Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec"

Transkript

1 Tøinec Kontakt Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: , fax:

2 D a j í - l i V á m n a l i n k o v a n ý p a p í r, p i š t e n a p ø í è. Úvodní slovo øeditele spoleènosti 1. Úvodní slovo Základní informace o spoleènosti 2. Personální obsazení Organizaèní struktura Servisní èinnosti pro regionální subjekty Rok 2004 byl v historii spoleènosti HRAT velmi významný. Vstup Èeské republiky do Evropské unie s sebou pøinesl i myšlenku rozvoje regionù. Pøinesl s sebou nové pøíležitosti, kterých se dobøe pøipravené subjekty, mezi které se HRAT poèítá, ihned chopily. V roce 2004 se nám daøilo pokraèovat v naplòování regionálních priorit dohodnutých v rámci tzv. Koordinaèního programu spolupùsobení prostøednictvím realizace konkrétních rozvojových projektù. Pøehled jednotlivých projektù naleznete na dalších stránkách. Regionální priority SBU Regionální rozvoj SBU Informaèní centrum SBU Rozvojová støediska Kromì projektových aktivit spoleènost provozovala v roce 2004 v Tøinci turistické informaèní centrum, Mìstské evropské informaèní støedisko, Informaèní místo pro podnikatele a dále provozovala ve Frýdku-Místku Start Business Centrum pro zaèínající podnikatele. Bìhem roku 2004 se nám podaøilo rozšíøit tým spolupracovníkù o další mladé vzdìlané lidi. Na konci roku pracovalo ve spoleènosti 19 zamìstnancù. Právì sehraný tým loajálních zamìstnancù, pro které má smysl naplòovat poslání naší rozvojové agentury, spolu s kvalitním plánovacím procesem a podporou spoleèníkù, tvoøily klíèové faktory úspìchu v roce Další aktivity 28. Významným poèinem pro další rozvoj spoleènosti bylo také pøestìhování vìtšiny aktivit do nové provozovny, která mnohem lépe odpovídá prostorovým a reprezentaèním požadavkùm naší rozvíjející se spoleènosti. Dìkuji zamìstnancùm za jejich proaktivní pøístup, klientùm za jejich dùvìru a vlastníkùm spoleènosti za jejich podporu v úspìšném roce Obsah Ing. David Sventek, MBA øeditel spoleènosti Z p r á v a o è i n n o s t i

3 Ž i j e m e v d o b ì, k d y d v a c e t i l e t í m o h o u p s á t p a m ì t i. ( V a n e s s a R e d g r a v e o v á ) Poslání spoleènosti Pøispíváme k udržitelnému rozvoji regionu Tìšínského Slezska - slaïujeme priority, nalézáme cesty a pøinášíme øešení. Strategická vize Spoleènost byla založena v roce 1995 významnými podnikatelskými a municipálními subjekty regionu východní èásti Tìšínského Slezska. Jsme uznávanou profesionální rozvojovou agenturou podporující strategický rozvoj regionu, jež dokáže jako uèící se organizace flexibilnì reagovat na mìnící se podmínky v regionu, Èeské republice a Evropì. V uplynulých 9 letech prošla spoleènost dynamickým vývojem a dnes je partnerem pro øadu organizací a institucí v regionu i mimo nìj. Tematická oblast pùsobení Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. (HRAT, s. r. o.) není typickou obchodní spoleèností, by je založena podle obchodního zákoníku. Jejím posláním není vytváøet zisk, ale podporovat udržitelný rozvoj regionu Tìšínska, Tøinecka a Jablunkovska. HRAT, s. r. o., jakožto regionální rozvojová agentura usiluje o rozvoj regionu prùøezovì a vyváženì ve všech klíèových oblastech regionálního rozvoje: Rozvoj místních podnikatelských aktivit Regionální rozvoj dopravy a komunikaèních technologií Místní rozvoj lidských zdrojù Zlepšení životního prostøedí v obcích a regionu Oživení venkovských oblastí Rozvoj cestovního ruchu v obcích a regionu Geografická oblast pùsobení Základní informace o spoleènosti Geografická oblast pùsobení: Primární spádovou oblastí je pøíhranièní region Tìšínského Slezska. Sekundární spádovou oblastí je region Moravskoslezského kraje. 2. Z p r á v a o è i n n o s t i

