Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec"

Transkript

1 Tøinec Kontakt Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: , fax:

2 D a j í - l i V á m n a l i n k o v a n ý p a p í r, p i š t e n a p ø í è. Úvodní slovo øeditele spoleènosti 1. Úvodní slovo Základní informace o spoleènosti 2. Personální obsazení Organizaèní struktura Servisní èinnosti pro regionální subjekty Rok 2004 byl v historii spoleènosti HRAT velmi významný. Vstup Èeské republiky do Evropské unie s sebou pøinesl i myšlenku rozvoje regionù. Pøinesl s sebou nové pøíležitosti, kterých se dobøe pøipravené subjekty, mezi které se HRAT poèítá, ihned chopily. V roce 2004 se nám daøilo pokraèovat v naplòování regionálních priorit dohodnutých v rámci tzv. Koordinaèního programu spolupùsobení prostøednictvím realizace konkrétních rozvojových projektù. Pøehled jednotlivých projektù naleznete na dalších stránkách. Regionální priority SBU Regionální rozvoj SBU Informaèní centrum SBU Rozvojová støediska Kromì projektových aktivit spoleènost provozovala v roce 2004 v Tøinci turistické informaèní centrum, Mìstské evropské informaèní støedisko, Informaèní místo pro podnikatele a dále provozovala ve Frýdku-Místku Start Business Centrum pro zaèínající podnikatele. Bìhem roku 2004 se nám podaøilo rozšíøit tým spolupracovníkù o další mladé vzdìlané lidi. Na konci roku pracovalo ve spoleènosti 19 zamìstnancù. Právì sehraný tým loajálních zamìstnancù, pro které má smysl naplòovat poslání naší rozvojové agentury, spolu s kvalitním plánovacím procesem a podporou spoleèníkù, tvoøily klíèové faktory úspìchu v roce Další aktivity 28. Významným poèinem pro další rozvoj spoleènosti bylo také pøestìhování vìtšiny aktivit do nové provozovny, která mnohem lépe odpovídá prostorovým a reprezentaèním požadavkùm naší rozvíjející se spoleènosti. Dìkuji zamìstnancùm za jejich proaktivní pøístup, klientùm za jejich dùvìru a vlastníkùm spoleènosti za jejich podporu v úspìšném roce Obsah Ing. David Sventek, MBA øeditel spoleènosti Z p r á v a o è i n n o s t i

3 Ž i j e m e v d o b ì, k d y d v a c e t i l e t í m o h o u p s á t p a m ì t i. ( V a n e s s a R e d g r a v e o v á ) Poslání spoleènosti Pøispíváme k udržitelnému rozvoji regionu Tìšínského Slezska - slaïujeme priority, nalézáme cesty a pøinášíme øešení. Strategická vize Spoleènost byla založena v roce 1995 významnými podnikatelskými a municipálními subjekty regionu východní èásti Tìšínského Slezska. Jsme uznávanou profesionální rozvojovou agenturou podporující strategický rozvoj regionu, jež dokáže jako uèící se organizace flexibilnì reagovat na mìnící se podmínky v regionu, Èeské republice a Evropì. V uplynulých 9 letech prošla spoleènost dynamickým vývojem a dnes je partnerem pro øadu organizací a institucí v regionu i mimo nìj. Tematická oblast pùsobení Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. (HRAT, s. r. o.) není typickou obchodní spoleèností, by je založena podle obchodního zákoníku. Jejím posláním není vytváøet zisk, ale podporovat udržitelný rozvoj regionu Tìšínska, Tøinecka a Jablunkovska. HRAT, s. r. o., jakožto regionální rozvojová agentura usiluje o rozvoj regionu prùøezovì a vyváženì ve všech klíèových oblastech regionálního rozvoje: Rozvoj místních podnikatelských aktivit Regionální rozvoj dopravy a komunikaèních technologií Místní rozvoj lidských zdrojù Zlepšení životního prostøedí v obcích a regionu Oživení venkovských oblastí Rozvoj cestovního ruchu v obcích a regionu Geografická oblast pùsobení Základní informace o spoleènosti Geografická oblast pùsobení: Primární spádovou oblastí je pøíhranièní region Tìšínského Slezska. Sekundární spádovou oblastí je region Moravskoslezského kraje. 2. Z p r á v a o è i n n o s t i

