18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap."

Transkript

1 Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni: členové zastupitelstva města v počtu dle přiložené prezenční listiny (změny počtu jsou uvedeny v protokolech o výsledcích hlasování), přizvaní hosté, pracovníci Magistrátu Mladé Boleslavi, zástupci tisku. Program: 1. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ 2. Návrh na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) 3. Návrh na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP 4. Zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města 5. Návrh závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok Návrh na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s 7. Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) 8. Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. 9. Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. 10. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva 12. Návrh na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě 13. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 14. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) 15. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. 16. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 1

2 18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 20. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce Návrh na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav 23. Návrh na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) 25. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů 26. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) 27. Návrh na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/ Návrh na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) 29. Návrh na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) 30. Návrh na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) vyřazeno z programu 31. Návrh na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) 32. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) 33. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) 34. Návrh na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) 35. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) 36. Návrh na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) 37. Návrh na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) 38. Návrh na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS Návrh na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav 40. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 2

3 41. Návrh na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s. 42. /vloženo do programu/ Neodkladné: a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže f) Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce (přečíslováno z 42 na 43) Informace 44. (přečíslováno z 43 na 44) Dotazy a interpelace Zahájení Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati. V úvodu konstatoval, že z celkového počtu 33 členů zastupitelstva je přítomno 21 zastupitelů, takže zasedání je schopno usnášet se všech bodech programu. Dále konstatoval, že přítomní ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost. Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání navrhl Ing. Kamila Hanibala, p. Jana Nejmana a MUDr. Lenku Remešovou. S tímto návrhem souhlasila nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. (pro hlasovalo 20 zastupitelů, nikdo proti, 1 se hlasování zdržel, výsledek hlasování č. 1 přiložen) Dále řídící zasedání MUDr. Raduan Nwelati, primátor města, přítomné seznámil s navrženým programem jednání, který byl rozeslán zastupitelům spolu s písemnými materiály a navrženými úpravami, tj. vypuštěním bodu č. 30 dle rozeslané pozvánky (Návrh na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) a doplnění programu o neodkladné záležitosti jako bod 42: a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže f) Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce

4 Všechny tyto úpravy, resp. celý program jednání byl jednomyslně odsouhlasen všemi 23 přítomnými zastupiteli viz program jednání výše. Výsledek hlasování č. 2 přiložen. /Pozn.: změny v počtu přítomných zastupitelů jsou zaznamenány v protokolech o výsledcích hlasování./ Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ zastupitelstva.výsledek hlasování č. 3 přiložen. Usnesení číslo 2298 přiloženo. Bod 2/ Návrh na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Upřesňující dotazy p. K. Skály k předloženému materiálu byly ihned primátorem města MUDr. Raduanem Nwelatim zodpovězeny, zároveň podal vysvětlení k jeho připomínkám ohledně toho, že IPRM a další podklady nebyl projednán v komisi strategického rozvoje. Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 24 přítomnými členy zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 4 přiložen. Usnesení číslo 2299 přiloženo. 4

5 Bod 3/ Návrh na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 5 přiložen. Usnesení číslo 2300 přiloženo. Bod 4/ Zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné zároveň informoval o přijatých opatřeních. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. zastupitelstva.výsledek hlasování č. 6 přiložen. Usnesení číslo 2301 přiloženo. Bod 5/ Návrh závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 7 přiložen. Usnesení číslo 2302 přiloženo. 5

6 Bod 6/ Návrh na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedli primátor města MUDr. Raduan Nwelati a náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 8 přiložen. Usnesení číslo 2303 přiloženo. Bod 7/ Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) zastupitelstva.výsledek hlasování č. 9 přiložen. Usnesení číslo 2304 přiloženo. Bod 8/ Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Dotazy k upřesnění některých věcí p. K. Skály (jaké je stanovisko dopravní komise, o jaká parkoviště se jedná bližší určení, ke koncepčnímu řešení otázky parkovišť atd.) ihned zodpověděl primátor města MUDr. R. Nwelati a upřesňující informace ohledně umístění parkovišť sdělil Bc. J. Macoun, vedoucí ODSH. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 21 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 10 přiložen. Usnesení číslo 2305 přiloženo. 6

