Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (IISSP) nadlimitní veřejná zakázka zadávaná veřejným zadavatelem (dále jen zadávací dkumentace ) Česká republika Ministerstv financí se sídlem Letenská 15, Praha 1 IČ: Stránka 1 z 23

2 Obsah 1. SPECIFIKACE ZADAVATELE... 4 Zadavatel ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Způsb zadání veřejné zakázky Dba plnění Míst plnění PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Stávající stav Účel Veřejné zakázky Předmět Veřejné zakázky PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Obecná ustanvení prkazvání splnění kvalifikace Prkazvání kvalifikace prstřednictvím subddavatele Prkazvání kvalifikace v případě splečné nabídky Prkazvání kvalifikace zahraničním uchazečem Prkazvání kvalifikace prstřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů Dba prkazvání splnění kvalifikace KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Pžadavky na prkázání kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmická a finanční způsbilst Technické kvalifikační předpklady JISTOTA Jistta a její výše Frma pskytnutí jistty Způsb dlžení pskytnutí jistty Vrácení jistty NÁVRH SMLOUVY Smluva OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchdní pdmínky Platební pdmínky Stránka 2 z 23

3 9. NABÍDKOVÁ CENA A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Pdmínky překrčení nabídkvé ceny HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hdntící kritéria Nabídkvá cena Metdika prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP Reakční dby na pžadavky v rámci služeb Způsb celkvéh hdncení POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Obsahvé členění a frma zpracvání nabídky PODÁVÁNÍ NABÍDEK Způsb pdávání nabídek Dručení nabídek Míst pr pdání nabídek a ptvrzení převzetí LHŮTY, MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pr pdání nabídek Zadávací lhůta Míst a termín tevírání bálek Účast na tvírání bálek POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Žádst pskytnutí ddatečných infrmací Pskytnutí ddatečných infrmací Zadavatelem DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Opční práv Pžadavky na pčet a varianty nabídek Pskytnutí zadávací dkumentace PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Seznam přílh Stránka 3 z 23

4 1. SPECIFIKACE ZADAVATELE Zadavatel Název: Česká republika Ministerstv financí Sídl: P.O.BOX 77, Letenská 15, Praha 1 IČ: Jejímž jménem jedná: ministr Ing. Jan Fischer, CSc. Pvěřená sba: Ing. Stanislav Sluka (zmcněn k vyknávání funkce zadavatele) Tel.: E mail: Kntaktní sba: Ing. Jana Dušánkvá Tel.: E mail: (dále jen Zadavatel neb MF ) Stránka 4 z 23

5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 2.1. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky. Zadavatelem předpkládaná hdnta veřejné zakázky činí , Kč (slvy: dvě stě třicet miliónů krun českých) bez DPH. Zadavatel si sučasně vyhrazuje, že nabídkvá cena za plnění celéh předmětu tét veřejné zakázky, zahrnující služby paušální a služby bjednávané, nepřekrčí předpkládanu hdntu tét veřejné zakázky uvedenu výše. Překrčí li nabídkvá cena předpkládanu hdntu tét veřejné zakázky, bude t pvažván za nesplnění zadávacích pdmínek stanvených Zadavatelem a za důvd pr vyřazení takvé nabídky z psuzení a hdncení. Výše pčníh práva činí , Kč (slvy: šedesát devět miliónů krun českých) bez DPH. Předpkládaná hdnta tét veřejné zakázky včetně pčníh práva tedy činí , Kč (slvy: dvě stě devadesát devět miliónů krun českých) bez DPH Způsb zadání veřejné zakázky. Tat veřejná zakázka je zadávána v tevřeném řízení dle ustanvení 27 ZVZ (dále jen Veřejná zakázka ), a t za účelem uzavření smluvy pskytvání služeb blíže specifikvaných dále v tét zadávací dkumentaci (dále jen Smluva ). Smluva bude uzavřena s jedním vybraným uchazečem, který pdal na Veřejnu zakázku nabídku, která byla na základě prvedenéh hdncení dle hdntících kritérií uvedených v článku 10 tét zadávací dkumentace vybrána jak nejvhdnější Dba plnění. Veřejná zakázka bude vybraným uchazečem plněna p dbu 18 měsíců, a t d kamžiku nabytí účinnsti Smluvy, přičemž Zadavatel si vyhrazuje mžnst využít pčníh práva na další plnění v trvání 6 měsíců (blíže viz dst tét zadávací dkumentace) Míst plnění. Místem plnění Veřejné zakázky je sídl Zadavatele, případně jiné míst v rámci ČR určené Zadavatelem. Bližší specifikace místa plnění tét veřejné zakázky je bsažena v závazném návrhu Smluvy v Přílze č. 3 tét zadávací dkumentace. 3. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Stávající stav. Zadavatel v suladu se standardy předepsanými a bvyklými v Evrpské unii prvzuje infrmační systém s názvem Integrvaný infrmační systém Státní pkladny (dále jen IISSP ), služící ke správě a evidenci v blasti nakládání s peněžními prstředky veřejné správy. Smyslem prvzvání IISSP je efektivní a transparentní řízení veřejných financí, zejména pak pdpra a realizace prcesů a činnstí Státní pkladny spčívající v adresném plánvání, evidenci a realizaci příjmů a výdajů státu, investičním, neinvestičním i finančním účtvání majetku státu, kamžitém účetním zachycení jakéhkli phybu při nakládání s aktivy a pasivy státu, zavedení autmatizvaných finančních a řídících kntrl při vynakládání Stránka 5 z 23