4 V a ž s i n á z o r u j i n ý c h, i k d y ž n e j s o u v r o z p o r u s T v ý m i. ( M. G e n i n ) Ing. David Sventek, MBA, øeditel Ing. Lukáš Szlaur, zástupce øeditele Milada Stoszková, sekretariát Ing. Marian Razima, projektový manažer Ing. Michal Banot, projektový manažer Personální obsazení Ing. Pavla Lipowská, projektový manažer Mgr. Petr Karlubík, projektový manažer Ing. Ivona Turoòová, konzultant Ing. Eva Dudová, informaèní manažer Silvie Szotkowská, informaèní manažer Ing. Tomasz Knopp, projektový asistent Ing. Soòa Hermannová, projektový asistent Klíè k úspìšné budoucnosti spoleènosti je ve spolehlivé práci každého z nás. Jsme si vìdomi, že osobní efektivita je nutnou podmínkou efektivity týmu. V prùbìhu roku 2004 jsme prošli výrazným dynamickým rozvojem, náš tým se rozrostl o další odborníky a všichni spoleènì naplòujeme poslání rozvojové agentury, která se za dobu své existence stala spolehlivým partnerem v regionu. Ing. Lenka Horváthová, projektový asistent Libor Koch, provozní manažer Tým spoleènosti HRAT Ing. Radek Eliáš, finanèní manažer Ing. Marek Zielina, finanèní manažer Petra Raszková, ekonomicko-administrativní asistent Ing. Marian Krop, webová prezentace, správa sítì Ing. René Kohut, IT specialista Personální obsazení 4. Z p r á v a o è i n n o s t i

5 M u s í š s e m n o h o u è i t, a b y s p o z n a l, j a k m á l o v í š. ( M i c h a e l d e M o n t a i g n e ) Vlastníci spoleènosti Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci Mìsto Tøinec Tøinecké železárny, a.s. Základní organizace OS KOVO TŽ KAZUIST, spol. s r.o. SKANSKA CZ, a.s. Autel, a.s. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Dozorèí rada V roce 2004 pracovala dozorèí rada v tomto složení: Ing. Bohuslav Heczko, pøedseda dozorèí rady Personální øeditel Tøineckých železáren, a.s. RNDr. Vìra Palkovská, èlen dozorèí rady Místostarostka mìsta Tøinec Ing. Stanislav L. Nowak Vedoucí financování, Autel, a.s. Rámcová organizaèní struktura Organizaèní struktura 6. Z p r á v a o è i n n o s t i

6 N e c h á p u, p r o è s e l i d é b o j í n o v ý c h m y š l e n e k. J á s e b o j í m t ì c h s t a r ý c h. ( J o h n C a g e ) Euroregion Tìšínské Slezsko - - Œl¹sk Cieszyñski Spoleènost HRAT, s. r. o. je výkonným pracovištìm sekretariátu Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Bìhem své pùsobnosti Spoleènost HRAT, s. r. o. je pracovištìm sekretariátu Regionálního sdružení pro èesko-polskou spolupráci TS (viz níže uvedené pøíklady) se spoleènost HRAT, s. r. o. stala dùvìryhodným partnerem pro významné regionální instituce, mezi nìž patøí: Servisní èinnost pro reg. subjekty Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci Spoleènost HRAT, s. r. o. je výkonným sekretariátem Regionální rady Tøinec 8. Z p r á v a o è i n n o s t i

