku za souhrnnou cenu (většinou se slevou) sleva rovnoměrně rozložena do každé položky = cena po slevě - koupě za finanční nástroje - nabytý majetek je oceňován tržní cenou poskytnutých finančních nástrojů - výměna jednoho finančního majetku za jiný - poměrně komplikovaná situace (týká se finančního majetku); základní pravidlo: ocenit reálnou hodnotou obě směňované složky fin. majetku, rozdíl proúčtovat výsledkově, ale existuje řada vyjímek, - nereciproční převody (dary) - oceňují se reprodukční cenou a jejich účtování je zatím upraveno pouze směrnicí, která je zařazuje do výnosů (dary od majitelů = dodatečné vklady kapitálu), - vedlejší výdaje (náklady) pořízení kapitalizace (aktivace), i vlastní náklady spojené s pořízením kontroluje auditor (ale s ohledem na zásadu opatrnosti vykázané hodnoty majetku, nikoli z hlediska daně z příjmu) - kapitalizace úroků - pouze v podmínkách, kdy proces pořízení je dlouhodobý - úroky uhrazené do okamžiku ukončení investice (uvedení do provozu) Probém úrokové sazby: v případě více úvěrů přijatých na investici buď: aktuální nebo vážený průměr (úroky nemají být snižovány o přijaté úroky) V případě pozemků se úrok nekapitalizuje, ale závisí na účelu pořízení.

8 b) vlastní náklady pouze u majetku pořizovaného ve vlastní režii - zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, kapitalizovaný úrok, popř. výrobní režii - nesmí být vyšší než reálná hodnota nabývaného majetku - jsou-li vlastní náklady vyšší než reálná hodnota rozdíl do ztrát (nákladů) - jsou-li nižší než reálná hodnota rozdíl se neúčtuje, majetek je oceněn VNV. Oceňování majetku není ovlivňováno daňovými zákony, tj. nebylo stanoveno, co se smí zahrnout či nesmí zahrnout do ceny, jaké ekonomické oběti se smějí kapitalizovat. Ale potřeba srovnatelnosti dat a hodnocení firem ze strany investorů si vyžádala určitou úpravu, kterou provádí vyhlášky (SFAC) přijatá v r. 2001: Pořizovací cena = nákupní cena + vedlejší náklady Vedlejší náklady - je dovoleno kapitalizovat (zahrnout do ceny), větší pozornost se věnuje kapitalizovaným vedlejším nákladům pořízení z činností ve vlastní režii. - za vedlejší náklady se považují i náklady spojené s vyřazením majetku jejich současná hodnota zvyšuje pořizovací cenu a současně vytváří závazek rezervu - Náklady na seřízení a montáž se mohou kapitalizovat (ale ne např. náklady na zaškolení pracovníků) - Clo se považuje za vedlejší náklad a lze je kapitalizovat - DPH vzhledem k tomu, že je zúčtována a vpodstatě uhrazena ji kapitalizovat nelze (podobně jako dle ČÚS). - Úrok se považuje za vedlejší náklad pouze uhrazený do doby uvedení do provozu. Nesmí se kapitalizovat (tj. zahrnout do pořizovací ceny, tedy není vedlejším nákladem) v případě, že PP&E je již používaným nebo který nebude zdrojem budoucích užitků;

