STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: , se sídlem Brno, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: , se sídlem Brno, PSČ Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles Sídlo: Brno Předmět podnikání (činnosti) družstva je : a) správa vlastního majetku, b) zajišťování bytových potřeb členů družstva Výstavba bytového domu a pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem Předmět činnosti Bytového družstva Aristoteles ( dále jen družstvo ) v první fázi jeho existence bude naplňován zajištěním spolufinancováním a účastí na výstavbě/dostavbě bytů/rd ( dále jen dům ) v obci Brno, v katastrálním území Brno Přízřenice, který družstvo vlastní a dostaví. V další fázi své existence, po dokončení výstavby domu a vydání kolaudačního rozhodnutí k domu, bude družstvo vykonávat práva vlastníka domů/bytů a všech činností související s provozem a správou domů/bytů a se zajišťováním služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou Zapisovaný základní kapitál : ,- Kč Část II. Hospodaření družstva Článek 2. Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů Členský vklad může být splacen i formou nepeněžitého vkladu. Nepeněžité vklady se ocení ve výši stanovené posudkem znalce a schválené členskou schůzí. Při založení družstva nahrazuje souhlas členské schůze dohoda zakládajících členů Článek 3. Účetnictví 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku Spolu s řádnou účetní uzávěrkou navrhne předseda i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát Členové družstva si mohou vyžádat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí

2 4. Pokud tak rozhodne členská schůze, zabezpečí předseda vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce. Výroční zprávu předkládá předseda spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi následující Článek 4. Nedělitelný fond 1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, kdy výše tohoto fondu dosáhne částky, rovnající se polovině základního zapisovaného kapitálu Nedělitelný fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy Nedělitelný fond lze použít k úhradě ztráty družstva, na investiční účely pro modernizaci nebo rekonstrukci domu / nebytových prostor /, na doplnění fondu oprav nebo na základě usnesení členské schůze i jinak Článek 5. Rozdělení zisku 1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní uzávěrky Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů, u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl krátí Usnesení členské schůze může určit jiným způsobem vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy Článek 6. Úhrada ztráty 1. Členská schůze může stanovit, že členové družstva s výjimkou zakládajících členů jsou povinni přispět na úhradu ztráty z hospodaření družstva vyplývající z účetní závěrky za uplynulé účetní období Pokud členská schůze stanoví povinnost dle předchozího odstavce, rozhodne též o stanovení míry a způsobu výpočtu účasti jednotlivých členů na úhradě ztráty. Uhrazovací povinnost dle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu Článek 7. Ručení za závazky družstva 1. Za porušení závazků družstva odpovídá družstvo celým majetkem Členové neručí za závazky družstva Článek 8. Uplatňování nároků družstva 1. Nároky družstva vůči třetím osobám uplatňuje jménem družstva předseda Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje předseda. Vůči členům předseda uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze

3 3. Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti předsedovi a nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jim zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo Článek 9. Hospodaření s bytovými a nebytovými prostorami v domě po vydání kolaudačního souhlasu 1. Byty a nebytové prostory, jejichž uživateli budou členové družstva, budou poskytnuty k užívání členům družstva dle jejich požadavků uplatněných v přihlášce za člena družstva, a to na základě smlouvy o užívání bytu uzavřené s členem družstva Užívání bytů a nebytových prostor a podmínky smluv o užívání bytu budou stanoveny podle platných právních předpisů Zákládající členové družstva mají rovněž právo, aby užívali byty nebo nebytové prostory v domě bez plnění uhrazovací povinnosti vázající se k užívaným bytům či nebytovým prostorům, včetně úhrady dalšího členského vkladu Část III. Členství v družstvu, členské vklady Článek 10. Vznik členství 1. Členem družstva může být fyzická nebo právnická osoba Členství v družstvu vzniká za splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a.) pro zakládající členy při založení družstva dnem vzniku družstva, b.) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky, jejíž vzor je přílohou č.1 těchto stanov, řádným splněním všech podmínek vzniku členství dle těchto stanov, c.) převodem nebo přechodem členství, d.) jiným způsobem stanoveným zákonem Postup při přijímání člena družstva na základě přihlášky je stanoven následovně : a.) Zájemce o členství v družstvu podá družstvu členskou přihlášku, která bude obsahovat specifikaci bytu nebo nebytového prostoru, případně bytů a nebytových prostorů, který (-é) dosud není (-jsou) rezervován (-y) pro jiného zájemce/ člena družstva a který (-é) by jako zájemce o členství jako člen družstva byl oprávněn na základě smlouvy o užívání bytu užívat. Přihláška dále obsahuje závazek zájemce o členství v družstvu zaplatit zápisné ve výši ,- Kč, základní členský vklad ve výši ,- Kč a dohodnutou část dalšího členského vkladu ve výši nejméně 35% z pořizovací ceny bytu/nebytového prostoru, který bude předmětem užívání toho člena družstva, podpisem členské přihlášky a jejím doručením družstvu stvrzuje zájemce o členství v družstvu své závazky vůči družstvu uvedené v přihlášce, jakož i svůj souhlas s právy a povinnostmi vyplývající z těchto stanov b.) Po doručení členské přihlášky rozhodne předseda družstva bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30-ti dní od doručení písemné přihlášky, o tom zda zájemce přijímá za člena družstva a o přidělení příslušné bytové či nebytové jednotky c.) Pokud předseda rozhodne kladně a zájemce přijme za člena družstva, oznámí mu toto rozhodnutí písemně a určí, jakým způsobem má být zaplaceno zápisné, základní členský vklad a dohodnutá část dalšího členského vkladu. Rozhodnutí předsedy o přijetí zájemce za člena družstva nabývá účinnosti řádným zaplacením zápisného a základního členského vkladu d.) Zápisné a základní členský vklad jsou splatné do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o přijetí členské přihlášky zájemci o členství předsedou/družstvem

