Derivá ty devizove ho trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Derivá ty devizove ho trhu"

Transkript

1 Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je větší, tím větší kursové riziko je spojeno s držením této měny zahraničními subjekty. Devizové riziko pro firmu (riziko změny devizového kursu) Co znamená kolísání kursů na devizových trzích pro Vaši firmu? Může se stát, že Vaše firma utrpí ztrátu ze změny kursu. Pokud Vaše firma neobchoduje se zahraničím a všechny obchodní i finanční operace provádí jen v českých korunách, pak jí nehrozí žádné devizové riziko. Devizové riziko vzniká, jestliže firma - drží cizí měnu na účtě po nějakou dobu (má zůstatek v devizách) - má pohledávku v cizí měně (očekává platbu) - má závazek v cizí měně (má v budoucnu platit) Držet cizí měnu znamená mít ji na účtu. Banka Vám musí otevřít běžný účet denominovaný v dané měně. Pokud si chcete vkládat devizy na termínované vklady, zřídí Vám banka termínovaný účet pro daný vklad. Pokud čerpáte úvěr v zahraniční měně, zřídí Vám banka úvěrový účet v dané měně. Čerpaná částka úvěru je připsána na běžný devizový účet a je Vám k dispozici k placení. Cizí měna, kterou držíte, je pro Vaši firmu aktivum, které vynáší úroky. Úroky vycházejí z úrokových sazeb na termínové vklady v zemi, kde je cizí měna domácí měnou. Jinými slovy dolar vynáší stejné úroky v Praze, v New Yorku, v Londýně i v Moskvě. Ovšem toto aktivum se navíc k dohodnutému úročení může zhodnotit i znehodnotit vlivem změn kursu vůči koruně, protože jeho hodnotu musí Vaše firma chtě nechtě vyjadřovat v korunách jako své domácí účetní měně. Znehodnocuje se tím, že zahraniční měna oslabuje. Zhodnocuje se tím, že zahraniční měna posiluje. Oslabení či posílení kursu je předem neznámé. Současný kurs totiž má tu vlastnost, že obchodníci s měnami v nabídce a poptávce vzali v úvahu všechny faktory, které jsou v této chvíli známé. Kurs se tedy v budoucnu (blízkém i vzdáleném) může změnit jen na základě nové, dosud neznámé informace. Proto ani nemůžeme vědět, kterým směrem nová informace změní kurs, zda nahoru či dolů. Pozice v cizí měně (forexová pozice, FX pozice) nese riziko možnost zisku i ztráty. Držení cizí měny a pohledávka v ní se označují jako dlouhá pozice; riziko spočívá ve znehodnocení cizí měny. Závazek v cizí měně je krátká pozice; riziko je v možnosti zhodnocení (zdražení) cizí měny v době, kdy ji budete potřebovat k placení. Firma, která se chce vyhýbat riziku, by neměla držet otevřenou devizovou pozici. Má-li cizí měnu na účtě, může ji prodat. Očekává-li v budoucnu platby nebo příjmy v cizí měně, může si koupit od banky zajišťovací nástroje, které otevřenou pozici uzavřou zafixováním budoucího kursu. O tom bude dále podrobněji. 1

