Zavedení ERP a souvisejících agend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení ERP a souvisejících agend"

Transkript

1 ELMO Schoř, s.r.o. Web: ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: sídlo společnosti: Máchova 3, Lovosice Tel.: GSM: velkoobchod elektro: Terezínská 1111, Lovosice Tel.: GSM: Zavedení ERP a souvisejících agend Fáze projektu: ZD: P1 Doplňující informace - funkce a požadavky

2 PROHLÁŠENÍ Předkládaný materiál je výhradním vlastnictvím společnosti ELMO Schoř, s. r.o.. Musí se s ním nakládat ve smyslu ustanovení autorského práva. Bez souhlasu autorů nesmí být komerčně využit adresátem ani třetími osobami. V rámci dokumentu jsou použita označení a jména, která jsou chráněna ochrannými známkami a registrovanými obchodními značkami. Tato jména a označení jsou použita při plném respektování všech práv jejich příslušných vlastníků. OBSAH 1. ÚVOD POSTUPY A FUNKCE AGENDY MZDOVÁ EVIDENCE Modely odměňování pracovníků Řešení mzdové agendy v IS OBCHODNÍ ČINNOST, SKLAD Obchodní činnost Sklad Tiskové sestavy Přenosy a zpracování dat MAJETEK ÚČETNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ EVIDENCE Obecné informace Výnosy Nákupy, přijaté faktury, závazky Vydané faktury, pohledávky Opravný daňový doklad BANKA POKLADNÍ EVIDENCE VÝKAZY NEDOKONČENÁ VÝROBA POŠTA ZAKÁZKY AKCE ELEKTROMONTÁŽE PROJEKCE Očekávané řešení v IS VÝROBA ROZVADĚČŮ OBJEMY Objemy dat Počty uživatelů a užití systému /10

3 1. ÚVOD Obsah tohoto dokumentu je nedílnou součástí zadávací dokumentace projektu Zavedení ERP a souvisejících agend. Tento dokument obsahuje základní funkční, technické, organizační a další požadavky společnosti. Není podmínkou implementovat informační systém přesně podle popsaných principů, pokud dodavatel systému doporučí vhodnou alternativu, využívající předností jeho systému. Cílem implementace je zaštítění všech potřebných procesů, včetně statistických a manažerských výstupů a nástrojů pro podporu rozhodování: účetní a daňové agendy interface s některými stávajícími systémy (mzdy externí dodavatel, rozpočty) finanční řízení projektové řízení a kontrolní mechanismy řízení výroby a kontrolní mechanismy (elektromontáže) řízení cash-flow firmy a jednotlivých zakázek (akcí, projektů) systematizace procesů a WF ve firmě Projekt zahrnuje: dodávku software implementaci software (včetně migrace dat) realizaci propojení na mzdovou evidenci externího dodavatele eventuelně realizaci propojení na rozpočtovací SW zajištění provozu a údržbu dodaného software Součástí pořízení a implementace informačního systému NENÍ dodávka hardwarového vybavení. 2. POSTUPY A FUNKCE 2.1 Agendy V ERP musí být možnost rozšíření o další agendu. 2.2 Mzdová evidence Modely odměňování pracovníků Společnost využívá dva modely odměňování svých zaměstnanců: a) technické profese: mzdy jsou časově s prémiemi za dokončené akce b) administrativní pracovníci: pracují za pevnou mzdu, není proto nutné sledovat jejich pracovní výkony Zaměstnanci na technických profesích (projekce, elektromontážníci, výroba rozvaděčů ) pro kontrolní a řídící potřeby vyplňují časové a/nebo úkolové výkazy práce, které však nejsou podkladem pro výpočet mezd. Obě skupiny zaměstnanců mohou být odměňovány formou osobního ohodnocení nebo úkolových odměn. 3/10

