PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small company in the e-business field Bakalářská práce Vedoucí práce : Autor : Ing. Mgr. Jan Žák Jan Šimeček Brno, květen 2008

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Jan Šimeček Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku v oblasti e-businessu Ná z e v p r ác e v a nglič t i ně: Business plan and founding of a small company in the e- business field Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Rok obhajoby: 2008 Mgr. Ing. Jan Žák Anotace Bakalářská práce Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku v oblasti e-businessu se zabývá strategickou analýzou a tvorbou strategie pro podnikatelský subjekt. Teoretická část se zaměřuje na strategické řízení, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýzu a oblast e-businessu. Praktická část pojednává o strategickém postupu při zakládání podniku fyzické osoby, který se zabývá prodejem oblečení. Výsledkem této práce je návrh konkrétní strategie firmy při vstupu na trh. Annotation The goal of the submitted thesis: Business plan and strategy of a small company in the e-business field is considering strategic analysis and elaboration of strategy for a business unit. Theoretical part is focused on strategic management, analysis outside and inside background, SWOT analysis and the e-business field. Practical part deals with the strategic procedure of the founding of single proprietorship, which is engaged in sale of clothes. Conclusion of this work is to propose concrete strategy of company, which is entering the market. Klíčová slova Podnikatelský plán, strategické řízení, strategická analýza, e-business, Internet, malý a střední podnik. Keywords Business plan, strategic management, strategic analysis, e-business, Internet, small company.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku v oblasti e-businessu vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Ing. Jana Žáka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 26. května 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Ing. Janu Žákovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji Bc. Janu Vařekovi za poskytnuté informace a konzultace.

5 OBSAH OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Malý a střední podnik Definice drobných, malých a středních podniků Výhody a nevýhody malých a středních podniků (podle Novotného) Význam MPS Právní forma podniku Podnikatelský plán Struktura podnikatelského plánu Strategie podniku Strategické řízení Pojem strategie Strategické myšlení Strategické plánování Strategické cíle Strategická analýza Analýza vnějšího prostředí podniku Analýza vlivu makrookolí PEST analýza Analýza metodou 4C Analýza mikrookolí Sektor zákazníků Sektor dodavatelů Sektor konkurentů Porterův model konkurenčního prostředí BCG matice Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza vnitřních faktorů podniku Identifikace zdrojů podniku a jejich analýza SWOT analýza E-business E-obchod Výhody a nevýhody E-obchodu PRAKTICKÁ ČÁST Založení podniku Právní forma podniku

6 8.2 Živnostenské podnikání Plátce DPH Software, hosting a doména Náklady na založení podniku Analýza vnějšího prostředí podniku Analýza vlivu makrookolí Politické prostředí Ekonomické prostředí Sociální prostředí Technologické prostředí Analýza mikrookolí Analýza zákazníků Analýza dodavatelů Analýza konkurence Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza zdrojů SWOT analýza Strategie podniku při vstupu na trh Vize a poslání podniku Cíle podniku Realizace cílů Výhledový finanční plán Plán nákladů Plán tržeb Plánovaný výkaz zisků a ztrát Cash Flow Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK PŘÍLOHA Dotazník

7 ÚVOD V dnešní době podniky nezbytně potřebují jasné strategie, které je dobře připraví na různé situace. Ale řada malých a středních podniků nemá strategii, kterou by se řídily. Přístupy strategické analýzy by měly být jedním z nejvýznamnějších požadavků kladených na vedoucí pracovníky. Chce-li mít podnik v prostředí tržní ekonomiky úspěch, musí se zabývat vývojovými trendy působícími v jeho okolí, hledat, využívat a reagovat na nové příležitosti. To mu pomůže ke zvýšení konkurenceschopnosti. Nacházíme se v období globalizace, a proto je zvolení správné strategie podniku o to složitější. Ta se značně projevuje i v oblasti e-businessu. Rozšiřování a používání internetu neustále roste. Internet je propojován stále více s různými oblastmi života člověka. V dnešní době by se dalo říct, že firma, která není na internetu, jakoby neexistovala a nemůže dosáhnout velkého úspěchu. Cílem této práce je provést strategickou analýzu a navrhnout strategii pro založení podniku. V našem případě půjde o podnik fyzické osoby, zabývající se prodejem oblečení přes internet. Začneme teoretickou částí, jejíž úkolem je za pomoci dostupných zdrojů informací (literatura, internet a legislativa) připravit oporu pro praktickou část bakalářské práce. Představíme způsoby strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, analýzu silných a slabých stránek a formy zakládání podniku. Také si definujeme pojmy malý a střední podnik, podnikatelský plán, e-business a e-shop. V praktické části zvolíme konkrétní zakládaný podnik v oblasti e-businessu. Navrhneme pro něj nejlepší právní formu založení podniku. Dále na podnik aplikujeme popsané metody z teoretické části, uvedeme důvody pro jejich použití a jaké závěry z provedené analýzy vyplívají pro tvorbu strategie podniku. Na konci praktické části naznačíme návrh konkrétní strategie podniku. Při zpracování této bakalářské práce použijeme metody literární rešerše, deskripce, analýzy, dedukce, syntézy a rozhovoru

