KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)"

Transkript

1 Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver, webové služby Abstrakt: Systémy ERP existují v podnicích již od osmdesátých let. Jejich funkcionalita se v prbhu doby píliš nezmnila, obsahuje základní okruhy podnikového ízení. Na druhou stranu technologické ešení tchto systém prodlává znané zmny. Jakým zpsobem je možná zmna technologií za souasného zachování kontinuity obchodních proces? V první ásti je nartnut teoretický model architektur umožující zmny technologických ešení (nasazování nových, kombinace, nezávislost na technologii) pi zachování obchodní innosti - dekompozici problému na svt obchodní koncepní architektura a svt informatický informaní architektura. Informaní architektura je dále rozdlena na systémovou a technologickou. lánek pináší historické ohlédnutí na ešení technologické architektury a seznamuje tenáe s novým pístupem - použitím webových služeb pro integraci podnikových aplikací - jako dsledek rostoucí heterogennosti nasazovaných aplikací, používaných technologií a vlivu Internetu. Ve druhé ásti je teoretický model konfrontován s pístupem firmy SAP, která pedstavuje novou platformu SAP NetWeaver podnikové aplikace založené na webových službách. KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

2 Obsah 1 ÚVOD ARCHITEKTURY MODEL KONCEPNÍ A INFORMANÍ ARCHITEKTURY KONCEPNÍ ARCHITEKTURA ERP TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA ERP A JEJÍ PROMNY HETEROGENNOST IT A VLIV INTERNETU ARCHITEKTURA PODLE SAP VÝVOJ ERP U SAP SAP NETWEAVER ERP ZALOŽENÉ NA WEBOVÝCH SLUŽBÁCH ZÁKLADNÍ KOMPONENTY SAP NETWEAVER ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH SLUŽEB - ESA KOMPOZITNÍ APLIKACE - XAPPS SAP A MICROSOFT ZÁVR LITERATURA KIT VŠE Strana 2 (celkem 14)

3 1 Úvod Obchodní innost podnikatel se dnes bez využití informatiky neobejde. Provázanost tchto proces je ím dál tím více složitá a intenzivnjší. Informatika umožuje realizaci nároných firemních požadavk, zkracuje obchodní cykly. Management firem se snaží informatikou podporovat více inností. Dsledkem toho vznikají nové požadavky na IT, a mnohdy picházejí astji než technologické inovace. Ne vždy informatici pln uspokojí oekávání managementu. Jak úinn integrovat oblast businessu a informatiky v neustále se mnícím prostedí a souasn zachovat kontinuitu stávajících informaních systém v podniku? 2 Architektury Jakým zpsobem tyto svty businessu a IT pojmout a propojit? Existuje ada mentálních pístup k ešení tohoto problému. Typická je spolená dekompozice shora dol od strategie, obchodní innosti a požadavk v reálném svt, po fyzické nasazení technických prostedk informaních systém. Celek je rozdlován do menších ástí tzv. architektur. Tímto to pojetím se zabývá ada prací (nap. [4], [7], [9]). Postup nám umožuje zvládnout obrovskou složitost a abstrahovat od technologických ešení. Technologická ešení se v prbhu asu mní, rozšiují, staré technologie jsou nahrazovány novjšími. V každé architektue se eší jiná oblast problém. Informatika postavená tímto zpsobem zvládá zmny jak technologických ešení (umožuje nasazování nových technologií, kombinace technologií, nezávislost na technologii), tak mnící se obchodní požadavky (implementace nových požadavk, reorganizace). 2.1 Model koncepní a informaní architektury Demonstrujme oddlení obchodního svta od informatiky a technologií pomocí následujícího modelu koncepní a informaní architektury: Svt obchodní a koncepní KONCEPNÍ ARCHITEKTURA Koncepní Architektura Požadavek - groupware Požadavek plánovaní HR Svt IT a technologií INFORMANÍ ARCHITEKTURA Služba - Služba - kalendá Systémová Architektura Komponenta - X.509 Komponenta - LDAP Technologická Architektura Obrázek 2-1Informaní architektura, zdroj [9] KIT VŠE Strana 3 (celkem 14)