6 prstředků státníh rzpčtu a dále ve výkaznictví hspdaření státu. Vše plně autmatizvaně a v reálném čase. Bližší specifikace stávajícíh IISSP je uvedena v Přílze č. 1 tét zadávací dkumentace Účel Veřejné zakázky. Účelem Veřejné zakázky je zajistit p dbu realizace tét Veřejné zakázky pravidelnu pdpru prvzu IISSP tak, aby nedšl k hržení jeh bezprblémvéh a řádnéh prvzvání, jakžt klíčvéh systému veřejné správy. Zásadnímu významu tht systému jsu přizpůsbeny i zadávací pdmínky, které kladu důraz na t, aby předmět Veřejné zakázky plnil ddavatel, který svědčí svu dbrnst a dluhdbu stabilitu nezbytnu pr zajištění řádnéh plnění Veřejné zakázky Předmět Veřejné zakázky. Předmětem tét Veřejné zakázky je zajištění služeb pdpry prvzu IISSP, a t p dbu realizace tét Veřejné zakázky (18 měsíců, s mžnstí využití pce na dalších 6 měsíců). Pptávané služby vycházejí ze stávajícíh stavu a jsu ppsány v Přílze č. 1 závaznéh návrhu Smluvy tvřícíh Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace. Zadavatel v průběhu plnění Veřejné zakázky předpkládá i prvedení migrace na nvu verzi prduktů platfrmy SAP. 4. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 4.1. Obecná ustanvení prkazvání splnění kvalifikace. Uchazeč je pvinen v suladu s ustanvením 50 a násl. ZVZ prkázat splnění kvalifikace, která je předpkladem hdncení nabídek. Uchazeč prkazuje splnění kvalifikace prstými kpiemi pžadvaných dkumentů. Je li Zadavatelem vyžadván čestné prhlášení, musí takvé prhlášení bsahvat Zadavatelem pžadvané údaje a musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče; v případě pdpisu jinu sbu musí být zmcnění tét sby sučástí dkladů, kterými uchazeč prkazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těcht pdmínek psudí Zadavatel jak nesplnění kvalifikace s následkem vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. Pkud jsu jakékliv dkumenty služící k prkazvání splnění kvalifikace předkládány v jiném než českém či slvenském jazyce, budu takvé dkumenty v nabídce dplněny jejich úředně věřený překlad Prkazvání kvalifikace prstřednictvím subddavatele. Pkud není uchazeč schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané Zadavatelem pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Na prkazvání splnění kvalifikace prstřednictvím subddavatele se pužije ustanvení 51 dst. 4 ZVZ Prkazvání kvalifikace v případě splečné nabídky. Má li být předmět Veřejné zakázky plněn něklika ddavateli splečně, a pkud za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 50 dst. 1 písm. a) ZVZ a prfesníh Stránka 6 z 23

