PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D."

Transkript

1 PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010

2 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str Rehabilitace hlasu po úplném odstranní hrtanu str Rehabilitaní cviení str Použitá literatura str. 41 2

3 1. VYROVNÁNÍ SE SITUACÍ BHEM A PO LÉENÍ NÁDOROVÉHO ONEMOCNNÍ HRTANU Je pirozené pro lovka mít strach, být znepokojený a smutný, když je postaven tváí v tvá nádorovému onemocnní a jeho léení. Tyto pocity se mohou vyskytovat po diagnostice, ped a bhem léení, bhem hospitalizace, po návratu dom nebo kdykoliv. Jsou to asté, normální a pedvídatelné pocity. Váš vzhled mže být zmnn. Mžete se cítit zohyzdný/á. Co bylo díve jednoduché a automatické, jako dýchání, polykání a mluvení, nyní mže vyžadovat uení se novému zpsobu chování a dlání velkých zmn. Mžete cítit obrovskou a zdrcující zmnu ve vašem život. Mžete upadnout do deprese. Lidé se vyrovnávají s pocity ztráty, smutku a deprese rozdílnými zpsoby. Nkteí lidé íkají, že jim odvahu a sebevdomí dodává bytí s páteli nebo píbuznými. Jiní íkají, že jim pi pekonání jejich depresivních pocit pomohli návštvy bohoslužeb, tení povzbuzujících materiál, návrat do práce, dlání krátkých výlet nebo dobrovolníci. Za velice pínosné považují setkání s jinými lidmi, kteí prožili a pežili rakovinu. Nkteí lidé pišli na to, že když se jejich úsilím zlepšilo obtížné polykání nebo mluvení, jejich deprese se postupn zmírnila. Jestliže nemžete pemoci obtížné pocity deprese, neváhejte o tom mluvit s vaším lékaem. Léka vám mže pedepsat antidepresiva nebo jiné léky, které vám pomohou zbavit se intenzivních pocit smutku a jiných píznak deprese. Pamatujte si, že vyhledaná pomoc pi depresi je souást pée a pohyb vped. Navíc vám váš léka mže doporuit specialistu, jako psychologa, psychiatra, kaplana, odborného nebo jiného terapeuta, který pomáhá lidem pizpsobit se v obtížných, smutných a hrzu nahánjících situacích. 3

4 2. ANATOMIE A FUNKCE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ Hrtan (larynx) Hrtan je dutý orgán uložený na pední stran krku (obr. 1). Je tvoen chrupavitou kostrou, která se skládá z chrupavky štítné (cartilago thyroidea), prstenité chrupavky (cartilago cricoidea) a dvou chrupavek hlasivkových (cartilago arytenoidea). Nejvtší chrupavka je chrupavka štítná, pod ní je hmatná chrupavka prstenitá. Chrupavku štítnou tvoí dv stíškovit spojené ploténky, které jsou pipojené k jazylce. Hlasivkové chrupavky mají tvar trojbokého jehlanu. Chrupavky jsou vzájemn kloubn spojené. Pohyb chrupavek zajišují svaly, které mní naptí hlasových vaz a tvar hlasové štrbiny a tím se podílí na tvorb hlasu. Svaly jsou ízeny prostednictvím zvratného nervu. Cévní zásobení hrtanu je zajištno z krní tepny. Vnitní povrch hrtanu vystýlá sliznice. Dutina hrtanu má tvar pesýpacích hodin. Dlí na ti ásti - horní, stední a dolní. Stední ást tvoí hlasová štrbina, která je ohraniena párem hlasivek. Pi tvorb hlasu jsou hlasivky k sob pevn piloženy a tlakem vydechovaného vzduchu dochází k jejich kmitavému pohybu. Pi dýchání jsou hlasivky široce rozeveny (obr. 2). Výška tón závisí na frekvenci kmit a velikosti hlasivek. Barva hlasu závisí na prostornosti a tvaru hrtanu, hltanu, dutiny ústní, nosní a vedlejších dutin nosních. e je složitý dj, kterého se úastní také mkké patro, dásn, jazyk, zuby a rty (obr. 3). Od hltanu je hrtan oddlen píklopkou hrtanovou (epiglottis). Je to elastická chrupavka listovitého tvaru. Mezi další funkce hrtanu patí úast na dýchání, polykání, ochranná a obranná funkce. Hrtan zajišuje proudní vdechovaného a vydechovaného vzduchu (obr. 4). Pi nádechu vzduch proudí dutinou nosní, nosohltanem, pes hrtan, prdušnici a prdušky do plic a pi výdechu stejnou cestou ven. Potrava se pi polykání dostává z úst jícnem do žaludku. To je umožnno píklopkou hrtanovou, která se pi polykání se sklápí na hrtan. Obranná funkce je zajišována lymfatickou tkání. Kašel odstrauje hlen nahromadný v dolních dýchacích cestách nebo tleso, které tam vniklo. (Chrobok, 2004; Lukáš, 2005; Hybášek, 2006) 4