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Malý a střední podnik 1.1 Definice drobných, malých a středních podniků Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č.364/2004 ze dne 25. února 2004: 1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud: a. zaměstnává méně než 250 zaměstnanců; b. jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR, nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a. zaměstnává méně než 50 zaměstnanců; b. jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a. zaměstnává méně než 10 zaměstnanců; b. jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 1.2 Výhody a nevýhody malých a středních podniků (podle Novotného) 1 Malé a střední podniky produkují množství nejrůznějších statků a služeb nezbytných pro chod národního hospodářství. Využívají k tomu svých předností, které mají oprati velkým podnikům. Mezi hlavní výhody malých a středních podniků patří: pružné reagování na změny, inovativnost, vytvoření nových pracovních příležitostí, odolnost proti hospodářské recesi rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. 1 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : MU ESF Brno, s ISBN

9 Vedle uvedených předností, provází existenci malých a středních podniků i některé nevýhody vůči velkým podnikům. Jako hlavní nevýhody malých a středních podniků lze uvést především: omezené množství zaměstnávání odborníků ve správě a řídící činnosti, vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky, omezené množství získávání výhod z rozsahu produkce, omezené prostředky na propagaci a reklamu. 1.3 Význam MPS Malé a střední podniky hrají v ekonomice důležitou roli. Důkazem je jejich rozhodující podíl na celkovém počtu podnikatelských subjektů v rámci Evropské unie, jak můžeme vidět na grafu č. 1. Graf č. 1: Zastoupení kategorií podniků na celkovém počtu v roce 2003 v EU Pramen: European Business Facts and figures Luxemburg : Office for Official Publications of the Europ, ISBN Právní forma podniku Podle Novotného 2 je podnik institucionálním vyjádřením podnikaní jako soustavné činnosti, prováděné podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podniky můžeme podle právní formy rozčlenit na podniky jednotlivce neboli podnik fyzické osoby, osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost) a družstva. Volba právní formy je důležitá z hlediska způsobu získávání kapitálu, daňové povinnosti apod. 2 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : MU ESF Brno, s ISBN

10 2 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se zahájením podnikatelské činnosti, či fungováním existující firmy. 3 Měl by odpovídat na následující otázky: Kde jsme? Kam se chceme dostat? Jak se tam dostaneme? Podnikatelský plán využijeme např. při zakládání podniku, pro činnost a rozvoj podniku, při získávání bankovních úvěrů, dotací či podpor, pro jasnou perspektivu zaměstnanců, při vstupu nových investorů, vlastníků apod. 2.1 Struktura podnikatelského plánu Mezi standardní části podnikatelského plánu patří: 1. Titulní strana - obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh podnikání, prohlášení o potřebě financování, prohlášení o důvěrnosti zprávy atd. 2. Obsah usnadňuje orientaci v dokumentu. 3. Shrnutí stručně informuje o tom, co bude obsahem. Součástí shrnutí bývá také popis podnikatelského záměru a cílů podniku. 4. Popis podniku, produkt představení podniku a produktu. 5. Analýza trhu a konkurence úkolem je vydělení cílového trhu, analýza zákazníků, analýza konkurenčního prostředí, stanovit distribuční kanály a analýza silných a slabých stránek. 6. Marketingový plán jeho součástí je stanovení ceny produktu, způsob a distribuce prodeje, reklama a opatření na podporu prodeje. 7. Organizační plán obsahuje formu vlastnictví podniku, informace o osobách podílejících se na podnikání (zaměstnancích), pracovní podmínky a mzdy. 8. Finanční plán jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Ukazuje, jak podnik bude nakládat s finančními prostředky. Součástí by měla být rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow. 9. Přílohy - např. výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností podniku, certifikáty, licence, výsledky průzkumu trhu, důležité smlouvy atd. 3 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1.vyd. Praha: Grada, s. 89. ISBN