7 F a n t a z i e n e n í v e s k u t e è n o s t i n i c j i n é h o n e ž d r u h p a m ì t i o s v o b o z e n é o d ø á d u a p r o s t o r u. ( S. T. R u b i n š t e j n ) Lidské zdroje a podpùrné sociální mechanismy 1) Rozšíøení nabídky sekundárního a terciárního školství v regionu 2) Vybudování Kofoedovy školy 3) Vytvoøení euroregionálního vzdìlávacího a konferenèního støediska 4) Vytváøení nových forem rekvalifikace a celoživotního vzdìlávání 5) Vytváøení lepších podmínek pro rozvoj mladých lidí v regionu Podnikatelské prostøedí a podnikatelská infrastruktura 6) Pøíprava podmínek pro investory a prezentace regionu smìrem k investorùm 7) Budování a rozvíjení podnikatelských inkubátorù a malých venkovských prùmyslových zón 8) Podpora rozvoje MSP formou školení a poradenství Regionální priority Infrastruktura a integrace v rámci EU 9) Dobudování rychlostní komunikace R48 (úsek FM-ÈT) do roku ) Vybudování obchvatu Jablunkova do roku ) Pøíprava realizace úsekù Hrádek - Oldøichovice a Oldøichovice - Tøanovice na komunikaci I/11, realizace prùtahù Hrádkem do roku 2010 spoleènì se III. Žel. koridorem 12) Vybudování/rekonstrukce dopravní infrastruktury pro pøekraèování èeskopolské státní hranice 13) Vypracování regionálního programu obnovy, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. tøídy, místních komunikací a související infrastruktury pro pøekraèování èesko-polské státní hranice 14) Vytvoøení regionálního støediska získávání EU fondù pro dopravní infrastrukturu 15) Vybudování cyklistické magistrály Jablunkov - Tøinec - È. Tìšín - Chotìbuz V roce 2001 se zástupci nejvýchodnìjšího regionu ÈR Tìšínska, Tøinecka, Jablunkovska sjednotili na strategických prioritách rozvoje. V rámci tzv. Koordinaèního programu spolupùsobení se podaøilo pod Životní prostøedí 16) Program revitalizace povodí Olše 17) Program pro systém likvidace odpadních vod pro menší sídla s poètem do 300 obyvatel 18) Vytváøení podmínek pro enviromentální vzdìlání, výchovu a osvìtu metodickým vedením pøedstavitelù HRAT, s. r. o. vytvoøit strategický Turistika a cestovní ruch dokument, na nìmž se shodli reprezentanti Parlamentu ÈR, krajští zastupitelé, pøedstavitelé mìst a obcí a manažeøi významných regionálních institucí a podnikù v èele s Tøineckými železárnami, a. s. 19) Vybudování lanovek v Nýdku a v Mostech u Jablunkova vèetnì doplòkové infrastruktury 20) Vybudování rekreaènì sportovních areálù 21) Jednotná propagace regionu a vzájemná spolupráce v rozvoji turismu v Tìšínských Beskydách 22) Vybudování Archeoparku v Chotìbuzi Zaèátkem roku 2003 se podaøilo strategický dokument aktualizovat a Zemìdìlství a obnova venkova 10. region se znovu sjednotil v šesti oblastech na prioritách níže uvedených. 23) Program revitalizace krajiny podhùøí Tìšínských Beskyd 24) Rozvoj alternativních pøíjmù pro drobné zemìdìlce 25) Obnova a rozvoj obèanské vybavenosti venkovských sídel 26) Vìtší využití alternativních zdrojù energie 11.

