Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application in capital market trading Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Luděk Benada Autor: Radka Domanská Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: DOMANSKÁ Radka, Bc. Finance OPČNÍ STRATEGIE A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH The option strategy and its practical application in capital market trading Zásady pro vypracování: Cíl práce: Cílem diplomové práce je analyzovat opční strategie, zhodnotit jejich výhody a rizika a analyzovat možnosti využití investory při obchodování na kapitálových trzích. Postup práce a použité metody: 1) Charakteristika opčních instrumentů a jejich klasifikace 2) Analýza opčních strategií a cíle sledované jejich využitím 3) Zhodnocení výhod a rizik 4) Možnosti využití vybraných opčních strategií 5) Analýza úspěšnosti vybraných opčních strategií při obchodování drobným investorem

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: JÍLEK, JOSEF. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN REJNUŠ, OLDŘICH. Finanční trhy. 2. rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN MUSÍLEK, PETR. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Luděk Benada Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku... vedoucí katedry. děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Radka Domanská Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application in capital market trading Finance Rok obhajoby: 2014 Anotace Ing. Luděk Benada Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy opčních strategií zjistit možnosti a způsoby vhodného využití těchto strategií a následně stanovit doporučení investorům týkající se obchodování s opcemi na kapitálových trzích. K dosažení hlavního cíle jsou využity parciální cíle. Práce je rozdělena do pěti kapitol, v nichž jsou jednotlivé dílčí cíle sledovány. V první části práce jsou charakterizovány a klasifikovány opční instrumenty a následně popsány jednotlivé opční strategie společně se zhodnocením výhod a rizik. V poslední kapitole je pak provedena analýza vybraných opčních strategií. Jsou zde uvedeny praktické výsledky obchodování opčních strategií a stanovena doporučení investorům. Annotation The aim of this thesis is to analyse option strategies to determine the possibilities and ways of appropriate application of these strategies and make recommendations to investors regarding options trading on capital markets. The partial goals are used to achieve the main goal. This thesis is divided into five chapters, where the partial goals are discussed. In the first part of the thesis, option instruments are characterized and classified and then the option strategies are also described with the evaluation of benefits and risks. In the last chapter, the analysis of selected option strategies is accomplished. Practical results of trading option strategies and the recommendations to investors are provided as well. Klíčová slova Opce, kupní opce, prodejní opce, opční strategie, spready, kombinace Keywords Options, call option, put option, option strategies, spreads, combinations

6

7 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích vypracovala samostatně pod vedením Ing. Luďka Benady a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

8

9 OBSAH Úvod Charakteristika opčních instrumentů a jejich klasifikace Pojem opce Historie opcí Klasifikace opcí Hodnota opce Put-Call parita Oceňování opcí Opční charakteristiky (Greeks) Opční listy (warranty) Analýza opčních strategií a cíle sledované jejich využitím Strategie založené na kombinaci opce a podkladového aktiva Krytá kupní opce Pojistný (ochranný) put Strategie kombinující opce stejného typu (spread) Vertikální býčí rozpětí (Vertical bull spread) Vertikální medvědí rozpětí (Vertical bear spread) Motýlkové rozpětí (butterfly spread) Inverzní motýlkové rozpětí (inverse butterfly spread) Kondor (condor) Horizontální rozpětí (horizontal spread) Nestandardní rozpětí (nonstandard speads) Strategie kombinující call a put opce Straddle Strangle Strip a strap... 43

10 3 Zhodnocení výhod a rizik Zhodnocení výhod a nevýhod Zhodnocení rizik Možnosti využití vybraných opčních strategií Krytá kupní opce (Covered Call) Prodej prodejní opce (Short put) Vertikální rozpětí (Vertical spread) Kalendářní rozpětí (Calendar spread) Kondor (Condor) Long straddle Analýza úspěšnosti vybraných opčních strategií při obchodování drobným investorem Analýza opčních strategií na základě předpokládaného pohybu ceny podkladového aktiva Předpokládaný růst ceny akcie Předpokládaný pokles ceny akcie Analýza vybraných opčních strategií Covered call vs. Short put Vertical spreads Iron condor Caledar spread Long straddle Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh

11 ÚVOD K obchodování na finančních trzích využíváme různé instrumenty, vedle přímé investice do akcií, dluhopisů, měn nebo komodit můžeme použít i tzv. deriváty, které jsou od podkladových aktiv odvozeny. Finanční deriváty patří mezi termínové obchody, které se vyznačují tím, že mezi uzavřením obchodu a jeho vypořádáním existuje delší časová prodleva. Motivací pro vznik finančních derivátů byla snaha zajistit se proti riziku poklesu ceny. Nyní se deriváty využívají jak k zajištění, tak ke spekulaci i k arbitráži. Deriváty členíme na pevné termínové operace, kam řadíme forwardy, futures a swapy a opční termínové operace, kam patří právě opce. Opční operace se od pevných termínových operací liší zejména tím, že kupující má právo, nikoliv povinnost opci uplatnit. Všechny finanční deriváty vycházejí z cen podkladových aktiv a využívají pákový efekt, díky němuž je možné dosahovat vyšších zisků, ale také větších ztrát. Proto i opce je vždy vázána na nějaké podkladové aktivum a tím může být prakticky cokoliv - akcie, indexy, měny, komodity, futures a další. Vhodnou kombinací opcí nebo opcí s podkladovými aktivy vznikají opční strategie. Tyto strategie se používají pro různé situace na trhu a je možné s nimi například omezit maximální možnou ztrátu. Obchodování s opcemi se navíc stává stále populárnější. Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy opčních strategií zjistit možnosti a způsoby vhodného využití těchto strategií a následně stanovit doporučení investorům týkající se obchodování s opcemi na kapitálových trzích. K tomu, abychom dosáhli hlavního cíle, využijeme parciální cíle. Práce je rozdělena do pěti kapitol, v nich jsou sledovány následující dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je charakterizovat a klasifikovat opční instrumenty. Toto bude rozebráno v první kapitole, dozvíte se zde nejen, co přesně znamená pojem opce, ale i informace o dělení opcí, historii opcí a další poznatky, které byste měli o opcích vědět. Ve druhé kapitole je sledován druhý dílčí cíl, kterým je představit jednotlivé opční strategie. U strategií bude odlišeno, zda vznikly kombinací podkladových aktiv a opcí, opcí stejného typu či kombinací různých opcí. Dalším dílčím cílem je zhodnotit výhody a rizika obchodování s opcemi, tomuto problému se věnuje třetí kapitola. Následující dílčí cíl, který bude sledován, ukáže možnosti využití vybraných opčních strategií. Této problematice se bude věnovat čtvrtá kapitola, zde se dozvíte například, kdy je vhodné dané strategie použít, které strategie využít na stagnujích trzích, které strategie použít 11

12 před vyhlašováním výsledků společností nebo před jinými významnými událostmi a jiné. Posledním dílčím cílem potřebným pro naplnění hlavního cíle je provedení samotné analýzy vybraných opčních strategií, což je blíže rozebráno v páté kapitole. Budou zde uvedeny praktické výsledky obchodování opčních strattegií a stanoveny doporučení investorům. Součástí této práce jsou také přílohy. Příloha 1 je doplněním druhé kapitoly, obsahuje přehled a způsoby vytváření opčních strategií, které nebyly uvedeny přímo v diplomové práci. Příloha 2 pak obsahuje doplňující informace vztahující se k analýze opčních strategií, která je provedena v páté kapitole. V diplomové práci byly použity metody analýzy, syntézy, deskripce a dedukce. 12

13 1 CHARAKTERISTIKA OPČNÍCH INSTRUMENTŮ A JEJICH KLASIFIKACE Nejprve bude vysvětleno několik základních pojmů. V první řadě bude zmíněna definice opce, poté bude uvedeno, jak a podle kterých kritérií se opce dají dělit, historie opcí, ale také oceňovací modely a opční charakteristiky. 1.1 Pojem opce Opce patří mezi tzv. deriváty, což jsou instrumenty termínového trhu, jehož hodnota je odvozena od ceny určitého podkladového aktiva. Deriváty můžeme rozdělit na pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a podmíněné termínové kontrakty (opce). Zatímco první skupina derivátů je spojena s povinností všech zúčastněných subjektů realizovat předem sjednaný obchod k určitému datu v budoucnosti, opce dává svému vlastníkovi právo (nikoli povinnost) sjednaný obchod realizovat. dle Valach (2010). 1 Jílek (1995) definuje opci takto: Opce představuje právo koupit nebo prodat po určitou omezenou dobu (americká opce) nebo k určitému datu (evropská opce) určité aktivum za určitou cenu. 2 Předem dohodnutá cena se nazývá realizační cena. Na rozdíl od kupujícího, pro kterého tento opční nástroj představuje právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem určenou cenu, má prodávající povinnost prodat nebo koupit toto aktivum podle předem stanovených podmínek, pokud bude opce uplatněna. Prodávající neposkytuje kupujícímu právo koupit nebo prodat určité aktivum za určitou cenu zadarmo, poskytuje toto právo za úplatu, pro kterou se běžně používá název opční prémie. Tato opční prémie je obvykle splatná v okamžiku sjednání kontraktu, nicméně existují i opce, u kterých je opční prémie splatná později, nejčastěji v okamžiku splatnosti opce. V případě, že opce je splatná až v době splatnosti opce, je opční prémie vyšší než hodnota opce v okamžiku jejího sjednání, a to o úrok odvozený od rizikové úrokové míry v období mezi sjednáním opce a úhradou opční prémie. Tento úrok se stanoví v okamžiku sjednání opce. 3 1 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s

14 Prakticky se jedná o kontrakt s právem výměny podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. Vypořádání může být čisté (např. po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (např. bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin). dle Jílek (2010) Historie opcí Do roku 1973 se s různými druhy opcí obchodovalo pouze na trhu OTC. Teprve v roce 1973 začala Chicago Board Options Exchange (CBOE) obchodovat s opcemi na individuální akcie. Tato moderní opční burza byla otevřena 26. dubna 1973 v Chicagu. Zpočátku se obchodovaly jen kupní opce na 16 akcií a první den otevření burzy se zobchodovalo 911 kontraktů. Od té doby trh s opcemi zmohutněl, vznikly nové opční burzy a mnoho různých druhů opčních kontraktů. Další skupina osmi akcií přibyla v listopadu Nově vzniklými burzami byly The American Stock Exchange a Philadelphia Stock Exchange, které začaly obchodovat v roce ,6 Od roku 1973 dochází k prudkému rozvoji derivátových trhů obecně. Podkladovými aktivy se stávají další rozmanitá aktiva. V roce 1982 se na Philadelphia Stock Exchange začíná obchodovat s měnovými opcemi na britskou libru, německou marku, francouzský frank, švýcarský frank a japonský jen. V roce 1983 zavádí CBOE opce na akciový index Standard & Poor 100 a rok na to se na International Monetary Market v Chicagu obchodují opce na futures. Vznikají opce na úrokové míry, jejichž podkladovýmaktivem jsou různě dlouhé státní dluhopisy (treasury bills, treasury notes, treasury bonds). Současně vzniká trh s opcemi na nejrůznější komodity (zlato, stříbro, platinu, zemědělské produkty, naftu atd.). dle Ambrož (2002). 7 Jílek ve své publikaci uvádí dělení opcí na úrokové opce, měnové opce, akciové opce a komoditní opce. Dále zmiňuje také existenci úrokových a exotických opcí. Bližší popis je uveden v následující tabulce (Tabulka č. 1). 4 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN s KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s

15 Tabulka č. 1: Druhy opcí Druh opce Akciová opce Exotické opce Komoditní opce Měnová opce Úroková opce Úvěrové opce Popis výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za akciový nástroj výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za komoditní nástroj výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku hotovosti v téže měně opce lišící se od úrokové opce tím, že proměnlivá platba závisí na rizikové úrokové míře určitého subjektu Pramen: JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s Se vznikem opční burzy byly vytvořeny i kontrolní a dohlížitelské orgány. Vznikla SEC (Security Exchange Comision), která dohlíží, zda obchodování probíhá podle pravidel a vyšetřuje případné přestupky. Každá burza si ustanovila i své vlastní dohlížitelské orgány, což znamená, že například burza CBOE má své Floor Governor nebo Floor Official, dohlížející na aktivity na parketu své burzy. dle Koštál, Turek (2009). 8 V roce 1983 začala CBOE nabízet opce na akciové indexy. V 90. letech byl představen nový koncept exchange traded fund. Jedná se o skupinu akcií, které mají stejné zaměření. Nejznámějšími jsou SPDR (S&P 500 Depository Receipts), které jsou rovny jedné desetině samotného indexu, a QQQ Nasdaq 100 Tracking Stock. Těchto ETF fondů je hodně a říká se jim ishares. CBOE přichází stále s novými produkty, například LEAPS dlouhodobé opce, index VIX barometr strachu, BXM buy write index, binární opce a další. O opční obchodování začíná být zájem, v roce 2008 oproti roku 2007 došlo ke zvýšení objemu obchodování s opcemi na akcie o 17% a u opcí na ETF o 42%. 9 Vedle klasických opcí se začaly vyvíjet také opce exotické. Kracík ve svém článku uvádí, že exotické opce jsou více flexibilní a je možné přizpůsobit je vlastním potřebám. Exotické opce rozděluje na upravené standardní opce (digital, chooser a coumpound opce), opce napojené na vývoj ceny podkladového aktiva (average, barrier a lookback opce) a opce napojené 8 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s

16 na vztah více faktorů (multiasset a quanto opce). 10 V následující tabulce (Tabulka č. 2) můžeme vidět přehled nejvíce rozšířených exotických opcí podle Musílka (2002), je zde uveden i popis jednotlivých opcí. Tabulka č. 2: Exotické opce Exotické opce Asijské opce Bariérové opce Zpětné opce Binární opce Duhové opce Diferenční opce Popis opce je vypisována na průměrnou cenu podkladového aktiva během opční doby, přičemž hodnota kupní opce se v okamžiku doby splatnosti rovná rozdílu průměrné ceny a realizační ceny opce, které jsou aktivovány, jestliže cena podkladového aktiva dosáhne předem stanovené úrovně během doby životnosti opce opce, které mají variabilní realizační cenu; stanoví se zpravidla na základě dosažené maximální nebo minimální tržní ceny podkladového aktiva během opčního období opce, jejichž výsledek závisí na tom, zda tržní cena podkladového aktiva dosáhne předem stanoveného parametru opce, vypsané na dva nebo více podkladových instrumentů opce, které jsou vypsány na zahraniční podkladová aktiva, přičemž je pevně stanoven měnový kurs Pramen: MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s. 96. Kromě CBOE se s opcemi obchoduje i na dalších burzách The American Stock Exchange (AMEX), Boston Options Exchange (BOX), International Securities Exchange (ISE), Pacific Exchange (PCE), Philadelphia Stock Exchange (PHLX) Klasifikace opcí Opce se dají klasifikovat podle různých hledisek, jedním z nejdůležitějších je členění podle typu opce na kupní a prodejní opce. Dále můžeme členit opce podle pozice na opce v krátké a dlouhé pozici, podle doby, kdy je možné opci uplatnit na evropské a americké opce nebo podle vztahu spotové a realizační ceny na opce v penězích, na penězích a mimo peníze. Jak je již zmíněno výše, opce dává kupujícímu právo koupit nebo prodat určité podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Pokud se jedná o právo koupit, mluvíme o tzv. kupní opci (call option), naopak pokud se jedná o právo prodat o tzv. prodejní opci (put option). 10 KRACÍK, Lukáš. Jaké jsou exotické opce a jejich varianty? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 11 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s

17 Zisk / Ztráta Kupující opčního instrumentu se nachází v dlouhé pozici (long position) a prodávající se nachází v krátké pozici (short position). Můžeme tedy rozlišit dvě různé pozice u kupní opce a dvě odlišné pozice u prodejní opce. Jako příklad si vezmeme evropskou kupní opci s realizační cenou 100 (strike price) a opční prémií 10. Kupující této opce má právo koupit podkladové aktivum v době splatnosti opce za 100 a za toto právo zaplatí prodávajícímu 10. Kupující spekuluje na růst ceny pokladového aktiva, což můžeme vidět i z následujícího grafu (Graf č. 1), ze kterého je patrné, že pro kupujícího je výhodné uplatnit opci, právě když je cena podkladového aktiva vyšší než realizační cena. Naopak pokud v době splatnosti bude cena nižší než realizační cena opce, není pro kupujícího výhodné opci uplatnit, jelikož na trhu může podkladové aktivum koupit levněji než s využitím opčního práva. V tomto případě je ztráta kupujícího omezená zaplacenou opční prémií a zisk je neomezený. Přesně opačnou pozici zaujímá prodávající téže opce, ten spekuluje na pokles podkladového aktiva. Na rozdíl od kupujícího nemá právo, ale povinnost v případě realizace opce prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Zisk prodávajícího je omezen a je tvořen opční prémií, naopak ztráta je neomezená. Graf č. 1: Kupní opce kupující kupní opce (long call) prodávající kupní opce (short call) Cena podkladového aktiva Je zřejmé, že ziskové funkce obou výše uvedených možností (call long a call short) jsou zrcadlové, neboť jde o vzájemný kontrakt a tím pádem zisk jednoho subjektu je ztrátou druhého subjektu, neboli součet jejich zisků z obou kontraktů uzavíraných za stejných podmínek (stejné množství stejného podkladového aktiva) musí být nulový. dle Scholleová (2005) SCHOLLEOVÁ, Hana. Reálné opce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 101 s. ISBN s

18 Zisk / Ztráta Jako druhý příklad si vezmeme prodejní opci s realizační cenou 100 a opční prémií 10, kde opět získáme dvě navzájem opačné pozice, dlouhou pozici (long put) a krátkou pozici (short put). Kupující této opce se nachází v pozici long put a má právo prodat dané podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu, v našem případě za cenu 100. Za toto právo platí prodávajícímu opční prémii v hodnotě 10. Kupující prodejní opce spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva, v případě, že by cena podkladového aktiva vzrostla, nebude výhodné opci uplatnit, jelikož na trhu bude možné podkladové aktivum prodat za vyšší cenu než je cena dohodnutá v tomto kontraktu. Graf č. 2: Prodejní opce kupující prodejní opce (long put) prodávající prodejní opce (short put) Cena podkladového aktiva Prodávající prodejní opce má povinnost koupit podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu, pokud bude opce uplatněna. Prodávající očekává růst podkladového aktiva, jeho zisk tvoří opční prémie, platí tedy, že zisk i ztráta jsou omezeny. Zisková funkce kupujícího a prodávajícího prodejní opce je zobrazena v předchozím grafu (Graf č. 2). Dle strike cen můžeme opce rozdělit na out-of-the money (OTM), at-the-money (ATM) a inthe-money (ITM). Pro call opci platí, že pokud je strike cena nad současnou cenou podkladového aktiva, pak je opce OTM. Pokud je strike cena na úrovni současné ceny podkladového aktiva, pak je opce ATM a pokud je strike cena pod současnou cenou podkladového aktiva, pak je opce ITM. Naopak pro put opci platí, že pokud je strike cena pod současnou cenou podkladového aktiva, pak je opce OTM. Pokud je strike cena na úrovni současné ceny podkladového aktiva, pak je opce ATM a pokud je strike cena nad současnou cenou podkladového aktiva, pak je opce ITM ŠIROKÝ, Jan. Praktický průvodce opčním obchodováním. Tetčice: Impossible, c s. ISBN s

19 Opce OTM neboli mimo peníze, znamená situaci, kdy při dané spotové ceně není výhodné opci uplatnit, ATM neboli na penězích je opce právě když se realizační cena shoduje se spotovou cenou a ITM neboli v penězích je opce, pokud je výhodné ji realizovat ve vztahu ke spotové ceně. Pokud se vrátíme k prvnímu příkladu evropské kupní opce s realizační cenou 100 a prémií 10, můžeme u této opce stanovit, kdy je opce v penězích, na penězích a mimo peníze. Platí, že pokud je spotová cena opce rovna 100, pak je opce na penězích (ATM), pokud je spotová cena menší než 100, pak je opce mimo peníze (OTM) a pokud je spotová cena vyšší než 100, pak je opce v penězích (ITM) a je tedy výhodné ji uplatnit. Ve druhém příkladu, kde je popisována evropská prodejní opce platí, že opce je v penězích (ITM), pokud spotová cena je menší než 100, opce je na penězích (ATM), pokud je spotová cena rovna 100 a opce je mimo peníze (OTM), pokud je spotová cena vyšší než 100. Opce můžeme členit také podle doby, kdy je možné opci uplatnit, rozlišujeme opce evropské a opce americké. Rozdíl je v tom, že právo u evropské opce může kupující uplatnit pouze v den expirace opce a naopak americkou opci může uplatnit kdykoliv do dne splatnosti. Doba expirace neboli doba vypršení opce (expiration time) je stejně jako realizační cena opce striktně regulována. Opce vyprší vždy v přesně stanovené době (např. na amerických burzách je to v sobotu, která následuje po třetím pátku v měsíci; nejpozději třetí pátek v měsíci expirace může být opce uplatněna, v sobotu se pak opce vypořádají). Většinou existují tři různé cykly expirace: (1) leden, duben, červenec, říjen; (2) únor, květen, srpen, listopad; (3) březen, červen, září, prosinec. dle Ambrož (2002). 14 Je důležité vědět, jak se bude měnit u jednotlivých typů opcí velikost prémie v závislosti na smluvené realizační ceně. U call opce v long pozici s rostoucí smluvní cenou velikost prémie klesá, tj. možná ztráta je menší. U call opce v short pozici také velikost prémie klesá, zde to ale znamená naopak menší zisk. U put opce v long pozici s rostoucí cenou podkladového aktiva prémie roste, což zvětšuje možnou ztrátu. U put opce v short pozici s rostoucí smluvenou cenou roste i prémie, což zde ale znamená větší možný zisk. dle Scholleová (2005) AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd.. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s SCHOLLEOVÁ, Hana. Reálné opce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN s

20 1.4 Hodnota opce Scholleová (2005) uvádí k hodnotě opce toto: Hodnota opce je ovlivněna parametry, které opci charakterizují. Jde o parametry, které se týkají především podkladového aktiva (současná spotová cena S, realizační expirační cena X, míra volatility, neboli pravděpodobnost odchylky (lze charakterizovat rozptylem σ 2 nebo směrodatnou odchylkou σ), dále doba do vypršení (t), typ opce (call, put) a druh opce (evropská, americká)). Hodnotu opce je možné vyjádřit jako složení její vnitřní a časové hodnoty, kdy vnitřní hodnota odráží pouze aktuální vztah současné ceny (S) a ceny předem dohodnuté k zobchodování (X). 16 Vzorcem jde tato vnitřní hodnota call opce vyjádřit jako ( ) a vnitřní hodnota put opce jako ( ), kde je vnitřní hodnota call opce, je vnitřní hodnota put opce, je promptní cena podkladového aktiva a X je realizační cena opce. Ukažme si tento jednoduchý výpočet vnitřní hodnoty na našem předchozím příkladu. Máme evropskou kupní opci s realizační cenou 100 a opční prémií 10. Bude nás zajímat vnitřní hodnota této opce, pokud je spotová cena na trhu 110. ( ), v tomto případě je tedy vnitřní hodnota opce 10. Pokud by byla spotová cena například 95, byla by vnitřní hodnota rovna nule, jelikož ( ). Vidíme, že pokud cena podkladového aktiva roste, vnitřní hodnota se zvyšuje, je tedy teoreticky neomezena. Obdobně bychom postupovali u prodejní opce, kde vnitřní hodnota opce poroste, pokud se bude snižovat cena podkladového aktiva. Jelikož cena podkladového aktiva nemůže být záporná, je vnitřní hodnota omezená, její maximální výše je při nulové opční prémii rovna realizační ceně. Časová prémie vyjadřuje skutečnost, že ceny call i put opcí se stejnou realizační cenou se snižují s blížícím se datem splatnosti opce, neboť se snižuje riziko spojené s vývojem cen podkladových akcií během doby zbývající do skončení splatnosti opce. V den splatnosti opce je proto časová prémie nulová a cena takové opce by byla rovna pouze její vnitřní hodnotě. Výše časové prémie ovlivňuje zejména bezriziková tržní úroková míra a volatilita kurzu podkladových akcií během doby životnosti opce. dle Valach (2010). 17 Rozpad časové složky opce je znázorněn na následujícím obrázku (Obrázek č. 1). Je vidět, že s rostoucím časem se časová hodnota snižuje, nejvíce pak před koncem doby splatnosti. V době splatnosti je časová hodnota rovna nule. 16 SCHOLLEOVÁ, Hana. Reálné opce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN s VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s