4 2.2.2 Řešení mzdové agendy v IS Mzdová agenda bude v ekonomickém informačním systému v první fázi řešena propojením na stávající aplikaci pro mzdovou agendu externího dodavatele (SW Shuster). Výstupní údaje z této aplikace budou importovány do nového IS a v rámci měsíční uzávěrky budou zaúčtovány v hlavní knize. Systém musí být rozšiřitelný o mzdovou evidenci 2.3 Obchodní činnost, sklad Z hlediska umístění i funkce je obchodní činnost realizována v prodejně s pultovým prodejem v prostorách skladu v areálu Terezínská. Personální i technické zajištění je společné. Nelze přesně oddělit činnosti navázané pouze na obchod nebo skladovou evidenci Obchodní činnost Primárně se jedná o velkoobchod, doplňkový prodej tvoří maloobchod. Základní činnosti realizované v rámci obchodní činnosti společnosti: Zpracování poptávek a objednávek zákazníků ( , telefon) Poptání atypického zboží u dodavatelů Objednávání zboží doplnění zásob standardního sortimentu nebo na objednávku zákazníka Příjem zboží na sklad (ruční zadání příjemky podle faktury) Cenové nabídky Prodej zboží za hotové (většinou charakter maloobchodního prodeje) nebo na fakturu Odeslání zboží poštou v tuto chvíli pouze na dobírku stálým odběratelům Vedení a aktualizace ceníku s několika cenovými hladinami V současné době jsou v provozu 2 výdejní místa 1 hlavní a 1 vedlejší, přičemž hlavní slouží jako pokladna (řešeno softwarově, nikoliv registrační pokladnou) Sklad Sklad je využíván jak pro obchodní činnost tak jako sklad materiálu pro středisko elektromontáží. Zásoby jsou oceňovány buď metodou FIFO, nebo průměrnými cenami. V současné době společnost využívá metodu A, s tím že jednou ročně se kontroluje stav zjištěný z inventur. Sklad spravuje vlastní bankovní účet. Nejdůležitější činnosti v rámci skladové evidence: Vnitrofiremní výdej a návrat zboží (nespotřebovaný materiál středisko elektromontáží) Cenové kalkulace ekvivalent nabídek pro vnitrofiremní použití Přehled aktuálního stavu zásob Předběžné výdejky dokument sloužící jako podklad pro dodací list, např. položky, které ještě nejsou v evidenci nebo nemají stanovenou přesnou cenu, zápůjčky a podobně. Zajištění materiálu pro střediska elektromontáže a výrobu rozvaděčů, pokud není na skladě Evidence a kontrola přijatých a vydaných faktur Správa saldokonta Přecenění položek 4/10

5 Zpracování dobropisů a zápočtů Evidence skladových zásob v členění: a) Na skladě b) Blokováno c) Volných d) Volitelně Objednáno Při odběru materiálu na akce střediska elektromontáží jsou vytvořeny předběžné výdejky, které jsou zúčtovány 1x měsíčně a jsou evidovány podle akcí Tiskové sestavy Kromě standardních sestav je kladen důraz na následující výstupy: Pohyby / obraty zákazníka s filtrací dle různých kritérií Pohyby podle položek s možností historie alespoň 1-2 roky zpětně Stavy a ceny Definovatelné výstupy nebo možnost úprav předdefinovaných Přenosy a zpracování dat Četnost přenosu dat o pohybech na skladech (příjemky, výdejky) pro zaúčtování v účetnictví je 1x denně. Ideální by bylo in-line propojení, je ovšem nutné zachovat funkčnost ERP v obou areálech při výpadku spojení. Co se týče zaúčtování jednotlivých dokladů, během implementace IS bude vybrán vhodný způsob zaúčtování. Informační systém by měl podporovat jak manuální tak automatické kontace/zaúčtování. V současné době nejsou využívány čtečky čárových kódů, požadavkem je nasazení bezdrátových čteček (2ks) a jejich přímá podpora ERP. Organizace skladu včetně vytvoření zakladačů bude systému uzpůsobena. Větší část výše uvedených činností je podporována stávajícím SW, část je realizována jinými dostupnými prostředky, např. , kniha objednávek apod. 2.4 Majetek Současný SW nedisponuje modulem pro evidenci majetku. Majetek je tedy evidován manuálně v samostatném programu nezávisle na ekonomickém SW. Nákup je zaevidován do ekonomického SW Z ekonomického systému je pořízen soupis a zaevidován do dalšího SW Evidence není realizována podle pořizovací hodnoty ale podle účelu Vyřazení dosloužením nebo prodejem ERP musí umět vést standardní evidenci v minimálně výše uvedeném rozsahu. V budoucnu je možné vedení evidence majetku i na základě pořizovací hodnoty. 2.5 Účetnictví a související evidence Obecné informace Společnost účtuje střediskově, číselné řady jsou rozděleny podle typů dokladů a jsou kontinuální (nejsou vázané například na odběratele). 5/10