4 V naší malé ilustraci chceme pomocí informaních a komunikaních technologií vyešit komunikaci v podniku (nasazení groupware) a plánovat lidské zdroje. Informatika podpoí požadavek poskytováním služeb u a kalendá pracovník. Technologicky to zajistí komponenta pro elektronickou certifikaci a autentizaci X.509 a komponenta adresáe LDAP, uchovávající seznamy uživatel. Informaní architektura (modrá oblast) spojuje obchodní svt (ervená oblast) se svtem IT a jeho technologickými možnostmi. Cílem modelu architektur je vytvoit flexibilní a efektivní kostru podnikové informatiky. Pomáhá k porozumní mezi svtem obchodník a IT specialist. Ve svt obchodním vznikají požadavky - jejich zadavatelé jsou manažei, vedoucí pracovníci jednotlivých oddlení firmy (stojí nahoe pomyslného modelu). Ti vtšinou mají omezené znalosti informaních technologií, na druhé stran (spíše zespodu) stojí IT oddlení mající naopak omezené znalosti fungovaní businessu. Použití modelu eliminuje vzájemné nepochopení obchodních a IT složek firmy. Práv nepochopení vedou k nesplnným oekáváním, kdy investice do IT nenaplují kýžené výsledky. V informaní architektue se snažíme definovat architektonické principy obsahující pravidla, jak využívat a propojovat jednotlivé systémové služby a jak kombinovat podprné technologické komponenty. Pomáhá nám široká standardizace. Správná a úspšná integrace jednotlivých komponent informaních systém není jednoduchou záležitostí, protože málo který podnik má dnes homogenní IT prostedí (dále viz. kapitola 2.4). 2.2 Koncepní architektura ERP Již více než 20 let jsou fenoménem podnikových aplikací a IS/IT vbec systémy ERP (Enterprise Resource Planning System). Dnes již úzce nesouvisí s plánovacími metodami, ale jsou spíše synonymem pro skupinu komplexních informaních systém urených pro ízení podniku. Hlavními vlastnostmi ERP jsou schopnost ídit, automatizovat a integrovat základní podnikové procesy, sdílet spolená data a zpracovávat je v rámci celého podniku, vytváet a zpístupovat informace v reálném ase. Funkcionalita ERP systém obsahuje základní okruhy podnikového ízení (prodej, nákup, sklady, finanní úetnictví, controlling, majetek, lidské zdroje, práce a mzdy, technickou pípravu výroby, plánování výroby a podpora operativního ízení vetn dílenského ízení výroby, atd.), které jsou známé již adu let 1. Naopak technologie, na kterých se ERP staví a provozují, prodlávají v prbhu asu znaných zmn. Enterprise Resource Planing systémy byly vyvíjeny za úelem integrace vlastností jednotlivých OLTP 2 systém, a vytvoily tak celopodnikový informaní systém pokrývající všechny innosti podniku, jako sklad, logistiku, objednávky, úetnictví, ale i personalistiku. Tyto systémy bu pln nahradily pvodní produkní systémy nebo byly implementovány za úelem doplnní technologické podpory inností firmy, které doposud nebyly podporovány OLTP systémy. 2.3 Technologická architektura ERP a její promny Nejstarší systémy ERP z 80tých let byly postaveny na architektue mainfram s centráln zajišovanou správou a údržbou, a jejich uživatelé s nimi pracují prostednictvím 1 V souasné dob se setkáváme s tím, že ERP systémy jsou doplovány o prvky business inteligence a data warehousingu a k integraci s dalšími systémy (nap. CRM) 2 OLTP je zkratka pro on-line transaction processing neboli okamžité zpracování transakcí. Základní (provozní) informaní systémy zpracovávající velké množství informací bžných podnikových agend (napíklad skladové hospodáství) KIT VŠE Strana 4 (celkem 14)