21 Obrázek č. 1: Závislost časové hodnoty opce na době splatnosti opce Pramen: Investicniweb.cz Nebojte se opcí. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Na dalším obrázku (Obrázek č. 2) je uvedena závislost časové hodnoty call opce na vztahu mezi spotovou a realizační cenou. Scholleová vysvětluje, že časová hodnota opce je závislá na vztahu spotové a expirační ceny tak, že nejvyšší časovou hodnotu má opce na penězích, tj. taková opce, jejíž realizační cena se rovná spotové ceně. Taková opce dává velký spekulační prostor, což zvyšuje její časovou hodnotu. 18 Obrázek č. 2: Závislost časové hodnoty call opce na vztahu mezi realizační cenou a promptním cenou Pramen: DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s. 98. Můžeme pozorovat, jak se mění hodnota opce v závislosti na změně faktorů ovlivňujících její hodnotu. Mezi hlavní faktory patří spotová cena podkladového aktiva, realizační cena, čas do expirace, úroková míra a volatilita podkladového aktiva. V následující tabulce (Tabulka č. 3) je uvedeno, jak ovlivňuje růst těchto faktorů hodnotu opce. Znaménko plus znamená, že 18 SCHOLLEOVÁ, Hana. Reálné opce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN s

22 zvýšení daného faktoru způsobí růst hodnoty opce. Jak ovlivňuje změna spotové ceny hodnotu opce, bylo vysvětleno již výše, u call opce platí, že s rostoucí cenou podkladového aktiva roste i hodnota call opce, naopak hodnota put opce s rostoucí cenou klesá. Pro realizační cenu opce platí, že pokud roste, hodnota call opce klesá a hodnota put opce roste. Tento fakt má vliv na výši opční prémie, pro dvě shodné call opce s odlišnou realizační cenou platí, že ta s nižší realizační cenou má vyšší opční prémii. Naopak u put opce má vyšší opční prémii opce s vyšší realizační cenou. S rostoucím časem roste i hodnota opce, toto platí pro call i put opci. Je tomu tak proto, že delší čas znamená větší nejistotu a šanci, že se cena podkladového aktiva změní. Obdobný závěr platí i pro změnu volatility, kdy s rostoucí volatilitou roste hodnota call i put opce. Rostoucí úroková míra znamená růst hodnoty call opce a pokles hodnoty put opce. Put opce znamená potencionální příjem v budoucnosti, platí tedy, že pokud roste r, jeho současná hodnota klesá. Call opce je potencionální výdaj v budoucnosti, platí tedy přesně opačný vztah. Tabulka č. 3: Faktory ovlivňující hodnotu opce Faktor Název Kupní opce Prodejní opce S spotová cena podkladového aktiva + - X realizační cena - + T čas zbývající do expirace + + r bezriziková úroková míra + - σ volatilita podkladového aktiva + + dle VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s Kromě výše zmíněných zásadních faktorů ovlivňujících hodnotu opce můžeme pozorovat i další faktory, které jsou většinou velmi obtížně kvantifikovatelné a prakticky téměř nepoužitelné. Tyto faktory ovlivňují hodnotu opce pouze okrajově a zprostředkovaně a patří mezi ně například daňové zákony, tržní podmínky, investorova averze k riziku nebo regulační podmínky Put-Call parita Můžeme pozorovat, že existuje vztah mezi hodnotou call a put opce se shodnými parametry. Tomuto vztahu říkáme Put Call parita a můžeme jej vyjádřit následující rovnicí (1.5.1) ( ) ( ) [1.5.1] 19 AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd.. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s

23 kde S je spotová cena podkladového aktiva, X je realizační cena, T je čas do expirace a r je úroková míra. Slovně tento vztah popíšeme tak, že evropská kupní opce spolu s bezrizikovým diskontním dluhopisem, který maturuje v době vypršení opce s hodnotou stejnou jako realizační cena opcí, má stejnou hodnotu jako put opce a podložená akcie. Odbobný vztah platí pro evropské opce vyplácející dividendu a americké opce bez dividendy či s dividendou Oceňování opcí Pro zjištění teoretické hodnoty opcí můžeme využít různé modely, mezi nejznámější patří binomický model a Black-Scholesův model. Binomický model je relativně jednoduchý a lépe pochopitelný, jeho konstrukce v praxi však může být složitá. Druhým modelem je Black- Scholesův model, jehož odvození je poměrně složité, avšak jeho použití je snažší, jelikož pouze dosazujeme hodnoty do známého vzorce. Binomický model sestavíme tak, že si celé období životnosti opce rozdělíme na několik menších období a stanovíme pravděpodobnost, že cena podkladového aktiva v daném období vzroste a pravděpodobnost, že cena klesne. Jelikož v práci využívám k oceňování pouze Black-Scholesův vzorec, nebudu binomický model dále rozebírat. Ambrož (2011) uvádí Black-Scholesův vzorec pro výpočet hodnoty evropské kupní a prodejní opce na akcii, která nenese dividendu. Rovnice představuje výpočet hodnoty evropské call opce a rovnice pak výpočet hodnoty evropské put opce. 21 ( ) ( ) [1.6.1] ( ) ( ) [1.6.2] kde N(d) je distribuční funkce normálního rozdělení: ( ) [1.6.3] ( ) [1.6.4] ( ) [1.6.5] 20 AMBROŽ, Luděk. Měření rizika ve financích. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s AMBROŽ, Luděk. Měření rizika ve financích. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s

24 Odvození Black-Scholes modelu je založeno na myšlence neexistence arbitráže, tedy nemožnosti získat oběd zdarma. Řešení tohoto problému, tedy nalezení věrohodného oceňovacího modelu, je velmi obtížné a vede ke konstrukci a řešení diferenciální rovnice. 22 dle Ambrož (2011). Všechny tyto předpoklady jsou na první pohled rozumné, akceptovatelné a zdánlivě bezproblémové. V průběhu téměř třicetiletého používání Black-Scholesova modelu se nicméně ukázalo, že většinu těchto předpokladů je vhodné revidovat a nějakým způsobem uvolnit, aby výsledný model lépe reflektoval reálné ekonomické prostředí. Například již v roce 1976, tedy po třech letech praktického používání, se objevily empirické studie, které prokázaly, že Black- Scholesův model systematicky podhodnocuje call opce mimo peníze a nadhodnocuje opce v penězích. 23 dle Ambrož (2002) 1.7 Opční charakteristiky (Greeks) V návaznosti na Black-Scholesův model, můžeme pozorovat, jak se mění cena opce, pokud se změní jeden z parametrů a ostatní zůstávají neměnné, tuto závislost nazýváme opční charakteristikou (anglicky Greeks). Změnu ceny měří ukazatel delta, změnu delty měří gamma, změnu času měří theta, změnu volatility měří Vega a změnu úrokové míry měří ukazatel Rho. Delta Ukazatel delta měří, jak se změní cena opce, pokud se změní cena podkladového aktiva o jeden bod. Delta opce v absolutní hodnotě dosahuje hodnot větších než nula a menších než jedna. Call opce, které jsou hluboko out-the-money mají deltu blízkou 0, naopak call hluboko in-the-money mají deltu blízkou 1. Delta call opce je kladná a delta put opce je záporná, vzájemný vztah lze vyjádřit rovnicí ( ) ( ) AMBROŽ, Luděk. Měření rizika ve financích. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s MCMILLAN, L. McMillan on options. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c s. ISBN p

25 Marečková uvádí, že hodnota out-the-money opce se mění jen o malé procento při změně podkladové akcie. Naopak, hodnota in-the-money opce poroste při nárůstu ceny nejvíc. A radí kupovat out-the-money opce, pokud očekáváme prudký růst ceny akcie a plánujeme je prodat před vypršením opce. Na druhou stranu, pokud chceme držet opce do splatnosti, jsou lepší volbou in-the-money opce. Všechno závisí na časovém rámci, směru a výši předpokládaného cenového pohybu akcie. 25 Gamma Ukazatel Gamma měří změnu delty, neboli měří závislost změny ceny opce na změně delty opce. Jinými slovy Gamma je citlivost na citlivost ceny opce v závislosti na změně ceny podkladového aktiva, vyjadřuje tedy rychlost změny ceny opce při změně ceny podkladového aktiva. Gamma je nejvyšší pro opce v penězích. Opce ATM mají gamma hodnotu vysokou. Opce ITM a OTM mají gamma hodnotu nízkou. Čím je hodnota vyšší, znamená to větší citlivost, a tedy výraznější pohyb delty při změne ceny akcie. Hodnota gamma je kladná pro "long" pozice, tedy když kupujeme opce (call i put). Gamma je záporná pro "short" pozice, to znamená, když opce vypisujeme. dle Marečková. 26 Theta Ukazatel Theta měří časový rozklad opcí. Negativní theta nám říká, že pokud se přiblíží čas expirace o jeden den, hodnota opce se sníží. Pokud máme portfolio složené z short opcí, bude theta tohoto portfolia pozitivní číslo, jelikož čas je náš spojenec, naopak pokud opce nakupujeme, ukazatel theta je negativní. 27 Vega Parametr vega měří jaký vliv má změna volatility na změnu ceny opce, v případě, že všechny ostatní faktory budou stejné. Mluvíme zde o změně implikované volatility. Tento faktor bychom neměli opomíjet, jelikož změna v implikované volatilitě může mít krátkodobě velmi silný vliv na cenu opce MAREČKOVÁ, Eva. Jak na opce: řecká písmena aneb proč mnozí nevydělávají. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 26 MAREČKOVÁ, Eva. Jak na opce: řecká písmena aneb proč mnozí nevydělávají. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 27 MCMILLAN, L. McMillan on options. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c s. ISBN p MCMILLAN, L. McMillan on options. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c s. ISBN p

26 Rho Rho měří citlivost změny hodnoty portfolia na změnu v úrokové míře, v případě, že ostatní faktory zůstávají neměnné. Vztah mezi call a put opcí můžeme vyjádřit rovnicí ( ) ( ). 29 Opční charakteristiky můžeme využít i k hedgingu, základním přístupem je delta hedging. Bylo uvedeno, jakých hodnot nabývá delta opce, delta akcie je vždy rovna 1. Snažíme se tedy držet deltu celého portfolia rovnu 0 a tím vytvořit delta neutrální portfolio. Delta neutrální portfolio má tu vlastnost, že jeho hodnota při malých výkyvech v relativně krátkém čase zůstává stejná. Pokud dojde k většímu pohybu ceny, musíme portfolio rebalancovat, aby bylo opět delta neutrální. 30 Dají se vytvářet i portfolia, která jsou gamma neutrální, ale i vega, theta a rho neutrální, jejich správa je však mnohdy poměrně náročná. 1.8 Opční listy (warranty) Rejnuš (2004) definuje warant takto: Opční list (warant) je v podstatě dlouhodobou americkou kupní opcí, jež opravňuje svého majitele v průběhu určitého období ke koupi příslušného finančního instrumentu za předem pevně stanovenou cenu. Zpravidla je emitována firmami na její vlastní obyčejné kmenové akcie, které umožňuje zakoupit. Po uplynutí upisovací doby se opční listy mohou obchodovat na burzách cenných papírů podobně jako akcie. Poněvadž opční list má podobný profil jako kupní opce, ovlivňují ho podobné faktory. Platnost opčních listů bývá obvykle stanovena na několik let, což znamená, že se jedná o americký a nikoli evropský typ opčního instrumentu HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 8th ed. Boston: Prentice Hall, c s. ISBN p HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 8th ed. Boston: Prentice Hall, c s. ISBN p REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004, 257 s. ISBN s

27 Zisk / Ztráta 2 ANALÝZA OPČNÍCH STRATEGIÍ A CÍLE SLEDOVANÉ JEJICH VYUŽITÍM Ke spekulacím či k zajištění (hedgingu) mohou investoři použít některou z opčních strategií. Opční strategie vznikají z různých kombinací opcí a umožňují investorovi sledovat právě jeho cíl. Kromě čtyř základních pozic, které jsme si uvedli v předchozí kapitole (long call, short call, long put a short put), můžeme dosáhnout dalších opčních strategií právě kombinací. U některých strategií investor profituje z růstu podkladového aktiva, jinde z poklesu, ale může vydělat také, pokud se cena příliš nezmění, nebo naopak se změní výrazně. Každá strategie je odlišná a může znamenat omezený i neomezený zisk nebo ztrátu. V této kapitole si představíme základní opční strategie, které investoři mohou využít, a ukážeme si také skladbu a ziskový profil těchto strategií. Opční prémie opcí jsou vypočítány dle Black-Scholesova modelu pro spotovou cenu 300, čas do expirace 50 dní, volatilitu 20 % a úrokovou míru 1 %. Vypočítané opční prémie pro opce s různými realizačními cenami jsou uvedeny v příloze (Příloha 1). V grafech zisku a ztráty je výsledná strategie zobrazena vždy zelenou barvou. Nejprve se podíváme na nejjednodušší opční strategie, které byly zmíněny již v minulé kapitole - nákup kupní opce (Long call), prodej kupní opce (Short call), nákup prodejní opce (Long put) a prodej prodejní opce (Short put). Grafy zisku a ztráty z těchto strategií jsou uvedeny v první kapitole, proto je zde nebudeme opakovat všechny, pro zopakování uvádím graf zisku a ztráty nákupu kupní opce (Graf č. 3). Pokud očekáváme růst ceny podkladového aktiva, je vhodné použít tuto strategii, koupíme například 1 kupní opci, jedná se i strategii s omezeným ziskem. Shrnutí opční strategie nákup kupní opce je uvedeno v následující tabulce (Tabulka č. 4), zbylé tři základní strategie jsou uvedeny v příloze (Příloha 1). Graf č. 3: Nákup kupní opce (Long call) long call cena podkladového aktiva 27

28 Tabulka č. 4: Parametry strategie nákup kupní opce (long call) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Nákup kupní opce (Long call) 1 kupní opce neomezený omezená růst Dále si ukážeme strategie, které kombinují podkladové aktivum a opci a poté strategie kombinující stejný typ opcí, tzv. rozpětí (spreads) a nakonec strategie složené z různých opcí, například straddle, strangle, strip, strap a jiné. 2.1 Strategie založené na kombinaci opce a podkladového aktiva Strategie založené na kombinaci podkladového aktiva a opce se často používají k jištění (hedgingu). Jedná se o situaci, kdy vlastníme nějaké podkladové aktivum a snažíme se omezit riziko, které plyne z držení tohoto podkladového aktiva. Jelikož tématem této práce jsou opce, budeme se zabývat jištěním pomocí opcí a podkladovým aktivem zde budou akcie. Postupně si rozebereme opční strategie krytý call (covered call) a ochranný put (protective put) Krytá kupní opce Tato strategie se skládá z akcií a prodaných kupních opcí, přičemž upíšeme takové množství opcí, kolik držíme akcií. V následujícím grafu (Graf č. 4) je zobrazena situace, kdy držíme jednu akcii a upíšeme jednu kupní opci. V praxi se častěji setkáme se situací, kdy jedna opce opravňuje k nákupu sta akcií, v tomto případě bychom prodali jednu kupní opci a drželi sto akcií. Pokud prodávající kupní opce na akcii tuto akcii také vlastní, pak se upsaná opce nazývá krytá (covered call). V tomto případě je možné si akcie u makléře zastavit. To zajišťuje makléři úplnou ochranu, protože akcie, které bude možná nutné dodat, jsou v držení makléře. Naopak pokud prodávající kupní opce nevlastní podléhající akcie, jedná se o prodej nekryté kupní opce (naked call). V takových případech může makléř vyžadovat značné depozitum (margin) k zajištění závazků JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd.. Praha: Grada, s. ISBN s

29 Zisk / Ztráta Graf č. 4: Krytá kupní opce (Covered call) 50 long stock (1x) short call (1x) covered call cena podkladového aktiva Jak je vidět z předchozího grafu (Graf č. 4), výsledná strategie znamená omezenou ztrátu (jelikož cena akcie nemůže být záporná), která je nižší oproti situaci, kdy jen držíme akcie, ale na druhou stranu znamená omezený zisk. Při volbě této strategie je nutné zvolit vhodnou realizační cenu. V tomto příkladu byla zvolena realizační cena opce 305, očekáváme tedy růst ceny akcie. Vhodněji se jeví volba nižší realizační ceny, jelikož získáme vyšší opční prémii, proto i maximální zisk je větší a bod zvratu se posune doleva. Tabulka č. 5: Parametry strategie krytá kupní opce (Covered call) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Krytá kupní opce (Covered call) 1 akcie 1 kupní opce omezený omezená (jelikož cena akcie nemůže být záporná) stagnace, mírný růst Pramen:Vlastní zpracování Tuto strategii je vhodné použít, pokud očekáváme růst, popřípadě stagnaci ceny akcie, jelikož při poklesu ceny akcie se dostáváme do ztráty. Upsání krytých opcí využíváme k tomu, abychom snížili riziko z držení akcie, tudíž chceme zmenšit ztrátu v případě poklesu ceny akcie. Shrnutí této strategie je uvedeno v předchozí tabulce (Tabulka č. 5) Pojistný (ochranný) put Strategii pojistný put lze využít jako instrument pro zajištění, v případě, že investor vlastní podkladové aktivum. Pokud investor navíc nakoupí prodejní opci a zároveň vlastní podkladové aktivum, nachází se v pozici ochranný put. Tato strategie umožní vydělat na růstu 29

30 Zisk / Ztráta podkladového aktiva, avšak později než je tomu při držení aktiva a zároveň omezí ztrátu. Bod zlomu, tj. bod nulového zisku (break even point) u této strategie je roven součtu nákupní ceny podkladového aktiva a opční prémie. Ziskový profil této strategie je uveden v následujícím grafu (Graf č. 5), pojistný put je sestaven z držení jedné akcie (nákupní cena rovna 80) a nákupu prodejní opce s realizační cenou 100 (toto opční právo se vztahuje na prodej 1 akcie). Investor má omezenou ztrátu v hodnotě opční prémie, má neomezený zisk a bodu zvratu dosáhne, pokud cena podkladového aktiva dosáhne hodnoty rovné součtu spotové ceny a opční prémie. Graf č. 5: Pojistný put (Protective put) long stock (1x) long put (1x) protective put cena podkladového aktiva Rohrbacher ve svém článku uvádí několik situací, ve kterých se dá strategie pojistný put efektivně využít. Například lze ochranný put použít místo standardního limitního příkazu stop loss nebo v případě, že se investor potýká s tzv. časováním vstupu do pozice, tedy nalezení lokálního dna s cílem nakoupit co nejlevněji. 33 Tabulka č. 6: Parametry strategie pojistný put (Protective put) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Pojistný put (Protective put) 1 akcie, 1 prodejní opce neomezený omezená růst 33 ROHRBACHER Jan. Opční strategie Protective Put. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 30

31 Shrnutí této strategie naleznete v předchozí tabulce (Tabulka č. 6). Strategii ochranný put můžeme využít, pokud držíme akcii a očekáváme růst její ceny a zároveň se chceme zajistit proti možnému poklesu její ceny. 2.2 Strategie kombinující opce stejného typu (spread) V předchozí podkapitole jsme se zabývali strategiemi kombinující opce a podkladová aktiva (v našem případě akcie). Nyní se podíváme na strategie, kdy pouze nákupujeme nebo prodáváme opce. Začneme se strategiemi, ve kterých dochází ke kombinaci opcí stejného typu. Rozpětí neboli spready jsou strategie, které jsou sestaveny z opcí stejného typu, tj. pouze z kupních opcí nebo pouze z prodejních opcí. Opce mají stejné podkladové aktivum, jediné co se může měnit je realizační cena a doba expirace. Pokud investor spekuluje na vzestup, mluvíme o tzv. býčím rozpětí a pokud spekuluje na pokles, nazýváme jej medvědí rozpětí. Rozlišujeme vertikální rozpětí (vertical spreads, money speads, price spreads), horizontální rozpětí (horizontal spreads, calendar spreads, time spreads), diagonální rozpětí (diagonal spreads), motýlka (butterfly spread) a nestandartní rozpětí (nonstandard speads). 34 Pro vertikální rozpětí platí, že obě opce se liší pouze v realizační ceně, jinak jsou totožné. Podle toho, které opce použijeme, dostaneme vertikální býčí rozpětí s call, vertikální býčí rozpětí s put, vertikální medvědí rozpětí s call nebo vertikální medvědí rozpětí s put. Pro horizontální rozpětí platí, že obě opce se liší pouze v době expirace, jinak jsou totožné. Horizontální rozpětí s call dostaneme použitím kupních opcí a horizontální rozpětí s put sestavíme z prodejních opcí. Pro diagonální rozpětí platí, že obě opce se liší ve dvou parametrech: v realizační ceně a době expirace, ostatní parametry jsou totožné. Podle toho, které opce použijeme, dostaneme diagonální býčí rozpětí s call, diagonální býčí rozpětí s put, diagonální medvědí rozpětí s call nebo diagonální medvědí rozpětí s put AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s

32 Zisk / Ztráta Vertikální býčí rozpětí (Vertical bull spread) Vertical bull spread je kombinací long call s nižší realizační cenou a short call s vyšší realizační cenou. Tuto strategii volí investor, očekává-li mírný vzestup kurzů a chce profitovat na vzestupu vnitřní hodnoty in-the-money opce (long call) a poklesu časové hodnoty opce, která je out-of-the-money. dle Dvořák (1998). 36 Graf č. 6: Vertikální býčí rozpětí složené z call opcí (Vertical bull call spread) long call (1x) short call (1x) bull call spread cena podkladového aktiva Tuto strategii je vhodné použít, pokud očekáváme mírný růst nebo růst. Záleží však i na volbě realizačních cen obou opcí. Jestliže je rozpětí realizačních cen malé, pak jsou malé i maximální ztráty a zisky. Velikost maximální ztráty a zisku je také ovlivněna tím, zda jsou obě realizační ceny stejně vzdáleny od promptní ceny či nikoliv. Graf zisku a ztráty je zobrazen v předchozím grafu (Graf č. 6). Shrnutí této strategie pak naleznete v následující tabulce (Tabulka č. 7). Tabulka č. 7: Parametry strategie vertikální býčí rozpětí složené z kupních opcí Strategie Vertikální býčí rozpětí složené z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ) Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití Mírný růst, růst 36 DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s

33 Zisk / Ztráta Košťál a Turek ve své publikaci radí, že pokud předpokládáme výraznější pohyb akcie nahoru, můžeme zvolit vyšší realizační ceny, čímž docílíme toho, že cena rozpětí bude nižší. Upozorňují však na fakt, že se posune i nulový bod a pokud k očekávanému růstu nedojde, skončíme ve ztrátě. 37 Vertikální býčí rozpětí je možné sestavit také z prodejních opcí, kdy kupujeme prodejní opci s nižší realizační cenou a prodáváme prodejní opci s vyšší realizační cenou. Graf zisku a ztráty strategie bull put spread je uveden v příloze (Příloha 1) Vertikální medvědí rozpětí (Vertical bear spread) Pokud očekáváme pokles podkladového aktiva, využijeme vertikální medvědí rozpětí. Toto rozpětí můžeme opět sestavit buď z kupních opcí, nebo z prodejních opcí. Vždy nakupujeme opci s vyšší realizační cenou a opci s nižší realizační cenou prodáváme. Následující graf (Graf č. 7) je grafem zisku a ztráty vertikálního medvědího rozpětí složeného z kupních opcí. Vidíme, že zisk i ztráta jsou v této strategii omezeny a vyděláváme při poklesu ceny podkladového aktiva. Opět je důležité zmínit, že v závislosti na stanovení realizačních cen se bude také měnit velikost maximálního zisku a ztráty. V tabulce (Tabulka č. 8) je pak uvedeno shrnutí této strategie. Grafickou podobu vertikálního medvědího rozpětí složeného z prodejních opcí naleznete v příloze (Příloha 1). Graf č. 7: Vertikální medvědí rozpětí složené z kupních opcí (Vertical bear call spread) long call (1x) short call (1x) bear call spread cena podkladového aktiva 37 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s

