âeská rodina fondû Pioneer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská rodina fondû Pioneer"

Transkript

1 âeská rodina fondû Pioneer

2 Investování je jedna z mála prací, kterou nyní dûláme jen pro sebe.

3 VáÏení, za posledních dvacet let miliony investorû v USA a západní Evropû objevily moïnosti, které pfiiná ejí otevfiené podílové fondy. Prudk nárûst zájmu o nû nesvûdãí jen o moïnostech zhodnocení investic, ale pfiedev ím o tom, Ïe reprezentují dosud nejvhodnûj í fie ení finanãních a sociálních rizik moderní spoleãnosti. Moderní ekonomika mûní dosavadní trend celoïivotní profese a zamûstnanecké stability. Ideálem je tíhlá spoleãnost s pruïnou pracovní silou. Nikdo z nás se proto do budoucna neobejde bez finanãních rezerv, aby pfieklenul období mezi jednotliv mi zamûstnáními. I u nás skonãí dosavadní penzijní systém a v novém bude kaïd odpovídat sám za sebe. Lze oprávnûnû pfiedpokládat prodlouïení prûmûrného vûku a doby, po niï sice nebudeme moci pracovat, ale budeme chtít dûstojnû Ïít ve finanãním pohodlí. Kvalita Ïivota a finanãní dostatek ve zralém vûku závisí jen a jen na nás. V moderní spoleãnosti bude pfiib vat situací, v nichï nám pomohou jen na e vlastní peníze k tomu, abychom si mohli dopfiát kvalitní vzdûlání, kvalitní zdravotní péãi a kvalitní proïívání volného ãasu. NemÛÏeme si proto dovolit nezájem o finanãní otázky. Z jednotliv ch otevfien ch podílov ch fondû a jin ch finanãních produktû lze vytváfiet strategie, které nám pomohou dlouhodobû budovat finanãní dostatek ve zralém vûku, finanãní rezervu pro nepfiedvídané události, finanãní zásobu na splnûní nezbytn ch i nároãn ch Ïivotních cílû. Podílové fondy nám prostfiednictvím dlouhodobého a pravidelného investování mohou otevfiít cestu k moïnosti vy ích v nosû a k vy í kvalitû Ïivota. O tom je, podle na eho názoru, budoucnost kaïdého z nás. âím dfiíve zaãneme, tím ménû úsilí, penûz a rizika nás to stojí. Pioneer Investments

4 Pioneer Investments Skupina Pioneer Investments je souãástí skupiny UniCredit, která patfií k pfiedním evropsk m finanãním uskupením. UniCredit zamûstnává více neï pracovníkû, disponuje zhruba poboãkami a poskytuje sluïby pro témûfi 6 milionû klientû. UniCredit je pozitivnû hodnocena pfiedními agenturami jako Moody s (Aa2) a Standard & Poor s (AA-) 1. Srovnatelné hodnocení âeské republiky agenturou S&P je A, tedy niï í. Skupina Pioneer Investments byla ocenûna agenturou Fitch Ratings stupnûm AA, coï ji fiadí mezi pfiední finanãní instituce s podobn m zamûfiením. Skupina celosvûtovû obhospodafiuje více neï 129 mld. euro (leden 2005). Je pfiítomna v 17 zemích a 25 svûtov ch metropolích. PÛsobí na v ech dûleïit ch finanãních trzích. Pro její klienty pracuje odborníkû 26 národností. Skupina má nezávislou a vysoce v konnou analytickou základnu. V rámci Pioneer Investments je spravován jeden z nejstar ích fondû v USA - Pioneer Fund, zaloïen roku 1928, a nejvût í dluhopisov fond v Evropû: Pioneer Funds - Euro Bond. adû fondû spravovan ch spoleãnostmi skupiny Pioneer Investments bylo nezávisl mi hodnoticími agenturami udûleno velmi vysoké hodnocení za management portfolia. Skupina Pioneer Investments nabízí své sluïby a produkty v âeské republice ve svém Klientském centru a prostfiednictvím Îivnostenské banky, a. s., a finanãních poradcû. 1) Rating platn k prosinci 2004

