Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)"

Transkript

1 Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

2 1. přednáška ( ) Rozvaha ACZ a.s. k Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry Pohledávky Zásoby Časové rozlišení a ostatní krátkodobý majetek 50. Krátkodobá aktiva celkem 850 2) Dlouhodobá aktiva - Investice - investice do majetkových cenných papírů dluhopisy a podobné investice omezené investice a ostatní aktiva 100. Investice celkem Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, budovy a ostatní zařízení stroje zařízení a modernizace pronajatých prostor oprávky (1 500). Dlouhodobý hmotný majetek celkem Nehmotná aktiva - pronajatý majetek (kapitálový leasing) patenty a autorská práva goodwill oprávky (500). Nehmotná aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Aktiva celkem ======== Závazky a vlastní kapitál: 1) Závazky - Krátkodobé závazky - závazky z obchodního styku časové rozlišení 50. Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé závazky - dluhopisy Závazky z pronajatého majetku Dlouhodobé závazky celkem Závazky celkem ) Vlastní kapitál - Kmenové akcie v nominální hodnotě Emisní ážio Nerozdělený zisk - nerozdělený zisk fondy tvořené z nerozděleného zisku 100. Nerozdělený zisk celkem Ostatní změny ve vlastním kapitálu 100. Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem =======

3 Aktiva a jejich pojetí v US GAAP Účetní výkazy dle US GAAP nemají závaznou formu. US GAAP neurčuje standardní forma finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow) Formu si tedy každý podnik určuje sám. Musí však přitom respektovat požadavky na kvalitu poskytovaných dat : - úplnost - relevantnost - umožňuje odhad budoucích okolností - poskytuje zpětnou vazbu - včasnost - Spolehlivost (je prověřitelná, pravdivá, neutrální) - Srovnatelnost - Neměnnost, stálost (obsahu Sílí zejména požadavek srovnatelnosti doporučené schéma rozvahy (jednotná úprava výkazů ) Uspořádání aktiv v rozvaze (obecné pravidlo): dle likvidnosti aktiv (stejné s jinými systémy), ale: od nejvyšší po nejnižší (tj. naopak ve srovnání s českou úpravou) tj. 1. oběžná aktiva (včetně přechodných) 2. stálá aktiva

4 Dlouhodobá (stálá) aktiva ČÚS: - dlouhodobá nehmotná aktiva zřizovací výdaje - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - software - ocenitelná práva - goodwill. - dlouhodobá hmotná aktiva - pozemky - stavby, - samostatné movité věci - pěstitelské celky - základní stádo a tažná zvířata. - dlouhodobý finanční majetek podíly v ovládaných a řízených os. - podíly v ÚJ pod podstatným vlivem - ostatní dlouhodobé CP a podíly - půjčky a úvěry. US GAAP, UK GAAP, IAS podobně rozlišují 1. dlouhodobé investice 2. dlouhodobý hmotný majetek (PPE 3. nehmotná aktiva IAS dále vyčleňuje: - investice do nemovitostí - dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti ad 1. Dlouhodobé investice (Long-term Investments) - určitá analogie s položkou Dlouhodobý finanční majetek 2 způsoby vykazování dlouhodobých investic : 1) jako samostatná část mezi běžnými a stálými aktivy (- třetí kategorie aktiv) 2) zahrnují se do stálých aktiv ( běžnější způsob, použitý i v klasifikaci stálých aktiv viz výše)

5 Ad 2. Dlouhodobý hmotný majetek (property, plant and Equipment, ve zkratce PP&E nebo PPE ) 2.1.Vymezení, charakteristika, členění Termíny dlouhodobý hmotný majetek = property, plant and equipment (PP&E) - mezi oběma výrazy však není plná ekvivalence! Zařízení vše, co není pozemek nebo budova Software se může vykazovat jako nehmotný dlouhodobý majetek nebo jako součást hmotného majetku nejsou jednotná pravidla a praxe se různí. US GAAP i IAS/IFRS nestanovuje žádné závazné třídění ani označení položek, firmy mohou zvolit jakékoli rozumné popisné názvy. Pravidla, ovlivňující způsob vykazování: 1) Základní kategorie zahrnuje název dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (PP&E), - Je spojena pouze s funkcí prostředků v činnosti podniku a dobou, nikoli hodnotou. - klasifikovat jej lze podle tří základních oblastí činnosti firmy: výroba, odbyt, správa. 2) zásada podstatnosti, tj. samostatně musí být uvedena každá významná položka Komise pro cenné papíry (SEC) stanovuje, aby v rozvaze měly svou vlastní řádku ty položky nebo jednotlivé skupiny položek, které reprezentují 5% a více celkových aktiv (Pokud se jedná o spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv.) (Např. pokud dopravní prostředky představují 6 % celkových aktiv, pak v rozvaze musí být samostatná položka dopravní prostředky) 3) Pozemky nutno vykazovat zvlášť a) pozemky zastavěné a b)pozemky pro výstavbu jiná forma kapitalizace nákladů spojených s pozemkem. - další zásady, které se týkají požadované kvality informací