34 Tabulka č. 8: Parametry strategie vertikální medvědí rozpětí složené z kupních opcí Strategie Vertikální medvědí rozpětí složené z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ) Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 2 <X 1 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití mírný pokles, pokles Všeobecně pro všechny čtyři vertikální rozpětí platí, že první realizační ceny jsou voleny na penězích nebo nejbližší. U akcií druhé realizační ceny bývají ve vzdálenosti 5 až 10 bodů. Sledujeme poměr mezi ziskem a ztrátou. Ten by se měl pohybovat v rozpětí 1 ku 3 nebo lepší. Výhodami vertikálních rozpětí jsou především nižší cena, omezená ztráta, jednoduchost, možnost výběru vhodného rozpětí pro všechny fáze trhu. Nevýhodou vertikálních rozpětí je hlavně omezený zisk Motýlkové rozpětí (butterfly spread) Existuje několik metod, jak sestavit motýlkové rozpětí, pro běžné motýlkové rozpětí (long butterfly spread). Jednou možností je nákup kupní opce s nižší realizační cenou, prodej dvou kupních opcí s vyšší realizační cenou, nákup kupní opce s ještě vyšší realizační cenou a druhou možností nákup prodejní opce s nižší realizační cenou, prodej dvou prodejních opcí s vyšší realizační cenou, nákup prodejní opce s ještě vyšší realizační cenou. Další možností je kombinace call a put opcí, tato možnost se nazývá iron butterfly a je uvedena v příloze. Motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí je zobrazeno v následujícím grafu (Graf č. 8). Můžeme si všimnout, že při této strategii je omezen zisk i ztráta. Zisku dosahujeme, pokud se při vypršení opcí cena akcie pohybuje v okolí realizační ceny prodaných opcí. V následující tabulce (Tabulka č. 9) je zobrazeno shrnutí této strategie. Graf zisku a ztráty pro motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí je umístěno v příloze (Příloha 1). Ross ve své publikaci uvádí, že motýlkové rozpětí lze sestavit také pomocí short straddlu a long stranglu. Jedná se tedy o nákup kupní opce s nižší realizační cenou, prodej prodejní i kupní opce s vyšší realizační cenou, nákup prodejní opce s ještě vyšší realizační cenou nebo nákup prodejní opce s nižší realizační cenou, prodej prodejní i kupní opce s vyšší realizační cenou, nákup kupní opce s ještě vyšší realizační cenou KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s

35 Zisk / Ztráta Graf č. 8: Motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí (long call butterfly) long call (1x) short call (2x) long call (1x) long call butterfly cena podkladového aktiva Tabulka č. 9: Parametry strategie motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Strategie Motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 >X 1 ) Prodej 2 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 a X 2 <X 3 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití stagnace, malý pohyb ceny Inverzní motýlkové rozpětí (inverse butterfly spread) Inverzní motýlkové rozpětí (short butterfly spread) se dá sestavit obdobně jako běžné motýlkové rozpětí (long butterfly spread). Jedná se o přesně opačnou strategii, tedy například prodáme jednu kupní opci s nejnižší realizační cenou, koupíme dvě kupní opce s vyšší realizační cenou a prodáme kupní opci s nejvyšší realizační cenou. Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí je uvedeno v následujícím grafu (Graf č. 9), můžeme si všimnout, že tato strategie je přesně opačná oproti běžnému motýlkovému rozpětí. Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí naleznete v příloze (Příloha 1). V následující tabulce (Tabulka č. 10) je uvedeno shrnutí této strategie. S touto strategií dosahujeme omezené ztráty i zisku, vhodné využití je v situaci, kdy čekáme, že cena podkladového aktiva se podstatně změní, naopak při stagnaci zaznamenáme ztrátu. 35

36 Zisk / Ztráta Graf č. 9: Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí short call (1x) long call (2x) short call (1x) short call butterfly cena podkladového aktiva Tabulka č. 10: Parametry strategie inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Strategie Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Nákup 2 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 a X 2 <X 3 ) Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 >X 1 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití velký pohyb ceny Kondor (condor) Tuto strategii využíváme, pokud spekulujeme, že cena podkladového aktiva se bude pohybovat v určitém rozmezí. Stejně jako u motýlkového rozpětí nakupujeme dvě opce stejného typu a dvě prodáváme, v této strategii včas volíme čtyři různé realizační ceny, což nám umožní rozšířit oblast zisku, avšak na úkor velikosti maximálního zisku. V následujícím grafu (Graf č. 10) je uveden graf zisku a ztráty strategie kondor složené z kupních opcí. Kondor lze samozřejmě sestavit také z prodejních opcí, graf této strategie společně s grafem strategie inverzní kondor jsou uvedeny v příloze (Příloha 1). V tabulce (Tabulka č. 11) je opět uvedeno shrnutí této strategie, tato stategie má omezenou ztrátu i zisk. Kondor se sestavuje pouze z jednoho typu opcí, můžeme se však setkat i s verzí, kdy je kondor sestaven pomocí dvou call opcí a dvou put opcí, nazýváme ho iron condor a blíže je rozebrán ve čtvrté kapitole a jeho graf je uveden v příloze (Příloha 1). 36

37 Zisk / Ztráta Graf č. 10: Kondor sestavený z kupních opcí (Long call condor) long call (1x) short call (1x) short call (1x) long call (1x) long call condor cena podkladového aktiva Tabulka č. 11: Parametry strategie kondor sestavený z kupních opcí Strategie Kondor sestavený z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 kupní opce (realizační cena X 4 >X 1 ) Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití 1 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 a X 2 <X 4 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 >X 2 a X 3 <X 4 ) omezený omezená stagnace, malý pohyb ceny Horizontální rozpětí (horizontal spread) Jak již bylo zmíněno výše, horizontální rozpětí (neboli časové, kalendářní rozpětí) je kombinace dvou opcí stejného typu, které se liší v době expirace. Horizontální býčí rozpětí je kombinace prodané kupní opce s kratší dobou splatnosti a koupené kupní opce s delší dobou splatnosti. Očekávání investora při této strategii je krátkodobě stagnující, ale dlouhodoběji mírně rostoucí trh. Chce při tom profitovat na výrazném poklesu časové hodnoty krátkodobější opce před koncem její splatnosti a současně na nárůstu vnitřní hodnoty opce s delší splatností. Horizontální medvědí rozpětí je pak kombinací prodané prodejní opce s kratší dobou splatnosti a koupené prodejní s delší dobou splatnosti DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 3. vyd.. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN

38 Při použití této strategie neočekáváme výrazný pohyb podkladového aktiva, nesnažíme se určit směr pohybu ceny podkladového aktiva, a proto nejčastěji vybíráme realizační cenu atthe-money. Můžeme vytvořit také dvojité horizontální rozpětí prodáním kupní a prodejní opce ve stejném měsíci a nákupem kupní a prodejní opce se stejnou realizační cenou pro stejné podkladové aktivum, ale s jiným měsícem expirace. U kupních opcí vybíráme realizační ceny nad realizační cenou at-the-money a u prodejních opcí vybíráme realizační ceny out-themoney. 41 Horizontální spread nelze z důvodu odlišného data expirace opcí jednoduše zobrazit ve výkazu zisku a ztráty, proto uvádím graf (Graf č. 11) podle Koštála a Turka, kde je zobrazeno jak jednoduché, tak dvojité horizontální rozpětí. V následující tabulce (Tabulka č. 12) je uvedeno shrnutí této strategie. Graf č. 11: Jednoduché a dvojité kalendářní rozpětí Pramen: KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s. 95. Tabulka č. 12: Horizontální rozpětí sestavené z kupních opcí Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Horizontální rozpětí sestavené z kupních opcí 1 kupní opce (s delší dobou splatnosti) 1 kupní opce (s kratší dobou splatnosti) omezený omezená stagnace, malý pohyb ceny 41 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s

39 Zisk / Ztráta Nestandardní rozpětí (nonstandard speads) Jedná se o rozpětí, kde je porušena parita nákup jedné a prodej jedné. Opce se navíc mohou lišit v realizační ceně a době expirace; někdy se ve strategii vyskytují oba typy, a přesto se jedná o spread. V podstatě je zde zcela otevřené pole pro volnou tvořivost. Nejčastěji užívané a zmiňované jsou ratio spread (převažují opce s nižší realizační cenou), backward ratio spread (převažují opce s vyšší realizační cenou), box spread (bull spread s call + bear spread s put nebo naopak). dle Ambrož (2002). 42 Následující graf (Graf č. 12) je grafem zisku a ztráty strategie ratio call spread, můžeme si všimnout, že zisk je omezený a ztráta je omezená jen při poklesu ceny. V následující tabulce (Tabulka č. 13) je opět uvedeno shrnutí této strategie. Ratio put spread je uveden v příloze (Příloha 1). Graf č. 12: Ratio spread složený z kupních opcí (Ratio call spread) 30 long call (1x) short call (2x) ratio call spread cena podkladového aktiva Ross (1994) uvádá, že ironií v tomto typu obchodu je, že pokud se trh pohne ve směru, který jsme očekávali, může se pohnout buď příliš daleko, nebo příliš rychle, a my se tak dostaneme do problémů. Uvádí též, že ratio spready nejlépe fungují na volatilním trhu, který se zklidňuje. Zajímá nás tedy vysoká implikovaná volatilita a nejlepší moment pro vstup do obchodu je ve chvíli, kdy tato volatilita začne klesat AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s

40 Zisk / Ztráta Tabulka č. 13: Parametry strategie ratio spread složený z kupních opcí Strategie Ratio spread složený z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (s realizační cenou X 1 ) Prodej 2 kupní opce (s realizační cenou X 2 >X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený neomezená stagnace, malý pohyb ceny V následujícím grafu (Graf č. 13) je zobrazen ratio backspread složený z kupních opcí (call ratio backspread), jedná se o strategii, která je opačnou strategií ke strategii ratio spread složený z kupních opcí (call ratio spread) uvedené výše. Shrnutí strategie je uvedeno v tabulce (Tabulka č. 14). Put ratio backspread je opět uveden v příloze (Příloha 1). Graf č. 13: Ratio backspread složený z kupních opcí short call (1x) long call (2x) ratio call backspread cena podkladového aktiva Tabulka č. 14: Parametry strategie ratio backspread složený z kupních opcí Strategie Ratio backspread složený z kupních opcí Nákup 1 kupní opce (s realizační cenou X 1 ) Prodej 2 kupní opce (s realizační cenou X 2 <X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití neomezený omezená velký pohyb ceny (spíše růst) 40

41 Zisk / Ztráta Ross uvádí, že ratio backspready je vhodné otevřít v době, kdy je nízká volatilita. Následně s rostoucí volatilitou se naše zisky zvyšují a naopak s klesající volatilitou se snižují. Křivka zisku a ztráty se velmi podobá long straddlu, s tím rozdílem, že u backspreadu je maximální zisk dosažen pouze tehdy, pokud trh roste (u call backspreadu) nebo klesne (u put backspreadu) Strategie kombinující call a put opce Nyní přichází na řadu strategie, které kombinují kupní a prodejní opce. Postupně budou rozebrány strategie straddle a strangle, kde je vždy stejný poměr call a put opcí a dále rozebereme strategie strip a strap, kde se již množství call a put opcí liší Straddle Musílek (1999) definuje strategii straddle takto: Straddle je dvojitý prémiový opční obchod, který je kombinací nákupu (resp. prodeje) kupní a prodejní opce se shodnou předem sjednanou cenou a opční dobou. 45 Graf č. 14: Long straddle long call (1x) long put (1x) long straddle cena podkladového aktiva V předchozím grafu (Graf č. 14) je zobrazena strategie bottom straddle (neboli long straddle), která je vytvořena kombinací koupené kupní a prodejní opce se stejnou realizační cenou. Graf opačné strategie top straddle (neboli short straddle) je uveden v příloze (Příloha 1). Top straddle je vhodné využít, pokud očekáváme stagnaci. 44 ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s MUSÍLEK, PETR. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, s. ISBN s

42 Zisk / Ztráta Pokud opce nakupujeme, jedná se o long straddle, naopak pokud je prodáváme, jedná se o short straddle. Strategie long straddle je vhodná, pokud spekulujeme na velký pohyb ceny podkladového aktiva. Čím větší bude změna ceny podkladového aktiva, tím větší bude zisk z této strategie. V případě, že bude cena podkladového aktiva stagnovat, budeme realizovat ztrátu, která je omezená velikostí zaplacených opčních prémií. Shrnutí bottom straddle je uvedeno v tabulce (Tabulka č. 15). Tabulka č. 15: Parametry strategie long straddle Strategie Long straddle Nákup 1 kupní opce, 1 prodejní opce (stejná realizační cena) Prodej Zisk neomezený Ztráta omezená Vhodné použití velký pohyb ceny Strangle Definice strategie strangle podle Dvořáka (1998) je následující: Strangle je shodná kombinace jako straddle s tím rozdílem, že realizační ceny obou opcí jsou rozdílné. Long strangle se skládá z long call a long put se shodným termínem splatnosti, ale s rozdílnou realizační cenou. 46 Graf č. 15: Long strangle long call (1x) long put (1x) long strangle cena podkladového aktiva 46 DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s

43 Předchozí graf (Graf č. 15) zobrazuje strategii long strangle, stejně jako u long straddle je i zde ztráta omezená a zisk neomezený. Díky odlišným realizačním cenám dochází oproti straddlu k rozšíření intervalu mezi body zvratu. Maximální ztráta je menší než u straddlu. I tuto strategii nejlépe využijeme, pokud očekáváme velký pohyb ceny podkladového aktiva. Shrnutí strategie long strangle je uvedena v tabulce (Tabulka č. 16). Opačnou strategií je short strangle, který se využívá při očekávané stagnaci. Graf zisku a ztráty short strangle je uveden v příloze (Příloha 1). Důležitou roli při výběru správných opcí pro tuto strategii hraje volatilita. Obchodník spekuluje na nárůst volatility, a tím zvýšení cen nakoupených call a pul opcí. Cílem je hledat akcie, u kterých je implicitní volatilita na nízkých úrovních a je možný růst k dlouhodobému normálu. Při tomto růstu se zvyšují ceny opcí, což zajistí obchodníkovi zisk. dle Široký (2007). 47 Tabulka č. 16: Parametry strategie long strangle Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Strip a strap Long strangle 1 kupní opce (realizační cena X 2 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), kde X 1 <X 2 neomezený omezená velký pohyb ceny Strategie strip a strap jsou variací straddle. Investor nakupuje (nebo prodává) call i put opce se stejnými realizačními cenami, ale počet nakoupených call opcí je jiný než počet nakoupených put opcí. dle Ambrož (2002). 48 V následujícím grafu (Graf č. 16) je zobrazena strategie long strap, k vytvoření této strategie byla použita 1 nakoupená prodejní opce a 2 nakoupené kupní opce. Poměr však nemusí být vždy 1:2, pokud budeme zvyšovat množství kupních opcí, pak křivka v části růstu ceny podkladového aktiva bude strmější, tudíž zisky při velkém růstu podkladového budou růst ještě rychleji. Při této strategii spekulujeme na velký pohyb podkladového aktiva a spekulujeme více na vzestup. 47 ŠIROKÝ, Jan. Praktický průvodce opčním obchodováním. Tetčice: Impossible, c s. ISBN s AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s

44 Zisk / Ztráta Graf č. 16: Long strap long call (2x) long put (1x) long strap cena podkladového aktiva Při této strategii spekulujeme na velký pohyb podkladového aktiva a spekulujeme více na vzestup. Shrnutí této strategie je uvedeno v následující tabulce (Tabulka č. 17). Opačnou strategií je short strap, kterou využijeme, pokud očekáváme stagnaci nebo mírný pokles. Graf zisku a ztráty je opět uveden v příloze (Příloha 1). Tabulka č. 17: Parametry strategie long strap Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Long strap 2 kupní opce, 1 prodejní opce (stejná realizační cena) neomezený omezená velký pohyb ceny (spíše růst) Strategii, kde použijeme více prodejních opcí než kupních opcí, nazýváme strip. Pokud obě opce nakupujeme, jedná se o long strip, pokud je prodáváme, tak jde o short strip. Stejně jako long strap použijeme tuto strategii, když předpokládáme velký pohyb ceny podkladového aktiva, ale naopak od long strap dosahujeme u long strip většího zisku, pokud cena podkladového aktiva prudce poklesne. Ztráta long strip je opět omezená. V grafu zisku a ztráty pro long strip (Graf č. 17) vidíme, že v tomto případě byla nakoupena jedna kupní opce a dvě prodejní opce. Parametry této strategie jsou uvedeny v tabulce (Tabulka č. 18). Opačnou strategií je short strip, graf naleznete v příloze (Příloha 1). 44

45 Zisk / Ztráta Graf č. 17: Long strip long call (1x) long put (2x) long strip cena podkladového aktiva Tabulka č. 18: Parametry strategie long strip Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Long strip 1 kupní opce, 2 prodejní opce (stejná realizační cena) neomezený omezená velký pohyb ceny (spíše pokles) Na závěr této kapitoly bych ráda poznamenala, že výčet těchto strategií nezahrnuje všechny možné opční strategie. Jsou zde vysvětleny nejznámější strategie, mezi další strategie patří například box spread nebo ladder. Tyto strategie jsou uvedeny v příloze (Příloha 1). 45

46 46

47 3 ZHODNOCENÍ VÝHOD A RIZIK 3.1 Zhodnocení výhod a nevýhod Obchodování s opcemi má mnoho výhod a nevýhod. Jistou výhodou je fakt, že opce stejně jako ostatní deriváty můžeme použít jak k hedgingu, tak ke spekulaci i k arbitráži. Opce mají různá podkladová aktiva, proto existuje mnoho druhů opcí a my si mezi nimi můžeme zvolit, navíc díky opcím můžeme za nižší cenu participovat na podkladovém aktivu. Další výhodou je, že jednotlivé opce můžeme kombinovat, čímž vznikají opční strategie, díky kterým můžeme získat profil zisku a ztráty, který co nejpřěsněji odpovídá našemu očekávání. Například konzervativní investoři mohou pomocí opčních strategií omezit maximální ztátu. Výhody a nevýhody jsou spojeny i s některými riziky, které jsou uvedeny v následující podkapitole. Nevýhodou pro prodávající opcí je nutnost složit margin, který slouží jako záruka, že jsou schopni plnit své závazky, při opačném vývoji ceny, než který předpokládají, však dochází dokonce k navyšování požadavku na margin. Ross (2007) uvádí, že burza obvykle navyšuje marginové minimum, roste-li volatilita na trhu. 49 Výhodou opčních strategií je fakt, že pokud skládáme opce dohromady, může to pro nás znamenat nižší požadavek na margin. Další nevýhodou je nutnost platit poplatky, což může sestavení opčních strategií prodražit. Každy broker má většinou odlišné poplatky, proto je důležité se při výběru brokera zaměřit i na tuto oblast. S vyššími poplatky totiž musíme zaplatit za vstup do strategie více, což může negativně ovlivnit celý graf zisku a ztráty tím, že se zvyší možná ztráta a zejména se posounou nulové body a tím se sníží oblast, ve které dosahujeme zisku. Výhody a nevýhody jsou mnohdy odlišné pro jednotlivé opční strategie. Platí, že některé strategie jsou levnější než jiné, například long straddle je ve srovnání s long call dražší, jelikož kromě call opce kupujeme i put opci. Při long call vyděláváme jen při růstu ceny, naopak u straddlu vyděláváme i při poklesu, ale musí dojít k výraznému pohybu, abychom neskončili ve ztrátě. Při růstu ceny však u straddlu dosahujeme zisku později než u long call. Vždy bychom tedy měli před vstupem do strategie zvážit všechny její výhody a nevýhody v závislosti na našem očekávání pohybu ceny. 49 ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s

48 Ross (2007) ve své publikaci uvádí několik výhod a nevýhod opcí, uvádí například, že většina opcí vyprší nevyužita, jedná se o 80 až 90 % opcí a tato skutečnost znamená výhodu pro prodávající a nevýhodu pro kupující. Dále zmiňuje skutečnost, že opce nabízejí příležitost ke vstupu do pozic s definovaným, limitovaným rizikem. Upozorňuje, že omezené riziko může vést k omezeným ziskům. Uvádí též, že opce obecně vyžadují menší margin než futures. Další výhodou může být fakt, že obchodníci opcí mohou často profitovat ze znalosti, co trh pravděpodobně neudělá Zhodnocení rizik Vlachý (2006) uvádí: Na rozdíl od futures a swapů, které fakticky jen kombinují běžná finanční rizika a není těžké je ocenit analýzou smluvních peněžních toků, vytvářejí opce zcela novou strukturu rizik, danou tím, že peněžní toky z opcí jsou nejisté. Tato struktura je specifická svou analytickou složitostí a zejména tím, že zahrnuje odvozené tržní riziko, riziko korelace. 51 Rizikové faktory byly popsány již v první kapitole (Tabulka č. 3), změna těchto faktorů ovlivňuje cenu opce. Jedná se o změny cen podkladových aktiv, realizačních cen, času do expirace, volatility a úrokových měr. Změna těchto faktorů působí na cenu opce pozitivně nebo negativně a mnohdy odlišně na call opce a na put opce. Například růst ceny podkladového aktiva pozitivně ovlivňuje cenu call opcí a negativně ovlivňuje put opce. Mezi rizika obchodování s opcemi patří samozřejmě riziko pákového efektu. Díky pákovému efektu (leverage) dosahujeme investováním do opcí vyššího zisku, případně vyšší ztráty než bychom dosahovali přímou investicí do podkladového aktiva. Čím větší je páka, tím je větší i riziko. Rejnuš (2008) definuje finanční páku takto Při obchodování s opcemi platí pravidlo, že cena opce (opční prémie) má vždy mnohonásobně větší procentní výkyvy než cena jejich podkladového aktiva. Hodnota, která udává, o kolik procent se změní cena opce, změní-li se o jedno procento cena podkladového cenného papíru, bývá označována jako finanční páka (financial leverage) ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s VLACHÝ, Jan. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, c s. ISBN s REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN s

49 Riziko ztráty časové hodnoty souvisí se změnou rizikového faktoru čas do expirace, bylo uvedeno, že se snižujícím časem klesá cena call i put opcí. S blížící se expirací tedy klesá časová hodnota opce, což znamená výhodu pro prodávající a nevýhodu pro kupující opcí. Riziko změny implikované volatility znamená, že pokud se mění volatilita, změní se většinou i cena opce. Ross (2007) uvádí, že rostoucí volatilita podkladového aktiva je pouze upozorněním, že cena opcí může začít růst. 53 Ambrož (2002) uvádí poruchy volatility volatility smile (opce hluboko v penězích nebo hluboko mimo peníze mají implicitní volatilitu vyšší než opce v penězích) a volatility smirk (volatilita stále klesá s rostoucí realizační cenou opce). Tyto situace běžně nastávají a vyvrací tedy předpoklad konstantní volatility v B-S modelu. 54 I v praxi můžeme vidět, že implikovaná volatilita vypočítaná pro opce s různými realizačními cenami běžně není stejná. U akciových opcí můžeme zaznamenat i riziko dividend, které spočívá v tom, že vlastník akciové opce nemá nárok na výplatu dividend. Nicméně výplata dividend akcionářům ovlivňuje tržní cenu akcie. Mezi dalšími riziky opčních instrumentů můžeme zmínit například tržní riziko, inflační riziko, riziko ztráty likvidity a další. V následující tabulce (Tabulka č. 19) je uveden souhrn dříve zmíněných opčních strategií v závislosti na omezení zisků a ztrát. Strategie, při kterých investor dosahuje neomezené ztráty, jsou většinou rizikovější než ty strategie, které mají ztrátu omezeny. Omezenou ztrátu získáme často na úkor omezení zisku. Neplatí však, že by všechny strategie s omezenou ztrátou byly méně rizikové, záleží též na maximální možné ztrátě a na poměru zisku a ztráty. Z tabulky vidíme, že mezi strategie s omezeným ziskem a neomezenou ztrátou patří strategie ratio spread, short straddle, short strangle, short strap, short strip a short call, u nichž se můžeme dostat do velké ztráty, pokud se cena podkladového aktiva pohne jinak, než jsme očekávali. U těchto strategií je požadován i margin, který slouží jako záruka, že jsme schopni dostát svým závazkům, při špatném vývoji ceny podkladového aktiva (jiném než jsme předpokládali při vstupu do dané strategie) se požadavek na margin bude dále navyšovat. Tyto strategie tedy můžeme považovat za dosti rizikové. 53 ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. s AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd.. Praha: C.H. Beck, s. ISBN s