5 Ucházíme se o ãest b t Va ím prûvodcem ve svûtû financí.

6 âeská rodina fondû Pioneer âeskou rodinu fondû Pioneer tvofií pût otevfien ch podílov ch fondû s rûzn m investiãním zamûfiením, které jsou urãeny pro irokou vefiejnost. Majetek v tûchto fondech je obhospodafiován spoleãností Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. Nabízíme Vám pfiístup ke v em typûm zhodnocení. Zhodnocení majetku v otevfien ch podílov ch fondech zpravidla pfiekonává inflaci a v nosy z tradiãních finanãních instrumentû (termínované vklady*). JiÏ trend zhodnocování ve fondech penûïního trhu obvykle vykazuje vy í hodnoty, neï jaké vykazují v nosy u termínovan ch vkladû. Trend zhodnocování ve fondech dluhopisov ch pak dlouhodobû pfiekonává jak tradiãní finanãní instrumenty, tak fondy penûïního trhu. Dlouhodobé zhodnocování investice v akciov ch fondech se vyznaãuje vûbec nejvy ím potenciálem, a to navzdory krátkodobému kolísání hodnoty (volatilita). Na e fondy Vám mohou nabídnout v echny typy zhodnocení a v echny strategie potfiebné k fie ení Va ich finanãních cílû. Nabízíme Vám pfiístup na mezinárodní trhy a k zahraniãním cenn m papírûm. VyuÏijte s námi v hod mezinárodních trhû. Investovat mûïete samozfiejmû v korunách. Nabízíme fie ení pro v echny typy investorû. Akciové strategie se vyznaãují vy ím kolísáním hodnoty podílového listu. Volí je spí e dynamiãtí investofii s vy í tolerancí k riziku. Konzervativní investofii s niï í tolerancí k riziku dávají pfiednost fondûm penûïního trhu a dluhopisov m strategiím. V na ich fondech najdete ten svûj produkt podle toho, jak typ investora jste. Volatilita (kolísání hodnoty) je v ak v znamná pfiedev ím na krátk ch aï stfiedních investiãních horizontech a na velmi dlouh ch horizontech klesá. * Je tfieba mít na pamûti i dal í faktory, které odli ují termínovan vklad od podílov ch fondû. Je to pfiedem stanoven úrok na dané období, kter podléhá 15% zdanûní, omezená likvidita penûïních prostfiedkû a poji tûní 90 % ãástky z vkladû, maximálnû v ak do v e odpovídající EUR.

7 Nabízíme kvalitní diverzifikaci Va ich investic, podporovanou mezinárodním v zkumem. Peníze ani vejce není radno vkládat do jednoho ko íku. Diverzifikace je rozloïení Va í investice na rûzné svûtové trhy a do rûzn ch investiãních instrumentû. RozloÏení investic v na ich fondech, které je podporováno mezinárodní v zkumnou a analytickou základnou skupiny Pioneer Investments, Vám pfiiná í ochranu, kterou mûïe poskytnout jen globální finanãní skupina s pfiístupem k informacím a se schopností analyzovat informace o trzích a jednotliv ch spoleãnostech. Osobní bankéfii a finanãní poradci Vám pomohou sloïit portfolio pfiesnû pro Vás. e ení finanãních potfieb na ich klientû se odvíjí od toho, jaké mají cíle, jaká je jejich tolerance k riziku a investiãní horizont. Podle toho jim doporuãujeme fondy s rûznou investiãní strategií (potenciál v nosû a potenciál volatility). Do jednoho portfolia pro Vás mûïeme vloïit fondy s rûzn m chováním tak, Ïe pfiesnû vyhovují Va im potfiebám a moïnostem. Nabízíme investici, kde peníze nejsou pod zámkem termínovaného vkladu. Va e investice není uzavfiena pod zámek termínovaného vkladu a kdykoliv mûïete poïádat o vyplacení v ech (nebo ãásti) investovan ch finanãních prostfiedkû. Na e investiãní spoleãnost zajistí bezodkladn pfievod jejich aktuální hodnoty na Vá úãet. Nabízejí se Vám daàové v hody. V nosy z prodeje podílov ch listû jsou u fyzick ch osob pfii investici del í neï 6 mûsícû nezdanûné. * Pokud v tomto textu na jakémkoliv místû pouïíváme slovo fond, pak máme na mysli otevfien podílov fond.