5 znakových terminál. V 90tých letech pichází fenomén osobní poíta (PC). Píchod PC zásadn zmnil možnosti informaních systém. Uživatelé pracují v pln grafickém prostedí (GUI). Okruh zpracovávaných aplikací se rozšiuje (nov vznikají OIS, elektronická pošta, MIS, EIS atd.) do té míry, že neexistuje jednoúelová pracovní stanice. Dochází ke sdílení dat mezi rznými druhy aplikací prostednictvím GUI a k jejich integraci. Prostednictvím vznikajících LAN (posléze i WAN) sítí dovolují ERP systémy pracovat firemním uživatelm od každého pracovního stolu (pi použití WAN i v pobokách velmi geograficky vzdálených). V tomto prostedí se prosazuje architektura klient-server. Bez existence podnikové sít by nco takového nebylo možné. Poád však zstává více mén centralizovaná struktura, kdy server ovládá zdroje informaního systému. 2.4 Heterogennost IT a vliv Internetu Dnešní doba je charakteristická zmnou pohledu na informatiku: na IS/IT se již pohlíží jako na podprnou službu obchodním procesm ve firmách. Není dležité jak velké máte výpoetní centrum (ani ho mít nemusíte!). Požadavkem je flexibilita, škálovatelnost, rychlá implementace a užití informatiky pro podporu obchodních aktivit dle poteby (on demand). Nehraje roli, zda jsou informatické služby zajišovány vnitními nebo vnjšími zdroji. V této souvislosti vzrstá role penosové sít jako klíového prvku celé technologické architektury. Sít hrají nespornou roli v podnikové informatice. Bez jejich existence by souasná integrace informaních služeb nebyla myslitelná. Stále se lepšící dostupnost síové infrastruktury umožuje nákup informatiky jako na služby a vede k rozvoji koncepce outsourcingu IS/IT 3 a ASP 4. Zatímco díve (90tá léta) to byly LANy, dnes se penosovou sítí stává Internet a technologie webových služeb. Sí již nelze chápat jako jeden ze zdroj výpoetního systému, ale jako centrum. Místo vztahu mnoha klient k jednomu nebo nkolika serverm (klasická architektura C/S v prostedí LAN), jde o vztah mnoha klient k mnoha serverm (Network Computing). Vzrstá též heterogennost prostedí jak aplikaního, tak technologického. Výrobci a vývojái ERP systému jsou tlaeni k vtší otevenosti, aby bylo možné lépe integrovat rzné typy systém od rzných výrobc. Integrace ERP s jinými systémy byla až donedávna prakticky nemožná, protože producenti nemli zájem, aby jejich zákazníci využívali aplikace od konkurenních firem. V posledních letech však poskytují programové rozhraní ke svým funkcím i pes nkolik technologií. Moderní svt podnikových aplikací je zkrátka heterogenní, technologická ešení se promují (viz. Obrázek 2-2). Internet a také rozsáhlý pechod od unixových a mainframových systém k PC v roli klient i server totiž zavedl standardy a interoperabilitu v díve nevídané míe. Donedávna byly ERP systémy ze své podstaty proprietární; zákazník uinil volbu dodavatele tém jednou provždy. Dnes to již neplatí, protože propojit dílí systémy rzných dodavatel je daleko snazší než díve. Svt podnikových informaních systém je zkrátka heterogenní a jiný už nebude. Koexistuje v nm mnoho zpsob komunikace, mnoho ERP od mnoha výrobc, mnoho specializovaných aplikací nad rznými databázemi. 3 Podstatou outsourcingu IS/IT je zajišování vybraných inností a služeb IS/IT externími dodavateli. Dvody pro toto ešení mohou být konkurenní, odborné, finanní nebo organizaní. 4 Specializovaná firma (Application Service Provider) na vlastní informaní a komunikaní technologii provozuje služby, které nabízí k použití externím zákazníkm. KIT VŠE Strana 5 (celkem 14)

