PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D."

Transkript

1 PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010

2 OBSAH 1. Edukaní proces str Edukaní lekce. 1 Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str Edukaní lekce. 2 Forma komunikace po operaci str Edukaní lekce. 3 Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii str Edukaní lekce. 4 Psychické a sociální aspekty str Použitá literatura str. 29 2

3 1. EDUKANÍ PROCES Edukace je intencionáln ízený proces zmn kvality jejích úastník, prostedek k získání aktivního pístupu pacienta k vlastnímu zdraví. Cílem edukace pacienta po totální laryngektomii je pochopení podstaty onemocnní ze strany nemocného, správný postoj k dané situaci, zmna chování smující k zvládnutí onemocnní, dosažení sobstanosti a tím i zlepšení kvality života. Edukace pacienta po totální laryngektomii a jeho rodiny je nezbytnou souástí úspšné léby a je dležitá pro zapojení pacienta do normálního života. Edukaci zahajujeme ped operací s cílem dosažení maximální samostatnosti a sobstanosti bhem pobytu v nemocnici i po propuštní pacienta do domácího prostedí. Totální laryngektomie a její dsledky zpsobuje pacientm fyzické, psychické a sociální trauma. Z tohoto dvodu je na míst podpora a informovanost pacienta a rodiny a následná výchova k samostatnému zvládání onemocnní. Edukace napomáhá lepší spolupráci pacienta a rodiny se zdravotníky. Zaíná prvním kontaktem s pacientem. Terapeutický dvryhodný vztah napomáhá nemocnému hovoit o nemoci a jeho problémech, docílit pochopení a akceptování stavu a smuje ke zvládnutí tžké životní situace. Edukace vychází z holistické teorie, což znamená, že bere v úvahu všechny složky osobnosti jak fyzickou, tak psychickou, sociální i duchovní. Dležité je, aby edukaní proces byl provádn systematicky, aby byl dokumentován a aby byla vyhodnocována efektivita edukace. Edukátor si musí uvdomit koho, kdy, jak a za jakých podmínek bude edukovat, pro informace pacientovi podává, i to, zda se jedinec chce chovat a jednat podle tchto informací. Dležité je využití pedchozích vdomostí edukanta. Edukátor by ml hovoit jasn, strun a zptnou vazbou by se ml pesvdit, že pacient informacím porozuml. Edukátor by ml poskytovat pacientovi maximální psychickou podporu a empatický pístup. Proces edukace probíhá ve fázích Posouzení zjištní údaj o pacientovi, urení oblastí edukaních témat, ve kterých potebuje získat, doplnit i aktualizovat vdomosti, pípadn je reedukovat Edukaní diagnostika ve vztahu ke vzdlávání (NANDA taxonomie II.) Píprava edukaního plánu po etapách, zapojení pacienta zvyšuje jeho motivaci Realizace edukaního plánu Kontrola a vyhodnocení prbžný a závrený proces, zhodnocení krátkodobých cíl i plnní dlouhodobých, hodnocení dosažených cíl, zamení se na pípadné nedostatky a rezervy 3

4 Edukace pacienta po totální laryngektomii není jednoduchým procesem. Vyžaduje rozdlení edukaního procesu do více lekcí. Formu jednotlivých lekcí uruje osobnost pacienta, jeho individuální zvláštnosti, schopnost uení a ochota spolupráce. Tempo edukaního procesu záleží na samotném pacientovi, na pochopení jednotlivých lekcí a dosažení maximálního stupn sobstanosti v dané oblasti. Edukace musí zahrnovat ucelený pohled na danou problematiku. Edukátor Foniatr, logoped K edukaci pacient má kompetence všeobecná sestra dle zákona. 96/2004 Sb., vyhlášky. 424/2004 stanovující innosti zdravotnických pracovník. Všeobecná sestra (registrovaná) bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékaem edukuje pacienty, pípadn jiné osoby, v ošetovatelských postupech a pipravuje pro n informaní materiály 4 (odst. 1/j) Všeobecná sestra se specializovanou zpsobilostí (registrovaná) bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje, organizuje a metodicky ídí ošetovatelskou péi, vetn vysoce specializované ošetovatelské pée, v oboru specializace, pípadn zamení. Pitom zejména bez odborného dohledu a bez indikace edukuje pacienty, pípadn jiné osoby, ve specializovaných ošetovatelských postupech a pipravuje pro n informaní materiály 48 (písm. a/1 na základ indikace lékae edukuje pacienty, pípadn jiné osoby, ve specializovaných diagnostických a léebných postupech 48 (písm. b/2) zamení - Specifická ošetovatelská pée o pacienty s onemocnním hlavy a krku tvoí a plán ošetovatelské pée u pacient po závažných a nároných operaních výkonech, sleduje a vyhodnocuje stav pacient z hlediska vzniku možných komplikací, realizuje a hodnotí poskytovanou specifickou ošetovatelskou péi, pipravuje pacienta a asistuje pi speciálních vyšetovacích postupech, provádí prevenci a tvoí edukaní plán u pacient s nutností zmnit svj životní styl nebo pooperaním zákroku s trvalými následky a nutností používat kompenzaní pomcky Edukaní sestra - všeobecná sestra Bc., Mgr. Edukant Pacient po totální laryngektomii, rodinní píslušníci, pítel/kyn Výukové cíle Kognitivní cíle 4