9 Ad b) Oceňování v době užití (držení) majetku 2 problémy a) snížení hodnot v důsledku opotřebení (odpisy) b) oceňování v účetních výkazech (vykazování) Ad a) Opotřebení - odepisování majetku Pojetí odpisů: - u většiny položek, ze kterých se stanou náklady, je jasné, kdy se z kapitalizované hodnoty náklad stal: Příklad: Firma nakoupí zboží A za 100,- a tento výdaj kapitalizuje do zásob. Až zboží prodá, kapitalizovanou hodnotu přeúčtuje do nákladů. Zde je výše nákladů dána, není nutné dělat odhad firma je schopna zjistit kapitalizovanou hodnotu přímo spojenou s prodaným zbožím a ví také okamžik, kdy má tuto hodnotu do nákladů zahrnout. U majetku, který přispívá k tvorbě výkonů nepřímo, takovéto přímé spojení mezi výdělečným aktem (prodejem) a kapitalizovanou hodnotou, která výdělečný akt umožnila, nelze vysledovat tudíž se musí odhadnout Příklad: Firma pořídí stroj na výrobu výrobku A za ,-. Myslí, že s tímto strojem vyrobí ks výr. A (žádný jiný výrobek) a že po vyrobení tohoto množství prodá stroj za ,-. Na jeden vyrobený výrobek tak připadne : / = 0,2 kapitalizované hodnoty. Celková výše vynaložené kapitalizované hodnoty (opotřebení) bude záviset na počtu vyrobených výrobků Postup účtování: odpisy (náklad) MD oprávky D US GAAP nestanovuje závazně způsob odepisování ani metodu výpočtu výše odpisů. V praxi se používají i ty, které známe z naší praxe, ale používají se i další. Mnohem více je rozšířeno odepisování podle výkonů. Existuje pouze povinnost, uvést a vysvětlit metody odepisování v příloze k účetní závěrce.

10 Doba životnosti - která se do stanovení odpisů různým způsobem promítá, není centrálně stanovena (jak je tomu u nás), ale je jí chápána doba ekonomické životnosti u účetní jednotky: časový úsek, po který se očekává, že jednotka PPE bude přinášet ekonomické výhody účetní jednotce. Tzn. doba, po kterou účetní jednotka předpokládá využití majetku, tj. doba ekonomické životnosti aktiva. Odepsatelná částka Účel odpisů zajistit reprodukci aktiv s dlouhodobým působením (užitím) V ČÚS se požaduje, aby byla uhrazen objem výdajů spojených s pořízením aktiva (pořizovací cena) s tím, že po úplném odepsání nebude aktivum dále technicky schopné využití (bude fyzicky likvidováno hodnota náhradních dílů je jediným příjmem uvažovaným z pozbytí, vyřazení aktiva). V US GAAP se dobou použitelnosti uvažuje doba, po kdy je aktivum zdrojem ekonomických užitků, tedy po kterou je ekonomicky výhodné jej k činnosti využívat. Uvažuje se dále, že bude schopno dalšího využití v jiných podmínkách zpravidla jiného subjektu, tzn. že bude moci být prodáno. Prodejní cena po době ekonomické použitelnosti aktiva je pak příjmem spojeným z pozbytí aktiva. A pak částka, kterou je třeba reprodukovat v odpisech, není celá pořizovací cena, ale pouze ta, která se nenavrátí v okamžiku prodeje po skončení doby ekonomické životnosti aktiva, tj. rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní cenou. Stanovení výše odpisů Rozlišují se : 1. standardní postupy odhadu opotřebení (odpisů) 2. nestandardní postupy odhadu opotřebení (odpisů) je třeba vysvětlit jejich podstatu v příloze Standardní postupy ty, které jsou běžně uváděny v účetní literatuře: - podle výkonu (units of production) - rovnoměrně (straight line) - zrychlené : - double declining balance (DDB) - sum of the years digits (SYD)

11 Volba metody - - metoda by měla vždy odrážet skutečný průběh opotřebení aktiva, resp. uspořádat a propojit tržby a náklady pak nejvhodnější se jeví metoda podle výkonu je častěji používaná, ale nelze ji použít vždy. - do rozhodování je třeba zahrnout i morální opotřebení obor či odvětví, které se rychle vyvíjí (jak oblast výroby dlouhodobého majetku, tak oblast vyráběných výrobků) je třeba zachytit např. zrychleným odepisování (DDB, SYD). Nestandardní postupy - metoda tzv. zpomalených odpisů - snaha o co nejnižší náklady firmu vede k využívání i této metody: - je založena výpočtu současné hodnoty (prezent value nebo anuity metod) - vychází z implicitní (efektivní) úrokové míry, která byla stanovena jako očekávané zhodnocení při rozhodování o pořízení tohoto majetku. - na základě této úrokové míry a předpokládané doby použitelnosti se stanoví peněžní tok v jednotlivých letech předpokládaného využití. Roční odpis se pak vypočítá jak je uvedeno v příkladu.

