18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap."

Transkript

1 Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni: členové zastupitelstva města v počtu dle přiložené prezenční listiny (změny počtu jsou uvedeny v protokolech o výsledcích hlasování), přizvaní hosté, pracovníci Magistrátu Mladé Boleslavi, zástupci tisku. Program: 1. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ 2. Návrh na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) 3. Návrh na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP 4. Zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města 5. Návrh závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok Návrh na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s 7. Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) 8. Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. 9. Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. 10. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva 12. Návrh na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě 13. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 14. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) 15. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. 16. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 1

2 18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 20. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce Návrh na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav 23. Návrh na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) 25. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů 26. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) 27. Návrh na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/ Návrh na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) 29. Návrh na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) 30. Návrh na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) vyřazeno z programu 31. Návrh na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) 32. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) 33. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) 34. Návrh na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) 35. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) 36. Návrh na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) 37. Návrh na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) 38. Návrh na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS Návrh na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav 40. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 2

3 41. Návrh na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s. 42. /vloženo do programu/ Neodkladné: a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže f) Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce (přečíslováno z 42 na 43) Informace 44. (přečíslováno z 43 na 44) Dotazy a interpelace Zahájení Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati. V úvodu konstatoval, že z celkového počtu 33 členů zastupitelstva je přítomno 21 zastupitelů, takže zasedání je schopno usnášet se všech bodech programu. Dále konstatoval, že přítomní ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost. Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání navrhl Ing. Kamila Hanibala, p. Jana Nejmana a MUDr. Lenku Remešovou. S tímto návrhem souhlasila nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. (pro hlasovalo 20 zastupitelů, nikdo proti, 1 se hlasování zdržel, výsledek hlasování č. 1 přiložen) Dále řídící zasedání MUDr. Raduan Nwelati, primátor města, přítomné seznámil s navrženým programem jednání, který byl rozeslán zastupitelům spolu s písemnými materiály a navrženými úpravami, tj. vypuštěním bodu č. 30 dle rozeslané pozvánky (Návrh na prodej části pp. 526/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Podolák) a doplnění programu o neodkladné záležitosti jako bod 42: a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže f) Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce

4 Všechny tyto úpravy, resp. celý program jednání byl jednomyslně odsouhlasen všemi 23 přítomnými zastupiteli viz program jednání výše. Výsledek hlasování č. 2 přiložen. /Pozn.: změny v počtu přítomných zastupitelů jsou zaznamenány v protokolech o výsledcích hlasování./ Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ zastupitelstva.výsledek hlasování č. 3 přiložen. Usnesení číslo 2298 přiloženo. Bod 2/ Návrh na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Upřesňující dotazy p. K. Skály k předloženému materiálu byly ihned primátorem města MUDr. Raduanem Nwelatim zodpovězeny, zároveň podal vysvětlení k jeho připomínkám ohledně toho, že IPRM a další podklady nebyl projednán v komisi strategického rozvoje. Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 24 přítomnými členy zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 4 přiložen. Usnesení číslo 2299 přiloženo. 4

5 Bod 3/ Návrh na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 5 přiložen. Usnesení číslo 2300 přiloženo. Bod 4/ Zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné zároveň informoval o přijatých opatřeních. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. zastupitelstva.výsledek hlasování č. 6 přiložen. Usnesení číslo 2301 přiloženo. Bod 5/ Návrh závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 7 přiložen. Usnesení číslo 2302 přiloženo. 5

6 Bod 6/ Návrh na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedli primátor města MUDr. Raduan Nwelati a náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 8 přiložen. Usnesení číslo 2303 přiloženo. Bod 7/ Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) zastupitelstva.výsledek hlasování č. 9 přiložen. Usnesení číslo 2304 přiloženo. Bod 8/ Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Dotazy k upřesnění některých věcí p. K. Skály (jaké je stanovisko dopravní komise, o jaká parkoviště se jedná bližší určení, ke koncepčnímu řešení otázky parkovišť atd.) ihned zodpověděl primátor města MUDr. R. Nwelati a upřesňující informace ohledně umístění parkovišť sdělil Bc. J. Macoun, vedoucí ODSH. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 21 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 10 přiložen. Usnesení číslo 2305 přiloženo. 6