7 kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) ZVZ v plném rzsahu. Splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prkázat všichni ddavatelé splečně. V případě prkazvání splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prstřednictvím subddavatele se 51 dst. 4 ZVZ pužije bdbně. V případě, že má být předmět Veřejné zakázky plněn splečně něklika ddavateli, jsu pvinni předlžit sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu uvedenu v 51 dst. 6 ZVZ Prkazvání kvalifikace zahraničním uchazečem. Zahraniční uchazeč prkazuje splnění kvalifikace dle ustanvení 51 dst. 7 ZVZ Prkazvání kvalifikace prstřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikvaných ddavatelů (viz ustanvení 125 a násl. ZVZ) mhu prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů a prfesních kvalifikačních předpkladů výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, který k pslednímu dni, k němuž má být prkázán splnění kvalifikace, není starší než 90 kalendářních dnů, a t v rzsahu ve výpise uvedených údajů a pžadavků Zadavatele k prkázání splnění příslušné kvalifikace pr tut Veřejnu zakázku Dba prkazvání splnění kvalifikace. Veškeré infrmace a dklady prkazující splnění kvalifikace je uchazeč (ddavatel) pvinen prkázat ve lhůtě pr pdání nabídek stanvené v článku 13.1 tét zadávací dkumentace. 5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 5.1. Pžadavky na prkázání kvalifikace. Zadavatel pžaduje, aby uchazeči Veřejnu zakázku ve své nabídce předlžili dklady prkazující splnění kvalifikačních předpkladů dle 50 dst. 1 písm. a) až d) ZVZ, jak jsu tyt vymezeny dále v článku 5 tét zadávací dkumentace Základní kvalifikační předpklady. Základní kvalifikační předpklady splní ddavatel: i) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí Stránka 7 z 23

8 ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, ii) iii) iv) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, v) který není v likvidaci, vi) vii) viii) ix) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, x) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu. Uchazeč k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů uvedených výše předlží: k prkázání kvalifikačníh předpkladu dle bdu 5.2. písm. i) a ii) výše výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. k prkázání kvalifikačníh předpkladu dle bdu 5.2. písm. vi) výše ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestné prhlášení, které nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Stránka 8 z 23

9 k prkázání kvalifikačníh předpkladu dle bdu 5.2. písm. viii) výše ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce, které nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. statní základní kvalifikační předpklady uvedené v bdu 5.2. písm. iii) až v), vii) a ix) až x) prkáže uchazeč čestným prhlášením, z jehž bsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpklady. Čestná prhlášení nesmí být ke dni pdání nabídky starší 90 kalendářních dnů Prfesní kvalifikační předpklady. Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže ddavatel, který předlží: i) výpis z bchdníh rejstříku či výpis z jiné bdbné evidence, ve které je zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni pdání nabídky, ii) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci ne starší 90 kalendářních dnů ke dni pdání nabídky Eknmická a finanční způsbilst. K prkázání splnění eknmické a finanční způsbilsti uchazeče pžaduje Zadavatel v suladu s ustanvením 50 dst. 1 písm. c) ZVZ předlžení čestnéh prhlášení, ve kterém uchazeč čestně prhlásí, že je eknmicky a finančně způsbilý splnit Veřejnu zakázku Technické kvalifikační předpklady. K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů uchazeče pr plnění Veřejné zakázky Zadavatel pžaduje splnění následujících technických kvalifikačních předpkladů: i) Seznam alespň pěti (5) významných služeb pskytnutých uchazečem v psledních třech (3) letech s uvedením jejich rzsahu, dby pskytnutí a názvu bjednatele, jemuž byly služby pskytnuty. Za významnu službu se pvažuje takvá služba, pskytnutá pr zadavatele (ve smyslu ustanvení 2 dst. 1 ZVZ) neb jinu sbu, v blasti ICT, jejíž finanční bjem (tj. finanční příjem ddavatele za pskytnutí tét služby) činil alespň 40 mil. Kč bez DPH za bdbí jednh kalendářníh rku (dále jen Významná služba ). Významnu službu v blasti ICT se rzumí služba, týkající se předmětu plnění tht zadávacíh řízení neb s ním suvisející, tj. služba spčívající v pdpře, údržbě neb implementaci kmplexníh infrmačníh systému, přičemž Zadavatel pžaduje, aby z předlženéh seznamu Významných služeb a předlžených svědčení vyplýval, že: a) hdnta plnění minimálně dvu (2) z Významných služeb činila alespň 150 mil. Kč bez DPH, b) předmětem plnění alespň tří (3) z Významných služeb byla implementace a/neb pdpra a údržba infrmačníh systému na platfrmě SAP, c) sučástí alespň jedné (1) z Významných služeb byla implementace systému na platfrmě SAP pr více jak 1000 uživatelů a s hdntu plnění alespň 100 mil. Kč pr zadavatele, který je v rámci své činnsti vázán záknem č. 218/2000 Sb., Stránka 9 z 23