2 Lze předpovědět vývoj kursů? Devizový trh je efektivní trh Devizové trhy, jako všechny finanční trhy, jsou tzv. efektivní trhy, to znamená, že jejich účastníci vyhledávají, analyzují a používají všechny v daném okamžiku dostupné informace, které by mohly mít vliv na měnové kursy. Podle těchto informací obchodují. Samozřejmě, jednotliví obchodníci přikládají informacím různou váhu, význam, jejich analýzy se liší, a tím i jejich očekávání budoucího vývoje se liší. Obchodníci jsou někteří optimisti, jiní pesimisti, pokud jde o budoucí vývoj, jedni sázejí na vzestup, jiní na pokles. Avšak na trhu se všechny nálady a názory střetnou v nabídce a poptávce a z ní vzejde rovnovážná cena daného okamžiku. Tato cena v sobě zahrnuje všechny relevantní informace dostupné v danou chvíli. Teprve když se objeví nová informace, do této chvíle nepředvídatelná, obchodníci změní názory a začnou měnit ceny cena na trhu se ustálí na jiné úrovni. Reakce na novou informaci na finančních trzích je dnes díky elektronice dílem několika minut (odhaduje se na 3 minuty). To znamená, že z principiálních důvodů nikdo nemůže vědět, kterým směrem a jak silně se pohne cena na trhu, protože nemůže vědět, jaká dosud neznámá informace se objeví. To platí i pro kursy měn. Riziko budoucích devizových kursů a jak mu čelit Zopakujme si, že vaše firma účtuje v českých korunách, v korunách financuje většinu nákladů, vyplácí mzdy, platí daně a v korunách vychází její zisk. Jestliže má v cizí měně aktivum (zahraniční peníze, nebo pohledávku např. očekáváte platbu ze zahraničí za exportované zboží), anebo pasívum (úvěr čerpaný a splatný v cizí měně, závazek zaplatit něco v cizí měně, např. dodavatelům do zahraničí), pak je vystavena riziku pohybu devizových kursů, protože vás v budoucnu čeká konverze částky v cizí měně za koruny nebo obráceně, a to za kurs, který není známý a může být značně odlišný od dnešního, směrem ve váš prospěch i k vaší škodě. Dejme tomu, že už dnes přesně víte, že za 9 měsíců budete potřebovat 1 mil dolarů na zaplacení velké dodávky zařízení pro Vaši firmu. Co ale nevíte, je budoucí kurs koruny vůči dolaru. Vaši firmu čeká 9 měsíců nejistoty, kolik bude muset zaplatit za 1 mil. dolarů. Máte v zásadě dvě možnosti: ponechat riziko otevřené (otevřená pozice) a spekulovat na příznivý vývoj kursů - ale také riskovat značnou ztrátu; vhodné pro firmy, jejichž majitelé rádi riskují; koupit si od banky forward, tj. smlouvu, že za devět měsíců vám prodá 1 mil. dolarů za dnes pevně dohodnutou cenu (kurs) a tím můžete svou pozici (riziko) uzavřít, mít jistotu místo nejistoty. Obrana proti riziku se nazývá hedging. Vhodné pro firmy, které dávají přednost jistotě před rizikem (risk-averse firm). Termínovým obchodem si firma zafixuje kurs pro konkrétní směnu deviz v budoucnosti, v určené částce a k určenému datu. Jde o závaznou smlouvu. Firma ji musí dodržet, stejně jako banka. 2