6 Obrázek 2-2 Technologická promna architektury, zdroj [10] Vznikající integraní problémy jsou velice rozsáhlé. Prostedky pro jejich ešení se zaaly objevovat spolu s rozvojem sítí. Poteba unifikovaného komunikaního rozhraní aplikací zapíinila nástup technologie (resp. prostedk), které se íká middleware 5. Heterogenní webové prostedí a technologie Internetu zásadn zasahují do rozvoje ERP Všichni velcí hrái na trhu (spolenosti Oracle, SAP, Baan a Peoplesoft) zrealizovaly v nkolika posledních letech úpravy svých softwarových produkt z dob systém typu klient/server tak, aby se staly skutenými internetovými ešeními. Všichni hlavní výrobci ERP vybavují své systémy podporou XML, resp. podporou pro webové služby. Webová služba je souhrnný název pro skupinu technologií a metod, které spojují informaní systémy prostednictvím internetu a umožují jim spolu efektivn komunikovat.webové služby (WS - web services) pedstavují posun od velkých monolitních struktur aplikací k modelu založenému na komponentech. Aplikace jsou v rámci tohoto modelu sestavené z malých stavebních prvk - jednotlivých funkcí. Pokud jsou tyto funkce umístné na rzných internetových serverech, oznaují se jako webové služby. Takto sestavené aplikace je možné snadno vytvoit, dynamicky modifikovat a mnit. Uživatelé ERP se tak stávají mobilními, pistupují k aplikacím odkudkoliv a mají také širší nabídku ovládání již jim nestaí jen starý desktopový klient v poítai na pracovním stole, chtjí používat i nejrznjší mobilní zaízení od notebook po PDA, mobilní telefony až po radioipy monitorující logistiku. Koncovou tváí všech ERP systém se postupn stává portál, dostupný na rzných typech koncových zaízení. Portál je uživatelskou integrací podnikových systém. Jednotné a intuitivní pracovní prostedí pro koncového uživatele, založené na konceptu rolí. Uživatel pistupuje k rzným ástem podnikovým informaním systém pes jednotné uživatelské rozhraní. Uživatel má dostupné ty funkce, ke kterým má právo, ímž je zajišována bezpenost. Hlavní souásti ERP systém se zatím v tomto ohledu vtšinou nemní, výrobci však zmínné inovace realizují prostednictvím aplikaních a integraních server. 5 Middleware je používán pro oznaení jakéhokoli programu, který slouží pro spojení jiných, zpravidla už existujících program, a nebo jako prostedník mezi nimi. Typicky jde o komunikaci mezi komponentami. KIT VŠE Strana 6 (celkem 14)

7 3 Architektura podle SAP Protože nejvtším hráem na poli ERP systém je nejen v Evrop nmecká firma SAP, podívejme se, jak model architektur pojala práv ona. SAP pichází s novým modelem nazývaným architekturou podnikových služeb ESA (detailnji viz. kapitola 3.2.2). Pojetí SAP a je mírn odlišné od našeho pedchozího modelu - zamuje se informaní ást a zejména na integraci podnikových aplikací. Na firm SAP mžeme demonstrovat technologické zmny, kterými souasné ERP systémy procházejí. SAP má díky svému obrovskému podílu na trhu ERP 6 možnost de facto urovat, jakým zpsobem vtší firmy využívají své poítae a co s nimi mohou a nemohou dlat. V tomto smyslu je vliv a význam SAP velmi podobný tomu, který má v oblasti domácích poíta Microsoft. 3.1 Vývoj ERP u SAP Z poátku se zdálo, že velká bublina Internetu a ERP systémy jsou dv nepíliš související vci. Velcí dodavatelé ERP vetn SAP na zalenní Internetu do svých systém píliš nespchali. Postupná vlna e-byznysu je však pimla ke zmn názoru.. V roce 1999 SAP (stejn tak jako Microsoft 7 ) velmi rychle otoil a zaal svou produkci pizpsobovat novému internetovému svtu (tabulka 3-1). Pedbhl tím nejen konkurenci, ale i vtšinu svých zákazník. Rok ada ERP Architektura 1972 R/1, R/2 ABAP (Mainframe) 1992 R/3 R/3 Basis (3-vrstvá Client/Server) 1999 mysap.com, mysap mysap Technology (Internet) EP, SAP XI 2003 MySAP Business Suite, SAP NetWeaver (Enterprise Services Architecture) xapps tabulka 3-1 Vývoj SAP ERP, zdroj [10] Klasickým produktem spolenosti SAP byl sytém R/3. Vedle R/3 zaal SAP v roce 1999 nabízet novou produktovou adu nazvanou mysap.com. Firmy po celém svt objevují význam Internetu pro jejich byznys. Proto muselo pijít ešení mysap.com, a proto se mní povaha a význam ERP systému i nápl práce celého SAP. V dsledcích to znamená, že se SAP stává do znané míry infrastrukturní firmou, že do svých technologií široce zahrnuje middleware (což dív nedlal, a pokud ano, nemluvil o tom píliš - bylo to nutné zlo snaha firmy je prodat co nejvíce svých komponent) a že spoléhá na otevené standardy, zejména na XML, protože to je dnes jediný myslitelný druh lepidla, jímž tohle všechno mže držet pohromad. Požadavkem doby je integrace dat z vlastní firmy, z jiných firem, z Internetu. 6 SAP je dnes nejvtším dodavatelem podnikového softwaru i v eské republice. Podle IDC má spolenost SAP více než 50% podíl na trhu, její ešení využívá 55 z Top 100 nejvtších eských firem a celkový poet uživatel (licencí) ešení SAP v eské republice dosáhl tém V SAP R nyní pracuje 180 zamstnanc. 7 Microsoft se na poátku 90.let k Internetu stavl velmi skepticky, v souasnosti však svoje aktivity úspšn smuje práv do Internetu KIT VŠE Strana 7 (celkem 14)