5 co má pacient vdt a pochopit (znalost, porozumní, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení) pacient, rodinný píslušník, pítel/kyn zná a rozumí pojmm: anatomie a funkce hrtanu a dýchacích cest pedoperaní a pooperaní pée zmny v souvislosti se zavedenou tracheostomií forma komunikace po operaci pée o tracheostomickou kanylu zmny životního stylu po tracheostomii Psychomotorické cíle co a jak má pacient správn vykonat, osvojení psychomotorických dovedností (imitace, manipulace, zpesování, koordinace, automatizace) pacient, rodinný píslušník, pítel/kyn umí: vymnit, vyistit kanylu peovat o tracheostoma peovat o dýchací cesty použít pomcky pro tracheostomované pacienty pacient umí: komunikovat pomocí magnetické tabulky, piktogram, kartiek se slovy, tužky a papíru komunikovat s použitím tracheostomické kanyly Afektivní cíle co má pacient citov pijmout a v em se angažovat (vztah k užití informací a k výkonu innosti, postoje, hodnotové orientace) (vnímavost, reagování, oceování hodnoty, integrování hodnot, integrování hodnot v charakter) pacient, rodinný píslušník: pijme tracheostomii jako nedílnou souást života smíen s omezeními, která tracheostomie pináší pijme zmnu životního stylu Organizaní typ lekce Individuální výuka 5

6 Doba trvání edukaní lekce min (individuální) Materiáln technické vybavení lekce Pístroje poíta, data projektor, televize Pomcky papíry, psací poteby, magnetická tabulka, piktogramy, kartiky se slovy, edukaní materiál anatomické obrazy dýchacích cest, model hrtanu, rzné typy kanyl, píslušenství ke kanyle, pomcky k péi o kanyly, instruktážní videonahrávka Studijní opory (vypracovaný materiál k edukaní lekci) Edukaní záznam Organizaní podmínky Prostorové zabezpeení - edukaní místnost, soukromí a klid, pohodlí, svtlo, teplo Organizace edukaní lekce Pedstavení edukátora a seznámení s pacientem (rodinou, pítelem, pítelkyní) Stanovit si pravidla, formu edukace, rozhovoru - kontaktní zpsob face to face Pedstavení tématu edukaní lekce Seznámení s cíli edukaní lekce Píjemné prostedí a pátelská atmosféra Motivace pacienta a rodiny, aktivizace Pobídnutí pacienta a rodinných píslušník k volnému psaní (tíminutové volné psaní myšlenek, které lovka napadají), brainstormingu (boue mozku, vyslovení myšlenky, která pacienta práv napadá) Pobídnutí k vzájemnému sdlení napsaných informací Práce s textem (samostatn) nebo sdlení edukátora v programu Microsoft PowerPoint, e-learning Ukázka obrázkové dokumentace Reflexe (vytvoení mentální mapy vizuální znázornní vzájemných vztah myšlenek a pojm) Evaluace (zodpovzení otázek ústní, písemné) Pacient odchází s informaním materiálem (také informace pro další lekci) 6