6 2.2. Oceňování dlouhodobého majetku, kapitalizace úroků a) při nabytí (pořízení) b) po dobu držení c) při pozbytí ad a) Oceňování při nabytí a) reálná (pořizovací) hodnota vstupní cena = a) tržní (pořizovací) cena nabytého majetku nebo b) tržní cena majetku vyměněného za nabývaný majetek c) reprodukční cena (ve shodě s ČÚS) Dále jsou přesně upraveny jednotlivé situace, které při pořízení mohou nastat: - sleva za rychlou platbu při úhradě nabytého majetku = ocenění pořizovací (tržní) cenou po slevě - koupě na splátky splatnost kupní ceny rozložena v čase (odložena) je-li odklad delší než 90 dnů, pak US GAAP vyžadují vykazovat nabývaný majetek v současné hodnotě sjednaných splátek Příklad: Ocenění při splátkovém nákupu - pořízení PPE s odloženou platbou podnik koupil budovu v ceně 10 mil. Kč, úhrada je sjednána ve dvou splátkách, k a Diskontní (přírůstková) sazba 8%, úroky se zahrnují do nákladů. Doba životnosti aktiva je 40 let, nepředpokládá se zbytková hodnota, odepisuje se lineárně. a) stanovení vstupní ceny 5mil. 5mil. Současná hodnota závazku = (1 + 0,08) (1 + 0,08) = Úrok : ,7 = ,3 = , ,1 = ,7 Rozdělení úroku: l. rok úrok: ,7 x 8 % = ,9 zůst.hodnota závazku: , , = ,6 2. rok úrok: ,6 x 8% = ,4 zůst. hodnota závazku: , , ,0 = 0,00

7 b) Zaúčtování v účetnictví jednotlivých účetních obdobích : Odpis : ,7 / 40 = Účetní zápisy: MD D pořízení budovy ,7 Budovy Závazky úroky ,9 N.Úroky Závazky úhrada l. splátky ,- Závazky Pen. prostř. odpisy ,- Odpisy Oprávky úroky ,4 N.Úroky Závazky úhrada 2. splátky ,- Závazky Pen. prostř. odpisy ,- Odpisy Oprávky - souhrnná koupě nákup několika položek dlouhodobého majetku za souhrnnou cenu (většinou se slevou) sleva rovnoměrně rozložena do každé položky = cena po slevě - koupě za finanční nástroje - nabytý majetek je oceňován tržní cenou poskytnutých finančních nástrojů - výměna jednoho finančního majetku za jiný - poměrně komplikovaná situace (týká se finančního majetku); základní pravidlo: ocenit reálnou hodnotou obě směňované složky fin. majetku, rozdíl proúčtovat výsledkově, ale existuje řada vyjímek, - nereciproční převody (dary) - oceňují se reprodukční cenou a jejich účtování je zatím upraveno pouze směrnicí, která je zařazuje do výnosů (dary od majitelů = dodatečné vklady kapitálu), - vedlejší výdaje (náklady) pořízení kapitalizace (aktivace), i vlastní náklady spojené s pořízením kontroluje auditor (ale s ohledem na zásadu opatrnosti vykázané hodnoty majetku, nikoli z hlediska daně z příjmu) - kapitalizace úroků - pouze v podmínkách, kdy proces pořízení je dlouhodobý - úroky uhrazené do okamžiku ukončení investice (uvedení do provozu) Probém úrokové sazby: v případě více úvěrů přijatých na investici buď: aktuální nebo vážený průměr (úroky nemají být snižovány o přijaté úroky) V případě pozemků se úrok nekapitalizuje, ale závisí na účelu pořízení.