4 Určená část dalšího členského vkladu, k němuž se zájemce zavázal, je splatná : - Ve výši 60% z této části dalšího členského vkladu snížená o uhrazený základní členský vklad nejdříve 30 dní po přijetí za člena družstva a nejpozději do 30-ti dní od vložení prohlášení vlastníka bytových jednotek na katastr nemovitostí, nebo výši dle dohody s předsedou družstva. - Zbývající část je splatná nejpozději při podpisu Smlouvy o užívání bytu, jež její vzor je Přílohou č.3 těchto stanov v pří padě prodlení s platbou zápisného, základního členského vkladu či dalšího členského vkladu, k němuž se zavázal, je zájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.- Pokud zájemce o členství nezaplatí zápisné a základní členský vklad, šestnáctým dnem prodlení platnost podané přihlášky o členství v družstvu zaniká. K případnému pozdějšímu zaplacení se již nepřihlíží. Zájemce o členství není dále považován za zájemce o členství a rozhodnutí předsedy o přijetí jeho členské přihlášky nenabude nikdy účinnost. Vzhledem k tomu se na takového zájemce hledí, jako by členskou přihlášku nikdy nepodal a předseda může přijmout přihlášku jiné osoby za člena družstva a uzavřít s touto osobou Smlouvu o užívání na byt nebo nebytový prostor e.) Člen družstva a družstvo jsou povinni uzavřít Smlouvu o užívání bytu nebo nebytového prostoru uvedeného v rozhodnutí o přidělení bytové jednotky, a to do 15 dnů ode dne vzniku členství na základě členské přihlášky, případně do 30-ti dní od udělení kolaudačního rozhodnutí, pokud členství v družstvu vzniklo členu družstva před tímto datem f.) Úhrada zbývající části pořizovací ceny předmětu užívání tak, jak je uvedena v přihlášce, bude promítnuta do výše anuitních splátek hrazených spolu s náklady na užívání bytu/domu/rd Budou-li skutečně vynaložené náklady na pořízení budovy ( resp. na dostavbu ) a tudíž i pořizovací cena bytu/nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vyšší než náklady předpokládané, tedy vyšší než suma uvedená v členské přihlášce podané zájemcem o členství, je člen povinen uhradit na základě vyúčtování předloženého předsedou další členský vklad za navýšení skutečně vynaložených nákladů s tím, že z tohoto důvodu bude člen povinen zaplatit maximálně sumu odpovídající 10% z předpokládané pořizovací ceny uvedené v přihlášce. Tato částka bude vyúčtována družstvem členovi družstva do 30-ti kalendářních dní od doručení vyúčtování družstvu. Obdobně bude vyúčtována i odpovídající DPH ( jejíž změna není součástí limitu 10% dle předchozí věty ) z pořizovací ceny bytu/nebytového prostoru, který je/bude předmětem užívání člena družstva. Tato částka bude splatná spolu s poslední splátkou dodatečného členského vkladu a její vyúčtování družstvo zajistí s dostatečným předstihem Člen družstva může písemnou smlouvou převést svá práva a povinnosti člena družstva na jinou osobu. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nasávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství Pro vznik a zánik společného členství manželů v družstvu platí úprava v obecně závazných předpisech.--- Článek 11. Základní členský vklad 1. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí ,- Kč a jeho splatnost je upravena v článku 10. Odst.3 písmeno d) stanov. Zakládající členové složí členský vklad při ustavující členské schůzi k rukám předsedy družstva Článek 12. Další členský vklad 1. Člen družstva je oprávněn převzít závazek k dalšímu členskému vkladu

5 2. V rámci členské přihlášky se člen družstva zavazuje převzít závazek k dalšímu členskému vkladu. Výše takového dalšího členského vkladu u jednotlivého člena družstva se stanoví v závislosti na podlahové ploše a dalších vlastnostech konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, který bude jednotlivý člen na základě Smlouvy o užívání bytu užívat, a činí minimálně 30% z celkové ceny bytu a/nebo nebytového prostoru. Člen družstva se může zavázat převzít závazek k dalšímu členskému vkladu ve vyšší výši, než je uvedena v předchozí větě, avšak jen na základě svého rozhodnutí v členské přihlášce Další členský vklad členů, kteří převzali závazek k jeho úhradě v rámci členské přihlášky, je splatný v částech a termínech uvedených v oznámení o přijetí členské přihlášky předsedou družstva, nebo do 15-ti dní od předložení jejich vyúčtování ( čl.10odts.4 ) Následky v prodlení se splněním povinností zaplatit další členský vklad, k níž se zájemce zavázal v rámci členské přihlášky, nebo jeho odpovídající část jsou uvedeny v čl.10. odst. 3. písm. d) a odst Prostředky zaplacené zájemci jako vklady a jako zálohy na vklady dle těchto stanov budou uloženy na bankovní účet družstva s omezenou možností čerpání v tom smyslu, že tyto prostředky bude možno postupně použít pouze pro dosažení účelu dle čl.1.odst Schéma plateb/závazků ( budoucího ) člena družstva tvoří přílohu č.2 platební kalendář těchto stanov Člen družstva se může zavázat vložit do družstva další majetkovou účast. Podmínky další majetkové účasti člena družstva schválí členská schůze Článek 13. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, - vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, smrtí fyzické osoby, vstupem do likvidace, prohlášením konkursu, popř. zánikem právnické osoby Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství skončí sjednaným dnem Člen může z družstva vystoupit. Členství v družstvu zaniká uplynutím 3 měsíční lhůty ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení družstvu Zánikem členství v družstvu zaniká Smlouva o užívání a ostatní práva člena družstva, zejména též právo převodu bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví dle čl.17.odst Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je vázán vždy na uvolnění bytu nebo nebytového prostoru družstvu a určí se poměrem splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu dosavadního člena k souhrnu splacených základních členských vkladů a dalších členských vkladů nebo odsouhlasení výše vypořádacího podílu členskou schůzí. Pokud má člen nevypořádané závazky vůči družstvu, bude vypořádací podíl snížen o jejich výši Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, nebo v případě, že je v prodlení s úhradou dalšího členského vkladu, nebo v případě porušení povinností ze Smlouvy o