8 Projekt Start-Business-Centra Projekt, jehož vedoucím partnerem je spoleènost Kazuist, spol. s r. o., je realizován v rámci evropské iniciativy EQUAL, která je souèásti politiky zamìstnanosti EU a usiluje o zvýšení a zkvalitnìní zamìstnanosti. Je financován z prostøedkù Ministerstva práce a sociálních vìcí a z programu Phare. Projekt je zamìøený na rozvoj prostøedí, které inovativními nástroji vhodnì motivuje a pøipravuje k zahájení podnikání a podporuje rozvoj malého a støedního podnikání zvýšením životaschopnosti zaèínajících podnikatelù. Projekt je realizován skupinou organizací, tzv. rozvojovým partnerstvím, které tvoøí 10 organizací. partnerská úèast v projektu vedení PS (pracovní skupina), úèast v PS3, PS6, PS3, PS2, KS, MS otevøení kanceláøe SBC (v únoru) ve Frýdku-Místku a její provoz v úøední dny úèast na partnerském setkání ve Francii, v Itálii tvorba produktu Virtuální firma 2.0 (v rámci PS4) úpravy portálu Krok za krokem (v rámci PS4) pøíprava a realizace motivaèních kurzù a minikurzù pro zájemce o podnikání - cca 60 klientù Klient: Kazuist, spol. s r. o. (financováno z evropské iniciativy EQUAL) Projekt Revitalizace povodí Olše I. etapa Program revitalizace území v povodí øeky Olše byl iniciován v roce 2001 jako jedna z regionálních priorit mikroregionu východní èásti Tìšínského Slezska (Tìšínsko, Tøinecko, Jablunkovsko) pøedložení a následné schválení projektového zámìru Revitalizace povodí Olše I Meziresortní pracovní skupinou Fondu soudržnosti. iniciace a koordinace založení Slezského vodohospodáøského svazku: (úèast 8 obcí) - HRAT byl povìøen novým svazkem k pøípravì projektu na Fond soudržnosti a provozem sekretariátu svazku žádost na MSK a zajištìní financí na pøípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnosti prùbìžná pøíprava žádosti o podporu z Fondu soudržnosti pøíprava žádosti na SFŽP o spolufinancování Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, Slezský vodohospodáøský svazek (financováno z dotace MSK) Projekt Informaèní systém Pøíležitosti - monitoring fin. zdrojù SBU Regionální rozvoj Informaèní systém poskytuje aktuální informace o dotaèních zdrojích na regionální, národní i evropské úrovni pro obce a mìsta, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. prùbìžná aktualizace vytvoøení produktu Hlídaè pøíležitostí vytvoøení nabídky na zasílání služby Pøíležitosti potenciálním zájemcùm z øad firem ve spolupráci s ARR Ostrava Klient: Regionální rada Tøinec 12. Z p r á v a o è i n n o s t i

