Statut fondu VB PX-Index-Fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut fondu VB PX-Index-Fond"

Transkript

1 Statut fondu VB PX-Index-Fond Statut fondu VB PX-Index-Fond, podílového fondu dle zákona o investičních fondech 2011 (InvFG) v platném znění, byl schválen Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA). Investiční fond je zvláštním majetkem v souladu se směrnicí a je spravován společností Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále správcovská společnost ) se sídlem ve Vídni. Článek 1 Spoluvlastnické podíly Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenných papírů, které znějí na majitele. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin. Podílové listy v listinné podobě proto nemohou být vydávány. Článek 2 Depozitář (místo úschovy) Depozitářem (místem úschovy) pro tento investiční fond je Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni. Výplatními místy podílových listů jsou depozitář (místo úschovy) a ostatní v prospektu uvedená výplatní místa. Článek 3 Investiční nástroje a zásady Investiční fond smí podle zákona o investičních fondech nabývat dále uvedený majetek. Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX (indexový fond). PX je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 75 odst. 2 zákona o investičních fondech. Investice probíhají převážně do přímo získaných akcií firem podle ustanovení 75 zákona o investičních fondech, které jsou zahrnuty v indexu PX. Investiční fond přitom přihlíží ke specifikaci akcií podle indexu PX. Investování probíhá výhradně do hodnot v CZK. Cenné papíry Cenné papíry (včetně cenných papírů se zabudovanými derivátovými nástroji) jsou nabývány za dodržování výše uvedených zásad. Nástroje peněžního trhu Nejsou použitelné. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu Nabývání neúplně splacených cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv na tyto nástroje nebo jiných neúplně splacených finančních nástrojů je povoleno maximálně do 10 % hodnoty majetku fondu. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu mohou být nabývány, pokud splňují kritérium zápisu nebo obchodování na regulovaném trhu nebo burze cenných papírů podle zákona o investičních fondech. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které nesplňují kritéria uvedená v předchozím odstavci, smějí být nabývány maximálně do 10 % hodnoty majetku fondu.

2 Podíly investičních fondů Nejsou použitelné. Derivátové instrumenty Derivátové instrumenty mohou být použity při kopírování indexu. Metody měření rizika investičního fondu Investiční fond používá pro měření rizika následující metody: Závazková metoda Závazková hodnota je určena podle 4. nařízení o měření rizika a reportování derivátů (Hlava 3). Podrobnosti a vysvětlení je uvedeno v prospektu. Vklady na viděnou a vypověditelné vklady Vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců mohou činit maximálně 10 % hodnoty majetku fondu. Není stanovena minimální pohledávka. V souvislosti s větším přeskupením v rámci portfolia nebo zvýšením, resp.. splátkami mohou být vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců většího rozsahu. Dočasně přijaté úvěry Správcovská společnost smí na účet investičního fondu dočasně přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu. Repo operace Repo operace mohou být prováděny v zákonem stanoveném rozsahu. Půjčka cenných papírů Půjčování cenných papírů smí být prováděno až do hodnoty 30 % hodnoty majetku fondu. Nabývání investičních nástrojů je možné výhradně pro investiční fond jako celek, nikoliv pro jednotlivé druhy podílů nebo určitou skupinu podílů. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu. Článek 4 Informace o prodeji a zpětném odkupu Výpočet hodnoty podílu se provádí v Kč. Okamžik výpočtu hodnoty podílu odpovídá okamžiku výpočtu prodejní ceny a ceny zpětného odkupu. Prodej a vstupní poplatek Výpočet prodejní ceny, resp. prodej je prováděn každý burzovní den.