11 3 Strategie podniku 3.1 Strategické řízení Všeobecně je možno říci, že podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí hlavně na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Poznání, hodnocení a racionální uplatnění poznatků o objektivních vývojových tendencích v řízení podniku se tak stává jedním z nejvýznamnějších požadavků, kladených na vedoucí pracovníky. 4 Strategické řízení by mělo být považováno za nikdy nekončící proces opakujících se logicky po sobě jdoucích krocích. Nejdříve by se mělo začít vymezením poslání firmy a jejich cílů, pak strategickou analýzou, pokračovat vypracováním možných variant řešení, dále výběrem a implementací optimálních strategií a nakonec kontrolou a opravami průběhů jejich realizace. Ve skutečnosti je strategický management souvislý proces současně probíhajících činností. 3.2 Pojem strategie Pojem strategie (strategické řízení) úzce souvisí s cíli, které firma sleduje. Cíle jsou požadované budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie znázorňují základní ideje o tom, jakým způsobem budou podnikové cíle dosaženy. Cíle můžeme dosáhnout využitím různých strategií. Strategie ukazuje budoucí činnost podniku, při které dojde k naplnění cílů. 3.3 Strategické myšlení 5 Strategické myšlení představuje schopnost pohlížet na své možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího prostředí, dělat variantní plánování a uvažovat permanentnost změn, pružně na ně reagovat a ovlivňovat je, promyšleně přeskupovat zdroje a učit se kreativně překonávat problémy s využitím potenciálu všech spolupracovníků. Mezi přínosy strategického myšlení patří delší životní cyklus výrobku, rychlejší a jistější návratnost vložených prostředků a rychlé dosažení zisků, vyšší efektivnost a produktivita, méně krizového řízení, lepší zpětná vazba a poučení, zlepšení týmové práce a týmové atmosféry. Překážkami strategického myšlení jsou chybějící vize, nesystémovost, nepřipravenost ke změnám, obranné jednání, krátkozrakost, byrokracie, výrobní nebo naopak prodejní 4 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 3. ISBN X. 5 Zpracováno podle KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha : Computer Press, s. 5. ISBN

12 orientace, paradigmata, osobní zájmy, falešný pragmatismus, špatná informovanost, formalismus, nerozhodnost a nedůslednost. Za principy úspěšného strategického myšlení lze označit úsilí o analyzování prostředí, budování vizí, orientaci na zákazníka, systémovost, variantnost, proaktivnost, koncentraci zdrojů, pružnost, inovativní přístup, připravenost ke změnám, uplatňování filozofie jakosti, vyhledávání a tvůrčí řešení problémů, učení se, snahu o integraci firmy, zaujatost a disciplínu. 3.4 Strategické plánování Plánování je aktivita, která zahrnuje rozhodování o cílech, prostředcích, způsobu vykonávání a očekávaných výsledcích. Plánování je proces, který musí začít na vrcholu firmy. Hlavní prioritou by měly být strategické cíle společnosti. Strategické plánování by mělo dát odpověď na tři základní otázky : 1. Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat? 2. Jakých cílů chceme dosáhnout? 3. Jak budeme řídit podnikové aktivity, abychom dosáhli zvolených cílů? 6 Strategické plánování je neustálý cyklus začínající formulováním poslání společnosti, pokračuje analýzou jejího vnějšího prostředí, konkurence, vnitřních zdrojů a schopností a současného stavu (výkonu) společnosti. Dále se pokračuje stanovením konkrétní strategické vize a konečných strategických cílů, generování alternativních strategií a výběr strategie na základě zvolených kritérií. Následuje stanovení krátkodobých cílů, taktik a projektů, které vedou k implementaci strategického plánu. V průběhu celého cyklu je proces sledován a při zjištění kritických odchylek jsou přijímány nápravné akce. 7 Poslání společnosti nám udává, kam by měl podnik směřovat. Vymezuje, co budeme produkovat, na jakých trzích budeme působit, a jak bude probíhat řízení firmy. Poté by měly být vymezeny předběžné strategické cíle, které vycházejí z předchozí práce. Strategické cíle se tak stávají východiskem pro další činnost strategického managementu. 6 KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s Zpracováno podle KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s