3 V čem je výhoda forwardu? Vývoj kursu v čase podléhá tržním silám a většinou je ke dni realizace forwardu na úplně jiné úrovni, než je zafixováno ve smlouvě. Někdy to může pro firmu znamenat, že ji forward zachránil před velkou ztrátou. Jindy zase, že jí forward zabránil směnit devizy mnohem výhodněji podle aktuálního tržního kursu. Takže v čem je výhoda? Co přesně znamená hedging pro firmu? Zafixování budoucí ceny (sazby, kursu) znamená současně znemožnění zisku i zabránění ztrátě z tržních změn ceny (sazby, kursu). Tržní riziko znamená možnost vydělat zisk i utrpět ztrátu z tržního vývoje cen atd.. Toto je základní volba pro podnikatele: zda chce, aby nepředvídatelný a nekontrolovatelný vývoj trhu jej překvapil, ať už příjemně nebo nepříjemně; zda si chce ponechat možnost inkasovat nečekaný zisk, ale také nečekanou ztrátu; anebo naopak, zda chce vyloučit vliv a dopad vývoje tržních veličin na své podnikání; zda chce vyloučit jak možnost nenadálého zisku tak možnost nekontrolovatelné ztráty. Tuto možnost mu dává forward a většina dalších nástrojů hedgingu; jsou však nástroje, např. opce, které mají trochu odlišný efekt. Pozice banky: banka je prostředníkem Ve forwardovém (termínovém) obchodu Vaše riziko na sebe zdánlivě bere banka banka se zavazuje prodat firmě (nebo koupit od firmy) devizy za fixovaný kurs, ale sama je v dohodnutý den musí koupit (prodat) na trhu za aktuální tržní cenu. Může tedy vydělat mimořádný zisk nebo utrpět ztrátu. Ve skutečnosti banka své riziko také uzavře. Koupí si stejný forward od jiné banky nebo od market makera. Market maker také neriskuje, protože nabízí forwardy jak kupujícím, tak prodávajícím stranám a ve velkém objemu se mu obě protichůdná rizika zhruba vyrovnají. Termínový kurs Když banka a klient ve smlouvě o budoucím nákupu (nebo prodeji) cizí měny stanovují budoucí kurs (termínový kurs, forwardový kurs), stanovují jej tak, aby byl neutrální - aby obě strany měly stejnou pravděpodobnost, že se vývoj přikloní na jejich stranu. Za určitých ideálních podmínek (jak uvidíme dále) by takový neutrální kurs mohl být právě aktuální spotový kurs. A k tomu také občas dochází. V praxi by to vypadalo tak, že dnes je kurs koruny vůči dolaru ; firma uzavírá smlouvu na prodej dolarů bance za 6 měsíců; obě strany souhlasí, že za 6 měsíců bude směna provedena v kursu Tou ideální podmínkou je, že v obou zemích v obou měnách jsou shodné úrokové sazby. To se v praxi stává jen vyjímečně. Obvykle úrokové sazby shodné nejsou. Jestliže v jedné měně se peníze zhodnocují více, vyšší sazbou, resp. za vypůjčené peníze se platí vyšší úroky, pak kurs rovný spotovému kursu by za 6 měsíců už nebyl neutrální jedna ze smluvních stran by mohla na takové forwardové trnasakci vydělat tím, že by si peníze vypůjčila nebo uložila na úrok. Neutrální kurs je takový, kdy žádná strana nemůže tento kurs zneužít k obohacení nějakou předem konstruovanou operací. Jak takový neutrální kurs dostaneme? Odvodí se z úrokových sazeb. Nejlépe je odvození vidět na konstrukci složené ze dvou paralelních operací, jejímž výsledkem je zafixování budoucího kursu. 3

4 Konstrukce forwardu ze dvou transakcí Zafixovat budoucí kurs by si mohla firma sama pomocí dvou operací (tzv. umělý, syntetický forward). Tento příklad slouží jen pro účely výuky, nikoli jako doporučení pro praxi. V praxi je totiž levnější pořídit forward od banky. Příklad: Dnes vaše firma řeší problém: za 9 měsíců bude potřebovat 1 mil euro na zaplacení velké dodávky. Kdybyste měli euro už teď, nejlepší by bylo je uložit na termínový vklad, aby vynášely úroky. Termínový vklad v euru na 9 měsíců banka přijímá za 3,20 %. Euro v dané chvíli nemáte. Ale můžete si je koupit. Sazby spot u vaší banky jsou momentálně 1 EUR = Kč 29,70/29,80. Vypořádání (placení) je za 2 pracovní dny, tedy pozítří. Peníze na nákup eura teď nemáte, budete je mít za 9 měsíců, ale proč si je nepůjčit od banky už teď? Úroky činí 3,40 % p.a. Výpočet: Potřebujete euro, od pozítří za 275 dní. Aby výnos z termínového vkladu činil přesně jeden milion euro, musíte pozítří vložit na termínový vklad euro. Abyste teď mohli koupit tuto částku v euru, budete pozítří potřebovat při dnešním kursu Kč. Tuto korunovou částku si půjčíte pozítří od banky na 275 dní. Při úroku 3,40 % p.a. budete vracet i s úroky celkem Kč. Od pozítří za 275 dní nastanou dvě události: a) dostanete 1 milion euro z termínového vkladu, b) splatíte úvěr v částce Kč. Takto už dnes víte, že 1 euro vás bude stát 29,84 Kč. Ať už bude v té době tržní kurs jakýkoli. T T + 2 dnes pozítří 275 dní Nákup EUR v kursu offer 29,8000 Půjčka od banky Kč úrok 3,40% p.a. Splacení půjčky Kč Výtěžek vkladu úrok 3,20 % p.a Termínový vklad Obdobně, pomocí stejného schématu, si můžete zkonstruovat syntetický forwardový prodej cizí měny a zafixovat kurs na prodej cizí měny. To v případě, že očekáváte v budoucnu příjem v devizách. Rozdíl bude ovšem v tom, že tam, kde jsme výše použili sazbu offer, bude sazba bid a naopak. 4

