PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D."

Transkript

1 PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010

2 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str Rehabilitace hlasu po úplném odstranní hrtanu str Rehabilitaní cviení str Použitá literatura str. 41 2

3 1. VYROVNÁNÍ SE SITUACÍ BHEM A PO LÉENÍ NÁDOROVÉHO ONEMOCNNÍ HRTANU Je pirozené pro lovka mít strach, být znepokojený a smutný, když je postaven tváí v tvá nádorovému onemocnní a jeho léení. Tyto pocity se mohou vyskytovat po diagnostice, ped a bhem léení, bhem hospitalizace, po návratu dom nebo kdykoliv. Jsou to asté, normální a pedvídatelné pocity. Váš vzhled mže být zmnn. Mžete se cítit zohyzdný/á. Co bylo díve jednoduché a automatické, jako dýchání, polykání a mluvení, nyní mže vyžadovat uení se novému zpsobu chování a dlání velkých zmn. Mžete cítit obrovskou a zdrcující zmnu ve vašem život. Mžete upadnout do deprese. Lidé se vyrovnávají s pocity ztráty, smutku a deprese rozdílnými zpsoby. Nkteí lidé íkají, že jim odvahu a sebevdomí dodává bytí s páteli nebo píbuznými. Jiní íkají, že jim pi pekonání jejich depresivních pocit pomohli návštvy bohoslužeb, tení povzbuzujících materiál, návrat do práce, dlání krátkých výlet nebo dobrovolníci. Za velice pínosné považují setkání s jinými lidmi, kteí prožili a pežili rakovinu. Nkteí lidé pišli na to, že když se jejich úsilím zlepšilo obtížné polykání nebo mluvení, jejich deprese se postupn zmírnila. Jestliže nemžete pemoci obtížné pocity deprese, neváhejte o tom mluvit s vaším lékaem. Léka vám mže pedepsat antidepresiva nebo jiné léky, které vám pomohou zbavit se intenzivních pocit smutku a jiných píznak deprese. Pamatujte si, že vyhledaná pomoc pi depresi je souást pée a pohyb vped. Navíc vám váš léka mže doporuit specialistu, jako psychologa, psychiatra, kaplana, odborného nebo jiného terapeuta, který pomáhá lidem pizpsobit se v obtížných, smutných a hrzu nahánjících situacích. 3

4 2. ANATOMIE A FUNKCE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ Hrtan (larynx) Hrtan je dutý orgán uložený na pední stran krku (obr. 1). Je tvoen chrupavitou kostrou, která se skládá z chrupavky štítné (cartilago thyroidea), prstenité chrupavky (cartilago cricoidea) a dvou chrupavek hlasivkových (cartilago arytenoidea). Nejvtší chrupavka je chrupavka štítná, pod ní je hmatná chrupavka prstenitá. Chrupavku štítnou tvoí dv stíškovit spojené ploténky, které jsou pipojené k jazylce. Hlasivkové chrupavky mají tvar trojbokého jehlanu. Chrupavky jsou vzájemn kloubn spojené. Pohyb chrupavek zajišují svaly, které mní naptí hlasových vaz a tvar hlasové štrbiny a tím se podílí na tvorb hlasu. Svaly jsou ízeny prostednictvím zvratného nervu. Cévní zásobení hrtanu je zajištno z krní tepny. Vnitní povrch hrtanu vystýlá sliznice. Dutina hrtanu má tvar pesýpacích hodin. Dlí na ti ásti - horní, stední a dolní. Stední ást tvoí hlasová štrbina, která je ohraniena párem hlasivek. Pi tvorb hlasu jsou hlasivky k sob pevn piloženy a tlakem vydechovaného vzduchu dochází k jejich kmitavému pohybu. Pi dýchání jsou hlasivky široce rozeveny (obr. 2). Výška tón závisí na frekvenci kmit a velikosti hlasivek. Barva hlasu závisí na prostornosti a tvaru hrtanu, hltanu, dutiny ústní, nosní a vedlejších dutin nosních. e je složitý dj, kterého se úastní také mkké patro, dásn, jazyk, zuby a rty (obr. 3). Od hltanu je hrtan oddlen píklopkou hrtanovou (epiglottis). Je to elastická chrupavka listovitého tvaru. Mezi další funkce hrtanu patí úast na dýchání, polykání, ochranná a obranná funkce. Hrtan zajišuje proudní vdechovaného a vydechovaného vzduchu (obr. 4). Pi nádechu vzduch proudí dutinou nosní, nosohltanem, pes hrtan, prdušnici a prdušky do plic a pi výdechu stejnou cestou ven. Potrava se pi polykání dostává z úst jícnem do žaludku. To je umožnno píklopkou hrtanovou, která se pi polykání se sklápí na hrtan. Obranná funkce je zajišována lymfatickou tkání. Kašel odstrauje hlen nahromadný v dolních dýchacích cestách nebo tleso, které tam vniklo. (Chrobok, 2004; Lukáš, 2005; Hybášek, 2006) 4

