Profil skupiny Pioneer Investments

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil skupiny Pioneer Investments"

Transkript

1 Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu

2 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií, alternativního investování a vytváfiení strukturovan ch produktû dalo skupinû Pioneer Investments zku enost, s níï se mûïe rovnat jen málo jin ch. Od samotného poãátku je mûfiítkem na í práce úsilí o zdokonalování sluïeb. Celosvûtové zastoupení a zku en t m investiãních odborníkû vyuïívajících znalost lokálních trhû a nejnovûj í oborová technologie nám umoïàují b t v pfiedstihu pfied trendy trhu. PÛvod dne ní skupiny sahá aï do roku 1928, kdy byl zaloïen ãtvrt nejstar í fond v USA Pioneer Fund. V souãasné dobû spravují investiãní centra skupiny v Bostonu, Dublinu, Milánû, Praze, Singapuru a Var avû aktiva o objemu více neï 105 miliard eur*. Navíc máme prodejní a marketingová stfiediska v Bostonu, Buenos Aires, Dublinu, Hongkongu, Madridu, Miami, Milánû, Mnichovû, PafiíÏi, Praze, Bratislavû, Sofii a Var avû. Sídlem skupiny Pioneer Investments je Miláno a spolu s ostatními kanceláfiemi v 17 státech po celém svûtû má zamûstnancû. Nejmlad í ãást skupiny Pioneer Investments, divize New Europe, se zaãala formovat postupnû od zaãátku devadesát ch let. Na poãátku ji tvofiily trhy Polska a âeské republiky, kde zaloïila lokální fondy. Díky vstupu bankovní skupiny UniCredito Italiano S.p.A se otevfiely moïnosti zahájit distribuci podílov ch fondû, strukturovan ch produktû na Slovensku, v Bulharsku, v Chorvatsku a perspektivnû i v Turecku. V tuto chvíli mohou klienti i v regionu New Europe investovat do iroké kály fondû skupiny registrovan ch pfiedev ím v Lucembursku. *k 30. dubnu 2003

3 Historie skupiny Skupina Pioneer Investments stála na poãátku vzniku odvûtví podílov ch fondû v USA a v souãasné dobû hraje stûïejní úlohu i pfii rozvoji tohoto odvûtví v Evropû. V znamné události v historii skupiny ZaloÏení Pioneer Fund, ãtvrtého nejstar ího podílového fondu v USA. Jako první pfiicházíme s fondy na italsk trh. podílov mi Jako první distribuujeme podílové fondy z USA v Nûmecku. V Itálii je uveden na trh první, v Lucembursku registrovan fond, fond Capital Italia. Jako první distribuujeme otevfiené podílové fondy v Polsku. Vstupujeme do âeské republiky, kde v souãasné dobû nabízíme klientûm zahraniãní podílové fondy s domicilem v Irsku a Lucembursku a jeden domácí podílov fond. Spojili jsme otevfiené podílové fondy registrované v Lucembursku se stávající celosvûtovou nabídkou fondû skupiny Pioneer Investments. Uvádíme na trh skupinu alternativních investiãních fondû. Bankovní skupina UniCredito Italiano S.p.A dokonãila akvizici bostonské skupiny Pioneer Group, Inc. Roz ifiujeme rodinu Pioneer Funds o dal ích 13 podfondû. Zahajujeme na Slovensku prodej fondû registrovan ch v Irsku. Roz ifiujeme nabídku sluïeb skupiny Pioneer Investments do Bulharska a Chorvatska.