6 užívání, pro které může družstvo Smlouvu o užívání vypovědět, nebo v případě, že tak výslovně určují stanovy Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje předseda Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvědět nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. Jestliže je důvodem tohoto návrhu, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností se stává členem právní mocí rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví dle tohoto rozhodnutí ke dni smrti zůstavitele Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace, prohlášením konkursu nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, popřípadě zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností Členství v družstvu zaniká převodem bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena družstva uživatele podle čl.17.těchto stanov Článek 14. Nároky člena při zániku členství 1. Pří zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl ve výši odpovídající splacené části základního členského vkladu a dalšího členského vkladu Předchozí odstavec se nevztahuje na zakládající členy družstva v případě, že nezískali oprávnění k užívání bytu nebo nebytového prostoru v domě. V takovém případě, mají zakládající členové družstva při zániku členství v družstvu nárok na vypořádací podíl ve výši zaplaceného členského vkladu včetně nepeněžitého vkladu nebo výši odsouhlasenou členskou schůzí: vypořádací podíl náležející zakládajícímu členu družstva je splatný nejpozději ve lhůtě do 90-ti dnů od zániku členství nebo dle usnesení členské schůze, která rozhodla o vyplacení jinou formou ( nepeněžitou, na splátky ) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. U zakládajících členů může být uhrazen i nepeněžitou formou nebo splátek, o tomto způsobu musí však rozhodnout členská schůze Dohodou mohou zakládající člen, jehož členství v družstvu zaniká, a družstvo, po předchozím souhlasu členské schůze, stanovit výši a splatnost vypořádacího podílu odlišně Část IV. Práva a povinnosti člena družstva a družstva Článek 15. Základní práva a povinnosti člena družstva 1. Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti, pokud tak rozhodne členská schůze družstva

7 2. Každý člen má právo navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo s těmito stanovami. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky předsedovi Jestliže je důvodem návrhu, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala nebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. V ostatních případech se použijí obdobně ustanovení paragrafu 131 obchodního zákoníku Člen družstva, který je uživatelem bytu nebo nebytového prostoru, je povinen dodržovat ustanovení Smlouvy o užívání bytu nebo nebytového prostoru a odpovídá za dodržování Smlouvy o užívání osobami, které byt nebo nebytový prostor užívají na základě jeho práva Článek 16. Práva člena družstva při řízení družstva 1. Člen družstva má právo účastnit se jednání a rozhodování členské schůze Člen družstva má právo volit a být volen do orgánů družstva za podmínek v těchto stanovách stanovených Člen družstva má další práva, která vyplývají z těchto stanov a z obecně závazných předpisů Článek 17. Práva člena družstva na užívání majetku družstva 1. Byty družstva v domě lze užívat pouze k bydlení. Nebytové prostory družstva v domě lze užívat pouze k účelu, pro který byly kolaudovány Člen družstva má právo, aby mu družstvo za podmínek uvedených v čl.18.odst.5. bezplatně převedlo do vlastnictví byt nebo nebytový prostor, který je člen oprávněn v domě na základě Smlouvy o užívání bytu užívat, pokud tak rozhodne členská schůze a poté, kdy budou splněny podmínky stanovené bankou financující výstavbu nebo dostavbu domu Pokud bude použita záruka Státního fondu rozvoje bydlení ( dále jen SFRB ) bude možnost bezplatného převodu do vlastnictví omezena dle podmínek záruky SFRB Člen družstva uživatel bytu nebo nebytového prostoru je povinen provádět drobné opravy v bytě nebo nebytovém prostoru související s jeho užíváním na svůj náklad a je povinen hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu nebo nebytového prostoru, oboje za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy pro nájem nájemci, kteří nejsou členy družstva, nestanoví-li členská schůze jinak. Člen družstva uživatel je však povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo jako vlastník/pronajímatel právo po předchozím upozornění uživatele/nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od člena družstva nájemce náhradu V době výstavby ( dostavby )domu člen družstva může provést změnu výběru vybavení a materiálu použitého v příslušném bytě nebo nebytovém prostoru. Pokud cena za změnu bude vyšší než Standart jež je Přílohou č.4 těchto stanov, hradí ji člen družstva z vlastních prostředků na základě schválené změny a vyúčtování V případě, že nebude člen požadovat změnu bude byt nebo nebytový prostor vybaven ve standardech.-----