4 V a ž s i n á z o r u j i n ý c h, i k d y ž n e j s o u v r o z p o r u s T v ý m i. ( M. G e n i n ) Ing. David Sventek, MBA, øeditel Ing. Lukáš Szlaur, zástupce øeditele Milada Stoszková, sekretariát Ing. Marian Razima, projektový manažer Ing. Michal Banot, projektový manažer Personální obsazení Ing. Pavla Lipowská, projektový manažer Mgr. Petr Karlubík, projektový manažer Ing. Ivona Turoòová, konzultant Ing. Eva Dudová, informaèní manažer Silvie Szotkowská, informaèní manažer Ing. Tomasz Knopp, projektový asistent Ing. Soòa Hermannová, projektový asistent Klíè k úspìšné budoucnosti spoleènosti je ve spolehlivé práci každého z nás. Jsme si vìdomi, že osobní efektivita je nutnou podmínkou efektivity týmu. V prùbìhu roku 2004 jsme prošli výrazným dynamickým rozvojem, náš tým se rozrostl o další odborníky a všichni spoleènì naplòujeme poslání rozvojové agentury, která se za dobu své existence stala spolehlivým partnerem v regionu. Ing. Lenka Horváthová, projektový asistent Libor Koch, provozní manažer Tým spoleènosti HRAT Ing. Radek Eliáš, finanèní manažer Ing. Marek Zielina, finanèní manažer Petra Raszková, ekonomicko-administrativní asistent Ing. Marian Krop, webová prezentace, správa sítì Ing. René Kohut, IT specialista Personální obsazení 4. Z p r á v a o è i n n o s t i

5 M u s í š s e m n o h o u è i t, a b y s p o z n a l, j a k m á l o v í š. ( M i c h a e l d e M o n t a i g n e ) Vlastníci spoleènosti Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci Mìsto Tøinec Tøinecké železárny, a.s. Základní organizace OS KOVO TŽ KAZUIST, spol. s r.o. SKANSKA CZ, a.s. Autel, a.s. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Dozorèí rada V roce 2004 pracovala dozorèí rada v tomto složení: Ing. Bohuslav Heczko, pøedseda dozorèí rady Personální øeditel Tøineckých železáren, a.s. RNDr. Vìra Palkovská, èlen dozorèí rady Místostarostka mìsta Tøinec Ing. Stanislav L. Nowak Vedoucí financování, Autel, a.s. Rámcová organizaèní struktura Organizaèní struktura 6. Z p r á v a o è i n n o s t i

6 N e c h á p u, p r o è s e l i d é b o j í n o v ý c h m y š l e n e k. J á s e b o j í m t ì c h s t a r ý c h. ( J o h n C a g e ) Euroregion Tìšínské Slezsko - - Œl¹sk Cieszyñski Spoleènost HRAT, s. r. o. je výkonným pracovištìm sekretariátu Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Bìhem své pùsobnosti Spoleènost HRAT, s. r. o. je pracovištìm sekretariátu Regionálního sdružení pro èesko-polskou spolupráci TS (viz níže uvedené pøíklady) se spoleènost HRAT, s. r. o. stala dùvìryhodným partnerem pro významné regionální instituce, mezi nìž patøí: Servisní èinnost pro reg. subjekty Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci Spoleènost HRAT, s. r. o. je výkonným sekretariátem Regionální rady Tøinec 8. Z p r á v a o è i n n o s t i

