Finanční management. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční management. Ing. Irena Jindřichovská, CSc."

Transkript

1

2 Finanční management VŠEM Ing. Irena Jindřichovská, CSc. cz

3 Finanční management - struktura modulu I. Finanční management 1. Základy a cíle finančního managementu II. Riziko a výnos 2. Riziko a výnos ve finančním rozhodování 3. Diversifikace rizika 4. Riziko a výnos portfolia 5. CAPM -model dloceňování ň kapitálových aktiv 6. Koeficient beta Irena Jindrichovska Finanční management 2

4 Finanční management - struktura modulu II. III. Krátkodobý býfinanční management 7. Řízení zásob 8. Řízení pohledávek 9. Řízení hotovosti 10. Řízení íkákdbýh krátkodobých pasiv IV. Oceňování podniku 11. Výnosové metody 12. Majetkové metody 13. Metoda EVA 14. Náklady kapitálu Irena Jindrichovska Finanční management 3

5 I. Finanční management

6 1. Základy a cíle finančního managementu Soustředí se na řízení financí podniku z hlediska likvidity a z hlediska rozvoje firmy Zohledňuje vlivy vnějšího prostředí a riziko ve financích a ve finančním rozhodování firmy Zabývá se řízením krátkodobého majetku a krátkodobých pasiv Představuje metody oceňování podniku Irena Jindrichovska Finanční management 5

7 II. Riziko a výnos

8 2. Riziko a výnos ve finančním rozhodování Existence nejistoty způsobuje ů vznik rizika ik Riziko = možnost, že se skutečné výsledky budou lišit od očekávaných Pozitivně Negativně Měříme pomocí počtu pravděpodobnosti (objektivně = opakovaným pozorováním, subjektivně) Postoje k riziku Irena Jindrichovska Finanční management 7

9 Riziko a výnos ve financích Pozitivní vztah Čím vyšší podstupované riziko, tím vyšší očekávaný výnos Směry preference ence na grafu Irena Jindrichovska Finanční management 8

10 Riziko investice Očekávaný výnos Rozptyl a směrodatná odchylka Variační koeficient Irena Jindrichovska Finanční management 9

11 3. Diverzifikace rizika Snížení írizika iik ve financích íha investicích iíh Diverzifikace snižuje riziko, ale ne úplně Irena Jindrichovska Finanční management 10

12 Diversifikace rizika II Jdi Jedinečné č é( (specifické, ifikénesystematické ikériziko) iik) = riziko iik jednotlivých cenných papírů = lze diversifikovat Systematické ké( (tržní) riziko ik = ohrožuje všechny investory na trhu = nelze na 1 trhu diversifikovat Optimální portfolio = tržní portfolio (nikoliv portfolio kapitálového trhu) Efektivní portfolio = vybírat vzájemně nekorelované nebo opačně č ě korelované éinvestice i s co nejvyšším výsledným výnosem Irena Jindrichovska Finanční management 11

13 4. Riziko a výnos portfolia Průměrná očekávaná výnosnost n E p = z i * i= 1 E i Korelační koeficient KK A Kovariance cov, B = cov A, B σ *σ n n a, b = ( Ai E A )* ( B j E B )* i = 1 j = 1 A B p i, j Irena Jindrichovska Finanční management 12

14 Riziko portfolia II Rozptyl a směrodatná odchylka n n 2 σ = z * z * KK * σ * σ σ 2 = i= 1 j= 1 n n i = 1 j = 1 Variační koeficient i * j i, z i * z j * cov A, B j i j Irena Jindrichovska Finanční management 13

15 Příklad Riziko portfolia 3 investic příklad Kovarianční matice Váhy Diversifikace a investiční preference Irena Jindrichovska Finanční management 14

16 Definice: 5. CAPM - model oceňování Nulové riziko Tržní riziko Bezrizikový výnos kapitálových aktiv Výnos kapitálového trhu Riziko cenného papíru Výnos cenného papíru p Irena Jindrichovska Finanční management 15

17 CAPM Přímka trhu cenných papírů (= linie kapitálového trhu) = přímka optimálních portfolií pro každý stupeň rizika nejvyšší dosažitelná výnosnost r e = r f + ß ( r m r f ) Koeficient beta = kovariance výnosnosti trhu a CP děleno rozptyl py výnosnosti trhu Irena Jindrichovska Finanční management 16