8 b) vlastní náklady pouze u majetku pořizovaného ve vlastní režii - zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, kapitalizovaný úrok, popř. výrobní režii - nesmí být vyšší než reálná hodnota nabývaného majetku - jsou-li vlastní náklady vyšší než reálná hodnota rozdíl do ztrát (nákladů) - jsou-li nižší než reálná hodnota rozdíl se neúčtuje, majetek je oceněn VNV. Oceňování majetku není ovlivňováno daňovými zákony, tj. nebylo stanoveno, co se smí zahrnout či nesmí zahrnout do ceny, jaké ekonomické oběti se smějí kapitalizovat. Ale potřeba srovnatelnosti dat a hodnocení firem ze strany investorů si vyžádala určitou úpravu, kterou provádí vyhlášky (SFAC) přijatá v r. 2001: Pořizovací cena = nákupní cena + vedlejší náklady Vedlejší náklady - je dovoleno kapitalizovat (zahrnout do ceny), větší pozornost se věnuje kapitalizovaným vedlejším nákladům pořízení z činností ve vlastní režii. - za vedlejší náklady se považují i náklady spojené s vyřazením majetku jejich současná hodnota zvyšuje pořizovací cenu a současně vytváří závazek rezervu - Náklady na seřízení a montáž se mohou kapitalizovat (ale ne např. náklady na zaškolení pracovníků) - Clo se považuje za vedlejší náklad a lze je kapitalizovat - DPH vzhledem k tomu, že je zúčtována a vpodstatě uhrazena ji kapitalizovat nelze (podobně jako dle ČÚS). - Úrok se považuje za vedlejší náklad pouze uhrazený do doby uvedení do provozu. Nesmí se kapitalizovat (tj. zahrnout do pořizovací ceny, tedy není vedlejším nákladem) v případě, že PP&E je již používaným nebo který nebude zdrojem budoucích užitků;

9 Ad b) Oceňování v době užití (držení) majetku 2 problémy a) snížení hodnot v důsledku opotřebení (odpisy) b) oceňování v účetních výkazech (vykazování) Ad a) Opotřebení - odepisování majetku Pojetí odpisů: - u většiny položek, ze kterých se stanou náklady, je jasné, kdy se z kapitalizované hodnoty náklad stal: Příklad: Firma nakoupí zboží A za 100,- a tento výdaj kapitalizuje do zásob. Až zboží prodá, kapitalizovanou hodnotu přeúčtuje do nákladů. Zde je výše nákladů dána, není nutné dělat odhad firma je schopna zjistit kapitalizovanou hodnotu přímo spojenou s prodaným zbožím a ví také okamžik, kdy má tuto hodnotu do nákladů zahrnout. U majetku, který přispívá k tvorbě výkonů nepřímo, takovéto přímé spojení mezi výdělečným aktem (prodejem) a kapitalizovanou hodnotou, která výdělečný akt umožnila, nelze vysledovat tudíž se musí odhadnout Příklad: Firma pořídí stroj na výrobu výrobku A za ,-. Myslí, že s tímto strojem vyrobí ks výr. A (žádný jiný výrobek) a že po vyrobení tohoto množství prodá stroj za ,-. Na jeden vyrobený výrobek tak připadne : / = 0,2 kapitalizované hodnoty. Celková výše vynaložené kapitalizované hodnoty (opotřebení) bude záviset na počtu vyrobených výrobků Postup účtování: odpisy (náklad) MD oprávky D US GAAP nestanovuje závazně způsob odepisování ani metodu výpočtu výše odpisů. V praxi se používají i ty, které známe z naší praxe, ale používají se i další. Mnohem více je rozšířeno odepisování podle výkonů. Existuje pouze povinnost, uvést a vysvětlit metody odepisování v příloze k účetní závěrce.

10 Doba životnosti - která se do stanovení odpisů různým způsobem promítá, není centrálně stanovena (jak je tomu u nás), ale je jí chápána doba ekonomické životnosti u účetní jednotky: časový úsek, po který se očekává, že jednotka PPE bude přinášet ekonomické výhody účetní jednotce. Tzn. doba, po kterou účetní jednotka předpokládá využití majetku, tj. doba ekonomické životnosti aktiva. Odepsatelná částka Účel odpisů zajistit reprodukci aktiv s dlouhodobým působením (užitím) V ČÚS se požaduje, aby byla uhrazen objem výdajů spojených s pořízením aktiva (pořizovací cena) s tím, že po úplném odepsání nebude aktivum dále technicky schopné využití (bude fyzicky likvidováno hodnota náhradních dílů je jediným příjmem uvažovaným z pozbytí, vyřazení aktiva). V US GAAP se dobou použitelnosti uvažuje doba, po kdy je aktivum zdrojem ekonomických užitků, tedy po kterou je ekonomicky výhodné jej k činnosti využívat. Uvažuje se dále, že bude schopno dalšího využití v jiných podmínkách zpravidla jiného subjektu, tzn. že bude moci být prodáno. Prodejní cena po době ekonomické použitelnosti aktiva je pak příjmem spojeným z pozbytí aktiva. A pak částka, kterou je třeba reprodukovat v odpisech, není celá pořizovací cena, ale pouze ta, která se nenavrátí v okamžiku prodeje po skončení doby ekonomické životnosti aktiva, tj. rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní cenou. Stanovení výše odpisů Rozlišují se : 1. standardní postupy odhadu opotřebení (odpisů) 2. nestandardní postupy odhadu opotřebení (odpisů) je třeba vysvětlit jejich podstatu v příloze Standardní postupy ty, které jsou běžně uváděny v účetní literatuře: - podle výkonu (units of production) - rovnoměrně (straight line) - zrychlené : - double declining balance (DDB) - sum of the years digits (SYD)