12 Příklad výpočtu odpisů standardními metodami i nestandardní metodou: Výchozí zadání platí pro všechny metody: Symbol Význam Částka C pořizovací náklady (cena) Z zbytková hodnota předpokládaná prodejní cena po ukončení využití P vstupní cena (odepsatelná částka) n odhad použitelnosti (doby využití) 4 roky D roční výše odpisů Standardní metody u nás nepoužívané a) Metoda DDB (double-declining-balance method). Spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odepisované částce. aa) Základní procento - cena se dělí počtem let použitelnosti. Vynásobí se dvěma. Při 4 letech to je 50% ab) výše odpisů se vypočte tak, že se zůstatková hodnota k počátku roku vynásobí DDB procentem. V našem příkladu: pro životnost 4 roky a odepsatelnou částku platí: a) % DDB = 2*(100%/4) = 50% b) výše odpisu = %DDB*Zůstatková hodnota 1. rok: D = 0,50*(80 000) = rok: D = 0,50*( ) = rok: D = 0,50*( / /) = rok: D = 0,50*( ) = Tato metoda nevede k nulové hodnotě zůstatkové ceny na konci posledního roku odepisování: celková výše odpisů za 4 roky je ,- a odepsatelná částka ,-. Proto v posledním roce odepíše celá zůstatková hodnota tj , ,- = 5 000,-.

13 b) Metoda SYD (sum of the years digits) Spočívá v klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce. ba) Při době použitelnosti zařízení 4 roky je součet let životnosti = 10, toto je jmenovatel zlomku pro stanovení výše odpisů v jednotlivých letech: roční odpis = zlomek x odepsatelná částka = (Zbývající počet let životnosti) x odepsatelná částka (suma roků životnosti) Výše odpisů v jednotlivých letech : pro 1. rok: D = 4/( ) x = pro 2. rok: D = 3/10 x (80 000) = pro 3. rok: D = 2/10 x (80 000) = pro 4. rok: D = 1/10 x (80 000) = Celkem Tato metoda vede k nulové zůstatkové hodnotě v posledním roce odepisování. Nestandardní metody metoda prezent value - jde o stanovení takového peněžního toku v jednotlivých letech používání aktiva, který by v souhrnu svých současných hodnot (k okamžiku pořízení) dal právě odepsatelnou částku. - diskontní sazba, která je třeba pro výpočet současné hodnoty, je odvozována většinou od vnitřního výnosového procenta dosahovaného v podniku. - Odpis v jednotlivých letech : peněžní tok zůstatková hodnota x disk.sazba Výpočet peněžního toku diskontní sazba (VVP) = 20% - nutná aproximace. Rok Disk.sazba Peněžní tok Odúročitel Současná hodnota odpis (očekávané zhodnocení) a b c d e f 1 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 4.rok 2 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 3.rok 3 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 2.rok 4 20% ,- c/1+0,2 a =2, ,- 1.rok , (vstupní cena)

