Finanční management. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční management. Ing. Irena Jindřichovská, CSc."

Transkript

1

2 Finanční management VŠEM Ing. Irena Jindřichovská, CSc. cz

3 Finanční management - struktura modulu I. Finanční management 1. Základy a cíle finančního managementu II. Riziko a výnos 2. Riziko a výnos ve finančním rozhodování 3. Diversifikace rizika 4. Riziko a výnos portfolia 5. CAPM -model dloceňování ň kapitálových aktiv 6. Koeficient beta Irena Jindrichovska Finanční management 2

4 Finanční management - struktura modulu II. III. Krátkodobý býfinanční management 7. Řízení zásob 8. Řízení pohledávek 9. Řízení hotovosti 10. Řízení íkákdbýh krátkodobých pasiv IV. Oceňování podniku 11. Výnosové metody 12. Majetkové metody 13. Metoda EVA 14. Náklady kapitálu Irena Jindrichovska Finanční management 3

5 I. Finanční management

6 1. Základy a cíle finančního managementu Soustředí se na řízení financí podniku z hlediska likvidity a z hlediska rozvoje firmy Zohledňuje vlivy vnějšího prostředí a riziko ve financích a ve finančním rozhodování firmy Zabývá se řízením krátkodobého majetku a krátkodobých pasiv Představuje metody oceňování podniku Irena Jindrichovska Finanční management 5

7 II. Riziko a výnos

8 2. Riziko a výnos ve finančním rozhodování Existence nejistoty způsobuje ů vznik rizika ik Riziko = možnost, že se skutečné výsledky budou lišit od očekávaných Pozitivně Negativně Měříme pomocí počtu pravděpodobnosti (objektivně = opakovaným pozorováním, subjektivně) Postoje k riziku Irena Jindrichovska Finanční management 7

9 Riziko a výnos ve financích Pozitivní vztah Čím vyšší podstupované riziko, tím vyšší očekávaný výnos Směry preference ence na grafu Irena Jindrichovska Finanční management 8

10 Riziko investice Očekávaný výnos Rozptyl a směrodatná odchylka Variační koeficient Irena Jindrichovska Finanční management 9

11 3. Diverzifikace rizika Snížení írizika iik ve financích íha investicích iíh Diverzifikace snižuje riziko, ale ne úplně Irena Jindrichovska Finanční management 10

12 Diversifikace rizika II Jdi Jedinečné č é( (specifické, ifikénesystematické ikériziko) iik) = riziko iik jednotlivých cenných papírů = lze diversifikovat Systematické ké( (tržní) riziko ik = ohrožuje všechny investory na trhu = nelze na 1 trhu diversifikovat Optimální portfolio = tržní portfolio (nikoliv portfolio kapitálového trhu) Efektivní portfolio = vybírat vzájemně nekorelované nebo opačně č ě korelované éinvestice i s co nejvyšším výsledným výnosem Irena Jindrichovska Finanční management 11

13 4. Riziko a výnos portfolia Průměrná očekávaná výnosnost n E p = z i * i= 1 E i Korelační koeficient KK A Kovariance cov, B = cov A, B σ *σ n n a, b = ( Ai E A )* ( B j E B )* i = 1 j = 1 A B p i, j Irena Jindrichovska Finanční management 12

14 Riziko portfolia II Rozptyl a směrodatná odchylka n n 2 σ = z * z * KK * σ * σ σ 2 = i= 1 j= 1 n n i = 1 j = 1 Variační koeficient i * j i, z i * z j * cov A, B j i j Irena Jindrichovska Finanční management 13

15 Příklad Riziko portfolia 3 investic příklad Kovarianční matice Váhy Diversifikace a investiční preference Irena Jindrichovska Finanční management 14

16 Definice: 5. CAPM - model oceňování Nulové riziko Tržní riziko Bezrizikový výnos kapitálových aktiv Výnos kapitálového trhu Riziko cenného papíru Výnos cenného papíru p Irena Jindrichovska Finanční management 15

17 CAPM Přímka trhu cenných papírů (= linie kapitálového trhu) = přímka optimálních portfolií pro každý stupeň rizika nejvyšší dosažitelná výnosnost r e = r f + ß ( r m r f ) Koeficient beta = kovariance výnosnosti trhu a CP děleno rozptyl py výnosnosti trhu Irena Jindrichovska Finanční management 16

