Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opční strategie Iron Condor, Butterfly"

Transkript

1 Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření celé strategie je zapotřebí provést 4 základní opční strategie long put short put, které dohromady tvoří strategii Bull Put Spread short call long call, které dohromady tvoří strategii Bear Call Spread Platí, že realizační cena u nakoupené put opce je nižší než cena u prodané put opce. Naopak strike nakoupené call opce je vyšší než v případě prodané call opce. Platí, že všechny opce volíme jako outof-the-money (OTM). Jelikož vypsané opce budou dražší než opce nakoupené, obdržíme po otevření této strategie na náš účet opční prémium, které zároveň představuje i maximální zisk z celého obchodu. Pokud se bude cena podkladového aktiva v době expirace opcí nacházet uvnitř intervalu ohraničeného cenami vypsaných opcí, všechny opce vyprší jako bezcenné a my si ponecháme prémium v plné výši. Pokud bude naopak cena při expiraci mimo pásmo dané striky vypsaných opcí, budeme realizovat omezený zisk nebo bude pro nás obchod ztrátový. Jelikož se jedná o spreadovou strategii, je naše maximální ztráta limitována. Strategie Iron Condor může sice na první pohled vypadat složitě, nicméně pravý opak je pravdou. Lépe celou situaci pochopíte z následujících obrázků. Na prvním grafu vidíme spodní (levou) nohu IC, která je tvořena strategií Bull Put Spread. Skládá se z výpisu put opce a nákupu put opce s nižší realizační cenou. Oba striky volíme nejčastěji jako OTM, 1/8

2 aktuální spotová cena by tedy měla být výše než zvolené realizační ceny u obou put opcí. Z teorie ocenění opcí vyplývá, že opce, která se bude nacházet blíže aktuální ceny, bude (za jinak stejných podmínek) dražší než vzdálenější opce. Z tohoto důvodu obdržíme po otevření této pozice na náš účet prémium, které představuje rozdíl mezi obdrženým prémiem z výpisu vyšší put opce a nákladem na zaplacení nákupu nižší put opce. S touto strategií tedy spekulujeme na setrvání ceny pokladového aktiva nad strikem vypsané opce, v takovém případě realizujeme z obchodu maximální zisk. Na druhém grafu je zachycena horní (pravá) noha pro strategii IC tj. Bear Call Spread. V tomto případě budeme otevírat obchod výpisem call opce s nižší realizační cenou a nákupem call opce s vyšším strikem. Stejně jako v případě Bull Put Spreadu volíme obě opce nejčastěji jako OTM, spotová cena se tedy v době otevření bude nacházet pod striky obou opcí. I zde platí, že čím blíže bude strike opce vzhledem k aktuální ceně podkladového aktiva, tím dražší opce bude. Jelikož v tomto případě je strike u námi vypsané call opce blíže spotové ceně než strike nakoupené opce, obdržíme při otevření na náš účet opční prémium. Pokud se bude cena podkladu v době expirace opcí nacházet pod realizační cenou vypsané call opce, ponecháme si prémium v plné výši a realizujeme tak z této strategie maximální zisk. 2/8