10 rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, d) sučástí předmětu plnění pskytvanéh ddavatelem nejméně jedné (1) takvé významné služby byl také pskytvání služeb migrace infrmačníh systému na nvu verzi prduktů platfrmy SAP. Zadavatel stanví, že pr splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle bdu 5.5. i) tét zadávací dkumentace pžaduje předlžení seznamu Významných služeb, který musí být ve vztahu k jedntlivým Významným službám dlžen svědčením pskytnutí Významné služby. V případě, že Významná služba byla pskytnuta jiné sbě než veřejnému zadavateli a nebude li mžné získat svědčení d něj z důvdů na straně tét jiné sby, ptm uchazeč prkáže splnění tht kvalifikačníh předpkladu předlžením smluvy a dklady uskutečnění plnění ddavatele. Ppis služby by tedy měl být dstatečně přesný, aby umžnil psuzení, zda dkládaná služba je z hlediska věcnéh plnění skutečně Významnu službu. Seznam Významných služeb by měl být vypracván ve frmě dpvídající vzrvé tabulce, která tvří Přílhu č. 6 tét zadávací dkumentace. Uchazeč musí k Významným službám pskytnut veškeré údaje pžadvané ve vzrvé tabulce, která tvří přílhu č. 6 tét zadávací dkumentace. ii) K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pžaduje Zadavatel dále, aby uchazeč předlžil, v suladu s ustanvením 56 dst. 2 písm. b) ZVZ a dále v suladu s ustanvením 56 dst. 2 písm. e) ZVZ, seznam specialistů, kteří se budu pdílet na plnění Veřejné zakázky, bez hledu na t, zda se jedná zaměstnance uchazeče neb sby v jiném vztahu k uchazeči. Zadavatel pžaduje, aby tým specialistů sestával z: Minimálně 25 dbrných specialistů, přičemž: 1) všichni uvedení dbrní specialisté musí mít prkazatelné zkušensti s prjektem implementace, pdpry neb údržby infrmačníh systému na platfrmě SAP; 2) všichni uvedení dbrní specialisté musí mít schpnst bezprblémvé kmunikace v českém jazyce slvem i písmem; 3) navíc pr rli Veducíh prjektu Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; je držitelem mezinárdně uznávanéh certifikátu z blasti prjektvéh řízení PMP (Prject Management Prfessinal), PRINCE2, neb ekvivalentu uvedených certifikátů d jiné akreditvané sby; se pdílel v rli veducíh prjektu na minimálně třech (3) prjektech, jejichž předmětem byla implementace a/neb pdpra a údržba infrmačníh systému na platfrmě SAP, přičemž finanční hdnta alespň 1 takvéh prjektu činila nejméně 40 mil. Kč bez DPH a Stránka 10 z 23