7 Bod 9/ Návrh na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. MUDr. Raduan Nwelati. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 20 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 11 přiložen. Usnesení číslo 2306 přiloženo. Bod 10/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 12 přiložen. Usnesení číslo 2307 přiloženo. Bod 11/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 26 přítomnými členy zastupitelstva.výsledek hlasování č. 13 přiložen. Usnesení číslo 2308 přiloženo. 7

8 Bod 12/ Návrh na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě Návrh usnesení dle důvodové zprávy byl jednomyslně schválen všemi 27 přítomnými členy zastupitelstva. Výsledek hlasování č.14 přiložen. Usnesení číslo 2309 přiloženo. Bod 13/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 zastupitelstva S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo zastupitelů, hlasoval proti, se hlasování zdržel, nikdo se hlasování nezdržel. se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 15 přiložen. Usnesení číslo 2310 přiloženo. Bod 14/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na připomínky p. K. Skály (rozdílný přístup k partnerským městům a různá podpora; když se na partnerská města požadovalo více financí, tak nebylo odsouhlaseno a nyní je překládáno rozpočtové opatření) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (záleží na tom, jak pracují příslušné skupiny, byla slíbena podpora konkrétních akcí, ne obecně to je nyní předkládáno) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č. 16 přiložen. Usnesení číslo 2311 přiloženo. 8

9 Bod 15/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 23 zastupitelů, 1 hlasoval proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 17 přiložen. Usnesení číslo 2312 přiloženo. Bod 16/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008 MUDr. Raduan Nwelati, který informoval přítomné o nesouhlasném stanovisku RM a zároveň předložil protinávrh celou částku uhradit z prostředků města s tím, že je předběžně dohodnuto s krajem, že peníze z kraje dostaneme na jinou akci v rámci jiné dotace. Tzn. že v bodě Ia) původního návrhu usnesení dojde k úpravě částky na Kč a zbývající text bude vypuštěn. zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 18 přiložen. Usnesení číslo 2313 přiloženo. Bod 17/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav zastupitelstva.výsledek hlasování č. 19 přiložen. Usnesení číslo 2314 přiloženo. 9

10 Bod 18/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 zastupitelstva.výsledek hlasování č. 20 přiložen. Usnesení číslo 2315 přiloženo. Bod 19/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 21 přiložen. Usnesení číslo 2316 přiloženo. Bod 20/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2008 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 22 přiložen. Usnesení číslo 2317 přiloženo. 10

11 Bod 21/ Návrh na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/10 MUDr. Raduan Nwelati, který zrekapituloval vývoj celé záležitosti. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 23 přiložen. Usnesení číslo 2318 přiloženo. Bod 22/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 24 přiložen. Usnesení číslo 2319 přiloženo. Bod 23/ Návrh na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce 2008 MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné informoval o nesouhlasném stanovisku rady města (nesouhlas s podporou soukromého subjektu). V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na připomínku p. K. Skály (město určitý podíl má, v minulosti odsouhlasen nákup byt. jednotek, je pravdou, že částku 3 mil. to nepředstavovalo) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (v minulosti jednáno, neumí vysvětlit, proč nebylo realizováno v minulosti hned po schválení, o určitých nákladech bylo jednáno, ale v žádném případě se nejedná o částku 3 mil. Kč) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasili 2 zastupitelé, 18 hlasovalo proti, 5 se hlasování zdrželo. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 25 přiložen. Usnesení číslo 2320 přiloženo. 11