9 Projekt Sekretariát Phare CBC SFMP 2002 a 2003 v regionu Tìšínského Slezska Projekt HORIZON - euroregionální školicí a vzdìlávací støedisko Spoleèný fond malých projektù (SFMP) podporuje nejdùležitìjší cíle programu pøíhranièní spolupráce (CBC Phare) mezi Èeskou republikou a Polskem vznik a rozvoj vzájemnì spolupracujících zájmových skupin Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è. 3 v oblasti Lidské zdroje a podpùrné sociální mechanismy. pøíprava dokumentace k vyhlášení Výzvy k pøekládání návrhù pro obì kola (duben 2004) poskytování poradenství žadatelùm v Èeském Tìšínì (dennì kvìten èerven 2004) pøíprava a vedení zasedání Regionální hodnotící komise pøíprava dokumentù a úèast na jednání regionálního øídícího výboru v Opole archivace projektù a odeslání potøebných dokumentù na Centrum pro regionální rozvoj ÈR a Delegaci evropské komise rozpracování návrhu využití støediska rozpracování plánu aktivit dopracování projektové dokumentace pøíprava žádosti na SROP vèetnì vybraných povinných pøíloh Klient: Regionální rada Tøinec (financováno z dotace MSK) Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR Projekt SEMENIŠTÌ Projekt správce a Administrátor Spoleèného fondu mikroprojektù (SFMP) v rámci programu Interreg IIIA- region Tìšínské Slezsko Vzdìlávacím zámìrem tohoto projektu bylo pøipravit v rámci kurzu s názvem Specialista pro pøípravu a administraci projektù financovaných z evropských zdrojù vhodnì vybrané nezamìstnané na práci projektového euromanažera. vybavení prostor v Tøinci na Sosnì a slavnostní otevøení uèebny prùbìžné lektorování kurzu realizace motivaèních kurzù zajištìní praxe pro studenty pøíprava kurzu v Ostravì ve spolupráci s úøadem práce OV a RPIC ViP Program Iniciativy Spoleèenství INTERREG III A navazuje na program Phare CBC a podporuje pøeshranièní spolupráci sousedících regionù. pøíprava dokumentace jako povinných pøíloh projektu Správce SFMP (RSTS) a Administrátora SFMP (HRAT) pøíprava obou projektù Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR Klient: Institut EuroSchola, potažmo ÚP FM Projekt Revitalizace Pobeskydí Projekt Cyklistická magistrála Jablunkov - Tøinec - Chotìbuz Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è. 23 v oblasti Zemìdìlství a obnova venkova. Realizace projektu naplòuje regionální prioritu KPS è.15 v oblasti Infrastruktura a integrace regionu v rámci Evropy. zpracování vyhledávací studie a odsouhlasení trasy s dotèenými obcemi vypracování studie Programu revitalizace krajiny podhùøí Beskyd na základì výsledkù inventarizace a analýzy zpracování mapových podkladù v programu ArcView - pøíloha studie zhotovení CD výstupù projektu a rozeslání všem zúèastnìným zpracování závìreèné zprávy projektu pro MSK výbìr projektanta pro zpracování DÚR a DSP zajištìní zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení Klient: Regionální rada (financováno z dotace MSK) vypracování potøebných dokumentù v souladu s projektem a zároveò v souladu s požadavky SROP 14. Klient: Regionální rada Tøinec (financováno z dotace MSK) Z p r á v a o è i n n o s t i

10 Pøíprava žádostí na program Phare Technologie Zpracování žádostí do SROP (1. a 2. výzva) zpracování 2 žádostí o dotaci Klient: V. I. T. Group Pøíprava žádosti na program Phare Rozvoj lidských zdrojù odborná pomoc pøi pøípravì projektu Rozšíøení a zkvalitnìní poskytovaných služeb Obèanského sdružení Kafira Klient: Obèanské sdružení Kafira Opava Pøíprava žádostí na OPPP program - INOVACE Program modernizace a rekonstrukce prùtahù mìst a obcí a navazujících úsekù na území Moravskoslezského kraje na silnicích II. a III. tøíd Klient: Správa silnic MSK 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje (zpracování pouze el. žádosti ELZA + rozpoètu projektu) Klient: ARR, a.s., potažmo Moravskoslezský kraj Autobusové nádraží Karviná Klient: ÈSAD Karviná a. s. Silnice II/462 Vìtøkovice Jelenice, obchvat, I. etapa Klient: Správa silnic MSK Dostupný internet v Bystøici Klient: Obec Bystøice EUZUS (zpracování pouze žádosti ELZA, rozpoètu, logického rámce, souladu s rozvojovou strategií) Klient: Kafira Opava ERGON - výstavba chránìné dílny pro podporu zamìstnanosti a rozvoje osob se zdravotním postižením Klient: STEELTEC CZ, s. r. o., potažmo ERGON zpracování 2 žádostí o dotaci Klient: STEELTEC CZ, s. r. o. Zpracování studií proveditelnosti a CBA analýz Pøíprava žádostí na OPPP program - REALITY žádost o registraci projektu Zlepšení dopravní obslužnosti prùmyslové zóny Baliny v Tøinci Klient: Tøinecké železárny, potažmo mìsto Tøinec Areál Mosty u Jablunkova Klient: Regionální centrum EIA Silnice III/46811 Golkovice - Závada Klient: Správa silnic Moravskoslezského kraje Silnice II/479 ul. Èeskobratrská, Ostrava Klient: Správa silnic Moravskoslezského kraje Autobusový terminál Hluèín Klient: ARR, a. s. Ostrava, potažmo Mìsto Hluèín Terminál Hraneèník Klient: ARR, a. s. Ostrava, potažmo Statutární mìsto Ostrava Pøíprava žádostí na OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství žádost o dotaci projektu: Modernizace výrobních zaøízení mlýna Šenov Klient: V. I. T. Group, s. r. o. Modernizace a rozvoj MHD ve Zlínì a Otrokovicích využitím specifického vozového parku Klient: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Regenerace a revitalizace vybraných mìst rekonstrukce námìstí TGM v Tøinci Klient: mìsto Tøinec Okružní køižovatka Napoleon a Pøeložka ul. Frýdecké Klient: Mìsto Tøinec Vzdìlávací a dobrovolnické centrum rekonstrukce budovy Klient: Slezská diakonie, církevní organizace 16. Z p r á v a o è i n n o s t i