11 finanční hdnta každéh z alespň 2 dalších prjektů činila nejméně 20 mil. Kč bez DPH; se pdílel v rli veducíh prjektu na minimálně jedné z referenčních významných služeb; 4) navíc pr rli Prcesníh architekta Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; dispnuje znalstí prcesů účetnictví a rzpčetnictví rganizací, které jsu v rámci své činnsti vázány záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel v rli prcesníh architekta (metdika, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně třech (3) prjektech, jejichž předmětem byla implementace a/neb pdpra a údržba infrmačníh systému na platfrmě SAP, přičemž finanční hdnta alespň 1 takvéh prjektu činila nejméně 40 mil. Kč bez DPH a finanční hdnta každéh z alespň 2 dalších prjektů činila nejméně 20 mil. Kč bez DPH; se pdílel v rli prcesníh architekta (metdika, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně jednm (1) prjektu, který byl realizván na platfrmě SAP a jehž sučástí byl řešení prcesů účetnictví a/neb rzpčetnictví pr zadavatele, který je v rámci své činnsti vázán záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel na minimálně jedné (1) z referenčních významných služeb; 5) navíc pr rli Metdika účetnictví Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání eknmickéh směru; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; dispnuje znalstí prcesů účetnictví rganizací, které jsu v rámci své činnsti vázány záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel v rli metdika účetnictví (ppř. business architekta, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně dvu (2) prjektech, jejichž předmětem byla implementace a/neb pdpra a údržba infrmačníh systému na platfrmě SAP, přičemž finanční hdnta alespň 1 takvéh prjektu činila nejméně 40 mil. Kč bez DPH a finanční hdnta dalšíh prjektu činila nejméně 20 mil. Kč bez DPH; se pdílel v rli metdika účetnictví (ppř. business architekta, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně jednm (1) prjektu, který byl realizván na platfrmě SAP a jehž sučástí byl řešení prblematiky účetnictví pr zadavatele, který je v rámci své činnsti Stránka 11 z 23

12 vázán záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel na minimálně jedné z referenčních významných služeb; 6) navíc pr rli Metdika rzpčtu Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání eknmickéh směru; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; dispnuje prkazatelnu znalstí metdiky rzpčetnictví rganizací, které jsu v rámci své činnsti vázány záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel v rli metdika rzpčtu (ppř. business architekta, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně dvu (2) prjektech, jejichž předmětem byla implementace a/neb pdpra a údržba infrmačníh systému na platfrmě SAP, přičemž finanční hdnta alespň 1 takvéh prjektu činila nejméně 50 mil. Kč bez DPH a finanční hdnta dalšíh prjektu činila nejméně 20 mil. Kč bez DPH; se pdílel v rli metdika rzpčtu (ppř. business architekta, prcesníh specialisty, knzultanta) na minimálně jednm (1) prjektu, který byl realizván na platfrmě SAP a jehž sučástí byl řešení prblematiky rzpčtu rganizací, které jsu v rámci své činnsti vázány záknem č. 218/2000 Sb. rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; se pdílel se na minimálně jedné z referenčních významných služeb; 7) navíc pr rli Technickéh architekta Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; je držitelem certifikátu SAP NWSA (NetWeaver Slutin Architect); dispnuje znalstmi platfrmy SAP, především pak SAP ERP, SAP NetWeaver BI, IDM, EP, PI; má zkušenst s minimálně jedním (1) prjektem jehž sučástí byl upgrade/a migrace na nvu verzi prduktů platfrmy SAP; se pdílel v rli architekta (ppř. technickéh specialisty) na minimálně třech (3) prjektech, jejichž sučástí byla implementace a/neb pdpra prvzu infrmačníh systému na platfrmě SAP přičemž finanční hdnta alespň 1 takvéh prjektu činila nejméně 50 mil. Kč bez DPH a finanční hdnta každéh z alespň 2 dalších prjektů činila nejméně 20 mil. Kč bez DPH; se pdílel v rli architekta na minimálně jedné z referenčních významných služeb; Stránka 12 z 23