5 Proč se forwardový kurs liší od spotového a o kolik Forwardový kurs se může, ale nemusí lišit od spotového. V mnoha tržních situacích je stejný nebo jen málo odlišný od spotového. Všimněte si v předchozím příkladu, že forwardový kurs není shodný se spotovým, liší se o 0,0438 Kč. Jediný činitel, který tento rozdíl způsobil, jsou rozdílné úroky na půjčce v Kč a na vkladu v EUR. Forwardový (termínový) kurs se liší od okamžitého (spotového) kursu v závislosti na aktuálním úrokovém diferenciálu obou měn. Pamatujte si: Ve srovnání se spotovým je ve forwardovém kursu číselně více té měny, která nese vyšší úroky. Jinými slovy, měna, která nese vyšší úroky, se ve forwardových kursech bude číselně jevit jako oslabující, a opačná měna (s nižšími úroky) jako posilující. Tomuto číselnému navýšení u výše úročené měny říkáme forwardový diskont nebo prémie, podle toho, z čí pozice se na forwardový kurs díváme a která měna je ve jmenovateli kursu (báze) a která v čitateli. Diskont a prémie se vyjadřují v jednotkách měny (+ 0,018 eura; -31 haléřů, Kč) nebo v bodech kursu (+180; -3100). Příklad: V Mexiku jsou vyšší úrokové sazby než v USA; úrokový diferenciál mexického pesa vůči dolaru je kladný, zatímco úrokový diferenciál dolaru (vůči pesu) je záporný. Spotový kurs činí 7,9085 pesa za dolar (dolar je zde báze). V termínovém kursu na 1 měsíc se musí objevit více jednotek mexické měny, protože ta je v bankách více úročená. Forwardový kurs na 1 měsíc bude vypočten jako spotový kurs 7,9085 pesa plus navýšení (diskont) o 0,118 pesa, což je 8,0265 pesa za dolar v měsíčním termínu. Kompenzační prémie či diskont vyrovnávají rozdíl v úročení obou měn. Když měna, kterou chceme koupit na termín, je více úročená než naše, dostaneme za jednotku naší měny více cizí měny; neboli jednotku cizí měny získáme ve forwardovém nákupu levněji, se slevou. Sleva je diskont (discount). Forwardový kurs měny, která má vyšší úroky a je v čitateli kursu, se číselně zvyšuje o diskont: spotový kurs + diskont Diskont je kompenzační příplatek, kterým více úročená strana kompenzuje druhé straně tento rozdíl v úročení. Naopak, když měna, kterou chceme koupit, je méně úročená - pak dostaneme za 1 korunu méně této měny ve srovnání se spotovým kursem. Neboli, jednotka cizí měny je pro nás dražší, na termínový nákup jedné jednotky si musíme připlatit. Příplatek je prémie (premium). Kurs měny, která má nižší úroky a je v čitateli kursu, se číselně snižuje o prémii (mínus prémie): spotový kurs - prémie Prémie, stejně jako diskont, je kompenzační platba, kterou se kompenzuje rozdílné úročení měn. 5

