Statut fondu VB PX-Index-Fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut fondu VB PX-Index-Fond"

Transkript

1 Statut fondu VB PX-Index-Fond Statut fondu VB PX-Index-Fond, podílového fondu dle zákona o investičních fondech 2011 (InvFG) v platném znění, byl schválen Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA). Investiční fond je zvláštním majetkem v souladu se směrnicí a je spravován společností Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále správcovská společnost ) se sídlem ve Vídni. Článek 1 Spoluvlastnické podíly Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenných papírů, které znějí na majitele. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin. Podílové listy v listinné podobě proto nemohou být vydávány. Článek 2 Depozitář (místo úschovy) Depozitářem (místem úschovy) pro tento investiční fond je Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni. Výplatními místy podílových listů jsou depozitář (místo úschovy) a ostatní v prospektu uvedená výplatní místa. Článek 3 Investiční nástroje a zásady Investiční fond smí podle zákona o investičních fondech nabývat dále uvedený majetek. Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX (indexový fond). PX je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 75 odst. 2 zákona o investičních fondech. Investice probíhají převážně do přímo získaných akcií firem podle ustanovení 75 zákona o investičních fondech, které jsou zahrnuty v indexu PX. Investiční fond přitom přihlíží ke specifikaci akcií podle indexu PX. Investování probíhá výhradně do hodnot v CZK. Cenné papíry Cenné papíry (včetně cenných papírů se zabudovanými derivátovými nástroji) jsou nabývány za dodržování výše uvedených zásad. Nástroje peněžního trhu Nejsou použitelné. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu Nabývání neúplně splacených cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv na tyto nástroje nebo jiných neúplně splacených finančních nástrojů je povoleno maximálně do 10 % hodnoty majetku fondu. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu mohou být nabývány, pokud splňují kritérium zápisu nebo obchodování na regulovaném trhu nebo burze cenných papírů podle zákona o investičních fondech. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které nesplňují kritéria uvedená v předchozím odstavci, smějí být nabývány maximálně do 10 % hodnoty majetku fondu.

2 Podíly investičních fondů Nejsou použitelné. Derivátové instrumenty Derivátové instrumenty mohou být použity při kopírování indexu. Metody měření rizika investičního fondu Investiční fond používá pro měření rizika následující metody: Závazková metoda Závazková hodnota je určena podle 4. nařízení o měření rizika a reportování derivátů (Hlava 3). Podrobnosti a vysvětlení je uvedeno v prospektu. Vklady na viděnou a vypověditelné vklady Vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců mohou činit maximálně 10 % hodnoty majetku fondu. Není stanovena minimální pohledávka. V souvislosti s větším přeskupením v rámci portfolia nebo zvýšením, resp.. splátkami mohou být vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců většího rozsahu. Dočasně přijaté úvěry Správcovská společnost smí na účet investičního fondu dočasně přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu. Repo operace Repo operace mohou být prováděny v zákonem stanoveném rozsahu. Půjčka cenných papírů Půjčování cenných papírů smí být prováděno až do hodnoty 30 % hodnoty majetku fondu. Nabývání investičních nástrojů je možné výhradně pro investiční fond jako celek, nikoliv pro jednotlivé druhy podílů nebo určitou skupinu podílů. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu. Článek 4 Informace o prodeji a zpětném odkupu Výpočet hodnoty podílu se provádí v Kč. Okamžik výpočtu hodnoty podílu odpovídá okamžiku výpočtu prodejní ceny a ceny zpětného odkupu. Prodej a vstupní poplatek Výpočet prodejní ceny, resp. prodej je prováděn každý burzovní den.

3 Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu a vstupního poplatku ke každému podílu ve výši až 4 % na krytí prodejních nákladů společnosti, zaokrouhluje se na celou Kč nahoru. Prodej podílů není v zásadě omezen, společnost si však vyhrazuje právo prodej podílů dočasně nebo úplně zastavit. Zpětný odkup a cena zpětného odkupu Výpočet ceny zpětného odkupu, resp. zpětný odkup je prováděn každý burzovní den. Cena zpětného odkupu se rovná hodnotě podílu zaokrouhlené na celou Kč nahoru. Není stanovena žádná srážka za zpětný odkup. Na žádost majitele podílu je mu vyplacen jeho podíl na majetku investičního fondu ve výši odkupní ceny a to proti vrácení podílového listu. Článek 5 Účetní rok Účetním rokem investičního fondu je období od 1. srpna do 31. července. Článek 6 Druhy podílů a použití výnosů Pro investičním fond mohou být vydávány podílové listy s výplatou dividend a/nebo podílové listy s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálového výnosu a/nebo podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu. Pro investiční fond mohou být vydávány různé druhy podílových listů. Složení podle druhů podílů a prodej podílů určitého druhu je na zvážení správcovské společnosti. Bližší informace lze nalézt v prospektu. Použití výnosů u podílových listů s výplatou dividend Výnosy dosažené v průběhu účetního roku (úroky a dividendy) mohou být po uhrazení nákladů na základě uvážení správcovské společnosti vyplaceny. K výplatě nemusí při zohlednění zájmů investorů dojít. Správcovská společnost dále rozhoduje o výplatě výnosů z prodeje majetku investičního fondu včetně odběrních práv. Je možná také výplata z majetku fondu nebo průběžných dividend. Majetek fondu nesmí díky výplatám v žádném případě klesnout pod zákonem stanovenou minimální hodnotu pro výpověď. K výplatě majitelům podílových listů s výplatou dividend dochází od následujícího účetního roku, zbytek je převeden na nový účet. Vždy od dochází k výplatě částky vypočtené podle zákona o investičních fondech, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu, ledaže správcovská společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být k okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmu nebo dani z příjmu