5 Obr. 1 Anatomie hrtanu A, G horní hrtanový nerv B membrána mezi jazylkou a chrupavkou štítnou C jazylka D - chrupavka štítná E, F cévy H, I - svaly IHÁK, R. Anatomie 2, 2. vyd., Praha: Grada Publishing,

6 Obr. 2 Schéma hlasivek Hlasivky pi dýchání Hlasivky pi fonaci 1. hlasivky 2. chrupavky konévkové 3. epiglotis 4. hlasivková štrbina KRMOVÁ, M. Fonetika. Mluvní orgány a jejich funkce Normal voice function 6

7 Obr. 3 Tvoení hlasu v hrtanu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

8 Obr. 4 Proudní vzduchu v dýchacích cestách HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

9 3. REHABILITACE HLASU PO ÚPLNÉM ODSTRANNÍ HRTANU Úplné odstranní hrtanu vede ke ztrát hlasu. Ped operací budete seznámen s tím, jakým zpsobem budete komunikovat bezprostedn po operaci. Je možné se domlouvat pomocí mimiky a gest, piktogram - obrázkových kartiek (obr. 5), kartiek se slovy (obr. 6) nebo písemné formy prostednictvím magnetické nebo mazací tabulky, další možností je tužka a papír. Budete mít pi ruce signalizaní zaízení. Pozdji spolen s foniatrem vyberete pro vás vhodný náhradní mechanismus tvoení hlasu. Budete také informován o možnosti rehabilitaního cviení, které je zamené na cviení krku, ramen, paží, protažení hrudních sval, nácvik brániního dýchání a cviení rt, jazyka a elisti. Obr. 5 Obrázkové kartiky piktogramy 9

10 Obr. 7 Kartiky se slovy BOLEST HLAD NEVOLNOST KOUPEL ODSÁT JE MI ZIMA VYISTIT ÚSTA JE MI HORKO NAPÍT VODA ZÁCPA UPRAVIT POSTEL PRJEM DO POSTELE TOALETA Z POSTELE KAPESNÍK RUNÍK 10

11 Náhradní mechanismy tvoení hlasu a) Nácvik jícnového hlasu b) Chirurgická rehabilitace hlasu c) Použití elektrolaryngu a) Nácvik jícnového hlasu (obr. 8) Výhodou jícnového hlasu je, že pi rozhovoru s druhým lovkem nemusíte používat ruce ani jiné pomcky. Místem, kde se tvoí náhradní hrtanový základní tón je jícnový svra. Pi nácviku jícnového hlasu je teba aktivn otevít jícnový svra, kdy je vzduch do jícnu nasáván a zárove vtlaován barometrickým tlakem. Pi nácviku držte hrudník ve vdechovém postavení, v jícnu je negativní tlak. K otevení jícnového svrae posute dolní elisti vped. Tento tah se penese pes jazylku pomocí sval na jícnový svra. Na tento akt navazuje eruktace vzduchu íhání vzduchu. Nadechnte se a držte hrudník v nádechu, to zvyšuje nitrobišní lis. Tím se zvtšuje tlak na plíce a druhotn na jícen, dochází k eruktaci vzduchu z jícnu. Nácvik jícnového hlasu je zapotebí zahájit brzo po operaci, po odstranní vyživovací sondy. V první fázi budete cviit pouze slabiky se samohláskou. Pak bude následovat nácvik nkolika slabik a slabiných shluk, které nedávají význam. Je teba dávat draz na poslední slabiku. Pokud zvládnete 4 5 slabik, zanete s nácvikem krátkých frází a pejdete k souvislé mluv. Délka nácviku trvá 6 8 týdn. Záleží na Vaší motorické obratnosti a vytrvalosti, síle jícnového svrae a na provedení operace. Edukaci mohou komplikovat reakce po ozáení jako nap. tuhá infiltrace spodiny ústní. U starších pacient je teba také provést audiometrické vyšetení a pípadnou sluchovou vadu korigovat sluchadlem, aby pacient slyšel vlastní ruktus. Nacviit spoleensky pijatelný hlas se podaí asi 30 % pacient, 40 % nemluví jícnovým hlasem plynule, ale staí jim k dobrému dorozumní. Asi 40 % pacient si jícnový hlas nedovede nikdy osvojit. Tito pacienti se bu dorozumívají pseudošepotem, pi kterém používají vzduch, který jsou schopni naplnit do hypofaryngu, další možností komunikace je chirurgická rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy nebo použití pístroje elektrolaryngu. (Novák, 2000; Slavíek, 2004) 11