8 6. Po přijetí za člena družstva během dokončovacích prací má tento člen právo na změnu vybavení pouze v případě vlastní úhrady prováděných změn a se souhlasem družstva Požadavky na nadstandardní úpravy a jejich výběr bude moci člen uplatnit před prováděním dokončovacích prací a nebo na základě výzvy předsedy družstva Zájemce bere na vědomí, že požadavky dle tohoto článku této smlouvy mohou být realizovány pouze v rozsahu technicky možném, neodporujícím technickým ani právním normám, neohrožujícím datum dokončení stavby ( dostavby ) domu a neodporujícím celkové koncepci družstva při realizaci stavby ( dostavby ) domu Cena změny vybavení bytu nebo nebytového prostoru a z něj plynoucích víceprací požadovaných členem bude řešena písemně a odsouhlasena jak členem tak předsedou družstva. Cenu úprav uvedenou v tomto formuláři bude zájemce povinen uhradit do 5-ti dní od podpisu formuláře předsedou družstva. Dnem úhrady ceny úprav se stává citovaný formulář účinným s tím, že předmět budoucího užívání bude dokončen v souladu s ním. Neuhradí-li člen cenu úprav do 5-ti dní ode dne, ve kterém předseda akceptoval danou změnu ( formulář ), pozbydou všechny dohody v něm obsažené platnosti i účinnosti a předmět budoucí Smlouvy o užívání bude dokončen bez ohledu na něj Článek 18. Práva a povinnosti družstva 1. Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem Do seznamu se zapisuje jméno, příjmení, bydliště u fyzické osoby, název, sídlo, identifikační číslo u právnické osoby, výše jejího členského vkladu, popř. dalších členských vkladů a výše, v níž byly splaceny V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Členové družstva jsou povinni družstvo písemně o těchto změnách informovat Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Ostatní osoby musí osvědčit právní zájem Pokud tak rozhodne členská schůze a je dodržen čl.18.odst.6., a v případě že je k tomu dán souhlas financující bankou, je družstvo povinno bez zbytečného odkladu povinno převést bytové a nebytové jednotky bezplatně do vlastnictví členovi družstva, který má vůči družstvu vyrovnány veškeré závazky ( zejména uhrazen členský vklad, další členský vklad a další peněžité závazky vyplývající ze stanov či jiných vnitřních předpisů družstva nebo jiných smluvních ujednání mezi družstvem a členem družstva ) a který má na základě Smlouvy o užívání právo ten který byt nebo nebytový prostor užívat, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy člen družstva uživatel o takový převod písemně požádá Převod do vlastnictví členovi družstva je možný nejdříve po 5-ti letech od kolaudace a v případě poskytnuté záruky SFRB za poskytnutý úvěr úvěrující bance nejdříve dle stanovených podmínek poskytnuté záruky SFRB Část V. Orgány družstva Článek 19 Orgány družstva

9 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) předseda družstva Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu vykonávat za ni práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánu družstva Článek 20. Členská schůze 1 Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, která plní dle 245 odst. 1 obchodního zákoníku též působnost představenstva a kontrolní komise Členská schůze je svolávána předsedou družstva dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín a místo konání členské schůze včetně programu musí být členům oznámeno písemně, nejpozději 15 dnů přede dnem konání. Písemnosti se považují za doručené, i když nebyly adresátem převzaty, pokud byly doručeny na posledně známou adresu, které má družstvo v evidenci. Dnem doručení se v tomto případě rozumí 15/ patnáctý/ den ode dne uložení takové zásilky u příslušného držitele poštovní licence, popř. dnem vrácení takové zásilky družstvu Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat předsedu družstva, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, h) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a obchodního zákoníku a o jiných významných majetkových dispozicích, i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty/domy/nebytové prostory, nebo s byty/domy/nebytovými prostorami, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou uživatelé bytů v nemovitosti, které se rozhodování týká, to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt/dům/nebytový prostor do vlastnictví člena, který je uživatelem bytu na základě Smlouvy o užívání bytu, j) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí předsedy družstva, k) projednávat stížnosti členů, l) rozhodovat o použití jednotlivých fondů, m) schvalovat úvěry, půjčky, zástavní smlouvy, věcná břemena, popř. další zatížení domu, n) schvalovat smlouvy uzavírané mezi družstvem a třetími osobami přesahující částku ,- Kč, popř. další záležitosti družstva dle stanov nebo zákona, nebo záležitosti, které si vyhradila, o) volit pověřené členy družstva k podepisování, p) rozhodovat o přístavbách, nadstavbách, změnách užívání částí budovy a pozemků K platnosti usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných, pokud dále stanovy nebo zákon neuvádí jinak Pokud členská schůze rozhoduje o změně užívání celé budovy je zapotřebí souhlasu všech členů družstva. 6. Při hlasování má každý člen počet hlasů podle výše jeho členského vkladu, a to jeden hlas na každých 1 000,- Kč ( slovy : tisíc korun českých ) výše peněžitého členského vkladu a jeden hlas na každých 1 000,-

10 Kč ( slovy : tisíc korun českých ) hodnoty nepeněžitého členského vkladu dle článku 12. Odstavec 1. těchto stanov. V případě hlasování o věcech uvedených v obchodním zákoníku 239 odst. 4 písm. a),g) a h) obchodního zákoníku má každý člen jeden hlas Společní členové mají počet hlasů odpovídající velikosti jejich členského podílu Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva nebo přímého příbuzného, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupovala O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům jednání, plné moci Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov Není-li členská schůze schopná usnášení ani po uplynutí 30-ti minut od jejího zahájení, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání a je schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů prostou většinou přítomných. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 /patnácti/ dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10/deset/ dnů před konáním náhradní členské schůze Článek 21. Předseda družstva 1. Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Řídí a organizuje činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami družstva svěřeny do působnosti členské schůze Předsedu družstva volí a odvolává členská schůze. Předseda plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. V otázkách nových členských vztahů v družstvu má vůči členské schůzi informační povinnost Předseda družstva jedná jménem družstva samostatně, podepisuje jménem družstva rovněž samostatně tak, že k obchodní firmě družstva připojí svůj podpis Funkční období prvního předsedy družstva jsou 3 roky. Funkční období dalšího předsedy družstva je 5 let. Předseda může být do funkce volen opětovně Předseda družstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to členské schůzi. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat členská schůze Předseda družstva: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o záležitostech, které nejsou svěřeny členské schůzi maximálně do částky ve výši ,- Kč, b) plní usnesení členské schůze a odpovídající za svou činnost, c) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady,