50 Tabulka č. 19: Opční strategie podle omezení zisku a ztráty Zisk / Ztráta omezený zisk i ztráta neomezený zisk i ztráta omezený zisk a neomezená ztráta neomezený zisk a omezená ztráta Opční strategie krytá kupní opce, vetikální býčí i medvědí rozpětí, motýlkové rozpětí, inverzní motýlkové rozpětí, kondor, inverzní kondor, horizontální rozpětí, ratio spread (put), ratio backspread (put), long put, short put ratio spread (call), short straddle, short strangle, short strap, short strip, short call pojistný put, ratio backspread (call), long straddle, long strangle, long strap, long strip, long call Strategie s omezenou ztrátou většinou znamenají nižší riziko, ale i některé strategie patřící do kategorie s omezenou ztrátou, mohou být velmi rizikové. Například u strategií krytá kupní opce, short put a ratio spread (put) je ztráta omezená proto, že cena podkladového aktiva nemůže být záporná, ale i tak při nízkých hodnotách podkladového aktiva můžeme přijít o hodně peněz. Mezi rizikové strategie s omezenou ztrátou patří například i strategie iron condor, kterou si blíže rozebereme v následující kapitole, jelikož je zde velmi nevýhodný poměr zisku a ztráty. Velikost zisku a ztráty ovlivňuje též stanovení realizačních cen u jednotlivých strategií, dochází tak ke změnám maximálních zisků, ztrát i nulových bodů. 50

51 4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH OPČNÍCH STRATEGIÍ Opční strategie byly představeny již v kapitole 2, je však důležité, abychom je uměli správně použít. Pokud máme jisté očekávání na vývoj ceny podkladového aktiva, měli bychom volit vhodnou strategii, samozřejmě s ohledem na její výhody a rizika. V této kapitole si nejprve ukážeme možnosti použití opčních strategií z kapitoly 2 ve vztahu k očekávanému pohybu ceny a dále se poté zaměříme na využití vybraných opčních strategií. V následující tabulce (Tabulka č. 20) jsou zmíněné opční strategie rozděleny podle očekávaného pohybu ceny podkladového aktiva. Strategie jsou v tabulce uvedeny u vhodného pohybu ceny, nicméně některé strategie můžeme použít i ve více případech. Pokud očekáváme například významný růst, můžeme při správné volbě parametrů efektivně použít i strategie v tabulce uvedené jako vhodné pro růst a mírný růst. Jedná se tedy pouze o základní rozdělení opčních strategií v závislosti na očekávaném pohybu ceny podkladového aktiva. U všech opčních strategií vždy rozvážně volíme realizační ceny opcí s ohledem na výslednou ztrátu, zisk i body zvratu. Tabulka č. 20: Vhodné opční strategie v závislosti na očekávaném pohybu ceny podkladového aktiva Očekávaný pohyb ceny významný růst Vhodná opční strategie long straddle, long strangle, long strap, long strip, inverzní motýlkové rozpětí, inverzní kondor, ratio backspread (call) růst pojistný put, vertikální býčí rozpětí, long call, short put mírný růst krytá kupní opce stagnace motýlkové rozpětí, kondor, horizontální rozpětí, ratio spread, short straddle, short strangle, short strip, short strap mírný pokles pokles vertikální medvědí rozpětí, short call, long put významný pokles long straddle, long strangle, long strip, long strap, inverzní motýlkové rozpětí, inverzní kondor, ratio backspread (put) Pokud očekáváme významný pohyb ceny, ale nejsme si jisti, kterým směrem se cena bude pohybovat, můžeme použít long straddle, long strangle, long strap, long strip, inverzní motýlkové rozpětí, inverzní kondor nebo ratio backspread. Pokud jsme si jisti, že půjde o významný růst spíše než o významný pokles ceny, poté použijeme raději long strap než long 51

52 strip a raději ratio backspread (call) než ratio backspread (put). Efektivně můžeme pro výrazný růst využít také strategii long call, u níž při růstu aktiva máme neomezený zisk, jedná se vlastně o jednu nohu strategie straddle. V případě očekávaného růstu podkladového aktiva použijeme nejčastěji vertikální býčí rozpětí, ale také long call nebo short put. Pokud kombinujeme akcie a opce, poté při očekávaném růstu můžeme použít jak pojistný put, tak krytou kupní opci. Pojistný put má neomezený zisk, zatímco krytá kupní opce má zisk omezený, proto ji použijeme spíše při mírném růstu nebo stagnaci. Při očekávaném poklesu můžeme využít vertikální medvědí rozpětí, ale také short call nebo long put. Při stagnaci či mírném pohybu ceny můžeme využít strategie motýlkové rozpětí, kondor, horizontální rozpětí, ratio spread, short straddle, short strangle, short strip nebo short strap. Opět je důležité vzít v úvahu neomezenou ztrátu, tedy rizikovost některých z těchto strategií. Ve většině případů máme negativní poměr rizika a zisku a při špatném odhadu vývoje trhu bychom se mohli dostat do velké ztráty, proto je vhodné, stanovit si profit target a stop-loss, tedy body výstupu z dané strategie. 4.1 Krytá kupní opce (Covered Call) Tato strategie je jednou z nejjednodušších a je vhodná pro začínající obchodníky s opcemi. Jelikož zde prodáváme kupní opce, můžeme těžit z rozpadu časové hodnoty opce. Tato strategie je vhodná pro investora, který plánuje držet akcie delší dobu a v blízké době neočekává žádný výrazný růst. Investor získá opční prémii, ale na oplátku omezuje svůj zisk. Prodávat kryté opce je navíc bezpečnější než prodej nekrytých opcí (naked call, naked put). Covered call nejčastěji využívají investoři, kteří chtějí vytvářet další příjmy z daného bohatství (z držených akcií) a naopak naked call využívají investoři pro spekulace, kdy jsou si velmi jisti pohybem ceny akcie. Při vypršení opce in-the-money u naked call může dojít k velké ztrátě, u covered call v nejhorším případě musí investor prodat akcie. 55 Co se týče volby realizační ceny prodané opce, při vypisování opcí out-the-money je opční prémie malá a tím je zde velmi malá ochrana na pokles ceny podkladového aktiva. Výhodnější je vypsat opci at-the-money, kdy je časová hodnota opce největší. V praxi je často vytvoření této strategie nákladné, jelikož jedna opce dává právo na nákup sta opcí a k prodeji jedné call opce musíme koupit sto akcií. 55 INVESTING ANSWERS. Covered Call. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 52

53 4.2 Prodej prodejní opce (Short put) Další strategií, kterou si rozebereme blíže je prodej prodejní opce (short put nebo put writing). Jak bylo uvedeno dříve, v případě této strategie vyděláváme, pokud cena podkladového aktiva roste, stagnuje a dokonce i tehdy, když mírně poklesne. Pokud nemáme zájem o nákup podkladového aktiva, tak se snažíme vydělat na úbytku časové hodnoty. Když bude cena podkladového aktiva růst, zůstane nám celá opční prémie, pokud naopak bude cena klesat, nakoupíme opci zpět, nyní již za nižší cenu, která bude ovlivněna úbytkem časové hodnoty. Opět je nutné mít stanovený stop-loss, abychom se nedostali do velké ztráty, jež je u této strategie omezena pouze nemožností akcie dosahovat záporné ceny. Při této opční strategii nám bude též odečten margin, tj. hotovost, která slouží jako záruka v případě, že bychom správně neodhadli vývoj ceny akcie a museli bychom akcie od vlastníka opce nakoupit. Peněžní prostředky, které budou odečteny jako margin, tedy prozatím nemůžeme použít k dalšímu obchodování. Tato strategie je vhodná i pro investora, který chce nakoupit určitou akcii za nižší cenu. Je výhodné prodat prodejní opci s realizační cenou pod současnou cenou akcie, protože pokud cena akcie klesne, vlastník opce ji uplatní a vypisovatel opce má povinnost od něj koupit akcii, což je vlastně jeho cílem. Pokud se stane opak a cena akcie poroste, zůstane vypisovateli celá opční prémie. 56 Široký uvádí, jaké akcie je vhodné vybírat pro tuto strategii. Volíme akcie v uptrendu s vyšší cenou, jelikož i opce bude mít vyšší cenu. Měli bychom se vyhnout akciím ze sektoru farmaceutického, finančního, biotechnologického apod., protože tyto akcie mají tendenci vytvářet velké gapy. Společnost by neměla vyhlašovat výsledky hospodaření v době otevření strategie a akcie by měla být fundamentálně zdravá. Co se týče opce, volíme realizační cenu vzdálenou minimálně 10 % od aktuální ceny, dobu do konce expirace 30 až 60 dní, likvidní a nadhodnocenou opci s opční prémií minimálně 0,5 USD THE OPTION GUIDE. In-The-Money Covered Call. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < > 57 ŠIROKÝ, Jan. Nebojte se opcí 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 53

54 4.3 Vertikální rozpětí (Vertical spread) Jak již bylo zmíněno výše, u vertikálních rozpětí záleží na stanovení realizačních cen, jejichž volbou můžeme ovlivnit jak poměr zisku a ztráty, tak umístění nulového bodu, tj. bodu, kdy strategie přechází ze zisku do ztráty nebo opačně. Vertikální rozpětí můžeme dělit na kreditní (bull put spread, bear call spread), kdy je cash flow kladné a debetní (bull call spread, bear put spread), kdy je cash flow záporné. Pokud očekáváme například růst trhu, můžeme si vybrat mezi bull call spread a bull put spread. Košťál a Turek zmiňují, že nelze jednoznačně říct, zda je výhodnější kreditní či debetní rozpětí. U kreditních rozpětí vyděláváme, i když se trh pohybuje do strany nebo trochu proti nám. Zůstane nám opční prémie, ale zase je nutné držet na účtu peníze na pokrytí marginu. Naopak u debetních rozpětí vyděláváme, když se cena pohybuje směrem, který očekáváme, v opačném případě se dostaneme do ztráty. Výhodou je, že za rozpětí zaplatíme tolik, kolik stojí a už nepotřebujeme držet na účtu další peníze z důvodu marginu. 58 Naopak Stolcers ve svém článku dává přednost kreditním rozpětím před debetními a navíc radí, že pokud má investor velkou důvěru v pohyb ceny aktiva má koupit raději opci a pokud si je jen docela jist pohybem ceny a chce hrát na jistotu, má prodat kreditní rozpětí out-the-money. 59 Také Liew uvádí, že kreditní vertikální rozpětí je pro investora výhodnější než debetní, jelikož jako prodávající má výhodu rozpadu časové hodnoty opcí. Upozorňuje také na důležitost stanovení stop-loss, na kterém uzavřeme pozici Kalendářní rozpětí (Calendar spread) Toto rozpětí je často zahrnované mezi neutrálními strategiemi a je vhodné, pokud se trh pohybuje do strany. Investor se snaží vydělat na tom, že časová hodnota prodané opce ubývá rychleji než hodnota nakoupené opce, která vyprší později. Jak již bylo zmíněno výše, dle potřeby můžeme kalendářní spread upravit i na dvojitý kalendářní spread, kdy se rozšíří oblast zisku. Realizační cenu opcí vybíráme nejčastěji at-the-money. 58 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s STOLCERS, Pete. The Problem With Debit Spreads. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 60 LIEW, Paul. Introducing Options Strategy - Vertical Spread. [online]. [cit ]. Dostupné zwww: < 54

55 Blažek ve svém článku radí použít tuto strategii na akcie, u kterých nečekáme velký pohyb ceny, implikovaná volatilita je nízká a je zde volatility skew (IV je na bližší expiraci vyšší než na vzdálené) Kondor (Condor) V kapitole 2 byla strategie kondor sestavena ze stejného typu opcí, běžně však tuto strategii najdeme pod názvem iron condor sestavenou ze dvou kupních a ze dvou prodejních opcí, jedná se prakticky o dva kreditní spready složené dohromady. Výsledný graf zisků a ztráty je shodný s grafem uvedeným ve druhé kapitole (Graf č. 10). Košťál a Turek uvádí, že strategie iron condor je nejpoužívanější opční strategií mezi chytrými obchodníky a hojně ji využívají i hedgeové fondy. Uvádí, že pokud ji obchodujeme každý měsíc, pravidelně můžeme očekávat zisk. Iron condor se sestaví prodejem a nákupem spreadů call a put umístěných na rozhraní první a druhé deviace nebo ještě více out-themoney. Princip strategie je tedy založený na časových hodnotách opcí. 62 Rohrbacher považuje za výhodné otevřít strategii iron condor při vysoké volatilitě, kdy se předpokládá její pokles. Uvádí, že investor může do strategie již nezasahovat, nebo může zvolit aktivní řízení v případě, že se vypsaná opce dostane do peněz nebo ukazatel delta dosáhne určité hodnoty a zmiňuje tak legging jako pokročilou techniku při obchodování s touto strategií. 63 Košťál a Turek naopak uvádí, že přístup nezasahování do strategie je vhodný pro akcie a ETF a naopak pro indexy je lepší volit sledování spreadů samostatně. Radí vybírat striky podle delty (prodej opcí s deltou pod hodnotou 10, nákup opcí ve vzdálenosti 10 nebo 20 bodů), spready uzavírají, pokud delta dosáhne 22 %. 64 Široký ve svém článku zaměřeném na strategii iron condor uvádí, že profit target stanovuje obvykle na 70% z obdržené prémie a stop-loss maximálně na dvojnásobku očekávaného zisku, lépe však na 1,5 násobku BLAŽEK, Jiří. Kalendářní spread, aneb radost z rozpadu časové hodnoty. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 62 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s ROHRBACHER, Jan. Opční strategie - Iron Condor, Butterfly II. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 64 KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN s ŠIROKÝ, Jan. Nebojte se opcí 5. díl: Opční strategie Iron Condor příklad. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 55

56 4.6 Long straddle Jak již víme, long straddle se používá, pokud očekáváme výraznou změnu ceny podkladového aktiva. Můžeme zvolit například období, kdy dochází k vyhlašování hospodářských výsledků, které mohou výrazně ovlivnit cenu akcie. Na tuto strategii má velký vliv i volatilita. Pozitivní dopad má na strategii long straddle zvyšující se implikovaná volatilita. I když by se cena akcií nehýbala, ale rostla by implikovaná volatilita, obě opce by měli tendenci růst. Naopak negativní vliv má časový rozpad hodnoty opce, který je největší, pokud se cena opce nepohne od realizační ceny opcí. 66 Rohrbacher ve svém článku uvádí i další možnosti použití, například čekání na výsledek nějakého rozhodnutí nebo soudního řízení, což může mít opět buď pozitivní, nebo negativní dopad, při kterém může dojít k výraznému pohybu ceny. Jako další možné využití této strategie uvádí situaci, kdy očekáváme výrazný pohyb a aktuálně je nízká hladina volatility, tudíž opce jsou levnější a my zaplatíme za straddle méně než v případě vysoké volatility. Díky levnějšímu nákupu opcí se nám též zvyšuje pravděpodobnost, že strategie skončí v zisku, neboť dochází k posunu nulových bodů THE OPTIONS INDUSTRY COUNCIL. Long Straddle. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 67 ROHRBACHER, Jan. Opční strategie - Strategie Straddle, Strangle I. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 56

57 5 ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI VYBRANÝCH OPČNÍCH STRATEGIÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ DROBNÝM INVESTOREM V této kapitole bude provedena analýza úspěšnosti opčních strategií. Nejprve budou zhodnoceny opční strategie vybrané podle předpokládaného pohybu podkladového aktiva, který bude stanoven na základě indikátorů technické analýzy. Dále se zaměříme na vybrané opční strategie, jimiž budou covered call, short put, vertical spread, horizontal spread, iron condor a long straddle. K obchodování s opcemi bude využit software OptionVue 7, který umožňuje pracovat jak s reálnými, tak historickými daty. Pro trénování opčních strategií je zde možné využít funkci BackTrader, která umožní posunout se zpět v čase a obchodovat jakoby v reálném čase. Tento software má mnoho dalších užitečných funkcí a uživatelé mohou pracovat s přehlednými tabulkami a grafy. Na trhu samozřejmě existuje mnoho obdobných softwarů, záleží na každém, zda bude nějaký software využívat. OptionVue má tu výhodu, že po dobu 14 dnů máte k dispozici trial verzi včetně burzovních dat a můžete si tak jeho funkce dostatečně vyzkoušet. Pro virtuální obchodování na CBOE je možné využít Virtual Trade, jehož registrace je zdarma. Je zde možné využít i užitečné kalkulátory vypočítávající teoretickou hodnotu opce nebo požadovaný margin. 68,69 Je důležité zmínit, že na CBOE jedna opce dává kupujícímu právo na nákup (prodej) 100 podkladových aktiv. Při obchodování s akciovými opcemi bychom měli sledovat nejen cenu akcie, ale také data vyhlašování hospodářských výsledků či jiných událostí, které mohou ovlivnit cenu akcie a také výplatu dividend. Vhodná podkladová aktiva budeme vybírat v závislosti na zvolené strategii. Pro určení předpokládaného vývoje použijeme též technickou analýzu, zejména klouzavé průměry a momentum. K analýze strategií budeme využívat jak akciové opce, tak opce na indexy nebo ETF. Budeme pracovat s klasickými opcemi, kterým zbývá do expirace více než 15 dní. 68 CBOE: Options Calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 69 CBOE: Margin calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 57

58 Při nákupu i prodeji opcí bychom měli sledovat také opční prémie, můžeme je srovnávat s jejich teoretickou hodnotou, kterou je možné vypočítat pomocí některého z oceňovacích modelů. Pokud nakupujeme opce, jsou pro nás výhodné podhodnocené opce a pro prodej jsou výhodné nahodnocené opce, z důvodu, že získáme více. Opce by měly mít, pokud možno, správnou hodnotu, avšak stanovení teoretické hodnoty na základě oceňovacích metod může být často zkreslené z důvodu nedodržení předpokladů pro používání daného oceňovacího modelu. K oceňování opcí, které jsou potřebné pro vytvoření daných strategií, bude využito Black-Scholesova modelu a výpočty budou zahrnuty v příloze (Příloha 2) u jednotlivých strategií. Při výběru podkladového aktiva bychom neměli podceňovat volatilitu, její výkyvy nás mohou snadno dostat do ztráty, čím větší je volatilita, tím větší je šance, že se cena pohne výrazně. Strategie, u kterých nám vyhovuje růst volatility, jsou vega pozitivní. Pro americký akciový trh můžeme sledovat index VIX, který udává rozsah výkyvů, které trh očekává pro následujících 30 dní. Obecně můžeme říct, že čím je vyšší nejistota na trzích, tím je vyšší hodnota VIX. Lze pozorovat, že na klesajících trzích má VIX tendenčně vyšší hodnoty než na trzích rostoucích. 70 Vývoj volatility je možné sledovat například na webové stránce ivolatility.com nebo opět přímo na stránkách CBOE Analýza opčních strategií na základě předpokládaného pohybu ceny podkladového aktiva V této části budeme využívat indikátorů technické analýzy pro stanovení předpokládaného vývoje ceny podkladového aktiva. V prvním případě se zaměříme na akcii, u které očekáváme růst ceny a ve druhém případě budeme hledat akcii s předpokládaným poklesem. Je vhodné, aby akciová společnost ve sledovaném období nevyhlašovala hospodářské výsledky či jiné důležité informace, které mohou výrazně ovlivnit cenu akcie. Do uvedených výpočtu nejsou zahrnuty poplatky. Zisk, případně ztrátu ze strategie v procentech budeme počítat jako podíl zisku (nebo ztráty) v době vypršení opcí a peněžního toku, který představuje částku, jakou jsme museli zaplatit na začátku při vstupu do strategie. Přesný vzorec pro výpočet zisku nebo ztráty v procentech je uveden v příloze (Příloha 2). Pokud se jedná o kreditní strategii, naše cash flow je kladné, 70 SVOBODA, Martin, Werner H HEUSSINGER a Christian W RÖHL. Asset guide: [průvodce finančními indexy]. 1. vyd. Brno: Computer Press, c s. ISBN s CBOE: IV index. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 58

59 ale je požadován margin a tyto peněžní prostředky jsou nám zablokovány a nemůžeme je použít k dalšímu obchodování. Proto tedy u výpočtu zisku/ztráty u těchto strategií budeme zohledňovat i požadovaný margin. Pro výpočet marginu můžeme využít například online CBOE Margin Calculator Předpokládaný růst ceny akcie Byla vybrána akcie společnosti Amazon (AMZN). 73 V následujícím grafu (Graf č. 18) můžeme vidět, jak se pohybovala cena akcie společnosti Amazon v minulosti a také zde můžeme pozorovat dva klouzavé průměry (modrá čára ukazuje krátkodobý klouzavý průměr 5tidenní a červená čára představuje dlouhodobý klouzavý průměr 20tidenní), dále je zde vývoj 9tidenního Momentum oscilátoru a objem obchodů. Graf č. 18: Vývoj ceny akcie AMZN k datu Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - AMZN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 72 CBOE: Margin calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 73 AMZN je zkratka pro akcie společnosti Amazon.com. Jedná se o významnou společnost, která působí na americkém trhu téměř 20 let a působí i mezinárodně. Patří mezi nejstarší a největší mezinárodní elektronické obchody. Poslední výsledky hospodaření, tj. za 2. čtvrtletí 2013 byly zveřejněny , zisky z prodeje vzrostly o 22 % oproti 2. čtvrtletí roku Ve třetím čtrtletí se také očekává růst prodejů oproti předchozímu roku. Opce na akcii AMZN je amerického typu a podkladovým aktivem jedné opce je 100 akcií. 59

60 Jelikož krátkodobý klouzavý průměr protnul zdola dlouhodobý, můžeme očekávat růst ceny akcie. Můžeme si všimnout, že i v minulosti tyto klouzavé průměry vysílaly správné signály. Dalším indikátorem, který budeme zkoumat je Momentum, který měří sílu a rychlost trendu. Signál pro nákup je případ, kdy oscilátor protne zdola nahoru nulovou hodnotu, z grafu vidíme, že k protnutí došlo začátkem září. Podle indikátorů technické analýzy nejsme schopni říci, zda v budoucnosti dojde k významnému či mírnému růstu akcie, proto je důležité zkoumat i další faktory. Sílící momentum však může znamenat, že trend nabírá na síle a očekáváme tedy spíše větší růst ceny. Dne 9. září dosahovala hodnota akcie 299,50 USD. Podle indikátorů technické analýzy jsme stanovili, že očekáváme růst akcie. Jelikož do vypršení zářijových opcí zbývá pouze několik dní, budeme strategie sestavovat z opcí, které vyprší v říjnu, tj. za 40 dní. Očekáváme tedy růst akcie v následujících 40 dnech. Do jednotlivých strategií nebudeme zasahovat ani v případě, že cena akcie se bude pohybovat opačným směrem, než jsme předpokládali. Společnost vyhlašuje výsledky až 24. října, naše opce tedy vyprší dřív, než dojde k vyhlašování výsledků. Představíme si tedy postupně, jak dopadla investice do strategií vhodných pro významný růst, mírný růst, ale i strategií vhodných pro stagnaci. Je však důležité podotknout, že u každé strategie závisí také na volbě parametrů, zejména realizačních cen. Při použití stejné strategie s jinými realizačními cenami, případně jinými daty expirace bychom dosáhli odlišných výsledků. Každá strategie má jiný poměr zisku a ztráty, proto je důležité vybírat strategii podle toho, jaké očekáváme výsledky s ohledem na možnou ztrátu. Nejprve si představíme strategie vhodné pro významný růst, jedná se o long straddle, long strangle, long strip, long strap, inverse butterfly, inverse condor a ratio backspread (call). Všechny tyto strategie jsou debetní, to znamená, že při vstupu do těchto strategií máme záporné cash flow. Inverse butterfly a inverse condor jsou nejméně vhodné strategie z této skupiny, jelikož zde investor dosahuje špatného poměru zisku a ztráty a navíc maximální zisk, kterého lze dosáhnou je ve srovnání s ostatními strategiemi relativně nízký. Méně vhodnou strategií je taktéž long strip, který se využívá spíše pro očekávaný významný pokles, jelikož je zde větší množství nakoupených put opcí. Z následující tabulky (Tabulka č. 21) můžeme vidět, že všechny zmíněné strategie dosáhly v době vypršení opcí zisk, nejvyššího zisku dosáhneme v tomto případě se strategií long strap, kde byly nakoupeny call a put opce v poměru 2:1. Nevýhodou této strategie může být vyšší 60

