Podklady pro ICT plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro ICT plán"

Transkript

1 Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina uitel. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je pln zahrnuto do koncepce rozvoje školy. role ICT ve vizi školy Proškolit ostatní uitele v použítí jednotlivých IT pomcek. Zpracovat výukové materiály elektronicky v jednotlivých pedmtech. Nakoupit potebnou techniku. V souasnosti využívá dostupnou techniku mizivé procento uitel. Vtšina se vymlouvá na nedostupnost techniky ve všech uebnách. Nákup potebného technického vybavení by byl vhodným startem, stejn jako zapojení do projektu a vznik týmového ducha, zetelných cíl a smysluplné využívání nových technologií. Plán vypracovává urený zamstnanec. Soustedí se na poty a rozmístní poíta, dostupnost a rychlost pipojení do sít, potebné programové vybavení apod. Plán je komplexn integrován do celého ŠVP. Proces je aktivn podporován vedením školy a akceptován všemi zamstnanci. ICT koordinátor podporuje využití technologií v celé škole. ICT plán Angažovat vedení školy a ostatní zamstnance ve využívání prostedk a technologií VT v souladu s vývojem celé školy dle ŠVP a mezipedmtových vztah. ICT nesmí být jen formální, nevyužívaná záležitost. Musí být integrováno do ŠVP jako zlepšení výukového obsahu a zefektivnní výukových metod a aktivit. Podporované vizionáské projekty slibující ovení postup vedoucích k reform školství jsou vhodným prostedkem, jak zlepšení docílit. využití ICT ve výuce Pozornost je zamena pedevším na osvojování základních ICT dovedností uitel (nap. ECDL) i žák (výuka informatiky). Pozornost je zamena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnjších pístup.

2 Nákup a používání potebného hardware, proškolení uitel v používání techniky, tvorba podprných manuál a výukových materiál dle ŠVP. Snaha o posun ze stavu "osvojování si základních ICT dovedností uitel" do stavu "komplexní inovace výukových metod dospívající na nejvyšší úrovni až k individualizaci výukového procesu u všech žák" zapojením ICT do výukového procesu. akceptace pijaté strategie Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zamstnanc, žák, rodi i zizovatele a po domluv s nimi. Škola pizpsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daí se jí je naplovat. Dochází k posilování etického a odpovdného pístupu k technologiím. Pípady zneužití ICT jsou ojedinlé a celou komunitou aktivn odsuzované. Porady o aktuálním stavu se zamstnanci a studentskou radou, návrhy k vylepšení stávajícího stavu. Krom voln pístupných poíta na chodbách, zízení poítaové místnosti pro volnohodinové aktivity žák. Snaha o dosažení plné akceptace vhodného inovativního využití technologií celou školní komunitou. Omezení souasných restrikcí a vedení žák k uvdomnlosti a posilování etického a odpovdného pístupu k technologiím ve výuce a volném ase. Využití ICT je obecn zameno pedevším na hledání vhodných výukových zdroj a na podporu výuky všech žák bez rozdílu. Škola podporuje zavádní rzných metodických postup využití ICT s cílem usnadnit žákm odlišných vlastností a specifických poteb dosažení výukových cíl. specifické vzdlávací poteby Zavedení PC do každé uebny. Interaktivní tabule v multimediálních uebnách. Soustavná kontrola postupu všech a pelivý vybr vhodné píští výukové aktivity žák. Posun od prostého vyhledávání informací a informaních zdroj až ke snaze o stav podpory zavedení metodických postup s využitím ICT s cílem usnadnit žákm odlišných vlastností a specifických poteb dosažení výukových cíl.

3 2. ICT ve Školním vzdlávacím programu Jen nkteí jednotliví uitelé rozumí výukovým možnostem technologií a umí zalenit ICT do ŠVP. Vtšina uitel chápe, jak zalenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumní uitel Zpracování projekt EU peníze školám povede k vtšímu pochopení mezipedmtových vazeb a vtšímu využívání ICT technologií. Dostat do povdomí uitel, že jsou schopeni se sámi nauit využívat nový SW nástroj. Klást výukové cíle na první místo a v závislosti na nich hledat vhodnou podporu ze strany technologií. Stav uitel vyjádený jako schopnost neoekávaným zpsobem aplikovat jinak bžné výukové aplikace a vytváet mezi nimi neobvyklá spojení. To vše s cílem zlepšit vlastní výuku a zárove výsledky student. Plánování využití ICT se týká pedevším aktivit zamených na osvojení ICT dovedností žák. Vtšina uitel detailn plánuje zpsoby integrace ICT do pipravovaných vzdlávacích aktivit. vzdlávací plán Zmna stavu nahlížení na ICT ve škole jako na nezávislou samostatnou problematiku k pochopení všech uitel, že se jedná o nedílnou souást i jejich výukových aktivit, již je teba si naplánovat. Dosažení stavu, kdy uitelé na píprav svých lekcí vzájemn spolupracují. Tato spolupráce, aplikována komplexn a dlouhodob, povede k soustavnému odbornému rstu všech uitel. Spolupráce se bude týkat nejen pipravy, ale i hodnocení výsledk a doporuení úprav postup vedoucích ke zlepšení souasného stavu ve škole. zkušenosti vtšiny uitel Uitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových inností typicky formou využití hotových materiál. Uitelé využívají ICT tak, aby žáci mli možnost se vzdlávat formou konstruktivn pojatých pedmtových i mezipedmtových aktivit. Technické zvládnutí dostupných technologií. Individualizace výuky. Podpora výukové spolupráce žák i mimo školu.