11 d) odpovídá za účetnictví, za zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření družstva, které předkládá členské schůzi, e) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, f) oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov, nebo jiných údajů, g) vede seznam a evidenci členů družstva Část VI. Vznik a zánik družstva Článek 22 Vznik, zrušení, přeměna a likvidace družstva 1. Družstvo je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje a jedná vlastním jménem Družstvo vzniká zápisem do obchodního rejstříku, Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Družstvo se zrušuje: usnesením členské schůze, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, rozhodnutím soudu V případě likvidace jmenuje a odvolává likvidátora členská schůze. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva Likvidační zůstatek se rozdělí v poměru splacených částí členských vkladů Část VII. Závěrečná ustanovení Článek 23. Závěrečná ustanovení 1. Písemnosti týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně doručeny nebo předány proti podpisu Pozvánka na členskou schůzi musí být předána členovi družstva nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Písemnosti se považují za doručené, i když nebyly adresátem převzaty, pokud byly doručeny na posledně známou adresu, která má družstvo v evidenci Dnem doručení se v tomto případě rozumí 15. den ode dne uložení takové zásilky u příslušného držitele poštovní licence, popř. dnem vrácení takové zásilky družstvu Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí konanou dne a nabývají účinnosti stejného dne V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami se postupuje podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména obchodního a občanského zákoníku Pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí hlasovaly všechny přítomné osoby, které podaly přihlášku do družstva, tj. 100 % hlasů. O rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů, který jsem zjistil z

12 224 odstavec 4 obchodního zákoníku je nadpoloviční většina přítomných. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Při výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty Příloha č.1 Stanov PŘIHLÁŠKA do Bytového družstva Aristoteles Žadatel : příjmení, jméno, titul: datum narození: rodné číslo : Bydliště : Ulice a č.p.: Obec: PSČ: Kontakt : Telefon: Mail: Žádám/žádáme tímto Bytové družstvo Aristoteles o přijetí za člena ( členy * ) za účelem budoucího přidělení : Bytu č.: Typ bytové jednotky : Podlahová plocha (v m2 ) : Označení podlaží : Zvolená výše DČV**: ve vlastnictví družstva do užívání a zavazuji se : a) na základě oznámení družstva o přijetí člena za člena družstva uhradit základní členský vklad ve výši ,- Kč, zápisné ve výši ,- Kč a jednotlivé splátky zvoleného dalšího členského vkladu tak, jak je uvedeno ve stanovách družstva, b) po dokončení výstavby bytového domu převzít na základě výzvy družstva označený byt a ke dni převzetí uzavřít s družstvem Smlouvu o užívání bytu. Prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme se seznámil/seznámili se Stanovami družstva a dalšími interními předpisy týkajících se členů družstva a zavazuji/zavazujeme se je dodržovat. Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že k datu podání přihlášky nejsem/nejsme dlužníkem Bytového družstva Aristoteles a že jsme si řádně přečetli stanovy družstva a podpisem této přihlášky s nimi souhlasíme. Beru/bereme na vědomí, že v případě, že se prokáže opak, bude moje/naše přihláška zamítnuta. V případě, že opak bude zjištěn až po přijetí za člena, beru/bereme na vědomí, že budu/budeme ze družstva vyloučen/vyloučeni.

13 V.. dne: žadatel/ka manžel/ka Přihláška došla dne: Rozhodnutí představenstva dne: PŘIJAT NEPŘIJAT razítko + podpis BD Přihláška se podává písemně na shora uvedenou adresu družstva. Pozn. Společné jmění v družstvu může vzniknout jen mezi manželi ** další členský vklad ( DČV ) musí být zvolen v procentuální výši z celkových pořizovacích nákladů označeného bytu a to v minimální výši 30%

14 Příloha č.2 Stanov Schéma plateb/závazků člena Bytového družstva Aristoteles Platební kalendář Zápisné Částka : ,- Kč Splatnost : 10 pracovních dnů od doručení oznámení o přijetí členské přihlášky zájemci o členství předsedou družstva. Na účet družstva vedený u FIO banka a.s., číslo účtu : / 2010, variabilní symbol bude uveden R.Č./IČO budoucího člena družstva. Základní členský vklad ( ZČV ) Částka : ,- Kč Splatnost : 10 pracovních dnů od doručení oznámení o přijetí členské přihlášky zájemci o členství předsedou družstva. Na účet družstva vedený u FIO banka a.s., číslo účtu : / 2010, variabilní symbol bude uveden R.Č./IČO budoucího člena družstva. Další členský vklad ( DČV ) Částka : ve výši minimálně 30% z pořizovací ceny bytu ( pozn.: člen družstva se může dohodnout na zvýšení minimální výše DČV z pořizovací ceny předmětu budoucího užívání bytu ) Splatnost : - Ve výši 60% z této části dalšího členského vkladu snížená o uhrazený základní členský vklad nejdříve 30 dní po přijetí za člena družstva a nejpozději do 30-ti dní od doručení oznámení zahájení kolaudačního řízení. - Zbývající část je splatná nejpozději při podpisu smlouvy o užívání bytu na účet družstva.