14 - Odpis v jednotlivých letech = peněžní tok zůstatková hodnota x disk.sazba Zůst.hodn. Disk.sazba a = a - e b c = a. b d e = d - c % , , , % , , , % 9 180, , , % 4 716, , ,- +/- rozdíl (-2 704,-) Porovnáním údajů v posledních sloupcích obou tabulek (sloupec f a sloupec e) lze zjistit, že částky vypočtených odpisů a současná hodnota peněžních toků v jednotlivých letech jsou shodné, ale v obráceném časovém sledu (odchylky jsou dány zaokrouhlením peněžních toků v prvním kroku na celé stovky). V účetnictví se vede hodnota zařízení v obou případech v pořizovací ceně (brutto) na majetkovém účtu a na oprávkovém účtu se evidují kumulované odpisy (oprávky, korekce). Zůstatková hodnota je rozdíl (brutto korekce), jde tedy o nepřímé snížení hodnoty shodně jako podle ČÚP Odepisování v roce pořízení - není upraveno, je možné účtovat celoroční odpis, žádný odpis, poloviční odpis nebo poměrný odpis. Poměrný odpis je možné založit na měsíci, týdnu nebo dni, nejčastěji se využívá měsíc. Problém nastává při použití nelineárních metod odepisování. Údržba vč. gen oprav se účtuje do nákladů, není možné vytvářet dlouhodobou rezervu na opravy (max. v rámci jednoho roku) ad b) Oceňování ve výkazech Možnost volby: a) historická cena b) reálná hodnota - US GAAP - umožňují přeceňovat majetek, ale :!!! zásadně nepřipouštějí přeceňování nad úroveň historických cen. Důvodem je nízká inflace v USA a poměrně rychlá obnova majetku.

15 Firmy jsou povinny prověřit, zda nedošlo k poklesu reálné hodnoty dlouhodobých aktiv, kdykoli okolnosti ukazují, že k tomuto poklesu mohlo dojít: Okolnosti, které podmiňují test na snížení hodnoty: 1) významná změna v tržní hodnotě jednotky nebo souboru PPE 2) významná změna v použití PPE 3) významná změna ve fyzickém stavu PPE (včetně krádeže) 4) významná změna v právním a regulačním prostředí, které ovlivňuje PPE 5) významný nárůst nákladů ( ekonomických obětí ), které převyšují částku předpokládané pořizovací ceny 6) ztráta související s PPE v kombinaci s minulými nebo pravděpodobnými budoucími ztrátami Pokud nastane jakákoli z těchto okolností, firma musí (podle vyhlášky SFAS 144) provést test na pokles hodnoty: 1. odhadne budoucí čisté peněžní toky, které majetek v budoucnosti přinese (majetková skupina, jednotlivá položka majetku může být uznána jako skupina, lze-li zjistit peněžní tok na takto vymezený majetek. 2. sečte všechny vyčíslené peněžní toky (nejde však o jejich současnou hodnotu) musí brát v úvahu obor a účel využití Výsledkem testu může být a) pozitivní výsledek k poklesu hodnoty majetku došlo b) negativní výsledek k poklesu hodnoty majetku nedošlo a) Pozitivní výsledek testu - nutno zaúčtovat snížení hodnoty vykazovanou hodnotu snížit na úroveň reálné hodnoty, a to proti ztrátě ve výsledovce, tj. do nákladů. ALE! : jakmile se takto hodnota PPE sníží, vyhláška v odst. 11 vysloveně zakazuje ji znovu zvyšovat ( vracet ) Z tohoto zákazu existuje jediná výjimka: pokud se pokles hodnoty týká PPE určených k vyřazení od doby vyřazení z používání do doby jeho likvidace je třeba aby byl veden v reálné hodnotě. Přestává být tímto okamžikem PPE a stává se do doby likvidace investicí (výše reálné hodnoty je pouze omezena původní výší čisté účetní hodnoty před prvotním snížením). V investicích je uváděn v samostatné položce.

16 Ad c) Odúčtování (vyřazení) - je možno (a nutno) provést v okamžiku a) fyzického vyřazení (znehodnocení) b) kdy nelze očekávat další ekonomické užitky spojené s užíváním nebo prodejem aktiva, resp. jeho původním využitím (přesun do položky Investice) Problém evidence, vykazování a odepisování PPE s různou dobou životnosti jeho částí a nevýznamnou hodnotou upravuje zvláštní vyhláška.