8 3.2 SAP NetWeaver ERP založené na webových službách V roce 2003 vzniká nová otevená integraní a aplikaní platforma NetWeaver, která je technologickou základnou pro balík firemních aplikací mysap Business Suite, pro kompozitní aplikace SAP xapps a pro jiná obecná nebo odvtvov orientovaná ešení jak SAPu, tak aplikací jiných dodavatel. SAP nazývá NetWeaver (Obrázek 3-1) jako aplikaní a integraní platformu založenou na otevených standardech, která dokáže spolupracovat s již existující IT infrastrukturou podniku. Podle vyjádení SAP [10] Netweaver zahrnuje soubor technologických prostedk urených pro integraci na datové, procesní a uživatelské úrovni. V našem pojetí architektura NetWeaveru zahrnuje v zásad spodní dv vrstvy modelu koncepní a informaní architektury (viz. Obrázek 2-1). NetWeaver vychází z pedchozí MySAP Technology a stejn tak jako aplikace MySAP Business Suite jsou aplikace z pvodního MySAP.com 8. V kvtnu 2004 na konferenci Sapphire pedstavuje inovovanou verzi NetWeaver 2004, která je pln založená na otevených standardech webových služeb. Zjednodušené eeno se jedná o platformu, která si klade za cíl zautomatizovat spolupráci rzných aplikací typu ERP, CRM a SCM. NetWeaver integruje pomocí webových služeb stávající moduly, umožuje jejich integraci pomocí nové architektury podnikových služeb ESA (ESA viz.3.2.2) a vytváení píných kompozitních aplikací (xapps viz ). Všechny aplikace SAPu, nap. aktuální verze ERP R/3 Enterprise a aplikace MySAP bží na webovém aplikaním serveru (Web AS viz ). Ten obsahuje prostedí jak pro kód Abap, tak i pro programy kompatibilní s J2EE. SAP i pes dvojitou funkci pro vývoj stále upednostuje Abap, protože tento originální jazyk je podle výrobce pro asov kritické funkce lepší než Java. ásti produkt SAPu sice byly vyvinuty v Jav, ale je jimi ošetována pedevším interakce s uživatelem. Platforma SAP NetWeaver je postavena na bázi otevených standard. Spolupracuje s jinými bžn používanými technologickými platformami, jako jsou Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Microsoft.NET (viz 3.2.4) a IBM WebSphere. Podle marketingových informací SAP NetWeaver propojuje pracovníky, integruje informace a procesy v rámci celé organizace a všech používaných technologií. Posiluje schopnost organizace rychle se adaptovat na zmny. Zajišuje spolehlivý, bezpený a škálovatelný provoz aplikací podporujících kritické obchodní procesy, umožuje spolenostem maximalizovat návratnost investic do již instalovaných aplikací a systém. SAP NetWeaver sjednocuje všechny integraní technologie do jediné platformy. Technologické komponenty nejsou dodávány samy o sob, spolenost SAP je dodává se širokým standardním obsahem. Výhodou takového pístupu je schopnost integrovat stávající podnikové systémy, nezávislost na dodavatelích hardware, operaních systémech i databázích. 8 Všimnte si, že potom co bublina.com splaskla a koncovka pestala být módní, zmizela i z názv produkt firmy SAP KIT VŠE Strana 8 (celkem 14)