4 Proškolení a následné využívání dostupných technologí pro uitele. Zapojení uitel do sociálních sítí a blog v rámci zkvalitnní informací o škole a individualizace výuky i mimo školní budovu. Zapojení žák do spolupráce v rámci internetových technologií. Žáci asto používají ICT pi vyuování samostatn a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci využívají ICT pi vyuování soustavn a jsou (krom etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. zkušenosti vtšiny žák Vedení žák k vzájemné spolupráci a ovlivování vlastních digitálnich stop každého z ních vzhledem k etice a autorským právm. Dosažení pokroku v dlouhodobém horizontu digitálních stop, osvojení vzdlávach plán stanovených jednotlivými kompetencemi. Zhodnocení formativní a kvalitativní. Definice standard popisujících schopnosti žák, jichž by mli dosáhnout v jednotlivých fázích výukového procesu. Uitelé si uvdomují, že ICT mže pomáhat žákm se specifickými (zvláštními) potebami. Uitelé využívají ICT cílen k podpoe výuky žák, kteí mají krátkodob nebo dlouhodob problémy. specifické vzdlávací poteby Koordinovaný pístup k žákm, kteí vyžadují zvláštní péi. Cílené vyhledávání problematických pípad. Podpora ICT nástroj ve výuce. Hodnocení výsledk indiviualizovaného plánu v rzných formách, nap. pozorováním, rozhovory, písemnými úkoly, zptnou vazbou z poítaových aplikací apod. 3. profesní rozvoj uvdomní a zapojení Jen nkteí uitelé mají zájem vzdlávat se v oblasti ICT. Vtšina uitel má zájem o profesní rst v oblasti ICT a zúastuje se pedevším vzdlávacích akcí organizovaných v rámci školy. Aktivní doplování znalostí v oblasti ICT, nebýt bezradný "pokud neni zastren kabel", nebo pokud by se mohla využít dostupná technika a software.

5 Reflexe dynamických zmn znalostí potebných k souasnému výkonu práce na postu uitele za aktivního využívání dostupných technologií. Zainteresovaní jedinci si urují poteby pro svj rozvoj v oblasti ICT sami. Rozvoj v oblasti ICT není vedením školy ovlivován. Poteby profesního rozvoje v oblasti ICT uruje všem zamstnancm vedení školy (nebo ICT koordinátor). plánování Zvýšení investic do ICT, podpora ICT koordinátora ze strany vedení školy, motivace uitelk vtší spolupráci. Pechod od individualizace práce jednotlivých uitel po vzájemnou spolupráci za aktivní podpory a plánování ICT koordinátora ve spolupráci s vedením školy. Profesní rozvoj je zamen na osvojení základních ICT dovedností. Nkteí uitelé se úastní školení zameného na využití ICT ve vzdlávání. zamení Vlastní školení o využívání ICT technologií na škole. E-learningové školení pro uitele. KVIC pednášky na téma IT ve školství. Školení zamené na využití ICT ve vzdlávání a snaha dospt do cílového stavu osvojení si schopností vhodným zpsobem využívat ICT technologie jako nástroje otevených možností nových výukových metod. Jde zde o zlepšení výukových postup využitím dostupných technologií, namísto pouhého ovládnání zaízení a produkt. Uitelé mají základní znalosti, ale nemají dostatek sebedvry k tomu, aby uplatovali ICT ve výuce. Mezi uiteli je vzrstající tendence využívat ICT ve výuce a zdokonalovat se. sebedvra Tvorba podprných materiál pro výuku v elektronické form. Poutavjší výuka za pomocí dostupných technologií. Integrace ICT v ostatních pedmtech vyuovaných na škole. Najde-li se dnes ješt uitel, jenž nedisponuje poítaovou gramotností a nesnaží se tento stav zmnit, je na tom stejn, jako kdyby ped 30 lety v roli

