PÉČE O DĚTSKÉHO IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA, FEBRILNÍ NEUTROPENIE A ZÁSADY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O DĚTSKÉHO IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA, FEBRILNÍ NEUTROPENIE A ZÁSADY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE"

Transkript

1 PÉČE O DĚTSKÉHO IMUNOKOMPROMITOVANÉHO PACIENTA, FEBRILNÍ NEUTROPENIE A ZÁSADY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE 1 MUDr. Petra Keslová, 1 MUDr. Renata Formánková, Ph.D, 1 Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc., 1 MUDr. Petr Smíšek, 1 MUDr. Kateřina Zdráhalová, 1 MUDr. Martina Suková, 1 MUDr. Vladimír Vávra, 1 Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc, 2 MUDr. Otakar Nyč 1 Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol Praha 2 Ústav lékařské mikrobiologie, FN Motol Praha Úvod Porucha imunity v dětském věku zahrnuje skupinu stavů vrozených a získaných. Vrozené poruchy imunity postihují humorální a/nebo buněčnou imunitu, mohou být různé tíže od nezávažných stavů až po velmi těžké. Těžké imunodeficitní stavy jsou vzácné, ale závažné. Projevují se v kojeneckém či časném dětském věku recidivujícími infekcemi, někdy těžkého průběhu, často mohou být původcem oportunní kmeny bakterií, vyskytují se mykotické infekce, neprospívání, průjmy. Některé z nejzávažnějších vrozených imunodeficiencí mohou být léčitelné a jsou indikovány k transplantaci kmenových buněk krvetvorby, např. SCID (Syndrom vrozené těžké kombinované imunodeficience), WAS (Wiskottův-Aldrichův syndrom), chronická granulomatosa, Kostmannův syndrom apod. Častěji se setkáváme se skupinou stavů získané imunodeficience. Patří sem onemocnění související s chronickou infekcí, postinfekční stavy, polékové, spojené s působením toxických látek, stavy metabolické a další celkové narušující integritu organismu (1). Pacienti s hematoonkologickým onemocněním, rizika infekce, neutropenie Významnou skupinu pacientů se získanou těžkou imunodeficiencí tvoří pacienti léčení pro maligní onemocnění (hematologické malignity akutní leukémie, lymfomy, solidní tumory) či transplantovaní kmenovými buňkami krvetvorby pro maligní či nemaligní onemocnění. Porucha imunity vzniká zejména následkem myelosupresivního působení chemoterapie, a to především u transplantovaných pacientů a pacientů s hematologickými malignitami (v dětském věku ALL akutní lymfatická leukémie s incidencí 2,5-3,5 případů na dětí do 15 let, tvořící 80 % dětských leukémií a AML akutní myeloidní leukémií zastupující 15 % leukémií dětského věku) (2). Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující vznik infekce patří neutropenie, tj. pokles leukocytů pod 1,0 x 10/9/l resp. neutrofilů v absolutním počtu (ANC) pod 500/ųl (těžká neutropenie), ANC pod 100/ųl (velmi těžká neutropenie). Důležitý je i časový faktor trvání neutropenie, prolongovaná velmi těžká neutropenie (ANC pod 100/ųl) trvající déle než 5 týdnů má udávanou incidenci infekce až ve 100 %. Na riziku vzniku infekce se podílí i