3 Konečně poslední graf skládá obě výše uvedené strategie dohromady a představuje tak výslednou strategii Iron Condor. Čárkované linky představují všechny 4 základní pozice, fialová pak finální profil zisku a ztráty pro IC. Nyní se podívejme, k čemu Iron Condor slouží a jaké jsou jeho výhody. Jak jsme již zmiňovali, pro investora je nejlepší, pokud se cena podkladového aktiva v rámci životnosti opce pohybuje někde v rozmezí striků Short opcí, kdy strategie dosahuje maximálního zisku. To znamená, že nejlepší využití je v dobách stagnujících trhů, tzv. range trendů. Ve chvíli, kdy cena podkladového aktiva zůstane v době expirace opcí v rozmezí obou zmiňovaných striků, totiž vyprší všechny opce bezcenné a nám zůstane počáteční inkasovaný rozdíl obdržených a zaplacených prémií. Je nutné si uvědomit, že pro otevření IC je potřeba složení určité výše marže, která je nejčastěji rovná právě hodnotě maximální ztráty z této strategie, která nastane v případě, že cena skončí v době expirace pod strikem nakoupené put opce nebo nad strikem nakoupené call opce. Matematicky lze maximální ztrátu vyjádřit (v případě symetrické verze IC) jako rozdíl mezi striky vypsané a nakoupené opce snížený o obdržené čisté prémium za otevření celého obchodu. Zbývá ještě zmínit metodiku výpočtu bodu zvratu, tj. od které ceny podkladu se bude strategie nacházet v době expirace opcí v zisku a kdy naopak ve ztrátě. Pro strategii IC existují dva body zvratu označme je jako horní a dolní. Hodnotu horního spočteme tak, že od realizační ceny vypsané put opce odečteme obdržené prémium za otevření strategie IC (v bodovém vyjádření). V případě kalkulace horního bodu zvratu musíme naopak obdržené prémium přičíst ke striku vypsané call opce. Strategii IC je vhodné obchodovat na některé typy širších indexů, které se většinou pohybují pomaleji než jednotlivé akcie nebo komodity (mají nižší volatilitu) a je zde tedy větší šance, že se v pásmu zisku udrží. Vhodnou volbou jsou například americké akciové indexy S&P 500, Dow Jones či Nasdaq. 3/8

4 Iron Condor se standardně využívá pro pravidelný příjem z opcí s tím, že investor zvolí zhruba denní dobu expirace a pravidelně strategii obnovuje. V případě, že se obchodníkovi daří IC správně řídit, může dosahovat výnosů až ve výši několika desítek procent za uvedené období. Jako obchodníci chceme samozřejmě při otevření strategie IC obdržet co nejvyšší opční prémium, které je závislé na celé řadě faktorů zejména pak na: vzdálenosti striků vypsaných opcí od aktuální spotové ceny podkladu čím nižší tato vzdálenost bude (tj. opce budou méně OTM), tím vyšší bude i cena opcí a tedy i celkové prémium za otevření pozice; doby zbývající do expirace opcí s blížícím se dnem expirace opcí bude klesat opční prémium hodnotě volatility - čím vyšší úroveň volatility, tím vyšší bude i cena opcí Z tohoto výčtu je patrné, že při obchodování IC je zapotřebí zvolit vždy určitý kompromis zejména pak s ohledem na šíři pásma mezi oběma vypsanými opcemi (short call a short put). Platí, že čím užší toto pásmo bude, tím vyšší prémium za otevření obchodu obdržíme (v důsledku vyšší šance, že opce skončí v době expirace ITM). My ovšem chceme, aby se vypsaná opce nedostala při expiraci do peněz neboť v takovém případě již nedosáhneme maximálního zisku a v horším případě budeme realizovat ztrátu. Proto je zapotřebí zvolit určité rozmezí mezi výpisy obou opcí, které bude dostatečně široké natolik, aby byla šance, že opce skončí v době expirace právě v tomto pásmu (tj. vyprší jako OTM), ale zároveň abychom za otevření obchodu inkasovali dostatečnou opční prémii. Jak již bylo zmíněno, doba do expirace se nejčastěji volí v rozmezí dní, je možné samozřejmě zvolit i dobu kratší či delší. Je to ve většině případů dostatečně dlouhá doba natolik, aby přinesla zajímavá prémia pro otevření strategie a zároveň existovala solidní šance na setrvání trhu v rámci určeného pásma. Velmi důležitý vliv na vývoj ceny opcí má také volatilita. Při vyšší volatilitě obdržíme za otevření strategie (s jinak stejnými parametry) vyšší prémium než v časech nízké volatility. Je velmi výhodné, pokud se nám podaří otevřít IC v době, kdy se nachází volatilita na vysokých úrovních a předpokládá se její pokles. Naopak rostoucí volatilita po otevření pozice již působí v náš neprospěch. Pro řízení strategie IC existuje celá řada přístupů, které lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny. První skupina obchodníků po otevření strategie IC již nijak do obchodu do doby expirace nezasahuje a pozici již dále neupravuje. Vychází přitom ze statistiky, že trhy se pohybují z dlouhodobého měřítka (na 1-2 měsíční bázi) s určitou pravděpodobností v rámci určitého cenového intervalu a argumentují tím, že případné úpravy pozice by přispěly ke snížení ziskovosti celého systému. Druhá skupina obchodníků se přiklání spíše k aktivnímu řízení strategie a má definována pravidla, která stanovují, co je třeba udělat v případě, že se např. vypsaná opce dostane do peněz nebo ukazatel delta dosáhne určité hodnoty. Pokud nastane taková situace, obchodník může buď celou pozici zavřít s mírnou ztrátou nebo případně posunout celou ohroženou vypsanou nohu více OTM, což 4/8