6 Zvažme i případ, že obě měny jsou úročeny stejnými sazbami na dané období. V tom případě se forwardový kurs rovná spotovému. Jinými slovy: není-li rozdíl v úročení měn, pak ekonomicky rozumným řešením je zafixovat do termínového obchodu forwardový kurs shodný s aktuálním spotovým kursem. To odpovídá našemu poznatku, že nikdo neví, kterým směrem se aktuální tržní kursy budou vyvíjet v budoucnosti. Forward - termínový obchod - má tedy pro obě strany stejný dopad - vylučuje možnost profitovat z vývoje kursu i možnost utrpět ztrátu. Jazykové poznámky. Jak předejít nedorozumění. Vzhledem k tomu, že posilování jedné měny znamená oslabování druhé (v kursu) a kladný úrokový diferenciál pro jednu stranu je záporný diferenciál pro druhou, a podobně to, co je prémie pro kupujícího, je diskont pro prodávajícího - tyto termíny se snadno popletou. Jednoznačné určení docílíte, když řeknete jasně, v které ze dvou měn jsou úroky vyšší. Říkejte britská libra nese vyšší úroky než euro. Pak bude jasné, že (oproti spotovému kursu) ve forwardovém kursu je relativně více liber (neboli, což je totéž, relativně méně eura). Máte euro a budete kupovat libry na termín? Musíte jich dostat více než ve spotovém kursu. Máte v budoucnu prodat libry za euro? Budete jich muset dodat více za 1 euro, než je ve spotovém kursu. Teď už to nespletete, ani když vám Angličani budou střídavě uvádět kurs s bází v euru ( ) a s bází v libře (є ). Ve forwardovém kursu bude více liber (více než je spot ) a tudíž méně eura (méně než je spot є ). Trh forwardů Banky nabízejí a prodávají forwardy svým klientům běžně. Nekonstruují je samy, ale nakupují je na trhu od market makerů. Forwardové kursy se na trhu uvádějí buď ve tvaru kursu (přesněji dvojice kursů bid-offer): Euro spot: Kč / Euro forward 3M: Kč / nebo jako prémie či diskont ke spotovému kursu (pak se uvádí jen několik posledních desetiných čísel, tzv. body, b.p.): Euro spot: Kč / Euro forward 3M: Kč -205 b.p. Ve velkých finančních centrech, jako je Londýn, se denní průběh obchodování s devizami a jejich deriváty - forwardy - zaznamenává, archivuje a publikuje druhý den v tisku. Vybírají se typické strandardní termíny obchodů a u nich většinou jen závěrečné forwardové kursy střed. 6

7 Příklad, jak se uvádějí spotové a forwardové sazby ve Financial Times. Tento londýnský deník má i svou internetovou stránku Podívejte se např. na //news.ft.com/markets/currencies nebo //www.marketprices.ft.com/markets FORWARD AGAINST THE EURO Apr 19 Closing midpoint Rate One month % PA Three months Rate % PA Rate One year Czech Rep. (Koruna) Switzerland (SFr) Turkey (Lira) UK ( ) Vysvětlivky: Closing mid-point - závěrečný kurs střed One month: Rate - forwardový kurs na 1 měsíc One month: % PA - úrokový diferenciál na 1-měsíční depozita p.a. Pozn.: jde o úrokový diferenciál eura. Pozn.: Úrokový diferenciál je tu vyjádřen z pozice eura jako bázové měny této tabulky, čili byl záporný ve srovnání s britskou librou (eurové úrokové sazby jsou nižší než sterlingové) a kladný ve srovnání se švýcarským frankem (eurové úrokové sazby jsou vyšší frankové). % PA Z následující tabulky o mezibankovních depozitních sazbách fixovaných v Londýně (Libor) najděte souvislost mezi úrokovými sazbami a diferenciály. V Praze byla 19. dubna fixována sazba offer české koruny na měsíční depozita 2.01, na tříměsíční 2.02, na šestiměsíční 2.02 a na roční porovnejte ji se sazbou euro: jaký je diferenciál eura vůči koruně? Vysvětlete, proč ve výše uvedené tabulce (Forwards) kurs koruny relativně posiluje. Money Rates, Apr Country Over night Change day One month Three months Six months One year US$ Libor Euro Libor Libor Swiss Fr Libor Forwardy pro klienty bank Banka může na devizovém trhu nakupovat forwardy za ceny devizového trhu. Svým klientům je pak prodává s mírně rozšířeným rozpětím. Jestliže klient potřebuje zajistit budoucí kurs k datu, které neodpovídá standardním dobám trhu (1 měsíc, 2 měsíce atd.), banka může pro klienta forward ušít na míru (tailor made). Výpočet termínového kursu pak provede interpolací mezi dvěma nejbližšími standardními termíny. Nestandardní doba (Broken Date) se neobchoduje na velkých trzích, ale je dostupná klientům firmám. Nejkratší doba vypořádání (dodání měny proti platbě) je 2 pracovní dny ode dne uzavření transakce (dne obchodu, trade date). Jak už víte, tomuto termínu se říká spot neboli promptní obchod. O forwardu se hovoří od vypořádání za 3 pracovní dny (T + 3). A pak lze sjednat dodání za 7