12 Obr. 8 Tvoení jícnového hlasu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

13 PRAKTICKÝ NÁVOD TVOENÍ JÍCNOVÉHO HLASU 1. nadechnte 2. vydechnte 3. vytlate vzduch ústy Á nebo DÓ - jde o kontrolované íhání Vše provádjte rychle za sebou, aby spolknutý vzduch neml as se dostat až do žaludku a mohl být vytlaen z jícnu do úst - jako íhání. ZÁSADY PI TVOENÍ JÍCNOVÉHO HLASU 1. cvite zpoátku ve stoji, uvolnn, dejte ruce v bok, trochu pedsute bradu dopedu 2. snažte se o zadržení dechu - hlas se netvoí vydechnutím!!! 3. dlejte pestávky mezi jednotlivým cviením 4. necvite, pokud máte bolesti nebo jste-li nachlazen 5. pi cviení zpoátku využívejte bublinek ze sodovky, kterou vypijete ped cviením zvuk podobný íhání se vybaví snáze 6. vyzkoušejte, kdy se Vám nejlépe podaí vybavit jícnový zvuk - doporuujeme po snídani bhem dopoledne, ped obdem a po obd, mén asto se to daí ráno 7. nejdív zkoušejte prodloužení zvuku Á nebo DÓ 8. po zvládnutí tohoto zvuku, postupujte podle cviení s více slabikami 9. pi dvouslabiných nebo víceslabiných slovech dávejte draz (pízvuk) až na poslední slabiku CVIENÍ PRO TVORBU JÍCNOVÉHO HLASU 1. slabiky postupn zvuk prodlužujte DÓ nebo Á 2. dv slabiky: dodá, dudá, dudy, dada, dodo, dudu, podá, padá, pda, Áda, Eda, Edo deda, dede, dedo, didi, máma, táta, teta, bába, pepa, papá, pepo, pepu, pípa, pípu jedna, dva ti, tyi, pt, šest. deset, dvacet, ticet stodva, stoti.. 3. ti slabiky - pízvuk je na poslední slabice! dododu, dodáte, dudáte, podáte, pjdete, nedáte, autobus, jedna dv, padáme, padáte, potopa, dopij to, podej to, nepij to, potopit 4. tyi slabiky pízvuk je na konci! dodáte to, podáte to, nedáte to, dudáte to, na autobus, popovídat, pjdete tam, povíte to, jedna dva ti, dvacet jedna, dvacet tyi devadesát, osmdesát, sedmdesát, sto dvacet ti 5. pt slabik dodáte mi to, podáte mi to, nedáte mi to, nepjdete tam, nepovídejte, povídejte to, 13

14 do autobusu, opakování, popovídat si, nedodáte to, nepodáte to 6. krátká vta - pízvuk je na konci! Dobrý den. Dobrý veer. Jak se máte? Co dláte? Mám se dobe. Jmenuji se. Dkuji Vám. Pijdete k nám? Koupil bych si. Dám si chleba. Co si pejete? Dkuji, nechci. PRAISLER, J. Klinika otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 14

15 b) Chirurgická rehabilitace hlasu V dnešní dob se využívají protézy - jednocestné ventily, které vytváí spojku - tracheoezofageální shunt mezi tracheou a jícnem (obr. 13). Hlasová protéza je vyrobena z mkkého silikonu (obr. 9). Tyto protézy zabraují zatékání potravy a slin do dýchacích cest. Protézy jsou oznaovány jako umlý hrtan. Hlas se vytváí ve stejných místech jako pi tvoení jícnového hlasu. Zdrojem proudu vzduchu, který rozkmitá jícnový svra, jsou plíce jako pi normální fonaci. Když chcete s protézou mluvit, nadechnte se, piložte prst na tracheostoma, otevete ústa a pi výdechu mluvte. Prst pi nádechu vždy uvolnte. Vzduch z plic prochází protézou a nad jícnem se vytváí zvuk. (obr. 10) Zvuk upravujete pomocí jazyka a rt. Hlas je dostaten silný a individuáln zabarvený. Mžete kontrolovat hlasitost, intonaci i délku vty. Protézu je teba mnit bhem 3 6 msíc. Protézu musíte dvakrát denn nkdy i astji istit speciálním kartákem. Péi mžete doplnit použitím proplachovacího balónku. Pro doasné zamezení protékání tekutin protézou slouží zátka. Ke zlepšení komfortu slouží i mni tepla a vlhkosti, který mže snížit tvorbu hlenu a tracheostomická chlope (obr. 11), která umožuje tvorbu hlasu bez pomoci rukou. (Slavíek, 2004) Obr. 9 Hlasová protéza Provox HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

