STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN"

Transkript

1 Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl pdpry: Knvergence Výzva k pdání nabídky na realizaci zakázky maléh rzsahu, která není veřejnu zakázku dle zákna č.137/2006 Sb. ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci PROJEKTU Technlgické centrum ORP a spisvé služby část I. a II. VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A. Identifikační údaje zadavatele Název: statutární měst Děčín Sídl: Mírvé náměstí 5, Děčín 4, IČ: Zastupené: Ing. Vladislavem Rašku, primátrem Kntaktní sba zadavatele: Ing. Tmáš Kejzlar, veducí dd. IT tel.: B. Název a ppis předmětu zakázky 1

2 Předmětem veřejné zakázky je zpracvání prjektvéh záměru, studie prveditelnsti a pdkladů pr pdání žádsti dtaci v rámci prjektu statutárníh města Děčín Technlgické centrum ORP a spisvé služby část I. a II.. Studii prveditelnsti budu předcházet 2 dkumenty, které jsu také sučástí pptávky a které budu klíčvým vstupem pr následující části samtné studie prveditelnsti: marketingvu technicku prvzně rganizační persnální finanční 1. Analýza pžadavků na zajištění služeb egon centra na ORP bude prváděna s hledem na ppis Technlgickéh centra bcí s rzšířenu půsbnstí v dkumentu Technlgická centra krajů a bcí s rzšířenu půsbnstí, včetně spisvých služeb (Kncept a výchdiska), v pslední platné verzi ke dni vyhlášení veřejné zakázky. Tent dkument je sučástí zadávací dkumentace předmětné zakázky. - Analýza zájmu bcí I. a II. stupně a zřizvaných a zalžených rganizací služby TC ORP Děčín. ppis řešení prjektu TC ORP Děčín na základě ppisu situace jedntlivých bcí v rzsahu pvinných a nepvinných služeb Pr vlastní úřad Pr vlastní zřízené a zalžené rganizace Pr bce správníh bvdu a jejich rganizace V analýze je nutn respektvat Stav HW a SW vybavení statutárním městem Děčín zřizvaných a zalžených rganizací Stav HW a SW vybavení bce I. a II. stupně a jejich rganizací Míra zájmu bce I. a II. stupně a jejich rganizací ve správním bvdu ORP Děčín využití služeb TC ORP - Analýza stávajícíh stavu existujícíh HW a SW relevantníh pr vznik TC ORP Analýza pžadavků na služby egon centra u zřizvaných a zalžených rganizací města Analýza pžadavků na služby egon centra v pvinném a nepvinném rzsahu Analýza dstupných technlgií virtualizace a dpručení jejich využití v TC ORP Děčín Analýza suvisejících prjektů a kapacit na území ORP Děčín (prjednat s primátrem služby pr škly evidence dcházky žáků apd., případně další služby pr bce GIS) Návrh ptřebných základních principů smluvních vazeb mezi zúčastněnými rganizacemi 2

3 2. Kncept egvernment služeb ve správním bvdu ORP Děčín Obsahem tht dkumentu bude prvedení kmpilace ICT a egvernment strategie na úrvní ORP Děčín, včetně definice vlivů a dpadů na řešení egon centra. Kmpilace výslednéh knceptu TC ORP Děčín Definice pririt dalšíh rzvje egvernment služeb ve správním bvdu ORP Děčín (strategie rzvje v území) Studie prveditelnsti musí být v suladu a splňvat veškeré pžadavky aktuální verze kntinuální výzvy 06 vyhlášené MV ČR v rámci IOP, Oblast pdpry 2.1 včetně všech přílh a musí respektvat strategický dkument Technlgická centra krajů a bcí s rzšířenu půsbnstí, včetně spisvých služeb (Kncept a výchdiska). Uvedené dkumenty jsu k dispzici na webvých stránkách MVČR. Sučástí tét zadávací dkumentace jsu přílhy: Seznam bcí ve správním bvdu ORP Děčín a jejich příspěvkvých rganizací Seznam příspěvkvých rganizací statutárníh města Děčín A. Předpkládaná hdnta zakázky bez DPH a platební pdmínky Předpkládaná hdnta zakázky bez DPH je ,- Kč. Zadavatel nebude pskytvat zálhy, suhrnná faktura bude vystavena při převzetí díla. Výše nabídkvé ceny musí být garantvána p celu dbu realizace. Zadavatel připuští překrčení výše nabídkvé ceny puze v suvislsti se změnu daňvých předpisů. B. Lhůta a míst pr pdání nabídky Nabídky mhu uchazeči dručit pštu na adresu: statutární měst Děčín, Mírvé nám. 5, Děčín 4, 40538, neb sbně na pdatelnu v zalepené bálce s značením VEŘEJNÁ ZAKÁZKA nabídka studie prveditelnsti TC ORP Děčín - NEOTVÍRAT v termínu d , 12:00 hd. Za kamžik převzetí nabídky zadavatelem je pvažván převzetí nabídky pdatelnu zadavatele. Úřední hdiny pdatelny jsu: pndělí, středa: úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 17:00 hd. 7:00 14:30 hd. C. Pžadavky na prkázání splnění kvalifikace dle zákna 137/2006 Sb. Kvalifikaci splní ddavatel, který prkáže splnění: Základních kvalifikačních předpkladů dle 53 zákna frmu čestnéh prhlášení Prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 Technických kvalifikačních předpkladů v rzsahu pdle 56, dst písm. a) předlžením seznamu nejméně pěti bdbných zakázek, s uvedením 3