11 Volba metody - - metoda by měla vždy odrážet skutečný průběh opotřebení aktiva, resp. uspořádat a propojit tržby a náklady pak nejvhodnější se jeví metoda podle výkonu je častěji používaná, ale nelze ji použít vždy. - do rozhodování je třeba zahrnout i morální opotřebení obor či odvětví, které se rychle vyvíjí (jak oblast výroby dlouhodobého majetku, tak oblast vyráběných výrobků) je třeba zachytit např. zrychleným odepisování (DDB, SYD). Nestandardní postupy - metoda tzv. zpomalených odpisů - snaha o co nejnižší náklady firmu vede k využívání i této metody: - je založena výpočtu současné hodnoty (prezent value nebo anuity metod) - vychází z implicitní (efektivní) úrokové míry, která byla stanovena jako očekávané zhodnocení při rozhodování o pořízení tohoto majetku. - na základě této úrokové míry a předpokládané doby použitelnosti se stanoví peněžní tok v jednotlivých letech předpokládaného využití. Roční odpis se pak vypočítá jak je uvedeno v příkladu.

12 Příklad výpočtu odpisů standardními metodami i nestandardní metodou: Výchozí zadání platí pro všechny metody: Symbol Význam Částka C pořizovací náklady (cena) Z zbytková hodnota předpokládaná prodejní cena po ukončení využití P vstupní cena (odepsatelná částka) n odhad použitelnosti (doby využití) 4 roky D roční výše odpisů Standardní metody u nás nepoužívané a) Metoda DDB (double-declining-balance method). Spočívá v konstantní odpisové sazbě a klesající odepisované částce. aa) Základní procento - cena se dělí počtem let použitelnosti. Vynásobí se dvěma. Při 4 letech to je 50% ab) výše odpisů se vypočte tak, že se zůstatková hodnota k počátku roku vynásobí DDB procentem. V našem příkladu: pro životnost 4 roky a odepsatelnou částku platí: a) % DDB = 2*(100%/4) = 50% b) výše odpisu = %DDB*Zůstatková hodnota 1. rok: D = 0,50*(80 000) = rok: D = 0,50*( ) = rok: D = 0,50*( / /) = rok: D = 0,50*( ) = Tato metoda nevede k nulové hodnotě zůstatkové ceny na konci posledního roku odepisování: celková výše odpisů za 4 roky je ,- a odepsatelná částka ,-. Proto v posledním roce odepíše celá zůstatková hodnota tj , ,- = 5 000,-.

13 b) Metoda SYD (sum of the years digits) Spočívá v klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce. ba) Při době použitelnosti zařízení 4 roky je součet let životnosti = 10, toto je jmenovatel zlomku pro stanovení výše odpisů v jednotlivých letech: roční odpis = zlomek x odepsatelná částka = (Zbývající počet let životnosti) x odepsatelná částka (suma roků životnosti) Výše odpisů v jednotlivých letech : pro 1. rok: D = 4/( ) x = pro 2. rok: D = 3/10 x (80 000) = pro 3. rok: D = 2/10 x (80 000) = pro 4. rok: D = 1/10 x (80 000) = Celkem Tato metoda vede k nulové zůstatkové hodnotě v posledním roce odepisování. Nestandardní metody metoda prezent value - jde o stanovení takového peněžního toku v jednotlivých letech používání aktiva, který by v souhrnu svých současných hodnot (k okamžiku pořízení) dal právě odepsatelnou částku. - diskontní sazba, která je třeba pro výpočet současné hodnoty, je odvozována většinou od vnitřního výnosového procenta dosahovaného v podniku. - Odpis v jednotlivých letech : peněžní tok zůstatková hodnota x disk.sazba Výpočet peněžního toku diskontní sazba (VVP) = 20% - nutná aproximace. Rok Disk.sazba Peněžní tok Odúročitel Současná hodnota odpis (očekávané zhodnocení) a b c d e f 1 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 4.rok 2 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 3.rok 3 20% ,- c/1+0,2 a = 1, ,- 2.rok 4 20% ,- c/1+0,2 a =2, ,- 1.rok , (vstupní cena)