18 6. Koeficient beta Standardizovaná míra rizika Korelace i-tého cenného papíru a trhu samotného Určuje č riziko ik cenného papíru Irena Jindrichovska Finanční management 17

19 Beta koeficient Standardizovaná míra rizika - Relativní riziko akcie v porovnání s Tržním portfoliem β i = σ i, M σ 2 M β i riziko i-tého aktiva (akcie) σ i,m kovariance i-tého aktiva s tržním portfoliem σ M2 rozptyl tržního portfolia Irena Jindrichovska Finanční management 18

20 Riziko ik a výnos portfolia Riziko ik s použitím faktoru bt beta: riziko ik portfolia je jednoduše vážený průměr koeficienů beta aktiv v portfoliu s of shares in portfolio of the portfolio. β = xβ x β... x β portf n n Return of portfolio: return of the portfolio is a weighted average of returns of shares in portfolio R = xr + x R x portf n i= 1 1 remember : x =1 i 1 Irena Jindrichovska Finanční management n R n

21 Odvětvový koeficient beta v ČR Zdroj: ce-capital.cz Irena Jindrichovska Finanční management 20

22 III. Krátkodobý finanční management

23 Řízení krátkodobého majetku a krát. závazků Řízení aktiv s dobou využitelnosti a pasiv se splatností do jednoho roku Řízení zásob, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých pohledávek Řízení krátkodobých závazků Irena Jindrichovska Finanční management 22

24 Krátkodobý finanční management Finanční řízení v horizontu 1 roku Obsahuje: Řízení oběžných aktiv Řízení íkrátkodobých k pasiv Krátkodobé finanční plánování Irena Jindrichovska Finanční management 23

25 7. Řízení zásob Majetek držený za účelem prodeje nebo spotřeby ve výrobě (materiál, zásoby vlastní výroby, zboží) Časový nesoulad mezi nákupem a prodejem Důležitá regulace výše a struktury zásob Nízký stav provozní problémy, vysoký stav snižuje rentabilitu Optimalizační modely a metoda JIT Irena Jindrichovska Finanční management 24

26 Zásoby Lineární model (Baumolův model) Striktní předpoklady Irena Jindrichovska Finanční management 25

27 Baumolův model řízení zásob Q = optimální objednávané množství 1 dodávky CN = celkové náklady CN skl = celkové náklady skladovací CN poř ř = celkové náklady pořizovací Irena Jindrichovska Finanční management 26

28 Baumolův model řízení zásob II Optimální objednávané množství Q Pro minimalizaci celkových nákladů derivujeme Irena Jindrichovska Finanční management 27

29 Baumolův model řízení zásob III V praxi se ponechává vždy pojistná zásoba Průměrný objem materiálu na skladě je pojistná zásoba + Q/2 Maximální objem je pojistná pj + Q Irena Jindrichovska Finanční management 28

30 8. Řízení pohledávek Phldák Pohledávka = peněžní nebo věcné ě právo podniku na plnění ě ve stanovené době a známé výši Druhotná platební neschopnost Řízení pohledávek = po kom chtít platbu v hotovosti, komu prodat na fakturu a jakou nastavit splatnost Třídění pohledávek Dle lhůty splatnosti (po x před) Časové hledisko (krátko x středně x dlouhodobé) Dle titulu vzniku (z obchodního styku x ostatní) Dle měny (v domácí x cizí měně) Irena Jindrichovska Finanční management 29

31 Úloha řízení pohledávek zajišťovat likvidituidi 1. analýza důvěryhodnosti klienta 2. stanovení obchodních podmínek (skonta, rabaty, délka obchodního úvěru, credit scoring bodové hodnocení obchodních partnerů, rating zahraničních partnerů) 3. rozhodnutí o způsobu profinancování pohledávek (faktoring, forfaiting, eskontní úvěr) 4. regulace struktury a stavu pohledávek 5. volba způsobu vymáhání pohledávek Irena Jindrichovska Finanční management 30

32 Platební instrumenty Platba v hotovosti nebo bankovním převodem, šekem, poštovní poukázkou, platební kartou Platba jiným zbožím Směnka Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Platební příslib (jako akreditiv, ale banka neručí za to, že klient bude mít dost peněz na účtu) Irena Jindrichovska Finanční management 31