16 Obr. 10 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

17 Obr. 11 Tracheostomická chlope THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

18 Obr. 12 Tvoení hlasu pomocí tracheostomické chlopn THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

19 Obr. 13 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy s chlopní HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

20 c) Použití elektrolaryngu (obr. 14) Pacientm, kteí se nemohou nauit jícnový hlas, je možné pomoci pístrojem elektrolaryngem. Pístroj vede zvuk pes stnu krní do hltanu - hypofaryngu. Pacient si elektrolarynx pikládá zevn na krk. Musí se nauit zacházet s pístrojem, správn ho pikládat na zevní krní stnu, spouštt pi ei a frázovat vty, aby e byla srozumitelná. Je teba také mnit i základní frekvenci a tak pizpsobit melodii mluvního projevu. Hlas je neosobní monotónní elektronický. Elektrolarynx v eské republice vyrábí firma Žemlika (obr. 15) a je dodáván jako souprava obsahující nabíje s automatickou regulací nabíjecího naptí a dva kusy akumulátor. Elektolarynx a jeho píslušenství je hrazen ze zdravotního pojištní. K dispozici jsou také výrobky americké firmy Bivona a jiné. Obr. 15 ELEKTROLARYNX Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 20

21 Obr. 14 Tvoení hlasu pomocí elektrolaryngu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

22 ŠEST TIP PRO LEPŠÍ KOMUNIKACI 1. Než zanete s nkým hovoit, upozornte ho, oslovte ho jménem nebo udlejte nco, aby se na vás podíval. 2. Mluvte s druhým lovkem tváí v tvá. 3. Než zanete mluvit, eliminujte hluk v prostedí, abyste nemusel svoje sdlení opakovat. Jestliže to není možné, najdte si ke komunikaci tišší místo. 4. eknte své sdlení pímo naslouchajícímu. Vy urujete, emu bude rozumt a co mu eknete. 5. Když mluvíte nebo koníte konverzaci s jinou osobou, dejte další osob signál k zaátku rozhovoru. 6. Bu te trplivý k naslouchajícím. Bu te trplivý sám k sob. Lidem, kteí se v dsledku tžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou eí, mže pomoci specializované Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci CAAK v Praze 22

23 4. REHABILITANÍ CVIENÍ 4.1 NÁCVIK DRŽENÍ TLA A CVIENÍ HORNÍ ÁSTI TLA PO LÉENÍ NÁDOR HLAVY A KRKU Chirurgický výkon, radianí terapie a chemoterapie ovlivuje nervy a svaly krku, ramen, hrudníku a rukou. Je ovlivnna jejich poloha, pohyblivost a stabilita. Vaše rameno/a mohou poklesnout a mžete mít tendenci pohybovat hlavou a trupem najednou než jen pirozeným pohybem hlavou. Zeptejte se fyzioterapeuta, která navržená cviení a aktivity jsou pro vás vhodné. NÁVRHY NA DRŽENÍ TLA A DALŠÍ AKTIVITY Správný postoj znamená držení ramen dozadu, jejich uvolnní a mírné zastrení brady. Správný postoj je prevencí oslabených hrudních sval, mimoádného naptí a minimalizací nepohodlí. To zvyšuje uvdomní si polohy ramen. Postavte se elem k velkému zrcadlu, dívejte se na sebe a srovnejte ramena dozadu. Pokuste se potom zavít oi a udržet tuto pozici. Otevete oi a zkontrolujte polohu. Vyvarujte se sezení a stoje v nepohodlí. Správná pozice je prevencí únavy sval. Když sedíte na židli nebo v kesle, se te rovn. Jestliže to není možné, podepete si záda podložkou nebo polštáem. Obas si bhem dne na krátkou chvilku lehnte. Až se budete cítit lépe, budete potebovat mén asu na odpoinek. Když spíte, ležte na zádech. Zkuste si dát malý polštá pod páte mezi rameny a druhý pod krk. Spaní na boku vás mže namáhat. Jestliže musíte spát na boku, ležte na mén poškozené stran. Nezaklánjte hlavu, když se díváte nahoru do stropu. Pi pití ze sklenice použijte radji brko než byste zaklánli hlavu. Každodenní rutina vám mže pomoci znovu získat stabilitu. Myslete na pohyby pi esání vlas, utírání po koupeli, vaení, skládání prádla, vysávání, ízení a zahradniení. Nezapomete dlat vše pirozen a zvyšovat aktivitu pozvolna krok za krokem. Výše uvedené omezující aktivity a následující cviení mžete perušit, jestliže se vaše pohyby a stabilita stanou normální. Následující cviení jsou navržena k rychlé rekonvalescenci po léení rakoviny hlavy a krku. Fyzioterapeut vám ukáže každé cviení. Fyzioterapeut vám navrhne druh cviení, jeho frekvenci a poet opakování. Jestliže budete mít njaké otázky, až pijdete dom, zavolejte fyzioterapeutovi nebo lékai. Provádjte navržená cviení jen ve znázornné poloze. 23