8 e ení Va ich investiãních cílû Investování do podílov ch listû je dnes nezbytnou souãástí moderní a efektivní péãe o úspory. Je nutné vybírat fond ve shodû s Va imi investiãními cíli a Va ím investiãním profilem, protoïe právû tato shoda ovlivàuje Va i schopnost dlouhodobû investovat a neru enû vyuïívat potenciál zhodnocení na ich fondû. PoÏadujte na svém osobním bankéfii nebo finanãním poradci urãení Va í tolerance k riziku, které je základem pro stanovení typu osobního investiãního profilu. e ení âeské rodiny fondû Pioneer Pioneer dynamick fond Pioneer akciov fond Pioneer rûstov fond v nos Pioneer Sporokonto Pioneer obligaãní fond volatilita

9 Osobní investiãní profil obsahuje v zásadû údaje o Va í toleranci ke krátkodobému kolísání trhû. Od této tolerance se odvíjí Vá potenciál investiãní disciplíny, tj. dispozice k nepfieru ovanému dlouhodobému investování, které Vám umoïní vyuïívat potenciálû v nosû pfiiná en ch jednotliv mi investiãními strategiemi. Ne v ichni investofii mají stejné pfiedpoklady investiãní disciplíny. I kdyï volba strategie a produktu je ovlivàována mnoha faktory a závisí na mnoha okolnostech, zûstává respektování osobního investiãního profilu jedním ze základních pfiedpokladû dlouhodobého úspûchu. Investofii, ktefií si zvolí strategii, jejíï potenciální volatilita pfiesahuje hodnoty jejich tolerance ke krátkodobému kolísání hodnoty investice, ãasto v obdobích poklesû v panice prodávají, aby pak, po ãase, znovu investovali v období rûstu. Toto jednání je obvykle po kozuje tím, Ïe realizují ztráty (prodávají levnû) a nakupují draho, a tedy nev hodnû. DÛvodem b vá právû nesoulad mezi jejich osobním investiãním profilem a zvolenou investiãní strategií. Pfii v bûru fondu uvádíme do souladu: investiãní cíle, horizont a potenciál v nosu uvaïovaného fondu investiãní povahu s potenciální volatilitou Cílem je zv it Va i schopnost investovat dlouhodobû a pravidelnû, protoïe tak je moïné zplna vyuïívat v ech v hod produktû urãen ch k takovémuto investování.

10 Pioneer Sporokonto Fond je vhodn pro velmi konzervativní investory oce- Àující stabilitu zhodnocení krátkodob ch vládních dluhopisû a nástrojû penûïního trhu na stranû jedné, a vyïadující v nos mírnû vy í neï v pfiípadû tradiãních bankovních produktû. Fond je vhodn na krátkodobé o etfiení penûz nebo jako doplnûk Va eho celkového investiãního portfolia (doplnûk = tzv. nejádrová pozice). Charakteristika fondu Vytváfií zhodnocení prostfiednictvím investic do nástrojû penûïního trhu a dluhov ch cenn ch papírû s krátkou dobou splatnosti. Neinvestuje do akcií a s akciemi souvisejících cenn ch papírû. Celková prûmûrná doba splatnosti cenn ch papírû v portfoliu nesmí pfiesáhnout 12 mûsícû, coï zaji Èuje stabilitu zhodnocení. Investice v cizí mûnû zaji Èuje proti mûnovému riziku prostfiednictvím instrumentû devizového trhu. Základní údaje Zahájení ãinnosti ) Minimální poãáteãní investice Kã KaÏdá následná investice Kã PfiiráÏka ke kupní cenû dle ceníku, max. 1 % 2) Úplata za obhospodafiování Podoba podílového listu max. 1 % p.a. zaknihovaná, na jméno