11 Zpracování žádostí na dotaèní programy MMR Výroba plastù z obnovitelných zdrojù Klient: VIT Group, a. s. Místní komunikace Bukovec - Hrèava Klient: Obec Bukovec Surfování v údolích Klient: Obec Dolní Lomná Lanová dráha Nýdek - Èantoryje Klient: Obec Nýdek Centrum celoživotního vzdìlávání a rozvoje zamìstnanosti jablunkovského regionu Klient: Mìsto Jablunkov Zpracování žádostí na dotaèní programy MSK Rekonstrukce hasièské zbrojnice v obci Nýdek Komunikace k státní hranici s Polskem Nýdek - Cisownica Klient: Obec Nýdek Obnova soc. zaøízení obecního høištì v Hrádku Klient: TJ Sokol Hrádek Hrádek - celá obec sportuje Klient: Obec Hrádek Cyklotrasa po stopách hutnictví Jablunkovsko na dlani Trojmezí Hrèava - Istebna - Èierne Klient: Sdružení obcí Jablunkovska Obec Písek - kanalizace a ÈOV Obec Bocanovice - odkanalizování lokality Èerného potoka a stavba ÈOV Klient: Regionální rada 18. Z p r á v a o è i n n o s t i

12 Dotazníkové šetøení v oblasti turistického ruchu pro MS kraj Informaèní centrum spolupracovalo na marketingovém prùzkumu turistické návštìvnosti Moravskoslezského kraje v rámci programu MSK Podpora sítì informaèních center v Moravskoslezském kraji distribuce a sbìr dotazníkù Klient: Krajský úøad MSK Kompletní zpracování turistického prùvodce pro region Tøinecka Informaèní centrum zpracovalo turistického prùvodce po vyznaèených trasách po Moravskoslezských a Slezských Beskydech v okolí Tøinecka a Jablunkovska s dosahem až na pøíhranièní polskou stranu Beskyd. zajištìní financování od subjektù cestovního ruchu inzerenti zpracování textù a zajištìní fotografií grafické zpracování a vytištìní prùvodce distribuce Klienti: subjekty cestovního ruchu Cyklistická trasa Radegast SBU Informaèní centrum Trasa vhodnì propojuje èi navazuje na stávající cyklistické trasy, pøedevším na mezinárodní cyklotrasu Euroregionem Tìšínské Slezsko-Œlask Cieszyñski èi Greenways Krakow-Morava-Wien. Celková délka znaèeného okruhu Trojmezí Radegast CykloTrack je 75 km. návrh trasy, vytipování místních hospod organizace setkání se starosty korektura a konzultace otevøení cyklotrasy 20. Z p r á v a o è i n n o s t i