7 Bod 9/ Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. MUDr. Raduan Nwelati. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 20 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 11 přiložen. Usnesení číslo 2306 přiloženo. Bod 10/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 12 přiložen. Usnesení číslo 2307 přiloženo. Bod 11/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 26 přítomnými členy zastupitelstva.výsledek hlasování č. 13 přiložen. Usnesení číslo 2308 přiloženo. 7

8 Bod 12/ Návrh na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 27 přítomnými členy zastupitelstva. Výsledek hlasování č.14 přiložen. Usnesení číslo 2309 přiloženo. Bod 13/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 zastupitelstva S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo zastupitelů, hlasoval proti, se hlasování zdržel, nikdo se hlasování nezdržel. se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 15 přiložen. Usnesení číslo 2310 přiloženo. Bod 14/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na připomínky p. K. Skály (rozdílný přístup k partnerským městům a různá podpora; když se na partnerská města požadovalo více financí, tak nebylo odsouhlaseno a nyní je překládáno rozpočtové opatření) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (záleží na tom, jak pracují příslušné skupiny, byla slíbena podpora konkrétních akcí, ne obecně to je nyní předkládáno) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č. 16 přiložen. Usnesení číslo 2311 přiloženo. 8

9 Bod 15/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 23 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 17 přiložen. Usnesení číslo 2312 přiloženo. Bod 16/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008 MUDr. Raduan Nwelati, který informoval přítomné o nesouhlasném stanovisku RM a zároveň předložil protinávrh celou částku uhradit z prostředků města s tím, že je předběžně dohodnuto s krajem, že peníze z kraje dostaneme na jinou akci v rámci jiné dotace. Tzn. že v bodě Ia) původního návrhu usnesení dojde k úpravě částky na Kč a zbývající text bude vypuštěn. zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 18 přiložen. Usnesení číslo 2313 přiloženo. Bod 17/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav zastupitelstva.výsledek hlasování č. 19 přiložen. Usnesení číslo 2314 přiloženo. 9

10 Bod 18/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 zastupitelstva.výsledek hlasování č. 20 přiložen. Usnesení číslo 2315 přiloženo. Bod 19/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 21 přiložen. Usnesení číslo 2316 přiloženo. Bod 20/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2008 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 22 přiložen. Usnesení číslo 2317 přiloženo. 10

11 Bod 21/ Návrh na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/10 MUDr. Raduan Nwelati, který zrekapituloval vývoj celé záležitosti. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 23 přiložen. Usnesení číslo 2318 přiloženo. Bod 22/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 24 přiložen. Usnesení číslo 2319 přiloženo. Bod 23/ Návrh na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce 2008 MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné informoval o nesouhlasném stanovisku rady města (nesouhlas s podporou soukromého subjektu). V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na připomínku p. K. Skály (město určitý podíl má, v minulosti odsouhlasen nákup byt. jednotek, je pravdou, že částku 3 mil. to nepředstavovalo) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (v minulosti jednáno, neumí vysvětlit, proč nebylo realizováno v minulosti hned po schválení, o určitých nákladech bylo jednáno, ale v žádném případě se nejedná o částku 3 mil. Kč) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasili 2 zastupitelé, 18 hlasovalo proti, 5 se hlasování zdrželo. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 25 přiložen. Usnesení číslo 2320 přiloženo. 11

12 Bod 24/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) V průběhu hlasování výsledek hlasování č. 26, se primátor města MUDr. R. Nwelati přítomným omluvil, neboť zapomněl přednést doplnění tak, jak bylo odsouhlaseno radou města doplnění o další bod - změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva na kap. 01, org. 104, par. 5311, pol MěP opravy a udržování S protinávrhem usnesení resp. doplněním usnesení dle důvodové zprávy o bod b. viz výše, souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 27 přiložen. Usnesení číslo 2321 přiloženo. Bod 25/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 28 přiložen. Usnesení číslo 2322 přiloženo. Bod 26/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 29 přiložen. Usnesení číslo 2323 přiloženo. 12