14 - Odpis v jednotlivých letech = peněžní tok zůstatková hodnota x disk.sazba Zůst.hodn. Disk.sazba a = a - e b c = a. b d e = d - c % , , , % , , , % 9 180, , , % 4 716, , ,- +/- rozdíl (-2 704,-) Porovnáním údajů v posledních sloupcích obou tabulek (sloupec f a sloupec e) lze zjistit, že částky vypočtených odpisů a současná hodnota peněžních toků v jednotlivých letech jsou shodné, ale v obráceném časovém sledu (odchylky jsou dány zaokrouhlením peněžních toků v prvním kroku na celé stovky). V účetnictví se vede hodnota zařízení v obou případech v pořizovací ceně (brutto) na majetkovém účtu a na oprávkovém účtu se evidují kumulované odpisy (oprávky, korekce). Zůstatková hodnota je rozdíl (brutto korekce), jde tedy o nepřímé snížení hodnoty shodně jako podle ČÚP Odepisování v roce pořízení - není upraveno, je možné účtovat celoroční odpis, žádný odpis, poloviční odpis nebo poměrný odpis. Poměrný odpis je možné založit na měsíci, týdnu nebo dni, nejčastěji se využívá měsíc. Problém nastává při použití nelineárních metod odepisování. Údržba vč. gen oprav se účtuje do nákladů, není možné vytvářet dlouhodobou rezervu na opravy (max. v rámci jednoho roku) ad b) Oceňování ve výkazech Možnost volby: a) historická cena b) reálná hodnota - US GAAP - umožňují přeceňovat majetek, ale :!!! zásadně nepřipouštějí přeceňování nad úroveň historických cen. Důvodem je nízká inflace v USA a poměrně rychlá obnova majetku.

15 Firmy jsou povinny prověřit, zda nedošlo k poklesu reálné hodnoty dlouhodobých aktiv, kdykoli okolnosti ukazují, že k tomuto poklesu mohlo dojít: Okolnosti, které podmiňují test na snížení hodnoty: 1) významná změna v tržní hodnotě jednotky nebo souboru PPE 2) významná změna v použití PPE 3) významná změna ve fyzickém stavu PPE (včetně krádeže) 4) významná změna v právním a regulačním prostředí, které ovlivňuje PPE 5) významný nárůst nákladů ( ekonomických obětí ), které převyšují částku předpokládané pořizovací ceny 6) ztráta související s PPE v kombinaci s minulými nebo pravděpodobnými budoucími ztrátami Pokud nastane jakákoli z těchto okolností, firma musí (podle vyhlášky SFAS 144) provést test na pokles hodnoty: 1. odhadne budoucí čisté peněžní toky, které majetek v budoucnosti přinese (majetková skupina, jednotlivá položka majetku může být uznána jako skupina, lze-li zjistit peněžní tok na takto vymezený majetek. 2. sečte všechny vyčíslené peněžní toky (nejde však o jejich současnou hodnotu) musí brát v úvahu obor a účel využití Výsledkem testu může být a) pozitivní výsledek k poklesu hodnoty majetku došlo b) negativní výsledek k poklesu hodnoty majetku nedošlo a) Pozitivní výsledek testu - nutno zaúčtovat snížení hodnoty vykazovanou hodnotu snížit na úroveň reálné hodnoty, a to proti ztrátě ve výsledovce, tj. do nákladů. ALE! : jakmile se takto hodnota PPE sníží, vyhláška v odst. 11 vysloveně zakazuje ji znovu zvyšovat ( vracet ) Z tohoto zákazu existuje jediná výjimka: pokud se pokles hodnoty týká PPE určených k vyřazení od doby vyřazení z používání do doby jeho likvidace je třeba aby byl veden v reálné hodnotě. Přestává být tímto okamžikem PPE a stává se do doby likvidace investicí (výše reálné hodnoty je pouze omezena původní výší čisté účetní hodnoty před prvotním snížením). V investicích je uváděn v samostatné položce.

16 Ad c) Odúčtování (vyřazení) - je možno (a nutno) provést v okamžiku a) fyzického vyřazení (znehodnocení) b) kdy nelze očekávat další ekonomické užitky spojené s užíváním nebo prodejem aktiva, resp. jeho původním využitím (přesun do položky Investice) Problém evidence, vykazování a odepisování PPE s různou dobou životnosti jeho částí a nevýznamnou hodnotou upravuje zvláštní vyhláška.