5 Obr. 1 Anatomie hrtanu A, G horní hrtanový nerv B membrána mezi jazylkou a chrupavkou štítnou C jazylka D - chrupavka štítná E, F cévy H, I - svaly IHÁK, R. Anatomie 2, 2. vyd., Praha: Grada Publishing,

6 Obr. 2 Schéma hlasivek Hlasivky pi dýchání Hlasivky pi fonaci 1. hlasivky 2. chrupavky konévkové 3. epiglotis 4. hlasivková štrbina KRMOVÁ, M. Fonetika. Mluvní orgány a jejich funkce Normal voice function 6

7 Obr. 3 Tvoení hlasu v hrtanu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

8 Obr. 4 Proudní vzduchu v dýchacích cestách HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

9 3. REHABILITACE HLASU PO ÚPLNÉM ODSTRANNÍ HRTANU Úplné odstranní hrtanu vede ke ztrát hlasu. Ped operací budete seznámen s tím, jakým zpsobem budete komunikovat bezprostedn po operaci. Je možné se domlouvat pomocí mimiky a gest, piktogram - obrázkových kartiek (obr. 5), kartiek se slovy (obr. 6) nebo písemné formy prostednictvím magnetické nebo mazací tabulky, další možností je tužka a papír. Budete mít pi ruce signalizaní zaízení. Pozdji spolen s foniatrem vyberete pro vás vhodný náhradní mechanismus tvoení hlasu. Budete také informován o možnosti rehabilitaního cviení, které je zamené na cviení krku, ramen, paží, protažení hrudních sval, nácvik brániního dýchání a cviení rt, jazyka a elisti. Obr. 5 Obrázkové kartiky piktogramy 9

10 Obr. 7 Kartiky se slovy BOLEST HLAD NEVOLNOST KOUPEL ODSÁT JE MI ZIMA VYISTIT ÚSTA JE MI HORKO NAPÍT VODA ZÁCPA UPRAVIT POSTEL PRJEM DO POSTELE TOALETA Z POSTELE KAPESNÍK RUNÍK 10

11 Náhradní mechanismy tvoení hlasu a) Nácvik jícnového hlasu b) Chirurgická rehabilitace hlasu c) Použití elektrolaryngu a) Nácvik jícnového hlasu (obr. 8) Výhodou jícnového hlasu je, že pi rozhovoru s druhým lovkem nemusíte používat ruce ani jiné pomcky. Místem, kde se tvoí náhradní hrtanový základní tón je jícnový svra. Pi nácviku jícnového hlasu je teba aktivn otevít jícnový svra, kdy je vzduch do jícnu nasáván a zárove vtlaován barometrickým tlakem. Pi nácviku držte hrudník ve vdechovém postavení, v jícnu je negativní tlak. K otevení jícnového svrae posute dolní elisti vped. Tento tah se penese pes jazylku pomocí sval na jícnový svra. Na tento akt navazuje eruktace vzduchu íhání vzduchu. Nadechnte se a držte hrudník v nádechu, to zvyšuje nitrobišní lis. Tím se zvtšuje tlak na plíce a druhotn na jícen, dochází k eruktaci vzduchu z jícnu. Nácvik jícnového hlasu je zapotebí zahájit brzo po operaci, po odstranní vyživovací sondy. V první fázi budete cviit pouze slabiky se samohláskou. Pak bude následovat nácvik nkolika slabik a slabiných shluk, které nedávají význam. Je teba dávat draz na poslední slabiku. Pokud zvládnete 4 5 slabik, zanete s nácvikem krátkých frází a pejdete k souvislé mluv. Délka nácviku trvá 6 8 týdn. Záleží na Vaší motorické obratnosti a vytrvalosti, síle jícnového svrae a na provedení operace. Edukaci mohou komplikovat reakce po ozáení jako nap. tuhá infiltrace spodiny ústní. U starších pacient je teba také provést audiometrické vyšetení a pípadnou sluchovou vadu korigovat sluchadlem, aby pacient slyšel vlastní ruktus. Nacviit spoleensky pijatelný hlas se podaí asi 30 % pacient, 40 % nemluví jícnovým hlasem plynule, ale staí jim k dobrému dorozumní. Asi 40 % pacient si jícnový hlas nedovede nikdy osvojit. Tito pacienti se bu dorozumívají pseudošepotem, pi kterém používají vzduch, který jsou schopni naplnit do hypofaryngu, další možností komunikace je chirurgická rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy nebo použití pístroje elektrolaryngu. (Novák, 2000; Slavíek, 2004) 11