13 Obr. č. 1: Základní strategický plánovací model Pramen: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha : Computer Press, s. 19. ISBN Strategické cíle Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií. Různé podniky mají různé cíle (např. ziskovost, růst, podíl na trhu, spokojenost zákazníků, kvalita výrobků a služeb, vědeckotechnický rozvoj, hospodárnost). 8 Strategické cíle se musí v průběhu času přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí, popřípadě tomu, jak jsou stávající cíle úspěšně či neúspěšně realizovány. Literatura doporučuje vymezení cílů tak, aby byly SMART: S - stimulating - cíle musí stimulovat, motivovat k dosažení co nejlepších výsledků, M - measurable - dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné, A - acceptable - cíle by měly být přijaty těmi, kdo je budou plnit, R - realistic doporučuje se, aby cíle byly reálné, dosažitelné, T - timed určené v čase. 8 Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 10. ISBN X

14 Rozhodování o cílech je v realitě ovlivňováno nejrůznějšími faktory: 9 1. Vliv prostředí, v němž podnik působí. 2. Očekávání důležitých stakeholders. 3. Objem dostupných výrobních faktorů. 4. Interní vztahy. 5. Vlastnosti a schopnosti managerů. 6. Minulý vývoj podniku. 3.6 Strategická analýza Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. 10 Základními prvky strategické analýzy jsou analýza okolního prostředí, analýza konkurence a analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti. 11 Obr. č. 2: Strategická analýza Pramen: SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 5 ISBN Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 11. ISBN X. 10 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 3. ISBN KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s

15 4 Analýza vnějšího prostředí podniku Hlavní příčiny růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn fungování podniku jsou v převážné většině případů dány především vlivem faktorů okolí a teprve na druhém místě jeho vnitřním stavem. Strategická analýzy okolí je proces, pomocí něhož stratégové okolí firmy monitorují, a zjištěné skutečnosti vyhodnocují tak, aby v konečné fázi byli schopni určit příležitosti a hrozby, které jednotlivé faktory okolí podniku představují. Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu význačněji ovlivňovat. 12 Obr. č. 3: Členění okolí podniku dle Houldena Pramen: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 36. ISBN X. 4.1 Analýza vlivu makrookolí Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, v němž se podnik pohybuje. Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a bez ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik zde nemá bezprostřední možnost aktivně stav tohoto okolí ovlivňovat, může však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat, připravit se na určité alternativy, a tím ovlivnit nebo změnit směry svého vývoje Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 34. ISBN X. 13 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 10. ISBN

16 4.1.1 PEST analýza Jednotlivá písmena tvoří čtyři oblasti vnějšího prostředí: P Politické E Ekonomické S Sociální T Technologické Někdy je PEST analýza rozšířena o oblast ekologickou a legislativní, pak ji nazýváme jako SLEPTE analýzu. Analýza PEST vychází z poznání minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech. Podrobnější rozdělení je navržené na obr. č Obr. č. 4: PEST analýza vlivů prostředí Pramen: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s

17 Není nutné vypracovat kompletní seznam těchto faktorů. Na podnik mají většinou vliv jen některé z nich. Musí být proto zaměřena na ty faktory, které jsou významné právě pro určitý podnik Analýza metodou 4C Podnik většinou začíná své aktivity na jednom, zpravidla domácím trhu. Během vývoje se ovšem často stane, že se pro růst podniku stane tento trh malým, nasyceným. To je okamžik pro cestu globální expanze. Navíc globální konkurence a odstraňování překážek mezinárodního obchodu je všeobecným trendem. 15 Metodu 4C lze použít jak k analýze globalizačních trendů, tak i lokálních podmínek. Anglickými slovy (začínajících na C) jsou označeny čtyři oblasti a to: Customers (zákazníci) Country (národní specifika) Costs (náklady) Competitors (konkurence) Customers Zákazníci začínají v některých odvětvích na různých trzích čím dál více projevovat podobný vkus. V jiných však přetrvávají specifické zákaznické preference. Poznání takových situací umožňuje globálně podnikajícím společnostem volit buď jednotný globální nebo diferencovaný lokální přístup. Country Národní specifika se mohou projevovat v celních bariérách, ochranářské politice, rozdílných standardech, odlišných kulturních normách atd. Na druhé straně postupuje globální liberalizace obchodu. Costs Náklady na výrobu a marketing vytváří tlak na výkony a standardizaci, jejichž finanční výhodnost se projevuje při globální působnosti. Směnné kurzy nebo rozdíly v ceně pracovní síly pak přinášejí úspory při působení v některých zemích. Competitors Konkurence je čím dál globálnější a vyvíjí tlak i na regionální společnosti. Ty zase mohou s ohledem na národní specifika s úspěchem odolávat globálním strategiím SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 17. ISBN KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie : plánování realizace. Praha : Computer Press, s