3 Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu a vstupního poplatku ke každému podílu ve výši až 4 % na krytí prodejních nákladů společnosti, zaokrouhluje se na celou Kč nahoru. Prodej podílů není v zásadě omezen, společnost si však vyhrazuje právo prodej podílů dočasně nebo úplně zastavit. Zpětný odkup a cena zpětného odkupu Výpočet ceny zpětného odkupu, resp. zpětný odkup je prováděn každý burzovní den. Cena zpětného odkupu se rovná hodnotě podílu zaokrouhlené na celou Kč nahoru. Není stanovena žádná srážka za zpětný odkup. Na žádost majitele podílu je mu vyplacen jeho podíl na majetku investičního fondu ve výši odkupní ceny a to proti vrácení podílového listu. Článek 5 Účetní rok Účetním rokem investičního fondu je období od 1. srpna do 31. července. Článek 6 Druhy podílů a použití výnosů Pro investičním fond mohou být vydávány podílové listy s výplatou dividend a/nebo podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálového výnosu a/nebo podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu. Pro investiční fond mohou být vydávány různé druhy podílových listů. Složení podle druhů podílů a prodej podílů určitého druhu je na zvážení správcovské společnosti. Bližší informace lze nalézt v prospektu. Použití výnosů u podílových listů s výplatou dividend Výnosy dosažené v průběhu účetního roku (úroky a dividendy) mohou být po uhrazení nákladů na základě uvážení správcovské společnosti vyplaceny. K výplatě nemusí při zohlednění zájmů investorů dojít. Správcovská společnost dále rozhoduje o výplatě výnosů z prodeje majetku investičního fondu včetně odběrních práv. Je možná také výplata z majetku fondu nebo průběžných dividend. Majetek fondu nesmí díky výplatám v žádném případě klesnout pod zákonem stanovenou minimální hodnotu pro výpověď. K výplatě majitelům podílových listů s výplatou dividend dochází od následujícího účetního roku, zbytek je převeden na nový účet. Vždy od dochází k výplatě částky vypočtené podle zákona o investičních fondech, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu, ledaže správcovská společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být k okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmu nebo dani z příjmu

4 Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálového výnosu Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů dochází od k výplatě částky vypočtené podle zákona o investičních fondech, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu, ledaže správcovská společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být k okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmu nebo dani z příjmu Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu (podíly s úplnou reinvesticí tuzemské a zahraniční tranše) Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. Nebude provedena výplata podle zákona o investičních fondech. Rozhodným okamžikem pozastavení výplaty daně z kapitálového výnosu podle zákona o investičních fondech je následujícího účetního roku. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být v okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmů nebo dani z příjmů Jestliže tyto předpoklady nebudou k okamžiku vyplacení splněny, bude částka vypočtená podle zákona o investičních fondech vyplacena dobropisem příslušné depozitní úvěrové instituce. Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu (podíly s úplnou reinvesticí zahraniční tranše) Prodej podílů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu probíhá výhradně v zahraničí. Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. Nebude provedena výplata podle zákona o investičních fondech. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být v okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmů nebo dani z příjmů Článek 7 Poplatek za správu, úhrada nákladů a poplatek za likvidaci Správcovská společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,2 % majetku fondu, která je počítána z hodnoty majetku fondu ke konci měsíce. Správcovská společnost má nárok na náhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti se správou. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu. Náklady na zavedení nového druhu podílů jdou na vrub ceny podílu u tohoto nového druhu podílu. Při likvidaci investičního fondu obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % hodnoty majetku fondu.