8 T + 4, T + 5 atd. Obvyklé forwardy jdou do 1 roku. Nad tento termín jsou vzácnější a nahrazují se spíše devizovými swapy (viz dále). Kdy má firma koupit forward? Když má v budoucnu platit v cizí měně (ke známému datu známou částku) a zdroje na zaplacení bude mít v korunách; čili Vaše firma má závazek v cizí měně. Když má v budoucnu inkasovat cizí měnu (ke známému datu známou částku) a chce ji směnit na koruny; čili Vaše firma má pohledávku v cizí měně. A když zároveň chce mít Vaše firma místo kursového rizika jistotu pokud jde o kurs. Kdy firma nepotřebuje forward? Když má závazky v cizí měně vyrovnané s pohledávkami v té samé cizí měně. Když je ochotná nést kursové riziko s možností zisku i ztráty (spekulativní pozice). Futures Pro velké obchodníky s forwardy vznikly i burzy termínových obchodů, jedna z nejvýznamnějších je CME (Chicago Mercantile Exchange). Aby se mohly obchodovat na burze, musí být forwardové kontrakty stejnorodé neboli standardizované do určitých termínů (např. měsíc, 3 měsíce, rok) a částek (lotů - obvykle 1 milion dolarů). Takto definovaným burzovním kontraktům se říká futures. Futures se obchodují výhradně na burze. Jakmile je obchodníci prodávají jiným klientům mimo burzu, jde už opět o forwards - kontrakty prodávané přes přepážku (OTC - over the counter) s možností úpravy na míru pro klienta (co do částky i termínu). 8