7 F a n t a z i e n e n í v e s k u t e è n o s t i n i c j i n é h o n e ž d r u h p a m ì t i o s v o b o z e n é o d ø á d u a p r o s t o r u. ( S. T. R u b i n š t e j n ) Lidské zdroje a podpùrné sociální mechanismy 1) Rozšíøení nabídky sekundárního a terciárního školství v regionu 2) Vybudování Kofoedovy školy 3) Vytvoøení euroregionálního vzdìlávacího a konferenèního støediska 4) Vytváøení nových forem rekvalifikace a celoživotního vzdìlávání 5) Vytváøení lepších podmínek pro rozvoj mladých lidí v regionu Podnikatelské prostøedí a podnikatelská infrastruktura 6) Pøíprava podmínek pro investory a prezentace regionu smìrem k investorùm 7) Budování a rozvíjení podnikatelských inkubátorù a malých venkovských prùmyslových zón 8) Podpora rozvoje MSP formou školení a poradenství Regionální priority Infrastruktura a integrace v rámci EU 9) Dobudování rychlostní komunikace R48 (úsek FM-ÈT) do roku ) Vybudování obchvatu Jablunkova do roku ) Pøíprava realizace úsekù Hrádek - Oldøichovice a Oldøichovice - Tøanovice na komunikaci I/11, realizace prùtahù Hrádkem do roku 2010 spoleènì se III. Žel. koridorem 12) Vybudování/rekonstrukce dopravní infrastruktury pro pøekraèování èeskopolské státní hranice 13) Vypracování regionálního programu obnovy, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. tøídy, místních komunikací a související infrastruktury pro pøekraèování èesko-polské státní hranice 14) Vytvoøení regionálního støediska získávání EU fondù pro dopravní infrastrukturu 15) Vybudování cyklistické magistrály Jablunkov - Tøinec - È. Tìšín - Chotìbuz V roce 2001 se zástupci nejvýchodnìjšího regionu ÈR Tìšínska, Tøinecka, Jablunkovska sjednotili na strategických prioritách rozvoje. V rámci tzv. Koordinaèního programu spolupùsobení se podaøilo pod Životní prostøedí 16) Program revitalizace povodí Olše 17) Program pro systém likvidace odpadních vod pro menší sídla s poètem do 300 obyvatel 18) Vytváøení podmínek pro enviromentální vzdìlání, výchovu a osvìtu metodickým vedením pøedstavitelù HRAT, s. r. o. vytvoøit strategický Turistika a cestovní ruch dokument, na nìmž se shodli reprezentanti Parlamentu ÈR, krajští zastupitelé, pøedstavitelé mìst a obcí a manažeøi významných regionálních institucí a podnikù v èele s Tøineckými železárnami, a. s. 19) Vybudování lanovek v Nýdku a v Mostech u Jablunkova vèetnì doplòkové infrastruktury 20) Vybudování rekreaènì sportovních areálù 21) Jednotná propagace regionu a vzájemná spolupráce v rozvoji turismu v Tìšínských Beskydách 22) Vybudování Archeoparku v Chotìbuzi Zaèátkem roku 2003 se podaøilo strategický dokument aktualizovat a Zemìdìlství a obnova venkova 10. region se znovu sjednotil v šesti oblastech na prioritách níže uvedených. 23) Program revitalizace krajiny podhùøí Tìšínských Beskyd 24) Rozvoj alternativních pøíjmù pro drobné zemìdìlce 25) Obnova a rozvoj obèanské vybavenosti venkovských sídel 26) Vìtší využití alternativních zdrojù energie 11.