18 4.2 Analýza mikrookolí Klíčovou roli v analýze mikrookolí hraje především vymezení relevantního odvětví podniku a definování konkurenčních sil. Cílem analýzy odvětví je zjistit hlavní hybné síly, které v odvětví působí. Další důležitou věcí je odhadnutí budoucích vývojových trendů. Podle Keřkovského a Vykypěla je oborové okolí podniku ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky Sektor zákazníků 17 Podnik musí v první řadě zajímat, kdo jsou jeho zákazníci a jaké potřeby a očekávání jejich zákazníci mají. Stejně tak je musí zajímat, kdo může být jejich potenciálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy, které by jejich zákazníky mohly vést ke změnám požadavků a chování. Je třeba mít na zřeteli, že udržet si dosavadního zákazníka je většinou levnější než získat nového. Analýzu sektoru zákazníků je třeba zaměřit především na identifikaci zákazníka a na faktory, které ho ovlivňují při nákupu. Dále pak na faktory demografické a geografické Sektor dodavatelů 18 Jde především o to analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. Relativní sílu dodavatelů vůči jejich zákazníkům je možno dobře ohodnotit pomocí Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního prostředí. Síla odběratele závisí na velikosti samotného podniku, jak významnou část obchodu odběratel pro dodavatele představuje, a jaké je konkurenční prostředí. Nutné je rovněž analyzovat dostupnost a náklady na materiál, polotovary, energie, kapitál a pracovní síly. Dostupnost a náklady těchto zdrojů musí být posuzovány i z hlediska času Sektor konkurentů 19 Analýza konkurentů hledá zejména odpovědi na následující otázky: Jaká je současná pozice naší firmy vůči konkurentům? Jak se konkurence mění a vyvíjí? V jaké fázi životního cyklu se nachází výrobky? Existence substitutů? Jaká je rentabilita odvětví vůči jiným srovnatelným odvětvím? Vstupují noví konkurenti nebo někdo opouští náš obor? V odvětví můžou existovat bariéry vstupu a výstupu do/z odvětví. 17 Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 42. ISBN X. 18 Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 43. ISBN X. 19 Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 45. ISBN X

19 4.2.4 Porterův model konkurenčního prostředí Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí se často využívaným nástrojem pro analýzu oborového okolí podniku. Tento model definuje pět základních faktorů, které určují pozici firmy v odvětví. 1. Síla kupujících. 2. Síla dodavatelů. 3. Ohrožení ze strany potenciálních nových účastníků. 4. Ohrožení ze strany náhrad. 5. Konkurenční rivalita BCG matice Metoda rozděluje podnikatelské jednotky do dvourozměrné matice s cílem identifikovat, které jednotky poskytují velký potenciál, a které pouze spotřebovávají zdroje podniku. Matice tak dává návod pro jednání podniku v oblasti rozvoje trhů a výrobků a k vytvoření nových konkurenčních výhod. 21 Tato matice bere v úvahu dvě základní kritéria: růst trhu (dynamiku trhu), relativní podíl na daném trhu. Trh je dynamický, když je roční procentuální růst prodejů vyšší než 10%. V opačném případě jde o trh s nízkou dynamikou. Jestli jde o vysoký či nízký relativní podíl na trhu je dáno hodnotou 1. Když je podíl podniku na daném trhu vyšší než 1, potom se jedná o podíl vysoký, v případě, že je nižší než 1, jde o podíl nízký. BCG matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, které jsou vymezeny výše zmíněnými hodnotami. Obr. č. 5: BCG matice vysoký Relativní podíl na trhu nízký Tempo růstu trhu vysoký nízký Hvězdy Dojné krávy Otazníky Psi 20 BOWMAN, C. Strategický management. Praha : Grada, s. 31. ISBN MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. 92. ISBN