9 Integrace pracovníku Transparentní pístup k funkcím jednotlivých komponent IS Jednotné a intuitivní pracovní prostedí koncového uživatele - portál Integrace informací Seskupení a provázání informací z rzných zdroj Konzistence dat, jeden zdroj pravdy Integrace proces Jednotný pohled koncových uživatel na firemní procesy Sdílení dat mezi komponentami IS Obrázek 3-1 SAP NetWeaver, zdroj [10] Obrázek 3-2 NetWeaver - standardy, zdroj [10] Základní komponenty SAP NetWeaver SAP NetWeaver je univerzální technologickou platformou. Zahrnuje následující technologické komponenty (pevzato z [10]) (Obrázek 3-1): KIT VŠE Strana 9 (celkem 14)

10 SAP Web Application Server (SAP Web AS) SAP Web AS je vývojová a provozní platforma založená na otevených standardech, která podporuje webové služby, vytváí provozní prostedí pro všechna ešení spolenosti SAP a umožuje vývoj s využitím klíových technologií, jako jsou J2EE a ABAP. Na bázi SAP Web AS lze rychle vyvíjet a provozovat dynamické firemní aplikace podporující mezipodnikovou kooperaci SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP EP zahrnuje kompletní infrastrukturu podnikového portálu, nástroje pro ízení znalostí a aplikace pro podporu týmové spolupráce. Bezpeným zpsobem zpístupuje zamstnancm, partnerm, zákazník a jiným komunitám v ekosystému spolenosti klíové informace a aplikace, pracuje s konceptem uživatelských rolí. Unifikace aplikací a informací v prostedí portálu umožuje spolenostem identifikovat a ešit problémy rychleji, efektivnji, s nižšími náklady a tím vytváet mitelné pínosy a strategické výhody. SAP EP zahrnuje nástroje pro správu portálu, ízení znalostí a ízení spolupráce. SAP EP využívá aplikaní server SAP Web AS SAP Business Intelligence (SAP BI) SAP BI usnaduje identifikaci, integraci a analýzu obchodních dat pocházejících z rzných zdroj, transformuje data do informací, podporuje proaktivní jednání. SAP BI umožuje provádt informovaná rozhodnutí a realizovat vas efektivní opatení vedoucí k úspchu na trhu. SAP BI zahrnuje následující komponenty: SAP Business Information Warehouse (SAP BW), Business Explorer (BEx), standardní obsah pro SAP BW, a SAP EP SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) SAP XI obsahuje otevené integraní technologie poskytující procesní integraci firemních aplikací jak od spolenosti SAP, tak od jiných dodavatel, integraci uvnit i pes hranice spolenosti. SAP XI obsahuje integraní broker a podporuje komplexní ízení obchodních proces i v pípadech, kdy je proces podporován prostednictvím více firemních aplikací. SAP XI využívá aplikaní server SAP Web AS SAP Mobile Infrastructure (SAP MI) SAP MI umožuje vývoj a provoz ešení pro pracovníky v terénu. Jedná se o univerzální, zabezpeenou platformu, která podporuje širokou škálu mobilních zaízení a umožuje práci jak v režimu, kdy je zaízení pipojené k centrálnímu systému, tak v režimu, kdy je zaízení odpojené. SAP MI podporuje vícekanálový pístup (RF technologie, mobilní GSM technologie, hlasový vstup ), uživatel tak má k dispozici veškeré potebné informace bez ohledu na místo, kde se nachází. SAP MI otevírá firemní aplikace mobilním uživatelm pi využití existujících systém a proces a zárove snižuje náklady na vlastnictví. SAP XI využívá aplikaní server SAP Web AS SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP MDM zajišuje harmonizaci a konzistenci dat ve spolenostech s heterogenním informaním systémem. Umožuje ukládání, aktualizaci a konsolidaci kmenových dat, která jsou využívána nezávislými aplikacemi instalovanými v rzných lokalitách. SAP MDM rovnž zajišuje konzistentní distribuci kmenových dat do všech aplikací a systém IT infrastruktury. Spolenosti mohou z existujících dat vytžit maximum užitených informací, významn zkvalitnit rozhodovací procesy, to vše pi souasné významné redukci náklad na zajištní kvality dat. Díky využívání efektivních nástroj pro zabezpeení konzistence dat v informaním systému dochází rovnž ke snížení náklad na údržbu IT. KIT VŠE Strana 10 (celkem 14)