2 základní onemocnění (malignita), účinek imunosupresivní léčby mající za následek defekt humorální i buněčné imunity. Z dalších faktorů je důležité i porušení slizničních barier (invazivní vstupy, centrální žilní katetry, sondy, cévky apod.), malnutrice a dlouhodobé podávání parenterální výživy, účinek širokospektré antibiotické léčby s rozvojem změny mikrobiální flóry a následně kolonizací či nosičstvím multirezistentních kmenů bakterií (3). Febrilní neutropenie, infekční agens imunokompromitovaných pacientů, zásady léčby febrilní neutropenie Jako febrilní neutropenii označujeme stav, kdy u pacienta zjistíme vzestup teploty nad 38,5 C jednorázově či opakovaný vzestup 38,0 38,5 C 3krát po sobě v průběhu 24 hodin v situaci počtu leukocytů v krevním obraze pod 1,0 x 10/9/l či poklesu absolutního počtu neutrofilů pod 500/ųl. Teplota v neutropenii může signalizovat infekci, infekce je příčinou teplot zhruba ve 40 %, často nemusíme prokázat příčinu (teploty nejasné etiologie, polékové, idiopatické). Infekce v neutropenii však může znamenat závažný či život ohrožující stav, proto vždy zahajujeme empiricky podávanou antibiotickou léčbu (3). Infekční agens postihující imunokompromitované pacienty zahrnují širokou škálu bakterií, virů, plísní a dalších oportunních mikroorganismů. Z bakterií jsou zejména u neutropenických pacientů původcem život ohrožující infekce gramnegativní kmeny bakterií (Pseudomonas, Klebsiella, E.coli, Acinetobacter), obvykle podílející se na etiologii infekce cca %, na významu získávají i kmeny grampozitivní, často spojené s infekcí centrálních žilních katetrů (koagulaza negativní stafylokoky, Staphylococus aureus, enterokoky), vyskytující se jako původce infekce v % (4,5). Stoupají počty mykotických infekcí, zejména u pacientů s protrahovanou neutropenií či dlouhodobě léčených kortikoidy. Přibývá infekcí kmenů Candida non albicans, kmenů rodu Aspergillus, v poslední době Zygomyces a dalších (4). Nelze opominout i infekce Pneumocystitis carini u imunokompromitovaných, všichni pacienti podstupující chemoterapii či následně transplantaci jsou dlouhodobě na zajišťovací léčbě Trimetoprim-Sulfamethoxazol (3). Mezi základní zásady terapie febrilní neutropenie patří včasnost, to znamená ihned po odebrání biologického materiálu (hemokultury, výtěry, stěry). Užíváme širokospektrá antibiotika, často v kombinaci, včetně antimykotik, u vysoce rizikových pacientů v současné době směřujeme léky 1. empirické volby na gramnegativní kmeny bakterií (6,7). Při bakteriologické pozitivitě cíleně upravujeme léčbu dle citlivosti prokázaného agens i s ohledem na klinický stav pacienta. Vzhledem k možnosti rychle progredujícího závažného stavu je nutno velmi pečlivě monitorovat klinický stav pacienta, na jednotce intenzivní péče s monitorací vitálních funkcí. Zároveň je nutno monitorovat i bakteriologickou situaci a výskyt rezistentních kmenů bakterií na pracovišti, pravidelně ve spolupráci s mikrobiologickým centrem upravovat empirické antibiotické návody s ohledem na výskyt a citlivost infekčních agens. Na našem pracovišti pacienty dle rizika vzniku infekce dělíme do 2 skupin na

3 pacienty s nízkým a vysokým rizikem infekce (tab. 1). Obecně je pacientem tzv. nízkého rizika pacient v remisi základního onemocnění, v dobrém klinickém stavu, s předpokládanou délkou neutropenie kratší než 7 dní a se známkami regenerace kostní dřeně. Pacient tzv. vysokého rizika je pacient v indukční fázi léčby před dosažením remise, s těžkou a protrahovanou neutropenií a každý pacient iniciálně v těžkém celkovém stavu (se známkami septického šoku, hypotenzí, koagulopatií, známkami respirační či kardiální insuficience, oligurií). V současné době na našem pracovišti zařazujeme do skupiny pacientů vysokého rizika všechny pacienty s akutní myeloidní leukémií, s akutní lymfatickou leukémií či non-hodgkinským lymfomem před dosažením remise včetně relapsů, pacienty s neuroblastomem vysokého rizika, pacienty po transplantaci kmenových buněk krvetvorby do přihojení leukocytů či při planoucí reakci štěpu proti hostiteli a všechny se známkami oběhové nestability či septického šoku. Pacientem nízkého rizika je pak pacient léčený pro akutní lymfatickou leukémii v remisi, pacienti se solidními tumory (kromě výše zmíněných), pacienti léčení chemoterapií pro hemofagocytující lymfohistiocytosu či imunosupresivní léčbou pro těžkou aplastickou anémií. Tab. 1. Rozdělení pacientů dle rizika vzniku infekce na KDHO FN Motol Rozdělení pacientů dle rizikových skupin obecně S nízkým rizikem infekce remise základního onemocnění dobrý klinický stav délka neutropenie kratší 7 dní známky regenerace kostní dřeně S vysokým rizikem infekce pacient v indukční fázi léčby před dosažením remise špatný klinický stav délka neutropenie nad 7 dní ANC pod 100/ųl Empirické antibiotické návody Ze zásad terapie febrilní neutropenie je jmenována včasnost nasazení antibiotické léčby, která je vždy zpočátku empirická (6). Je určována na základě výskytu infekčních agens na daném pracovišti s ohledem na citlivost vůči používaným antibiotikům. Empirické antibiotické