18 6. Koeficient beta Standardizovaná míra rizika Korelace i-tého cenného papíru a trhu samotného Určuje č riziko ik cenného papíru Irena Jindrichovska Finanční management 17

19 Beta koeficient Standardizovaná míra rizika - Relativní riziko akcie v porovnání s Tržním portfoliem β i = σ i, M σ 2 M β i riziko i-tého aktiva (akcie) σ i,m kovariance i-tého aktiva s tržním portfoliem σ M2 rozptyl tržního portfolia Irena Jindrichovska Finanční management 18

20 Riziko ik a výnos portfolia Riziko ik s použitím faktoru bt beta: riziko ik portfolia je jednoduše vážený průměr koeficienů beta aktiv v portfoliu s of shares in portfolio of the portfolio. β = xβ x β... x β portf n n Return of portfolio: return of the portfolio is a weighted average of returns of shares in portfolio R = xr + x R x portf n i= 1 1 remember : x =1 i 1 Irena Jindrichovska Finanční management n R n

21 Odvětvový koeficient beta v ČR Zdroj: ce-capital.cz Irena Jindrichovska Finanční management 20

22 III. Krátkodobý finanční management

23 Řízení krátkodobého majetku a krát. závazků Řízení aktiv s dobou využitelnosti a pasiv se splatností do jednoho roku Řízení zásob, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých pohledávek Řízení krátkodobých závazků Irena Jindrichovska Finanční management 22

24 Krátkodobý finanční management Finanční řízení v horizontu 1 roku Obsahuje: Řízení oběžných aktiv Řízení íkrátkodobých k pasiv Krátkodobé finanční plánování Irena Jindrichovska Finanční management 23

25 7. Řízení zásob Majetek držený za účelem prodeje nebo spotřeby ve výrobě (materiál, zásoby vlastní výroby, zboží) Časový nesoulad mezi nákupem a prodejem Důležitá regulace výše a struktury zásob Nízký stav provozní problémy, vysoký stav snižuje rentabilitu Optimalizační modely a metoda JIT Irena Jindrichovska Finanční management 24

26 Zásoby Lineární model (Baumolův model) Striktní předpoklady Irena Jindrichovska Finanční management 25

27 Baumolův model řízení zásob Q = optimální objednávané množství 1 dodávky CN = celkové náklady CN skl = celkové náklady skladovací CN poř ř = celkové náklady pořizovací Irena Jindrichovska Finanční management 26

28 Baumolův model řízení zásob II Optimální objednávané množství Q Pro minimalizaci celkových nákladů derivujeme Irena Jindrichovska Finanční management 27

29 Baumolův model řízení zásob III V praxi se ponechává vždy pojistná zásoba Průměrný objem materiálu na skladě je pojistná zásoba + Q/2 Maximální objem je pojistná pj + Q Irena Jindrichovska Finanční management 28

30 8. Řízení pohledávek Phldák Pohledávka = peněžní nebo věcné ě právo podniku na plnění ě ve stanovené době a známé výši Druhotná platební neschopnost Řízení pohledávek = po kom chtít platbu v hotovosti, komu prodat na fakturu a jakou nastavit splatnost Třídění pohledávek Dle lhůty splatnosti (po x před) Časové hledisko (krátko x středně x dlouhodobé) Dle titulu vzniku (z obchodního styku x ostatní) Dle měny (v domácí x cizí měně) Irena Jindrichovska Finanční management 29

31 Úloha řízení pohledávek zajišťovat likvidituidi 1. analýza důvěryhodnosti klienta 2. stanovení obchodních podmínek (skonta, rabaty, délka obchodního úvěru, credit scoring bodové hodnocení obchodních partnerů, rating zahraničních partnerů) 3. rozhodnutí o způsobu profinancování pohledávek (faktoring, forfaiting, eskontní úvěr) 4. regulace struktury a stavu pohledávek 5. volba způsobu vymáhání pohledávek Irena Jindrichovska Finanční management 30