7 Metody edukace Ped operací Metody rozvíjející kritické myšlení (tením a psaním ke kritickému myšlení Reading&Writing for Critical Thinking - RWCT) EUR: evokace (samostatné vybavení dosavadních znalostí o tématu, vytvoení vlastní vdomostní struktury, vazování nových informací, zaktivizování všech kognitivních proces, aktivní zapojení do procesu uení, samostatné pemýšlení) brainstorming, volné psaní, diskuse uvdomní si významu (poznávání nových myšlenek a informací, piazování informací do pvodního vlastního schématu tématu, tídní, hodnocení a porozumní) - práce s textem INSERT (tení s porozumním, bhem tení dlat do textu znaménka - + nová informace; - informace je v rozporu s tím, co vím;? nerozumím, chci se dozvdt více; známá informace; nejpodstatnjší informace zanést do tabulky a diskutovat) Tab. INSERT + -? - obrázky, využití model, použití videoukázky reflexe (reflexe naueného, poznaného, zmnného, uvdomní si, co se edukant nauil a jak se k poznanému dopracoval, vyjádení myšlenek a získaných informací vlastními slovy, diskuse mezi edukanty, uvdomní si, jak nové uení zmnilo jejich myšlení, hodnoty) - mentální mapa - relaxaní metody (Shultzv autogenní trénink, Jakobsonova progresivní svalová relaxace, poslech relaxaní hudby) Po operaci pacient bude používat vhodnou formu komunikace pomocí zvolené metody a pomcek. Slovní Sdlení edukátora (strun, Microsoft PowerPoint), kontakt s pacientem po totální laryngektomii, který úspšn zvládl pooperaní období i jícnovou e 7

8 Demonstraní Použití obrázk (hrtan, hlasivky, prdušnice), píruka pro pacienty po odstranní hrtanu Demonstrace pomcek pro pacienty s tracheostomií Videonahrávka E-learning CD s relaxaní hudbou Evaluace Psané otázky pro edukanta Vypracované odpovdi Chronometráž lekce Rozvržení asu pro jednotlivé etapy 1. ped provedenou totální laryngektomií 2. po operaci dle zdravotního stavu pacienta Edukaní diagnózy Deficit sebepée v oblasti hygienických návyk v souvislosti se zavedenou tracheostomií. Deficitní znalost o zmnách v souvislosti s tracheostomií. Deficitní znalost o tracheostomických pomckách. Porušený obraz tla jako dsledek trvalé tracheostomie. Zhoršená verbální komunikace v souvislosti s trvalou tracheostomií Strach (Mareková, 2006) Edukaní lekce 1. Anatomie a funkce hrtanu a hlasotvorného ústrojí 2. Forma komunikace po operaci 3. Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii 4. Psychické a sociální aspekty Reedukace Reedukace završuje proces edukace. Reedukace mže probíhat v menších skupinách. Pro pacienta je dležité, aby získával nové informace a setkával se stejn nemocnými lidmi. Pravidelná reedukace je dležitá k upevnní komunikaních dovedností i k doplnní nových informací, které se týkají jak komunikace, tak i ošetování tracheostomie a použití moderních tracheostomických kanyl a jejich píslušenství. (Špirudová, 2006) 8

9 2. EDUKANÍ LEKCE. 1 ANATOMIE A FUNKCE HRTANU A HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ Hrtan (larynx) Hrtan je dutý orgán uložený na pední stran krku (obr. 1). Je tvoen chrupavitou kostrou, která se skládá z chrupavky štítné (cartilago thyroidea), prstenité chrupavky (cartilago cricoidea) a dvou chrupavek hlasivkových (cartilago arytenoidea). Nejvtší chrupavka je chrupavka štítná, pod ní je hmatná chrupavka prstenitá. Chrupavku štítnou tvoí dv stíškovit spojené ploténky, které jsou pipojené k jazylce. Hlasivkové chrupavky mají tvar trojbokého jehlanu. Chrupavky jsou vzájemn kloubn spojené. Pohyb chrupavek zajišují svaly, které mní naptí hlasových vaz a tvar hlasové štrbiny a tím se podílí na tvorb hlasu. Svaly jsou ízeny prostednictvím zvratného nervu. Cévní zásobení hrtanu je zajištno z krní tepny. Vnitní povrch hrtanu vystýlá sliznice. Dutina hrtanu má tvar pesýpacích hodin. Dlí na ti ásti - horní, stední a dolní. Stední ást tvoí hlasová štrbina, která je ohraniena párem hlasivek. Pi tvorb hlasu jsou hlasivky k sob pevn piloženy a tlakem vydechovaného vzduchu dochází k jejich kmitavému pohybu. Pi dýchání jsou hlasivky široce rozeveny (obr. 2). Výška tón závisí na frekvenci kmit a velikosti hlasivek. Barva hlasu závisí na prostornosti a tvaru hrtanu, hltanu, dutiny ústní, nosní a vedlejších dutin nosních. e je složitý dj, kterého se úastní také mkké patro, dásn, jazyk, zuby a rty (obr. 3). Od hltanu je hrtan oddlen píklopkou hrtanovou (epiglottis). Je to elastická chrupavka listovitého tvaru. Mezi další funkce hrtanu patí úast na dýchání, polykání, ochranná a obranná funkce. Hrtan zajišuje proudní vdechovaného a vydechovaného vzduchu (obr. 4). Pi nádechu vzduch proudí dutinou nosní, nosohltanem, pes hrtan, prdušnici a prdušky do plic a pi výdechu stejnou cestou ven. Potrava se pi polykání dostává z úst jícnem do žaludku. To je umožnno píklopkou hrtanovou, která se pi polykání sklápí na hrtan. Obranná funkce je zajišována lymfatickou tkání. Kašel odstrauje hlen nahromadný v dolních dýchacích cestách nebo tleso, které tam vniklo. (Chrobok, 2004; Lukáš, 2005; Hybášek, 2006) 9