24 Vyhnte se rychlým a trhavým pohybm. Držte hlavu po celou dobu cviení v jedné linii s krkem a rameny. Narovnejte a držte vzpímen krk a hlavu. Lehce zastrte bradu a držte uvolnn ramena. Tato pozice je prevencí napnutí a tahu ochablých hrudních sval a sval krku a ramen. Po tetím, pátém a desátém opakování se dlouze a zhluboka nadýchnte tak, jak je napsáno dále. Dechové cviení mžete provádt vsed nebo ve stoji. Jestliže máte tracheostomii, mli byste dýchat zhluboka. Hluboké dýchání vám pomže snížit keovité stažení sval. Necvite, jestliže se cítíte v nepohod. CVIENÍ KRKU Lehnte si na rovnou podložku. Mjte pokrená kolena a nohy rovn. Lehnte si na bok, obliej rovn dopedu. Hlavu položte na ohnutou paži. Bradou se snažte dotknout hrudníku. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 15) Obr

25 Lehnte si na záda, dívejte se na strop a otáejte hlavou doprava a doleva. Pohybujte hlavou tak, jak je to možné. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 16) Obr. 16 Ležte na zádech. Držte ramena dol a v klidu pohybujte hlavou po podložce ze strany na stranu, levé ucho k levému rameni, pravé ucho k pravému rameni. Opakujte pohyb. Cvite.. denn. (obr. 17) Obr

26 CVIENÍ RAMEN Ležte na zádech. Ruce by mly zstat podél tla a hlava rovn uprosted mezi rameny. Držte bradu lehce zastrenou. Pohybujte pomalu rameny nahoru. Vydržte v této pozici, poítejte do.. Vyvarujte se bolesti. Pi pomalém výdechu uvolujte svaly na krku a horní ásti zad. Pak se vrate se do základní polohy. Odpoívejte mezi opakováním. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 18) Obr. 18 Ležte na zádech s horními konetinami podél tla. Pozvolna zvednte ruce nahoru ke stropu a položte za hlavu na podložku. Vrate ruce zpt do výchozí polohy. Držte lokty napjaté po celou dobu pohybu. Pomožte si druhou rukou, jestliže je to nutné. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 19) Obr

27 Ležte na zádech s horními konetinami podél tla. Upažte paže do strany a pokraujte po podložce do vzpažení. Vrate ruce zpt do výchozí polohy. Držte lokty napjaté po celou dobu pohybu. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 20) Obr. 20 Ležte na zádech s horními konetinami ohnutými do pravého úhlu. Pomalu položte pedloktí dlaní na podložku vedle pasu. Držte lokty a ramena na podložce. Vrate pedloktí do výchozí pozice. Pomalu položte pedloktí obrácen hbetem ruky k podložce. Vrate pedloktí do výchozí pozice. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 21) Obr

28 Ležte na zádech s horními konetinami vzpaženými nad hlavou, prsty smují ke stropu. Vytáhnte ruce ke stropu, jak jen to je možné. Uvolnte ramena, záda zstávají na podložce. Lokty jsou po celou dobu pohybu napnuté. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 22) Obr. 22 PROTAŽENÍ HRUDNÍCH SVAL Ležte na zádech s pokrenými koleny. Vložte srolovaný runík mezi lopatky. Spojte ruce za hlavou. Lokty tlate k podložce. Držte., pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 23) Obr. 23 Postavte se obliejem do rohu místnosti. Opete se prsty rukou o stny místnosti. Ruce opete v úrovni ramen. Rozpažte na šíi ramen. Ohnuté lokty táhnte dozadu. Pomalu penášejte váhu 28

29 tla dopedu, hrudník se pibližuje do rohu. Držte., pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 24) Obr. 24 CVIENÍ KRKU S PODPOROU STNY Se te v kesle s openými zády a paže podepené podrukami a opakujte cviení na obr. 15, 16, 17 a 21. Hlavu mjte vždy openou o opradlo kesla. Cviení mžete také provádt ve stoje se zády a hlavou openými o stnu. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. CVIENÍ RAMEN A PAŽÍ Se te v kesle s openými zády nebo stjte openi o stnu. Opakujte cviení na obr. 18, 19 a 20. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. 29

30 CVIENÍ LOPATEK Se te nebo stjte s pažemi podél tla. Stisknte pevn pomocí ramen lopatky k sob tak, jak je to možné. Držte.vtein, pak uvolnte. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 25) Obr. 25 CVIENÍ PAŽÍ Položte ruku za krk na opanou stranu. Pohybujte paží dol na záda. Držte hlavu, krk a ramena tak, jak bylo popsáno díve. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 26) Obr