4 kntaktních sb bjednatelů a rzsahu a dby pskytnutí, - písm. b) předlžením seznamu techniků, kteří se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, - písm. h) předlžením přehledu nástrjů či pmůcek, prvzních a technických zařízení, které bude mít ddavatel při plnění veřejné zakázky k dispzici. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá ddavatel v suladu s 57 zákna 137/2006 Sb. A. Hdntící kritéria a metda jejich hdncení Základním kritériem hdncení je stanvena eknmická výhdnst nabídky. Nabídkvá cena bez DPH váha 50% Způsb prvedení průzkumu váha 50% Ppis hdntících kriterií Nabídkvá cena nejnižší cena má nejvyšší pčet bdů (Výpčet bdvéh hdncení: nejnižší nabídka / hdncená nabídka * 100; získaná hdnta se redukuje vahu 0,5) Způsb prvedení průzkumu rzsah a způsb sběru infrmací d bcí a rganizací, pčet člvěkdnů na zpracvání studie nejvyšší pčet člvěkdnů má nejvyšší pčet bdů (Výpčet bdvéh hdncení: hdncená nabídka / nejvyšší nabídka * 100; získaná hdnta se redukuje vahu 0,5) A. Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky Zadavatel nepřipuští variantní řešení nabídky. Uchazeč je pvinen předlžit v nabídce návrh smluvy díl. Uchazečem předlžený návrh smluvy musí p bsahvé i frmální stránce bezvýhradně dpvídat veškerým pžadavkům uvedeným v zadávacích pdmínkách. V textu smluvy musí být uveden závazek ddavatele ddržvat pravidla publicity prjektu dle přílhy č. 4 výzvy 06, především pak uvádět na všech ddaných materiálech lga IOP a EU a text Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj. Sučástí smluvy bude i přílha Závazný harmngram zpracvání studie prveditelnsti. Návrh smluvy musí být předlžen i v elektrnické pdbě a t ve frmátu ODT neb DOC přilžený na CD/DVD splu s nabídku (viz bd J). B. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Uchazeči stanví celkvu nabídkvu cenu za kmpletní splnění veřejné zakázky v suladu se zadávací dkumentací, a t abslutní částku v českých krunách. Nabídkvá cena bude uvedena v členění: nabídkvá cena bez DPH samstatně DPH 4

5 nabídkvá cena včetně DPH Nabídkvá cena musí bsahvat cenění všech plžek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Sučástí sjednané ceny jsu tedy veškeré práce a ddávky, pplatky a jiné náklady nezbytné pr řádnu a úplnu realizaci díla včetně 2 dkumentů, které předcházejí vypracvání studie prveditelnsti a jsu ppsány v bdu B) tét výzvy. A. Dba a míst plnění zakázky Předpkládaný termín zahájení plnění: únr 2010 Předpkládaný termín uknčení plnění: Míst plnění : Obec s rzšířenu půsbnstí Děčín a její správní bvd B. Pkyny pr zpracvání nabídky Nabídka bude předlžena v českém jazyce v jednm riginále v elektrnické neb listinné pdbě, v jedné kpii v listinné pdbě a v jedné kpii v elektrnické pdbě na CD/DVD ve frmátu PDF. V případě riginálu v elektrnické pdbě musí být tent patřen kvalifikvaným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce ddavate.e Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Nabídka bude pdána na adrese pr pdání nabídek uvedené zadavatelem v známení zadávacíh řízení v uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je mžné nabídku pdle 71 dst. 6) zákna vrátit. Všechny listy nabídky budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu a nabídka bude zajištěna prti neprávněné manipulaci. Nabídka bude seřazena d těcht ddílů: Krycí list nabídky Obsah nabídky Prkázání kvalifikace Cenvá nabídka Seznam členů řešitelskéh týmu a jejich charakteristika (prfesní živtpis) Ppis způsbu prvedení průzkumu Závazný harmngram zpracvání studie včetně termínu dknčení Seznam referencí bdbných prjektů Návrh smluvy díl A. Míst a dba knání tevírání bálek Otevírání bálek je neveřejné. B. Infrmace výsledku výběrvéh řízení Uchazeči budu výsledku výběrvéh řízení infrmváni elektrnicky em s dručenku. 5