12 Obr. 8 Tvoení jícnového hlasu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

13 PRAKTICKÝ NÁVOD TVOENÍ JÍCNOVÉHO HLASU 1. nadechnte 2. vydechnte 3. vytlate vzduch ústy Á nebo DÓ - jde o kontrolované íhání Vše provádjte rychle za sebou, aby spolknutý vzduch neml as se dostat až do žaludku a mohl být vytlaen z jícnu do úst - jako íhání. ZÁSADY PI TVOENÍ JÍCNOVÉHO HLASU 1. cvite zpoátku ve stoji, uvolnn, dejte ruce v bok, trochu pedsute bradu dopedu 2. snažte se o zadržení dechu - hlas se netvoí vydechnutím!!! 3. dlejte pestávky mezi jednotlivým cviením 4. necvite, pokud máte bolesti nebo jste-li nachlazen 5. pi cviení zpoátku využívejte bublinek ze sodovky, kterou vypijete ped cviením zvuk podobný íhání se vybaví snáze 6. vyzkoušejte, kdy se Vám nejlépe podaí vybavit jícnový zvuk - doporuujeme po snídani bhem dopoledne, ped obdem a po obd, mén asto se to daí ráno 7. nejdív zkoušejte prodloužení zvuku Á nebo DÓ 8. po zvládnutí tohoto zvuku, postupujte podle cviení s více slabikami 9. pi dvouslabiných nebo víceslabiných slovech dávejte draz (pízvuk) až na poslední slabiku CVIENÍ PRO TVORBU JÍCNOVÉHO HLASU 1. slabiky postupn zvuk prodlužujte DÓ nebo Á 2. dv slabiky: dodá, dudá, dudy, dada, dodo, dudu, podá, padá, pda, Áda, Eda, Edo deda, dede, dedo, didi, máma, táta, teta, bába, pepa, papá, pepo, pepu, pípa, pípu jedna, dva ti, tyi, pt, šest. deset, dvacet, ticet stodva, stoti.. 3. ti slabiky - pízvuk je na poslední slabice! dododu, dodáte, dudáte, podáte, pjdete, nedáte, autobus, jedna dv, padáme, padáte, potopa, dopij to, podej to, nepij to, potopit 4. tyi slabiky pízvuk je na konci! dodáte to, podáte to, nedáte to, dudáte to, na autobus, popovídat, pjdete tam, povíte to, jedna dva ti, dvacet jedna, dvacet tyi devadesát, osmdesát, sedmdesát, sto dvacet ti 5. pt slabik dodáte mi to, podáte mi to, nedáte mi to, nepjdete tam, nepovídejte, povídejte to, 13

14 do autobusu, opakování, popovídat si, nedodáte to, nepodáte to 6. krátká vta - pízvuk je na konci! Dobrý den. Dobrý veer. Jak se máte? Co dláte? Mám se dobe. Jmenuji se. Dkuji Vám. Pijdete k nám? Koupil bych si. Dám si chleba. Co si pejete? Dkuji, nechci. PRAISLER, J. Klinika otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 14

15 b) Chirurgická rehabilitace hlasu V dnešní dob se využívají protézy - jednocestné ventily, které vytváí spojku - tracheoezofageální shunt mezi tracheou a jícnem (obr. 13). Hlasová protéza je vyrobena z mkkého silikonu (obr. 9). Tyto protézy zabraují zatékání potravy a slin do dýchacích cest. Protézy jsou oznaovány jako umlý hrtan. Hlas se vytváí ve stejných místech jako pi tvoení jícnového hlasu. Zdrojem proudu vzduchu, který rozkmitá jícnový svra, jsou plíce jako pi normální fonaci. Když chcete s protézou mluvit, nadechnte se, piložte prst na tracheostoma, otevete ústa a pi výdechu mluvte. Prst pi nádechu vždy uvolnte. Vzduch z plic prochází protézou a nad jícnem se vytváí zvuk. (obr. 10) Zvuk upravujete pomocí jazyka a rt. Hlas je dostaten silný a individuáln zabarvený. Mžete kontrolovat hlasitost, intonaci i délku vty. Protézu je teba mnit bhem 3 6 msíc. Protézu musíte dvakrát denn nkdy i astji istit speciálním kartákem. Péi mžete doplnit použitím proplachovacího balónku. Pro doasné zamezení protékání tekutin protézou slouží zátka. Ke zlepšení komfortu slouží i mni tepla a vlhkosti, který mže snížit tvorbu hlenu a tracheostomická chlope (obr. 11), která umožuje tvorbu hlasu bez pomoci rukou. (Slavíek, 2004) Obr. 9 Hlasová protéza Provox HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

16 Obr. 10 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

17 Obr. 11 Tracheostomická chlope THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

18 Obr. 12 Tvoení hlasu pomocí tracheostomické chlopn THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

19 Obr. 13 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy s chlopní HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