12 Bod 24/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) V průběhu hlasování výsledek hlasování č. 26, se primátor města MUDr. R. Nwelati přítomným omluvil, neboť zapomněl přednést doplnění tak, jak bylo odsouhlaseno radou města doplnění o další bod - změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva na kap. 01, org. 104, par. 5311, pol MěP opravy a udržování S protinávrhem usnesení resp. doplněním usnesení dle důvodové zprávy o bod b. viz výše, souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 27 přiložen. Usnesení číslo 2321 přiloženo. Bod 25/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 28 přiložen. Usnesení číslo 2322 přiloženo. Bod 26/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 29 přiložen. Usnesení číslo 2323 přiloženo. 12

13 Bod 27/ Návrh na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/16 V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na dotazy a připomínku p. K. Skály (o jaké autobusy se jedná, nebylo projednáno ve fin. komisi) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati (podal vysvětlení k počtu a typu autobusů s tím, že vzhledem k urgentnosti věci se nestihlo předložit do FK). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů,nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č. 30 přiložen. Usnesení číslo 2324 přiloženo. Bod 28/ Návrh na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který přednesl návrh rady města prodej za cenu 3 tis. Kč/m 2. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a navrženou cenou Kč/m 2 souhlasilo 21 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 5 se hlasování zdrželo, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 31 přiložen. Usnesení číslo 2325 přiloženo. Bod 29/ Návrh na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který mj. informoval o záměru vedení investovat finanční prostředky získané z prodeje do úpravy vnitrobloku (dětské hřiště, zeleň atd.), jehož stav není dobrý S pozměňujícím návrhem vystoupil p. M. Neuman, který navrhl rozšířit návrh usnesení o předkupní právo pro město Ml. Boleslav do doby kolaudace stavby. S dalším protinávrhem prodej za cenu Kč/m 2 vystoupil náměstek primátora Mgr. J. Smutný. MUDr. R. Nwelati, primátor města, navrhl zkrátit termín v návrhu usnesení do Se zkrácením termínu do , souhlasilo 23 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 4 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 32 přiložen. 13

14 S návrhem usnesení dle důvodové zprávy se zkrácením termínu, ale s cenou Kč/m 2 souhlasili 4 zastupitelé, 11 hlasovalo proti, 12 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 33 přiložen. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy se zkrácením termínu, cenou dle návrhu a doplněním předkupního práva pro město Ml. Boleslav do doby kolaudace stavby (viz schválené usnesení) souhlasilo 20 zastupitelů, 2 hlasovali proti, 5 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 34 přiložen. Usnesení číslo 2326 přiloženo. Bod 31/ Návrh na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25stupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 2 se hlasování nezúčastnili. Výsledek hlasování č. 35 přiložen. Usnesení číslo 2327 přiloženo. Bod 32/ Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 36 přiložen. Usnesení číslo 2328 přiloženo. Bod 33/ Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) 14

15 zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 37 přiložen. Usnesení číslo 2329 přiloženo. Bod 34/ Návrh na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) MUDr. Raduan Nwelati rada města doporučuje cenu 550 Kč/m 2. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil s protinávrhem p. M. Neuman vzhledem k stavu a umístění pozemku navrhl cenu 100 Kč/m 2. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a cenou dle protinávrhu, tj. 100 Kč/m 2, souhlasilo 24 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 38 přiložen. Usnesení číslo 2330 přiloženo. Bod 35/ Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 39 přiložen. Usnesení číslo 2331 přiloženo. Bod 36/ Návrh na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati rada města navrhuje cenu 200 Kč/m 2. 15

16 S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a výše uvedenou cenou souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 40 přiložen. Usnesení číslo 2332 přiloženo. Bod 37/ Návrh na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) MUDr. Raduan Nwelati, který vedle vysvětlení zároveň přednesl i návrh rady města cenu 500 Kč za celek. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy a cenou 500 Kč za celek souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 41 přiložen. Usnesení číslo 2333 přiloženo. Bod 38/ Návrh na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů,nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel. Výsledek hlasování č.42 přiložen. Usnesení číslo 2334 přiloženo. 16