4 Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálového výnosu Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů dochází od k výplatě částky vypočtené podle zákona o investičních fondech, kterou lze případně použít k úhradě daně z kapitálového výnosu připadající na dividendě podobný výnos podílového listu, ledaže správcovská společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být k okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmu nebo dani z příjmu Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu (podíly s úplnou reinvesticí tuzemské a zahraniční tranše) Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. Nebude provedena výplata podle zákona o investičních fondech. Rozhodným okamžikem pozastavení výplaty daně z kapitálového výnosu podle zákona o investičních fondech je následujícího účetního roku. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být v okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmů nebo dani z příjmů Jestliže tyto předpoklady nebudou k okamžiku vyplacení splněny, bude částka vypočtená podle zákona o investičních fondech vyplacena dobropisem příslušné depozitní úvěrové instituce. Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu (podíly s úplnou reinvesticí zahraniční tranše) Prodej podílů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálového výnosu probíhá výhradně v zahraničí. Výnosy dosažené v průběhu účetního roku po uhrazení nákladů nejsou vypláceny. Nebude provedena výplata podle zákona o investičních fondech. Investiční společnost zajistí poskytnutím odpovídajících důkazů od depozitních míst, že podílové listy mohou být v okamžiku výplaty drženy jen podílníky, kteří buď nepodléhají tuzemské dani z příjmů nebo dani z příjmů Článek 7 Poplatek za správu, úhrada nákladů a poplatek za likvidaci Správcovská společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,2 % majetku fondu, která je počítána z hodnoty majetku fondu ke konci měsíce. Správcovská společnost má nárok na náhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti se správou. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu. Náklady na zavedení nového druhu podílů jdou na vrub ceny podílu u tohoto nového druhu podílu. Při likvidaci investičního fondu obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % hodnoty majetku fondu.

5 Příloha Seznam burz s úředním obchodováním a organizovaných trhů 1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského společenství Podle článku 16 směrnice 93/22/EHS (směrnice o cenných papírech) musí každý členský stát vést aktuální seznam jím schválených trhů s cennými papíry. Tento seznam je poskytnut ostatním členským státům a Komisi. Komise je dle tohoto ustanovení povinna jednou ročně uveřejnit seznam uvedených regulovaných trhů. V důsledku zjednodušení procesu schvalování a specializace na jednotlivé segmenty obchodování podléhá seznam regulovaných trhů velkým změnám. Komise proto mimo ročního zveřejnění příslušného seznamu v Úředním věstníku Evropských společenství zpřístupní také aktualizované vydání seznamu na svých oficiálních webových stránkách: 1.1. Aktuální platný seznam regulovaných trhů naleznete na: REGULATED_MARKETS_Display&subsection_id= Následující burzy je třeba zahrnout do seznamu regulovaných trhů: Lucembursko: Euro MTF Luxemburg 1.3. Uznané trhy v EHS podle 67 odst. 2 Z 2 InvFG: Trhy v EHS, které jsou aktuálně příslušnými dohlížejícími orgány zahrnuty do seznamu uznaných trhů. 2. Burzy evropských států mimo členských států 2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 2.2 Kroatien: Zagreb Stock Exchange 2.3 Russland: Moskau (RTS Stock Exchange) Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 2.4 Schweiz: SWX Swiss-Exchange 2.5 Serbien und Montenegro: Belgrad 2.6 Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 3. Burzy států mimo Evropu 3.1 Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.2 Argentinien: Buenos Aires 3.3 Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4 Chile: Santiago 3.5 China Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6 Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7 Indien: Bombay 3.8 Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Tel Aviv 3.10 Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 3.11 Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal Kolumbien Bolsa de Valores de Colombia 3.13 Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan), 3.14 Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 3.15 Mexiko: Mexiko City 3.16 Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 3.17 Philippinen: Manila 3.18 Singapur: Singapur Stock Exchange 3.19 Südafrika: Johannesburg 3.20 Taiwan: Taipei 3.21 Thailand: Bangkok 3.22 USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 3.23 Venezuela: Caracas 3.24 Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organizované trhy v zemích mimo členské země Evrop-ské unie 4.1 Japan: Over the Counter Market 4.2 Kanada: Over the Counter Market 4.3 Korea: Over the Counter Market 4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5 USA Over the Counter Market im NASDAQ- System, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the- Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter- Market for Agency Mortgage-Backed Securities 5. Burzy s finančními termínovými kontrakty a opcemi 5.1 Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2 Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 5.3 Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4 Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd. 5.5 Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.6 Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.7 Korea: Korea Exchange (KRX) 5.8 Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 5.9 Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange 5.10 Philippinen: Manila International Futures Exchange 5.11 Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX) 5.12 Slowakei: RM-System Slovakia 5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) 5.14 Schweiz: EUREX 5.15 Türkei: TurkDEX 5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 1 Pro otevření seznamu kliknětě na view all. Seznam může být změněn rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) nebo prostřednictvím ESMA. [Prostřednictvím webových stránek FMA lze seznam otevřít pomocí následujícího odkazu: - dolů - odkaz Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; ESMA) view all ]

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond (standardní fond splňující směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007,

Věstník ČNB částka 11/2007 ze dne 18. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, Třídící znak 2 1 2 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 3. května 2007, kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce Česká národní

Více