61 záporné cash flow, které je způsobeno nákupem většího počtu opcí, a tím je strategie dražší než například long straddle. Nejvyššího zhodnocení dosáhneme se strategií put ratio backspread. Všechny tyto strategie mají omezenou ztrátu. Tabulka č. 21: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro významný růst Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % long straddle ,75; 319, , ,00 65,51 % long strangle 295, ,10; 319, , ,00 83,34 % long strip ,48; 329, ,00 281,00 9,67 % long strap ,30; 314, , ,00 122,02 % inverse butterfly 295,300, ,40; 304,60-460,00 40,00 8,70 % inverse condor 295,300,305, ,85; 309,15-415,00 85,00 20,48 % ratio backspread (call) 300, ,85-485, ,00 172,69% Nyní si představíme strategie vhodné pro mírný růst a růst (Tabulka č. 22), je to long stock (nákup akcie), long call, short put, covered call, protective put a vertical bull spread (call). U strategií short put a covered call prodáváme opce, tudíž získáme opční prémii. Nicméně musíme zaplatit margin, který slouží jako záruka, že dokážeme dostát svým závazkům. Jak již bylo zmíněno výše, budeme při výpočtu zisku/ztráty stanoveného v procentech uvažovat i margin, jelikož tyto peněžní prostředky momentálně nemůžeme použít k dalšímu obchodování. Přehled požadavků na margin je uveden v příloze (Příloha 2). Jelikož jedna opce znamená právo na nákup/prodej 100 akcií, musíme pro vytvoření strategie covered call prodat jednu call opci a nakoupit 100 akcií, proto vytvoření této strategie může být poměrně nákladné. Tabulka č. 22: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro mírný růst/růst Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % long stock - 299,50-299,50 32,36 10,80 % long call ,45-945, ,00 237,14 % short put ,20 980,00 980,00 16,36 % covered call ,55 945,00 945,00 6,74 % protective put ,80-980, ,00 225,10 % vertical bull spread (call) 300, ,30-230,00 270,00 117,39 % U všech těchto strategií jsme také dosáhli za sledované období zisku. Můžeme pozorovat, že největšího výnosu bychom dosáhli se strategií long call. Zisk vyjádřený v procentech této strategie je dokonce větší než zisk u nejúspěšnějších strategií pro významný růst, je to způsobeno zejména tím, že zde platíme výrazně nižší opční prémii. 61

62 V případě, že by k růstu ceny akcie nedošlo a na konci sledovaného období by se cena pohybovala na hodnotě blízké ceně na začátku sledovaného období, dosáhly by nejlepšího výsledku strategie vhodné pro stagnaci. Jelikož však k předpokládanému růstu opravdu došlo, můžeme pozorovat, že s těmito strategiemi bychom dosáhli ztráty. Velikost ztráty se u jednotlivých strategií liší, největší ztráty bylo dosaženo u strategií s neomezenou možnou ztrátou. Všechny tyto strategie jsou kreditní, proto opět do výpočtu zahrneme i margin. Tabulka č. 23: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro stagnaci Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % butterfly 295,300, ,40; 304,60 460,00-40,00-100,00% condor 295,300,305, ,85; 309,15 415,00-85,00-100,00% ratio spread (call) 300, ,85 485, ,00-30,00% ratio spread (put) 295, ,55 520,00 520,00 9,01% short straddle ,75; 319, , ,00-21,05% short strangle 295, ,10; 319, , ,00-20,38% short strip ,48; 329, ,00-281,00-2,54% short strap ,30; 314, , ,00-32,19% Graf vývoje ceny akcie AMZN během sledovaného období je uveden společně s dalšími doplňujícími informacemi v příloze (Příloha 2) Předpokládaný pokles ceny akcie Pokles ceny očekáváme u akcie GLD, jedná se o ETF. 74 Pro stanovení očekávaného pohybu opět využijeme klouzavé průměry a momentum. Z grafu (Graf č. 19) vidíme, že krátkodobý klouzavý průměr protnul shora dolů dlouhodobý klouzavý průměr a momentum protlo shora dolů nulovou linii, což jsou signály pro prodej. Na základě předpokládaného poklesu jsme se rozhodli dne vstoupit do opčních strategií vhodných pro pokles ceny akcie GLD, jejíž cena je 127,67 USD. Opět si postupně rozebereme výnosnost jednotlivých strategií. K sestavování strategií využijeme říjnové opce, které vyprší , tj. za 37 dní. Do strategií opět nebudeme před vypršením opcí zasahovat. 74 SPDR Gold Shares (GLD) je exchange traded fund (ETF). Jedná se o komoditní ETF, jenž umožňuje participovat na pohybu aktiv, jež jsou krytá zlatem. Opce na GLD je opce amerického typu, jejímž podkladovým aktivem je 100 jednotek akcie GLD. 62

63 Graf č. 19: Vývoj ceny akcie GLD k datu Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - GLD. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Ještě před investicí bychom měli ocenit opce, které chceme využít pro sestavení daných strategií, abychom si ověřili, zda opční prémie zhruba odpovídá teoretické hodnotě. Oceňování bylo opět provedeno pomocí B-S modelu a výsledky jsou uvedeny v příloze (Příloha 2). Zde také naleznete požadovaný margin pro kreditní strategie. Opět abstrahujeme od poplatků. Naneštěstí k předpokládanému poklesu nedošlo, prvních několik dní sice akcie klesala, ale dne došlo k významnému nárůstu, poté akcie opět klesala, nicméně došlo opět k významnějšímu růstu a v době vypršení opcí byla cena 127,33 USD, tedy srovnatelná s cenou při vstupu do daných strategií. Vzhledem k této skutečnosti jsme vyšších zisků dosáhli u strategií vhodných spíše pro stagnaci než pro pokles ceny. V následující tabulce (Tabulka č. 24) můžeme porovnat strategie vhodné pro významný pokles. Vidíme, že ve všech případech dosahujeme ztráty. I přesto, že se jedná o strategie s omezeným ziskem, naše ztráta je poměrně velká. 63

64 Tabulka č. 24: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro významný růst Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % long straddle ,90; 135,10-710,00-643,00-90,56% long strangle 127, ,85; 135,15-615,00-615,00-100,00% long strip ; 138, ,00-951,00-87,65% long strap ,55; 133, ,00-978,00-93,59% inverse butterfly 126,128, ,27; 129,73 27,00-106,00-61,27% inverse condor 125,127,129, ,39; 130,61 39,00-161,00-100,00% ratio backspread (put) 127, ,25-275,00-342,00-91,20% Strategie pro růst nebo mírný růst (Tabulka č. 25) už vycházejí lépe, ztráty nejsou tak vysoké a mnohdy dosahujeme i zisku, například se strategií short call získáme celou opční prémii. Naopak s long put dosahujeme ztráty, zde si můžeme všimnout, jak negativně působí pákový efekt. Pokud bychom investovali pouze do akcie, ztráta by byla mnohonásobně menší než u nakoupené put opce. Tabulka č. 25: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro mírný růst/růst Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % short stock - 127,67-127,67-0,34-0,27% short call ,35 335,00 335,00 13,29% long put ,25-375,00-308,00-82,13% covered call ,65 335,00 268,00 4,43% vertical bear spread (call) 126, ,15 115,00-18,00-21,18% Nejlépe dopadly strategie vhodné pro stagnaci, což je pochopitelné, jelikož cena akcie se příliš neodchýlila od původní ceny. V následující tabulce (Tabulka č. 26) můžeme vidět, že vyšších zisků jsme dosáhli se strategiemi short straddle, short strangle, short strip a short strap, nesmíme však zapomínat, že u těchto strategií máme neomezenou ztrátu, proto jsou velmi rizikové. Zhodnocení je nejvyšší u strategií butterfly a condor, což je dáno zejména tím, že se jedná o debetní strategie, u kterých není stanoven margin, a peněžní prostředky zaplacené pro vytvoření strategie jsou relativně nízké. Naopak u ostatních strategií je ztráta neomezená, a jelikož se jedná o kreditní strategie je požadován margin, velikost marginu i vývoj ceny akcie ve sledovaném období je opět uveden v příloze (Příloha 2). 64

65 Tabulka č. 26: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro stagnaci Strategie Realizační cena Bod zvratu Peněžní tok Zisk/Ztráta Z/Z % butterfly 126,128, ,27; 129,73-27,00 106,00 392,59% condor 125,127,129, ,39; 130,61-39,00 161,00 412,82% ratio spread (call) 128, ,45 245,00 335,00 13,59% ratio spread (put) 127, ,25 275,00 342,00 13,48% short straddle ,90; 135,10 710,00 643,00 25,18% short strangle 127, ,85; 135,15 615,00 615,00 24,73% short strip ; 138, ,00 951,00 18,62% short strap ,55; 133, ,00 978,00 19,40% Pokud shrneme předchozí dva příklady, je vždy důležité stanovit očekávaný pohyb a na základě toho vybrat vhodné strategie. Výběr strategií bychom měli realizovat s ohledem na rizikovost jednotlivých strategií a realizační ceny bychom měli vybírat dle očekávaného pohybu. Ne vždy je výhodné nezasahovat do strategií před vypršením opcí, často se můžeme dostat do velké ztráty, proto bychom si raději měli vždy stanovit stop-loss, tedy bod, ve kterém strategii uzavřeme. 5.2 Analýza vybraných opčních strategií V předchozí části jsme porovnávali všechny opční strategie, které odpovídali více či méně předpokládanému vývoji podkladového aktiva a abstrahovali jsme od veškerých poplatků. Nyní se zaměříme na vybrané strategie, které byly více rozebrány v kapitole 4. Pro obchodování těchto strategií využijeme software OptionVue 7, který umožní reálnější představu o opčním obchodování, zejména díky zahrnutí poplatků Covered call vs. Short put Strategie covered call i short put jsou ziskové při očekávaném růstu ceny podkladového aktiva, jsou však vhodné spíše pro mírný růst. Obě tyto strategie mají stejný graf zisku a ztráty, s tím rozdílem, že opce u covered call je krytá pozice v akcii a opce u short put není krytá. Vybrali jsme akcii SPY 75, u které očekáváme růst. V následujícím grafu (Graf č. 20) můžeme vidět vývoj ceny akcie SPY k datu Aktuální cena akcie je 168,61 USD, abychom mohli vytvořit strategii covered call, musíme nakoupit 100 akcií a prodat jednu opci. Již na začátku tedy můžeme říct, že vytvoření strategie covered call je pro nás daleko nákladnější 75 SPDR S&P 500 (SPY) je exchange traded fund (ETF), který umožňuje participovat na indexu S&P 500. Opce na SPY je amerického typu a podkladovým aktivem jedné opce je 100 akcií ETF. 65

66 než short put. Nicméně covered call můžeme využít v případě, že již držíme akcie a očekáváme mírný růst podkladového aktiva. Na tyto akcie vypíšeme call opci, získáme opční prémii a můžeme těžit z rozpadu časové hodnoty. Graf č. 20: Vývoj ceny akcie SPY k datu Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - SPY. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Do pozice vstupujeme , kupujeme 100 akcií a prodáme jednu call opci na striku vzdáleném 2 body od aktuální ceny s expirací v říjnu (strike 167), jelikož do expirace v září zbývá pouze 10 dní, naše cash flow je záporné. S touto strategií můžeme dosáhnout maximálního zisku 172 USD, maximální ztráta je prakticky neomezená (omezena pouze nemožností záporné ceny) a nulový bod se nachází v bodě 165,91 USD. Graf zisku a ztráty můžete vidět v následujícím grafu (Graf č. 21). Plná čára označuje zisk a ztrátu v době vypršení opcí, tedy za 38 dní. Čárkovaná čára zobrazuje situaci za 19 dní, tečkovaná čára pak zobrazuje graf zisku a ztráty dnes, tj. v době vytvoření strategie. Strategii covered call budeme srovnávat se strategií short put, kdy pouze vypisujeme prodejní opce a máme nekrytou pozici. Říjnovou put opci prodáme také na striku 167, získáme menší prémii než u prodané call opce, nicméně náš zisk/ztrátu neovlivňuje pozice v akcii. Maximální ztráta je opět omezena pouze nemožností ceny dosahovat záporných hodnot, maximální zisk je 241 USD a nulový bod je 164,74 USD. 66

67 Graf č. 21: Zisk/ztráta ze strategie covered call pro akcii SPY Pramen: OptionVue Z grafů (Graf č. 21 a 22) je vidět, že strategie opravdu na první pohled vypadají stejně. Výsledky těchto dvou strategií budeme srovnávat ještě s investicí do akcie. Jelikož ztráta z covered call i short put je neomezená, je vhodné stanovit si bod, na kterém dané strategie uzavřeme, abychom nedosáhli velké ztráty, při opačném vývoji než očekáváme. Realizační cenu opcí jsme stanovili na 167 USD při aktuální ceně necelých 169 USD, očekáváme růst ceny a zároveň jsme chráněni proti mírnému poklesu. Stop-loss stanovíme na striku 167, pokud tedy cena akcie klesne pod 167 USD, uzavřeme danou strategii. Graf č. 22: Zisk/ztráta ze strategie short put pro akcii SPY Pramen: OptionVue Akcie SPY nejprve rostla, již cena dosahovala 173,44 USD, během 8 dnů tedy cena vzrostla o necelá 3 %. V následujících dnech však cena akcie klesala a téměř dosáhla stoplossu, poté následovalo několik mírných růstů, avšak dne cena klesla pod stanovenou hranici 167 USD. Obě strategie jsme tedy uzavřeli 10 dní před vypršením opcí se ztrátou, 67

68 strategie covered call dosahovala ztráty 158 USD a short put ztráty 63 USD, abychom uzavřeli pozici, musíme ještě nakoupit opce zpět. Ve srovnání s investicí do podkladového aktiva jsou tedy ztráty z těchto strategií větší. V následující tabulce (Tabulka č. 27) můžeme vidět vývoj ceny i zkoumaných strategií. Podrobný přehled naleznete v příloze (Příloha 2). Tabulka č. 27: Analýza strategií covered call, short put a long stock (akcie SPY) Zbývá dnů Změna ceny Covered call Short put Long stock Datum Cena Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % , ,63% -32-0,65% -14,95-0,18% ,46 2,88% 113 1,38% 138 2,81% -10,1-0,12% ,71-3,31% -81-0,99% 17 0,35% -15,85-0,19% ,48-1,33% ,92% -63-1,28% -18,08-0,21% ,39 5,38% 172 2,10% 241 4,90% -9,17-0,11% dle výstupů softwaru OptionVue Kdybychom strategie neuzavřeli, ale vyčkali do vypršení opcí dne , dosáhli bychom zisku, jelikož cena akcie opět vzrostla. Obdrželi bychom celou opční prémii u strategie covered call i short put, pokud si opce necháme až do expirace, nemusíme platit žádné další poplatky. Při porovnání s investicí do akcie jsou obě strategie ziskovější, investice do akcie dokonce dosáhla ztráty, jelikož při koupi akcie jsme museli zaplatit poplatek 14,95 USD a cena akcie nevzrostla natolik, aby se tato strategie dostala do zisku. Koupě akcie by byla výhodnější strategií pouze v případě velkého růstu ceny podkladového aktiva. Pokud shrneme investici do strategií covered call a short put, u obou strategií prodáváme opce a můžeme těžit z rozpadu časové hodnoty. Prodaná opce je krytá u strategie covered call a nekrytá u strategie short put. Obě opce mají stejný graf zisku a ztráty, avšak s rozdílným maximálním ziskem, což ovlivňuje cena opcí. Jelikož opce prodáváme, vyhovuje nám, pokud jsou opce nadhodnocené, protože dostaneme zaplacenou vyšší opční prémii. Vytvoření strategie covered call je poměrně drahé, jelikož musíme koupit 100 akcií. Mnohdy je však tato strategie využívána v době, kdy už vlastníme akcie a chceme získat další prostředky. Pokud cena akcie klesá, získáme celou opční prémii a tím se nám snižuje ztráta oproti situaci, kdy držíme pouze akcie. V opačném případě, kdy opce skončí in-the-money přijdeme o naše akcie, dosáhneme zisku, ale ten je omezený. V předchozím příkladu investice do akcie SPY se ukázala výhodnější strategie short put, jelikož v případě držení opcí do expirace byl zisk u této strategie větší a též ztráta při uzavření strategií byla nižší než u covered call, na druhou stranu je tato strategie rizikovější, jelikož se jedná o nekrytou pozici. 68

69 5.2.2 Vertical spreads V předchozí kapitole jsme blíže rozebírali vertikální spready, zmínili jsme, že někteří autoři dávají přednost kreditním spreadům před debetními. Nyní si na příkladu vyzkoušíme, zda jsou opravdu výhodnější či nikoliv. Vybrali jsme akcii PLCN 76, u které očekáváme růst, nabízí se tedy možnost sestavit býčí vertikální spread. Uvažujeme, zda sestavit rozpětí z call opcí nebo put opcí a jaké použít realizační ceny. Sestavíme několik možností a srovnáme jejich výsledky. Graf č. 23: Vývoj ceny akcie PCLN k datu Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - PCLN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Na základě protnutí klouzavých průměrů a sledování ukazatele momentum očekáváme růst akcie PLCN, dne byla cena akcie 974,40 USD. Sestavíme několik různých spreadů, polovinu spreadů sestavíme na stricích, které jsou stejně vzdáleny od aktuální ceny, například tedy spread se striky 970 a 980, postupně budeme rozšiřovat vzdálenost mezi striky. Další spready sestavíme vždy na nižším striku rovném aktuální ceně a opět budeme rozšiřovat vzdálenost mezi striky. Každé rozpětí sestavíme jak z kupních opcí, tak z prodejních opcí. 76 PCLN je akcie společnosti Priceline.com, jež je online cestovní společností nabízející zejména rezervace ubytování, letů a aut na internetu. 69

70 Jednotlivé spready budou mít odlišné nulové body, maximální zisky a ztráty a bude se měnit i poměr zisku a ztráty. V následující tabulce (Tabulka č. 28) je uvedeno srovnání jednotlivých vertikálních rozpětí. Můžeme si všimnout, že se vzrůstající vzdáleností realizačních cen se u spreadů snižuje poměr zisku a ztráty, což je způsobeno větším rozdílem mezi opční prémií prodané opce a opční prémií koupené opce. Pokud posuneme oba striky směrem doprava, posouvá se také bod zvratu a zisku dosahujeme později. Tabulka č. 28: Srovnání parametrů vertikálních spreadů na akcie PLCN Typ Striky Vzdálenost Max Max Poměr Bod CF / mezi striky zisk ztráta Z/Z zvratu margin Call 970, :1,8 976, Put 970, :1,9 976, Call 965, :1,4 974, Put 965, :1,4 976, Call 960, :1,3 976, Put 960, :1,3 976, Call 955, :1,2 976, Put 955, :1,2 976, Call 975, :1,5 980, Put 975, :1,6 981, Call 975, :1 984, Put 975, :1,1 985, Call 975, :0,8 988, Put 975, :0,9 988, Call 975, :0,7 991, Put 975, :0,8 991, dle výstupů softwaru OptionVue Do vypršení opcí zbývá 38 dní, ocenění těchto opcí B-S modelem opět naleznete v příloze (Příloha 2). Pro ukázku grafu zisku a ztráty jsem si vybrala vertical call spread s realizačními cenami 960 a 990 (Graf č. 24). 70

71 Graf č. 24: Zisk/ztráta strategie vertikální bull spread (call) na akcii PLCN Pramen: OptionVue Při expiraci cena akcie dosahuje 1 053,30 USD, potvrdil se tedy náš předpoklad o růstu ceny akcie, ta během 38 dnů vzrostla o 8 %. Se všemi spready tedy dosahujeme zisku, jelikož výsledná cena je větší než nulové body u jednotlivých strategií. Jak by se však výsledky změnili, kdyby cena akcie vzrostla například jen o necelé 1 % a výsledná cena by činila 983 USD nebo cena dokonce klesla na 970 USD. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka č. 29). U strategií, kde je nulový bod větší než výsledná cena, bychom dosahovali ztráty. Můžeme si všimnout, že při větší vzdálenosti mezi striky se procentuálně vyjádřená ztráta snižuje, což je dáno zejména lepším poměrem zisku a ztráty. U spreadů se striky kolem aktuální ceny je výše ztráty srovnatelná, naopak u spreadů s posunem striků doprava se ztráta zvyšuje, což je způsobeno zejména posunem bodů zvratu. Pokud se zaměříme na srovnání kreditních (vertical bull spread z put opcí) a debetních spreadů (vertical bull spread z call opcí), musíme brát v úvahu, že u kreditních spreadů máme stanovený margin, a proto jej opět zohledníme ve výpočtu zisku a ztráty v procentech. Vidíme, že při posunu striků doprava byly vždy výhodnější debetní spready. U spreadů se striky kolem aktuální ceny akcie jsou výsledky srovnatelné. 71

72 Tabulka č. 29: Srovnání výsledků vertikálních spreadů na akcie PLCN Typ Striky Mezi striky Bod zvratu Výsledná cena 1053,30 983,00 970,00 Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % Call 970, , ,45% ,45% ,00% Put 970, , ,41% ,41% ,38% Call 965, , ,53% ,53% ,12% Put 965, , ,26% ,26% ,48% Call 960, , ,00% ,00% ,00% Put 960, , ,17% ,17% ,00% Call 955, , ,51% ,51% ,43% Put 955, , ,42% ,42% ,19% Call 975, , ,24% ,24% ,62% Put 975, , ,83% ,83% ,42% Call 975, , ,09% ,76% ,77% Put 975, , ,37% ,04% ,40% Call 975, , ,46% ,08% ,08% Put 975, , ,52% ,07% ,33% Call 975, , ,69% ,06% ,21% Put 975, , ,73% ,67% ,05% Můžeme tedy potvrdit tvrzení Koštála a Turka (2009), že nelze obecně říct, které spready jsou výhodnější. Nemůžeme však potvrdit, že debetní spready jsou výhodnější při pohybu ceny, který jsme očekávali a kreditní spready při pohybu do strany Iron condor Nyní si ukážeme, jak lze v praxi obchodovat strategii iron condor. Vybíráme podkladové aktivum, u kterého nepředpokládáme výrazný pohyb ceny. Vhodné jsou například indexy, jelikož zde většinou nedochází k takovým výkyvům jako u akcií. Ukážeme si investici do dvou různých podkladových aktiv, v prvním případě nebudeme zasahovat do strategie a ve druhém případě ukážeme aktivní řízení této strategie, kdy budeme uzavírat a otevírat jednotlivé spready dle stanovených pravidel. Vybrali jsme index Nasdax 100, jedná se o americký index. Nejvlivnější determinanty tohoto indexu je společnost Microsoft a Intel, obecně jsou zde převážně společnosti z oblasti hardware, software, telekomunikace nebo biotechnologie SVOBODA, Martin, Werner H HEUSSINGER a Christian W RÖHL. Asset guide: [průvodce finančními indexy]. 1. vyd. Brno: Computer Press, c s. ISBN s