10 Obr. 1 Anatomie hrtanu A - nervus laryngeus superior (ramus internus) B membrana thyrohyoidea C os hyoidea D cartilago thyroidea E - arteria thyroidea superior F arteria laryngea superior G - nervus laryngeus superior (ramus externus) H - musculus cricothyroideus I musculus constrictor pharyngis inferior ihák, R. Anatomie 2, 2. vyd., Praha: Grada Publishing,

11 Hlasivky pi dýchání Hlasivky pi fonaci 1. hlasivky 2. chrupavky konévkové 3. epiglotis 4. hlasivková štrbina Obr. 2 Schéma hlasivek KRMOVÁ, M. Fonetika. Mluvní orgány a jejich funkce Normal voice function 11

12 Obr. 3 Tvo ení hlasu v hrtanu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, 2005 Obr. 4 Proud ní vzduchu v dýchacích cestách HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

13 3. EDUKANÍ LEKCE. 2 FORMA KOMUNIKACE PO OPERACI Úplné odstranní hrtanu vede ke ztrát hlasu. Pacient by ml ped operací vdt, jakým zpsobem bude po operaci komunikovat. Je možné se domlouvat pomocí mimiky a gest, piktogram - obrázkových kartiek, kartiek se slovy nebo písemné formy prostednictvím magnetické nebo mazací tabulky, další možností je tužka a papír. Nezapomete pacientovi pipravit k ruce signalizaní zaízení. Zajistte tužku a blok k psaní, magnetickou nebo mazací tabulku Použijte piktogramy, kartiky se slovy Zajistte uvolnnou a píjemnou atmosféru, navažte s pacientem vztah dvry Mjte na pamti, že písemná forma je pomalejší formou komunikace. Odezírejte slova pacienta z jeho úst, naute odezírat rodinu pacienta Povzbuzujte pacienta i jeho rodinu. Požádejte pacienta, aby zopakoval slova nebo mluvil pomalu, jestliže je pro vás obtížné íst z jeho úst. Používejte neverbální dovednosti, jsou velice dležité pro komunikaci Podporujte pravidelné návštvy rodiny, pátel, známých jako prevenci pocit pramenících z izolace. Zprostedkujte kontakt s pacientem po totální laryngektomii, který úspšn zvládl pooperaní období a zvládl jícnový hlas. Pacient by ml být informován o možnosti rehabilitaního cviení, které je zamené na cviení krku, ramen, paží, protažení hrudních sval, nácvik brániního dýchání a cviení rt, jazyka a elisti. 13

14 Obr. 6 Kartiky s obrázky piktogramy BOLEST NEVOLNOST ODSÁT VYISTIT ÚSTA NAPÍT ZÁCPA PRJEM TOALETA KAPESNÍK HLAD KOUPEL JE MI ZIMA JE MI HORKO VODA UPRAVIT POSTEL DO POSTELE Z POSTELE RUNÍK Obr. 7 Kartiky se slovy 14

15 signalizaní zaízení kartiky se slovy komunikace po operaci obrázkové kartiky magnetická tabulka mimika, gesta tužka, papír Obr. 8 Mentální mapa komunikace po operaci 15