31 Položte ruku za záda v úrovni pasu. Pohybujte paží smrem nahoru. Opakujte pohyb.. Cvite.. denn. (obr. 27) Obr BRÁNINÍ DÝCHÁNÍ A DÝCHÁNÍ PES SEŠPULENÉ RTY Dechová cviení rozvíjí, zlepšují a zklidují dýchání. Když budete dýchat podle instrukcí, cviení mohou úinn zlepšit funkci plic. Trénink je nutný pedevším tehdy, jestliže chcete dýchat snadno bez velkého úsilí. Brániní dýchání mžete nacviovat, když ležíte, sedíte nebo stojíte. Lehnte si na záda, hlavu si nepatrn podložte polštáem. Jednu ruku si položte na bicho a druhou na hrudník. Nadechnte se nosem nebo pes tracheostomii, naplte a zvtšete bicho vzduchem. Nepohybujte horní ástí hrudníku. (obr. 28) Nyní vydechnte skrz ústa nebo tracheostomii. Jak vydechnete, stáhnou se bišní svaly a vytlaí vzduch z plic. Nesnažte se vydechovat silou. Provádjte cviení dvakrát až tikrát, tak jak dlouhou dobu vydechujete, stejn nadechujte. Nacviujte tak dlouho, až bude vaše dýchání klidné bez velkého úsilí. Jestliže nemáte tracheostomii, používejte pi výdechu sešpulené nebo našpulené rty. (obr. 29) To zpsobuje mírný odpor vydechovanému vzduchu. Pozorujte pohyby bicha pi nádechu a pi výdechu. Sešpulené rty pi dýchání používejte pi krátkém dechu. Cviení mžete provádt, když stojíte, procházíte se nebo jdete do schod. 31

32 Obr. 28 Obr CVIENÍ RT, JAZYKA A ELISTI Cviení rt, jazyka a elisti mže pomoci zdokonalit e a problémy pi polykání, které nastávají po chirurgickém zákroku, radianí terapii, chemoterapii nebo kombinaci léebných metod u rakoviny hrtanu. Jestliže jste po parciální laryngektomii, cviení zbylé ásti laryngu mže hlasovou tvorbu zdokonalit. Cviení ei a polykání je zamené na adu pohyb. Zamuje se na pohyb rt, jazyka a elisti v extrémní poloze a držení této polohy nenásiln v tahu krátký as a nkdy posílení sval ped uvolnním. Praktické ústní pozice a pohyby pro konkrétní eový zvuk, napíklad zvuky T a K a pehánní a zmrznutí jsou rzné kroky polykacího procesu, které mohou vést ve výsledku ke zdokonalení ei a polykání. Vedle soustední vaší pozornosti na polohy, pohyby a procesy pi ei a polykání, astá cviení mohou zvyšovat pesnost a rytmus ei. Cviení obvykle zaíná tehdy, když se cítíte po chirurgickém zákroku dostaten dobe. Cviení mže zaít bu bhem léení, nebo asto zaíná ped nebo brzy po prodlaném zákroku nebo po radianí terapii a chemoterapii. Každý lovk je jiný, proto bude foniatr pravdpodobn konzultovat svoje rozhodnutí s vaším lékaem. Foniatr vám pedepíše cviení a bude vám pedvádt, jak ho máte provádt. Provádjte cviení elem k zrcadlu, které vám mže pomoci korigovat vaše praktické pohyby. Délka a frekvence cviení je rzná. Viditelný výsledek se projeví, jestliže cviíte desetkrát denn po pti až deseti minutách. Základním pravidlem je, že cviení zaíná pomalu a nenásiln pes dýchání a postupn narstá poet opakování a délka asu. Snažte se o plynulé pohyby. 32