13 Veletrh Regiotour 2004 v Brnì V Brnì se konal 13. roèník veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR, kterého se, jako každý rok za Euroregion Tìšínské Slezsko, úèastní obì jeho smluvní strany: za èeskou stranu Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska a za polskou stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej Olza. úèast v rámci spoleèného stánku MSK spoluúèast na organizaci každoroèního výjezdu starostù Euroregionu TS v Kyjovì pøíprava materiálù a prezentace na zasedání Klient: Regionální sdružení TS Veletrh Holiday World 2004 v Praze V Praze se v únoru konal 13. roèník Støedoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, kterého se, jako každý rok za Euroregion Tìšínské Slezsko, úèastní obì jeho smluvní strany: za èeskou stranu Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska a za polskou stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej Olza úèast v rámci spoleèného stánku MSK Klient: Regionální sdružení TS Tøinecké dny umìní 2004 Cílem projektu je mezinárodní setkávání umìlcù z ÈR, Polska a Slovenska, vytváøení zahrady s umìleckými díly jakou místo relaxace nejen pro pacienty Nemocnice Tøinec, ale i pro veøejnost. zpracování žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj a mìsto Tøinec organizaèní zabezpeèení 5. roèníku Tøineckých dnù umìní Klient: Beskydská tvorba, potažmo Nemocnice Tøinec Projekt Informaèní místo pro podnikatele Projekt je zamìøen na všechny podnikatele, zvláštní pozornost vìnuje ale malým a støedním firmám, kterým z pohledu pøistupování ÈR k EU stále chybí dostatek relevantních informací o podmínkách podnikání na jednotném evropském trhu. úèast na školeních Hospodáøské komory v Praze úèast na celokrajském setkání v Opavì a v Hradci na Moravicí fungování InMP pro podnikatele a veškeré zájemce Klient: Krajská hospodáøská komora (otevøení 12/2003) 22. Z p r á v a o è i n n o s t i

14 Projekt Územní sekce pro rozvoj regionu Tøinecka Regionální hospodáøské komory Ostrava (ÚSHRKO) Územní sekce pro rozvoj regionu Tøinecka vznikla jako odborný poradní orgán Regionální hospodáøské komory Ostrava. Posláním sekce je zastupování, koordinace a prosazování oprávnìných zájmù a potøeb podnikatelských subjektù pùsobících v regionu Tøinecka. Sekce má zájem spoluvytváøet pozitivní podnikatelské prostøedí v regionu a tím pøispìt k jeho dalšímu rozvoji. spolupráce pøi založení sekce ustanovení výboru územní sekce organizování pravidelných setkání èlenù ÚSRHKO (3 setkání) vedení databáze èlenù 32 èlenù zajiš ování sekretariátu Klient: region, èásteènì Regionální hospodáøská komora Ostrava Projekt Semeništì v MSK Rozšíøení pilotního projektu Semeništì v Tøinci i pro oblast Moravskoslezského kraje. Vzdìlávacím zámìrem tohoto projektu bylo pøipravit v rámci kurzu s názvem Specialista pro pøípravu a administraci projektù financovaných z evropských zdrojù vhodnì vybrané nezamìstnané na práci projektového euromanažera. spolupráce pøi zpracování žádosti do programu Phare 2003 II. èást - Fond rozvoje lidských zdrojù Klient: region, Institut EuroSchola Centrum rozvoje pracovních pøíležitostí v oblasti informaèních a komunikaèních technologií v Tìšínském, Tøineckém a Jablunkovském regionu Cílem projektu je vytvoøit podmínky pro rozvoj dynamicky se rozvíjejícího odvìtví Informaèních a komunikaèních technologií v regionu. Projektový zámìr zahrnuje vybudování Centra celoživotního vzdìlávání v ICT a inkubátoru pro zaèínající podnikatele v oblasti ICT. SBU Rozvojová støediska pøíprava nového projektu vytvoøení partnerství zajiš ování spolufinancování žádosti o dotaci: z programu MMR 4. dotaèní titul, ze SROP opatøení 3.1 (projekt STEEL ON LINE) Klient: region, Institut EuroSchola 24. Z p r á v a o è i n n o s t i