9 Opce (Options) Základní vlastnosti opcí Opce, opční smlouva - je smlouva, která dává jedné straně (kupující opce) právo volit mezi dvěma možnostmi uzavřít jistý obchod nebo neuzavřít. Druhá strana (prodávající opce) nabízí určitý obchod a zavazuje se, že jej uzavře, jestliže majitel opce se rozhodne obchod uzavřít. Prodávající je tedy zavázán plnit, jestliže si to kupující bude přát. Kupující si nákupem opce zafixuje cenu k určitému budoucímu datu. Když budoucí datum nastane, skutečná tržní cena může být vyšší nebo nižší než cena zafixovaná v opci - strike price. Prodávající opce dává kupujícímu na vybranou. Kupující - majitel opce - pak může volit (anglicky: to opt). Když je to pro něj výhodné, opci realizuje (anglicky: to exercise the option) a požádá prodávajícího, aby dohodnutý předmět prodal (call opce) nebo koupil (put opce) za zafixovanou cenu - strike price. Možnost volby je výhodou, za kterou se platí. Cena za opci se nazývá se opční prémie a platí ji kupující prodávajícímu hned při podpisu smlouvy. Výpočet opční prémie se provádí velmi důmyslnými vzorci s diferenčními rovnicemi, za které jejich autoři, Black a Scholes, dostali Nobelovu cenu. Podkladovou transakcí, která je předmětem opce, může být v podstatě cokoli: nákup akcií za předem danou cenu, prodej akcií za předem danou cenu, nákup mědi, prodej bavlny, atd. - a mezi jiným i termínový nákup nebo prodej deviz. Evropská opce se uzavírá k jednomu datu (Exercise Date). Americká opce se liší jen tím, že je uplatnitelná nikoli v jeden den, ale kdykoli od nákupu opce až do posledního dne platnosti opce (Expiration Date). Příklad: nákup evropské call opce: Je nabízena opce (možnost) koupit 2000 akcií Telecomu po Kč dne Kupující za tuto opci zaplatí ihned opční prémii dejme tomu Kč. Dne pak majitel opce zjistí, za kolik korun se dají koupit akcie Telecomu na burze. V případě, že se prodávají za Kč, majitel opce opci uplatní (realizuje) a získá akcie za cenu Kč, čili mnohem levněji; pokud je nechce držet, obratem je prodá za Kč a bude mít na transakci zisk, zatímco prodejce opce musí plnit svůj závazek i se ztrátou. V případě, že cena akcií na trhu bude Kč, majitel opce nechá opci propadnout a pokud chce akcie Telecomu získat, koupí si je na burze o 90 Kč levněji. Ještě několik termínů. Dejme tomu, že banka nabízí a prodává opce svým klientům. Z pozice klienta: Koupená opce = právo, smlouva, podle níž mám právo se rozhodnout, mám právo volit Koupená Call opce = mám právo žádat druhou stranu, aby mi prodala předmět opce za strike price Koupená Put opce = mám právo žádat druhou stranu, aby ode mne koupila předmět opce za strike price Pro srovnání z pozice banky jako prodejce opcí: Prodaná opce = povinnost; podle smlouvy má banka povinnost splnit, co zvolí klient 9

10 Prodaná Call opce = má povinnost prodat předmět za strike price, když klient požádá Prodaná Put opce = má povinnost koupit předmět za strike price, když klient požádá Opce na nákup/prodej deviz (měnová opce) (Currency Option) Banky nabízejí klientům i opce na budoucí nákup cizí měny (call opce) nebo budoucí prodej cizí měny (put opce), za dohodnutý kurs. Kurs obsažený v opční smlouvě tzv. strike price - už nemusí být neutrální, nemusí být vypočten z úrokových diferenciálů a nemusí to být aktuální tržní forwardový kurs. Naopak - kupující si může kurs sám stanovit (v jistých rozumných mezích). Prodejce opce pak s pomocí strike price vypočte výši opční prémie. Opce bude tím dražší, čím levněji chcete v budoucnu nakoupit (call), nebo čím dráže chcete v budoucnu prodat (put) - tedy čím je požadovaný kurs (strike price) vzdálenější od termínového kursu směrem pro vás výhodným. Bude také tím dražší, čím delší doba kontraktu a čím větší je částka cizí měny. Opce na cizí měnu jsou relativně nákladné (mohou činit 2 3 % z objemu transakce). Firma však získá možnost (na rozdíl od obyčejného forwardu) uskutečnit směnu, když je to výhodné, a nechat opci propadnout, když je strike price nepříznivá. Opce tedy umožňuje využít vždy tu lepší situaci pro firmu zjednodušeně řečeno: získat zisk a vyhnout se ztrátě. V ukázce z Financial Times vidíte, že když chcete v září (sloupec Sep) koupit euro (Calls) za dolarů (Strike price), bude vás to stát 2,29% z objemu transakce; kdybyste chtěli totéž koupit za dolarů, zaplatíte za opci 3,99%. Vidíte, že strike price, ovlivňuje výši opční prémie, stejně jako délka transakce. CURRENCY OPTIONS US $/ OPTIONS (CME) Strike price... CALLS PUTS... May 2 May Jun Sep May Jun Sep Previous day s data: volume, 19,232; calls, 3,916 puts, 15,316; open interest, 122,150. Source: Reuters/CME. Data available at Kdy má firma koupit opci na budoucí nákup či prodej cizí měny? Když očekává v budoucnu nejistý devizový příjem nebo platbu - nevíte, zda se uskuteční či ne; např. zahraniční partner se ještě nerozhodl, zda transakci uzavře s naší firmou nebo s jinou. Nejistý devizový příjem firma si může koupit put opci na forwardový prodej cizí měny. Nejistá platba v cizí měně firma si může koupit call opci na forwardový nákup cizí měny. Požádejte banku, aby Vám indikativně vypočetla výši opční prémie. (Zvažte a poraďte se s odborníkem, zda se firmě vyplatí náklady na eliminaci rizika.) 10