32 Platební instrumenty Platba v hotovosti nebo bankovním převodem, šekem, poštovní poukázkou, platební kartou Platba jiným zbožím Směnka Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Platební příslib (jako akreditiv, ale banka neručí za to, že klient bude mít dost peněz na účtu) Irena Jindrichovska Finanční management 31

33 Nástroje pro financování pohledávek Jednoduchý úvěr banky na pohledávku Eskontní úvěr Faktoring Forfaiting Postoupení Zápočet, bartr Kapitalizace pohledávek Irena Jindrichovska Finanční management 32

34 Faktoring Odkup pohledávek faktorem: Krátkodobé pohledávky (do180 dnů) Nezajištěné ě pohledávky Pohledávky vzniklé obchodním úvěrem Možnost postoupení na jiného věřitele Nejsou s ní spojena práva třetích osob Druhy: jednorázový x rámcový, pravý (bezregresní) x nepravý (regresní) = zda faktor přejímá úvěrové riziko, zjevný x tichý, tuzemský x mezinárodní (2 faktoři import a export faktor) Výhody: získání CF, u bezregresního snížení rizika, snížení nákladů na administrativu Irena Jindrichovska Finanční management 33

35 Forfaiting Odkup pohledávek forfaiterem: f Středně a dlouhodobé pohledávky před splatností (nad180 dnů) Zajištěné pohledávky (bankovní zárukou, směnkou, akreditivem) Možnost postoupení na jiného věřitele Nejsou s ní spojena práva třetích osob Většinou jd jednotlivé liépohledávky hldák Forfaiter nemá možnost regresu na dodavatele, pouze na ručitele Většinou v zahraničním obchodě Výhody pro vývozce: převod obchodního rizika na ručitele, devizového a úrokového rizika na forfaitera, rychlé peníze, snížení administrativy Irena Jindrichovska Finanční management 34

36 Zápočet a kapitalizace pohledávek Postoupení (prodej) pohledávek Zápočet pohledávek Bartrové obchody Kapitalizace = Debt-equity equity swap Z věřitele se stává vlastník Zajištění pohledávek (bankovní akcept, zástava, zadržovací právo ) Vymáhání pohledávek soudní x mimosoudní, soudní vykonatelnost exekuce, konkursní řízení Irena Jindrichovska Finanční management 35

37 9. Řízení hotovosti Problém: vysoká hotovost nízká rentabilita, nízká hotovost riziko nedostatečné likvidity Formy likvidních A: hotovost, termínované účty, pokladniční poukázky y( (a jiné krátkodobé investice) Modely řízení: Baumolův Miller- Orrůvů Nástroje řízení: cash-pooling a netting Irena Jindrichovska Finanční management 36

38 Baumolův model řízení hotovosti Předpoklad lineární použití peněžních prostředků Hotovost se získá prodejem pokladničních poukázek v určitém objemu Q Existují transakční náklady N0 Hotovost nese oportunitní náklad i Celková potřeba penězjeznámapl známa Optimální Q získám derivací CN Problém modelu nereálné předpoklady p y( (nulový počáteční a koncový stav peněz, lineární čerpání CN = N 0 * P t Q + i * Q 2 Q opt = 2* N * 2 0 i P l Irena Jindrichovska Finanční management 37

39 Miller Orrův model Horní limit příliš mnoho hotovosti nákup pokladničních poukázek Dolní limit nízká likvidita prodej pokladničních poukázek, aby bylo dosaženo bodu návratu Irena Jindrichovska Finanční management 38

40 Miller-Orrův model II Rozpětí mezi horním a dolním limitem: it Limity: RHDL = 3 * 3 3 * N 4 i HL = DL+RHDL BN=DL+ 1/3*RHDL Použití: jen pro náhodné peněžní toky (stochastický model), * σ 0 * den rozptyl denních peněžních toků se bere za 100 dní, diskontní míra denní, čím vyšší rozptyl peněžníchtoků, tím vyšší riziko, tím vyšší nutná zásoba peněz, transakce se předpokládá okamžitá, transakční náklady konstantní 2 Pl Irena Jindrichovska Finanční management 39