5 je ale také spojeno s vynaložením určitého nákladu. Na druhou stranu často tato skupina obchodníků nedrží strategii IC až do doby expirace a často celý obchod ukončí i v takové situaci, kdy je možné realizovat zisk ve výši např. 80% hodnoty obdrženého prémia. Při obchodování strategie IC se budeme většinou potýkat s nepříznivým RRR (poměr risku a zisku), který však lze vylepšit pomocí techniky, která se nazývá legging. Nejedná se přitom o nic jiného, než že strategii neotevíráme najednou, ale po jednotlivých nohách (leg). Cílem je zvýšit celkovou hodnotu inkasovaného opčního prémia a tím i zlepšit poměr RRR. Nejčastější variantou leggingu je taková situace, kdy např. dojde k výraznému nárůstu ceny podkladového aktiva, která zvyšuje ceny call opcí. Protože neočekáváme, že by mělo mít posilování dlouhodobější charakter, rozhodneme se otevřít pouze horní nohu strategie IC tj. Bear Call Spread, za kterou v takové situaci obdržíme vyšší prémium. Pokud se naše předpoklady naplní a cena během dalších dnů poklesne, dojde naopak ke zvýšení ceny put opcí. V takové situaci se rozhodneme dokončit legging a otevřeme tedy druhou část strategie IC tj. Bull Put Spread, inkasované prémium bude opět vyšší. Celá operace nám tedy vylepší RRR. Nicméně je dobré mít plán i pro takovou situaci, kdy cena pokladu bude v případě otevření Bear Call Spreadu dále posilovat tj. mít stanoven plán pro situaci, kdy legging nevyjde (např. kdy uzavřít pozici, maximální dobu pro otevření druhé nohy, atd.). Legging je již pokročilejší technika obchodování strategie Iron Condor, nicméně při správném použití dokáže vylepšit ziskovost systému i o desítky procent. V průběhu držení pozice lze také legging uplatnit. Pokud se například stane, že by jedna z nohou byla natolik OTM, že by neměla téměř žádnou hodnotu, je samozřejmě možné ji se ziskem uzavřít. Pro názornost ještě přikládám tabulku klíčových charakteristik pro strategii Iron Condor. Maximální zisk Maximální ztráta Bod zvratu Volatilita Časový rozpad = Inkasovaná prémie z výpisu call + put opce zaplacená prémie za nákup put a call opce = rozdíl mezi striky nakoupené a vypsané opce (v abs. vyjádření) čistý kredit z otevření strategie Horní bod zvratu = Strike short call opce + čistý kredit za otevření strategie (v bodovém vyjádření) Dolní bod zvratu = strike short put opce čistý kredit za otevření strategie (v bodovém vyjádření) Vysoká volatilita je pro nás výhodná pouze v době, kdy strategii otevíráme, jelikož inkasujeme vyšší celkovou prémii. V situaci, kdy již máme IC otevřen je naopak vysoká volatilita nevýhodná, protože se zvyšuje šance, že opce budou v době expirace ITM. Časový rozpad je pro nás příznivý, jelikož všechny opce ztrácejí na hodnotě a naším cílem je, aby vypršely bezcenné. 5/8