20 c) Použití elektrolaryngu (obr. 14) Pacientm, kteí se nemohou nauit jícnový hlas, je možné pomoci pístrojem elektrolaryngem. Pístroj vede zvuk pes stnu krní do hltanu - hypofaryngu. Pacient si elektrolarynx pikládá zevn na krk. Musí se nauit zacházet s pístrojem, správn ho pikládat na zevní krní stnu, spouštt pi ei a frázovat vty, aby e byla srozumitelná. Je teba také mnit i základní frekvenci a tak pizpsobit melodii mluvního projevu. Hlas je neosobní monotónní elektronický. Elektrolarynx v eské republice vyrábí firma Žemlika (obr. 15) a je dodáván jako souprava obsahující nabíje s automatickou regulací nabíjecího naptí a dva kusy akumulátor. Elektolarynx a jeho píslušenství je hrazen ze zdravotního pojištní. K dispozici jsou také výrobky americké firmy Bivona a jiné. Obr. 15 ELEKTROLARYNX Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 20

21 Obr. 14 Tvoení hlasu pomocí elektrolaryngu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

22 ŠEST TIP PRO LEPŠÍ KOMUNIKACI 1. Než zanete s nkým hovoit, upozornte ho, oslovte ho jménem nebo udlejte nco, aby se na vás podíval. 2. Mluvte s druhým lovkem tváí v tvá. 3. Než zanete mluvit, eliminujte hluk v prostedí, abyste nemusel svoje sdlení opakovat. Jestliže to není možné, najdte si ke komunikaci tišší místo. 4. eknte své sdlení pímo naslouchajícímu. Vy urujete, emu bude rozumt a co mu eknete. 5. Když mluvíte nebo koníte konverzaci s jinou osobou, dejte další osob signál k zaátku rozhovoru. 6. Bu te trplivý k naslouchajícím. Bu te trplivý sám k sob. Lidem, kteí se v dsledku tžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou eí, mže pomoci specializované Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci CAAK v Praze 22

23 4. REHABILITANÍ CVIENÍ 4.1 NÁCVIK DRŽENÍ TLA A CVIENÍ HORNÍ ÁSTI TLA PO LÉENÍ NÁDOR HLAVY A KRKU Chirurgický výkon, radianí terapie a chemoterapie ovlivuje nervy a svaly krku, ramen, hrudníku a rukou. Je ovlivnna jejich poloha, pohyblivost a stabilita. Vaše rameno/a mohou poklesnout a mžete mít tendenci pohybovat hlavou a trupem najednou než jen pirozeným pohybem hlavou. Zeptejte se fyzioterapeuta, která navržená cviení a aktivity jsou pro vás vhodné. NÁVRHY NA DRŽENÍ TLA A DALŠÍ AKTIVITY Správný postoj znamená držení ramen dozadu, jejich uvolnní a mírné zastrení brady. Správný postoj je prevencí oslabených hrudních sval, mimoádného naptí a minimalizací nepohodlí. To zvyšuje uvdomní si polohy ramen. Postavte se elem k velkému zrcadlu, dívejte se na sebe a srovnejte ramena dozadu. Pokuste se potom zavít oi a udržet tuto pozici. Otevete oi a zkontrolujte polohu. Vyvarujte se sezení a stoje v nepohodlí. Správná pozice je prevencí únavy sval. Když sedíte na židli nebo v kesle, se te rovn. Jestliže to není možné, podepete si záda podložkou nebo polštáem. Obas si bhem dne na krátkou chvilku lehnte. Až se budete cítit lépe, budete potebovat mén asu na odpoinek. Když spíte, ležte na zádech. Zkuste si dát malý polštá pod páte mezi rameny a druhý pod krk. Spaní na boku vás mže namáhat. Jestliže musíte spát na boku, ležte na mén poškozené stran. Nezaklánjte hlavu, když se díváte nahoru do stropu. Pi pití ze sklenice použijte radji brko než byste zaklánli hlavu. Každodenní rutina vám mže pomoci znovu získat stabilitu. Myslete na pohyby pi esání vlas, utírání po koupeli, vaení, skládání prádla, vysávání, ízení a zahradniení. Nezapomete dlat vše pirozen a zvyšovat aktivitu pozvolna krok za krokem. Výše uvedené omezující aktivity a následující cviení mžete perušit, jestliže se vaše pohyby a stabilita stanou normální. Následující cviení jsou navržena k rychlé rekonvalescenci po léení rakoviny hlavy a krku. Fyzioterapeut vám ukáže každé cviení. Fyzioterapeut vám navrhne druh cviení, jeho frekvenci a poet opakování. Jestliže budete mít njaké otázky, až pijdete dom, zavolejte fyzioterapeutovi nebo lékai. Provádjte navržená cviení jen ve znázornné poloze. 23

24 Vyhnte se rychlým a trhavým pohybm. Držte hlavu po celou dobu cviení v jedné linii s krkem a rameny. Narovnejte a držte vzpímen krk a hlavu. Lehce zastrte bradu a držte uvolnn ramena. Tato pozice je prevencí napnutí a tahu ochablých hrudních sval a sval krku a ramen. Po tetím, pátém a desátém opakování se dlouze a zhluboka nadýchnte tak, jak je napsáno dále. Dechové cviení mžete provádt vsed nebo ve stoji. Jestliže máte tracheostomii, mli byste dýchat zhluboka. Hluboké dýchání vám pomže snížit keovité stažení sval. Necvite, jestliže se cítíte v nepohod. CVIENÍ KRKU Lehnte si na rovnou podložku. Mjte pokrená kolena a nohy rovn. Lehnte si na bok, obliej rovn dopedu. Hlavu položte na ohnutou paži. Bradou se snažte dotknout hrudníku. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 15) Obr

