ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Matematika za stěžejní předmět, neboť poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné vzdělávání. Matematika klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Základem naší výuky jsou aktivní činnosti při práci s matematickými objekty a užití matematiky v reálných situacích. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na I. stupni Obsahem předmětu Matematika na I. stupni jsou čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojí základní aritmetické operace. Klademe důraz na fakt, aby základním algoritmům porozuměli všichni žáci. V 2. období 1. stupně se žáci na praktických příkladech seznamují se zlomky a desetinnými čísly. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci na praktických příkladech všímají různých druhů závislostí a postupně se učí tyto závislosti popisovat a sami vytvářet. V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci především znázorňují a geometricky modelují reálné situace, porovnávají a měří délku, osvojují si slovník základních geometrických pojmů. Tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy obecně rozvíjí logické myšlení žáků a prolíná zábavnou formou veškerým matematickým vyučováním a činí jej přitažlivějším. V předmětu Matematika spolupracujeme s předměty Český jazyk (znalosti matematických pojmů, čtení a psaní s porozuměním), Pracovní činnosti a Tělesná výchova (praktické využití základních matematických znalostí). Do předmětu Matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, a to formou integrace. V rámci osobnostního rozvoje si žáci procvičují smyslové vnímání, dovednosti zapamatování a dodržování stanovených postupů. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Matematika je zařazena na I. stupni v rozsahu čtyři hodiny týdně v každém ročníku.

2 Výuka Matematiky probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde v budově či zahradě školy pokud je to přínosné pro aktivní činnosti a využití Matematiky v reálných situacích. Skupiny žáků vyučovaných matematice mohou být z organizačních důvodů sestavovány z žáků různých ročníků i různých drihů zdravotního postižení při dodržení platné legislativy. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podílet i žáci. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Matematika Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Preferujeme řešení úloh ze života, praktické zaměření úloh, hry s penězi Společně si hrajeme na obchod Společné řešíme slovní úlohy podle daného postupu 1. Co vím znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme 2. Co mám vypočítat znovu přečteme, slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme vypočítat 3. Úsudek odhad - společně přemýšlíme když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek / číselný odhad o více, o méně, krát více, krát méně / 4. Jak to vypočítáme společně zapíšeme matematickou operaci 5. Výpočet 6. Kontrola 7. Odpověď Využíváme počítačové výukové programy na PC k hravému procvičování učiva Vedeme žáky ke kontrole a sebehodnocení vlastní práce Nabízíme matematické hry a cvičení, která tříbí logické myšlení Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů

3

4 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: první žáci s vadami řeči a autismem/ první až třetí žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) modeluje počet v daném číselném oboru, použije reálné předměty 2) graficky vyjádří počet 3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet 4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle zadání 5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu 6) počet vyjádří pohybem (kroky) 1) spojí číslici s množstvím reálných předmětů/grafickým vyjádřením 2) spojí číslici/množství se slovem (jedna ) 3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na individuální komunikační možnosti) 4) modeluje/graficky znázorní různý počet, srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně 5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije matematické symboly UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE přirozená čísla číselný obor 0 20 zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor 0 20 TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV rozvíjení smyslového vnímání, procvičování dovednosti zapamatování, dodržování stanovených postupů PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

5 M ) poskládá přiměřenou řadu čísel podle velikosti vzestupně/sestupně 1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru vzestupně/sestupně 2) doplní číselnou řadu 3) doplní část číselné řady 4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose 5) doplní číselnou osu zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor 0 20 M M M M ) Modeluje základní početní operace (sčítání, odčítání) 2) Graficky vyjádří základní početní operace (sčítání, odčítání) 3) Použije správně matematické symboly + - 4) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru 1) Modeluje jednoduché slovní úlohy 2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy 3) Řeší přiměřené slovní úlohy 4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické symboliky 1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den, hodina, minuta) 2) Orientuje se v kalendáři 1) popisuje jednoduché závislosti z praktického života vlastnosti početních operací s čísly číselný obor 0 20 číselný obor 0 20 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY závislosti a jejich vlastnosti tabulky ČJL Čtení s porozuměním, zápis

6 M M M M ) Vyhledá a přečte přiměřené informace v tabulce 2) Doplní tabulku podle dané závislosti 1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých materiálů 2) Rozezná základní rovinné úvary 3) Přiřadí název k základním rovinným útvarům 4) Vyhledá příklad rovinného útvaru v reálném světě kolem sebe 1) Porovná velikost stejných rovinných útvarů 2) Seřadí stejné rovinné útvary podle velikosti 1) Dokreslí jednoduchý osově souměrný obrázek GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU základní útvary v rovině Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh -

7 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: druhý žáci s vadami řeči a autismem/ první až třetí žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) modeluje počet v daném číselném oboru, použije reálné předměty 2) graficky vyjádří počet 3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet 4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle zadání 5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu 6) počet vyjádří pohybem (kroky) 1) spojí číslici s množstvím reálných předmětů/grafickým vyjádřením 2) spojí číslici/množství se slovem (jedna ) 3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na individuální komunikační možnosti) 4) modeluje/graficky znázorní různý počet, srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně 5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije matematické symboly 6) poskládá přiměřenou řadu čísel UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE přirozená čísla číselný obor zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor Vyučovací předmět: Matematika TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV rozvíjení smyslového vnímání, procvičování dovednosti zapamatování, dodržování stanovených postupů PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

8 M ) podle velikosti vzestupně/sestupně 8) rozliší a barevně označí řády 9) přiřadí k číslu počet jednotek, desítek, stovek 1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru vzestupně/sestupně 2) doplní číselnou řadu 3) doplní část číselné řady 4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose 5) doplní číselnou osu zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor M M ) Modeluje základní početní operace (sčítání, odčítání) 2) Modeluje základní početní operace (násobení, dělení) 3) Vyjádří/modeluje násobení jako sčítání a naopak 4) Graficky vyjádří základní početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 5) Použije správně matematické symboly + - : x 6) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru 7) Násobí a dělí v oboru vybraných násobilek 1) Modeluje jednoduché slovní úlohy 2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy 3) Řeší přiměřené slovní úlohy vlastnosti početních operací s čísly číselný obor násobilka 2,3,4,5,10 vlastnosti početních operací s čísly číselný obor ČJL Čtení s porozuměním, zápis

9 M M M M ) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické symboliky 1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den, hodina, minuta) 2) Orientuje se v kalendáři 3) Plánovanou činnost zapíše do kalendáře 4) Rozliší hodiny (celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě) 1) popisuje jednoduché závislosti z praktického života 1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v tabulce 2) Doplní tabulku podle dané závislosti 3) Zapíše získané údaje do tabulky a zakreslí do jednoduchého grafu (teplota vzduchu) 1) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých materiálů 2) Rozezná základní rovinné úvary 3) Rozezná základní tělesa 4) Přiřadí název k základním rovinným útvarům 5) Vyhledá příklad rovinného útvaru v reálném světě kolem sebe 1) Porovná velikost stejných ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU základní útvary v rovině Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh kvádr, krychle, jehlan, koule Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka -

10 M M rovinných útvarů 2) Seřadí stejné rovinné útvary podle velikosti 3) vyzkouší si měření různými měřidly 4) seznámí se s různými typy měřidel 5) změří délku v centimetrech 1) Dokreslí jednoduchý osově souměrný obrázek 2) Z nabídky vybere osově souměrné útvary 3) Skládáním osově souměrných útvarů modeluje osu souměrnosti délka úsečky; jednotky délky osově souměrné útvary

11 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: třetí žáci s vadami řeči a autismem/ čtvrtý žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) modeluje počet v daném číselném oboru, použije reálné předměty 2) graficky vyjádří počet 3) spojí grafické vyjádření a modelovaný počet 4) vybere počet reálných předmětů/grafických dle zadání 5) modeluje/graficky vyjádří početní změnu 6) počet vyjádří pohybem (kroky) 1) spojí číslici s množstvím reálných předmětů/grafickým vyjádřením 2) spojí číslici/množství se slovem (jedna ) 3) vysloví, přečte číslici/slovo (s ohledem na individuální komunikační možnosti) 4) modeluje/graficky znázorní různý počet, srozumitelně vyjádří, kde je více/méně/stejně 5) pro vyjádření rovnosti/nerovnosti použije matematické symboly 6) poskládá přiměřenou řadu čísel UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE přirozená čísla číselný obor zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor Vyučovací předmět: Matematika TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV rozvíjení smyslového vnímání, procvičování dovednosti zapamatování, dodržování stanovených postupů PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