11 SAP Composite Application Framework (CAF) CAF je základem pro vývoj tídy moderních kompozitních podnikových aplikací. CAF využívá SAP NetWeaver pro zapouzdení funkcí již instalovaných aplikací a systém do podoby komponent a služeb. Vytvoené komponenty a služby umožuje popsat pomocí metadat a poskytuje nástroje pro jejich zakomponování a propojení do nov vytváených kompozitních aplikací. Aplikaní návrhá má rovnž k dispozici soubor nástroj pro modelování objekt, služeb, proces a uživatelského rozhraní, má možnost pracovat s pedlohami. Kompozitní aplikace jsou vytváeny konfigurací komponent a služeb, eliminována je poteba programátorských prací SAP NetWeaver Developer Studio SAP NetWeaver Developer Studio je komponentou urenou pro podporu vývoje zákaznických aplikací. Nabízí vývojám pístup k distribuovanému vývojovému a provoznímu prostedí, umožuje vývoj podnikových aplikací v J2EE (Java 2 Platform, Standard Edition), Je charakteristické adou vlastností, které usnadují vývoj robustních podnikových aplikací - pístupem k repositái, podporou centralizované definice datových typ, progresivní podporou v oblasti vývoje uživatelských rozhraní a podporou fázového vývoje (ízení verzí, transporty verzí a podobn). SAP NetWeaver Developer Studio zahrnuje editory a "arodje" umožující rychle vytváet typické komponenty aplikací vyvinutých v J2EE, jako jsou nap. JSP stránky, servlety, session beans, entity beans a další Architektura podnikových služeb - ESA NetWeaver vytváí rovnž technologickou bázi nov navržené architektury podnikových služeb nazvanou ESA (Enterprise Services Architecture), která slouží jako pedloha pro ešení založená na využití webových služeb (Obrázek 3-3). Obrázek 3-3 Architektura podnikových služeb (ESA), zdroj [10] KIT VŠE Strana 11 (celkem 14)

12 ESA nahrazuje 3-vrstvou architekturu klient/server, je novým technologickým standardem pro interakci aplikací nahrazující tradiní RPC 9 technologie (COM, CORBA, RMI, RFC apod.). Komunikace mezi aplikacemi probíhá protokolem SOAP 10 na bázi otevených standard - strukturované zprávy v XML nesené zpravidla protokolem http, https (odtud architektura webových služeb ). Standardy jsou nezávislé na dodavateli a platform, podporovány všemi hlavními hrái na trhu IT Kompozitní aplikace - xapps Kompozitní aplikace xapps (píné cross-applications) lze charakterizovat jako nadstavbu webových služeb. xapps jsou nástrojem pro integraci rzných systém podnikového softwaru. Funguje to tak, že základ celé technologické architektury pedstavuje SAP Web Application Server - webové služby, nad nimi bží jednotlivá specializovaná ešení i standardní aplikaní moduly SAP (nap. CRM, KM, HR, IM atd.), která lepí" k sob práv kompozitní aplikace. Kompozitní aplikace využívají funkcí a dat jednotlivých aplikací, prohlubují jejich integraci a funkn tak rozšiují stávající systém. Jejich úkolem je automatizovaná správa celé ady aplikací, spouštní klíových proces a výmna dat/zpráv mezi nimi. (nap. mezi úetním systémem tetí strany a SAP CRM). Kompozitní aplikace by podle SAP mly nahradit tradiní transakní systémy. Výmnným datovým formátem je mimo jiné XML. Použitím xapps mžete flexibiln provázat rzné aplikaní moduly navzájem. Nedochází k nahrazení souasných podnikových aplikací, ale k jejich provázání, znovu využití v jiném smyslu. Píkladem mohou být peddefinované kompozitní aplikace Resource and Program Management (Obrázek 3-4). 9 Remote Procedue Call stála na poátku architektury klient/server. Jedná se o synchronizovanou komunikaci, kdy je distribuovaný kód vykonáván pomocí volání vzdálené procedury 10 Simple Object Access Protocol pedstavuje jednu ze základních vrstev v sad protokol webových služeb. Poskytuje strukturu zasílání zpráv pro penos informací pes web. Jedná se o komunikaní technologii mechanismus obálek zpráv (message enveloping) založený na jazyce XML KIT VŠE Strana 12 (celkem 14)