17 1) Dlouhodobé investice (dlouhodobý finanční majetek v pojetí ČÚS) - klasifikace - vykazování a oceňování - majetkové účasti ad 1) Dlouhodobé investice (Long-term Investments) 2 způsoby vykazování dlouhodobých investic : 1) jako samostatná část mezi běžnými a stálými aktivy 2) zahrnují se do stálých aktiv běžnější (použitý i v klasifikaci stálých aktiv - viz výše) Klasifikace Investice zahrnují mnoho různých skupin a pořadí jejich vykázání není stanoveno je řízeno pouze požadavkem přehlednosti a srozumitelnosti pro uživatele: a) cenné papíry (CP) (Stock and Bonds) úč.standard 115 vyžaduje, aby byly vykazovány odděleně podle předpokládané doby držení aa) na prodej (Available-for-Sale) nebo držené do splatnosti 1 období ab) držené do splatnosti u dluhopisů (Held-to-Maturity) majetkové cenné papíry se vykazují podle podílu na majetkových právech: - rozlišují se CP - s podílem < 20 % - běžná investice - s podílem 20% - 50% - investice se účtuje jako sloučení jmění (equity metod) - s podílem > 50% - účtuje se jako majetková účast a je nutná konsolidace účetní závěrky b) dlouhodobé směnky (Long-term Notes) = směnky přijaté za peníze (Long-term Loan Notes) nebo výhodu (Long-term Trade Notes) nebo hotovost a výhodu. nutno samostatně vykazovat reálný úrok (implicitní úroková míra Implicite Interest Rate) c) půjčky (Loans) vyskytují se málo (a US GAAP se jim příliš nevěnuje), protože firmy získávají potřebné prostředky na kapitálovém trhu - vykazování podléhá stejným pravidlům jako dlouhodobé směnky za hotovost

18 c) majetek dočasně nevyužívaný v činnosti (Assets Not Currently Used In Operations) - majetek, jehož reálná hodnota trvale poklesne pod úroveň zůstatkové hodnoty (snížení hodnoty vyúčtováno výsledkově-ztráta) a je popř. určený k likvidaci (do okamžiku likvidace, protože dle vyhlášky SFAS 144 takovýto majetek se nesmí dál vykazovat jako součást dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku - a dále takový majetek, který z jiných důvodů není v činnosti firmy využíván. d) finanční rezervy (Restricted Assets Investment Held In Special Funds, Funds)! důležité terminologické rozdíly: anglicky fund jsou aktivní účty, to, co čeština označuje jako fondy, je v angličtině nazýváno Rezerves nebo Appropriated Retained Earnings - finanční rezervy jsou peněžní prostředky vyhrazené na určitý účel může jich být více, nejčastěji: umořovací fondy, penzijní fondy, pro rozšíření výroby a) umořovací fondy, penzijní fondy vznikají na základě závazků firmy vůči třetím stranám (zaměstnancům, věřitelům) - jsou svěřenecké, firma k nim nemá přístup, ale jsou jejím majetkem, a proto je musí vykázat b) rezervy pro rozšíření výroby, na akvizice apod. - jsou pouze vyhrazené prostředky, mají pouze informativní význam a doporučuje se (nevyžaduje), aby byly vykazovány vždy, když jsou v pasivech vykazovány fondy (- pokud jsou takto rezervovány jiné složky majetku než peníze, pak se neoddělují a vykazují jako součást příslušné skupiny aktiv) Vykazování finančních investic (cenných papírů a majetkových účastí) Obecný princip: sdělit uživatelům účetních výkazů vše o riziku spojeném s investicemi Proti tomuto principu působí dynamika kapitálového trhu, určení způsobu je obtížné. Tuto oblast upravuje v US GAAP řada vyhlášek, které reagují na rychlý rozvoj trhu s deriváty cenných papírů a rychle se proto mění.