73 V následujícím grafu (Graf č. 25) vidíme vývoj tohoto indexu k datu Modrá čára v grafu zobrazuje implikovanou volatilitu a hnědá čára historickou volatilitu. Je patrné, že vývoj kurzu se od začátku roku pohybuje do strany, jelikož očekáváme podobný vývoj i do budoucna využijeme strategii iron condor. Graf č. 25: Vývoj indexu Nasdaq 100 (NDX) k Pramen: Software OptionVue Volatilita je pro nás důležitá, jelikož může výrazně ovlivnit cenu opcí. Při nákupu strategie je pro nás výhodná vysoká volatilita, jelikož díky ní inkasujeme vyšší opční prémii. Dále je však pro nás vysoká volatilita nevýhodná, jelikož může vychýlit cenu z pásma zisku. Vyhledáváme tedy spíše aktiva s konstantní volatilitou. Realizační ceny opcí volíme u iron condora out-themoney, jak moc budou striky vzdálené od aktuální ceny záleží na investorovi, jeho jistotě odhadu vývoje ceny a v přístupu k riziku. Aplikujme nejprve přístup, který byl zmíněn v předchozí kapitole, a to prodávat opce out-themoney s deltou v absolutní hodnotě menší než 10 a kupovat opce ještě více out-the-money. Delta opce nám říká, že kupující má 10 % šanci, že bude opce při expiraci in-the-money. My opce s deltou 10 prodáváme, proto pro nás tento údaj znamená 90 % šanci, že opce vyprší bezcenná. Aplikaci provedeme prostřednictvím softwaru OptionVue, kde jsou zahrnuty i poplatky, které je třeba uhradit při vstupu do strategie. Strategii budeme sestavovat z opcí, které expirují v březnu, tedy za 44 dní. U iron condoru je vhodné vybírat opce s expirací dnů, jelikož zde můžeme efektivně těžit z rozkladu časové hodnoty. Call opce s realizační cenou USD má deltu 9,3, na této úrovni tedy prodáme call opci a nakoupíme call opci s vyšší realizační cenou, vybrali jsme strike 73

74 2 950 USD. Put opce na striku USD má deltu -10,3, put opci zde prodáme a nakoupíme put opci na striku USD. Na následujícím grafu (Graf č. 26) můžeme vidět námi sestavenou strategii iron condor. Maximální možný zisk je 508 USD a maximální možná ztráta je USD. Graf č. 26: Zisk/ztráta strategie iron condor na index NDX se stanovením striků podle pravidel delty Pramen: Software OptionVue Vidíme, že je zde výrazný nepoměr zisku a ztráty, proto je vhodné si stanovit cíle pro zisk a ztrátu, při jejichž dosažení budeme uzavírat celou strategii. Cíl pro zisk si stanovíme na 70 % možného zisku, tedy pokud dosáhneme zisku 356 USD a stop-loss si stanovíme na 1,5 násobku možného zisku, tedy pokud dosáhneme ztráty 533 USD, uzavřeme celou strategii. U této strategie máme 83 % pravděpodobnost, že skončí v zisku. Dne jsme dosáhli zisku 375 USD, byl tedy překročen náš profit target a strategii uzavřeme se ziskem 8 dní před vypršením opcí. Graf vývoje ceny podkladového aktiva je uveden v příloze (Příloha 2), nedocházelo k velkým výkyvům, a cena se tedy nepřiblížila k hranicím stanoveného pásma. Pokud bychom byli přesvědčeni o tomto vývoji již 74

75 před vstupem do strategie iron condor, mohli bychom vypsat opce méně out-the-money, tím zmenšit stanovené pásmo, ve kterém budeme dosahovat zisku, ale také zlepšit poměr zisku a ztráty. Byla by zde však větší pravděpodobnost, že se cena pohne mimo stanovené hranice. Kdybychom strategii neukončili, ale drželi až do vypršení opcí, získali bychom celou opční prémii, jelikož cena se v době expirace opcí pohybovala mezi striky vypsané call a vypsané put opce. Záleží na každém obchodníkovi, zda bude strategii držet až do expirace nebo se spokojí s nižším ziskem na úrovni profit targetu. Neměl by však opomínat rychle se rozpadající časovou hodnotu opcí, kdy pak větší pohyb ceny podkladového aktiva může znamenat velkou ztrátu. Odlišným přístupem pro stanovování striku u této strategie může být umístění realizačních cen na úrovni první a druhé deviace. První standardní deviace udává oblast, ve které se cena podkladového aktiva bude do vypršení opcí pohybovat s pravděpodobností 68 %, druhá deviace pak určuje 95 % pravděpodobnost. Graf č. 27: Zisk/Ztráta strategie iron condor na index NDX se stanovením striků na úrovni první a druhé deviace Pramen: Software OptionVue 75

76 Vidíme, že se výrazně zvýšil maximální zisk, zde činí USD, pravděpodobnost zisku se však snížila na 79 %. Profit target a stop loss stanovíme na stejném principu. Strategii ukončíme, pokud bude zisk USD nebo pokud dosáhneme ztráty USD. Profit target je překročen dne , tedy 10 dní před expirací, celou strategii uzavíráme se ziskem USD. Kdybychom pozici drželi do splatnosti, získali bychom celou opční prémii. Celkový přehled uvádím v následující tabulce (Tabulka č. 30) Tabulka č. 30: Iron condor bez řízení strategie IC vytvořen podle Delty První a druhé deviace Řízení Profit target/ stop-loss Datum otevření Datum uzavření Pnost zisku Zisk/ ztráta Margin Zisk/ ztráta (%) NE ANO % ,50% NE NE % ,45% NE ANO % ,76% NE NE % ,19% V předchozím případě jsme pouze stanovili cíl pro zisk a maximálně akceptovatelnou ztrátu, nicméně do strategie jsme dále nezasahovali. Opačným přístupem může být aktivní správa iron condora. Tento přístup si opět ukážeme na příkladu. Graf č. 28: Vývoj indexu Russel 2000 (RUT) ke dni Pramen: FINANCE.YAHOO.COM: Charts - Russel [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < , ;compare=;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0 ;logscale=off;source=undefined;> 76

77 Investovat budeme do indexu Russel , u kterého opět nečekáme žádný výrazný pohyb ceny. Do strategie vstupujeme , kdy do vypršení opcí zbývá 43 dnů. Vývoj ceny do tohoto data si můžete prohlédnout v předchozím grafu (Graf č. 28), opět očekáváme, že se cena podkladového aktiva nebude do expirace opcí příliš měnit. U aktivního řízení strategie je nutné si stanovit pravidla, podle kterých budeme dle potřeby strategii upravovat. Záleží opět na každém investorovi, jaký přístup zvolí, může například strategii upravovat, když se některá opce stane in-the-money nebo na základě delty. V našem příkladu využijeme úpravy pomocí delty, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. Budeme uzavírat jednotlivé nohy iron condora, pokud dosáhneme u některého spreadu zisku alespoň dvě třetiny z maximálního zisku nebo pokud delta u prodané opce bude větší než 22 %. Poté otevřeme nový spread opět tam, kde je delta menší než 10 %. Graf č. 29: Zisk/ztráta strategie iron condor na index RUT se striky stanovenými podle pravidel delty Pramen: Software OptionVue 78 Index Russel 2000 je small-cap akciového indexu Russel 3000, který obsahuje spodních 2000 akcií. Opce na tento index je evropskou opcí a podkladovým aktivem jedné opce je 100 jednotek indexu. 77

78 Realizační ceny opcí stanovíme tam, kde je delta menší než 10 %, call opci prodáme na striku USD, put opci prodáme na striku 970 USD a opce koupíme na striku vzdáleném 20 bodů. V předchozím grafu (Graf č. 29) je zobrazen takto sestavený iron condor. Maximálně můžeme dosáhnout zisku 188 USD, maximální možná ztráta je USD. Nulové body této strategie jsou 968,27 a 1 116,73, pokud se v době expirace opcí bude cena pohybovat mezi těmito body a strategii nebudeme upravovat, dosáhneme zisku. Dne jsme u call opcí dosáhli požadovaného zisku (rozdíl spreadu je 0,23 a původně byl 1,08, tedy méně než třetinový), proto call spread uzavřeme se ziskem 85 USD. Nový bear call spread otevřeme s realizačními cenami 1090 USD a 1110 USD. S každou změnou strategie se změní také maximální ztráta i zisk. Dne opět dosáhneme u call spreadu požadovaného zisku a uzavřeme jej se ziskem 73 USD. Nový call spread otevřeme na stricích 1070 USD a 1090 USD. Dne delta u nakoupené call opce je vyšší než 22 %. Tento spread uzavřeme se ztrátou 208 USD. Uzavřeme také put spread, u kterého jsme dosáhli požadovaného zisku, jež činí 140 USD. Dne zbývá do expirace pouze 7 dní. Celou strategii uzavřeme, abychom se nedostali do nechtěné ztráty velkým pohybem ceny před blížící se expirací opcí. Strategii iron condor uzavíráme se ztrátou 35 USD. Celkem tedy náš zisk/ztrátu vypočítáme jako součet všech zisků a ztrát, kterých jsme dosáhli úpravami iron condora, náš zisk tedy činí 55 USD ( ) za 36 dní. Tabulka č. 31: Řízení strategie iron condor pomocí pravidel delty Datum Zbývá dnů Operace Call spread striky Put spread striky Z/Z Cena Změna Vytvoření iron condora 1115, , , Zisk u call spreadu, vytvoření nového 1090, , ,60-2,13% Zisk u call spreadu, vytvoření nového 1070, , ,40-1,19% Ztráta z call spreadu (delta 0,22), zisk z put spreadu, 1085, , ,00 3,61% vytvoření nových spreadů Uzavření iron condora 1085, , ,20 0,02% Celkem 55 dle výstupů OptionVue 78

79 Kdybychom tuto strategii aktivně neřídili, dosáhli bychom maximálního zisku 188 USD, neboť cena se v době vypršení opcí pohybovala mezi striky prodaných opcí. Je tedy otázka, zda aktivně řídit tuto strategii či nikoliv. Jak by dopadla tato strategie bez řízení pouze se stanoveným profit targetem a stop-lossem si můžete prohlédnout v příloze (Příloha 2). Jiným přístupem může být stanovení striků na základě první a druhé standardní deviace a následné řízení strategie v případě, že se cena podkladového aktiva přiblíží k některému ze striků ohraničujících maximální zisk. Celou strategii pak uzavřeme, pokud dosáhneme profit targetu nebo stop-loss nebo v případě, že bude zbývat do vypršení opcí méně než 7 dní. Pokud bychom tento přístup uplatnili na náš příklad, graf zisku a ztráty iron condora by vypadal následovně (Graf č. 30). Oproti iron condorovi stanovenému podle delty máme lepší poměr zisku a ztráty a maximální zisk je větší, dochází však k přiblížení nulových bodů na body 1 005,25 a 1 094,75. Profit target si opět stanovíme na 70 % z maximálního zisku a stop-loss na 1,5 násobku profit targetu. Graf č. 30: Zisk/ztráta strategie iron condor na index RUT se striky stanovenými podle první a druhé deviace Pramen: OptionVue 79

80 Dne je cena indexu 1 024,20 USD, cena se tedy výrazně přiblížila k striku 1 015, rozhodneme se tedy vytvořit nový put spread opět na rozmezí první a druhé deviace, nejbližší možná koupě put je na striku 950, put prodáváme na striku 990. Ztráta z této operace je 75 USD. Změnou iron condora se nám změnil maximální zisk na USD, maximální ztráta na USD a nulové body na 979,85 a 1 095,15. Jelikož se nám změnil maximální zisk, změníme i náš profit target na 721 USD a stop loss na 1 081,50 USD. Dne činí náš zisk 760 USD, což je více než náš profit target a proto celou strategii uzavíráme. Do vypršení opcí zbývá 10 dnů, kdybychom drželi iron condora až do expirace, získali bychom celou opční prémii, jelikož cena indexu byla mezi striky ohraničujícími maximální zisk. Provedli jsme tedy pouze jednu úpravu strategie a náš zisk činí celkem 685 USD za 33 dní, což je lepší výsledek než při řízení pomocí delty. Díky menšímu počtu úprav jsme ušetřili též na poplatcích. Přehled je uveden v tabulce (Tabulka č. 32). Tabulka č. 32: Řízení strategie iron condor pomocí první a druhé deviace Datum Zbývá dnů Operace Call spread striky Put spread striky Z/Z Cena indexu Změna Vytvoření iron condora 1085, , , Přiblížení k levému nul.bodu, koupíme 1085, , ,20-2,35% nový put Profit target, uzavření iron condora 1085, , ,20 2,64% Celkem 685 dle výstupů OptionVue Pro shrnutí uvádím ještě tabulku (Tabulka č. 33), kde jsou uvedeny výsledky různých variant strategie iron condor na index Russel Vidíme, že téměř ve všech případech jsme dosáhli lepšího výsledku při stanovení realizačních cen dle první a druhé deviace. Tabulka č. 33: Shrnutí variant strategiíe Iron condor na index RUT IC vytvořen podle pravidel delty první a druhé deviace Řízení Profit target/ Datum Datum stop-loss otevření uzavření Zisk/ztráta NE NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO ANO ANO dle výstupů OptionVue 80

81 Při neřízení strategie při stanovení realizačních cen podle deviací, byl stop-loss stanoven při dosažení realizačních cen prodaných opcí, tj. při dosažení ceny 1015 USD při poklesu ceny a 1085 USD při růstu ceny. Stop-loss byl stanoven jinde než u příkladu při stanovení dle delty, zejména proto, že při jeho stanovení na 1,5 násobku zisku, by byla strategie dosti riziková, jelikož možná ztráta je vysoká. Nesmíme však zapomínat, že při stanovení realizačních cen na úrovni první a druhé deviace se nám oproti stanovení dle pravidel delty snižuje oblast zisku a strategie je tedy rizikovější než při stanovení striků podle pravidel delty. V obou případech (řízení strategie u RUT i neřízení strategie u NDX) vyšlo výhodněji stanovení realizačních cen na úrovni první a druhé deviace. Osobně si myslím, že řízení iron condora pomocí pravidel delty je vhodné spíše při investování do akcií, kde může docházet k větším výkyvům. S aktivní správou strategie jsou totiž spojeny i vyšší poplatky, které vznikají při otevírání nových spreadů. Naopak při sestovavání iron condora na některém z indexů s konstantní volatilitou je vhodné do strategie nezasahavat. Za důležité však vždy pokládám stanovení profit targetu a stop-lossu, abychom předešli možné velmi vysoké ztrátě Caledar spread Horizontální neboli kalendářní spread využíváme stejně jako iron condor v situaci, kde se cena podkladového aktiva pohybuje do strany. Na rozdíl od iron condora je tato strategie vega pozitivní a rostoucí volatilita má pro nás kladný vliv. Graf č. 31: Kalendářní spread vytvořený na indexu Russel 2000 Pramen: Software OptionVue 81

82 Použití horizontal spreadu si ukážeme na stejném podkladovém aktivu jako iron condor, tedy na indexu Russel. Do strategie vstoupíme dne , cena podkladového aktiva je 1 047,20 USD, prodáme srpnovou call opci a koupíme zářijovou. Opční prémie nakoupené opce je větší než prémie prodané opce, naše cash flow je tedy záporné. Maximální zisk z této strategie je 820 USD a maximální ztráta je dána rozdílem opčních prémií a činí USD. Nulové body jsou 1 027,82 USD a 1 066,67 USD. Do expirace srpnové opce zbývá 16 dnů. Graf zisku a ztráty je zobrazen v grafu (Graf č. 31). Jelikož v následujících dnech, dochází k růstu ceny a přiblížení k nulovému bodu. Dne je cena 1 059,90 USD, přikoupíme nový kalendář, který je at-the-money a vytvoříme dvojitý kalendářní spread (Graf č. 32) a tím se rozšíří oblast mezi nulovými body a zmenší se zisk. Nulové body jsou nyní 1 038,31 USD a 1 070,06 USD, maximální zisk je nyní 725 USD a maximální ztráta je USD. Graf č. 32: Dvojitý kalendářní spread vytvořený na indexu Russel 2000 Pramen: Software OptionVue Dne zbývá do expirace pouze 7 dní a náš zisk je 30 USD, rozhodli jsme se však držet dvojitý kalendářní spread dál. Dne zbývají do expirace pouze 3 dny a naše strategie dosahuje zisku 230 USD, což je téměř 32 % maximálního možného zisku. V předchozí kapitole jsme uvedli, že se doporučuje se stanovit si cíl pro zisk z horizontálního spreadu okolo 20-30%, mohli bychom v této chvíli strategii uzavřít na úrovni požadovaného zisku. 82

83 Rozhodli jsme se však, že zkusíme držet strategii do splatnosti, následující den zbývají pouze 2 dny a náš zisk činí 330 USD. Nicméně další den došlo k výraznému poklesu ceny a my jsme se rázem ocitli ve ztrátě 275 USD, k růstu ceny již nedošlo, a proto jsme v době expirace opcí skončili ve ztrátě. Můžeme tedy vidět, že držet strategii až do splatnosti je mnohdy velmi riskantní. Vhodnou situací obchodování kalendářního spreadu je též období před zveřejňování výsledků hospodaření či před jinou významnou událostí. V tomto období většinou roste volatilita, a pokud se navíc výrazně nemění cena podkladového aktiva, tak vyděláváme. Důležité je ukončit strategii ještě před danou událostí, jelikož následně většinou výrazně klesá volatilita a dochází i k pohybu ceny. Použití horizontálního spreadu v této situaci je uvedeno v příloze (Příloha 2) Long straddle Pro strategii long straddle si vybereme akcii, která má před vyhlašováním výsledků. Každá akcie reaguje na vyhlašování výsledků jinak, hledáme akcii, která i v minulosti po vyhlašování výsledků reagovala velkým pohybem ceny, jelikož se dá předpokládat, že zde bude vyšší změna ceny i nyní. U strategie straddle dosahujeme zisku právě tehdy, když dojde k významnému pohybu ceny akcie. Měli bychom zkoumat také volatilitu, je pro nás výhodné nakoupit straddle při nízké volatilitě a těžit z nárůstu volatility. V době zveřejnění výsledků také výrazně rostou objemy obchodovaných akcií, u zvolené akcie bychom tedy měli sledovat, zda dochází i k růstu objemů. Po zveřejnění výsledků se volatilita snižuje, je důležité, aby opravdu došlo k velké změně v ceně akcie, aby vyrovnala pokles volatility a mohli jsme uzavřít pozici v zisku. Vybrali jsme akcie společnosti GOOGLE 79, k příštímu vyhlašování výsledků dojde V následujícím grafu (Graf č. 32) je zobrazen vývoj kurzu akcie Google v minulosti. Jsou zde vyznačeny dny, ve kterých došlo k vyhlašování výsledků v minulosti. V předchozích letech často docházelo k významným změnám ceny. Nicméně z grafu můžeme pozorovat, že změny ceny nebyly v posledních dvou případech v minulosti příliš významné, ale vždy byly doprovázeny vysokými objemy a poklesem implikované volatility Akcie GOOG je akcií společnosti Google, jež je globální technologickou společností. Společnost je známá zejména díky jejímu internetovému vyhledávači, ale specializuje se také na další produkty a služby. Opce na tuto akcii je amerického typu a podkladovým aktivem jedné opce je 100 akcií GOOG. 80 NASDAQ.COM: GOOG Earnings Date. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 83

84 Jsme si jisti, že dojde k výraznému pohybu ceny aktiva, proto jsme se rozhodli koupit straddle. Kupujeme opce at-the-money s expirací v říjnu a do vypršení zbývá 22 dnů. Aktuální cena podkladového aktiva je 871,50 USD, na striku 870 USD nakoupíme jednu call za opční prémii 23,45 (respektive za USD) a jednu put opci za 21,45 (respektive za USD). Tato strategie je debetní a zaplacená opční prémie činí USD a to je také naše maximální možná ztráta. Graf č. 33: Vyhlašování výsledků hospodaření společnosti GOOGLE dle výstupu softwaru OptionVue7 Při vyhlášení výsledků opravdu došlo k velkému pohybu ceny akcie a v době expirace opcí akcie stála 1 011,40 USD. Strategie straddle dosahuje zisku 214,92 %. Pro názornost uvádím tabulku (Tabulka č. 34), ve které jsou uvedeny zisky ze strategie straddle vytvořené na různých stricích. Do uvedených zisků nejsou zahrnuty poplatky. Tabulka č. 34: Nákup strategie straddle na akcii GOOG vytvořené s různými realizačními cenami Strike Nákup Call Nákup Put Maximální ztráta Nulový bod 1 Nulový bod 2 Zisk v době expirace Zisk/ Ztráta % USD USD USD 801 USD 899 USD USD 231,76% USD USD USD 808 USD 902 USD USD 232,06% USD USD USD 814 USD 906 USD USD 228,77% USD USD USD 820 USD 910 USD USD 222,82% USD USD USD 825 USD 915 USD USD 214,92% USD USD USD 830 USD 920 USD USD 203,11% USD USD USD 835 USD 925 USD USD 189,75% USD USD USD 839 USD 931 USD USD 175,38% USD USD USD 843 USD 937 USD USD 158,57% 84

85 Pokud bychom si byli jisti, že dojde k výraznému pohybu směrem nahoru, mohli bychom koupit pouze call opci nebo straddle s nižší realizační cenou a tak posunout nulové body strategie a dosáhnout vyšších zisků. Nyní si předvedeme, jak by se tato strategie obchodovala pomocí softwaru OptionVue, kde jsou zahrnuty také poplatky. Opět nakoupíme jednu call opci a jednu put opci na striku 870 USD. Maximální možná ztráta činí USD a nulové body jsou 824,15 USD a 915,85 USD. Na následujícím obrázku (Obrázek č. 3) je zobrazen graf zisku a ztráty této strategie. Jak již bylo zmíněno výše, po vyhlášení výsledků dne došlo k významnému růstu ceny akcie GOOG. Uzavírací kurz akcie byl 888,79 USD a otevírací kurz dne byl 977,07 USD, došlo tedy k otevření gapem. Naše strategie straddle tedy den po vyhlášení výsledků zaznamenala zisk. Jelikož do vypršení opcí zbývá pouze jeden den, rozhodli jsme se držet opce do splatnosti. Put opce vyprší bezcenná a call opce bude v penězích, proto obdržíme na náš účet 100 akcií, ty následně prodáme a realizujeme zisk. Graf č. 34: Analýza strategie long straddle Pramen: Výstup softwaru OptionVue 7 85

86 Shrnutí strategie je na obrázku (Obrázek č. 4). Vytvoření strategie straddle nás stálo USD a z prodeje akcií, které jsme díky call opci obdrželi za nižší cenu, realizujeme zisk USD. Zisk strategie tedy činí USD, což je 208,76 %. Ne vždy však dosahujeme se strategií straddle při vyhlašování výsledků či jiné významné události zisku. První možností, kdy dosáhneme ztráty je případ, kdy nedojde k významné změně ceny podkladového aktiva. Druhou možností je situace, kdy k výraznějšímu pohybu dojde, avšak dojde také k významnému poklesu volatility, v tomto případě záleží, který efekt převáží. Ztratit můžeme také, pokud budeme opce držet až do splatnosti, není příliš vhodné volit opce, které vyprší těsně po dané události. V předchozím případě bychom tak mohli raději koupit opce, které vyprší v listopadu a po vyhlášení výsledků je prodat, čímž pozici uzavřeme. Obrázek č. 3: Shrnutí strategie long straddle Pramen: Software OptionVue Na závěr této kapitoly uvádím několik doporučení pro investory, kteří chtějí využívat opční strategie. Před samotným obchodováním s opcemi je důležité nastudovat možné strategie a mít na paměti všechny jejich výhody a rizika. Dále je důležité vybrat si brokera případně opční software, který budete využívat k obchodování. Pro nácvik je možné využít například virtuální obchodování. Při samotném obchodování je důležité určit předpokládaný vývoj ceny a na základě tohoto očekávání zvolit vhodnou opční strategii včetně vhodné volby realizačních cen. Též musíme brát v úvahu výhody a rizika jednotlivých strategií. Dále je nutné stanovit si cíle, kterých chceme dosáhnout s danou strategií a postup v případě odlišného vývoje. U strategií se špatným poměrem zisku a ztráty doporučuji stanovit stop-loss. 86