33 Nástroje pro financování pohledávek Jednoduchý úvěr banky na pohledávku Eskontní úvěr Faktoring Forfaiting Postoupení Zápočet, bartr Kapitalizace pohledávek Irena Jindrichovska Finanční management 32

34 Faktoring Odkup pohledávek faktorem: Krátkodobé pohledávky (do180 dnů) Nezajištěné ě pohledávky Pohledávky vzniklé obchodním úvěrem Možnost postoupení na jiného věřitele Nejsou s ní spojena práva třetích osob Druhy: jednorázový x rámcový, pravý (bezregresní) x nepravý (regresní) = zda faktor přejímá úvěrové riziko, zjevný x tichý, tuzemský x mezinárodní (2 faktoři import a export faktor) Výhody: získání CF, u bezregresního snížení rizika, snížení nákladů na administrativu Irena Jindrichovska Finanční management 33

35 Forfaiting Odkup pohledávek forfaiterem: f Středně a dlouhodobé pohledávky před splatností (nad180 dnů) Zajištěné pohledávky (bankovní zárukou, směnkou, akreditivem) Možnost postoupení na jiného věřitele Nejsou s ní spojena práva třetích osob Většinou jd jednotlivé liépohledávky hldák Forfaiter nemá možnost regresu na dodavatele, pouze na ručitele Většinou v zahraničním obchodě Výhody pro vývozce: převod obchodního rizika na ručitele, devizového a úrokového rizika na forfaitera, rychlé peníze, snížení administrativy Irena Jindrichovska Finanční management 34

36 Zápočet a kapitalizace pohledávek Postoupení (prodej) pohledávek Zápočet pohledávek Bartrové obchody Kapitalizace = Debt-equity equity swap Z věřitele se stává vlastník Zajištění pohledávek (bankovní akcept, zástava, zadržovací právo ) Vymáhání pohledávek soudní x mimosoudní, soudní vykonatelnost exekuce, konkursní řízení Irena Jindrichovska Finanční management 35

37 9. Řízení hotovosti Problém: vysoká hotovost nízká rentabilita, nízká hotovost riziko nedostatečné likvidity Formy likvidních A: hotovost, termínované účty, pokladniční poukázky y( (a jiné krátkodobé investice) Modely řízení: Baumolův Miller- Orrůvů Nástroje řízení: cash-pooling a netting Irena Jindrichovska Finanční management 36

38 Baumolův model řízení hotovosti Předpoklad lineární použití peněžních prostředků Hotovost se získá prodejem pokladničních poukázek v určitém objemu Q Existují transakční náklady N0 Hotovost nese oportunitní náklad i Celková potřeba penězjeznámapl známa Optimální Q získám derivací CN Problém modelu nereálné předpoklady p y( (nulový počáteční a koncový stav peněz, lineární čerpání CN = N 0 * P t Q + i * Q 2 Q opt = 2* N * 2 0 i P l Irena Jindrichovska Finanční management 37

39 Miller Orrův model Horní limit příliš mnoho hotovosti nákup pokladničních poukázek Dolní limit nízká likvidita prodej pokladničních poukázek, aby bylo dosaženo bodu návratu Irena Jindrichovska Finanční management 38

40 Miller-Orrův model II Rozpětí mezi horním a dolním limitem: it Limity: RHDL = 3 * 3 3 * N 4 i HL = DL+RHDL BN=DL+ 1/3*RHDL Použití: jen pro náhodné peněžní toky (stochastický model), * σ 0 * den rozptyl denních peněžních toků se bere za 100 dní, diskontní míra denní, čím vyšší rozptyl peněžníchtoků, tím vyšší riziko, tím vyšší nutná zásoba peněz, transakce se předpokládá okamžitá, transakční náklady konstantní 2 Pl Irena Jindrichovska Finanční management 39

41 Cash Pooling Sdružení peněz z více podúčtů, pracuje se s nimi jako s jedním hlavním účtem Fiktivní zůstatky se denně nemění, vypořádání je jen fiktivní, úroky se buď získávají na jednotlivých podúčtech nebo rozpočtou Reálný dochází k fyzickým převodům na konci dne, úroky se rozpočtou, na podúčtech zůstává jen zvolený zůstatek Irena Jindrichovska Finanční management 40