17 Bod 39/ Návrh na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati, který zrekapituloval záležitost s tím, že rada města upravila návrh usnesení prominutí části nájemného za dobu od do a nastínil další možnosti řešení pí Hromádkovou. V rámci rozpravy pak přednesl svůj protinávrh prominutí bude za podmínky, že dojde k realizaci prodeje (viz odsouhlasené usnesení). V rozpravě k tomuto bodu požádala o doupřesnění některých informací pí MUDr. Remešová (k přístupu v jiných případech, důvod pro odpuštění atd.). Vysvětlení podali primátor města MUDr. R. Nwelati a náměstek primátora Ing. A. Beznoska (nabídnuto 71 nebytů, všichni ostatní v pořádku zaplatili. Paní Hromádková žádá o prominutí celé částky, pro zvážení rada navrhuje výše uvedené). S protinávrhem usnesení (viz výše) souhlasilo 21 zastupitelů, 3 hlasovali proti, 3 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 43 přiložen. Usnesení číslo 2335 přiloženo. Bod 40/ Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl v krátkosti primátor města MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. Na dotaz p. K. Skály (zda víme, kterých akcí se to bude týkat) reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati a zastupitel p. Neuman (seznam akcí nemáme, za dobu platnosti OZV byly 2 žádosti o výjimku). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 44 přiložen. Usnesení číslo 2336 přiloženo. Bod 41/ Návrh na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s. MUDr. Raduan Nwelati, který přítomné požádal o výměnu původního materiálu za nový, který byl dán na stoly a zároveň přednesl svůj protinávrh částka 1299 tis Kč za podmínky, že v jeslích bude min. 26 dětí a (vedle kuchaře a další síly) bude zaměstnáno min. 6 zdravotních sester (viz odsouhlasené usnesení) vč. zdůvodnění a výsledků jednáních, které proběhly zasedání rady. 17

18 S protinávrhem - usnesení dle důvodové zprávy s úpravou v částce a doplněním podmínek počtu dětí a počtu zaměstnaných sester souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 se hlasování zdržel, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 45 přiložen. Usnesení číslo 2337 přiloženo. Bod 42/ Neodkladné: Bod 42/ a) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 27 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 46 přiložen. Usnesení číslo 2338 přiloženo. Bod 42/ b) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku 2008 MUDr. Raduan Nwelati. V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. V rámci rozpravy vystoupil s názory a připomínkami p. K. Skála (částka dost vysoká, přestože se jednalo o 10 jubilejní jarmark, tak nebyl výjimečný, nebylo projednáno ve fin. komisi, materiál je předkládán pozdě, ačkoli je akce dlouhodobě připravována, chybí příloha materiálu, nekonala se ohňová show, ačkoli byla avizována). Na jeho připomínky reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati, náměstek primátora Mgr. J. Smutný, zastupitel PhDr. P. Filip, ředitel Kultury a. s. (je možno nahlédnout do vyúčtování, o nutnosti zvýšení fin. částky bylo hovořeno ještě s p. Houšteckým, k přípravě programu atd.). S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 21 zastupitelů, 2 hlasovali proti, 5 se hlasování zdrželo. Výsledek hlasování č. 47 přiložen. Usnesení číslo 2339 přiloženo. 18

19 Bod 42/ c) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa zastupitelstva.. Výsledek hlasování č. 48 přiložen. Usnesení číslo 2340 přiloženo. Bod 42/ d) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040 Zprávu, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva města písemně, uvedl na žádost primátora města zastupitel Mgr. M. Poslt, ředitel této školy (rozbití vázy žákem při exkurzi v r. 2001, průběh soudních jednání a změny výše ceny za vázu, i proti poslednímu rozsudku bude podáno dovolání, ale je nutno soudem určenou částku zaplatit. Část byla uhrazena z pojistky, část je schopna zaplatit škola. Zůstává částka, o kterou je žádáno). Primátorem města MUDr. R. Nwelatim pak bylo v závěru konstatováno, že bude projednáno se všemi školami navýšení pojistných částek. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 25 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi, 1 se hlasování nezúčastnil. Výsledek hlasování č. 49 přiložen. Usnesení číslo 2341 přiloženo. Bod 42/ e) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže zastupitelstva. Výsledek hlasování č. 50 přiložen. Usnesení číslo 2342 přiloženo. 19