6 Manuálně jsou následující evidenční knihy: Kniha pošty Kniha došlých faktur - závazků Kniha vydaných faktur pohledávek Pokladní kniha (jak pro elektromontáže, tak pro prodej) Záznamy o úhradách jsou evidovány jak v SW, tak v knihách. Společnost využívá daňového poradce. Společnost nepoužívá účtování v cizí měně Výnosy Výnosy jsou účtovány na základě vystavených faktur dle platebních kalendářů uvedených ve smlouvách na jednotlivé zakázky. Nejsou časově rozlišovány. Výnosy akce (zakázky) jsou podle obvyklých smluvních platebních kalendářů fakturovány většinou po dodání celého plnění. Průběžné financování zakázek je řešeno formou zálohových plateb. Pokud dojde k situaci, že je ve smlouvě definováno dílčí plnění (platba), je toto dílčí plnění v informačním systému identifikováno jako samostatná zakázka nebo se rozlišují časově???? Nákupy, přijaté faktury, závazky Dále popsané postupy se netýkají střediska Sklad, které je popsáno v samostatné kapitole. Nákupy lze rozdělit na nákupy provozní (kancelářské potřeby, údržba, opravy apod.) a nákupy materiálu a/nebo služeb nutných k realizaci zakázek-akcí. Objednávky vystavuje odpovědná osoba (ředitel, hlavní účetní, mistr ). Vystavení objednávky je-li dodavatel požadováno, nákup může být realizován na základě smlouvy apod. Příjem došlých faktur, jejich označení a klasifikace Schválení vlastníkem objednávky nebo ředitelem, eventuelně vrácení dodavateli před zavedením do SW Přiřazení konkrétní akci a/nebo středisku Zaúčtování došlé faktury Zaúčtování dohadných položek Došlé faktury jsou evidovány manuálně v knize došlých faktur, kde jsou zaznamenávány i úhrady Vydané faktury, pohledávky Vydané faktury jsou vystavovány podle: obvyklých smluvních platebních kalendářů rozpisů za provedené práce projektové dokumentace schváleného předávacího protokolu soupisky činností střediska projekce V současné době je problematické párování vydaných faktur s akcemi (zakázkami), nový systém by měl touto funkcí disponovat. Společnost nevyužívá elektronickou fakturaci. 6/10

7 2.5.5 Opravný daňový doklad Opravné daňové doklady dobropisy jsou vystavovány podle reálné potřeby. Postup vystavování i přijímání je stejný jako u faktur vydaných a přijatých s tím, že je vyžadováno potvrzení o přijetí. 2.6 Banka Společnost má 2 bankovní účty u KB a.s. ke kterým je vedeno několik platebních karet. Výběry a následné nákupy jsou účtovány jako příjem a výdej. Platby kartou jsou vedeny v evidenci bankovních dokladů. Vyúčtování obvykle probíhá okamžitě, minimálně 1x týdně. Se současným SW se kontrolují jen zůstatky na bú. Příkazy k úhradě jsou generovány v elektronické formě a zpracovávány automaticky pomocí internetového bankovnictví. Výpisy z účtů jsou nyní zpracovávány manuálně, zaúčtování je realizováno v rámci SW Shuster. 2.7 Pokladní evidence Ve společnosti jsou nyní 2 hotovostní pokladny, jedna pro potřeby prodejny a jedna pro centrálu. Činnosti týkající se pokladní evidence se nepatrně liší v centrále a skladu. Prodej je popsán výše, centrála hotovostní operace eviduje jak pomocí ekonomického SW tak manuálně v pokladní knize. Přijetí dokladu Vypsání pokladního dokladu (manuálně nutno eliminovat, v případě skladu jsou doklady většinou tištěny) a potvrzení podpisy Vyplacení hotovosti Evidence a přidělení čísla dokladu (u skladu probíhá automaticky při vypisování dokladu v SW) 2.8 Výkazy Společnost odevzdává výkazy podle potřeb ČSÚ, většinou pomocí 602 XML Form Filleru. Možná automatizace s možností manuálních vstupů/oprav by byla výhodou. 2.9 Nedokončená výroba Nedokončenou výrobu představují rozpracované, dosud nepředané - nevyfakturované akce (zakázky) Pošta Evidována je pouze došlá pošta a to ve formě knihy došlé pošty. Podací lístky a archy jsou vyplňovány manuálně. Od systému není primárně očekáváno řešení spisové evidence, základní funkčnost usnadňující manipulaci s poštou by byla přínosná. Jednat se může například o tisk podacích lístků/archů z adresáře a evidenci podacích čísel u akcí nebo objednávek. 7/10