16 4. EDUKANÍ LEKCE. 3 REHABILITACE HLASU PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII Foniatr spolen s pacientem vybere vhodný náhradní mechanismus tvoení hlasu. Po totální laryngektomii existují ti možnosti reedukace hlasu. Nejlépe je, když pacient zvládne nácvik jícnového hlasu, další možností je chirurgická rehabilitace hlasu a poslední použití elektrolaryngu. Nácvik jícnového hlasu (obr. 9) Výhodou jícnového hlasu je, že pi rozhovoru s druhým lovkem pacient nemusí používat ruce ani jiné pomcky. Místem, kde se tvoí náhradní hrtanový základní tón je jícnový svra. Pi nácviku jícnového hlasu je teba aktivn otevít jícnový svra, kdy je vzduch do jícnu nasáván a zárove vtlaován barometrickým tlakem. Pi nácviku pacient musí držet hrudník ve vdechovém postavení, v jícnu je negativní tlak. K otevení jícnového svrae posune dolní elisti vped. Tento tah se penese pomocí sval na jícnový svra. Na tento akt navazuje eruktace vzduchu íhání vzduchu. Pacient se nadechne a drží hrudník v nádechu, to zvyšuje nitrobišní lis. Tím se zvtšuje tlak na plíce a druhotn na jícen, dochází k eruktaci vzduchu z jícnu. Nácvik jícnového hlasu je zapotebí zahájit brzo po operaci, po odstranní nasogastrické sondy. V první fázi pacient bude cviit pouze slabiky se samohláskou. Pak bude následovat nácvik nkolika slabik a slabiných shluk, které nedávají význam. Je teba dávat draz na poslední slabiku. Pokud pacient zvládne 4 5 slabik, zane s nácvikem krátkých frází a pejde k souvislé mluv. Délka nácviku trvá 6 8 týdn. Záleží na motorické obratnosti a vytrvalosti pacienta, síle jícnového svrae a na provedení operace. Edukaci mohou komplikovat reakce po ozáení jako nap. tuhá infiltrace spodiny ústní. U starších pacient je teba také provést audiometrické vyšetení a pípadnou sluchovou vadu korigovat sluchadlem, aby pacient slyšel vlastní ruktus. Nacviit spoleensky pijatelný hlas se podaí asi 30 % pacient, 40 % nemluví jícnovým hlasem plynule, ale staí jim k dobrému dorozumní. Asi 40 % pacient si jícnový hlas nedovede nikdy osvojit. Tito pacienti se bu dorozumívají pseudošepotem, pi kterém používají vzduch, který jsou schopni naplnit do hypofaryngu, další možností komunikace je chirurgická rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy nebo použití pístroje elektrolaryngu. (Novák, 2000; Slavíek, 2004) 16

17 Obr. 9 Tvoení jícnového hlasu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, 2005 Praktický návod tvoení jícnového hlasu 1. pacient nadechne 2. pacient vydechne 3. pacient vytlaí vzduch ústy Á nebo DÓ - jde o kontrolované íhání Pacient bude vše provádt rychle za sebou, aby spolknutý vzduch neml as se dostat až do žaludku a mohl být vytlaen z jícnu do úst - jako íhání. Zásady, které by pacient ml dodržovat pi tvoení hlasu 1. cviit zpoátku ve stoji, uvolnn, ruce dát v bok, trochu pedsunout bradu dopedu 2. snažit se o zadržení dechu - hlas se netvoí vydechnutím!!! 3. dlat pestávky mezi jednotlivým cviením 4. necviit, pokud má bolesti nebo je-li nachlazen 5. pi cviení zpoátku využívat bublinek ze sodovky, kterou vypije ped cviením zvuk podobný íhání se vybaví snáze 6. vyzkoušet, kdy se nejlépe podaí vybavit jícnový zvuk doporuuje se po snídani bhem dopoledne, ped obdem a po obd, mén asto se to daí ráno 7. nejdív zkoušet prodloužení zvuku Á nebo DÓ 8. po zvládnutí tohoto zvuku, postupovat podle cviení s více slabikami 9. pi dvouslabiných nebo víceslabiných slovech dávat draz (pízvuk) až na poslední slabiku 17