5 Příloha Seznam burz s úředním obchodováním a organizovaných trhů 1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského společenství Podle článku 16 směrnice 93/22/EHS (směrnice o cenných papírech) musí každý členský stát vést aktuální seznam jím schválených trhů s cennými papíry. Tento seznam je poskytnut ostatním členským státům a Komisi. Komise je dle tohoto ustanovení povinna jednou ročně uveřejnit seznam uvedených regulovaných trhů. V důsledku zjednodušení procesu schvalování a specializace na jednotlivé segmenty obchodování podléhá seznam regulovaných trhů velkým změnám. Komise proto mimo ročního zveřejnění příslušného seznamu v Úředním věstníku Evropských společenství zpřístupní také aktualizované vydání seznamu na svých oficiálních webových stránkách: 1.1. Aktuální platný seznam regulovaných trhů naleznete na: REGULATED_MARKETS_Display&subsection_id= Následující burzy je třeba zahrnout do seznamu regulovaných trhů: Lucembursko: Euro MTF Luxemburg 1.3. Uznané trhy v EHS podle 67 odst. 2 Z 2 InvFG: Trhy v EHS, které jsou aktuálně příslušnými dohlížejícími orgány zahrnuty do seznamu uznaných trhů. 2. Burzy evropských států mimo členských států 2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 2.2 Kroatien: Zagreb Stock Exchange 2.3 Russland: Moskau (RTS Stock Exchange) Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 2.4 Schweiz: SWX Swiss-Exchange 2.5 Serbien und Montenegro: Belgrad 2.6 Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 3. Burzy států mimo Evropu 3.1 Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.2 Argentinien: Buenos Aires 3.3 Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4 Chile: Santiago 3.5 China Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6 Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7 Indien: Bombay 3.8 Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Tel Aviv 3.10 Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 3.11 Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal Kolumbien Bolsa de Valores de Colombia 3.13 Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan), 3.14 Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15 Mexiko: Mexiko City 3.16 Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 3.17 Philippinen: Manila 3.18 Singapur: Singapur Stock Exchange 3.19 Südafrika: Johannesburg 3.20 Taiwan: Taipei 3.21 Thailand: Bangkok 3.22 USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 3.23 Venezuela: Caracas 3.24 Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organizované trhy v zemích mimo členské země Evrop-ské unie 4.1 Japan: Over the Counter Market 4.2 Kanada: Over the Counter Market 4.3 Korea: Over the Counter Market 4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5 USA Over the Counter Market im NASDAQ- System, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the- Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter- Market for Agency Mortgage-Backed Securities 5. Burzy s finančními termínovými kontrakty a opcemi 5.1 Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2 Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 5.3 Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4 Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd. 5.5 Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.6 Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.7 Korea: Korea Exchange (KRX) 5.8 Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 5.9 Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange 5.10 Philippinen: Manila International Futures Exchange 5.11 Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX) 5.12 Slowakei: RM-System Slovakia 5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) 5.14 Schweiz: EUREX 5.15 Türkei: TurkDEX 5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 1 Pro otevření seznamu kliknětě na view all. Seznam může být změněn rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) nebo prostřednictvím ESMA. [Prostřednictvím webových stránek FMA lze seznam otevřít pomocí následujícího odkazu: - dolů - odkaz Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; ESMA) view all ]

ESPA FIDUCIA. Článek 1 Spoluvlastnické podíly. Článek 2 Depozitní banka

ESPA FIDUCIA. Článek 1 Spoluvlastnické podíly. Článek 2 Depozitní banka ESPA FIDUCIA Statut fondu ESPA FIDUCIA, podílového fondu podle zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) 2011 idgf, byl schválen úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA). Fond je zvláštní majetek

Více

Informace o správcovské společnosti... 2. Informace o investičním fondu... 3. Všeobecné informace o fondu (druhy podílů)... 3

Informace o správcovské společnosti... 2. Informace o investičním fondu... 3. Všeobecné informace o fondu (druhy podílů)... 3 VB PX-Index-Fonds VÝROČNÍ ZPRÁVA (Zpráva ke dni zrušení) ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2012 ZRUŠENÍ K 17.12. 2012 Obsah Informace o správcovské společnosti... 2 Informace o investičním fondu... 3 Všeobecné informace

Více

Všeobecný statut fondu

Všeobecný statut fondu Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a Kapitálovou investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (dále jen investiční společnost") u investičních fondů

Více

ESPA STOCK ISTANBUL. Všeobecný statut fondu

ESPA STOCK ISTANBUL. Všeobecný statut fondu ESPA STOCK ISTANBUL Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných investiční společností.

Více

Všeobecný statut fondu

Všeobecný statut fondu Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a Kapitálovou investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (dále jen investiční společnost") u investičních fondů

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 5 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných Investiční

Více

ESPA BOND EUROPE Všeobecný statut fondu

ESPA BOND EUROPE Všeobecný statut fondu ESPA BOND EUROPE Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných investiční společností.

Více

ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Všeobecný statut fondu

ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Všeobecný statut fondu ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných investiční

Více

ESPA BOND MORTGAGE Všeobecný statut fondu

ESPA BOND MORTGAGE Všeobecný statut fondu ESPA BOND MORTGAGE Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných investiční společností.