13 8) navíc pr rli Garant bezpečnsti Zadavatel pžaduje specialistu, který: má uknčené vyskšklské vzdělání; má minimálně 5 let praxe v blasti ICT; je držitelem mezinárdně uznávanéh certifikátu: ISMS auditr (Lead auditr, Internal auditr) neb ISO27001 Lead auditr neb CISA (Infrmatin Security Auditr) neb ekvivalentu uvedených certifikátů d jiné akreditvané autrity; má minimálně 2 praktické zkušensti v blasti bezpečnstních prjektů pstavených na některém ze standardů, např. ISO 13335, ISO 17799/ISO 27002, ISO 27001, ISO 21827, ITIL, ISM3 apd. Splnění technických kvalifikačních předpkladů dle bdu 5.5. ii) tét zadávací dkumentace uchazeč prkáže předlžením seznamu specialistů splu s prfesním živtpisem každéh specialisty, ze kteréh vyplývá splnění výše uvedených pžadavků. Přílhu seznamu specialistů budu prfesní živtpisy všech členů týmu, kpie dkumentů prkazující pžadvané vzdělání u jedntlivých specialistů a kpie dkumentů/certifikátů/referenčních listin pžadvaných dle bdu 5.5 ii) tét zadávací dkumentace. Prfesní živtpis každéh člena týmu bude bsahvat alespň následující údaje: a) jmén a příjmení člena týmu; b) infrmaci zaměstnavateli člena týmu neb IČ člena týmu (jde li OSVČ); c) dsažené vzdělání (kpie dkladu dsaženém vzdělání bude přílhu živtpisu); d) ppis funkce člena týmu a jeh pzice při plnění Veřejné zakázky; e) přehled prfesní praxe splnění pžadavků Zadavatele na délku minimálně pžadvané praxe (včetně uvedení pzic), splu s uvedením knkrétních prjektů, na nichž se příslušný člen týmu přím pdílel (včetně uvedení pzic); f) získané certifikace (v případě, že Zadavatel u příslušnéh člena týmu pžaduje určitu certifikaci, bude kpie certifikátu/ů přílhu živtpisu); g) dbrná způsbilst splnění pžadavků Zadavatele v pdbě předlžení pžadvaných certifikátů; h) prhlášení člena týmu, že je schpen bezprblémvé kmunikace v českém jazyce slvem i písmem. Uchazeč je pvinen k prfesním živtpisům připjit čestné prhlášení pdepsané uchazečem tm, že v nich bsažené údaje jsu úplné a pravdivé. Uchazeč je pvinen specialisty výše uvedené v dst. 5.5 bd ii) tét zadávací dkumentace uvést jak členy realizačníh týmu v Přílze č. 6 závaznéh návrhu smluvy, který tvří Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace. Stránka 13 z 23