25 Lehnte si na záda, dívejte se na strop a otáejte hlavou doprava a doleva. Pohybujte hlavou tak, jak je to možné. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 16) Obr. 16 Ležte na zádech. Držte ramena dol a v klidu pohybujte hlavou po podložce ze strany na stranu, levé ucho k levému rameni, pravé ucho k pravému rameni. Opakujte pohyb. Cvite.. denn. (obr. 17) Obr

26 CVIENÍ RAMEN Ležte na zádech. Ruce by mly zstat podél tla a hlava rovn uprosted mezi rameny. Držte bradu lehce zastrenou. Pohybujte pomalu rameny nahoru. Vydržte v této pozici, poítejte do.. Vyvarujte se bolesti. Pi pomalém výdechu uvolujte svaly na krku a horní ásti zad. Pak se vrate se do základní polohy. Odpoívejte mezi opakováním. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 18) Obr. 18 Ležte na zádech s horními konetinami podél tla. Pozvolna zvednte ruce nahoru ke stropu a položte za hlavu na podložku. Vrate ruce zpt do výchozí polohy. Držte lokty napjaté po celou dobu pohybu. Pomožte si druhou rukou, jestliže je to nutné. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 19) Obr

27 Ležte na zádech s horními konetinami podél tla. Upažte paže do strany a pokraujte po podložce do vzpažení. Vrate ruce zpt do výchozí polohy. Držte lokty napjaté po celou dobu pohybu. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 20) Obr. 20 Ležte na zádech s horními konetinami ohnutými do pravého úhlu. Pomalu položte pedloktí dlaní na podložku vedle pasu. Držte lokty a ramena na podložce. Vrate pedloktí do výchozí pozice. Pomalu položte pedloktí obrácen hbetem ruky k podložce. Vrate pedloktí do výchozí pozice. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 21) Obr

28 Ležte na zádech s horními konetinami vzpaženými nad hlavou, prsty smují ke stropu. Vytáhnte ruce ke stropu, jak jen to je možné. Uvolnte ramena, záda zstávají na podložce. Lokty jsou po celou dobu pohybu napnuté. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 22) Obr. 22 PROTAŽENÍ HRUDNÍCH SVAL Ležte na zádech s pokrenými koleny. Vložte srolovaný runík mezi lopatky. Spojte ruce za hlavou. Lokty tlate k podložce. Držte., pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 23) Obr. 23 Postavte se obliejem do rohu místnosti. Opete se prsty rukou o stny místnosti. Ruce opete v úrovni ramen. Rozpažte na šíi ramen. Ohnuté lokty táhnte dozadu. Pomalu penášejte váhu 28

29 tla dopedu, hrudník se pibližuje do rohu. Držte., pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 24) Obr. 24 CVIENÍ KRKU S PODPOROU STNY Se te v kesle s openými zády a paže podepené podrukami a opakujte cviení na obr. 15, 16, 17 a 21. Hlavu mjte vždy openou o opradlo kesla. Cviení mžete také provádt ve stoje se zády a hlavou openými o stnu. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. CVIENÍ RAMEN A PAŽÍ Se te v kesle s openými zády nebo stjte openi o stnu. Opakujte cviení na obr. 18, 19 a 20. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. 29

30 CVIENÍ LOPATEK Se te nebo stjte s pažemi podél tla. Stisknte pevn pomocí ramen lopatky k sob tak, jak je to možné. Držte.vtein, pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 25) Obr. 25 CVIENÍ PAŽÍ Položte ruku za krk na opanou stranu. Pohybujte paží dol na záda. Držte hlavu, krk a ramena tak, jak bylo popsáno díve. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 26) Obr

31 Položte ruku za záda v úrovni pasu. Pohybujte paží smrem nahoru. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 27) Obr BRÁNINÍ DÝCHÁNÍ A DÝCHÁNÍ PES SEŠPULENÉ RTY Dechová cviení rozvíjí, zlepšují a zklidují dýchání. Když budete dýchat podle instrukcí, cviení mohou úinn zlepšit funkci plic. Trénink je nutný pedevším tehdy, jestliže chcete dýchat snadno bez velkého úsilí. Brániní dýchání mžete nacviovat, když ležíte, sedíte nebo stojíte. Lehnte si na záda, hlavu si nepatrn podložte polštáem. Jednu ruku si položte na bicho a druhou na hrudník. Nadechnte se nosem nebo pes tracheostomii, naplte a zvtšete bicho vzduchem. Nepohybujte horní ástí hrudníku. (obr. 28) Nyní vydechnte skrz ústa nebo tracheostomii. Jak vydechnete, stáhnou se bišní svaly a vytlaí vzduch z plic. Nesnažte se vydechovat silou. Provádjte cviení dvakrát až tikrát, tak jak dlouhou dobu vydechujete, stejn nadechujte. Nacviujte tak dlouho, až bude vaše dýchání klidné bez velkého úsilí. Jestliže nemáte tracheostomii, používejte pi výdechu sešpulené nebo našpulené rty. (obr. 29) To zpsobuje mírný odpor vydechovanému vzduchu. Pozorujte pohyby bicha pi nádechu a pi výdechu. Sešpulené rty pi dýchání používejte pi krátkém dechu. Cviení mžete provádt, když stojíte, procházíte se nebo jdete do schod. 31