8 Projekt Start-Business-Centra Projekt, jehož vedoucím partnerem je spoleènost Kazuist, spol. s r. o., je realizován v rámci evropské iniciativy EQUAL, která je souèásti politiky zamìstnanosti EU a usiluje o zvýšení a zkvalitnìní zamìstnanosti. Je financován z prostøedkù Ministerstva práce a sociálních vìcí a z programu Phare. Projekt je zamìøený na rozvoj prostøedí, které inovativními nástroji vhodnì motivuje a pøipravuje k zahájení podnikání a podporuje rozvoj malého a støedního podnikání zvýšením životaschopnosti zaèínajících podnikatelù. Projekt je realizován skupinou organizací, tzv. rozvojovým partnerstvím, které tvoøí 10 organizací. partnerská úèast v projektu vedení PS (pracovní skupina), úèast v PS3, PS6, PS3, PS2, KS, MS otevøení kanceláøe SBC (v únoru) ve Frýdku-Místku a její provoz v úøední dny úèast na partnerském setkání ve Francii, v Itálii tvorba produktu Virtuální firma 2.0 (v rámci PS4) úpravy portálu Krok za krokem (v rámci PS4) pøíprava a realizace motivaèních kurzù a minikurzù pro zájemce o podnikání - cca 60 klientù Klient: Kazuist, spol. s r. o. (financováno z evropské iniciativy EQUAL) Projekt Revitalizace povodí Olše I. etapa Program revitalizace území v povodí øeky Olše byl iniciován v roce 2001 jako jedna z regionálních priorit mikroregionu východní èásti Tìšínského Slezska (Tìšínsko, Tøinecko, Jablunkovsko) pøedložení a následné schválení projektového zámìru Revitalizace povodí Olše I Meziresortní pracovní skupinou Fondu soudržnosti. iniciace a koordinace založení Slezského vodohospodáøského svazku: (úèast 8 obcí) - HRAT byl povìøen novým svazkem k pøípravì projektu na Fond soudržnosti a provozem sekretariátu svazku žádost na MSK a zajištìní financí na pøípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnosti prùbìžná pøíprava žádosti o podporu z Fondu soudržnosti pøíprava žádosti na SFŽP o spolufinancování Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, Slezský vodohospodáøský svazek (financováno z dotace MSK) Projekt Informaèní systém Pøíležitosti - monitoring fin. zdrojù SBU Regionální rozvoj Informaèní systém poskytuje aktuální informace o dotaèních zdrojích na regionální, národní i evropské úrovni pro obce a mìsta, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. prùbìžná aktualizace vytvoøení produktu Hlídaè pøíležitostí vytvoøení nabídky na zasílání služby Pøíležitosti potenciálním zájemcùm z øad firem ve spolupráci s ARR Ostrava Klient: Regionální rada Tøinec 12. Z p r á v a o è i n n o s t i

9 Projekt Sekretariát Phare CBC SFMP 2002 a 2003 v regionu Tìšínského Slezska Projekt HORIZON - euroregionální školicí a vzdìlávací støedisko Spoleèný fond malých projektù (SFMP) podporuje nejdùležitìjší cíle programu pøíhranièní spolupráce (CBC Phare) mezi Èeskou republikou a Polskem vznik a rozvoj vzájemnì spolupracujících zájmových skupin Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è. 3 v oblasti Lidské zdroje a podpùrné sociální mechanismy. pøíprava dokumentace k vyhlášení Výzvy k pøekládání návrhù pro obì kola (duben 2004) poskytování poradenství žadatelùm v Èeském Tìšínì (dennì kvìten èerven 2004) pøíprava a vedení zasedání Regionální hodnotící komise pøíprava dokumentù a úèast na jednání regionálního øídícího výboru v Opole archivace projektù a odeslání potøebných dokumentù na Centrum pro regionální rozvoj ÈR a Delegaci evropské komise rozpracování návrhu využití støediska rozpracování plánu aktivit dopracování projektové dokumentace pøíprava žádosti na SROP vèetnì vybraných povinných pøíloh Klient: Regionální rada Tøinec (financováno z dotace MSK) Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR Projekt SEMENIŠTÌ Projekt správce a Administrátor Spoleèného fondu mikroprojektù (SFMP) v rámci programu Interreg IIIA- region Tìšínské Slezsko Vzdìlávacím zámìrem tohoto projektu bylo pøipravit v rámci kurzu s názvem Specialista pro pøípravu a administraci projektù financovaných z evropských zdrojù vhodnì vybrané nezamìstnané na práci projektového euromanažera. vybavení prostor v Tøinci na Sosnì a slavnostní otevøení uèebny prùbìžné lektorování kurzu realizace motivaèních kurzù zajištìní praxe pro studenty pøíprava kurzu v Ostravì ve spolupráci s úøadem práce OV a RPIC ViP Program Iniciativy Spoleèenství INTERREG III A navazuje na program Phare CBC a podporuje pøeshranièní spolupráci sousedících regionù. pøíprava dokumentace jako povinných pøíloh projektu Správce SFMP (RSTS) a Administrátora SFMP (HRAT) pøíprava obou projektù Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR Klient: Institut EuroSchola, potažmo ÚP FM Projekt Revitalizace Pobeskydí Projekt Cyklistická magistrála Jablunkov - Tøinec - Chotìbuz Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è. 23 v oblasti Zemìdìlství a obnova venkova. Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è.15 v oblasti Infrastruktura a integrace regionu v rámci Evropy. zpracování vyhledávací studie a odsouhlasení trasy s dotèenými obcemi vypracování studie Programu revitalizace krajiny podhùøí Beskyd na základì výsledkù inventarizace a analýzy zpracování mapových podkladù v programu ArcView - pøíloha studie zhotovení CD výstupù projektu a rozeslání všem zúèastnìným zpracování závìreèné zprávy projektu pro MSK výbìr projektanta pro zpracování DÚR a DSP zajištìní zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení Klient: Regionální rada (financováno z dotace MSK) vypracování potøebných dokumentù v souladu s projektem a zároveò v souladu s požadavky SROP 14. Klient: Regionální rada Tøinec (financováno z dotace MSK) Z p r á v a o è i n n o s t i