17 1) Dlouhodobé investice (dlouhodobý finanční majetek v pojetí ČÚS) - klasifikace - vykazování a oceňování - majetkové účasti ad 1) Dlouhodobé investice (Long-term Investments) 2 způsoby vykazování dlouhodobých investic : 1) jako samostatná část mezi běžnými a stálými aktivy 2) zahrnují se do stálých aktiv běžnější (použitý i v klasifikaci stálých aktiv - viz výše) Klasifikace Investice zahrnují mnoho různých skupin a pořadí jejich vykázání není stanoveno je řízeno pouze požadavkem přehlednosti a srozumitelnosti pro uživatele: a) cenné papíry (CP) (Stock and Bonds) úč.standard 115 vyžaduje, aby byly vykazovány odděleně podle předpokládané doby držení aa) na prodej (Available-for-Sale) nebo držené do splatnosti 1 období ab) držené do splatnosti u dluhopisů (Held-to-Maturity) majetkové cenné papíry se vykazují podle podílu na majetkových právech: - rozlišují se CP - s podílem < 20 % - běžná investice - s podílem 20% - 50% - investice se účtuje jako sloučení jmění (equity metod) - s podílem > 50% - účtuje se jako majetková účast a je nutná konsolidace účetní závěrky b) dlouhodobé směnky (Long-term Notes) = směnky přijaté za peníze (Long-term Loan Notes) nebo výhodu (Long-term Trade Notes) nebo hotovost a výhodu. nutno samostatně vykazovat reálný úrok (implicitní úroková míra Implicite Interest Rate) c) půjčky (Loans) vyskytují se málo (a US GAAP se jim příliš nevěnuje), protože firmy získávají potřebné prostředky na kapitálovém trhu - vykazování podléhá stejným pravidlům jako dlouhodobé směnky za hotovost

18 c) majetek dočasně nevyužívaný v činnosti (Assets Not Currently Used In Operations) - majetek, jehož reálná hodnota trvale poklesne pod úroveň zůstatkové hodnoty (snížení hodnoty vyúčtováno výsledkově-ztráta) a je popř. určený k likvidaci (do okamžiku likvidace, protože dle vyhlášky SFAS 144 takovýto majetek se nesmí dál vykazovat jako součást dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku - a dále takový majetek, který z jiných důvodů není v činnosti firmy využíván. d) finanční rezervy (Restricted Assets Investment Held In Special Funds, Funds)! důležité terminologické rozdíly: anglicky fund jsou aktivní účty, to, co čeština označuje jako fondy, je v angličtině nazýváno Rezerves nebo Appropriated Retained Earnings - finanční rezervy jsou peněžní prostředky vyhrazené na určitý účel může jich být více, nejčastěji: umořovací fondy, penzijní fondy, pro rozšíření výroby a) umořovací fondy, penzijní fondy vznikají na základě závazků firmy vůči třetím stranám (zaměstnancům, věřitelům) - jsou svěřenecké, firma k nim nemá přístup, ale jsou jejím majetkem, a proto je musí vykázat b) rezervy pro rozšíření výroby, na akvizice apod. - jsou pouze vyhrazené prostředky, mají pouze informativní význam a doporučuje se (nevyžaduje), aby byly vykazovány vždy, když jsou v pasivech vykazovány fondy (- pokud jsou takto rezervovány jiné složky majetku než peníze, pak se neoddělují a vykazují jako součást příslušné skupiny aktiv) Vykazování finančních investic (cenných papírů a majetkových účastí) Obecný princip: sdělit uživatelům účetních výkazů vše o riziku spojeném s investicemi Proti tomuto principu působí dynamika kapitálového trhu, určení způsobu je obtížné. Tuto oblast upravuje v US GAAP řada vyhlášek, které reagují na rychlý rozvoj trhu s deriváty cenných papírů a rychle se proto mění.