6 uitele neuml íst a psát. Karl Fisch, Denver (Colorado, USA) Ke sdílení nápad a píklad dobré praxe dochází jen mezi nkterými uiteli. Ke sdílení nápad a píklad dobré praxe mezi všemi uiteli dochází asto, a to jak osobn, tak online. neformální zpsoby profesního rozvoje ešením mže být využití on-line fóra, nebo nástnky. Vhodný informaní systém, nebo alespo vhodn vedená elektronická dokumentace na pístupném a editovatelném míst. Reforma školství v souladu s vlastní evaluací školy nás nutí k vzájemné spolupráci uitel v píprav výukových aktivit v souladu s ŠVP. Rovnž je zde nutná zptná vazba, ideáln on-line formou s okolím a pijímáním stále nových podnt uitelem schopným pipravovat žáky pro život v 21. století. 4. integrace ICT do života školy Uitelé i žáci pracují s ICT plánovan a pravideln. Uitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT pro vzájemné spojení i pro pístup do školy odkudkoliv a kdykoliv. dostupnost Vybavení všech ueben pevnou IT technikou namísto mobilní. Vybavení jedné vždy volné uebny poítai s pístupem na internet a do školní sít. Voln dostupné pc jsou k dispozici žákm na chodbách, stjn jako wi-fi sí v celé budov. Rovnž klasifikace je dostupná rodim, žákm i zákonným zástupcm mimo budovu školy elektronicky. 3kola využívá vlastní web stránky a oficiální stránky na Facebooku. Viditelné známky využívání ICT mimo výuku informatiky existují (nap. práce na projektech). ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení pínosné. využití Využívání informaních zdroj mimo budovu školy. Týmové úkoly mimo výuku. Projektová výuka namísto programované. Aktivita a kontrola pesunuta z uitele na žáka, pípadn skupinu žák a role uitele jako pomocník a prvodce. Vše je podmínno technickým zvládnutím práce s poítaem, pizpsobení osnov a zmna pracovních

7 metod dle RVP. Vedení školy výukové využití ICT nesleduje. ICT koordinátor, pokud existuje, je chápán hlavn jako správce sít a údržbá. Školní koordinátor ICT má pimenou kvalifikaci a zabývá se pedevším pomocí ostatním uitelm implementovat nejvhodnjší metody využití technologií. metodická podpora Výbr vhodného kandidáta na ICT koordinátora, nebo investice do pochopení nutnosti využití dostupných technologií ostatními uiteli. Pechod ICT koordinátora od správce sít a údržbáe po pochopení ostatními uiteli alespo se základními znalostmi ovládání technologií do stavu pti klíových kompetencí školního koordinátora. Následná implementace nejvhodnjších metod a využití technologií ve výuce i mimo ní. Webová prezentace školy je vytváena podle jasných pravidel. Obsahuje stále aktualizované platné informace a zajímavosti. Školní web je vytváen využitím vhodného redakního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvoené jak uiteli, tak žáky. prezentace na internetu Doplnní web stránek školy o žákovské práce, komunikaci a zptnou vazbu, redakní radu, dobrou orientaci a srozumitelnost. Studijní materiály, pístup do informaního systému, cizojazyné verze a modulární systém. V souasnosti využíváme facebook oficiální stránky školy. Pístup do školního IS, aktualizované informace na web stránkách, doménu 2. ádu. Fotografie, školní výsledky, kontaktní informace, videa, pedstavení školy. Škola dává žákm nkteré materiály k dispozici online. Všichni uitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákm prostednictvím internetu. elearning Využití a zavedení vhodného LMS. Budování systémové online podpory prezenn vyuovaných pedmt až k pevedení ásti výuky do formy distanní. Zapojení uitel do tvorby elektronických materiál a integrace tchto do

8 vhodn zvoleného LMS. spojení s vnjším svtem Ve škole pevažuje pro komunikaci se svtem využití u. Pro komunikaci mezi školou, rodii, zizovatelem apod. jsou využívány rzné nástroje internetu ( , Skype, webový kontaktní formulá, textové zprávy). Využití ostatní komunikace krom a sms zpráv, nap. kontaktní formulá IS urený pro komunikaci s rodii. Skype nebo Dimdim video komunikace, ostatní komunikaní kanály. Vysvtlení výhod a zapojení uitel do komunikace s vnjším svtem. Vedení video porad a konferencí. Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipedmtových aktivit a vtších rozsáhlejších projekt (nap. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou souástí ŠVP. Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipedmtových aktivit a vtších rozsáhlejších projekt (nap. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou souástí ŠVP. projekty Integrace ICT do mezipedmtových aktivit a vtších rozsáhlejších projekt nap. projekt Comenius. Využití a integrace technologií získaných v minulých projektech v aktuálním Švp školy. ICT jako výukový nástroj (práce s výukovými programy). ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové innosti na pd školy (informaní zdroje, zpracování dat, tvorba dokument). pohled žáka Využívání ICT v jednotlivých pedmtech, integrace technologií a nové pojetí výuky. ICT by se mlo povýšit z obyejného pracovního nástroje na nástroj nutný k výukové innosti na pd školy. 5. ICT infrastruktura