12 M M ) podle velikosti vzestupně/sestupně 8) rozliší a barevně označí řády 9) přiřadí k číslu počet jednotek, desítek, stovek 1) sestaví číselnou řadu v daném číselném oboru vzestupně/sestupně 2) doplní číselnou řadu 3) doplní část číselné řady 4) vyhledá a označí dané číslo na číselné ose 5) doplní číselnou osu 1) Modeluje základní početní operace (sčítání, odčítání) 2) Modeluje základní početní operace (násobení, dělení) 3) Vyjádří/modeluje násobení jako sčítání a naopak 4) Graficky vyjádří základní početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 5) Použije správně matematické symboly + - : x 6) Sčítá a odčítá zpaměti v daném číselném oboru 7) Násobí a dělí v oboru vybraných násobilek 8) Použije správný matematický zápis příkladu (pro písemný výpočet) 9) Sčítá a odčítá písemně zápis čísla a jeho znázornění (číselná osa) číselný obor vlastnosti početních operací s čísly číselný obor násobilka (celá) vlastnosti početních operací s čísly písemné algoritmy početních operací (sčítání, odčítání)

13 M M M M ) Modeluje jednoduché slovní úlohy 2) Graficky znázorní jednoduché slovní úlohy 3) Řeší přiměřené slovní úlohy 4) Modelovou situaci vyjádří pomocí matematické symboliky 5) Modelovou situaci zpracuje do slovní úlohy 1) Rozliší základní časové údaje (rok, měsíc, den, hodina, minuta) 2) Orientuje se v kalendáři 3) Plánovanou činnost zapíše do kalendáře 4) Rozliší hodiny (celá, půl, čtvrt, tři čtvrtě) 5) Na hodinách čte a určuje časové údaje 6) Řadí události podle časových údajů 7) Orientuje se v čase podle svých potřeb 1) popisuje jednoduché závislosti z praktického života 1) Vyhledá a přečte přiměřené informace v tabulce 2) Doplní tabulku podle dané závislosti 3) Zapíše získané údaje do tabulky a zakreslí do jednoduchého grafu číselný obor ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády ČJL Čtení s porozuměním, zápis

14 (teplota vzduchu) M M ) Modeluje vybrané rovinné útvary z různých materiálů 2) Rozezná základní rovinné úvary 3) Rozezná základní tělesa 4) Přiřadí k tělesům název 5) Přiřadí název k vybraným rovinným útvarům 6) Vyhledá příklad rovinného/prostorového útvaru v reálném světě kolem sebe 1) Pro popis útvarů v rovině použije základní terminologii (strana, vrchol) 2) Porovná velikost stejných prostorových útvarů 3) Měří různými typy měřidel 4) uvádí vztahy mezi jednotkami délky 5) změří délku v centimetrech, milimetrech, metrech GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU základní útvary v rovině Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Základní útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel válec Lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka délka úsečky; jednotky délky a jejich převody - M ) Dokreslí přiměřený osově souměrný obrázek 2) Z nabídky vybere osově souměrné útvary 3) Skládáním osově souměrných útvarů modeluje osu souměrnosti osově souměrné útvary

15 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: čtvrtý žáci s vadami řeči a autismem/ pátý žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení; 1) čte a zapisuje čísla v daném oboru; 2) sestaví číselnou řadu po statisících, desetitisících a tisících 3) použije rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; 4) porovnává čísla 5) znázorní čísla na číselné ose a jejích úsecích; 6) sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly); 7) písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 8) dělí se zbytkem (do 100) 9) účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru); 10) využívá písemné zpracování postupů těchto výpočtů (pokud potřebuje) UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Komutativnost a asociativnost ČJL: Správný zápis slovních úloh, Číselný obor Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení Dělení se zbytkem Římské číslice Hospodaření s penězi (při nákupu) stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním, dějová posloupnost.

16 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře M M ) seznámí se s římskými číslicemi 12) hra na obchod 1) zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky 2) provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací (sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců, odčítání a jeho kontrola sčítáním) 3) provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru; 1) řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení 2) seznamuje se se složenými úlohami prostřednictvím společné práce 3) s pomocí přehledů řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) ; Zaokrouhlování čísel Odhad a kontrola výsledku Práce s kalkulátorem Matematizace reálné situace EV Vztah člověka k prostředí (naše obec využití přírodních zdrojů nacházejících se v blízkosti bydliště ve spojení s o x více (méně) a xkrát více (méně) ) M ) znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života 2) využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku 3) vyjádří celek (modelováním, graficky) z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Celek, část, zlomek Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa cestujeme letadlem, lodí, autobusem, vlakem) Další náměty do výuky: - skládání origami - mozaiky - krájení dortu, pizzy - zlomkovnice M ) porovná zlomky se stejným Čitatel, jmenovatel, zlomková Další náměty do výuky:

17 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) čára - mozaiky - krájení dortu, pizzy - zlomkovnice M M M M ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 1) provádí a zapisuje jednoduchá Zásady sběru a třídění dat VMEGS pozorování (např. měření teploty); Objevujeme Evropu 1) používá tabulky k evidenci, Strukturovaná tabulka a svět (naše vlast modelování a řešení různých Sloupkové diagramy a Evropa, Evropa situací; a svět sběr údajů 2) doplňuje údaje, které chybí o teplotě a jejich ve strukturované tabulce; porovnání 3) s pomocí vytvoří na základě v různých částech jednoduchého textu tabulku a světa) sloupkový diagram; 1) dodržuje zásady rýsování; 2) narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; 3) narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík; 4) narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem; 5) narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti; 1) měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní vztahy mezi nimi; 2) sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky podle délky; 3) určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Zásady rýsování Rýsování jednoduchých rovinných útvarů Čtvercová síť Jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, metr, kilometr Grafické sčítání a odčítání úseček Obvod mnohoúhelníku Střed a osa úsečky Využití počítačového programu GEOGEBRA

18 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře M M M M jeho stran; 4) sestrojí střed a osu úsečky 1) sestrojí rovnoběžné a kolmé Vzájemná poloha přímek přímky pomocí trojúhelníku v rovině: rovnoběžky, s ryskou; různoběžky, kolmice 2) určí vzájemnou polohu přímek v rovině; 1) určí pomocí čtvercové sítě obsah Jednotky obsahu: mm 2, cm 2, m 2 čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obsahy porovná; 2) používá základní jednotky obsahu; 1) rozpozná a znázorní ve čtvercové Osová souměrnost rovinného síti jednoduché osově souměrné útvaru útvary; 2) určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru; 3) rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických činnostech a situacích; NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 1) využívá úsudek pro řešení Řešení úloh úsudkem OSV Osobnostní jednoduchých slovních úloh Číselné a obrázkové řady rozvoj Rozvoj a problémů. schopností poznávání (cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity skupinová práce

19 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: pátý žáci s vadami řeči a autismem/ šestý žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) čte a zapisuje čísla v daném oboru; 2) počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; 3) porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích; 4) písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla; 5) písemně odčítá dvě přirozená čísla; 6) písemně násobí až dvouciferným činitelem; 7) písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem; 8) účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru); 1) zaokrouhluje přirozená čísla dle zadání 2) provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v daném oboru; 3) provádí kontrolu výpočtu pomocí kalkulátoru; UČIVO ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Číselný obor 0 miliarda Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení Zaokrouhlování žáků) Vyučovací předmět: Matematika TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU M ) řeší a tvoří slovní úlohy Fáze řešení úlohy: EV Vztah člověka PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědí, čtení s porozuměním. AJ: Aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší.

20 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře M M M M z praktického života s využitím matematizace reálné situace; 1) vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 1) sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje 1) vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života 2) přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 3) porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin 1) znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí 100 až ) nalezne reprezentaci záporných čísel zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku, posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi Řešení úloh k určování celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) Desetinné číslo Porovnávání desetinných čísel Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) Číselná osa (kladná a záporná část) Měření teploty, vyjádření dlužné částky k prostředí (naše obec: přírodní zdroje, náš životní styl: energie a odpady komplexní pojetí úloh včetně pochopení významu a nezbytnosti ekologického chování) VMEGS Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů odlišnosti při vážení a měření) EV Vztah člověka k prostředí: globální oteplování Další náměty do výuky: - krájení dortu, pizzy - zlomkovnice Další náměty do výuky: - pozorování a měření

21 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře M M M M M v běžném životě 1) vybírá z textu data podle zadaného kritéria; 1) zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, ve kterém nejsou k popisu použita procenta; 1) při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární geometrické konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů; 1) sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou; 1) určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a obsahy porovná; 3) ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Statistické údaje Kruhový diagram Finanční produkty: úspory GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU Konstrukce čtverce a obdélníku Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem Složené obrazce ve čtvercové síti MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě využití jednoduchých diagramů); Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality (identifikace zjednodušení mediovaných sdělení) NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY M ) ovládá některé řešitelské strategie, Matematické hlavolamy OSV Osobnostní AJ: Porovnání některých statistických údajů anglicky mluvících zemí. Rozšiřující učivo: - další typy diagramů Další náměty do výuky: - využití tabulkového kalkulátoru ke zpracování dat - GEOGEBRA