13 Obrázek 3-4 peddefinované xapps RPM, zdroj [10] SAP a Microsoft Postupující interoperabilitu mezi Microsoft Office/platformou.Net a podnikovými aplikacemi SAPu pedstavil na konferenci Sapphire 2004 také Bill Gates. Ješt ped nkolika lety byl Microsoft ze strany SAPu pokládán za konkurenní firmu. asy se ale mní. Vývojái budou mocí upravovat ešení SAPu pímo z vývojáských nástroj MS jednodušeji než dosud. Podnikový software SAPu by ml také hloubji spolupracoval s MS Office. Propojení psobí logicky: SAP je už dnes implementován pedevším na MS Windows, u nových instalací pak podíl Microsoftu pedstavuje dokonce 2/3. Podle vyjádení Microsoftu je spolupráce se SAP jeden z nejvtších úspch platformy.net a v obecnjší rovin triumf webových služeb jako takových. 4 Závr Píchod Internetu, webu a u zmnil styl práce a ovlivnil dinosaury informatiky systémy ERP. Pestože technologie webových služeb ve svých ERP systémech využívá v souasnosti menšina zákazník, rozsáhlé investice do vývoje, masivní reklamní kampan a angažovanost velkých výrobc i prodejc ERP dávají tušit, kudy se bude ubírat budoucí vývoj. Využití obecn pijímaného standardu XML pro výmnu informací bylo nutné a je dsledkem neustále rostoucích náklad na integraci a tvorbu proprietárních middleware ešení mezi rznými aplikacemi rzných výrobc. Na trhu ERP se dají ekat velké pesuny. Microsoft po letech ignorance oblasti ERP se úzce sbližuje se SAPem. Když se v roce 1999 novinái ptali Billa Gatese, jestli Microsoft uvažuje o tom, že by dlal velké podnikové systémy jako SAP nebo Oracle odpovídal: Absolutn ne! To není v našem stylu, není to obor, který by nás zajímal. 5 Literatura 1. BASL, Josef. Podnikové aplikace typu ERP aktuální trendy, KIT VŠE Strana 13 (celkem 14)

14 2. BÍNOVÁ, Jana. ERP: Podnikové informaní systémy v praxi, OpenDocument&cast=1 3. BREUSS, Radovan, Co mže SAP NetWeaver nabídnout telekomunikaním operátorm, SAP R, 4. DOHNAL, Jan, POUR, Jan. Architektury informaních systém v prmyslových a obchodních podnicích. 1. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN EHRLICH, Jií. Enterprise Service Architecture, SAP R, 6. GLANTSCHNIG, Georg. SAP NetWeaver, Nastal as ke zmn, 7. Institute For Enterprise Architecture Developments, 8. MICROSOFT, a mysap Business Suite, 9. N MEC, Viktor - Koncepce informaní architektury pro moderní firmu konference etime 2004, 10. SAP, SAP NetWeaver, KIT VŠE Strana 14 (celkem 14)

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Agrární WWW portál AGRIS

Agrární WWW portál AGRIS Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies.

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. MPRA Munich Personal RePEc Archive Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. Vymetal, Dominik Silesian University, School of Business Administration

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Podkladové materiály ke školení

Podkladové materiály ke školení Projekt Vzděláváním a novými informacemi k prosperitě Podkladové materiály ke školení Finanční efektivita a úsporné vedení potravinářského podniku a výroby Nákladový controlling Tento projekt Vzděláváním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm

Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm Jií Tvrdo Klíová slova: informace, nadnárodní spolenost, transakní

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více