4 Tradice fiízení investic od roku 1928 Pfiední fond skupiny Pioneer Investments, Pioneer Fund, byl zaloïen v roce 1928 a je ãtvrt m nejstar ím podílov m fondem v USA. Pioneer Fund pfiekonal mezinárodní ekonomické krize i doby nejistoty. Z grafu je patrné, Ïe fond od samotného vzniku sv mi v sledky pfiedãil indexy v ech znám ch investic. Doba trvání investice 1/3/28 (zaloïení fondu 13/2/28) aï 31/12/02 ZaloÏeno na investici v hodnotû USD do akcií kategorie A fondu Pioneer Fund v uveden ch kategoriích. V nosy byly prûbûïnû reinvestovány USD USD Pioneer Fund Standard & Poor s 500 (Index) Podnikové dluhopisy USA (Index) Státní dluhopisy USA (Index) Pokladniãní poukázky USA (Index) Pioneer Fund ,80 USD Standard & Poor s ,60 USD USD USD Podnikové dluhopisy USA ,10 USD Státní dluhopisy USA ,55 USD Pokladniãní poukázky USA ,86 USD USD USD Zdroj: Stocks, Bonds, Bills, and Initiation Yearbook, 2000 Ibbotson Associates, Inc. Vychází z autorskoprávnû chránûn ch prací od Ibbotsona a Sinquefielda. V echna práva vyhrazena. PouÏití povoleno. Údaje o Pioneer Fund a Standard & Poor s pfiipraveny s pouïitím dat spoleãnosti Towers Data. Tento graf, kter pfiipravila skupina Pioneer Investments, je hypotetick a slouïí pouze pro ilustraci; neznázoràuje zku enosti konkrétních investorû s fondem. Uvedené údaje o v konnosti se vztahují v hradnû k fondu Pioneer Fund, otevfienému podílovému fondu registrovanému v USA, a uvádíme je pouze pro ilustraci. Pioneer Fund je k dispozici pouze obãanûm Spojen ch státû americk ch a osobám s trval m pobytem v USA. Pioneer Fund, investiãní spoleãnost registrovaná v USA, Pioneer Funds America, podfond Pioneer Funds s lucembursk m domiciliem (Fonds Commun de Placement - FCP) a Pioneer America Fund Plc, coï je podílov fond registrovan v Irsku, mají stejného portfolio manaïera a obdobnou investiãní politiku a cíle. Nicménû mají sídlo v rûzn ch jurisdikcích a podléhají rûzn m regulaãním reïimûm, které mají vliv na zpûsob jejich fiízení. Jejich investiãní v sledky se li í. Vzhledem k jinému datu vzniku, rûzn m velikostem fondû, odli n m investicím v portfoliu a dal ím faktorûm není zaruãeno, Ïe podfond Pioneer Funds - America a fond Pioneer America Fund Plc dosáhnou stejn ch v sledkû. Fondy Pioneer Funds - America a Pioneer America Fund Plc nemohou b t nabízeny k prodeji a prodávány v USA, ãi jejich teritoriích a drïavách, podfiízen ch jejich jurisdikci, ani ve prospûch osob USA. Aktuálnûj í informace o v sledcích jsou uvedeny na nejnovûj ích factsheetech. V konnost v minulosti nezaruãuje budoucí v sledky. Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat, a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Pioneer Fund investuje se zamûfiením na rûst i pfiíjem. V sledky jsou uvedené po odeãtení maximálního nákupního poplatku ve v i 5,75 % za akcie kategorie A. V sledky se kumulují. BûÏnû uznávan index Standard & Poor s 500 Stock Composite Index (S&P 500), kter je povaïován za ukazatele v sledkû na trhu cenn ch papírû USA, pfiedstavuje akcie, které jsou ménû stabilní neï ostatní investice. Podnikové dluhopisy nabízejí fixní hodnotu jistiny a fixní míru návratnosti, pokud jsou drïeny aï do splatnosti. V sledky pfiedstavuje index dlouhodob ch podnikov ch dluhopisû US Long Term Corporate Bond Index. Státní dluhopisy, které znázoràuje index dlouhodob ch státních dluhopisû US Long Term Government Bond Index, a pokladniãní poukázky USA, zaruãují vãasnou platbu úroku a jistiny na rozdíl od podnikov ch dluhopisû.

5 V e je postaveno na vlastním v zkumu Kvalitní pûvodní v zkum je základním kamenem na eho investiãního procesu. Vlastní v zkum skupiny Pioneer Investments je hlavním pilífiem investiãních rozhodnutí. Díky nûmu se mûïeme zamûfiit na dlouhodobé investování, a tím se vyhnout nástrahám, které s sebou pfiiná ejí krátké investiãní horizonty. Ná investiãní proces je pfiím a aktivní. Správci portfolia, v zkumní pracovníci a analytici se kaïdoroãnû setkávají s vedením více jak jednotliv ch spoleãností, coï jim umoïàuje provádût hloubkov v zkum dané spoleãnosti a s ní spojeného trhu. Na i analytici a portfolio manaïefii Ve skupinû Pioneer Investments pûsobí analytici a správci portfolia jako dvû ãásti jednoho v konného celku. Skupina Pioneer Investments umoïàuje analytikûm budovat dynamickou kariéru vycházející z jejich odborn ch znalostí daného odvûtví. Na i analytici mají v prûmûru desetileté zku enosti a obsáhnou v echna základní prûmyslová odvûtví. Na pravideln ch spoleãn ch setkáních na i správci portfolia, v zkumní pracovníci a analytici vyhodnocují podmínky na trhu, v sledky jednotliv ch spoleãností a celkové umístûní portfolia. Právû díky práci zaloïené na vzájemném sdílení nápadû a informací dosahuje fond stanoven ch cílû a dlouhodob ch v sledkû. KVANTITATIVNÍ ANAL ZA Sledování v voje akciov ch titulû Vyhodnocování v konnosti akcií a sektorû Kvantitativní modely Modely alokace aktiv Kontrola rizika PORTFOLIO MANAGEMENT Strategie portfolia Sektorové váhy V bûr titulû âasování investice FUNDAMENTÁLNÍ ANAL ZA Silné finanãní ukazatele Generování hotovosti Management Podíl na trhu a obchodní marïe Modely ohodnocení: DCF, DDM Hodnoty: P/E ratio, EV/Sales, Div, Yeald, etc. Základem na eho investiãního procesu byl vïdy vlastní v zkum, a to dnes neplatí o nic ménû neï v minulosti. Právû tím se, podle na eho názoru, li íme od ostatních. John Carey Viceprezident a fieditel správy portfolií Pioneer Investments Management Inc., USA Správce portfolia fondu Pioneer Fund (1968 dosud)