8 2.11 Zakázky akce Veden je pouze seznam akcí se základní identifikací zadavatele. Očekáváme podrobnější členění včetně výnosových a statistických výstupů Elektromontáže Pro řízení elektromontáží není v tuto chvíli prakticky žádná podpora v informačním systému. Navržení postupu a míry podpory v systému je předmětem nabídky. Proces realizace akcí je zhruba následující: Přípravná fáze Převzetí dokumentace, kontrola stavu smlouvy Kontrola projektové dokumentace a vyjádření, eventuelně doplnění Fyzická kontrola stavby Objednání případných externích dodávek (vytýčení, manipulace apod.) Vyřízení relevantních povolení a dokumentů nutných k realizaci Zajištění materiálu na akci (sklad nebo vlastní materiál objednatele) Předání akce vedoucímu pracovní čety Zajištění subdodávek Realizace Pravidelná kontrola pracovníků denně Shromažďování dokumentů ke stavbě Zpětné předání stavby Dokončovací práce Vyřízení formálních předávacích dokumentů Zajištění revizí a finálních zaměření, jsou-li potřeba Zpracování podkladů pro kolaudaci a kolaudace je-li předmětem plnění Finální předání akce objednateli Fakturace 2.13 Projekce Projekční oddělení společnosti zpracovává kompletní technické dokumentace včetně vyjadřovací a schvalovací části, položkové rozpočty, finanční plány, navrhuje způsob a rámcové termíny realizace. Pro vlastní projekční činnost jsou využívány specializované CAD/GIS systémy. Rozpočty jsou zpracovávány v několika nezávislých programech podle konečného odběratele a/nebo charakteru rozpočtu Očekávané řešení v IS S ohledem na specifickou oblast rozpočtů očekáváme pokrytí minimálně následujících oblastí: Řízení prací a kontrolní mechanismy 8/10

9 Provázání skladové evidence a externích rozpočtovacích SW formou exportu současných skladových zásob včetně několika cenových hladin a dodavatelů Tvorba podkladů k fakturaci Proces realizace se obvykle sestává z následujících kroků Převzetí zakázky, kontrola stavu smlouvy Zajištění veškerých podkladů Vypracování vlastní PD Odsouhlasení PD zákazníkem Veřejnoprávní projednání Příprava PD k předání Příprava podkladů k fakturaci Finální předání objednateli Fakturace Doplňkové služby: Příprava předání a předání zhotoviteli, je-li předmětem plnění Řešení případných problémů během stavby, konzultační práce Vypracování skutečného provedení stavby, je-li realizována společností Školení, semináře 2.14 Výroba rozvaděčů Výroba rozvaděčů, převážně atypických, je realizována na základě konkrétní objednávky a to buď interní (vyvolaná potřebou na realizaci zakázky) nebo externí () 3. OBJEMY Dále jsou uvedeny stávající objemy uvedených položek, které budou evidovány v informačním systému. V ERP musí být kapacitní rezerva Objemy dat Není-li uvedeno jinak, jedná se o průměrné roční počty. položka současný objem ( ) jednotka dodací listy 4000 dokladů skladová karta aktivní 4000 karet vydané faktury sklad 1500 faktur vydané faktury centrála 200 faktur přijaté faktury sklad 1500 faktur přijaté faktury centrála 1100 faktur nabídky sklad 550 nabídek nabídky centrála 70 nabídek 9/10

10 položka současný objem ( ) jednotka objednávky sklad 700 dokladů objednávky + smlouvy centrála 200 dokladů výdejky sklad 400 dokladů pokladní doklady sklad 2000 dokladů pokladní doklady centrála 150 dokladů evidence majetku 300 jednotek příkazy k úhradě 1040 položek zaměstnanci 40 zaměstnanců bankovní doklady sklad 2500 položek bankovní doklady centrála 3360 položek sklady min. 2 sklady střediska ANO do 10ti středisek Počty uživatelů a užití systému funkční oblast pojmenovaní uživatelé současní uživatelé centrála sklad centrála sklad účetnictví banka pokladna mzdy sklady objednávky faktury přijaté faktury vydané majetek projekty výroba /10

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více