41 Cash Pooling Sdružení peněz z více podúčtů, pracuje se s nimi jako s jedním hlavním účtem Fiktivní zůstatky se denně nemění, vypořádání je jen fiktivní, úroky se buď získávají na jednotlivých podúčtech nebo rozpočtou Reálný dochází k fyzickým převodům na konci dne, úroky se rozpočtou, na podúčtech zůstává jen zvolený zůstatek Irena Jindrichovska Finanční management 40

42 Netting Většinou v rámci koncernu nebo mezi bankami Vzájemné započtení plateb a fyzické vypořádání pouze výsledku Úspory transakčních íhnákladů ákldů a objemu plateb Bilaterální nebo multilaterální Irena Jindrichovska Finanční management 41

43 10. Řízení krátkodobých pasiv Jký Jaký objem závazků je pro podnik ikúnosný? Krátkodobé závazky nejsou explicitně úročeny (úroky jsou v ceně zboží) Levný zdroj financování x pozor na finanční stabilitu a na vztahy s dodavateli Členíme analogicky jako pohledávky (dle splatnosti, zajištění, věřitelů, měny ) Náklady lze měřit výší skonta umožňuje rozhodnout, zda zaplatit hned a zajistit jinou formu financování, nebo přijmout obchodní úvěr. ě Skonto nutno přepočítat na roční úrokovou míru Irena Jindrichovska Finanční management 42

44 IV. Oceňování podniku

45 Oceňování Podnik: 5 obchodního zákoníku: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Účely ocenění Kategorie hodnoty: Ocenění tržní hodnotou (obvyklou cenou dle zák. o oceňování) Ocenění investiční hodnotou (subjektivní) Objektivizovaná hodnota, hraniční cena Ocenění administrativní cenou (dle vyhlášky o oceňování majetku) Irena Jindrichovska Finanční management 44

46 Metody oceňování Založené na výnosech DCF diskontované peněžní toky Kapitalizované čisté výnosy EVA ekonomická přidaná hodnota Založené na ocenění majetku Částečná a úplná substanční Likvidační Účetní hodnota Založené na tržním porovnání Násobitele finanční a nefinanční (metoda srovnatelných podniků a srovnatelných transakcí) Tržní kapitalizace Kombinované Mimořádné kapitalizované čisté výnosy Schmalenbachova metoda střední hodnoty Irena Jindrichovska Finanční management 45

47 11. Výnosové metody Nejčastěji používané a preferované Použitelné u ziskových podniků Hodnota aktiva = současná hodnota očekávaných č peněžních toků (výnosů) (ý z tohoto aktiva po dobu jeho životnosti Na základě historických výnosů nebo očekávaných výnosů U podniků většinou předpoklad going concern Irena Jindrichovska Finanční management 46

48 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Použitelná spíše u malých podniků, u nichž ihžnelze dobře plánovat Tvoří spodní hranici výnosového ocenění V paušální variantě se nevytváří finanční plán a do budoucna se předpokládá zisk na úrovni váženého průměru minulosti Hodnota VK podniku se spočítá jako perpetuita při diskontní míře na úrovni nákladů VK V analytické variantě se plánují nové investice, jejich financování a přínos k zisku Pochází z Německa, snaží se o objektivizaci Irena Jindrichovska Finanční management 47

49 Metoda DCF Volné CF = CF, které se může rozdělit mezi vlastníky, aniž by byl poškozen chod podniku Na základě finančního plánu Oceňuje zvlášť neprovozní aktiva 2 období období plánu 1. fáze a pokračující hodnota: Hb = FCFF /(1 + ik) t + PH/(1 + ik) T PH = FCFF T+1 / ik Brutto hodnota = hodnota celého podniku Netto hodnota = hodnota vlastního kapitálu (tj. Hb-CK) CK = cizí úročený kapitál k datu ocenění Základní varianty equity a entity Irena Jindrichovska Finanční management 48

50 12. Majetkové metody ocenění Oceňují ň se individuálně id ě jd jednotlivé tliépoložky lžk aktiv a cizích iíhzdrojů podniku Likvidační hodnota za kolik by bylo možné aktiva podniku rozprodat (v tísni nebo při náležitém marketingu) Substanční hodnota za kolik by bylo možné stejný podnik vybudovat = reprodukční ceny ypo snížení o opotřebení Úplná substanční hodnota = horní strop ocenění Částečná substanční hodnota bez ocenění nehmotných aktiv, goodwillu Od celkové hodnoty aktiv se odečte hodnota závazků = hodnota čistého obchodního jmění Účetní hodnota vychází z historických i h cen použití jen podpůrné, ů orientační Irena Jindrichovska Finanční management 49