15 Rozvoj lidských zdrojù v podnicích regionu BORDER INVEST - Využití kapitálu malých a støedních polských podnikatelù pro ekonomický rozvoj èeské strany Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Cílem projektu je podporovat rozvoj regionu formou rozvoje lidských zdrojù v oblasti dalšího vzdìlávání ve strategicky dùležitých podnicích regionu, kterými jsou napø. Tøinecké železárny a další. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MSK Klient: region, podniky v areálu TŽ Projektu usiluje o podporu pøílivu inovací na èeskou stranu, jejichž pøínosem bude vìtší míra kvality nových investic, zvýšená kvalita pracovní síly, vyšší konkurenceschopnost regionu a uspokojená domácí poptávka. Smyslem projektu je podpoøit zamìstnanost v regionu pøílivem investic, které povedou k tvorbì pracovních pøíležitostí, což znamená vznik nových pracovních míst a tedy snížení nezamìstnanosti. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Surfování v údolí Cílem projektu je pøispìt ke zvýšení zamìstnanosti a turistické návštìvnosti dvou turisticky atraktivních oblastí ve východní èásti Moravskoslezského kraje, které jsou dlouhodobì postiženy vysokou nezamìstnaností zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MSK Klient: region, obce Horní a Dolní Lomná ONE-STOP-SHOP - Sjednocení a rozšíøení poradenské sítì podnikatelùm v MSK Úèelem projektu je vytvoøit podmínky pro pøístupné poradenství zaèínajícím a malým a støedním podnikùm. Zámìrem je vytvoøit jakýsi One - stop - shop poradenských služeb pøi propojení a rozšíøení dnes existujících poradenských sítí (SBC, InMP, RPIC). zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: region, ve spolupráci s Kazuist, spol. s r. o. a RHK Ostrava Turismus - zdroj obživy Job Match Zámìrem projektu je vhodnými marketingovými nástroji pøitáhnout nejen tuzemské návštìvníky z hustì osídlených prùmyslových oblastí obou stran Euroregionu a polskou klientelu, ale výhledovì také širokou veøejnost z celé Èeské, Polské republiky a Slovenské republiky. Projekt nabízí øešení, jak vylepšit nepøíznivý pomìr mezi zamìstnaností v prùmyslu a ve službách a zároveò jak snížit nezamìstnanost vytvoøením nových pracovních míst v oblasti turistických služeb a cestovního ruchu. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: Regionální sdružení pro èesko-polskou spolupráci Tìšínského Slezska Cílem projektu je snížit nezamìstnanost v regionu a to formou vytvoøení pomocného systému podporujícího existující procesy uplatòování lidských zdrojù na trhu práce. Úèelem systému JobMatch bude efektivní slaïování konkrétní nabídky a poptávky na trhu práce ve spolupráci se širším partnerstvím. Systém JobMatch nebude dublovat aktivity úøadù práce, nýbrž je doplní tam, kde v souèasné dobì výraznì chybí. zpracování zámìru zpracování žádosti o prostøedky na pøípravu projektu z MMR Klient: region, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Tøinci 26. Z p r á v a o è i n n o s t i

16 spolupráce pøi zahajování studia v Centru bakaláøských studií VŠB- TU Ostrava v Tøinci úèast na mezinárodní konferenci v Berlínì v rámci programu Evropské unie INTERREG IIIC komunikace s britskými partnery v Brighton and Howe Council v projektu CAPTURE The Knowledge Economy - projekt financovaný z evropské Iniciativy INTERREG IIIC setkání se zahranièními partnery z rozvojové agentury v Blaenau- Gwent, Wales spolupráce s ARR pøi pøípravì žádosti do SROP, Opatøení 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánù pøi plánování a realizaci programù získání statutu projektového partnera zpracovávání zadávací dokumentace pro výbìrové øízení dle pravidel Practical Guide zajiš ování podmínek pro zavedení ISO normy 9001, interní školení Další aktivity pøestìhování firmy 28. Z p r á v a o è i n n o s t i

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

2001-2006 zpráva o stavu geoparku

2001-2006 zpráva o stavu geoparku 2001-2006 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více