20 Hvězdy (Stars) výrobky, které mají vysoký podíl na trhu, a růst trhu je vysoký. Pozici těchto výrobků by se měl podnik snažit udržet, protože mu přináší velké příjmy. Ale na druhou stranu to něco stojí. Dojné krávy (Cash Cows) - výrobky, které mají vysoký podíl na trhu, ale růst trhu je nízký. Výrobky nemá cenu podporovat dalšími finančními prostředky. Podnik by měl pouze sklízet zisky z prodeje. Otazníky (Question Marks) podnik by se měl zaměřit na zlepšení svojí pozice na trhu, což je většinou hodně nákladné, nebo zvažovat o odchod z trhu. Psi (Dogs) - výrobky, které mají slabý podíl na trhu, a růst trhu je nízký. Zde nemá smysl vynakládat další finanční prostředky, aby se zlepšila pozice na trhu. Doporučuje se spíše ukončení výroby. 5 Analýza vnitřního prostředí podniku 5.1 Analýza vnitřních faktorů podniku 22 Každý podnik má svoje slabé a silné stránky. Velký podnik má zpravidla větší finanční sílu než podnik malý, ale na druhou stranu má tendenci pomaleji realizovat potřebné změny a méně efektivně slouží malým tržním segmentům. U malých firem je tomu obvykle naopak. Aby bylo možné identifikovat silné a slabé stránky podniku, je nezbytné analyzovat jeho vnitřní faktory: faktory vědecko-technického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, faktory výroby a řízení výroby, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové. 5.2 Identifikace zdrojů podniku a jejich analýza 23 Analýza zdrojů klade zvláštní důraz jednak na zdroje, které jsou pro naplnění strategických cílů podniku kritické, a současně na strukturu zdrojů, resp. na vazby mezi nimi. Úroveň těchto vztahů závisí i na schopnostech podniku existující zdroje využívat. Analýza zdrojů je počátečním bodem posouzení strategické způsobilosti podniku. Jejím cílem je posoudit strategický potenciál základny zdrojů podniku, především rozsah 22 Zpracováno podle KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha : C.H.Beck, s. 74. ISBN X. 23 Zpracováno podle SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 62. ISBN

21 dostupných existujících zdrojů, jejich kvalitu a zejména míru, jak jsou unikátní, jedinečné a pro konkurenty obtížně dosažitelné. Klasifikace základních typů zdrojů do čtyř skupin: 1. Hmotné zdroje stroje, zařízení, pozemky, budovy a haly nebo dopravní prostředky. 2. Lidské zdroje počet zaměstnanců a struktura podle kvalifikace, motivace či adaptibilita. 3. Finanční zdroje vlastní a cizí zdroje, získávání kapitálu, míra zadlužení, náklady na kapitál, úhrada závazků, vztahy mezi dlužníky a věřiteli. 4. Nehmotné zdroje technologie, patenty, licence, obchodní tajemství, know-how, pověst podniku,ochranná známka, značka atp. K analýze vnitřního prostředí můžeme použít i jiné metody. Literatura udává např. analýzu 7 S, která je užitečná při identifikace klíčových faktorů úspěchu. Nebo analýza hodnototvorného řetězce, která se používá pro odhalení neefektivního využívání podnikových zdrojů. 6 SWOT analýza Završením strategické analýzy zpravidla bývá SWOT analýza, která identifikuje hlavní silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů, ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. 24 SWOT využívá a sumarizuje nejdůležitější závěry provedené dílčími vnějšími a vnitřními analýzami. Silné a slabé stránky jsou zpravidla vyvozené ze závěrů vnitřních analýz, příležitosti a hrozby z vnějších analýz. SWOT je zkratkou anglických slov Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats: S - Strengths (silné stránky podniku) pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad konkurenty. Může to být přístup ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční kanály atd. W - Weaknesses (slabé stránky podniku) negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. Nedostatkem může být absence 24 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. Praha : C. H. Beck, s. 78. ISBN

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo:

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo: Projekt diplomové práce Bc. Martin Schwarz učo: 401431 2 Zpracování diplomové práce Téma: Strategie rozvoje firmy Company development strategy Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU Autor bakalářské práce: Veronika Jahodová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek

Více

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více