20 Bod 42/ Návrh na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce 2008 V rozpravě k tomuto bodu nevystoupil žádný z přítomných členů zastupitelstva s pozměňujícím návrhem. S návrhem usnesení dle důvodové zprávy souhlasilo 26 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi. Výsledek hlasování č. 51 přiložen. Usnesení číslo 2343 přiloženo. Bod 43/ Informace Mgr. Jan Smutný, náměstek primátora poděkování primátorovi města za úspěšnou a rychlou rekonstrukci části koupaliště Mgr. Jaroslav Polívka, náměstek primátora projekt Mobilita 83 skončilo mapování tras, práce budou pokračovat tak, aby na podzim mohlo být pokročeno v úpravách MUDr. Raduan Nwelati informoval přítomné o otevření záchytné stanice v areálu nemocnice a pozval přítomné na oficiální otevření koupaliště. Bod 44/ Dotazy a interpelace MUDr. Lenka Remešová - v souvislosti s projednáváním záležitosti školy zda město projednávalo s ostatními školami zvýšení pojistné částky zvýšení odpovědnosti Reagoval primátor města MUDr. R. Nwelati hovořil o tom bude se o tom jednat, odbor školství sezve ředitele škol - jestli může pan náměstek Mgr. Smutný dát písemnou informaci o převisu poptávky umístění dětí do MŠ a jeslí, jaká je situace na území města pro další rok, proběhl zápis, zda jsou nějaké lokality, kde je vyšší poptávka, některé maminky si stěžují atd. Mgr. Milan Poslt poděkoval za schválení rozpočtového patření - peněz pro školu 20

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. ledna 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

16. Návrh na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů 17. Informace o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a

16. Návrh na spolufinancování projektu Zpracování digitálních povodňových plánů 17. Informace o zabezpečení školního roku 2009/2010 ve školách a Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 17.12.2009 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Z á p i s. 14. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření

Z á p i s. 14. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 23.9.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

29. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/19

29. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/19 Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. prosince 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis. Bod 1/ Zahájení

Zápis. Bod 1/ Zahájení Zápis ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve středu dne 6. září 2006 od 16:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012

Z á p i s. 3. Návrh na schválení přijetí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2012 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.3.2013 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. května 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati.

Jednání zastupitelstva města zahájil a dále řídil primátor města MUDr. Raduan Nwelati. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo v pondělí dne 20.6.2011od 18:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

Z á p i s. 2. Návrh na schválení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2013

Z á p i s. 2. Návrh na schválení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2013 Z á p i s Ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 15.11.2012 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

30. Neodkladné : d) Návrh na rozpočtové opatření č. 10/11 v roce 2011 ( opravy a údržba)

30. Neodkladné : d) Návrh na rozpočtové opatření č. 10/11 v roce 2011 ( opravy a údržba) Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22.12.2011od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z á p i s. 3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

Z á p i s. 3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.2.2013 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Z á p i s. 2. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku 2012

Z á p i s. 2. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru roku 2012 Z á p i s Ze zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 13.12.2012 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61 Přítomni:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 3. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Eva Eiglová nemoc Ing.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 16. 12. 2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.00hod 9 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje :

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová. 1. Zastupitelstvo města schvaluje : Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová 1. Zastupitelstvo města schvaluje : 1. Program zasedání. 2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ

2a) Výše příspěvku občanům města, kteří měli prokazatelnou škodu na bytových prostorech z účtu Město Kralupy nad Vltavou - POVODEŇ Z á p i s č. 13 o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 16. prosince 2002 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. - Přítomni: 15

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov Program: 1) Zahájení 2) Kontrola plnění usnesení 17. zasedání 3) Závěrečný

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOUN U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 10.12.2012 80/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky města Loun, kterou se doplňuje OZV č. 2/2008 o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více