18 Cviení pro tvorbu jícnového hlasu 1. slabiky postupn zvuk prodlužovat DÓ nebo Á 2. dv slabiky: dodá, dudá, dudy, dada, dodo, dudu, podá, padá, pda, Áda, Eda, Edo deda, dede, dedo, didi, máma, táta, teta, bába, pepa, papá, pepo, pepu, pípa, pípu jedna, dva ti, tyi, pt, šest. deset, dvacet, ticet stodva, stoti.. 3. ti slabiky - pízvuk je na poslední slabice! dododu, dodáte, dudáte, podáte, pjdete, nedáte, autobus, jedna dv, padáme, padáte, potopa, dopij to, podej to, nepij to, potopit 4. tyi slabiky pízvuk je na konci! dodáte to, podáte to, nedáte to, dudáte to, na autobus, popovídat, pjdete tam, povíte to, jedna dva ti, dvacet jedna, dvacet tyi devadesát, osmdesát, sedmdesát, sto dvacet ti 5. pt slabik dodáte mi to, podáte mi to, nedáte mi to, nepjdete tam, nepovídejte, povídejte to, do autobusu, opakování, popovídat si, nedodáte to, nepodáte to 6. krátká vta - pízvuk je na konci! Dobrý den. Dobrý veer. Jak se máte? Co dláte? Mám se dobe. Jmenuji se. Dkuji Vám. Pijdete k nám? Koupil bych si. Dám si chleba. Co si pejete? Dkuji, nechci. PRAISLER, J. Klinika otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. 18

19 Chirurgická rehabilitace hlasu V dnešní dob se využívají protézy - jednocestné ventily, které vytváí spojku - tracheoezofageální shunt mezi tracheou a jícnem (obr. 13). Hlasová protéza je vyrobena z mkkého silikonu (obr. 10). Protézy zabraují zatékání potravy a slin. Protézy jsou oznaovány jako umlý hrtan. Hlas se vytváí ve stejných místech jako pi tvoení jícnového hlasu. Zdrojem proudu vzduchu, který rozkmitá jícnový svra, jsou plíce jako pi normální fonaci. Když chce pacient s protézou mluvit, nadechne se, piloží prst na tracheostoma, oteve ústa a pi výdechu mluví. Prst pi nádechu vždy uvolní. Vzduch z plic prochází protézou a nad jícnem se vytváí zvuk. (obr. 11) Zvuk pacient upravuje pomocí jazyka a rt. Hlas je dostaten silný a individuáln zabarvený. Pacient mže kontrolovat hlasitost, intonaci i délku vty. Protézu je teba mnit bhem 3 6 msíc. Pacient musí protézu dvakrát denn nkdy i astji istit speciálním kartákem. Péi mže doplnit použitím proplachovacího balónku. Pro doasné zamezení protékání tekutin protézou slouží zátka. Ke zlepšení komfortu slouží i mni tepla a vlhkosti, který mže snížit tvorbu hlenu a tracheostomická chlope (obr. 12, 13), která umožuje tvorbu hlasu bez pomoci rukou. Nejastji jsou u nás používané nízkoodporové hlasové protézy firmy Provox. Hlasové protézy nabízí i další firmy Blom-Singer, Panje, Groningen a Bivona. Nejvtším problémem životnosti hlasových protéz je bakteriální a mykotické osídlení jejich povrchu, jehož následkem dochází k poruše tsnosti uzavíracího ventilu protézy a následnému zatékáním tekutin a potravy do dýchacích cest. Úspšnost této rehabilitace hlasu je více než 80 %. Neúspšné použití hlasové protézy mže být zpsobeno vysokým naptím jícnového svrae, vytváením granulaní tkán u tracheálního otvoru nebo spontánní uzávr píštle. (Slavíek, 2004) 19

20 Obr. 10 Hlasová protéza Provox HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, 2005 Obr. 11 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy oznaení není jícen ale hltan THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

21 Obr. 12 Tracheostomická chlope THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2005 Obr. 13 Tvoení hlasu pomocí tracheostomické chlopn THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