6 C. Další pdmínky zadavatele Nabídky, které nesplní pdmínky tét výzvy, budu z hdncení vyřazeny. Zadavatel má práv změnit pdmínky neb zrušit výběrvé řízení dle pdmínek článku 12 přílhy č. 7 Příručky pr žadatele Výzvy 06. Žádný z uchazečů ani ve výše uvedených případech nárk na náhradu nákladů spjených s vypracváním a pdáním nabídky. Zhtvitel je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbží neb služeb z veřejných výdajů. Zhtvitel je pvinen archivvat riginální vyhtvení smluvy včetně jejích ddatků, riginály účetních dkladů a dalších dkladů vztahujících se k realizaci předmětu smluvy p dbu 10 let d jejíh zániku, minimálně však d rku P tut dbu je zhtvitel pvinen umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektů prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním tét smluvy. Datum: Ing. Petr Hdbď veducí dbru prvzníh a rganizačníh 6

7 Přílha č. 1 Seznam bcí ve správním bvdu ORP Děčín a jejich příspěvkvých rganizací Obec Arnltice Benešv n.pl. Bynvec Česká Kamenice Dbkvice Dbrná Dlní Habartice Františkv n. Pl. Heřmanv Hrní Habartice Hřensk Huntířv Janv Jánská Jetřichvice Jílvé Kámen Kunratice Kytlice Labská Stráň Ludvíkvice Malá Veleň Malšvice Markvartice Melbrtice Růţvá Srbská Kamenice Starý Šachv Těchlvice Valkeřice Velká Bukvina Verneřice Veselé Příspěvkvá rg. Mateřská škla Arnltice Základní škla a Mateřská škla Benešv nad Plučnicí Šklní jídelna Benešv nad Plučnicí Sluţby města Benešv nad Plučnicí Centrum dětí a mládeţe Dmv pr seniry a pečvatelská sluţba - Česká Kamenice Dům kultury a kin Správa lesů města Česká Kamenice Mateřská škla Česká Kamenice Mateřská škla Základní umělecká škla Česká Kamenice Základní škla T.G. Masaryka Česká Kamenice Základní škla Dbkvice Základní škla a Mateřská škla Dlní Habartice Základní a mateřská škla Heřmanv Mateřská škla Hrní Habartice Základní a mateřská škla Huntířv Mateřská škla Janv Základní škla a Mateřská škla Jetřichvice Základní škla a mateřská škla Jílvé Mateřská škla Jílvé Základní a mateřská škla Ludvíkvice Mateřská škla Malá Veleň Základní škla Malšvice Základní škla a Mateřská škla Markvartice Mateřská škla Těchlvice Základní škla a Mateřská škla Verneřice 7

8 Přílha č. 2 Seznam příspěvkvých rganizací statutárníh města Děčín Lesní úřad Děčín Z Děčín - Pastýřská stěna Centrum sciálních sluţeb Děčín Zámek Děčín Městská knihvna Městské divadl Děčín Mateřská škla - Riegrva Mateřská škla - Phraniční Mateřská škla - Lilivá Mateřská škla - Tylva Mateřská škla - Klstermannva Mateřská škla - Mskevská Mateřská škla - Krásný Studenec Základní škla - Májvá - Bletice Mateřská škla - Dluhá Mateřská škla - Brvskéh Základní škla a Mateřská škla - Březvá Základní škla - Kmenskéh Základní škla Hudečkva Šklní druţina Sládkva Základní a Mateřská škla Šklní - Ţelenice Šklní jídelna - Ţelenice Mateřská škla Šklní - Ţelenice Mateřská škla Weberva Mateřská škla Rudlfva Základní a Mateřská škla Šklní -Vjanva Mateřská škla - Saská Mateřská škla a šklní jídelna Jalůvčí Základní škla a šklní druţina - Sv.Čecha - Jalůvčí Základní a Mateřská škla Na Pěšině Základní a Mateřská škla Ksmnautů Základní škla Míru - Bletice Základní škla Kamenická Základní škla Dr. Mirslava Tyrše - Vrchlickéh Základní škla Máchv Mateřská škla Máchv Mateřská škla Rakvnická Základní škla Bezručva MŠ,druţina a jídelna-chmelnická-vilsnice Základní škla Na Stráni Šklní jídelna - Sládkva Šklní jídelna - Jungmannva DDM Teplická DDM Březiny DDM Bletice Děčínská sprtvní 8

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více