15 Příloha č.3 Stanov SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU (dále jen smlouva ) STRANY SMLOUVY Bytové družstvo Aristoteles Se sídlem: Modřická 85/4, Brno Přízřenice, IČ: Zastoupená předsedou družstva: LEOM s.r.o. p.vágner Adresa pro doručování pošty: Modřická 85/4, Brno Přízřenice, (dále jen družstvo ) a.., nar... Trvale bytem:.. Adresa pro doručování pošty:.. (dále jen uživatel / člen drusžtva / ) či též společně jako smluvní strany prohlašují, že jsou ve smyslu příslušných právních ustanovení plně způsobilí k právním úkonům a že dnešního dne, měsíce a roku uzavírají za následujících podmínek tuto smlouvu o užívání bytu : Čl. I. Předmět 1) Družstvo prohlašuje, že je vlastníkem domu/ bytové jednotky v ulici,obci, PSČ :, zapsaném na listu vlastnictví č.. v Katastru nemovitostí v katastrálním území kraje. Předmětem smlouvy o užívání bytu je bytová jednotka č., nacházející se ve. patře o velikosti., sestávající z a příslušenství o celkové výměře m 2. Družstvo má právní i faktickou možnost s tímto bytem disponovat. 2) Družstvo tímto dává na základě práv člena družstva do užívání a člen družstva od něj přijímá do užívání byt uvedený v čl. I. odstavci 1 této smlouvy včetně zařizovacích předmětů a vybavení, které se nachází v bytě zapsaných dle předávacího protokolu sepsaného ke dni předání bytu. Čl. II. Účel smlouvy

16 Předmětnou bytovou jednotku přenechává družstvo uživateli / členovi družstva / k užívání za účelem bydlení. Čl. III. Délka užívání 1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, po dobu členství v družstvu. 2) Smlouva pozbývá platnosti na dobu neurčitou, pokud uživatel / člen družstva / nedodržuje Stanovy družstva a Domovní řád. Čl. IV. Výše úhrady za užívání bytu a služby, kauce 1) Výše úhrady za užívání bytu, kauce a poplatky za služby související s užíváním bytu 1.1. Družstvo a uživatel / člen družstva / se dohodli na výši nákladů za užívání bytové jednotky /splátka anuity - úvěru/ za předmětnou bytovou jednotku jako smluvní v celkové částce,-kč (slovy:.. korun českých) měsíčně Uživatel / člen družstva / bude dále hradit družstvu měsíčně zálohové platby na úhradu centrálně zajišťovaných služeb (např.: úklid vnitřních společných prostor, úklid vnějších prostor, odvoz tuhého odpadu, kominické práce, elektrická energie společných částí domu, vodné a stočné). Celková výše těchto záloh činí v současné době na bytovou jednotku/rd.,- Kč/měsíčně Družstvo se zavazuje předložit uživateli / členovi družstva / 1x ročně vyúčtování k zaplaceným měsíčním zálohám a uhradit uživateli / členovi družstva / případné přeplatky na zálohových platbách uvedených v čl. IV. odstavci 1 bodě této smlouvy, uživatel / člen družstva / se zavazuje uhradit případné nedoplatky vyplývající z předloženého vyúčtování. Tyto přeplatky či nedoplatky se smluvní strany zavazují vyrovnat nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování. Při ukončení užívání bytu / členství v družstvu / bude vyúčtování uživatel / členovi družstva / předloženo nejpozději do jednoho měsíce od data ukončení užívání předmětné bytové jednotky Uživatel / člen družstva / jako jistotu na placení za užívání bytu, úhrad za služby a plnění dalších jeho povinností vůči družstvu, je do 3. dnů po podpisu této smlouvy povinen složit bankovním převodem na účet družstva, částku ve výši 3 měsíčních nákladů dle Čl. IV. odst tedy..,- Kč (slovy: korun českých) nebo uhradit náklady na sjednání Smlouvy o zajištění kauce, která bude uzavřena mezi družstvem a společností RentSafe ochrana a servis, s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10, IČ Náklady jsou roční a splatné vždy ke dni podpisu Smlouvy o užívání bytu a výročí následujícího roku trvání. Zaplacením člen akceptuje podmínky daného zajištění kauce. Pokud nebudou dané náklady na zajištění kauce uhrazeny je uživatel / člen družstva / povinen složit kauci na účet družstva nejpozději do 10-ti dní a do 10-ti dní od výročí podpisu Smlouvy o užívání bytu. V případě řádného plnění všech povinností uživatele / člena družstva /, mu družstvo tuto částku resp. její nepoužitou část vrátí nejpozději do 14 dnů po skončení užívání / členství v družstvu / dle této smlouvy a provedení závěrečného vyúčtování. Uživatel / člen družstva / podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že družstvo je oprávněno kdykoli v průběhu doby platnosti této smlouvy použít uvedenou částku na úhradu plateb, které je uživatel / člen družstva / povinen družstvu zaplatit nebo uplatnit u společnosti RentSafe ochrana a servis s.r.o.. O takovém použití je družstvo povinno uživatele / člena družstva / informovat a uživatel / člen družstva / je povinen nejpozději do 14 dnů od doručení této informace jistotu družstvu na původní výši doplatit, jinak má družstvo právo od