19 SFAS 105 tato vyhláška požaduje poskytovat více informací o riziku spojeném s finančními nástroji x) a o koncentraci finančního rizika x) finančními nástroji se v této vyhlášce rozumí peníze, majetkové cenné papíry nebo smluvní vztahy (kromě těch, kde se jedná o výměnu zboží nebo služeb, tj. v naší terminologii z obchodního styku ), v nichž se jedná o peníze nebo jiné finanční nástroje, které umožní jedné straně získat peníze nebo jiný finanční nástroj za potencionálně výhodných podmínek na úkor druhé strany. Jsou to tedy například akcie, dluhopisy, opce na akcie nebo dluhopisy, krátkodobé cenné papíry, obchodovatelné směnky aj. Finanční nástroje dělí tato vyhláška do dvou skupin: a) ty, s nimiž je spojeno riziko z mimobilančního financování nástroj má offbalance sheet risk, pokud potenciální ztráta pro účetní jednotku převyšuje částku vykázanou jako aktiva nebo pokud potenciální závazek převyšuje hodnotu závazku vykázanou v rozvaze. O těchto nástrojích, které mají potenciál způsobit ztrátu vyšší než je uvedena v rozvaze, požaduje uvést: - nominální hodnotu finančního nástroje - podstatu nástroje včetně podmínek smlouvy - odhad rizika nezaplacení (úvěrové riziko - credit risk) - odhad rizika poklesu v tržní ceně (tržní riziko - market risk), - odhad vlivu na stav peněz, - odhad ztráty v případě, že jedna strana nesplní své povinnosti vůbec nebo částečně - podrobný popis jistiny - účetní postupy pro vykazování finančních nástrojů b) ty, s nimiž je spojena koncentrace peněžního rizika koncentrace peněžního rizika nastane, jsou-li finanční investice nebo peníze u jiné účetní jednotky, odvětví, regionu, země apod. Jsou to např. nepojištěné - vklady u amerických bank, u bank v jiných zemích, pohledávky u firem v jednom odvětví, oboru apod. O nich požaduje uvést: - podstatu vztahu - zeměpisnou oblast - výši ztráty v případě, že druhá strana nesplní své povinnosti - firemní politiku vyžadování jistiny a popis jistiny obdržené

20 SFAS 107 požaduje poskytnout uživateli informace o reálné hodnotě fin.nástrojů (způsob stanovení reálné hodnoty musí být také popsán) - rozšiřuje tuto povinnost i na pohledávky a závazky z obchodního styku SFAS 115 člení finanční nástroje na 3 skupiny a požaduje vykazovat odděleně: 1) CP k obchodování všechny cenné papíry, s nimiž účetní jednotka obchoduje a které představují součást její peněžní politiky. Vykazují se v tržní hodnotě jako součást oběžného majetku, výnosy (i nerealizované) se promítají do výsledovky. Musí být prokázáno, že s takovými CP skutečně obchoduje, pokud to neprokáže, musí se překlasifikovat do skupiny na prodej, a to tržní hodnotou dne překlasifikace. 2) CP na prodej všechny cenné papíry, které nejsou k obchodování nebo držené do splatnosti. Rozdíl je ve vykazování výnosů či ztrát nesmí se promítnout do hlavní části výsledovky, ale jako součást celkového hospodářského výsledku. Tato skupina může zahrnovat buď krátkodobé investice (součást oběžného majetku Marketable Securities) nebo dlouhodobé (jako Investments ve stálých aktivech. 3) CP držené do splatnosti - zahrnuje pouze dlužné cenné papíry, které jsou drženy do splatnosti kratší jeden rok mohou se objevit jako součást oběžného majetku (Marketable Securities do jednoho roku) nebo jako peněžní ekvivalenty (splatnost do 3 měsíců). Obvykle jsou však tyto CP vykazovány jako součást stálých aktiv (Tato klasifikace je důsledně použitelná pouze pro dlužné cenné papíry.) SFAS 119 upřesňuje způsob podávání informací o derivátech CP a odvozených finančních nástrojích (futures, forwards, swaps, option contracts, dále i interests rate caps a dalších), ale také o směnkách. O všech CP a odvozených CP požaduje uvést: - nominální hodnotu nebo smluvní hodnotu, resp. zapsanou hodnotu - podstata a podmínky nástroje spolu s odhadem tržního a úvěrového rizika - účetní postupy O derivátech určených k obchodování a pro jiné účely dále požaduje uvést - průměrná reálná hodnota - čisté zisky a ztráty z těchto obchodů během období za každý titul zvlášť - obchody i s jinými druhy finančních nástrojů