42 Netting Většinou v rámci koncernu nebo mezi bankami Vzájemné započtení plateb a fyzické vypořádání pouze výsledku Úspory transakčních íhnákladů ákldů a objemu plateb Bilaterální nebo multilaterální Irena Jindrichovska Finanční management 41

43 10. Řízení krátkodobých pasiv Jký Jaký objem závazků je pro podnik ikúnosný? Krátkodobé závazky nejsou explicitně úročeny (úroky jsou v ceně zboží) Levný zdroj financování x pozor na finanční stabilitu a na vztahy s dodavateli Členíme analogicky jako pohledávky (dle splatnosti, zajištění, věřitelů, měny ) Náklady lze měřit výší skonta umožňuje rozhodnout, zda zaplatit hned a zajistit jinou formu financování, nebo přijmout obchodní úvěr. ě Skonto nutno přepočítat na roční úrokovou míru Irena Jindrichovska Finanční management 42

44 IV. Oceňování podniku

45 Oceňování Podnik: 5 obchodního zákoníku: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Účely ocenění Kategorie hodnoty: Ocenění tržní hodnotou (obvyklou cenou dle zák. o oceňování) Ocenění investiční hodnotou (subjektivní) Objektivizovaná hodnota, hraniční cena Ocenění administrativní cenou (dle vyhlášky o oceňování majetku) Irena Jindrichovska Finanční management 44

46 Metody oceňování Založené na výnosech DCF diskontované peněžní toky Kapitalizované čisté výnosy EVA ekonomická přidaná hodnota Založené na ocenění majetku Částečná a úplná substanční Likvidační Účetní hodnota Založené na tržním porovnání Násobitele finanční a nefinanční (metoda srovnatelných podniků a srovnatelných transakcí) Tržní kapitalizace Kombinované Mimořádné kapitalizované čisté výnosy Schmalenbachova metoda střední hodnoty Irena Jindrichovska Finanční management 45

47 11. Výnosové metody Nejčastěji používané a preferované Použitelné u ziskových podniků Hodnota aktiva = současná hodnota očekávaných č peněžních toků (výnosů) (ý z tohoto aktiva po dobu jeho životnosti Na základě historických výnosů nebo očekávaných výnosů U podniků většinou předpoklad going concern Irena Jindrichovska Finanční management 46

48 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Použitelná spíše u malých podniků, u nichž ihžnelze dobře plánovat Tvoří spodní hranici výnosového ocenění V paušální variantě se nevytváří finanční plán a do budoucna se předpokládá zisk na úrovni váženého průměru minulosti Hodnota VK podniku se spočítá jako perpetuita při diskontní míře na úrovni nákladů VK V analytické variantě se plánují nové investice, jejich financování a přínos k zisku Pochází z Německa, snaží se o objektivizaci Irena Jindrichovska Finanční management 47

49 Metoda DCF Volné CF = CF, které se může rozdělit mezi vlastníky, aniž by byl poškozen chod podniku Na základě finančního plánu Oceňuje zvlášť neprovozní aktiva 2 období období plánu 1. fáze a pokračující hodnota: Hb = FCFF /(1 + ik) t + PH/(1 + ik) T PH = FCFF T+1 / ik Brutto hodnota = hodnota celého podniku Netto hodnota = hodnota vlastního kapitálu (tj. Hb-CK) CK = cizí úročený kapitál k datu ocenění Základní varianty equity a entity Irena Jindrichovska Finanční management 48

50 12. Majetkové metody ocenění Oceňují ň se individuálně id ě jd jednotlivé tliépoložky lžk aktiv a cizích iíhzdrojů podniku Likvidační hodnota za kolik by bylo možné aktiva podniku rozprodat (v tísni nebo při náležitém marketingu) Substanční hodnota za kolik by bylo možné stejný podnik vybudovat = reprodukční ceny ypo snížení o opotřebení Úplná substanční hodnota = horní strop ocenění Částečná substanční hodnota bez ocenění nehmotných aktiv, goodwillu Od celkové hodnoty aktiv se odečte hodnota závazků = hodnota čistého obchodního jmění Účetní hodnota vychází z historických i h cen použití jen podpůrné, ů orientační Irena Jindrichovska Finanční management 49