4 návody jsou výsledkem spolupráce s mikrobiologickým centrem, měly by být pravidelně upravovány a obměňovány s cílem snížit selekční tlak používaných antibiotik. V tabulce č. 2 jsou současné ATB návody používané na naší klinice. Tab. 2. Empirické antibiotické návody na KDHO FN Motol Pacient vysokého rizika 1. volba: Tazocin + Amikin 2. volba: Tazocin + Amikin + Targocid 3. volba: Amikin + Targocid + Meronem 4. volba: Meronem + Targocid + Ciprinol + Vancocin Pacient nízkého rizika 1. volba : Unasyn + Gentamicin 2. volba : Gentamicin + Targocid 3. volba: Gentamicin + Targocid + Fortum 4. volba: Fortum + Ciprinol + Vancocin? změna na kombinaci vysokého rizika při závažném stavu + antimykotika fluconazol, itraconazol, amfotericin B, vorikonazol, caspofungin U pacientů s febrilní neutropenií obvykle den teplot provádíme RTG plic (8), od 5. dne horeček zvažujeme i CT plic s ohledem na mykotickou infekci (pomocná kritéria vysoké CRP, protrahovaná neutropenie nad 10 dní). U podezření na katetrovou sepsi (zarudnutí okolí CŽK, malfunkce, infekce kanálu) zvažujeme zahájit terapii vancomycinem ihned s ohledem na grampozitivní floru, při trvajících horečkách a pozitivních hemokulturách i přes cílenou léčbu infikovaný CŽK extrahujeme. Nezbytnou součástí léčby infekce je i dobrá podpůrná péče s nutností kvalitní parenterální výživy, adekvátní substituce krevními deriváty, dle potřeby imunoglobuliny intravenosně, použití růstových faktorů pro granulocyty (G-CSF, faktor stimulující tvorbu kolonií graulocytů, Neupogen). Vzácně můžeme použít při závažné infekci a dlouhotrvající neutropenii granulocytární koncentráty (9). Vždy současně uplatňujeme

5 režimová opatření pro neutropenického pacienta, v případě výskytu rezistentních kmenů i izolační režim. V případě negativního bakteriologického nálezu při dobrém klinickém stavu a regeneraci krvetvorby je vhodné využít časného vysazení antibiotické léčby (10). Multirezistentní kmeny bakterií, vývoj kolonizace a nosičství, opatření Zlepšování výsledků onkologické léčby ve smyslu remise základního onemocnění je stále zatíženo úmrtím na nezvládnutelnou infekci a je trvalá snaha těmto komplikacím zabránit. S delší hospitalizací, zejména pobytem na jednotce intenzivní péče, stoupá riziko výskytu kmenů bakterií rezistentních k antibiotikům. Po celou dobu intenzivní léčby od roku 2002 provádíme našim pacientům pravidelné výtěry, ideálně v týdenních intervalech (krk, nos, dutina ústní, rektum, moč). Neutropenický pacient při pobytu na oddělení by měl mít samostatný pokoj, personál při styku s ním používá ústenku, pacient mimo svůj pokoj chodí minimálně, vždy s ústenkou. Snaha je neutropenické pacienty hospitalizovat jen v nezbytných případech (teploty, komplikace léčby), v dobrém klinickém stavu jsou vedeni ambulantně. Při výskytu rezistentních kmenů zejména gramnegativních bakterií (v našem případě kmenů Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter) či grampozitivních (vankomycin rezistentní kmeny enterokoka, MRSA) u pacienta přistupujeme k multibarierovým opatřením a zavádíme tzv. režim kolonizovaného pacienta. Výskyt rezistentních kmenů od roku 2001 do roku 2005 je uveden v tabulce 3. Pacient má samostatný pokoj, nechodí mimo něj. Pro personál je samozřejmostí mytí rukou včetně dezinfekce alkoholovými preparáty, navíc používáme rukavice s výměnou na různé úkony u pacienta, používáme do pokoje ústenky, empíry, pacient má vlastní pomůcky. Informace o kolonizaci/nosičství je zaznamenána do dokumentace. Zrušení opatření provedeme, má-li pacient 3 výtěry po týdnu negativní, nadále však zůstává ve sledování. V tabulce uvádíme vývoj kolonizace/nosičství u hematologických pacientů naší kliniky. V roce 2000 jsme zaznamenali opakovaná úmrtí pacientů na perakutně probíhající sepsi, vše etiologicky gramnegativní kmeny (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas), u nepravidelně prováděných výtěrů zejména v době infekce jsme zjišťovali nárůst multirezistentních kmenů. U více než 50 % pacientů na hematologických odděleních byly vykultivovány rezistentní kmeny Klebsiella. Zahájili jsme pravidelnou monitoraci osídlení, zpřísnili dozor nad všemi osobami s pacientem přicházejícími do styku, po 2 letech obměnili empirické antibiotické návody a zavedli izolační režim s multibarierovými opatřeními. Zintenzivnila se spolupráce s mikrobiologem, infektologem i ústavními epidemiology. Více jsme začali provádět namátkové stěry nejen z prostředí, ale i personálu, doprovodu pacientů. V průběhu následujících dvou let se podařilo snížit procento dětí s kultivačně zachycených multirezistentním kmenem Klebsiella pod 30 %, stabilně se drží výskyt rezistentního kmene Pseudomonas pod 20 %, nízké procento Acinetobacter. VRE jsou pod