21 Pro deriváty držené pro jiný účel než k obchodování je třeba uvést (v příloze nebo ve výkazech) - cíle držení a strategie jejich dosažení - popis každé skupiny derivátů a postupů jejich účtování - pro deriváty na krytí ztráty se musí popsat: - očekávaná transakce, kterou jistí - popis derivátu - očekávaný zisk či ztráta - popis podmínek použití derivátů Tato vyhláška doporučuje také sdělit informaci o úrokových sazbách, o cizích měnách, o cenných komoditách a s nimi spojených rizicích a způsobech, jak se s nimi účetní jednotka vypořádá. SFAS 125 upravuje pravidla převodu finančních nástrojů a způsoby jeho vykazování. U složitějších obchodních vztahů spojených s převodem finančních nástrojů je především třeba stanovit, zda se jedná o prodej (nákup) či půjčku (poskytnutou nebo přijatou): např. dohoda o zpětném odkupu, odkup pohledávek za určitých podmínek, obchodování s úrokovými nástroji apod. Vyhláška stanovuje, že převod finančního majetku, kde se převádějící strana vzdá kontroly nad tímto majetkem (kontrola=ovládání, přístup k užitkům), bude považován za prodej pouze tehdy, pokud obdrží protihodnotu (consideration), kromě ekonomické výhody, které poskytuje samotné převedení majetku. A dále upřesňuje kontrolu nad majetkem: - majetek je mimo dosah převádějící jednotky - nabyvatel má právo a možnost s majetkem bez možnosti postihu disponovat - převádějící strana nemá žádné právo či povinnost k převáděnému majetku (zpětný odkup, likvidace, jiné právo omezující dispozici) Pokud převod finančního nástroje nesplňuje uvedené charakteristiky, pak je třeba jej účtovat a vykazovat jako zajištěnou půjčku. SFAS 130 zavádí pojem souhrnný hospodářský výsledek SFAS 133 a 138 upravují oceňování a derivátů a účtování výsledku z těchto derivátů Dlužné cenné papíry (Debt Securities) Klasifikace podle SFAS 115: a) obchodované b) na prodej c) držené do splatnosti

22 a) obchodované - vykazují se vždy v reálné ceně, která se rovná tržní hodnotě k okamžiku vykazování. - pokud se tržní cena změní, je nutné přecenit na aktuální výši rozdíl se promítá do výnosů (postup se označuje mark to market accounting ) Příklad: firma koupí 1 000ks dluhopisů se splatností 5 let za 95,- (uhrazuje v hotovosti) Dat. Text Částka MD D 1.6. Nákup dluhopisů ,- Investice Peníze se dluhopisy prodávají za tržní cenu 97,-. Dat. Text Částka MD D Přecenění 2 000,- Investice Výnosy (gain) se dluhopisy prodávají za tržní cenu 98,- a účetní jednotka je prodává: Dat. Text Částka MD D Prodej dluhopisů Peníze a) prodejní c ,- b) úč.hodnota ,- Investice c) rozdíl 1 000,- Výnosy (gain) b) na prodej - vykazují se také v reálné hodnotě změny (rozdíly nerealizované zisky) však jsou účtovány ne do běžného hospodářského výsledku (net income), ale do souhrnného hospodářského výsledku (comprehensive income vyhl.sfas 130) c) držené do splatnosti - nevykazují se v reálné hodnotě., ale v tzv. amortised cost (obdoba současné hodnoty). Metoda amortised cost spočívá v tom, že se investice zaúčtuje při pořízení v současné hodnotě a rozdíl (diskont, prémie, úrok) se rozpouští do výnosů jako úrok stanovený na základě efektivní úrokové míry.

Ing. D. Kubíčková, CSc.

Ing. D. Kubíčková, CSc. Účetní systémy 2 2. přednáška (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Oceňování pozemků, budov a zařízení -řešeno v rozčlenění do tří etap : a) při nabytí (pořízení) aktiva (při prvotním uznání) b) po dobu držení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a 3. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko: Leasingová dohoda

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Účetní systémy 2 LS 08/09

Účetní systémy 2 LS 08/09 Účetní systémy 2 LS 08/09 4. přednáška v presenčním i kombinovaném studiu Pojetí kapitálu v IAS/IFRS, zachování kapitálové podstaty podniku Kapitál je chápán (viz Koncepční rámec IAS/IFRS) : a) finanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účetní systémy 2 US GAAP. /letní semestr 04/05) 2. přednáška

Účetní systémy 2 US GAAP. /letní semestr 04/05) 2. přednáška Účetní systémy 2 US GAAP /letní semestr 04/05) 2. přednáška Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2004 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100 - Zásoby 150 - Časové

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

US GAAP - Oběžná aktiva

US GAAP - Oběžná aktiva US GAAP - Oběžná aktiva Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) Rezerva na nedobytné pohledávky US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2006 podnik koupil výrobní linku v ceně 6 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve třech splátkách, uhrazovaných vždy na konci roku. Přírůstková diskontní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS)

Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS) Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS) Vymezení: - pravděpodobné budoucí oběti (odtoky) ekonomických užitků, které pocházejí ze současných povinností firmy převést majetek nebo poskytnout služby

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Definice: - hmotná aktiva, která podnik drží pro použití ve výrobě či dodávání služeb - doba použitelnosti delší než

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více