33 Používejte zrcadlo, když chcete vidt, jakým zpsobem se uritá ást pohybuje. Použijte baterku, když chcete vidt pohyb uvnit úst. Jako u každého cviebního programu, doporuujeme cviení opakovat. Snažte se cviit krátce. Mžete cítit únavu nebo nepatrnou bolestivost sval. To mžete oekávat, avšak staré písloví bez práce nejsou koláe zde neplatí. Jestliže ástený pohyb zpsobuje bolest, nemžete pokraovat tak usilovn, perušte cviení a prodiskutujte to se svým foniatrem nebo lékaem. Dležité sdlení: Urit prodiskutujte vaší individuální situaci s foniatrem a lékaem než se pustíte do cviebního programu. Rozsah pohybu cviení je uren pro specifické svalové skupiny a jejich funkci. Cviení mže pomoci nkterým lidem, ale ne každému, kdo podstoupí léení pro karcinom krku. Cviení si ukážeme na píkladech. Nejsou nijak speciální nebo zázrané. Váš foniatr vám pomže analyzovat vaši situaci, která nastala a urí rozsah pohyb na základ vašich konkrétních pomr. Položte si otázku: Jakou ást úst nebo krku potebuji zlepšit, abych mohl lépe mluvit a polykat? Cviení rt, jazyka, elisti a zbylého hrtanu popisují následující stránky. Ilustrace jsou doprovázeny tištnými popisy. Poadí nebo postup, jak budete cviky provádt není dležitý, pesto je snadnjší sledovat pohyb, frekvenci než se to stane bžným obvyklým postupem. To by mlo být pro Vás vyhovující, než si osvojíte vlastní alternativy. I kdybyste nebyli schopní provádt popsané a nakreslené cviky zcela pesn, provádjte je. Myslete na to, jak by pohyb ml vypadat, myslete pozitivn. Jedno konené doporuení: Jestliže nemžete vytvoit pesný zvuk nap. K nebo S, zeptejte se foniatra na jeho návrh, jak zvuk vyslovit nebo jak vytvoit podobný. CVIENÍ RT Získání adekvátního sevení rt je základem pro tvorbu uritých hlásek jako P, B a M. Rty hrají dležitou roli pi polykání. Cviení mže zabránit vytékání slin, jídla a tekutin pi žvýkání v ústech. Jestliže nemžete docílit pozice a pohybu zobrazeného na obrázku, pedstavte si ho a pak prakticky prove te. 33

34 Stisknte rty k sob a držte spojené jak je to možné. Držte tuto pozici nkolik vtein. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 30) Obr. 30 Stisknte zuby dolní a horní elisti, roztáhnte rty jak je to jen možné a ukažte zuby ve velkém širokém úsmvu. Budete cítit, jak jsou vaše rty napnuté. Variantou tohoto cviení je nepatrný posun dolní elisti smrem dol. (obr. 31) Obr. 31 Piložte rty k sob, tlate je dopedu a našpulte je. Držte tuto pozici nkolik vtein. Pak našpulené rty nasmrujte smrem doleva nakonec doprava. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 32) 34

35 Obr. 32 Držte rty u sebe, pak vytvote pevný kroužek jako byste chtli íci slabiku OH. Držte tuto pozici nkolik vtein, pak nasmrujte zakulacené rty doleva a pak doprava. Cviení nkolikrát zopakujte. (obr. 33) Obr

36 CVIENÍ JAZYKA Jazyk má rozhodující úlohu pi tvorb ei, píprav a pohybu jídla a tekutin v ústech ped polykáním. Radianí terapie a chemoterapie má vliv na velikost, sílu a pohyb jazyka a také na e. Použití zrcadla pi cviení vám pomže vidt váš jazyk pi pohybu. Vypláznte jazyk z úst jak je to jen možné a vydržte nkolik vtein. Pak ho zastrte zpt. Celé cviení opakujte. (obr. 34) Obr. 34 Vypláznte jazyk z úst jak je to jen možné, zvednte špiku jazyka nejprve k Vašemu nosu a pak k brad. Cviení opakujte. (obr. 35) Obr

37 Strte jazyk vpravo do tváe jak je to jen možné a zatepejte jím, stejné pohyby prove te vpravo. Cviení opakujte. Variantou tohoto cviení je použití tlaku na vyboulenou ást tváe pomocí prst vlevo a pak vpravo. (obr. 36) Obr. 36 Mjte ústa uzavená nebo lehce otevená, špiku jazyka opete o patro úst a pomalu klouzejte po pate dopedu a dozadu. (obr. 37) Obr

38 Pokud jazyk vzdoruje, mžeme provádt podobné cviení pomocí ústní lopatky, kdy tlaíme jazyk k jedné a k druhé stran nebo smrem dol. (obr. 38, 39) Obr. 38 Obr. 39 CVIENÍ DOLNÍ ELISTI Pohyb dolní elisti je dležitý pi žvýkání jídla, tvorb hlásek ei a jejich výslovnosti. Nkdy se mže po chirurgickém zákroku, po radianí terapii a chemoterapii stát, že jde elist jen ztžka otevít. Toto cviení a jeho varianty Vám pomohou její pohyblivost udržet a zvýšit rozsah pohyb. Necvite, jestliže dojde k bolesti dolní elisti. Maximáln otevete ústa. Jestliže se objeví bolest, otevete je jen tolik, aby Vám to bylo píjemné. Držte otevená ústa nkolik vtein, pak je zavete a uvolnte. (obr. 40) obr