10 Pøíprava žádostí na program Phare Technologie Zpracování žádostí do SROP (1. a 2. výzva) zpracování 2 žádostí o dotaci Klient: V. I. T. Group Pøíprava žádosti na program Phare Rozvoj lidských zdrojù odborná pomoc pøi pøípravì projektu Rozšíøení a zkvalitnìní poskytovaných služeb Obèanského sdružení Kafira Klient: Obèanské sdružení Kafira Opava Pøíprava žádostí na OPPP program - INOVACE Program modernizace a rekonstrukce prùtahù mìst a obcí a navazujících úsekù na území Moravskoslezského kraje na silnicích II. a III. tøíd Klient: Správa silnic MSK 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje (zpracování pouze el. žádosti ELZA + rozpoètu projektu) Klient: ARR, a.s., potažmo Moravskoslezský kraj Autobusové nádraží Karviná Klient: ÈSAD Karviná a. s. Silnice II/462 Vìtøkovice Jelenice, obchvat, I. etapa Klient: Správa silnic MSK Dostupný internet v Bystøici Klient: Obec Bystøice EUZUS (zpracování pouze žádosti ELZA, rozpoètu, logického rámce, souladu s rozvojovou strategií) Klient: Kafira Opava ERGON - výstavba chránìné dílny pro podporu zamìstnanosti a rozvoje osob se zdravotním postižením Klient: STEELTEC CZ, s. r. o., potažmo ERGON zpracování 2 žádostí o dotaci Klient: STEELTEC CZ, s. r. o. Zpracování studií proveditelnosti a CBA analýz Pøíprava žádostí na OPPP program - REALITY žádost o registraci projektu Zlepšení dopravní obslužnosti prùmyslové zóny Baliny v Tøinci Klient: Tøinecké železárny, potažmo mìsto Tøinec Areál Mosty u Jablunkova Klient: Regionální centrum EIA Silnice III/46811 Golkovice - Závada Klient: Správa silnic Moravskoslezského kraje Silnice II/479 ul. Èeskobratrská, Ostrava Klient: Správa silnic Moravskoslezského kraje Autobusový terminál Hluèín Klient: ARR, a. s. Ostrava, potažmo Mìsto Hluèín Terminál Hraneèník Klient: ARR, a. s. Ostrava, potažmo Statutární mìsto Ostrava Pøíprava žádostí na OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství žádost o dotaci projektu: Modernizace výrobních zaøízení mlýna Šenov Klient: V. I. T. Group, s. r. o. Modernizace a rozvoj MHD ve Zlínì a Otrokovicích využitím specifického vozového parku Klient: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Regenerace a revitalizace vybraných mìst rekonstrukce námìstí TGM v Tøinci Klient: mìsto Tøinec Okružní køižovatka Napoleon a Pøeložka ul. Frýdecké Klient: Mìsto Tøinec Vzdìlávací a dobrovolnické centrum rekonstrukce budovy Klient: Slezská diakonie, církevní organizace 16. Z p r á v a o è i n n o s t i