11 Devizové swapy (FX swaps a Cross Currency Swaps) Swap je obecně dohoda o dočasném prohození (výměně) určitých práv a závazků a jejich vrácení původním držitelům po skončení termínu swapu. Krátkodobé devizové swapy (FX swaps) Jde o dočasnou výměnu jedné měny za druhou na určitou dobu a poté jejich zpětnou výměnu. Nakoupená swapová smlouva obsahuje dvě transakce: spotový nákup cizí měny (za spotový kurs) forwardový zpětný prodej cizí měny (za termínový kurs, tj. za spotový kurs ± prémie či diskont) Pokud by druhou měnu, kterou si firma swapem dočasně obstará, uložila na termínový vklad, nemůže na této operaci nic získat ani ztratit. Smlouva je neutrální. (Přesněji řečeno ztrácí jen kursové rozpětí, rozdíl mezi sazbami bid a offer). Swap se tedy vyplatí koupit tehdy, má-li firma příležitost získanou druhou měnu zhodnotit lépe než na termínovaném vkladu. Příklad: Firma má zůstatek v euru. Má možnost jej uložit na termínovaný vklad do doby, než tuto částku použije k plánované platbě, dejme tomu na 3 měsíce. Lepší investice v euru se v této chvíli nenabízí. Ale nabízí se dobrá investice v britských librách, do britských státních dluhopisů (zvaných gilts), na tři měsíce. Firma tedy vymění odpovídající částku v euru za libry a zároveň uzavře forwardovou smlouvu na prodej liber. Tak získá na dobu 3 měsíců libry, které po tuto dobu může investovat do dluhopisů. 11

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn N_MF_A Mezinárodní finance 5. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za

Více

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. Případová studie - Zadání Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. 2015 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu financovaného z

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300 Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika Úvod Česká republika je zemí s otevřenou ekonomikou. Téměř každý podnikatelský subjekt je proto do určité míry vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Finanční

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe P

Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe P N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Unc Uncovered Interest

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu.

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu. Co je to FORWARD? Forward Vám dává možnost nakoupit či prodat Vámi určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (za 6 365 dnů). K čemu je FORWARD

Více

Zajištění kurzového rizika

Zajištění kurzového rizika Zajištění kurzového rizika Riziko směnného kurzu Riziko, že v budoucnu nastane neočekávaná situace Riziko, že v budoucnu dojde k nepříznivému vývoji kurzu Cíl zajištění kurzového rizika Ošetřit budoucí

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Půjčování rezerv mezi bankami Dealeři bank na mezibankovním trhu pohotově umísťují volné prostředky (rezervy) jako depozita do jiných bank, které právě

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti zajištění měnového a úrokového rizika pro české firmy Vedoucí bakalářské

Více

FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO

FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO Obecná charakteristika Finanční instrumenty s širokým uplatněním v MO. 3 základní ekonomické charakteristiky: Deriváty jsou termínové kontrakty. Sjednány dnes,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Dopad kurzových

Více

Finanční management Opce načasování Investice typu teď a nebo nikdy = kupní opce s realizační cenou rovnou investici těsně před vypršením. Opce načasování, jištění, durace, volalita, hedging, futures,

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy 3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu,

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění 3 evizové obchody z hlediska účelu jejich provádění V předchozí kapitole byla věnována pozornost technice provádění jednotlivých devizových obchodů. Nyní se zaměříme na využití těchto obchodů k devizové

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky INVESTICE V ROCE 2017 Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky Přednášející: Jana Suldovská, ve světě financí se pohybuji od roku 1998 od roku 2006 specializace na kapitálové

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více