19 SFAS 105 tato vyhláška požaduje poskytovat více informací o riziku spojeném s finančními nástroji x) a o koncentraci finančního rizika x) finančními nástroji se v této vyhlášce rozumí peníze, majetkové cenné papíry nebo smluvní vztahy (kromě těch, kde se jedná o výměnu zboží nebo služeb, tj. v naší terminologii z obchodního styku ), v nichž se jedná o peníze nebo jiné finanční nástroje, které umožní jedné straně získat peníze nebo jiný finanční nástroj za potencionálně výhodných podmínek na úkor druhé strany. Jsou to tedy například akcie, dluhopisy, opce na akcie nebo dluhopisy, krátkodobé cenné papíry, obchodovatelné směnky aj. Finanční nástroje dělí tato vyhláška do dvou skupin: a) ty, s nimiž je spojeno riziko z mimobilančního financování nástroj má offbalance sheet risk, pokud potenciální ztráta pro účetní jednotku převyšuje částku vykázanou jako aktiva nebo pokud potenciální závazek převyšuje hodnotu závazku vykázanou v rozvaze. O těchto nástrojích, které mají potenciál způsobit ztrátu vyšší než je uvedena v rozvaze, požaduje uvést: - nominální hodnotu finančního nástroje - podstatu nástroje včetně podmínek smlouvy - odhad rizika nezaplacení (úvěrové riziko - credit risk) - odhad rizika poklesu v tržní ceně (tržní riziko - market risk), - odhad vlivu na stav peněz, - odhad ztráty v případě, že jedna strana nesplní své povinnosti vůbec nebo částečně - podrobný popis jistiny - účetní postupy pro vykazování finančních nástrojů b) ty, s nimiž je spojena koncentrace peněžního rizika koncentrace peněžního rizika nastane, jsou-li finanční investice nebo peníze u jiné účetní jednotky, odvětví, regionu, země apod. Jsou to např. nepojištěné - vklady u amerických bank, u bank v jiných zemích, pohledávky u firem v jednom odvětví, oboru apod. O nich požaduje uvést: - podstatu vztahu - zeměpisnou oblast - výši ztráty v případě, že druhá strana nesplní své povinnosti - firemní politiku vyžadování jistiny a popis jistiny obdržené

20 SFAS 107 požaduje poskytnout uživateli informace o reálné hodnotě fin.nástrojů (způsob stanovení reálné hodnoty musí být také popsán) - rozšiřuje tuto povinnost i na pohledávky a závazky z obchodního styku SFAS 115 člení finanční nástroje na 3 skupiny a požaduje vykazovat odděleně: 1) CP k obchodování všechny cenné papíry, s nimiž účetní jednotka obchoduje a které představují součást její peněžní politiky. Vykazují se v tržní hodnotě jako součást oběžného majetku, výnosy (i nerealizované) se promítají do výsledovky. Musí být prokázáno, že s takovými CP skutečně obchoduje, pokud to neprokáže, musí se překlasifikovat do skupiny na prodej, a to tržní hodnotou dne překlasifikace. 2) CP na prodej všechny cenné papíry, které nejsou k obchodování nebo držené do splatnosti. Rozdíl je ve vykazování výnosů či ztrát nesmí se promítnout do hlavní části výsledovky, ale jako součást celkového hospodářského výsledku. Tato skupina může zahrnovat buď krátkodobé investice (součást oběžného majetku Marketable Securities) nebo dlouhodobé (jako Investments ve stálých aktivech. 3) CP držené do splatnosti - zahrnuje pouze dlužné cenné papíry, které jsou drženy do splatnosti kratší jeden rok mohou se objevit jako součást oběžného majetku (Marketable Securities do jednoho roku) nebo jako peněžní ekvivalenty (splatnost do 3 měsíců). Obvykle jsou však tyto CP vykazovány jako součást stálých aktiv (Tato klasifikace je důsledně použitelná pouze pro dlužné cenné papíry.) SFAS 119 upřesňuje způsob podávání informací o derivátech CP a odvozených finančních nástrojích (futures, forwards, swaps, option contracts, dále i interests rate caps a dalších), ale také o směnkách. O všech CP a odvozených CP požaduje uvést: - nominální hodnotu nebo smluvní hodnotu, resp. zapsanou hodnotu - podstata a podmínky nástroje spolu s odhadem tržního a úvěrového rizika - účetní postupy O derivátech určených k obchodování a pro jiné účely dále požaduje uvést - průměrná reálná hodnota - čisté zisky a ztráty z těchto obchodů během období za každý titul zvlášť - obchody i s jinými druhy finančních nástrojů