14 Zadavatel upzrňuje uchazeče, že sučástí nabídky musí dle pžadavků stanvených v tét Zadávací dkumentaci být rvněž seznam dkumentů, kterými uchazeč prkazuje splnění technických kvalifikačních předpkladů. Blíže k náležitstem uvedenéh seznamu viz. bd 12.1 Zadávací dkumentace. 6. JISTOTA 6.1. Jistta a její výše. Uchazeč je pvinen k zajištění plnění svých pvinnstí vyplývajících z účasti v tmt Zadávacím řízení pskytnut Zadavateli nejpzději s pdáním nabídky jisttu ve výši , Kč (slvy: čtyři milióny krun českých) a dlžit pskytnutí jistty v nabídce Frma pskytnutí jistty. Uchazeč pskytne jisttu: i) ve frmě bezpdmínečné a nedvlatelné bankvní záruky vystavené ve prspěch Zadavatele s platnstí d knce zadávací lhůty, ze které musí jednznačně vyplývat, že banka pskytne Zadavateli plnění na základě první výzvy Zadavatele bsahující sdělení, že Uchazeč prušil pvinnsti suvisející s jeh účastí v zadávacím řízení, tj. nastaly pdmínky předvídané v ustanvení 67 dst. 7 ZVZ; ii) ve frmě pjištění záruky v suladu s ustanvením 67 ZVZ neb iii) ve frmě slžení peněžní částky na bankvní účet Zadavatele čísl:, /7100 s variabilním symblem , přičemž peněžní částka musí být připsána na účet Zadavatele nejpzději v den předcházející dni tevírání bálek Způsb dlžení pskytnutí jistty. V případě jistty pskytnuté způsbem pdle článku 6.2 bdu i) tét zadávací dkumentace, tj. frmu bankvní záruky, se za dklad pvažuje písemné prhlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči Zadavateli jak věřiteli nedvlatelnu záruku na celu pžadvanu částku jistty. Zárveň musí záruční listina stanvit závazek peněž níh ústavu vyplatit Zadavateli jak věřiteli bez dkladu a bez námitek celu částku vedenu jak nedvlatelnu záruku p bdržení první výzvy. Záruční listina musí mít platnst p celu dbu zadávací lhůty. V případě jistty ve frmě bankvní záruky předlží Uchazeč riginál záruční listiny přím ve své nabídce, a t v tzv. eurflii, která bude pevně spjená s nabídku, avšak riginál záruční listiny bude z tzv. eurflie vyjímatelný. Sučástí nabídky bude vedle riginálu záruční listiny též její prstá kpie. V případě jistty pskytnuté způsbem pdle článku 6.2 bdu ii) tét zadávací dkumentace, tj. frmu pjištění záruky se za dklad pvažuje písemné prhlášení pjistitele v záruční listině bsahující závazek vyplatit Zadavateli, za pdmínek stanvených v 67 dst. 7 ZVZ, pjistné plnění. V případě jistty pskytnuté frmu pjištění záruky musí být pjistná smluva uzavřena tak, že pjištěným je Uchazeč a právněnu sbu, která má práv na pjistné plnění, je Zadavatel. Uchazeč je pvinen zajistit platnst pjištění záruky p celu dbu zadávací lhůty. Uchazeč předlží riginál záruční listiny přím ve své nabídce, a t v tzv. eurflie, která bude pevně spjená s nabídku, avšak riginál záruční listiny bude z tzv. eurflie vyjímatelný. Sučástí nabídky bude vedle riginálu záruční listiny též její prstá kpie. Stránka 14 z 23

15 V případě pskytnutí jistty způsbem pdle článku 6.2. bdu iii) tét zadávací dkumentace uvede Uchazeč v nabídce identifikační údaje pr bankvní účet, na který pžaduje prvést uvlnění jistty. Sučástí nabídky bude dklad uskutečněném bankvním převdu, tj. dkument banky, ve kterém banka ptvrdí, že danéh dne nedvlatelně zúčtvala z příkazu Uchazeče a k tíži jeh účtu ve prspěch účtu Zadavatele pžadvanu částku. K zúčtvání musí v takvém případě djít nejpzději v den předcházející dni tevírání bálek Vrácení jistty. Jistta bude vrácena, ppřípadě připadne Zadavateli na základě skutečnstí předpkládaných v ustanvení 67 ZVZ. 7. NÁVRH SMLOUVY Smluva. Zadavatel přikládá v Přílze č. 3 tét zadávací dkumentace závazný návrh Smluvy, včetně jejích přílh, který bsahuje závaznu úpravu smluvních pdmínek realizace předmětu Veřejné zakázky. Uchazeč předlží v rámci své nabídky jak návrh smluvy tent text Smluvy dplněný puze na místech, které jsu takt výslvně vyznačeny. Návrh Smluvy je pr uchazeče závazný a musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Pkud uchazeč nepředlží návrh Smluvy s pdpisem sby právněné jednat jménem či za uchazeče či předlží návrh Smluvy, který bude dplněn v rzpru s tímt článkem 7. tét zadávací dkumentace, bude nabídka c d bsahu psuzvána jak neúplná a hdntící kmise pdle 71 dst. 11 ZVZ nabídku vyřadí a Zadavatel uchazeče bezdkladně vylučí z další účasti v zadávacím řízení. 8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1. Obchdní pdmínky. Obchdní pdmínky Veřejné zakázky jsu uvedeny v závazném návrhu Smluvy, který tvří Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace Platební pdmínky. Platební pdmínky Veřejné zakázky jsu specifikvány v závazném návrhu Smluvy, který tvří Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace. 9. NABÍDKOVÁ CENA A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ 9.1. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Uchazeč v rámci své nabídky uvede nabídkvu cenu za plnění celéh předmětu Veřejné zakázky bez využití pčníh práva, tj. pskytvání pdpry prvzu IISSP p dbu 18 měsíců, jak je ppsán v tét zadávací dkumentaci a jejích přílhách. Stránka 15 z 23