11 Pioneer obligaãní fond Fond je vhodn pro konzervativní investory, ktefií chtûjí omezit kolísání hodnoty investice ve stfiednûdobém investiãním horizontu. Fond nabízí dlouhodobû vy í zhodnocení neï tradiãní bankovní produkty a fondy penûïního trhu. Fond je vhodn i jako doplàková ãást celkového investiãního portfolia, která vyrovnává vlivy akciové strategie zaujímající jádrovou (hlavní) pozici. Fond je vhodn jako konzervativní pfiístav, kam se v závûru investiãních horizontû pfievádûjí pûvodnû akciové investice, aby klienta tûsnû pfied zpûtn m odkupem nepfiekvapil pokles jejich hodnoty. Do tohoto pfiístavu nûkdy pfievádûjí akciové investice i ti investofii, ktefií vstupují do seniorského období. Charakteristika fondu Ve stfiednûdobém investiãním horizontu fond vytváfií zhodnocení prostfiednictvím investování do dluhopisû a jim podobn ch instrumentû, a to na domácích i zahraniãních trzích. Orientuje se pfiedev ím na investice do ãesk ch státních a podnikov ch dluhopisû. Investice v cizí mûnû zaji Èuje proti mûnovému riziku prostfiednictvím instrumentû devizového trhu. Základní údaje Zahájení ãinnosti ) Minimální poãáteãní investice Kã KaÏdá následná investice Kã PfiiráÏka ke kupní cenû dle ceníku, max. 1,5 % 2) Úplata za obhospodafiování Podoba podílového listu max. 1,5 % p.a. zaknihovaná, na jméno

12 Pioneer rûstov fond Balancované fondy jsou vyhledávány pro svoji diverzifikaci, která vyuïívá dynamiku akciov ch trhû (akciová ãást portfolia fondu) a sniïuje jejich volatilitu tím, Ïe ãást portfolia je investována do dluhopisû. Díky této diverzifikaci jsou balancované fondy vyuïívány i jako jádrová (hlavní) pozice investiãní ãásti portfolia. Je moïné vyuïívat je jak na stfiednûdobém, tak na dlouhodobém investiãním horizontu. Fond je vhodn pro vût inu investorû, ktefií nechtûjí nebo nemohou provádût balancování* celkového portfolia a svûfií je radûji portfoliomanaïerûm balancovan ch fondû. Fond je vhodn pro investory, ktefií jsou srozumûni s tím, Ïe potenciál zhodnocení je niï í neï u akciov ch fondû, protoïe to je cena za vy í stabilitu hodnoty podílového listu. Charakteristika fondu Vytváfií zhodnocení prostfiednictvím dluhopisové a akciové ãásti portfolia. V dluhopisové ãásti investuje do pfiíslu n ch instrumentû domácích a zahraniãních emitentû z ãlensk ch zemí OECD, nebo spoleãností z tûchto ãlensk ch zemí, obdobnû jako Pioneer obligaãní fond. Akciovou ãást portfolia tvofií investice pfiedev ím do evropsk ch spoleãností. Silnûj í obranné zaji tûní proti volatilitû akciové ãásti vytváfií cílov podíl dluhopisû v celkovém portfoliu, kter je 70 %. Fond zaji Èuje investice v cizí mûnû proti mûnovému riziku prostfiednictvím instrumentû devizového trhu. Základní údaje Zahájení ãinnosti ) Minimální poãáteãní investice Kã KaÏdá následná investice Kã PfiiráÏka ke kupní cenû dle ceníku, max. 4,5 % 2) Úplata za obhospodafiování Podoba podílového listu max. 2 % p.a. zaknihovaná, na jméno