13 Bod 27/ Návrh na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/16 V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na dotazy a připomínku p. K. Skály (o jaké autobusy se jedná, nebylo projednáno ve fin. komisi) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (podal vysvětlení k počtu a typu autobusů s tím, že vzhledem k urgentnosti věci se nestihlo předložit do FK). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů,nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č. 30 přiložen. Usnesení číslo 2324 přiloženo. Bod 28/ Návrh na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který přednesl návrh rady města prodej za cenu 3 tis. Kč/m 2. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a navrženou cenou Kč/m 2 souhlasilo 21 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 5 se hlasování zdrželo, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 31 přiložen. Usnesení číslo 2325 přiloženo. Bod 29/ Návrh na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který mj. informoval o záměru vedení investovat finanční prostředky získané z prodeje do úpravy vnitrobloku (dětské hřiště, zeleň atd.), jehož stav není dobrý S pozměňujícím návrhem vystoupil p. M. Neuman, který navrhl rozšířit návrh usnesení o předkupní právo pro město Ml. Boleslav do doby kolaudace stavby. S dalším protinávrhem prodej za cenu Kč/m 2 vystoupil náměstek primátora Mgr. J. Smutný. MUDr. R. Nwelati, primátor města, navrhl zkrátit termín v návrhu usnesení do Se zkrácením termínu do , souhlasilo 23 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 32 přiložen. 13

14 S návrhem usnesení dle důvodové zprávy se zkrácením termínu, ale s cenou Kč/m 2 souhlasili 4 zastupitelé, 11 hlasovalo proti, 12 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 33 přiložen. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy se zkrácením termínu, cenou dle návrhu a doplněním předkupního práva pro město Ml. Boleslav do doby kolaudace stavby (viz schválené usnesení) souhlasilo 20 zastupitelů, 2 hlasovali proti, 5 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 34 přiložen. Usnesení číslo 2326 přiloženo. Bod 31/ Návrh na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25stupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 2 se hlasování nezúčastnili. Výsledek hlasování č. 35 přiložen. Usnesení číslo 2327 přiloženo. Bod 32/ Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 36 přiložen. Usnesení číslo 2328 přiloženo. Bod 33/ Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) 14

15 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 37 přiložen. Usnesení číslo 2329 přiloženo. Bod 34/ Návrh na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) MUDr. Raduan Nwelati rada města doporučuje cenu 550 Kč/m 2. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil s protinávrhem p. M. Neuman vzhledem k stavu a umístění pozemku navrhl cenu 100 Kč/m 2. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a cenou dle protinávrhu, tj. 100 Kč/m 2, souhlasilo 24 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 38 přiložen. Usnesení číslo 2330 přiloženo. Bod 35/ Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 39 přiložen. Usnesení číslo 2331 přiloženo. Bod 36/ Návrh na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati rada města navrhuje cenu 200 Kč/m 2. 15

16 S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a výše uvedenou cenou souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 40 přiložen. Usnesení číslo 2332 přiloženo. Bod 37/ Návrh na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který vedle vysvětlení zároveň přednesl i návrh rady města cenu 500 Kč za celek. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a cenou 500 Kč za celek souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 41 přiložen. Usnesení číslo 2333 přiloženo. Bod 38/ Návrh na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů,nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č.42 přiložen. Usnesení číslo 2334 přiloženo. 16

17 Bod 39/ Návrh na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati, který zrekapituloval záležitost s tím, že rada města upravila návrh usnesení prominutí části nájemného za dobu od do a nastínil další možnosti řešení pí Hromádkovou. V rámci rozpravy pak přednesl svůj protinávrh prominutí bude za podmínky, že dojde k realizaci prodeje (viz odsouhlasené usnesení). V rozpravě k tomuto bodu požádala o doupřesnění některých informací pí MUDr. Remešová (k přístupu v jiných případech, důvod pro odpuštění atd.). Vysvětlení podali primátor města MUDr. R. Nwelati a náměstek primátora Ing. A. Beznoska (nabídnuto 71 nebytů, všichni ostatní v pořádku zaplatili. Paní Hromádková žádá o prominutí celé částky, pro zvážení rada navrhuje výše uvedené). S protinávrhem usnesení (viz výše) souhlasilo 21 zastupitelů, 3 hlasovali proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 43 přiložen. Usnesení číslo 2335 přiloženo. Bod 40/ Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl v krátkosti primátor města MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na dotaz p. K. Skály (zda víme, kterých akcí se to bude týkat) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati a zastupitel p. Neuman (seznam akcí nemáme, za dobu platnosti OZV byly 2 žádosti o výjimku). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 44 přiložen. Usnesení číslo 2336 přiloženo. Bod 41/ Návrh na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s. MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné požádal o výměnu původního materiálu za nový, který byl dán na stoly a zároveň přednesl svůj protinávrh částka 1299 tis Kč za podmínky, že v jeslích bude min. 26 dětí a (vedle kuchaře a další síly) bude zaměstnáno min. 6 zdravotních sester (viz odsouhlasené usnesení) vč. zdůvodnění a výsledků jednáních, které proběhly zasedání rady. 17