87 ZÁVĚR Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy opčních strategií zjistit možnosti a způsoby vhodného využití těchto strategií a následně stanovit doporučení investorům týkající se obchodování s opcemi na kapitálových trzích. K tomu, abychom dosáhli hlavního cíle, jsme využili parciální cíle. V prvních dvou kapitolách byly zkoumány dílčí cíle, v rámci kterých byly charakterizovány a klasifikovány opční instrumenty a následně popsány jednotlivé opční strategie. S opčním obchodováním je také spojena řada výhod a rizik, které byly uvedeny ve třetí kapitole. Každý investor by je měl zohlednit, mezi nejdůležitějšími můžeme uvést pákový efekt, omezenost zisků a ztrát jednotlivých strategií, ztráta časové hodnoty opcí, změny implikované volatility, riziko dividend a další. Zda se jedná o výhodu či nevýhodu vždy závisí na pozici, ve které se nacházíme, například pokud opce prodáváme, je ztráta časové hodnoty pro nás výhodou naopak, pokud opce kupujeme, snižuje se hodnota námi vlastněné opce. Omezená ztráta ne vždy znamená menší rizikovost strategie, někdy je omezení ztráty způsobeno pouze nemožností ceny podkladového aktiva dosahovat záporných hodnot, jindy je ztráta omezená, ale maximální možná ztráta je relativně vysoká nebo je zde velký nepoměr zisku a ztráty. Mezi velmi rizikové strategie patří například iron condor nebo short straddle, kdy se při větším pohybu ceny dostáváme do velké ztráty. Rostoucí implikovaná volatilita je pro nás výhodná například u strategie long straddle nebo horizontal spread, naopak u strategie iron condor je rostoucí volatilita nevýhodou. Sledování volatility bychom jistě neměli zanedbávat, nejčastěji sledujeme, zda je konstantní a pohybuje se v nějakém pásmu nebo kdy dosahuje extrémních hodnot. Ve čtvrté kapitole byly zkoumány možnosti využití jednotlivých opčních strategií, ty byly rozděleny podle očekávaného pohybu ceny, jedná se však pouze o základní rozdělení. Mezi strategie vhodné pro výraznou změnu ceny patří například long straddle, strangle, strip, strap, naopak pro stagnaci je vhodný long butterfly, iron condor nebo horizontal spread. Vhodné využití strategií je možné rozšířit při různé volbě realizačních cen. Analýza opčních strategií byla provedena v páté kapitole, jako podkladová aktiva opcí byly vybírány akcie, ETF a indexy. V první části došlo ke srovnání všech uvedených opčních strategií při použití akciových opcí pro očekávaný růst ceny akcie, nebyly zde zahrnuty poplatky a strategie byly drženy v původní podobě až do expirace opcí. Jelikož za sledované období k růstu ceny opravdu došlo a tento růst byl významný, zaznamenali jsme u všech 87

88 strategií vhodných pro růst zisk, nejvyššího zisku bylo dosaženo se strategií long strap. Při zohlednění peněžních prostředků potřebných pro vytvoření strategií (v případě kreditních strategií zohlednění marginu), jsme zjistili, že největší zisk v procentech dosáhla strategie long call, u které jsme sice realizovali menší zisk než u long strap, ale na začátku jsme platili výrazně nižší opční prémii. U dalšího příkladu při použití opcí na ETF s očekávaným poklesem ceny za sledované období k poklesu nedošlo a konečná cena se příliš neodchýlila od ceny počáteční, což znamenalo, že jsme u většiny strategií realizovali ztrátu a ziskové byly naopak strategie vhodné pro stagnaci. V další části kapitoly byla provedena analýza pouze vybraných strategií, praktické příklady byly řešeny pomocí opčního softwaru OptionVue, díky němuž mohly být zahrnuty i poplatky. Většina strategií má nevýhodný poměr zisku a ztráty nebo ztrátu neomezenou, proto je velmi riskatní držet strategie až do expirace a nezasahovat do nich. S blížící se expirací navíc dochází k rychlému rozpadu časové hodnoty opcí a můžeme se tedy rychle dostat do velké ztráty. Proto považuji za vhodné stanovit si body pro výstup ze strategie, tedy stanovit cíl pro zisk a maximální ztrátu, kterou jsme ochotni akceptovat. Došlo ke srovnání strategií covered call a short put, které na první pohled vypadají stejně, jelikož mají stejný graf zisku a ztráty. Obě strategie použijeme pro očekávaný mírný růst a u obou strategií opce prodáváme, tudíž těžíme z rozkladu časové hodnoty. Zásadní rozdíl je v tom, že u covered call máme krytou pozici a u short put nekrytou. Při praktickém srovnání obě strategie dosáhly maximálního zisku, pokud bychom do nich nezasahvali a drželi je až do vypršení opcí, lépe však vyšla strategie short put. Při stanovení profit targetu a stop-lossu bychom obě strategie ukončili se ztrátou na úrovni stop-lossu. Dále bylo zjištěno, že vertikální spready mají lepší poměr zisku a ztráty, pokud je mezi realizačními cenami opcí větší vzdálenost. Při spekulaci na býčí trend, lze bull spread sestavit z call nebo z put opcí, z příkladu bylo zjištěno, že při posunu striků doprava byly vždy výhodnější debetní spready, u spreadů se striky kolem aktuální ceny akcie byly výsledky srovnatelné. Při zahrnutí marginu do výpočtu zisku a ztráty vyjádřené v procentech se tedy nepotvrdilo, že by kreditní spready byly obecně výhodnější. Při realizaci strategie iron condor bylo využito několik postupů, první variantou bylo nezasahování do strategie a druhou variantou byla aktivní správa strategie, vždy je však důležité stanovit si stop-loss, jelikož u této strategie je velmi nevýhodný poměr zisku a ztráty. V daných příkladech se osvědčilo stanovení realizačních cen na úrovni první a druhé deviace spíše než dle pravidel delty, tato varianta je však rizikovější. Celkově však můžeme říci, že 88

89 řízení strategie je nákladné a v případě, že podkladovým aktivem je index, který nevykazuje výrazné změny, vyplatí se spíše nezasahovat do strategie. Důležité je zkoumat také volatilitu, otevírat tuto strategii je výhodné při vysoké volatilitě, ale jelikož vega strategie je záporné, další vzestup volatility je pro nás nevýhodný, proto vyhledáváme spíše podkladová aktiva s konstantní volatilitou. Pro strategii horizontální spread naopak vyhledáváme aktiva s narůstající volatilitou, můžeme využít například situaci před zveřejněním nějaké významné zprávy, pokud čekáme, do té doby se cena příliš nezmění. V daném příkladu došlo k pohybu ceny, a proto byl spread rozšířen na dvojitý spread. Tato strategie ještě 2 dny do expirace dosahovala zisku, nicméně následný pokles ceny znamenal, že celý obchod skončil ve ztrátě. Na tomto příkladu jsme si ověřili, jak rychle se můžeme dostat do ztráty, pokud nemáme stanovený stop-loss. Poslední blíže zkoumanou strategií byl straddle, tato strategie byla aplikována na příkladu očekávané změny ceny způsobené vyhlášením výsledků hospodaření. Jelikož opravdu došlo k výrazné změně ceny, tato strategie zaznamenala zisk. Nesmíme však zapomínat, že před zveřejněním výsledků většinou implikovaná volatilita roste a poté prudce klesá, je tedy důležité, aby změna ceny byla výraznější než pokles volatility. Musíme si také uvědomit, že za sestavení straddlu platíme vysokou opční prémii, proto pokud máme jasnou představu, kterým směrem se cena pohne, je rozumnější investovat spíše do long call nebo long put. Závěrem bylo uvedeno několik doporučení pro investory. Vždy je důležité volit vhodnou opční strategii na základě očekávání pohybu ceny a dále také vhodně stanovit realizační ceny a upravit si danou strategii tak, aby co nejlépe odpovídala situaci, kterou předpokládáme. Též je nutné stanovit si cíle, kterých chceme dosáhnout s danou strategií a postup v případě odlišného vývoje. U strategií se špatným poměrem zisku a ztráty doporučuji stanovit stoploss. Ačkoli opční obchodování je stále populárnější, v České republice stále není rozvinuto. Investoři, kteří chtějí obchodovat s opcemi, využívají nejčastěji americké opční burzy. Důležitá je také volba brokera, jelikož u každého naleznete jiné poplatky. Je možné též využít některou z opčních platforem, většinu z nich si mohou investoři vyzkoušet na omezenou dobu zdarma. 89

90 90

91 SEZNAM LITERATURY Monografie: [1] AMBROŽ, Luděk. Měření rizika ve financích. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN [2] AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN [3] DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN [4] HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 8th ed. Boston: Prentice Hall, c s. ISBN [5] JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [6] JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada s. ISBN [7] JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [8] KOŠŤÁL, Josef a Ludvík TUREK. Opce: jak na obchodování s opcemi a výběr správné strategie. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN [9] MCMILLAN, L. McMillan on options. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c s. ISBN [10] MUSÍLEK, PETR. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, s. ISBN [11] MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN [12] REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN [13] REJNUŠ, Oldřich. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN [14] ROSS, Joe. Ziskové strategie pro opce a komodity. Praha: CZECHWEALTH, spol. s r.o., s. 91

92 [15] SCHOLLEOVÁ, Hana. Reálné opce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN [16] SVOBODA, Martin, Werner H HEUSSINGER a Christian W RÖHL. Asset guide: [průvodce finančními indexy]. 1. vyd. Brno: Computer Press, c s. ISBN [17] ŠIROKÝ, Jan. Praktický průvodce opčním obchodováním. Tetčice: Impossible, c s. ISBN [18] VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN [19] VLACHÝ, Jan. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, c s. ISBN Elektronické zdroje: [20] BLAŽEK, Jiří. Kalendářní spread, aneb radost z rozpadu časové hodnoty. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < kalendarni-spread-aneb-radost-z-rozpadu.html> [21] CBOE: IV index. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [22] CBOE: Margin calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [23] CBOE: Options Calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [24] FINANCE.YAHOO.COM: Charts - Russel [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < symbol=%5erut;range= , ;compare=;indicator=volume;charttype=ca ndlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;> [25] INVESTING ANSWERS. Covered Call. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < /covered-call-2163> [26] KRACÍK, Lukáš. Jaké jsou exotické opce a jejich varianty? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 92

93 [27] LIEW, Paul. Introducing Options Strategy - Vertical Spread. [online]. [cit ]. Dostupné zwww: < Spread&id= > [28] MAREČKOVÁ, Eva. Jak na opce: řecká písmena aneb proč mnozí nevydělávají. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [29] NASDAQ.COM: GOOG Earnings Date. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [30] ROHRBACHER, Jan. Opční strategie - Iron Condor, Butterfly II. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [31] ROHRBACHER, Jan. Opční strategie - Strategie Straddle, Strangle I. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < opcni-strategie-strategie-straddle-strangle-i-/> [32] STOLCERS, Pete. The Problem With Debit Spreads. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < problem_with_debit_spreads/> [33] ŠIROKÝ, Jan. Nebojte se opcí 5. díl: Opční strategie Iron Condor příklad. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < univerzita/investovani/2012/3/9/nebojte-se-opci-5-dil-opcni-strategie-iron-condorpriklad/> [34] ŠIROKÝ, Jan. Nebojte se opcí 7. díl: Vhodné akcie a opce pro strategii Put Writing. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [35] TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - AMZN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [36] TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - GLD. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [37] TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - PCLN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 93

94 [38] TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - SPY. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [39] THE OPTION GUIDE. In-The-Money Covered Call. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [40] THE OPTIONS INDUSTRY COUNCIL. Long Straddle. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < concepts/strategies/long_straddle.html> [41] U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY: Daily Treasury Yield Curve Rates. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 2013> 94

95 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Druhy opcí Tabulka č. 2: Exotické opce Tabulka č. 3: Faktory ovlivňující hodnotu opce Tabulka č. 4: Parametry strategie nákup kupní opce (long call) Tabulka č. 5: Parametry strategie krytá kupní opce (Covered call) Tabulka č. 6: Parametry strategie pojistný put (Protective put) Tabulka č. 7: Parametry strategie vertikální býčí rozpětí složené z kupních opcí Tabulka č. 8: Parametry strategie vertikální medvědí rozpětí složené z kupních opcí Tabulka č. 9: Parametry strategie motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Tabulka č. 10: Parametry strategie inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Tabulka č. 11: Parametry strategie kondor sestavený z kupních opcí Tabulka č. 12: Horizontální rozpětí sestavené z kupních opcí Tabulka č. 13: Parametry strategie ratio spread složený z kupních opcí Tabulka č. 14: Parametry strategie ratio backspread složený z kupních opcí Tabulka č. 15: Parametry strategie long straddle Tabulka č. 16: Parametry strategie long strangle Tabulka č. 17: Parametry strategie long strap Tabulka č. 18: Parametry strategie long strip Tabulka č. 19: Opční strategie podle omezení zisku a ztráty Tabulka č. 20: Vhodné opční strategie v závislosti na očekávaném pohybu ceny podkladového aktiva Tabulka č. 21: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro významný růst Tabulka č. 22: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro mírný růst/růst Tabulka č. 23: Analýza opčních strategií na akcii AMZN pro stagnaci Tabulka č. 24: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro významný růst Tabulka č. 25: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro mírný růst/růst Tabulka č. 26: Analýza opčních strategií na akcii GLD pro stagnaci Tabulka č. 27: Analýza strategií covered call, short put a long stock (akcie SPY) Tabulka č. 28: Srovnání parametrů vertikálních spreadů na akcie PLCN Tabulka č. 29: Srovnání výsledků vertikálních spreadů na akcie PLCN Tabulka č. 30: Iron condor bez řízení strategie Tabulka č. 31: Řízení strategie iron condor pomocí pravidel delty

96 Tabulka č. 32: Řízení strategie iron condor pomocí první a druhé deviace Tabulka č. 33: Shrnutí variant strategiíe Iron condor na index RUT Tabulka č. 34: Nákup strategie straddle na akcii GOOG vytvořené s různými realizačními cenami

97 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Kupní opce Graf č. 2: Prodejní opce Graf č. 3: Nákup kupní opce (Long call) Graf č. 4: Krytá kupní opce (Covered call) Graf č. 5: Pojistný put (Protective put) Graf č. 6: Vertikální býčí rozpětí složené z call opcí (Vertical bull call spread) Graf č. 7: Vertikální medvědí rozpětí složené z kupních opcí (Vertical bear call spread) Graf č. 8: Motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí (long call butterfly) Graf č. 9: Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z kupních opcí Graf č. 10: Kondor sestavený z kupních opcí (Long call condor) Graf č. 11: Jednoduché a dvojité kalendářní rozpětí Graf č. 12: Ratio spread složený z kupních opcí (Ratio call spread) Graf č. 13: Ratio backspread složený z kupních opcí Graf č. 14: Long straddle Graf č. 15: Long strangle Graf č. 16: Long strap Graf č. 17: Long strip Graf č. 18: Vývoj ceny akcie AMZN k datu Graf č. 19: Vývoj ceny akcie GLD k datu Graf č. 20: Vývoj ceny akcie SPY k datu Graf č. 21: Zisk/ztráta ze strategie covered call pro akcii SPY Graf č. 22: Zisk/ztráta ze strategie short put pro akcii SPY Graf č. 23: Vývoj ceny akcie PCLN k datu Graf č. 24: Zisk/ztráta strategie vertikální bull spread (call) na akcii PLCN Graf č. 25: Vývoj indexu Nasdaq 100 (NDX) k Graf č. 26: Zisk/ztráta strategie iron condor na index NDX se stanovením striků podle pravidel delty Graf č. 27: Zisk/Ztráta strategie iron condor na index NDX se stanovením striků na úrovni první a druhé deviace Graf č. 28: Vývoj indexu Russel 2000 (RUT) ke dni Graf č. 29: Zisk/ztráta strategie iron condor na index RUT se striky stanovenými podle pravidel delty

98 Graf č. 30: Zisk/ztráta strategie iron condor na index RUT se striky stanovenými podle první a druhé deviace Graf č. 31: Kalendářní spread vytvořený na indexu Russel Graf č. 32: Dvojitý kalendářní spread vytvořený na indexu Russel Graf č. 33: Vyhlašování výsledků hospodaření společnosti GOOGLE Graf č. 34: Analýza strategie long straddle

99 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Závislost časové hodnoty opce na době splatnosti opce Obrázek č. 2: Závislost časové hodnoty call opce na vztahu mezi realizační cenou a promptním cenou Obrázek č. 3: Shrnutí strategie long straddle

100 100

101 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Opční strategie Příloha 2 Analýza opčních strategií 101

102 102

103 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Příloha 1 Opční strategie V této příloze jsou uvedeny grafy zisku a ztráty, které nebyly uvedeny v kapitole 2. Pořadí strategií je shodné s kapitolou 2, nejprve jsou uvedeny základní strategie, poté rozpětí (spready) a nakonec strategie kombinující opce více typů. Na závěr budou též uvedeny strategie box spread a ladder, které ve druhé kapitole rozebrány nebyly. Prodej kupní opce (Short call) short call cena podkladového aktiva Parametry strategie prodej kupní opce (Short call) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Prodej kupní opce (Short call) 1 kupní opce omezený neomezená pokles Nákup prodejní opce (Long put) long put cena podkladového aktiva

104 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Parametry strategie nákup prodejní opce (Long put) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Nákup prodejní opce (Long put) 1 prodejní opce Prodej prodejní opce (Short put) 50 omezený (jelikož cena akcie nemůže být záporná) omezená pokles short put cena podkladového aktiva Parametry strategie prodej prodejní opce (Short put) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Prodej prodejní opce (Short put) 1 prodejní opce omezený omezená (jelikož cena akcie nemůže být záporná) růst Vertikální býčí rozpětí složené z prodejních opcí (Vertical bull put spread) long put (1x) short put (1x) bull put spread cena podkladového aktiva

105 Zisk / Ztráta Parametry strategie vertikální býčí rozpětí složené z prodejních opcí (Vertical bull put spread) Strategie Vertikální býčí rozpětí složené z prodejních opcí Nákup 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ) Prodej 1 prodejní opce (realizační cena X 2 >X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený omezená mírný růst, růst Vertikální medvědí rozpětí složené z prodejních opcí (Vertical bear put spread) long put (1x) short put (1x) bear put spread cena podkladového aktiva Parametry strategie vertikální medvědí rozpětí složené z prodejních opcí (Vertical bear put spread) Strategie Vertikální medvědí rozpětí složené z prodejních opcí Nákup 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ) Prodej 1 prodejní opce (realizační cena X 2 <X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený omezená mírný pokles, pokles

106 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí (Long put butterfly) long put (1x) short put (2x) long put (1x) long put butterfly cena podkladového aktiva Paramentry strategie motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí (Long put butterfly) Strategie Motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 >X 1 ) Prodej 2 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 a X 2 <X 3 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití stagnace, malý pohyb ceny Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí (Short put butterfly) short put (1x) long put (2x) short put (1x) short put butterfly cena podkladového aktiva

107 Zisk / Ztráta Parametry strategie inverzní motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí (Short put butterfly) Strategie Inverzní motýlkové rozpětí sestavené z prodejních opcí Nákup 2 kupní opce (realizační cena X 2 >X 1 a X 2 <X 3 ) Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 >X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený omezená velký pohyb ceny Butterfly lze sestavit také kombinací call a put opcí, nazýváme jej iron butterfly. Iron butterfly sestavíme spojením bear call spreadu s vyšší realizační cenou at-the-money a bull put spreadu s nižší realizační cenou at-the-money. Iron butterfly long put (1x) short call (1x) short put (1x) long call (1x) iron butterfly cena podkladového aktiva Parametry strategie iron butterfly Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Iron butterfly 1 kupní opce (realizační cena X 3 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), kde X 1 < X 3 1 kupní opce (realizační cena X 2 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 2 ), kde X 1 < X 2 < X 3 omezený omezená stagnace

108 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Kondor sestavený z prodejních opcí (Long put condor) long put (1x) short put (1x) short put (1x) long put (1x) long put condor cena podkladového aktiva Parametry strategie kondor sestavený z prodejních opcí (Long put condor) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Kondor sestavený z prodejních opcí 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 4 ), kde X 4 >X 1 1 prodejní opce (realizační cena X 2 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 3 ), kde X 1 < X 2 < X 3 < X 4 omezený omezená stagnace, malý pohyb ceny Inverzní kondor sestavený z kupních opcí (Short call condor) short call (1x) long call (1x) long call (1x) short call (1x) short call condor cena podkladového aktiva

109 Zisk / Ztráta Parametry strategie inverzní kondor sestavený z kupních opcí (Short call condor) Strategie Inverzní kondor sestavený z kupních opcí Nákup 1 kupní opce s realizační cenou X 2, 1 kupní opce s realizační cenou X 3 Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití 1 kupní opce s realizační cenou X 1, 1 kupní opce s realizační cenou X 4 (X 1 <X 2 <X 3 <X 4 ) omezený omezená velký pohyb ceny Inverzní kondor sestavený z prodejních opcí (Short put condor) short put (1x) long put (1x) long put (1x) short put (1x) short put condor cena podkladového aktiva Parametry strategie inverzní kondor sestavený z prodejních opcí (Short put condor) Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Inverzní kondor sestavený z prodejních opcí 1 prodejní opce s realizační cenou X 2, 1 prodejní opce s realizační cenou X 3, kde X 1 <X 3 1 prodejní opce s realizační cenou X 1, 1 prodejní opce s realizační cenou X 4, kde X 1 <X 2 <X 3 <X 4 omezený omezená velký pohyb ceny

110 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Iron condor 30 long put (1x) short call (1x) short put (1x) long call (1x) Iron condor cena podkladového aktiva Parametry strategie iron condor Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Iron condor 1 prodejní opce s realizační cenou X 1, 1 kupní opce s realizační cenou X 4, kde X 1 <X 4 1 kupní opce s realizační cenou X 2, 1 prodejní opce s realizační cenou X 3, kde X 1 <X 2 <X 3 <X 4 omezený omezená stagnace Ratio spread sestavený z prodejních opcí (Ratio put spread) long put (1x) short put (2x) ratio put spread cena podkladového aktiva

111 Zisk / Ztráta Parametry strategie ratio spread sestavený z prodejních opcí (Ratio put spread) Strategie Ratio spread složený z prodejních opcí Nákup 1 prodejní opce (s realizační cenou X 1 ) Prodej 2 prodejní opce (s realizační cenou X 2 <X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený omezená stagnace, malý pohyb ceny Ratio backspread složený z prodejních opcí (Ratio put backspread) short put (1x) long put (2x) ratio put backspread cena podkladového aktiva Parametry strategie ratio backspread složený z prodejních opcí (Ratio put backspread) Strategie Ratio backspread složený z prodejních opcí Nákup 2 prodejní opce (s realizační cenou X 2 <X 1 ) Prodej 1 prodejní opce (s realizační cenou X 1 ) Zisk Ztráta Vhodné použití omezený omezená velký pohyb ceny (spíše pokles)

112 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Short straddle short call (1x) short put (1x) short straddle cena podkladového aktiva Parametry strategie short straddle Strategie Short straddle Nákup Prodej 1 kupní opce, 1 prodejní opce (stejná realizační cena) Zisk omezený Ztráta neomezená Vhodné použití stagnace, malý pohyb ceny Short strangle short call (1x) short put (1x) short strangle cena podkladového aktiva

113 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Parametry strategie short strangle Strategie Short strangle Nákup Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 2 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), kde X 1 <X 2 Zisk omezený Ztráta neomezená Vhodné použití stagnace, malý pohyb ceny Short strap short call (2x) short put (1x) short strap cena podkladového aktiva Short strap Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Short strip 50 Short strap 2 kupní opce, 1 prodejní opce (stejná realizační cena) omezený neomezená stagnace, malý pohyb ceny short call (1x) short put (2x) short strip cena podkladového aktiva

114 Zisk / Ztráta Parametry strategie short strip Strategie Nákup Prodej Zisk Ztráta Vhodné použití Box spread Short strip 1 kupní opce, 2 prodejní opce (stejná realizační cena) omezený neomezená stagnace, malý pohyb ceny long call (1x) short call (1x) short put (1x) long put (1x) box spread cena podkladového aktiva Parametry strategie box spread Strategie Box spread Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 2 ), kde X 1 <X 2 Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 1 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ) Zisk omezený Ztráta omezená Vhodné použití kdykoliv (arbitráž) Strategie box spread se používá k arbitráži, strategie vzniká složením bull call spreadu a bear put spreadu se stejnými realizačními cenami a daty expirace opcí. Long box se využívá, když spready jsou podhodnocené, v opačném případě využijeme short box spread. Vzniká velmi malý zisk, který je ještě částečně nebo úplně smazán kvůli poplatkům.