13 Pioneer dynamick fond Fond je vhodn pro investory, jejichï investiãní povaha je v raznûji odváïná a ktefií nepoïadují silnûj í obranné zaji tûní prostfiednictvím dluhopisové ãásti portfolia. Fond je vhodn pro vût inu investorû, ktefií nechtûjí nebo nemohou provádût balancování* celkového portfolia a svûfií jej radûji portfoliomanaïerûm balancovan ch fondû. Fond je vhodn pro investory, ktefií jsou srozumûni s tím, Ïe silnûj í akciová ãást portfolia jej ãiní vnímavûj ím k pozitivním i negativním dûsledkûm volatility na akciov ch trzích. Charakteristika fondu Fond vytváfií zhodnocení prostfiednictvím akciové a dluhopisové ãásti portfolia. Je klasifikován jako balancovan fond s agresivním portfoliem, coï znamená, Ïe cílov podíl akcií, a s akciemi souvisejících cenn ch papírû, se mûïe pohybovat kolem 55 % celkového portfolia. V akciové ãásti portfolia se soustfieìuje na klíãové akcie ze v ech pfiedních evropsk ch trhû a klíãov ch sektorû. V dluhopisové ãásti se soustfieìuje na tuzemské dluhopisy a pokladniãní poukázky emitované ânb nebo MF âr. Fond zaji Èuje investice v cizí mûnû proti mûnovému riziku prostfiednictvím instrumentû devizového trhu. Základní údaje Zahájení ãinnosti ) Minimální poãáteãní investice Kã KaÏdá následná investice Kã PfiiráÏka ke kupní cenû dle ceníku, max. 4 % 2) Úplata za obhospodafiování Podoba podílového listu max. 2 % p.a. zaknihovaná, na jméno * Nûktefií investofii neinvestují do balancovan ch fondû a tvofií alokaãní balanc (pomûr mezi akciov mi a dluhopisov mi instrumenty) mezi jednotliv mi specializovan mi fondy samostatnû nebo s pomocí finanãních poradcû. Mûli by si b t v ak vûdomi, Ïe takto vytváfiená portfolia musí b t ãasto rebalancována, tzn. pomûr musí b t pfiizpûsobován pomûrûm na trhu. Dále by si mûli b t vûdomi, Ïe vytváfiení balance i rebalancování jsou nesmírnû sloïité ãinnosti vy- Ïadující vysokou profesionalitu.

14 Pioneer akciov fond Fond je vhodn pro investory, ktefií hledají vy í v nos a jejichï investiãní povaha je vybavena vy í tolerancí ke krátkodobé volatilitû. Fond je vhodn pro investory s vy í mírou investiãní disciplíny, ktefií jsou proto schopni vyuïít moïné v hody dlouhodob ch investiãních horizontû. Fond je vhodn jako strategická Ïivotní investice pro plnûní dlouhodob ch cílû. Charakteristika fondu Pioneer akciov fond vytváfií zhodnocení prostfiednictvím investic do akcií a s akciemi souvisejících cenn ch papírû v rámci globálního trhu. Fond vyhledává investice do spoleãností se siln mi fundamentálními charakteristikami napfiíã celou fiadou sektorû a odvûtví. Fond zaji Èuje investice v cizí mûnû proti mûnovému riziku prostfiednictvím instrumentû devizového trhu. Základní údaje Zahájení ãinnosti ) Minimální poãáteãní investice Kã KaÏdá následná investice Kã PfiiráÏka ke kupní cenû dle ceníku, max. 5 5 % 2) Úplata za obhospodafiování Podoba podílového listu max. 2 % p.a. zaknihovaná, na jméno