9 plán poizování ICT Plán nákupu ICT sleduje více souvislostí. Krom ceny též standardizaci vybavení, záruní podmínky, ekologickou likvidaci apod. Plán nákupu ICT zohleduje všechny dležité souvislosti a je koordinován s výukovými cíli jednotlivých pedmt. Investice a nákup technologií souvisejících s podporou výukových cíl jednotlivých pedmt. Pechod od základního výbrového ízení po koordinované a plánované nákupy v souvislosti zohlednní dležitých výukových cíl v synchronizaci s ŠVP a dlouhodobých cíl rozvoje školy. Vtšina prostor školy a poíta je pipojena ke školní síti, jež dovoluje pístup k soukromým i spoleným souborm a eší též pipojení do internetu. Všechny prostory školy a všechny poítae jsou pipojeny do lokální sít a jejím prostednictvím do internetu. Zárove je ešen pístup k výukovým materiálm a síovým zdrojm uvnit i vn školy. LAN a internet Všechny pc i veškerá zaízení žák i v budov školy jsou v síti internet a už jako lan nebo wi-fi pipojení, pístup k souborm a výukovým materiálm je pouze ze sít lan v rámci zvýšené bezpenosti. Pro pípad dostupnosti soubor a výukových materiál vn budovy školy je nutna investice do nových technologií. Podpora pístupu k souborm z vení. Investice asu a financí na modernší technologie a jejich správu, zvážení technologií Google Apps, Moodle a pod. Do budoucna tvorba e-portfolia dat vztahujících se k výuce dostupných kdekoli na internetu. technická podpora Technická podpora je provádna nahodile v pevážné míe formou objednávky. Pracovník školy zajišuje pouze technický dohled. Technická podpora je zajištna po celý rok formou pracovn nebo obchodn právního vztahu. Pitom se technický dohled soustedí na udržení stávajícího stavu. Zajištní technické podpory a infrastruktury, vetn metodické podpory využití technologií se zamením na výuku ve všech pedmtech v souladu s integrací ICT do života školy.

10 Technická podpora je zajistna formou 1h týdn vyuujícím IT v rámci úvazku na chod zaízení. Metodická podpora využití technologií, která je zamena na výuku všech pedmt zajištna není. Uitelé mají k dispozici pouze limitované digitální zdroje. Výukové materiály jsou stahovány z internetu a bez úprav využívány. Uitelé prbžn vyhledávají nové materiály a obsah výuky se pomocí nich dynamicky mní. digitální uební materiály Aktivní práce uitel v oblasti vyhledávání možných nových zdroj výukových materiál. Aktivní pístup v oblasti aktualizace dostupných informací v oblasti výuky. Tsná spolupráce uitel nad rámec vlastní školy. Tvorba DUM pro poteby výuky. Integrace nových technologií a postup ve výuce v návaznosti na mezipedmtové vazby. Minimáln jedním pipojeným poítaem s dataprojektorem i interaktivní tabulí je vybavena vtšina ueben. Škola alespo omezeným zpsobem umožuje pipojení žákovských mobilních zaízení do sít. Pronikání ICT do života školy smuje k všudypítomnému využívání prezentaních i mobilních zaízení uiteli i žáky. ICT vybavení Zvedení minimáln 1 poítae do každé uebny vetn dataprojektoru a audio techniky. Nákup a následné využití ostatní mobilní techniky. Nkteí uitelé dosud nemají pedstavu o tom, jak by výukové innosti odpovídající potebám 21. století mly vypadat. Pitom vtšina ueben je nadstandardn vybavená. Kompletní vybavení všech ueben moderními technologiemi by zavedlo elektronické tídní knihy a další možnosti zkvalitnní,komfortu a modernizaci samotné výuky. licence Škola se problematikou legálnosti svého softwaru zabývá a plánuje nákup licencí spolu s nákupem hardwaru. Na všech školních poítaích je k dispozici potebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro pípadný softwarový audit.

11 Centralizovaný systém evidence softwaru. Software, id a licenní karty, doklady o koupi na jednom míst, nejlépe elektronicky k dispozici. Užívaný software je legální v plném rozsahu, pravideln kontrolován a pípadný nelegální odstrann. Neexistuje však systém evidence software pro pípadný softwarový audit krom faktur a licenních doklad. Vytištno:

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více