11 Zpracování žádostí na dotaèní programy MMR Výroba plastù z obnovitelných zdrojù Klient: VIT Group, a. s. Místní komunikace Bukovec - Hrèava Klient: Obec Bukovec Surfování v údolích Klient: Obec Dolní Lomná Lanová dráha Nýdek - Èantoryje Klient: Obec Nýdek Centrum celoživotního vzdìlávání a rozvoje zamìstnanosti jablunkovského regionu Klient: Mìsto Jablunkov Zpracování žádostí na dotaèní programy MSK Rekonstrukce hasièské zbrojnice v obci Nýdek Komunikace k státní hranici s Polskem Nýdek - Cisownica Klient: Obec Nýdek Obnova soc. zaøízení obecního høištì v Hrádku Klient: TJ Sokol Hrádek Hrádek - celá obec sportuje Klient: Obec Hrádek Cyklotrasa po stopách hutnictví Jablunkovsko na dlani Trojmezí Hrèava - Istebna - Èierne Klient: Sdružení obcí Jablunkovska Obec Písek - kanalizace a ÈOV Obec Bocanovice - odkanalizování lokality Èerného potoka a stavba ÈOV Klient: Regionální rada 18. Z p r á v a o è i n n o s t i

12 Dotazníkové šetøení v oblasti turistického ruchu pro MS kraj Informaèní centrum spolupracovalo na marketingovém prùzkumu turistické návštìvnosti Moravskoslezského kraje v rámci programu MSK Podpora sítì informaèních center v Moravskoslezském kraji distribuce a sbìr dotazníkù Klient: Krajský úøad MSK Kompletní zpracování turistického prùvodce pro region Tøinecka Informaèní centrum zpracovalo turistického prùvodce po vyznaèených trasách po Moravskoslezských a Slezských Beskydech v okolí Tøinecka a Jablunkovska s dosahem až na pøíhranièní polskou stranu Beskyd. zajištìní financování od subjektù cestovního ruchu inzerenti zpracování textù a zajištìní fotografií grafické zpracování a vytištìní prùvodce distribuce Klienti: subjekty cestovního ruchu Cyklistická trasa Radegast SBU Informaèní centrum Trasa vhodnì propojuje èi navazuje na stávající cyklistické trasy, pøedevším na mezinárodní cyklotrasu Euroregionem Tìšínské Slezsko-Œlask Cieszyñski èi Greenways Krakow-Morava-Wien. Celková délka znaèeného okruhu Trojmezí Radegast CykloTrack je 75 km. návrh trasy, vytipování místních hospod organizace setkání se starosty korektura a konzultace otevøení cyklotrasy 20. Z p r á v a o è i n n o s t i

13 Veletrh Regiotour 2004 v Brnì V Brnì se konal 13. roèník veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR, kterého se, jako každý rok za Euroregion Tìšínské Slezsko, úèastní obì jeho smluvní strany: za èeskou stranu Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska a za polskou stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej Olza. úèast v rámci spoleèného stánku MSK spoluúèast na organizaci každoroèního výjezdu starostù Euroregionu TS v Kyjovì pøíprava materiálù a prezentace na zasedání Klient: Regionální sdružení TS Veletrh Holiday World 2004 v Praze V Praze se v únoru konal 13. roèník Støedoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, kterého se, jako každý rok za Euroregion Tìšínské Slezsko, úèastní obì jeho smluvní strany: za èeskou stranu Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska a za polskou stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej Olza úèast v rámci spoleèného stánku MSK Klient: Regionální sdružení TS Tøinecké dny umìní 2004 Cílem projektu je mezinárodní setkávání umìlcù z ÈR, Polska a Slovenska, vytváøení zahrady s umìleckými díly jakou místo relaxace nejen pro pacienty Nemocnice Tøinec, ale i pro veøejnost. zpracování žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj a mìsto Tøinec organizaèní zabezpeèení 5. roèníku Tøineckých dnù umìní Klient: Beskydská tvorba, potažmo Nemocnice Tøinec Projekt Informaèní místo pro podnikatele Projekt je zamìøen na všechny podnikatele, zvláštní pozornost vìnuje ale malým a støedním firmám, kterým z pohledu pøistupování ÈR k EU stále chybí dostatek relevantních informací o podmínkách podnikání na jednotném evropském trhu. úèast na školeních Hospodáøské komory v Praze úèast na celokrajském setkání v Opavì a v Hradci na Moravicí fungování InMP pro podnikatele a veškeré zájemce Klient: Krajská hospodáøská komora (otevøení 12/2003) 22. Z p r á v a o è i n n o s t i