15 PomÛÏeme Vám najít vhodná fie ení Nav tivte Klientské centrum Pioneer Investments, kde Vám pomûïeme se v emi kroky investování. PoÏádejte o zprostfiedkování kontaktu s finanãním poradcem nebo osobním bankéfiem, ktefií jsou pfiipraveni poskytnout Vám konzultace související s investováním do produktû Pioneer Investments. PoÏádejte o zprostfiedkování kontaktu s pracovi tûm Strateg Centrum, které poskytuje finanãním poradcûm i individuálním klientûm bezplatnû odborné konzultace v oblasti investiãního plánování, vhodného rozloïení investic a fiízení rizik. Konzultace jsou poskytovány pro investiãní objemy od 3 milionû Kã v e. Nav tivte jakékoliv obchodní místo Îivnostenské banky, a. s., a seznamte se s osobním bankéfiem, kter Vám pomûïe se v emi kroky investování. Osobní bankéfii a finanãní poradci s Vámi vyplní Rámcovou smlouvu o vydání podílov ch listû, jejímï prostfiednictvím mûïete kdykoliv investovat do âeské rodiny fondû Pioneer. Objednejte si elektronick mûsíãník PIONEER NEWS informace ze svûta investic a skupiny Pioneer Investments. Na adresu za lete své jméno, pfiíjmení a ovou adresu.

16 Klientské centrum Pioneer Investments Danube House Karolinská 650/ Praha 8 1) Datum zahájení ãinnosti je datem zahájení v poãtu vlastního kapitálu. 2) Uvádíme maximální pfiiráïku ke kupní cenû dle statutu fondu. Aktuální v e pfiiráïek ke kupní cenû jsou uvedeny v ceníku, kter je k dispozici v sídle spoleãnosti, na obchodních místech Îivnostenské banky, a. s., u finanãních poradcû a na Tento materiál nepfiedstavuje nabídku podílov ch listû fondû. Pfied tím, neï investujete, seznamte se se statuty fondû, s legislativními podmínkami investice a daàov mi dûsledky a riziky spojen mi s tûmito produkty uveden mi ve statutech. Statuty lze získat zdarma v sídle spoleãnosti ãi prostfiednictvím bezplatn ch linek Klientského centra nebo linky Îivnostenské banky, a.s., Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období a minulé v nosy plynoucí z vlastnictví podílov ch listû fondû nejsou zárukou v nosû budoucích. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Nikdy nelze zaruãit, Ïe urãité státy, trhy ãi odvûtví vykáïou takov v kon, jak se pûvodnû oãekával. Názvy fondû uvedené v textech jsou jejich zkrácené názvy. Názvy fondû dle statutû jsou: Pioneer Sporokonto, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., otevfien podílov fond Pioneer obligaãní fond, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., otevfien podílov fond Pioneer rûstov fond, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., otevfien podílov fond Pioneer dynamick fond, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., otevfien podílov fond Pioneer akciov fond, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., otevfien podílov fond BE SMART WITH MUTUAL FUNDS. THINK ABOUT YOUR FUTURE.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001 PENÍZE VE FONDECH KOMERâNÍ P ÍLOHA 20. 2. 2001 Pfiílohu pfiipravila V HODY INVESTIC DO FONDÒ Vy í dlouhodob v nos zatímco úrok z bezrizikového uloïení penûz na úãtu stûïí doká- Ïe pokr t inflaci, investice

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY v roãní zpráva F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

News Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc.

News Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc. 24. âerven 2005 Pioneer Zpravodaj pro investory Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc. Euro a nafta Mají pravdu hlasy naznaãující fatální dopady odmítnutí návrhu ústavy EU

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Stejnû jako ve sportu je na ím cílem dosáhnout nejvy í pozice. âp INVEST se fiadí mezi jasné favority na trhu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva.......................................... 5 Orgány spoleãnosti a fondû................................................... 7 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti..............................................

Více

OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 9697

OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 9697 Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 ORIGINÁL PRO CONSEQ Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 KOPIE PRO OVB Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 KOPIE PRO PORADCE Můj majetek

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 V roãní zpráva 2001 10 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více