51 Tržní porovnání U nás příliš nerozšířená (nerozvinutý kapitálový trh) Vychází z porovnání oceňovaného podniku s podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované nebo s podniky, u nichž je cena akcií známa Porovnávané podniky musí být co nejvíce srovnatelné (stejné odvětví, podobná velikost, lokalita atd.) Porovnání nejčastěji na základě násobitelů P/E, P/S, D/P, MV/BV nebo nefinančních násobitelů (např. P/počet zákazníků) Irena Jindrichovska Finanční management 50

52 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení ě pojmů, ů zkratky k Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy) Náklady vlastního kapitálu Způsoby ů odhadu d (stavebnicové, CAPM) CAPM (model, beta koeficient) Váhy složek kapitálu Závěr EVA EVA v ČR a ve střední Evropě Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC) Irena Jindrichovska Finanční management 51

53 Metoda EVA II Metoda hodnocení výkonnosti EVA = economic value added Patentováno Stern Stewart & Co. Ucelený systém vyvinut koncem 90. let Výborné vysvětlení / / f8 použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty Irena Jindrichovska Finanční management 52

54 EVAaMVA EVA = NOPAT C x WACC MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA MVA = MV C Market Value MVA Capital = součet současných hodnot všech budoucích EVA = NOA, investovaný kapitál (cizí i vlastní) Irena Jindrichovska Finanční management 53

55 Metoda MBV (Hodnota přidaná trhem ) MVA = P BV P P ČZ EBIT A = * * * BV ČZ EBIT A BV poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ), poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT), výnosnost z celkových aktiv (A), podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech Irena Jindrichovska Finanční management 54

56 EVA definice pojmů NOPAT čistý ýprovozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 t) EBIT zisk před úroky a zdaněním WACC průměrné vážené náklady kapitálu C celkový investovaný kapitál C = D + E D cizí úročené zdroje = Cizí zdroje krátkodobé závazky E vlastní kapitál rd - náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů re požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií) t sazba daně ze zisku Irena Jindrichovska Finanční management 55

57 EVA tvorba hodnoty EVA = NOPAT C x WACC Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady) Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu Optimalizovat kapitálovou strukturu Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry) Irena Jindrichovska Finanční management 56

58 EVA hodnotový trojúhelník Irena Jindrichovska Finanční management 57

59 EVA základní úpravy účetních hodnot Capital (=NOA) Přecenění majetku Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv Goodwill Vyloučit neprovozní majetek Aktivace a odepisování nákladů R&D Irena Jindrichovska Finanční management 58

60 EVA - úpravy účetních hodnot NOPAT Vychází z účetního provozního zisku Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu Odpisy z reprodukčních č cen Upravená daň Irena Jindrichovska Finanční management 59

61 14. Náklady kapitálu Náklady na kapitál = výnosnost investorů EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitele musíme zohlednit celkové náklady na kapitál, tj.: Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál Irena Jindrichovska Finanční management 60

62 WACC Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady yjednotlivých složek kapitálu (weighted average cost of capital) WACC D E WACC = r d *(1 t) * +r e * C C Irena Jindrichovska Finanční management 61

63 Náklady cizího kapitálu Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací) Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu Nutno upravit o úrokový daňový štít Irena Jindrichovska Finanční management 62

64 Náklady vlastního kapitálu Požadovaná výnosnost investorů Obtížné určení: stavebnicové metody Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví Odvození z nákladů na CK Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv r e = r f + ß ( r m r f ) Irena Jindrichovska Finanční management 63

65 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM Irena Jindrichovska Finanční management 64

66 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM II r e = r f + ß ( r m r f ) kde r f - bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací) ß citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií kiína změnu ě výnosové míry tržního portfolia r m výnosnost tržního portfolia m ý p ( r m r f ) tržní riziková prémie (MRP) Irena Jindrichovska Finanční management 65

67 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Proces ocenění základní metody a postupy Miloš Mařík a kolektiv Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. vedoucí autorského kolektivu: kapitola 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Metody DCF. Tomáš Buus

Metody DCF. Tomáš Buus Metody DCF Tomáš Buus Oceňuje se podnik jako celek, včetně jeho nehmotných složek Měřítkem hodnoty je peněžní tok Volné peněžní toky představují užitek pro akcionáře a lze je odebrat z podniku Základní

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Hodnota versus finance Pavel Marinič Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více