18 S protinávrhem - usnesení dle důvodové zprávy s úpravou v částce a doplněním podmínek počtu dětí a počtu zaměstnaných sester souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 45 přiložen. Usnesení číslo 2337 přiloženo. Bod 42/ Neodkladné: Bod 42/ a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 27 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 46 přiložen. Usnesení číslo 2338 přiloženo. Bod 42/ b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. V rámci rozpravy vystoupil s názory a připomínkami p. K. Skála (částka dost vysoká, přestože se jednalo o 10 jubilejní jarmark, tak nebyl výjimečný, nebylo projednáno ve fin. komisi, materiál je předkládán pozdě, ačkoli je akce dlouhodobě připravována, chybí příloha materiálu, nekonala se ohňová show, ačkoli byla avizována). Na jeho připomínky reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati, náměstek primátora Mgr. J. Smutný, zastupitel PhDr. P. Filip, ředitel Kultury a. s. (je možno nahlédnout do vyúčtování, o nutnosti zvýšení fin. částky bylo hovořeno ještě s p. Houšteckým, k přípravě programu atd.). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 21 zastupitelů, 2 hlasovali proti, 5 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 47 přiložen. Usnesení číslo 2339 přiloženo. 18

19 Bod 42/ c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa zastupitelstva.. Výsledek hlasování č. 48 přiložen. Usnesení číslo 2340 přiloženo. Bod 42/ d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl na žádost primátora města zastupitel Mgr. M. Poslt, ředitel této školy (rozbití vázy žákem při exkurzi v r. 2001, průběh soudních jednání a změny výše ceny za vázu, i proti poslednímu rozsudku bude podáno dovolání, ale je nutno soudem určenou částku zaplatit. Část byla uhrazena z pojistky, část je schopna zaplatit škola. Zůstává částka, o kterou je žádáno). Primátorem města MUDr. R. Nwelatim pak bylo v závěru konstatováno, že bude projednáno se všemi školami navýšení pojistných částek. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 49 přiložen. Usnesení číslo 2341 přiloženo. Bod 42/ e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 50 přiložen. Usnesení číslo 2342 přiloženo. 19

20 Bod 42/ Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce 2008 V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 51 přiložen. Usnesení číslo 2343 přiloženo. Bod 43/ Informace Mgr. Jan Smutný, náměstek primátora poděkování primátorovi města za úspěšnou a rychlou rekonstrukci části koupaliště Mgr. Jaroslav Polívka, náměstek primátora projekt Mobilita 83 skončilo mapování tras, práce budou pokračovat tak, aby na podzim mohlo být pokročeno v úpravách MUDr. Raduan Nwelati informoval přítomné o otevření záchytné stanice v areálu nemocnice a pozval přítomné na oficiální otevření koupaliště. Bod 44/ Dotazy a interpelace MUDr. Lenka Remešová - v souvislosti s projednáváním záležitosti školy zda město projednávalo s ostatními školami zvýšení pojistné částky zvýšení odpovědnosti Reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati hovořil o tom bude se o tom jednat, odbor školství sezve ředitele škol - jestli může pan náměstek Mgr. Smutný dát písemnou informaci o převisu poptávky umístění dětí do MŠ a jeslí, jaká je situace na území města pro další rok, proběhl zápis, zda jsou nějaké lokality, kde je vyšší poptávka, některé maminky si stěžují atd. Mgr. Milan Poslt poděkoval za schválení rozpočtového patření - peněz pro školu 20

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více