39 Pomocí devné ústní lopatky otevete ústa. Jestliže to není možné, mžete zaít tím, že ústní lopatku vsunete mezi zuby uprosted nebo dv lopatky v koutcích úst souasn. Pi použití vtší lopatky je možné otevít ústa více. Držte ústa otevená nkolik vtein a pak je zavete a uvolnte. (obr. 41) Obr. 41 K nácviku žvýkání mžete použít gumový katétr. Nejvhodnjší je jemný masivní katétr, abyste si neporanili zuby nebo ústa. Držte jeden konec katétru v ruce a druhý mírn žvýkejte. Vyhnte se pokusu ukousnout ást katétru. Žvýkejte nkolik vtein. Co nejvíce vystrte elist dopedu a držte nkolik vtein. Odpoívejte mezi opakováním. Vystrte elist dopedu a pomalu jí pohybujte vpravo a vlevo. Vystrte elist dopedu a provádjte kroužení zleva doprava a obrácen. 39

40 CVIENÍ URENÉ PRO PACIENTY PO PARCIÁLNÍ LARYNGEKTOMII V hrtanu se tvoí hlas, hrtan chrání dýchací cesty ped jídlem a tekutinami bhem polykání. Jestliže jste po radianí terapii nebo chemoterapii pro nádorové onemocnní hrtanu nebo po parciální laryngektomii ást hrtanu je odstranna a ást zachována, Váš hlas mže být dýchaviný, drsn znjící, monotónní a snadno unavitelný. Po chirurgickém zákroku mže nastat problém s polykáním, zvlášt tekutin, protože jsou nedostaten uzaveny dýchací cesty. To mže zpsobit kašel, aspiraci, onemocnní dýchacího ústrojí, úzkost a strach. Úelem cviení po parciální laryngektomii, radianí terapii a chemoterapii je docílení lepší kvality hlasu a zdokonalení schopnosti polykání. Ped zaátkem cviení je obzvláš dležité konzultovat s foniatrem, jaká cviení jsou pro Vás nejvhodnjší a jak je nejlépe provádt. Foniatr také musí urit nejvhodnjší dobu v prbhu léení. Vyslovte nahlas a dlouze samohlásku A. Prospšné bude, když to bude energicky, táhle a vyrovnan. Klouzání nahoru a dol po muzikální stupnici dosáhnete nejvyšší a nejdelší hlasovou funkci tón. Možná tím podpoíte vtší výšku a rozsah vašeho hlasu a lepší kvalitu zvuku než mají jiní. Cviení mže zvýšit pohyb sval zvednutím zbylé ásti laryngu a zlepšení jeho uzavení bhem polykání. Když budete zlehka a pomalu provádt cviení bez nadmrné námahy a naptí, myslete na pohyby hrtanu nahoru a dol a také na to, jaké množství rozdílných tón mžete vytvoit. Nemyslete na to jako na zpv nebo budete zklamaný svým hlasem. Mjte radost z toho, jak vám to jde. Také zpv mže být dobrým cviením hlasu po odstranní ásti hrtanu. (Thomas, Keith, 2005) 40

41 5. POUŽITÁ LITERATURA 1. Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 2. HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, HYBÁŠEK, H.; VOKURKA, I. Otorinolaryngologie. Praha: Karolinum, ISBN CHROBOK, V.a kol. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetovatelská pée. Praha: Maxdorf, ISBN KRMOVÁ, M. Fonetika. Mluvní orgány a jejich funkce 6. LUKÁŠ, J. a kol. Tracheostomie v intenzivní péi. Praha: Grada, Avicenum, ISBN NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Poruchy hlasu u dtí a dosplých základy anatomie a fyziologie hlasu, diagnostika, léba, reedukace a rehabilitace poruch hlasu. 2. peprac. vyd. Praha:UNITISK SLAVÍEK, A. Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii. Praha: SANQUIS, 2004,. 32, s isnn THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Edukaní proces str. 3 2. Edukaní lekce. 1 Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 9 3. Edukaní lekce. 2 Forma

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup V olomoucké FN se zastavil operaní robot T 1 Datum: 29.11.2010 V olomoucké FN se zastavil operaní robot Autor: D. Famfulíková, R. Štdrá Moderátor: Drahomíra Raáková Relace: Události v regionech Ostrava,

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou. Část čtvrtá. Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí

Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou. Část čtvrtá. Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí 67 Část čtvrtá Základy obličejového liftingu; procvičování jednotlivých oblastí Po rozcvičení přejdeme k základním cvikům. Základní cvičení v obličejovém liftingu jsou zaměřena na procvičování svalstva

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu

Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu 1/5 Autogenní trénink stále aktuálnjší tradice (nejen) pi zvládání stresu Pavel Humpolíek Psychologický ústav FFMU, Brno hump@phil.muni.cz Autogenní trénink (tzv. autogen) je celosvtov vysoce cennou relaxaní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více