17 této smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení projevu vůle o odstoupení od smlouvy a zrušit členství v družstvu. Družstvo je oprávněno složenou jistotu také použít pro kompenzaci případných nedoplatků vzniklých při konečném vyúčtování Poplatky za spotřebu elektrické energie a plynu v předmětném bytě a za užívání telefonu, rozhlasového přístroje, TV, kabelové TV, internetu, popř. dalších služeb bude uživatel / člen družstva / hradit přímo poskytovateli služeb. 2. Platby za užívání bytu 2.1. Platby podle čl. IV odst a 1. 2 této smlouvy jsou placeny bezhotovostním způsobem, vždy převodem na účet číslo:.., vedený u.., a to vždy nejpozději do každého 15. dne měsíce, za který mají být zaplaceny. Družstvo je oprávněno číslo účtu kdykoli změnit, a to písemným oznámením uživateli / členovi družstva /. Čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran 1) Práva a povinnosti družstva: a) stanovit smluvní náklady za užívání bytu a vždy k oznámit zvýšení o inflaci v předchozím roce, nejdříve však , b) v odůvodněných případech měnit výši měsíčních záloh v průběhu roku po předchozím oznámení uživateli / členovi družstva /, c) povinnost předat uživateli / členovi družstva / byt ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, d) povinnost zajistit uživateli / členovi družstva / plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním předmětného bytu, e) zajistit provádění služeb spojených s užíváním bytu, zejména dodávku vody, elektřiny pro dům, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadu atd, f) v případě, že uživatel / člen družstva / nevyklidí byt po skončení této smlouvy / členství v družstvu /, je družstvo oprávněno jej vyklidit na náklady uživatele / člena družstva / a věci nepatrné hodnoty nebo podléhající zkáze nacházející se v bytě zlikvidovat vlastním způsobem bez jakéhokoliv postihu ze strany uživatele / člena družstva /, ostatní věci má právo zadržet v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 2) Práva a povinnosti uživatele / člena družstva / a) povinnost platit řádně a včas částky dohodnuté v čl. IV. této smlouvy, b) povinnost oznámit družstvu potřebu oprav (mimo drobných oprav a běžné údržby bytu, které dle 5 Nařízení vlády 258/1995 Sb. provádí a hradí uživatel / člen družstva / ), které má družstvo provést a umožnit provedení těchto oprav, v opačném případě odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, c) povinnost neprovádět v bytě bez předchozího písemného souhlasu družstva žádné stavební úpravy ani jiné podstatné změny, d) uživatel / člen družstva / není oprávněn pronajímat byt nebo jeho část třetí osobě bez písemného souhlasu družstva, e) uživatel / člen družstva / není oprávněn bez souhlasu družstva přihlásit k bydlení v bytě další osoby, f) uživatel / člen družstva / nesmí z bytu odstraňovat zařizovací předměty a vybavení tvořící předmět užívání, g) uživatel / člen družstva / se zavazuje, že škody, které způsobí v předmětném bytě, domě či jiným uživatelům či nájemníkům on sám, jeho návštěvníci, nebo osoby, za které je uživatel / člen družstva / zodpovědný, odstraní nebo uhradí na své náklady nejpozději do sedmi dnů od vzniku škody,

18 h) povinnost užívat byt, společné prostory a zařízení domu v souladu s jeho stavebním a technickým určením, s běžnými normami uvedenými v Občanském zákoníku a dalších právních předpisech, dodržovat dobré mravy a domovní řád, a to tak, aby neomezoval ostatní ve výkonu jejich práv, opakované hrubé porušení tohoto ustanovení zakládá právo družstvo okamžitě odstoupit od smlouvy dle čl. VIII. 1. d. této smlouvy, i) povinnost vyklidit byt při ukončení této smlouvy či ukončení členství a vyklizený jej spolu se zařizovacími předměty a klíči předat předsedovi družstva nebo správci pověřeným za družstvo nebo jeho zástupci v původním stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu řádnému užívání bytu, nejpozději ke dni ukončení této smlouvy či členství v družstvu, j) uživatel / člen družstva / souhlasí, že pokud dojde ke skončení této smlouvy či členství v družstvu okamžitým odstoupením družstva od této smlouvy, má družstvo právo fyzicky vystěhovat uživatele na jeho riziko a náklady bez jakékoliv povinnosti zajistit náhradní byt, náhradní ubytování ani přístřeší, a to bez jakéhokoliv postižení ze strany uživatel / člen družstva /, a to od pátého dne po skončení této smlouvy, k) uživatel / člen družstva / má povinnost v případě, že nevyklidí a nepředá byt spolu se zařizovacími předměty a klíči nejpozději poslední den platnosti této smlouvy zaplatit družstvu smluvní pokutu ve výši,-kč (. korun českých) za každý den ode dne ukončení platnosti této smlouvy do dne, kdy byt bude uvolněn. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo družstva na náhradu škody, l) uživatel / člen družstva / bere na vědomí, že jednotka je pojištěna pouze jako stavba v rámci celého domu proti živelné pohromě. Pojištění majetku ve vlastnictví uživatel / člen družstva / a osob s ním užívajících předmět užívání bytu není zahrnuto v pojištění nemovitosti, m) uživatel / člen družstva / bere na vědomí, že družstvo nenese odpovědnost za majetek a věci, vnesené uživatel / člen družstva / do předmětu užívání bytu, n) družstvo nebo jeho zástupce má rovněž právo vstoupit do předmětu bytu v případě havarijní situace, vyžadující neodkladné řešení. Z tohoto důvodu má družstvo právo vlastnit klíče od bytu a uživatel / člen družstva / je povinen mu je poskytnout (klíče budou uschovány u správce objektu), o) uživatel / člen družstva / se zavazuje, že v době posledních 60 dnů trvání této smlouvy umožní družstvu nebo jeho zástupci prohlídku předmětného bytu budoucími zájemci na základě předchozí dohody o čase návštěvy, a to nejméně 24 hodin předem. p) uživatel / člen družstva / je povinen do 8 dní od převzetí bytu přehlásit na sebe elektroměr tak, že uzavře s dodavatelem elektrické energie smlouvu na odběr tohoto média na svoji osobu. q) uživatel / člen družstva / má právo převést bytovou jednotku do osobního vlastnictví dle podmínek uvedených ve stanovách Bytového družstva Aristoteles. Čl. VI. Sankce V případě prodlení uživatel / člen družstva / se zaplacením částek uvedených v čl. IV. této smlouvy, je uživatel / člen družstva / povinen zaplatit družstvu smluvní pokutu ve výši 25,- Kč (slovy dvacet pět korun českých) za každý den prodlení. Zaplacenou částkou se rozumí náklady s užíváním bytu včetně poplatků a případné smluvní pokuty. Smlouva o užívání bytu zanikne: Čl. VII. Skončení smluvního vztahu a) písemnou dohodou družstva a uživatel / člen družstva / k určitému datu, b) hrubým porušením stanov družstva a domovního řádu výpovědní lhůta se stanovuje na 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doporučena dopisem druhé straně,