21 Pro deriváty držené pro jiný účel než k obchodování je třeba uvést (v příloze nebo ve výkazech) - cíle držení a strategie jejich dosažení - popis každé skupiny derivátů a postupů jejich účtování - pro deriváty na krytí ztráty se musí popsat: - očekávaná transakce, kterou jistí - popis derivátu - očekávaný zisk či ztráta - popis podmínek použití derivátů Tato vyhláška doporučuje také sdělit informaci o úrokových sazbách, o cizích měnách, o cenných komoditách a s nimi spojených rizicích a způsobech, jak se s nimi účetní jednotka vypořádá. SFAS 125 upravuje pravidla převodu finančních nástrojů a způsoby jeho vykazování. U složitějších obchodních vztahů spojených s převodem finančních nástrojů je především třeba stanovit, zda se jedná o prodej (nákup) či půjčku (poskytnutou nebo přijatou): např. dohoda o zpětném odkupu, odkup pohledávek za určitých podmínek, obchodování s úrokovými nástroji apod. Vyhláška stanovuje, že převod finančního majetku, kde se převádějící strana vzdá kontroly nad tímto majetkem (kontrola=ovládání, přístup k užitkům), bude považován za prodej pouze tehdy, pokud obdrží protihodnotu (consideration), kromě ekonomické výhody, které poskytuje samotné převedení majetku. A dále upřesňuje kontrolu nad majetkem: - majetek je mimo dosah převádějící jednotky - nabyvatel má právo a možnost s majetkem bez možnosti postihu disponovat - převádějící strana nemá žádné právo či povinnost k převáděnému majetku (zpětný odkup, likvidace, jiné právo omezující dispozici) Pokud převod finančního nástroje nesplňuje uvedené charakteristiky, pak je třeba jej účtovat a vykazovat jako zajištěnou půjčku. SFAS 130 zavádí pojem souhrnný hospodářský výsledek SFAS 133 a 138 upravují oceňování a derivátů a účtování výsledku z těchto derivátů Dlužné cenné papíry (Debt Securities) Klasifikace podle SFAS 115: a) obchodované b) na prodej c) držené do splatnosti

22 a) obchodované - vykazují se vždy v reálné ceně, která se rovná tržní hodnotě k okamžiku vykazování. - pokud se tržní cena změní, je nutné přecenit na aktuální výši rozdíl se promítá do výnosů (postup se označuje mark to market accounting ) Příklad: firma koupí 1 000ks dluhopisů se splatností 5 let za 95,- (uhrazuje v hotovosti) Dat. Text Částka MD D 1.6. Nákup dluhopisů ,- Investice Peníze se dluhopisy prodávají za tržní cenu 97,-. Dat. Text Částka MD D Přecenění 2 000,- Investice Výnosy (gain) se dluhopisy prodávají za tržní cenu 98,- a účetní jednotka je prodává: Dat. Text Částka MD D Prodej dluhopisů Peníze a) prodejní c ,- b) úč.hodnota ,- Investice c) rozdíl 1 000,- Výnosy (gain) b) na prodej - vykazují se také v reálné hodnotě změny (rozdíly nerealizované zisky) však jsou účtovány ne do běžného hospodářského výsledku (net income), ale do souhrnného hospodářského výsledku (comprehensive income vyhl.sfas 130) c) držené do splatnosti - nevykazují se v reálné hodnotě., ale v tzv. amortised cost (obdoba současné hodnoty). Metoda amortised cost spočívá v tom, že se investice zaúčtuje při pořízení v současné hodnotě a rozdíl (diskont, prémie, úrok) se rozpouští do výnosů jako úrok stanovený na základě efektivní úrokové míry.

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více