14 Projekt Územní sekce pro rozvoj regionu Tøinecka Regionální hospodáøské komory Ostrava (ÚSHRKO) Územní sekce pro rozvoj regionu Tøinecka vznikla jako odborný poradní orgán Regionální hospodáøské komory Ostrava. Posláním sekce je zastupování, koordinace a prosazování oprávnìných zájmù a potøeb podnikatelských subjektù pùsobících v regionu Tøinecka. Sekce má zájem spoluvytváøet pozitivní podnikatelské prostøedí v regionu a tím pøispìt k jeho dalšímu rozvoji. spolupráce pøi založení sekce ustanovení výboru územní sekce organizování pravidelných setkání èlenù ÚSRHKO (3 setkání) vedení databáze èlenù 32 èlenù zajiš ování sekretariátu Klient: region, èásteènì Regionální hospodáøská komora Ostrava Projekt Semeništì v MSK Rozšíøení pilotního projektu Semeništì v Tøinci i pro oblast Moravskoslezského kraje. Vzdìlávacím zámìrem tohoto projektu bylo pøipravit v rámci kurzu s názvem Specialista pro pøípravu a administraci projektù financovaných z evropských zdrojù vhodnì vybrané nezamìstnané na práci projektového euromanažera. spolupráce pøi zpracování žádosti do programu Phare 2003 II. èást - Fond rozvoje lidských zdrojù Klient: region, Institut EuroSchola Centrum rozvoje pracovních pøíležitostí v oblasti informaèních a komunikaèních technologií v Tìšínském, Tøineckém a Jablunkovském regionu Cílem projektu je vytvoøit podmínky pro rozvoj dynamicky se rozvíjejícího odvìtví Informaèních a komunikaèních technologií v regionu. Projektový zámìr zahrnuje vybudování Centra celoživotního vzdìlávání v ICT a inkubátoru pro zaèínající podnikatele v oblasti ICT. SBU Rozvojová støediska pøíprava nového projektu vytvoøení partnerství zajiš ování spolufinancování žádosti o dotaci: z programu MMR 4. dotaèní titul, ze SROP opatøení 3.1 (projekt STEEL ON LINE) Klient: region, Institut EuroSchola 24. Z p r á v a o è i n n o s t i