32 Obr. 28 Obr CVIENÍ RT, JAZYKA A ELISTI Cviení rt, jazyka a elisti mže pomoci zdokonalit e a problémy pi polykání, které nastávají po chirurgickém zákroku, radianí terapii, chemoterapii nebo kombinaci léebných metod u rakoviny hrtanu. Jestliže jste po parciální laryngektomii, cviení zbylé ásti laryngu mže hlasovou tvorbu zdokonalit. Cviení ei a polykání je zamené na adu pohyb. Zamuje se na pohyb rt, jazyka a elisti v extrémní poloze a držení této polohy nenásiln v tahu krátký as a nkdy posílení sval ped uvolnním. Praktické ústní pozice a pohyby pro konkrétní eový zvuk, napíklad zvuky T a K a pehánní a zmrznutí jsou rzné kroky polykacího procesu, které mohou vést ve výsledku ke zdokonalení ei a polykání. Vedle soustední vaší pozornosti na polohy, pohyby a procesy pi ei a polykání, astá cviení mohou zvyšovat pesnost a rytmus ei. Cviení obvykle zaíná tehdy, když se cítíte po chirurgickém zákroku dostaten dobe. Cviení mže zaít bu bhem léení, nebo asto zaíná ped nebo brzy po prodlaném zákroku nebo po radianí terapii a chemoterapii. Každý lovk je jiný, proto bude foniatr pravdpodobn konzultovat svoje rozhodnutí s vaším lékaem. Foniatr vám pedepíše cviení a bude vám pedvádt, jak ho máte provádt. Provádjte cviení elem k zrcadlu, které vám mže pomoci korigovat vaše praktické pohyby. Délka a frekvence cviení je rzná. Viditelný výsledek se projeví, jestliže cviíte desetkrát denn po pti až deseti minutách. Základním pravidlem je, že cviení zaíná pomalu a nenásiln pes dýchání a postupn narstá poet opakování a délka asu. Snažte se o plynulé pohyby. 32

33 Používejte zrcadlo, když chcete vidt, jakým zpsobem se uritá ást pohybuje. Použijte baterku, když chcete vidt pohyb uvnit úst. Jako u každého cviebního programu, doporuujeme cviení opakovat. Snažte se cviit krátce. Mžete cítit únavu nebo nepatrnou bolestivost sval. To mžete oekávat, avšak staré písloví bez práce nejsou koláe zde neplatí. Jestliže ástený pohyb zpsobuje bolest, nemžete pokraovat tak usilovn, perušte cviení a prodiskutujte to se svým foniatrem nebo lékaem. Dležité sdlení: Urit prodiskutujte vaší individuální situaci s foniatrem a lékaem než se pustíte do cviebního programu. Rozsah pohybu cviení je uren pro specifické svalové skupiny a jejich funkci. Cviení mže pomoci nkterým lidem, ale ne každému, kdo podstoupí léení pro karcinom krku. Cviení si ukážeme na píkladech. Nejsou nijak speciální nebo zázrané. Váš foniatr vám pomže analyzovat vaši situaci, která nastala a urí rozsah pohyb na základ vašich konkrétních pomr. Položte si otázku: Jakou ást úst nebo krku potebuji zlepšit, abych mohl lépe mluvit a polykat? Cviení rt, jazyka, elisti a zbylého hrtanu popisují následující stránky. Ilustrace jsou doprovázeny tištnými popisy. Poadí nebo postup, jak budete cviky provádt není dležitý, pesto je snadnjší sledovat pohyb, frekvenci než se to stane bžným obvyklým postupem. To by mlo být pro Vás vyhovující, než si osvojíte vlastní alternativy. I kdybyste nebyli schopní provádt popsané a nakreslené cviky zcela pesn, provádjte je. Myslete na to, jak by pohyb ml vypadat, myslete pozitivn. Jedno konené doporuení: Jestliže nemžete vytvoit pesný zvuk nap. K nebo S, zeptejte se foniatra na jeho návrh, jak zvuk vyslovit nebo jak vytvoit podobný. CVIENÍ RT Získání adekvátního sevení rt je základem pro tvorbu uritých hlásek jako P, B a M. Rty hrají dležitou roli pi polykání. Cviení mže zabránit vytékání slin, jídla a tekutin pi žvýkání v ústech. Jestliže nemžete docílit pozice a pohybu zobrazeného na obrázku, pedstavte si ho a pak prakticky prove te. 33