51 Tržní porovnání U nás příliš nerozšířená (nerozvinutý kapitálový trh) Vychází z porovnání oceňovaného podniku s podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované nebo s podniky, u nichž je cena akcií známa Porovnávané podniky musí být co nejvíce srovnatelné (stejné odvětví, podobná velikost, lokalita atd.) Porovnání nejčastěji na základě násobitelů P/E, P/S, D/P, MV/BV nebo nefinančních násobitelů (např. P/počet zákazníků) Irena Jindrichovska Finanční management 50

52 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení ě pojmů, ů zkratky k Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy) Náklady vlastního kapitálu Způsoby ů odhadu d (stavebnicové, CAPM) CAPM (model, beta koeficient) Váhy složek kapitálu Závěr EVA EVA v ČR a ve střední Evropě Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC) Irena Jindrichovska Finanční management 51

53 Metoda EVA II Metoda hodnocení výkonnosti EVA = economic value added Patentováno Stern Stewart & Co. Ucelený systém vyvinut koncem 90. let Výborné vysvětlení / / f8 použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty Irena Jindrichovska Finanční management 52

54 EVAaMVA EVA = NOPAT C x WACC MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA MVA = MV C Market Value MVA Capital = součet současných hodnot všech budoucích EVA = NOA, investovaný kapitál (cizí i vlastní) Irena Jindrichovska Finanční management 53

55 Metoda MBV (Hodnota přidaná trhem ) MVA = P BV P P ČZ EBIT A = * * * BV ČZ EBIT A BV poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ), poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT), výnosnost z celkových aktiv (A), podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech Irena Jindrichovska Finanční management 54

56 EVA definice pojmů NOPAT čistý ýprovozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 t) EBIT zisk před úroky a zdaněním WACC průměrné vážené náklady kapitálu C celkový investovaný kapitál C = D + E D cizí úročené zdroje = Cizí zdroje krátkodobé závazky E vlastní kapitál rd - náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů re požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií) t sazba daně ze zisku Irena Jindrichovska Finanční management 55

57 EVA tvorba hodnoty EVA = NOPAT C x WACC Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady) Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu Optimalizovat kapitálovou strukturu Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry) Irena Jindrichovska Finanční management 56

58 EVA hodnotový trojúhelník Irena Jindrichovska Finanční management 57

59 EVA základní úpravy účetních hodnot Capital (=NOA) Přecenění majetku Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv Goodwill Vyloučit neprovozní majetek Aktivace a odepisování nákladů R&D Irena Jindrichovska Finanční management 58

60 EVA - úpravy účetních hodnot NOPAT Vychází z účetního provozního zisku Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu Odpisy z reprodukčních č cen Upravená daň Irena Jindrichovska Finanční management 59

61 14. Náklady kapitálu Náklady na kapitál = výnosnost investorů EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitele musíme zohlednit celkové náklady na kapitál, tj.: Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál Irena Jindrichovska Finanční management 60

62 WACC Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady yjednotlivých složek kapitálu (weighted average cost of capital) WACC D E WACC = r d *(1 t) * +r e * C C Irena Jindrichovska Finanční management 61

63 Náklady cizího kapitálu Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací) Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu Nutno upravit o úrokový daňový štít Irena Jindrichovska Finanční management 62

64 Náklady vlastního kapitálu Požadovaná výnosnost investorů Obtížné určení: stavebnicové metody Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví Odvození z nákladů na CK Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv r e = r f + ß ( r m r f ) Irena Jindrichovska Finanční management 63

65 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM Irena Jindrichovska Finanční management 64

66 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM II r e = r f + ß ( r m r f ) kde r f - bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací) ß citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií kiína změnu ě výnosové míry tržního portfolia r m výnosnost tržního portfolia m ý p ( r m r f ) tržní riziková prémie (MRP) Irena Jindrichovska Finanční management 65

67 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více