22 Obr. 14 Tvoení hlasu pomocí hlasové protézy s chlopní HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB,

23 Použití elektrolaryngu (obr. 15) Pacientm, kteí se nemohou nauit jícnový hlas, je možné pomoci pístrojem elektrolaryngem. Pístroj vede zvuk pes stnu krní do hltanu - hypofaryngu. Pacient si elektrolarynx pikládá zevn na krk. Musí se nauit zacházet s pístrojem, správn ho pikládat na zevní krní stnu, spouštt pi ei a frázovat vty, aby e byla srozumitelná. Je teba také mnit i základní frekvenci a tak pizpsobit melodii mluvního projevu. Hlas je neosobní monotónní elektronický. Elektrolarynx v eské republice vyrábí firma Žemlika a je dodáván jako souprava obsahující nabíje s automatickou regulací nabíjecího naptí a dva kusy akumulátor. Cena elektrolarynxu se pohybuje kolem K, cena akumulátoru asi 700 K viz obr.16. Vše je pacientovi hrazeno ze zdravotního pojištní, elektrolarynx nejvýše do K a akumulátor do 700 K. Elektrolarynx pedepisuje foniatr, maximáln jeden kus za deset let, schvaluje revizní léka. Akumulátor také na základ pedepsání foniatrem jeden kus za dva roky. Garanní opravy zajišuje a hradí výrobce, další opravy elektrolaryngu hradí uživatel. K dispozici jsou také výrobky americké firmy Bivona, Servox INTON, SERVOX digital, COOPER-RAND, SolaTone, TruTone a jiné. Obr. 16 Elektrolarynx Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 23

24 Obr. 15 Tvoení hlasu pomocí elektrolaryngu HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, 2005 jícnová e hlasová protéza náhradní hlasové mechanismy elektrolarynx pseudošepot (bukání hlas) Obr. 17 Mentální mapa náhradní hlasové mechanismy 24

25 UltraVoice Plus (obr. 18) Novou možností je zaízení UltraVoice Plus, které prezentuje další možnost ei pro laryngektomované pacienty. Pedstavuje orální jednotku, která se vkládá do úst, penos zvuku je kontrolován radiovými vlnami. Radiové vlny penáší lidský hlas, který je reprodukován v ústech. Zvuk je tvoen v jednotce a má podobu mužského nebo ženského hlasu. Simuluje hlas normáln vznikající v hrtanu, je to významn pirozenjší a hlas je srozumitelnjší, než kdyby se tvoil v pídatné jednotce. Rádio obdrží signál z kontrolní jednotky a vede elektrický signál do reproduktoru. Pomocí zaízení UltraVoice Plus, lze zaít komunikovat ihned po vložení zaízení. Vtšinou pacient absolvuje krátký kurs u certifikovaného eového/jazykového specialisty. Obr. 18 UltraVoice Plus Technology that Imitates the Human Voice [online]. [cit ] Dostupné z WWW: < > 25

26 Šest tip pacientm pro lepší komunikaci 1. Než pacient zane s nkým hovoit, ml by ho upozornit, oslovit ho jménem nebo udlat nco, aby se na nho podíval. 2. Mluvit s druhým lovkem tváí v tvá. 3. Než zane mluvit, eliminovat hluk v prostedí, aby nemusel svoje sdlení opakovat. Jestliže to není možné, najít si ke komunikaci tišší místo. 4. íci své sdlení pímo naslouchajícímu. Pacient uruje, emu bude rozumt a co mu ekne. 5. Když pacient mluví nebo koní konverzaci s jinou osobou, dá další osob signál k zaátku rozhovoru. 6. Pacient by ml být trplivý k naslouchajícím. Ml by být trplivý sám k sob. Lidem, kteí se v dsledku tžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou eí, mže pomoci specializované Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci CAAK v Praze 26