15 Rozvoj lidských zdrojù v podnicích regionu BORDER INVEST - Využití kapitálu malých a støedních polských podnikatelù pro ekonomický rozvoj èeské strany Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Cílem projektu je podporovat rozvoj regionu formou rozvoje lidských zdrojù v oblasti dalšího vzdìlávání ve strategicky dùležitých podnicích regionu, kterými jsou napø. Tøinecké železárny a další. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MSK Klient: region, podniky v areálu TŽ Projektu usiluje o podporu pøílivu inovací na èeskou stranu, jejichž pøínosem bude vìtší míra kvality nových investic, zvýšená kvalita pracovní síly, vyšší konkurenceschopnost regionu a uspokojená domácí poptávka. Smyslem projektu je podpoøit zamìstnanost v regionu pøílivem investic, které povedou k tvorbì pracovních pøíležitostí, což znamená vznik nových pracovních míst a tedy snížení nezamìstnanosti. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Surfování v údolí Cílem projektu je pøispìt ke zvýšení zamìstnanosti a turistické návštìvnosti dvou turisticky atraktivních oblastí ve východní èásti Moravskoslezského kraje, které jsou dlouhodobì postiženy vysokou nezamìstnaností zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MSK Klient: region, obce Horní a Dolní Lomná ONE-STOP-SHOP - Sjednocení a rozšíøení poradenské sítì podnikatelùm v MSK Úèelem projektu je vytvoøit podmínky pro pøístupné poradenství zaèínajícím a malým a støedním podnikùm. Zámìrem je vytvoøit jakýsi One - stop - shop poradenských služeb pøi propojení a rozšíøení dnes existujících poradenských sítí (SBC, InMP, RPIC). zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: region, ve spolupráci s Kazuist, spol. s r. o. a RHK Ostrava Turismus - zdroj obživy Job Match Zámìrem projektu je vhodnými marketingovými nástroji pøitáhnout nejen tuzemské návštìvníky z hustì osídlených prùmyslových oblastí obou stran Euroregionu a polskou klientelu, ale výhledovì také širokou veøejnost z celé Èeské, Polské republiky a Slovenské republiky. Projekt nabízí øešení, jak vylepšit nepøíznivý pomìr mezi zamìstnaností v prùmyslu a ve službách a zároveò jak snížit nezamìstnanost vytvoøením nových pracovních míst v oblasti turistických služeb a cestovního ruchu. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Cílem projektu je snížit nezamìstnanost v regionu a to formou vytvoøení pomocného systému podporujícího existující procesy uplatòování lidských zdrojù na trhu práce. Úèelem systému JobMatch bude efektivní slaïování konkrétní nabídky a poptávky na trhu práce ve spolupráci se širším partnerstvím. Systém JobMatch nebude dublovat aktivity úøadù práce, nýbrž je doplní tam, kde v souèasné dobì výraznì chybí. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: region, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci 26. Z p r á v a o è i n n o s t i

16 spolupráce pøi zahajování studia v Centru bakaláøských studií VŠB- TU Ostrava v Tøinci úèast na mezinárodní konferenci v Berlínì v rámci programu Evropské unie INTERREG IIIC komunikace s britskými partnery v Brighton and Howe Council v projektu CAPTURE The Knowledge Economy - projekt financovaný z evropské Iniciativy INTERREG IIIC setkání se zahranièními partnery z rozvojové agentury v Blaenau- Gwent, Wales spolupráce s ARR pøi pøípravì žádosti do SROP, Opatøení 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánù pøi plánování a realizaci programù získání statutu projektového partnera zpracovávání zadávací dokumentace pro výbìrové øízení dle pravidel Practical Guide zajiš ování podmínek pro zavedení ISO normy 9001, interní školení Další aktivity pøestìhování firmy 28. Z p r á v a o è i n n o s t i

Příklady úspěšných řešení a projektů

Příklady úspěšných řešení a projektů Příklady úspěšných řešení a projektů Úspěšné partnerství pro strategický rozvoj regionu, 2.4.2008 Uherské Hradiště Ing. Lukáš Szlaur, Ing. Marian Razima 1 Název projektu/aktivity: - Konzultační středisko

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Těšínsko a Třinecko: rozvojové příležitosti navzdory ekonomické. recesi. Místo: Hotel Steel, Třinec

Těšínsko a Třinecko: rozvojové příležitosti navzdory ekonomické. recesi. Místo: Hotel Steel, Třinec Těšínsko a Třinecko: rozvojové příležitosti navzdory ekonomické Datum: 10. 2. 2009 Místo: Hotel Steel, Třinec Přednášející: Ing. Marian Razima Strana 1 Obsah prezentace Představení společnosti HRAT, s.r.o.

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu

Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu Priority Moravskoslezského kraje při podpoře měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu Datum: 21.9.2017 Priority rady kraje 2016-2020 Priority MSK 2016-2020 dokončení hospodářské transformace (Strategie hospodářské

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika)

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika) E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Ondřej Fábera Adresa Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín Telefon 728 215 628 E-mail arebaf.jerdno@centrum.cz Národnost Česká

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides Aktivity EZÚS Branislav Zacharides 2007-2013. ESÚS Programovací období 2007 2013 - Poptávkově orientované projekty na bázi partnerského vztahu MSK, ŽSK, SV a OV, resp. subjektů v jejich organizační působnosti

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více