6 hranicí 20 %, nezaznamenali jsme ale žádnou infekci tímto kmenem, všechny záchyty byly pouze kolonizací/nosičstvím. Tab. 3. Výskyt rezistentních bakteriálních kmenů na KDHO FN Motol Kmeny bakterií - kolonizace Monitorace kolonizace Izolační opatření Klebsiella Ps. Aer. VRE Acinetob. MRSA 0 VI.-XII.01 I.-VI.02 VII.-XII.02 I.-VI.03 VII.-XII.03 I.-VI. 04 VII.-XII.04 I.-VI.05 VII.-XII.05 Závěr Infekce stále zůstává hlavní příčinou s léčbou spojené morbidity a mortality u dětských pacientů léčených pro maligní onemocnění (11). Hospitalizační pobyty a zejména pobyty na jednotkách intenzivní péče spolu se selekčním tlakem užívaných širokospektrých antibiotik vedou k vysokému riziku výskytu multirezistentních kmenů bakterií. Léčba infekce těmito kmeny je finančně velmi nákladná. Problematika infekcí pacientů s narušenou imunitou si tedy zaslouží trvalou pozornost a vyžaduje multidisciplinární přístup. Literatura 1. Hrodek O, Vavřinec J. a kol. Pediatrie: Imunologie. 1. vydání, Praha: Galén, 2002, Mayer J, Starý J. a kol. Leukémie: Akutní myeloidní leukémie v dětském věku. Akutní lymfoblastická leukémie v dětském věku. Praha: Grada, 2002, 253, Mayer J, Starý J a kol. Leukémie: Infekční komplikace. Praha: Grada, 2002, Wisplinghoff H, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Current Trends in the Epidemiology of Nosocomial Bloodstream Infections in Patients with Hematological Malignancies and Solid Neoplasms in Hospitals in the United States. CID 2003;36 (1 May):