34 Stisknte rty k sob a držte spojené jak je to možné. Držte tuto pozici nkolik vtein. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 30) Obr. 30 Stisknte zuby dolní a horní elisti, roztáhnte rty jak je to jen možné a ukažte zuby ve velkém širokém úsmvu. Budete cítit, jak jsou vaše rty napnuté. Variantou tohoto cviení je nepatrný posun dolní elisti smrem dol. (obr. 31) Obr. 31 Piložte rty k sob, tlate je dopedu a našpulte je. Držte tuto pozici nkolik vtein. Pak našpulené rty nasmrujte smrem doleva nakonec doprava. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 32) 34

35 Obr. 32 Držte rty u sebe, pak vytvote pevný kroužek jako byste chtli íci slabiku OH. Držte tuto pozici nkolik vtein, pak nasmrujte zakulacené rty doleva a pak doprava. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 33) Obr

36 CVIENÍ JAZYKA Jazyk má rozhodující úlohu pi tvorb ei, píprav a pohybu jídla a tekutin v ústech ped polykáním. Radianí terapie a chemoterapie má vliv na velikost, sílu a pohyb jazyka a také na e. Použití zrcadla pi cviení vám pomže vidt váš jazyk pi pohybu. Vypláznte jazyk z úst jak je to jen možné a vydržte nkolik vtein. Pak ho zastrte zpt. Celé cviení opakujte. (obr. 34) Obr. 34 Vypláznte jazyk z úst jak je to jen možné, zvednte špiku jazyka nejprve k Vašemu nosu a pak k brad. Cviení opakujte. (obr. 35) Obr

37 Strte jazyk vpravo do tváe jak je to jen možné a zatepejte jím, stejné pohyby prove te vpravo. Cviení opakujte. Variantou tohoto cviení je použití tlaku na vyboulenou ást tváe pomocí prst vlevo a pak vpravo. (obr. 36) Obr. 36 Mjte ústa uzavená nebo lehce otevená, špiku jazyka opete o patro úst a pomalu klouzejte po pate dopedu a dozadu. (obr. 37) Obr

38 Pokud jazyk vzdoruje, mžeme provádt podobné cviení pomocí ústní lopatky, kdy tlaíme jazyk k jedné a k druhé stran nebo smrem dol. (obr. 38, 39) Obr. 38 Obr. 39 CVIENÍ DOLNÍ ELISTI Pohyb dolní elisti je dležitý pi žvýkání jídla, tvorb hlásek ei a jejich výslovnosti. Nkdy se mže po chirurgickém zákroku, po radianí terapii a chemoterapii stát, že jde elist jen ztžka otevít. Toto cviení a jeho varianty Vám pomohou její pohyblivost udržet a zvýšit rozsah pohyb. Necvite, jestliže dojde k bolesti dolní elisti. Maximáln otevete ústa. Jestliže se objeví bolest, otevete je jen tolik, aby Vám to bylo píjemné. Držte otevená ústa nkolik vtein, pak je zavete a uvolnte. (obr. 40) obr

39 Pomocí devné ústní lopatky otevete ústa. Jestliže to není možné, mžete zaít tím, že ústní lopatku vsunete mezi zuby uprosted nebo dv lopatky v koutcích úst souasn. Pi použití vtší lopatky je možné otevít ústa více. Držte ústa otevená nkolik vtein a pak je zavete a uvolnte. (obr. 41) Obr. 41 K nácviku žvýkání mžete použít gumový katétr. Nejvhodnjší je jemný masivní katétr, abyste si neporanili zuby nebo ústa. Držte jeden konec katétru v ruce a druhý mírn žvýkejte. Vyhnte se pokusu ukousnout ást katétru. Žvýkejte nkolik vtein. Co nejvíce vystrte elist dopedu a držte nkolik vtein. Odpoívejte mezi opakováním. Vystrte elist dopedu a pomalu jí pohybujte vpravo a vlevo. Vystrte elist dopedu a provádjte kroužení zleva doprava a obrácen. 39