19 Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Uživatel / člen družstva / potvrzuje, že si byt, který je předmětem této smlouvy, předem prohlédl a shledal ho ve stavu způsobilém pro smluvené užívání. 2. Nedílnou součástí této smlouvy je předpis nákladů a záloh za služby, který je přílohou č. 1. této smlouvy a předávací protokol, který je přílohou č. 2. této smlouvy a obsahuje soupis vybavení bytové jednotky, popis aktuálního stavu bytové jednotky a jejího vybavení, aktuální stav měřičů elektřiny a plynu a počet předaných klíčů. 3. Veškerá oznámení nebo korespondence podle této smlouvy musí být provedena písemně a považují se za doručená, pokud budou doručena osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou a budou adresována na následující adresy: - pro družstvo zastoupené správcem domu: - pro uživatel / člen družstva /:. nebo na jinou adresu, která bude určena v písemném oznámení doručeném podle tohoto ustanovení, přičemž tato adresa se musí nacházet v České republice. Veškerá oznámení nebo korespondence podané jako doporučená pošta se považují za doručené i v případě, že si ji druhá strana nevyzvedne, a to k 7. dni ode dne jejich odeslání. Odepře-li adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření. 4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemného, oboustranně odsouhlaseného dodatku. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a rozsahem, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, a že znají její obsah, což stvrzují svými podpisy. 6. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyku ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží družstvo a uživatel/člen družstva po jednom. Předávací protokol bude vyhotoven a podepsán při fyzickém předání bytu. 7. Tato smlouva se řídí stanovami družstva s nimiž byl uživatel seznámen a souhlasí s jejím obsahem, kdy souhlas stvrdil svým podpisem na stanovách družstva. V Brně, dne /4 Bytové družstvo Aristoteles uživatel / člen družstva /

20 Příloha č.4 Stanov BYTOVÝ DŮM ARISTOTELES STANDARDY Svislé konstrukce: - nosné: ŽB systém Velox tl.340mm s TI a U=0,22 - mezibytové: ŽB systém Velox tl.240mm se zvuk.útlumem 60dB - příčky bytové sádrokartonové Vodorovné konstrukce: železobetonové Střešní konstrukce: - šikmá střecha: dřevěný krov + keramická krytina - plochá střecha: dřevěný krov + PVC fólie - terasy: beton + nášlapné vrstvy Izolace: - proti zemní vlhkosti: PVC fólie (přístavba) a asf.pásy (stáv.budova) - tepelné: vodorovné polystyren, šikmé min.vata - akustické: kročejové v podlahách Podlahové konstrukce: - WC a koupelny, spol.prostory: keramická dlažba - Ostatní místnosti: plovoucí podlahy, dlažby - Terasy a balkóny nadzemní: dřevěné na dřevěné rošty - Terasy 1.NP: dřevěné na dřevěné rošty Úpravy povrchů stěn: - vnější: fasádní probarvená omítka - vnitřní zdivo: systémová omítka s rohovníky a bílá malba - vnitřní SDK: bílá malba - WC, koupelny a kuchyně: keramický obklad Úpravy povrchů stropů: - vnitřní zdivo: systémová omítka a bílá malba - vnitřní SDK ve 3.NP: bílá malba - vnitřní dřevěné ve 3.NP: lazura Výplně otvorů: - vnějších: plastové s dvojsklem U=1,1 W/m2K a mikroventilací - střešních: dřevěná střešní okna - vnitřních - byty: dřevěné CPL, kování rozetové zárubně obložkové Vytápění: - zdroj: el.energie - koncové prvky: ve všech místnostech bytů podlahové topení odporovým drátem - regulace: každý pokoj vlastní termostat - měření: samostatné Zdravotechnické instalace: - ohřev TUV: bečka velikosti dle potřeby bytu s topnou spirálou - potrubí: plastové - klozet: závěsný bílý - vana: akrylátová bílá - umyvadlo: závěsné bílé - baterie: chromové - pračka: příprava v koupelnách, komorách nebo předsíních - měření: samostatné Vzduchotechnické instalace:

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-103-007-13 ze dne 19.2.2013 Směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12 Rada

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA OULU HLOUBĚTÍN ČÁST I. ČÁST II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU, ČLENSKÉ VKLADY ČÁST IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA A DRUŽSTVA ČÁST

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II.

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II. H 353.572/y J' Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní Strany Město Černošice zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou se sídlem Iuflgxøvfl

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více