6 Příklad obchodování Praktický příklad obchodování strategie Iron Condor si ukážeme na trhu amerického indexu S&P 500. Jak vidíme z cenového grafu, trh se pohybuje již několik týdnů v rámci určitého pásma, které lze ohraničit rezistencí na hladině cca 925 (horní červená linka) a supportem kolem hodnoty 805 (dolní červená linka), který byl sice v minulosti jednou proražen, avšak návrat ceny zpět byl poměrně bleskový. Rozhodneme se pro výpisy call a put opcí na těchto cenových úrovních, zároveň však chceme naši maximální ztrátu omezit na přijatelnou úroveň, a proto nakoupíme také ochranné call a put opce o 20 bodů nad, resp. pod striky vypsaných call, resp. put opcí. Expiraci opcí zvolíme na 30 dní. Parametry obchodu jsou následující: pozice strike prémium pozn. Nákup call (buy call) Výpis call (short call) Bear call spread Výpis put (short put) Nákup put (buy put) Bull Put spread CELKEM +9 Jak je z tabulky patrné, za otevření strategie IC s těmito parametry obdržíme celkovou čistou prémii ve výši 9 bodů, která zároveň představuje náš maximální zisk z tohoto obchodu v případě, že se cena podkladového aktiva (v tomto případě hodnota indexu S&P 500) bude nacházet mezi striky vypsaných call a put opcí, tj. v rozmezí /8

7 Naopak maximální ztrátu nám tento obchod přinese v takovém případě, pokud bude hodnota indexu v době expirace opcí nad strikem nakoupené call opce, resp. pod strikem nakoupené put opce. Ztráta bude v takovém případě rovna rozdílu mezi vypsanou a nakoupenou opcí ve výši 20 bodů (pro výpočet lze v případě symetrického nastavení IC použít jak call, tak put opce tj. např. pro call opce: ) a obdrženým čistým prémiem při otevření celé strategie (9), takže ve finále to bude rozdíl 20-9, tj. 11 bodů. Ještě je zapotřebí určit hodnoty obou bodů zvratu. Horní bod vypočteme jako součet striku vypsané call opce a hodnoty obdrženéh prémia za otevření strategie IC v bodovém vyjádření tj = 934. Dolní bod zvratu naopak získáme tak, že od striku vypsané put opce održené prémium v bodovém vyjádření odečteme tj = 796. Otevřenou strategii Iron Condor ukazuje i následující graf: Z grafu můžeme tedy snadno zjistit, že strategie se bude nacházet v maximálním zisku, pokud cena podkladového aktiva skončí v době expirace mezi striky vypsaných put a call opcí. Naopak v případě, že se cena bude v době expirace nacházet nad strikem nakoupené call opce, resp. pod strikem nakoupené put opce, skončí otevřený obchod v maximální možné ztrátě. 7/8

8 Butterfly Okrajově si představíme i další, potenciálně velmi ziskovou strategii Butterfly. Název vyplývá z tvaru grafu, který připomíná malé tělo a velká křídla motýla. Long Butterfly je opět kombinace dvou spreadových strategií, nicméně je možné ji vytvořit ze tří opčních pozic. Je možné ji sestavit z call i put opcí, přičemž výsledný profil zisku a ztráty je pro obě varianty v podstatě identický. K sestavení obchodu je třeba použít Long Call/ resp. Put opce ITM, Short Call/resp. Put opce ATM ve dvojnásobném objemu a Long Call/ resp. Put opce s OTM strikem. Výsledný graf strategie pak vypadá následovně: Strategie Butterfly je zde vyznačena fialovou čarou, zeleně jsou vyznačeny long call ITM a OTM opce a červeně pak short call opce se strikem rovným současné tržní ceně (ATM). Z výsledku je zřejmé, že strategie počítá s nízkou volatilitou a maximálního zisku dosahuje v situaci, kdy cena zůstane do konce životnosti opce na hodnotě při otevření opční strategie (v grafu Spot). Strategie má oproti Iron Condor sice užší pásmo, kdy je v zisku, nicméně RRR je v případě Butterfly mnohem příznivější. Long Butterfly se používá jako alternativa k Short Straddle, kdy při spekulaci na nízkou volatilitu dává jistotu omezené a předem známé výše maximální ztráty. 8/8

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20.

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. ledna 2010 1 CÍL METODIKY...5 HYPOTÉKY VE FINANČNÍM PLÁNU SUMMARY...6 HYPOTÉKA NEBO

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ

ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ NAVÍC BONUS ZDARMA: Indikátor obchodních zón do Axiory MT4 On-line trading 21. století nabízí možnost prakticky každému účastnit se obchodování na největších finančních

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více