7 5. Kersun LS, Propert KJ, Lautenbach E, Bunin N, DeMichele A. Early Bacteriemia in Paediatric Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients on Oral Antibiotic Prophylaxis. Pediatr Blood Cancer 2005; 45: Walter T. Hughes WT, Armstrong D. et al. Guidelines for Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients wit Cancer. CID 2002; 34 (15 March): Oguz A, Karadeniz C, Citak EC, Cil V, Eldes N. Experience with cefepime versus meropenemas empiric monotherapy for neutropenia and fever in pediatric patiens with solid tumor. Pediatric Hematology Oncology 2006; 23 (3): Renoult E, Buteau C, Turgeon N, Moghrabi A, Duval M, Tapiero B. Is routine chest radiography necessary for initial evaluation of fever in neutropenic children with cancer? Pediatr Blood Cancer; 2004 Sep; 43 (3): Wittman B, Horan J, Lyman GH. Prophylactic colony stimulating factors in children receiving myelosuppressive chemotherapy: a metaanalysis of randomized controlled trials. Cancer Treat Rev, 2006 Jun; 32 (4): Hodgson - Viden H, Grundz PE, Robinson JL. Early discontinuation of intravenous antimicrobial therapy in pediatric oncology patients with febrile neutropenia. BCM Pediatr, 2005 May; 5 (1): Lehrnbecher T, Varwig D, Kaiser J, Reinhardt D, Klingebiel T, Creuzig U. Infectious complications in pediatric acute myeloid leukemia: analysis of prospective multi-institutional clinical trial AML BFM 93. Leukemie 2004; 18, Práce podpořena VZ FNM MZ Upozornění Společnost B.Braun Medical a její divize Aesculap upozorňují, že v posledních měsících byly zaznamenány materiály propagující kontejnery z regionu Balkánu, které jsou údajně vyráběny v licenci Aesculap. Jedná se o výrobky, které jsou vzhledově vzdáleně podobné více než deset let starému modelu kontejnerů Aeskulap, s kontejnery Aeskulap však nemají nic společného. Zcela jednoznačně nepravdivé je tvrzení uváděné v nabídce této společnosti, že tyto kontejnery jsou vyráběny v licenční výrobě Aesculap. Proto společnost Aesculap nenese jakékoliv záruky za kvalitu, funkčnost a servis či případně další obtíže spojené s používáním těchto výrobků. Navíc originální filtry, víka a těsnění nejsou testována na kompatibilitu s těmito výrobky a jejich případné společné užívání je pouze na vlastní odpovědnost a riziko uživatele. Společnosti B.Braun Medical a Aesculap podnikly právní kroky kvůli uvádění spotřebitele v omyl a porušení několika paragrafů obchodního zákoníku. Současné přivítají informace o případných dalších případech této klamavé reklamy.

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

ANTIBIOTIKA A SEPSE. Olga Černá JIRP Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Přednosta prof.mudr.j.zeman, DrSc

ANTIBIOTIKA A SEPSE. Olga Černá JIRP Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Přednosta prof.mudr.j.zeman, DrSc ANTIBIOTIKA A SEPSE Olga Černá JIRP Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Přednosta prof.mudr.j.zeman, DrSc Septický šok 1. priorita oběhová podpora 2. priorita podání ATB Podání ATB do 1 hodiny

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP TIGECYKLIN Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny Počet bakteriálních

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Základní principy Infekce imunokompromitovaných pacientů Michal Holub Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN imunokompromitovaný pacient má poškozené imunitní mechanizmy a je ohrožen závažnými infekcemi

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Klasifikace léčby antibiotiky Empirická terapie (pathogen non-specific therapy) - odhadem, bez mikrobiologického

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

LF a FN v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

LF a FN v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Empirická antimykotická léčba febrilní neutropenie u nemocných s hematologickou malignitou doporučení odborníků s podporou CELL, Autoři: 1 MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., 2 MUDr. Jan Haber, CSc., 3 Doc. MUDr.

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii. Seminář pro mediky E.Faber

Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii. Seminář pro mediky E.Faber Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii Seminář pro mediky E.Faber Témata Poruchy imunity v hematologii Principy léčby v hematologii a transplantace krvetvorných buněk

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Htoutou Sedláková Miroslava, Kolář Milan, Uvízl Radovan Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci Klinika anesteziologie, resuscitace a

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče. Igor Sas KARIM FN Brno

Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče. Igor Sas KARIM FN Brno Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče Igor Sas KARIM FN Brno Nozokomiální infekce- definice infekce, které vznikají a projevují se po 48 hodinách po přijetí do nemocnice CDC charakterizuje

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Kateřina Rusinová Martin Balík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

4.1. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných doporučení odborníku s podporou CELL

4.1. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných doporučení odborníku s podporou CELL 4.1. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných doporučení odborníku s podporou CELL MUDr. Jan Haber, CSc. (1), doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (2), doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D (3), doc.

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nozokomiální nákazy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Nozokomiální nákazy - NN jsou nákazy vzniklé v přímé

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida Vzestup incidence, závažnosti onemocnění a letality

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání?