6 Diversifikace rozloïení investic Diversifikace portfolia umoïàuje investorûm rozloïit riziko, sníïit faktor nestálosti, a tak zv it své nadûje na dlouhodob rûst. Na ím úkolem je poskytovat klientûm právû takovou rûznorodost. UmoÏÀujeme jim pfiizpûsobit portfolio jejich investiãním poïadavkûm a diversifikovat v oblasti geografické, sektorové, trïní kapitalizace a investiãního stylu fiízení. Pioneer Funds zastfie ující fond se sídlem v Lucembursku ( Fonds Commun de Placement ) umoïàuje sv m klientûm diverzifikovat své portfolio v rámci 45 akciov ch podfondû, podfondû zamûfien ch na cenné papíry s pevn m v nosem, podfondû Ïivotního stylu sdruïen ch v sedmi zemûpisn ch oblastech. Nabídkovou fiadu doplàujeme zejména pro ãeské a slovenské investory fondem Pioneer New Europe Funds* se sídlem v Lucembursku ( Fonds Commun de Placement ). Zastfie uje podfondy denominované v ãeské korunû a slovenské korunû s konzervativními investiãními strategiemi. Klienti v âeské republice mohou investovat své prostfiedky také do lokálního balancovaného otevfieného podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. otevfien podílov fond. Produktovou fiadu uzavíráme fondy registrovan mi v Irské republice, které vznikly ve skupinû pfied akvizicí bankovní skupinou UniCredito Italiano S.p.A. Vzhledem k celosvûtové expanzi skupiny v posledních letech a souãasnému roz ífiení mnoïství produktû a nabízen ch investiãních sluïeb do lo ke zdvojení nûkter ch fondû v této skupinû. Proto pfiehodnocujeme jejich obchodní strategie a snaïíme se nalézt efektivní fie ení ve prospûch klientû a dal ího rozvoje skupiny. * Pfiedpokládané zahájení prodeje podfondû Pioneer New Europe Funds v âeské i Slovenské republice je v záfií 2003 na základû obdr- Ïení nezbytné registrace.

7 Fondy skupiny Pioneer Investments nabízené v âeské republice Pioneer Funds zaloïen podle právního fiádu Lucemburska Akciové Pioneer Funds Core European Equity Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds European Research Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds French Equity Pioneer Funds Italian Equity Pioneer Funds Eastern European Equity* Pioneer Funds America Pioneer Funds U.S. Growth Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds U.S. Value Dluhopisové Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Funds International Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond* Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond* Pioneer Funds Strategic Income* Pioneer Funds Euro Short - Term* Pioneer Funds International Short Term* Pioneer Funds U.S. Dollar Short Term* Pioneer Funds Euro Reserve* Pioneer Funds U.S. Dollar Reserve* Pioneer Funds Global Consumers Pioneer Funds Global Energy Pioneer Funds Global Environmental & Ethical Pioneer Funds Global Equity Pioneer Funds Global Financials Pioneer Funds Global Healthcare Pioneer Funds Global Industrials Pioneer Funds Global Technology Pioneer Funds Global Telecoms Pioneer New Europe Funds zaloïen podle právního fiádu Lucemburska Pioneer New Europe Funds Czech Short Term* Pioneer New Europe Funds Czech Bond* Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Emergy Markets Equity* Pioneer Funds Pacific (Ex Japan) Equity* Pioneer Funds Greater China Equity * Îivotního stylu Pioneer Funds Mix 1 Pioneer Funds Mix 2 Pioneer Funds Mix 3 Pioneer Funds Mix 4 Pioneer Funds Mix 5 ZaloÏené podle právního fiádu Irské republiky Pioneer European Equity Fund Plc Pioneer America Fund Plc Pioneer Global Equity Fund Plc ZaloÏen podle právního fiádu âeské republiky Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. otevfien podílov fond * Pro distribuci oznaãen ch podfondû v âr je potfiebné schválení Komisí pro cenné papíry. Pfiedpokládané zahájení distribuce tûchto podfondû v âr je záfií 2003 na základû obdrïení pfiedmûtné registrace.