27 5. EDUKANÍ LEKCE. 4 PSYCHICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY Vyrovnání se situací bhem a po léení rakoviny Je pirozené pro lovka mít strach, být znepokojený a smutný, když je postaven tváí v tvá rakovin a jejímu léení. Tyto pocity se mohou vyskytovat po diagnostice, ped a bhem léení, bhem hospitalizace, po návratu dom nebo kdykoliv. Jsou to asté, normální a pedvídatelné pocity. Vzhled pacienta mže být zmnn. Pacient se mže cítit zohyzdný/á. Co bylo díve jednoduché a automatické, jako dýchání, polykání a mluvení, nyní mže vyžadovat uení se novému zpsobu chování a dlání velkých zmn. Pacient mže cítit obrovskou a zdrcující zmnu ve svém život. Mže upadnout do deprese. Lidé se vyrovnávají s pocity ztráty, smutku a deprese rozdílnými zpsoby. Nkteí lidé íkají, že jim odvahu a sebevdomí dodává bytí s páteli nebo píbuznými. Jiní íkají, že jim pi pekonání jejich depresivních pocit pomohly návštvy bohoslužeb, tení povzbuzujících materiál, návrat do práce, dlání krátkých výlet nebo dobrovolníci. Za velice pínosné považují setkání s jinými lidmi, kteí prožili a pežili rakovinu. Nkteí lidé pišli na to, že když se jejich úsilím zlepšilo obtížné polykání nebo mluvení, jejich deprese se postupn zmírnila. Jestliže pacient nemže pemoci obtížné pocity deprese, je poteba aby si o tom promluvil s lékaem. Léka pedepíše antidepresiva nebo jiné léky, které pacientovi pomohou zbavit se intenzivních pocit smutku a jiných píznak deprese. Pacient musí vdt, že vyhledaná pomoc pi depresi je souást pée a pohyb vped. Navíc léka mže nemocnému doporuit specialistu, jako psychologa, psychiatra, kaplana, odborného nebo jiného terapeuta, který mu pomže pizpsobit se v obtížných, smutných a hrzu nahánjících situacích. (Thomas, 2005) Vytvote pátelskou atmosféru pi komunikaci i ošetování pacienta Navažte vztah dvry Zajistte si dostatek asu na komunikaci Naslouchejte pacientovi Dodržujte zásady optimální komunikace Zajistte kontakty s rodinou, páteli Povzbuzujte pacienta i jeho rodinu Podporujte sebedvru pacienta Motivujte pacienta Zajistte v pípad poteby pomoc psychologa, psychiatra, kaplana i ostatních len multidisciplinárního týmu 27

28 ošetující personál léka, foniatr, logoped pátelé rodina psycholog psychosociální pomoc dobrovolníci kaplan fyzioterapeut pacienti komunikující jícnovým hlasem psychiatr Obr. 19 Mentální mapa psychosociální pomoci 28

29 6. POUŽITÁ LITERATURA 1. Elektrolarynx Z-01 [online] [cit ] Dostupné z: 2. HEDBERG, T. The Provox System, Catalog Hörby, Sweden: Atos Medical AB, HYBÁŠEK, H.; VOKURKA, I. Otorinolaryngologie. Praha: Karolinum, ISBN CHROBOK, V.a kol. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetovatelská pée. Praha: Maxdorf, ISBN LUKÁŠ, J. a kol. Tracheostomie v intenzivní péi. Praha: Grada, Avicenum, ISBN MAREKOVÁ, J. Ošetovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Poruchy hlasu u dtí a dosplých základy anatomie a fyziologie hlasu, diagnostika, léba, reedukace a rehabilitace poruch hlasu. 2. peprac. vyd. Praha:UNITISK SLAVÍEK, A. Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii. Praha: SANQUIS, 2004,. 32, s isnn ŠPIRUDOVÁ, I. a kol. Multikulturní ošetovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN X. 10. Technology that Imitates the Human Voice [online]. [cit ] Dostupné z WWW: < >. 11. THOMAS, J. E., KEITH, R. L. The Speech and Swallowing Guidebook for People with Cancer of the Larynx or Tongue. 4. edition. New York: Thieme Medical Publishers,

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Problematika zdravotn sociální pée PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Celostní (holistický) pístup k lovku lovk jako bio-psycho-sociální entita Ekosystémové paradigma lovk a jeho prostedí Definice zdraví WHO

Více

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice,p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ODLEHOVACÍ SLUŽBA Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehovací služby Pomoc a podpora pi podávání jídla a pití Úkon je zaveden

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace:

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace: Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (3) by Biologie - Pátek, Únor 28, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-3/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Bar?a Plicní ventilace:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

8 Pílohy ", * * )$ (, ) -. $, $ ", $ ( 6 &()$ (,1 5 6 ()$ -.

8 Pílohy , * * )$ (, ) -. $, $ , $ ( 6 &()$ (,1 5 6 ()$ -. 8 Pílohy!"#$% &'( )*$(+ ", * * )$ (, ) -. $, $ ", $ ( /*) )0$",",#($"% 12'345 6 &()$ (,1 5 6 ()$ -. ! " ! " # $% &' ( ) * +, * - Název : Hospic na Svatém Kopeku Adresa: Sadové námstí 24, Olomouc, 772 00

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více