40 CVIENÍ URENÉ PRO PACIENTY PO PARCIÁLNÍ LARYNGEKTOMII V hrtanu se tvoí hlas, hrtan chrání dýchací cesty ped jídlem a tekutinami bhem polykání. Jestliže jste po radianí terapii nebo chemoterapii pro nádorové onemocnní hrtanu nebo po parciální laryngektomii ást hrtanu je odstranna a ást zachována, Váš hlas mže být dýchaviný, drsn znjící, monotónní a snadno unavitelný. Po chirurgickém zákroku mže nastat problém s polykáním, zvlášt tekutin, protože jsou nedostaten uzaveny dýchací cesty. To mže zpsobit kašel, aspiraci, onemocnní dýchacího ústrojí, úzkost a strach. Úelem cviení po parciální laryngektomii, radianí terapii a chemoterapii je docílení lepší kvality hlasu a zdokonalení schopnosti polykání. Ped zaátkem cviení je obzvláš dležité konzultovat s foniatrem, jaká cviení jsou pro Vás nejvhodnjší a jak je nejlépe provádt. Foniatr také musí urit nejvhodnjší dobu v prbhu léení. Vyslovte nahlas a dlouze samohlásku A. Prospšné bude, když to bude energicky, táhle a vyrovnan. Klouzání nahoru a dol po muzikální stupnici dosáhnete nejvyšší a nejdelší hlasovou funkci tón. Možná tím podpoíte vtší výšku a rozsah vašeho hlasu a lepší kvalitu zvuku než mají jiní. Cviení mže zvýšit pohyb sval zvednutím zbylé ásti laryngu a zlepšení jeho uzavení bhem polykání. Když budete zlehka a pomalu provádt cviení bez nadmrné námahy a naptí, myslete na pohyby hrtanu nahoru a dol a také na to, jaké množství rozdílných tón mžete vytvoit. Nemyslete na to jako na zpv nebo budete zklamaný svým hlasem. Mjte radost z toho, jak vám to jde. Také zpv mže být dobrým cviením hlasu po odstranní ásti hrtanu. (Thomas, Keith, 2005) 40

41 5. POUŽITÁ LITERATURA 1. Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 2. HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, HYBÁŠEK, H.; VOKURKA, I. Otorinolaryngologie. Praha: Karolinum, ISBN CHROBOK, V.a kol. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetovatelská pée. Praha: Maxdorf, ISBN KRMOVÁ, M. Fonetika. Mluvní orgány a jejich funkce 6. LUKÁŠ, J. a kol. Tracheostomie v intenzivní péi. Praha: Grada, Avicenum, ISBN NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Poruchy hlasu u dtí a dosplých základy anatomie a fyziologie hlasu, diagnostika, léba, reedukace a rehabilitace poruch hlasu. 2. peprac. vyd. Praha:UNITISK SLAVÍEK, A. Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii. Praha: SANQUIS, 2004,. 32, s isnn THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Edukaní proces str. 3 2. Edukaní lekce. 1 Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 9 3. Edukaní lekce. 2 Forma

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU BOBATH KONCEPT - terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU zapíinnou patofyziologií CNS M.Míková, P.Bastlová 2006 mikovam@fnol.cz

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU Zpracovala: Monika Zábojníková, Ing., (Zlín, 2012) Zdroj: Pilatesova metoda cvičení 1, Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc. (Praha, 2002) CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU 1 2 Seďte zpříma, zkřižmo.

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo

Nečinnost ohrožuje naše tělo » Pohyb patří k jaru. Nejlepší jsou denní procházky a víkendové pěší túry. I na ty je však třeba se připravit. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb s turistikou od jara až do podzimu Jaro! Konečně je zde!

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

STREČINK PRO NOHEJBALISTY. 1.) Svaly krku a šíje. 2.) Svaly horní části trupu. 3.) Prsní svaly

STREČINK PRO NOHEJBALISTY. 1.) Svaly krku a šíje. 2.) Svaly horní části trupu. 3.) Prsní svaly STREČINK PRO NOHEJBALISTY Jednotlivé cviky provádějte opakovaně, minimálně 3x, POMALU a vždy s výdechem. Při cvičeních ve dvojicích dávejte pozor a respektujte svého partnera. Toto cvičení je vhodné doplnit

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc Podešev Pilnavost Odolnost S rzným vzorkem pro poteby jednotlivých sport Mezipodešev Pohlcování

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Moravská Třebová Vzdělávací materiál pro pacienty a personál Nemocnice následné péče Kolektiv pracovníků rehabilitace 2015 1 Bolesti zad jsou v současnosti jedním z nejčastějších důvodů pracovní neschopnosti. Tímto problémem

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.2 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6

/Předmluva...str.3. /Proč cvičit...str.4. /Gymnastika obličeje.. str.6. Rozehřívání a uvolnění. str.6. Krk..str.6 Obsah /Předmluva....str.3 /Proč cvičit.....str.4 /Co získáte a ztratíte obličejovou gymnastikou... str.5 /Gymnastika obličeje.. str.6 Rozehřívání a uvolnění. str.6 Krk..str.6 Pro hladší krk..str.6 Co dělat

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup V olomoucké FN se zastavil operaní robot T 1 Datum: 29.11.2010 V olomoucké FN se zastavil operaní robot Autor: D. Famfulíková, R. Štdrá Moderátor: Drahomíra Raáková Relace: Události v regionech Ostrava,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 634 00 BRNO Nový Lískovec, Kamínky 5 Šablona V/2-25 Ročník 8. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Autor Člověk a příroda Fyzika Funkce ucha Mgr. Josef Pohanka

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více