115 Zisk / Ztráta Zisk / Ztráta Long call ladder long call (1x) short call (1x) short call (1x) long call ladder cena podkladového aktiva Parametry strategie long call ladder Strategie Long call ladder Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 1 ) Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 2 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 ), kde X 1 <X 2 <X 3 Zisk omezený Ztráta neomezená Vhodné použití stagnace, mírný růst Strategie short call ladder je opačnou stranegií k long call ladder, grafy zisku a ztráty těchto dvou strategií jsou souměrné podle osy x. Ladder jde samozřejmě sestavit i z put opcí. Short call ladder short call (1x) long call (1x) long call (1x) short call ladder cena podkladového aktiva

116 Zisk / Ztráta Parametry strategie short call ladder Strategie Short call ladder Nákup 1 kupní opce (realizační cena X 2 ), 1 kupní opce (realizační cena X 3 ), kde X 1 <X 2 <X 3 Prodej 1 kupní opce (realizační cena X 1 ) Zisk neomezený Ztráta omezená Vhodné použití velký pohyb (spíše rust) Long put ladder long put (1x) short put (1x) short put (1x) long put ladder cena podkladového aktiva Parametry strategie long put ladder Strategie Long put ladder Nákup 1 prodejní opce (realizační cena X 3 ) Prodej 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 2 ), kde X 1 <X 2 <X 3 ) Zisk omezený Ztráta neomezená Vhodné použití stagnace, mírný pokles

117 Zisk / Ztráta Short put ladder short put (1x) long put (1x) long put (1x) short put ladder cena podkladového aktiva Parametry strategie short put ladder Strategie Short put ladder Nákup 1 prodejní opce (realizační cena X 1 ), 1 prodejní opce (realizační cena X 2 ), kde X 1 <X 2 <X 3 Prodej 1 prodejní opce (realizační cena X 3 ) Zisk neomezený Ztráta omezená Vhodné použití významný pohyb (spíše pokles) Pro konstrukci grafů zisku a ztráty jednotlivých strategií byly využity opční prémie dle výpočtu podle Black-Scholesova vzorce pro oceňování opcí. Byly zvoleny následující parametry: spotová cena 300, realizační ceny v rozmezí 290 až 310, čas do expirace 50 dní, volatilita 20 % a úroková míra 1 %. Vypočtené opční prémie pro dané realizační ceny jsou uvedeny v následující tabulce. Použité opční prémie Realizační cena Opční prémie Call Put ,87 4, ,74 6, ,06 8, ,82 11, ,01 14,58

118

119 Příloha 2 Analýza opčních strategií Tato příloha je doplněním páté kapitoly, jež zahrnuje analýzu opčních strategií, o další tabulky a výsledky. U všech opčních strategií uvádím opční prémie opcí, které byly použity k sestavení daných strategií. Uvádím též výpočty teoretické hodnoty opcí dle Black- Scholesova vzorce. K výpočtu zisku a ztráty v procentech u debetních strategií byl použit vzorec: ( ), kde Profit/Loss je zisk nebo ztráta, kterou utržíme při ukončení strategií. CF (Cash flow) označuje peněžní tok, tedy částku, kterou platíme při otevření strategie. U debetních strategií je CF záporné. K výpočtu zisku a ztráty v procentech u kreditních strategií byl použit vzorec: ( ), kde margin call je počáteční požadavek na margin u jednotlivých strategií. U kreditních strategií je cash flow kladné, získáváme opční prémie, ale musíme mít na účtu minimálně částku, která odpovídá počátečnímu požadavku na margin. Margin se může v průběhu měnit, pokud se strategie vyvýjí jiným směrem než jsme očekávali. Pro zjednodušení však použijeme ve vzorci jen počáteční margin. Předpokládaný růst akcie AMZN V této části byly na základě předpokládaného pohybu ceny akcie porovnány všechny strategie. Dané strategie byly vytvořeny pomocí opcí s realizačními cenami 290, 295, 300, 305 a 310. Opční prémie byly použity ze softwaru OptionVue ze dne , kdy byly dané strategie otevřeny, přehled je uveden v následující tabulce (Tabulka 15) společně s výpočtem teoretické hodnoty opcí dle Black-scholesova modelu. Ocenění opcí na akcii AMZN pomocí B-S modelu Realizační cena Opční prémie Black-scholes Call Put Call Put ,30 5,70 15,69 5, ,15 7,50 12,51 7, ,45 9,80 9,72 9, ,15 12,55 7,42 12, ,30 15,65 5,52 15,23 Pramen: Opční prémie dle softwaru OptionVue, Black-scholes vlastní zpracování

120 V následující tabulce (Tabulka 16) jsou uvedeny strategie, u nichž je požadován margin. Cash flow je peněžní tok při otevření strategie, u kreditních strategií je peněžní tok kladný, jelikož získáme opční prémii. Margin requirement je počáteční požadavek na margin, margin call pak představuje peněžní obnos, který musíme mít na účtu, lze vyjádřit rozdílem margin requirement a cash flow. Požadovaný margin pro strategie na akcii AMZN Strategy Cash flow Margin requirement Margin call short put 980, , ,00 covered call 945, , ,00 inverse butterfly 40,00 500,00 460,00 inverse condor 85,00 500,00 415,00 ratio spread (call) 485, , ,00 ratio spread (put) 520, , ,00 ratio backspread (call) -485,00 500,00 985,00 short straddle 1925, , ,00 short strangle 1465, , ,00 short strip 2905, , ,00 short strap 2870, , ,00 Pramen: CBOE: Margin calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Můžeme si všimnout, že vysoký margin je požadován u strategií short strip, short strap, ale také u strategie covered call, což pak výrazně ovlivní zisk (ztrátu) vyjádřenou v procentech. Vývoj ceny akcie AMZN v průběhu do expirace opcí Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - AMZN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

121 V předchozím grafu (Graf 15) je uveden vývoj ceny akcie AMZN v době mezi otevřením a ukončením strategií, v tomto případě držíme strategie až do expirace opcí. Můžeme vidět, že k předpokládanému růstu nejprve opravdu došlo, poté cena prudce klesla, ale před vypršením opcí cena opět stoupla. Za sledované období tedy opravdu došlo k růstu ceny podkladového aktiva. Omezenost zisků a ztrát strategií vytvořených na akcii AMZN Strategie Max ztráta Max zisk Peněžní tok Zisk/Ztráta Margin call Z/Z % long stock neomezená neomezený -299,50 32,36 0,00 10,80% long call -945,00 neomezený -945, ,00 0,00 237,14% short put neomezená 980,00 980,00 980, ,00 16,36% covered call neomezená 945,00 945,00 945, ,00 6,74% protective put -980,00 neomezený -980, ,00 0,00 225,10% vertical bull spread (call) -230,00 270,00-230,00 270,00 0,00 117,39% butterfly -40,00 460,00-40,00-40,00 0,00-100,00% inverse butterfly -460,00 40,00 40,00 40,00 460,00 8,70% condor -85,00 415,00-85,00-85,00 0,00-100,00% inverse condor -415,00 85,00 85,00 85,00 415,00 20,48% ratio spread (call) neomezená 985,00 485, , ,00-30,00% ratio spread (put) neomezená 1020,00 520,00 520, ,00 9,01% ratio backspread (call) -985,00 neomezený -485, ,00 985,00 172,69% long straddle -1925,00 neomezený -1925, ,00 0,00 65,51% short straddle neomezená 1925, , , ,00-21,05% long strangle -1465,00 neomezený -1465, ,00 0,00 83,34% short strangle neomezená 1465, , , ,00-20,38% long strip -2905,00 neomezený -2905,00 281,00 0,00 9,67% short strip neomezená 2905, ,00-281, ,00-2,54% long strap -2870,00 neomezený -2870, ,00 0,00 122,02% short strap neomezená 2870, , , ,00-32,19% V předchozí tabulce (Tabulka 17) si můžete prohlédnout, jaké mají dané opční strategie maximální ztráty a zisky. Zelenou barvou je zvýrazněn případ, kdy bylo dosaženo maximálního zisku a červenou barvou je označeno dosažení maximální ztráty v době expirace opcí. Maxima omezeného zisku bylo dosaženo u strategií short put, covered call, vertical bull spread, inverse butterfly a inverse condor.

122 Předpokládaný pokles GLD V následující tabulce je uveden přehled opčních prémií i výpočet teoretických hodnot dle Black-Scholesova modelu. K sestavení strategií bylo využito opcí s realizačními cenami 125 až 131. Ocenění opcí na akcii GLD pomocí B-S modelu Realizační cena Opční prémie Black-Scholes model Call Put Call Put 125 5,15 2,49 5,22 2, ,5 2,85 4,58 2, ,95 3,25 3,99 3, ,35 3,75 3,42 3, ,9 4,25 2,95 4, ,47 4,8 2,51 4, ,09 5,4 2,13 5,33 Pramen: Opční prémie dle výstupu OptionVue, Black-scholes vlastní zpracování Následující tabulka zahrnuje přehled požadovaných marginů k jednotlivým strategiím. Nejvyšší požadovaný margin opět u strategie covered call, což je způsobeno tím, že potřebujeme 100 akcií pro vytvoření této strategie. Při poklesu ceny se bude požadovaný margin ještě zvyšovat. Margin kreditních strategií na akcii GLD Strategy Cash flow Margin requirement Margin call short call 335, , ,00 covered call 335, , ,50 vertical bear spread (call) 115,00 535,00 85,00 inverse butterfly 27,00 200,00 173,00 inverse condor 39,00 200,00 161,00 ratio spread (call) 245, , ,40 ratio spread (put) 275, , ,40 ratio backspread (put) -275,00 650,00 375,00 short straddle 710, , ,40 short strangle 615, , ,40 short strip 1085, , ,80 short strap 1045, , ,80 Pramen: CBOE: Margin calculator. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

123 Následující graf zobrazuje vývoj ceny akcie GLD v době mezi otevřením strategií a vypršením opcí. V prvních dnech cena klesala, poté prudce stoupla a poté klesala téměř celou dobu, nicméně těsně před vypršení opcí došlo opět k růstu ceny a výsledná cena byla na podobné úrovni ceny z Vývoj ceny akcie GLD v průběhu do expirace opcí Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - GLD. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Následující tabulka ukazuje omezenost zisků a ztrát daných strategií. Opět jsou barevně odlišeny dosažené zisky (ztráty), jež jsou pro danou strategii maximální. Můžeme si všimnout, že maximálního zisku dosáhly strategie short call, condor a short strangle, maximální možné ztráty dosáhla strategie inverse condor. Vidíme, že nejvyššího zisku vyjádřeného v procentech dosahujeme u strategie condor, u této strategie je to i maximální možný zisk, jeho hodnota však není příliš vysoká, pouze 161 USD. Vysokého procenta zisku je dosaženo díky nízkému peněžnímu toku, tedy částce, kterou musíme na začátku zaplatit pro vytvoření strategie. Jelikož se jedná o debetní strategii, není požadován ani margin.

124 Omezenost zisků a ztrát strategií vytvořených na akcii GLD Strategie Max ztráta Max zisk Peněžní tok Zisk/Ztráta Margin call Z/Z % short stock neomezená neomezený -127,67-0,34 0,00-0,27% short call neomezená 335,00 335,00 335, ,00 13,29% long put -375,00 neomezený -375,00-308,00 0,00-82,13% covered call neomezená 335,00 335,00 268, ,50 4,43% vertical bear spread (call) -85,00 115,00 115,00-18,00 85,00-21,18% butterfly -27,00 173,00-27,00 106,00 0,00 392,59% inverse butterfly -173,00 27,00 27,00-106,00 173,00-61,27% condor -39,00 161,00-39,00 161,00 0,00 412,82% inverse condor -161,00 39,00 39,00-161,00 161,00-100,00% ratio spread (call) neomezená 345,00 245,00 335, ,00 13,59% ratio spread (put) neomezená 375,00 275,00 342, ,40 13,48% ratio backspread (put) -375,00 neomezený -275,00-342,00 375,00-91,20% long straddle -710,00 neomezený -710,00-643,00 0,00-90,56% short straddle neomezená 710,00 710,00 643, ,40 25,18% long strangle -615,00 neomezený -615,00-615,00 0,00-100,00% short strangle neomezená 615,00 615,00 615, ,40 24,73% long strip -1085,00 neomezený -1085,00-951,00 0,00-87,65% short strip neomezená 1085, ,00 951, ,80 18,62% long strap -1045,00 neomezený -1045,00-978,00 0,00-93,59% short strap neomezená 1045, ,00 978, ,80 19,40% Covered call vs. Short put V následujících obrázcích můžeme vidět, jak vytváříme strategie covered call a short put pomocí softwaru OptionVue. V horní části u SPY Common vidíme počet nakoupených akcií. Opce najdeme ve střední části tabulky, pokud je u realizační ceny uveden symbol C, jedná se o kupní opci, pokud je uvedeno P, pak je to opce prodejní. Značka -1 znamená prodej příslušné opce, naopak +1 značí nákup. V levé dolní části je uveden margin a dále zde můžeme sledovat i Zisk/Ztrátu strategie, poplatky (commis) i opční charakteristiky. Strategii covered call jsme tedy vytvořili nákupem 100 akcií SPY za cenu akcie 168,61 USD a prodejem call opce na striku 167, kde jsme získali opční prémii 336 USD. Pro vytvoření strategie jsme zaplatili poplatek 29,90 USD a je také požadován margin, který činí USD.

125 Vytvoření strategie covered call (akcie SPY) Pramen: OptionVue 7 Neměli bychom též zapomínat na oceňování opcí, abychom zjistili, zda jsou opční prémie blízké jejich teoretické hodnotě. Z následující tabulky můžeme vidět, že call opce je podhodnocená a put opce je nadhodnocená. Jelikož opce prodáváme, je nadhodnocená put opce pro nás výhodná, jelikož kupující nám zaplatí víc, než kdyby byla opční prémie shodná s teoretickou hodnotou. Ocenění opcí pomocí B-S vzorce Opční prémie Black-Scholes Realizační cena Call Put Call Put 167 3,36 2,90 3,93 2,09 Pramen: Opční prémie dle výstupu OptionVue, Black-scholes vlastní zpracování Strategii short put jsme vytvořili prodejem prodejní opce též s realizační cenou 167, prodejem jsme získali 250 USD. Poplatky činí pouze 14,95 USD, avšak opět máme stanovený margin, ten činí USD. Můžeme se všimnout, že požadovaný margin při otevření strategie je nižší než u strategie covered call.

126 Vytvoření strategie short put (akcie SPY) Pramen: OptionVue 7

127 V následující tabulce je uveden přehled vývoje strategií covered call, short put a long stock. Je zde uveden jak zisk dané strategie v konkrétní den, tak i zisk/ztráta vyjádřený/á v procentech. Vývoj strategií covered call, short put a long stock Datum Počet dnů do expirace Cena Změna ceny Covered call Short put Long stock Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % Z/Z Z/Z % , ,63% -32-0,65% -14,95-0,18% ,33 0,43% -10-0,12% 9 0,18% -14,23-0,17% ,16-0,10% -18-0,22% -2-0,04% -14,40-0,17% ,60 0,85% 32 0,39% 50 1,02% -12,96-0,15% ,78 0,11% 40 0,49% 58 1,18% -12,78-0,15% ,00 0,13% 53 0,65% 69 1,40% -12,56-0,15% ,46 1,44% 113 1,38% 138 2,81% -10,10-0,12% ,94-0,88% 41 0,50% 139 2,83% -11,62-0,14% ,14-1,05% 0 0,00% 97 1,97% -13,42-0,16% ,54-0,35% -12-0,15% 86 1,75% -14,02-0,17% ,45-0,05% -12-0,15% 87 1,77% -14,11-0,17% ,50 0,62% 20 0,24% 117 2,38% -13,06-0,15% ,50-1,17% -42-0,51% 59 1,20% -15,06-0,18% ,71-0,47% -81-0,99% 17 0,35% -15,85-0,19% ,31 0,36% -43-0,52% 53 1,08% -15,25-0,18% ,26-0,03% -39-0,48% 58 1,18% -15,30-0,18% ,06-0,12% -50-0,61% 47 0,96% -15,5-0,18% ,13 0,04% -36-0,44% 60 1,22% -15,43-0,18% ,67-0,27% -54-0,66% 41 0,83% -15,89-0,19% ,36-0,18% -61-0,74% 37 0,75% -16,20-0,19% ,48-1,12% ,92% -63-1,28% -18,08-0,21% ,75 1,37% -4-0,05% 90 1,83% -15,81-0,19% ,60 1,10% 62 0,76% 157 3,19% -13,96-0,17% ,52-0,05% 53 0,65% 147 2,99% -14,04-0,17% ,55 0,61% 84 1,02% 176 3,58% -13,01-0,15% ,64 0,64% 102 1,24% 204 4,15% -11,92-0,14% ,67 0,02% 117 1,43% 214 4,35% -11,89-0,14% ,00 1,36% 119 1,45% 218 4,44% -9,56-0,11% ,39 0,22% 172 2,10% 241 4,90% -9,17-0,11% dle výstupu softwaru OptionVue

128 Vertical spreads Pro srovnávání vertikálních spreadů jsme využívali opce s realizační cenou od 955 USD do USD. V následující tabulce jsou uvedeny opční prémie call i put opcí a také teoretická hodnota opcí vypočítaná pomocí B-S vzorce. Ocenění opcí akcie PCLN dle B-S a jejich opční prémie Strike Opční prémie Black-Scholes Call Put Call Put ,00 15,15 35,63 14, ,85 17,10 32,37 16, ,85 19,05 29,26 18, ,10 21,35 26,56 20, ,55 23,65 23,90 23, ,10 26,15 21,54 25, ,80 28,95 19,21 28, ,70 31,90 17,05 31, ,80 34,75 15,06 34, ,00 38,15 13,34 37, ,50 41,65 11,78 40, ,00 45,00 10,25 44, ,55 48,95 8,87 48,00 Pramen: Opční prémie dle výstupu OptionVue, Black-scholes vlastní zpracování Sestavujeme býčí vertikální spready, můžeme je sestavit jak z call opcí, tak pouze z put opcí. Call opce jsou podle výpočtu podhodnoceny a put opce nadhodnoceny, opce nakupujeme i prodáváme, je pro nás tedy výhodná teoreticky správná hodnota. Vývoj ceny akcie PCLN v průběhu do expirace opcí Pramen: TRADINGCHARTS.COM: Daily Stock Prices Chart - PCLN. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

129 Iron condor V následujícím grafu jsou uvedeny změny v indexu Nasdaq 100 ve sledovaném období od otevření strategie iron condor do expirace opcí. Vývoj indexu NDX v průběhu do expirace opcí Pramen: FINANCE.YAHOO.COM: Charts - Russel [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < range= , ;compare=;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcv alues=0;logscale=off;source=undefined;> Sestavení strategie iron condor na index NDX dne dle pravidel delty Pramen: Software OptionVue

130 Sestavení strategie iron condor na index NDX dne s realizačními cenami na úrovni první a druhé standardní deviace Pramen: Software OptionVue Vytvoření strategie Iron condor na index RUT dne dle pravidel delty Pramen: Software OptionVue

131 Iron condor dle pravidel delty po první úpravě dne Pramen: OptionVue Iron condor dle pravidel delty po první úpravě Pramen: OptionVue

132 Iron condor dle pravidel delty po druhé úpravě dne Pramen: OptionVue Iron condor dle pravidel delty po druhé úpravě dne Pramen: OptionVue

133 Iron condor dle pravidel delty 7 dní před expirace dne Pramen: OptionVue Iron condor dle pravidel delty 7 dní před expirací dne Pramen: OptionVue

134 Vývoj indexu RUT v průběhu do expirace opcí Pramen: FINANCE.YAHOO.COM: Charts - Russel [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < =%5Erut;range= , ;compare=;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair =on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;> Pokud bychom strategii iron condor neřídili, dosáhli bychom zisku v případě, že cena bude mezi nulovými body této strategie a ty jsou 968,27 a 1 116,73. Z předchozího grafu vidíme, že cena byla v době expirace opcí mezi těmito body, a proto bychom dosáhli maximálního zisku ze strategie, tedy 188 USD. Kdybychom si však stanovili stop-loss na 1,5 násobku profit targetu (profit target 70 % max. zisku, tj. zisk 131,60 USD, stop-loss při ztrátě větší než 197,40 USD), strategii bychom uzavřeli již po 7 dnech od vytvoření strategie, jelikož kvůli poklesu ceny byla naše ztráta větší než stop-loss (-245 USD). Odlišným přístupem je sestavení iron condora na úrovni první a druhé deviace, níže jsou uvedeny změny při řízení této strategie, včetně nových grafů zisku a ztráty.

135 Vytvoření iron condora na index RUT dne dle stanovení striků na úrovni první a druhé deviace Pramen: OptionVue Stav iron condora na index RUT dne dle stanovení striků na úrovni první a druhé deviace Pramen: Software OptionVue

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29 Úvod 1 Kapitola 1: Vývoj opcí a základní terminologie 3 Historie novodobých opcí 3 Základní pojmy a terminologie 4 Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) 4 Automatická uplatnění 5 Předčasné uplatnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy OPCE Studijní text č. k předmětu Nástroje finančních trhů Doc. Ing. Oldřich Dědek CSc. A. MECHANIKA OPČNÍCH TRHŮ 1. Základní pojmy

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Srpen, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Oceňování finančních derivátů Marcela Škodová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Vhodnost použití opčních strategií typu spread v návaznosti na vývoj burzovního indexu

Vhodnost použití opčních strategií typu spread v návaznosti na vývoj burzovního indexu Vhodnost použití opčních strategií typu v návaznosti na vývoj burzovního indexu Andrea Kolková 1 Abstrakt Počet derivátových obchodů ve světě neustále roste. Tyto obchody se postupně stávají stále složitější

Více

Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková

Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková Oceňování finančních derivátů Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková 1 Tento učební text vznikl za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Užití systému Mathematica při hodnocení. Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Užití systému Mathematica při hodnocení. Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Bakalářská práce Užití systému Mathematica při hodnocení finančních derivátů Jan Hanák Vedoucí bakalářské práce Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Praha 2004 Obsah 1 Úvod 3 2 Finanční deriváty 4 2.1 Definice..............................

Více

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Obsah 1. Úvod... 2 2. Přehled portfolia... 3 3. Riziko portfolia v praxi... 5 4. Riziko u profilu Active a Trader... 20 DEGIRO B.V. je investiční společnost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti vybraných opčních strategií na finančních trzích a jejich porovnání s dalšími investičními možnostmi Analysis of efficiency

Více

Systematizace derivátních finančních nástrojů

Systematizace derivátních finančních nástrojů Systematizace derivátních finančních nástrojů Peter Mokrička 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá vymezením a systematizací derivátních finančních nástrojů, rozlišuje pojmy deriváty a derivátní finanční nástroje,

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Binomický model oceňování opcí Plzeň 2013 Jakub Štaif Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY Bc. Mojmír Boček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt správného účtování, oceňování a vykazování

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více