22 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře v průběhu řešení nestandardních úloh objevuje zákonitosti a využívá je. rozvoj Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů); Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) -

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Matematika za stěžejní předmět, neboť poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné vzdělávání. Matematika klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Základem naší výuky jsou aktivní činnosti při práci s matematickými objekty a užití matematiky v reálných situacích. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na II. stupni Obsahem předmětu Matematika na II. stupni jsou čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu druhém stupni Číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách umí provádět zadanou operaci, rozumí algoritmu a umí propojit operaci s reálnou situací. Klademe důraz na fakt, aby všichni žáci uměli pro danou situaci z nabídky vybrat správný algoritmus a správně jej provést. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí prakticky získávat různé informace z tabulek, diagramů a grafů a prezentovat je. V tomto tematickém okruhu se zaměřujeme na propojení s aktuálním reálným životem. Jednoduché případy se učí sami konstruovat a vyjadřovat. V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru vedeme žáky k řešení polohových a metrických úloh z běžného života. Tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy obecně rozvíjí logické myšlení žáků a prolíná zábavnou formou veškerým matematickým vyučováním a činí jej pro některé žáky přitažlivějším. V předmětu Matematika spolupracujeme s předměty Český jazyk (znalosti matematických pojmů, čtení a psaní s porozuměním), Fyzika (fyzikální veličiny a počítání s nimi) a Pracovní činnosti (praktické využití základních matematických znalostí). Do předmětu Matematika je zařazeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, a to formou integrace. V rámci osobnostního rozvoje si žáci procvičují dovednosti zapamatování a dodržování stanovených postupů. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Matematika je zařazena na I. stupni v rozsahu čtyři hodiny týdně v každém ročníku, v posledním ročníku školní docházky 3 hodiny týdně. Výuka Matematiky probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo kdekoliv jinde v budově či zahradě školy pokud je to přínosné pro aktivní činnosti a využití Matematiky v reálných situacích.

24 Skupiny žáků vyučovaných matematice mohou být z organizačních důvodů sestavovány z žáků různých ročníků i různých druhů zdravotního postižení při dodržení platné legislativy. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podílet i žáci. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Matematika na II. stupni Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Klademe důraz na jednoduché počítání tříbící logiku žáků Soustředíme se na řešení úloh ze života a praktické zaměření úloh Důsledně dbáme na domluvené řešení slovních úloh podle daného postupu 1. Co vím znovu přečteme a slovně vyjádříme známé veličiny, v textu viditelně označíme 2. Co mám vypočítat znovu přečteme, slovně vyjádříme a barevně vyznačíme veličinu, kterou máme vypočítat 3. Úsudek odhad - společně přemýšlíme když je vztah dvou známých veličin takový, tak výsledek / číselný odhad o více, o méně, krát více, krát méně / 4. Jak to vypočítáme společně zapíšeme matematickou operaci 5. Výpočet 6. Kontrola 7. Odpověď Vytváříme příležitosti pro společnou práci ve skupině nebo v páru Dbáme na kontrolu a sebehodnocení vlastní práce Pravidelně zařazujeme práci s výpočetní technikou výukové programy na PC, kalkulačka Využíváme různé hry, které tříbí logické myšlení Společně řešíme úlohy podle daných vzorových postupů

25

26 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: šestý žáci s vadami řeči a autismem/ sedmý žáci se sluchovým postižením OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV M M DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je na číselné ose; 2) provádí početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinného čísla děliteli 10, 100, 1 000), využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení; 3) převádí jednotky délky v oboru desetinných čísel; 4) čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na číselné ose; 5) vyjádří část celku graficky i zlomkem; 6) sečte zlomky se stejným jmenovatelem; 7) vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru; 1) ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování desetinných čísel; UČIVO ČÍSLO A PROMĚNNÁ Desetinná čísla Algoritmy početních operací Zlomky: polovina, čtvrtina, třetina, pětina, zlomky se jmenovatelem 10 a 100 (desetinné zlomky) Číselný výraz Zaokrouhlování desetinných čísel TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Poznámka: Učitel vede žáky k přehlednému zápisu.

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více