8 âeská republika Na Rybníãku Praha 2 Tel: Fax: Polsko Marynarska 19A Warsaw Tel: Fax: Slovensko Vajnorská 21, P.O.Box Bratislava Tel: Fax: Bulharsko 8, Aksakov blv. (Bulbank AD budova) 1000 Sofia Tel: Fax: Boston 60 State Street Boston, MA Tel: Fax: Argentina Ing Butty 240 Piso 5, 1001 Buenos Aires Tel: Fax: Singapur 80 Raffles Place #59-01 UOB Plaza 1 Tel: Fax: Hong Kong 39th Floor, One Pacific Place. 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong Tel: Irsko 1 Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2 Tel: Fax: Francie 6 rue Halévy Paris Tel: Fax: Nûmecko Hopfenstrasse 4 (Alte Hopfenpost), D Munich Tel: Fax: panûlsko Paseo de la Castellana, 41-2nd floor Madrid Tel: Fax: Miami Wachovia Financial Center, 200 S. Biscayne Boulevard, Suite 4780, Miami, FL Tel: Tollfree: Fax: Tento materiál nepfiedstavuje nabídku cenn ch papírû fondû. Chcete-li se informovat o podmínkách investování, spojte se sv m finanãním poradcem nebo osobním bankéfiem. Pfied tím, neï investujete, seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizov mi omezeními a daàov mi dûsledky a s prospektem a manaïersk mi pravidly fondu Pioneer Funds, prospekty fondû Pioneer European Equity Fund Plc, Pioneer Global Equity Plc, Pioneer America Fund Plc, statutem fondu Pioneer Trust, kde jsou uvedeny informace i o rizicích spojen ch s tûmito produkty. Doporuãujeme Vám se rovnûï seznámit s Podmínkami pro âr. V echny dokumenty lze získat také zdarma na adrese Na Rybníãku 5, Praha 2, âeská republika ãi prostfiednictvím bezplatné linky klientského centra Spoleãnost Pioneer Investments Management S.A. se sídlem 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, která spravuje fond Pioneer Funds ( Fond Commun de Placement ), má v âeské republice oprávnûní nabízet, vydávat, prodávat a zpûtnû odkupovat cenné papíry tohoto fondu. Fond Pioneer Funds se skládá z podfondû. Fond je zahraniãní osobou zab vající se kolektivním investováním, zaloïenou a registrovanou v Lucembursku. Povolení k této ãinnosti na území âeské republiky spoleãnosti udûlila Komise pro cenné papíry dne 21. prosince 2001 v souladu s ustanovením 35n zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Spoleãnost Pioneer Global Investments Limited se sídlem 1 George s, Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Irská republika, která spravuje fondy Pioneer European Equity Fund Plc, Pioneer Global Equity Plc, Pioneer America Fund Plc, má v âeské republice oprávnûní nabízet, vydávat, prodávat a zpûtnû odkupovat cenné papíry tûchto fondû. Fondy jsou zahraniãními osobami zab vajícími se kolektivním investováním, zaloïen mi a registrovány v Irské republice. Povolení k této ãinnosti na území âeské republiky spoleãnosti Pioneer Global Investments Limited udûlila Komise pro cenné papíry dne 12. února 2002 v souladu s ustanovením 35n zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Cenné papíry tûchto fondû nesmûjí b t vefiejnû nabízeny k prodeji v USA ãi v jejich teritoriích a drïavách, podfiízen ch jejich jurisdikci, ani ve prospûch osoby z USA. Pfiedchozí v konnost nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat, a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Nikdy nelze zaruãit, Ïe urãité státy, trhy ãi odvûtví vykáïou takov v kon, jak se pûvodnû oãekával. Pioneer Investments je obchodní známkou spoleãností Pioneer Global Asset Management S.p.A Dimenze dûvûry, síly a ãasu

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ Pavlína Prá ilová Úvod V roce 1958 publikovali Miller a Modigliani zcela zásadní práci pro v voj teorie kapitálové struktury. Za urãit ch pfiedpokladû,

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více