Více

ESPA ČESKÝ DLUHOPISOVÝ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA ČESKÝ DLUHOPISOVÝ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA o zkráceném účetním roce od 2. prosince 2003 do 29. února 2004 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...2 Vývoj fondu...3 Hospodářská situace ve světě...3 Peněžní

Více

Obsah. VB-ČESKÝ-DLUHOPISOVÝ-FOND podílový fond dle 20 InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h...

Obsah. VB-ČESKÝ-DLUHOPISOVÝ-FOND podílový fond dle 20 InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... VB-ČESKÝ-DLUHOPISOVÝ-FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA (ZKRÁCENÝ) ÚČETNÍ ROK 2009 ZRUŠEN 12. ČERVNA 2009 Obsah. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 VB-ČESKÝ-DLUHOPISOVÝ-FOND podílový

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)

ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 33 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Výroční zpráva 2010/11 Účetní rok 2010/11 Obsah Všeobecné informace

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20 Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) TOM MTF opce a futures - Level II Nizozemsko Zdarma Zdarma

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) TOM MTF opce a futures - Level II Nizozemsko Zdarma Zdarma Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 1,10 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit (ve

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro

Více

Pololetní zpráva za období 2010

Pololetní zpráva za období 2010 Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Investiční fond

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

ESPA CASH DOLLAR VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA CASH DOLLAR VÝROČNÍ ZPRÁVA ESPA CASH DOLLAR VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2009 do 31. května 2010 ESPA CASH DOLLAR Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Zpráva o trzích...

Více

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Informace o investiční společnosti Informace o investičním fondu Všeobecné informace o fondu (druhy podílů)... 3

Informace o investiční společnosti Informace o investičním fondu Všeobecné informace o fondu (druhy podílů)... 3 VB PX-Index-Fonds VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČETNÍ ROK 2011/2012 Obsah Informace o investiční společnosti... 2 Informace o investičním fondu... 3 Všeobecné informace o fondu (druhy podílů)... 3 Charakteristika fondu...

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK)

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) P R O S P E K T VB PX-Index-Fond podílový fond dle 2 odst. 1 a 2 zákona o investičních fondech ve spoj. s 75 zákona o investičních fondech ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) Volksbank

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

MORTGAGE-BOND. Obsah

MORTGAGE-BOND. Obsah MORTGAGE-BOND Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Situace na trzích... 3 Výhled... 3 Skladba majetku fondu...4 Srovnávací přehled (v EUR)...4 Výplata výnosů...4

Více

ESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. července 2006 do 30. června 2007 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v

Více

ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. března 2006 do 28. února 2007 ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných ESMA/2012/197 Datum: 23 březen 2012 ESMA/2012/197CZ Obsah I. Působnost

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Vás informuje o plánované fúzi investičních fondů

! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Vás informuje o plánované fúzi investičních fondů Informace pro podílníky investičních fondů Raiffeisen-Czech-Click Fund a Raiffeisen-Czech-Click Fund II Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Vás informuje o plánované fúzi investičních

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

DAAD. Německá akademická výměnná služba

DAAD. Německá akademická výměnná služba DAAD Německá akademická výměnná služba Německá akademická výměnná služba Čím je DAAD? samosprávní organizace německých vysokých škol členství: 229 vysokých škol a výzkumných institucí, 124 studentských

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům

Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům Obecné pokyny Obecné pokyny ke komplexním dluhovým nástrojům a strukturovaným vkladům 04/02/2016 ESMA/2015/1787 CS Obsah I. Působnost... 3 II. Odkazy, zkratky a definice... 3 III. Účel... 4 IV. Dodržování

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA STOCK ISTANBUL Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel.....

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., OPTIMUM - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., OPTIMUM - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I a) Základní údaje. strana 5 Článek II b)

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Eurasien-Aktien

PROSPEKT. Raiffeisen-Eurasien-Aktien PROSPEKT fondu Raiffeisen-Eurasien-Aktien investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel.....

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent PROSPEKT fondu Raiffeisen-Euro-Rent investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Tento

Více