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Z. Paluch 1, Š. Alušík 2 1 Farmakologický ústav I. LF UK, Praha Oddělení klinické farmakologie VFN, Praha 2 Interní katedra,

Více

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Nosokomiální nákazy MUDr. Drahomíra Rottenbornová Infekční onemocnění, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení nebo v souvislosti se zdravotnickými výkony. Včetně nákaz, které se

Více

MRSA v klinické praxi

MRSA v klinické praxi MRSA v klinické praxi Polívková S, Beneš J Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 8.11.2014 Proč mít MRSA pod kontrolou? nejčastější příčina závažných nozokomiálních infekcí a úmrtí

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Sepse, septický šok úloha mikrobiologa

Sepse, septický šok úloha mikrobiologa Sepse, septický šok úloha mikrobiologa Otakar Nyč, Vlastimil Jindrák * Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha * Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Hradec Králové, 25.2.2016 Patogeneze IE, důsledky pro léčbu bakteriémie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková Pátek 10. 10. 11.00-19.00 Registrace 13.00-13.15 Zahájení 13.15-15.00 Neonkologická hematologie blok 1 doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková 1 Divoká Martina Vzácné hemoglobinové varianty

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy (PSUR) pro bendamustin-hydrochlorid byly

Více

Riziko infekce při stavebních pracích. MUDr.Jaroslav Jirouš Ved.oddělení epidemiologie FN Plzeň

Riziko infekce při stavebních pracích. MUDr.Jaroslav Jirouš Ved.oddělení epidemiologie FN Plzeň Riziko infekce při stavebních pracích MUDr.Jaroslav Jirouš Ved.oddělení epidemiologie FN Plzeň Mikulov, 15.-16.4.2010 Úvod - legislativa Vyhláška 195/2005 Sb., 10, odst.7: V objektech zdravotnického zařízení,

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa

Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa Autor: Miriama Madajová, Pavel Honig, Školitel: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková Výskyt Pseudomonas aeruginosa je bakterie,

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE

KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ PÉČE Hejná, R., Nouzová, L., Hocková J. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol ÚVOD Zavedení permanentního močového

Více

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního původu Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole 1 Kritický výskyt rezistence u G+ PRSP MRSA MRSE, MRCoNS VISA (GISA), hvisa, VRSA (GRSA)

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Protézová endokarditida -přehled problematiky. Petr Lupínek

Protézová endokarditida -přehled problematiky. Petr Lupínek Protézová endokarditida -přehled problematiky Petr Lupínek 25.02.2016 Úvod Protézová endokarditida (PVE) je obecně nejzávažnější formou IE. Představuje 10-30 % ze všech případů IE. V průběhu prvních 5

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

PNEUMOKOKOVÁ INFEKCE KAZUISTIKA

PNEUMOKOKOVÁ INFEKCE KAZUISTIKA PNEUMOKOKOVÁ INFEKCE KAZUISTIKA Helena Davidová, Lenka Přibylová, Vladimíra Svobodová KARIM FN Motol Kongres ČSARIM 2013, Brno, 20.9.2013 Streptococcus pneumonie, pneumokok, infekce grampositivní bakterie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Doporučené postupy pro léčbu katétrové infekce. Viktor Maňásek Společnost pro porty a permanentní katétry Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Doporučené postupy pro léčbu katétrové infekce. Viktor Maňásek Společnost pro porty a permanentní katétry Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Doporučené postupy pro léčbu katétrové infekce Viktor Maňásek Společnost pro porty a permanentní katétry Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Permanentní centrální vstupy Co znamená permanentní? slouží

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI,

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI, ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI, 7. -10. 2. 2017 Jiří Sagan Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Management péče o dětského pacienta s

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Metodický návod. Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče

Metodický návod. Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče Metodický návod Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče Pro účely tohoto metodického návodu se rozumí zdravotnickým zařízením funkční jednotka,

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Prevence pneumokokových infekcí

Prevence pneumokokových infekcí Prevence pneumokokových infekcí MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Fakulta vojenského zdravotnictví a Lékařská fakulta Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Praha, 27.11.2014 Incidence Epidemiologie 20. století: 1,5-4,5 /100.000 obyv./rok přelom století: 5-6 /100.000

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více