16 Uchazeč předlží nabídkvu cenu bez DPH, výši DPH a nabídkvu cenu včetně DPH, a t v dalším členění dle tabulek, jejíž vzry Zadavatel předkládá níže. Vyplněné tabulky uchazeč ve své nabídce předlží na samstatném listě. Nabídkvá cena za plnění předmětu veřejné zakázky, tj. částka představující sučet ceny dle Tabulky č. 2 pr Paušální služby a celkvé ceny za předpkládaný pčet člvěkdnů dle Tabulky č. 3 pr pskytnutí Objednávaných služeb, tedy činí: Nabídkvá cena bez DPH Výše DPH (21 %) Nabídkvá cena včetně DPH Nabídkvá cena za plnění předmětu Veřejné zakázky [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] Tabulka č. 1 Nabídkvá cena Cena za Paušální služby: Služba Paušální služby Paušální cena za 1 kalendářní měsíc v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Cena za 18 kalendářních měsíců v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Výše DPH Výše DPH v Kč 21 [DOPLNÍ UCHAZEČ] Tabulka č. 2 cena za Paušální služby Cena za 18 kalendářních měsíců v Kč včetně DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Cena za Objednávané služby: Rle Člen realizačníh týmu nezahrnutý v Paušálních službách Cena za jeden člvěkden v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Výše DPH Předpkládaný pčet bjednávaných člvěkdnů Tabulka č. 3 cena za Objednávané služby Cena za předpkládaný pčet člvěkdnů v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Cena za předpkládaný pčet člvěkdnů v Kč včetně DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] 9.2. Pdmínky překrčení nabídkvé ceny. Nabídkvá cena uvedena uchazečem v nabídce (tabulce) dle bdu 9.1 zadávací dkumentace bude stanvena, při ddržení čerpání jedntlivých služeb předpkládanéh v zadávací dkumentaci, jak cena nejvýše přípustná. Všechny (i) ceny za pskytvání Paušálních služeb a (ii) ceny za člvěkdny u Objednávaných služeb musí být stanveny jak ceny knečné, tj. zahrnující všechny případné ddatečné Stránka 16 z 23

17 náklady ddavatele suvisející s pskytváním smluvených služeb, nepřekrčitelné a v návrhu smluvy pskytvání služeb jak ceny smluvní. Dílčí ceny za pskytvání Paušálních služeb a ceny za člvěkdny u Objednávaných služeb bude mžn v průběhu plnění Veřejné zakázky překrčit puze v případě, že djde ke změnám daňvých právních předpisů, které budu mít prkazatelný vliv na výši nabídkvých cen, a t zejména v případě zvýšení sazby DPH. Uchazeč je sučasně pvinen uvést nabídkvu cenu a dílčí ceny d příslušných míst návrhu Smluvy. 10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hdntící kritéria. Základním hdntícím kritériem je eknmická výhdnst nabídky ve smyslu ustanvení 78 dst. 1 písm. a) ZVZ s těmit dílčími kritérii: Dílčí hdntící kritéria Váha i) Nabídkvá cena bez DPH 60 % ii) Metdika prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP 20 % iii) Reakční dby na pžadavky v rámci služeb 20 % Nabídkvá cena. Prvním dílčím kritériem pr hdncení nabídky je nabídkvá cena bez DPH, kteru uchazeč dplní d tabulky č. 1 v suladu s článkem 9.1. zadávací dkumentace. Jedntlivé nabídky uchazečů budu hdnceny pdle výše nabídkvé ceny bez DPH, přičemž vyšší nabídkvá cena bez DPH pr hdncení znamená hrší nabídku. Na základě prvnání nabídkvých cen bez DPH jedntlivých uchazečů bude uchazeči s nejnižší nabídkvu cenu bez DPH přidělen 100 bdů, statní nabídky získají pčet bdů dpvídající pměru nejnižší nabídkvé ceny bez DPH a hdncené nabídkvé ceny bez DPH násbenéh číslem 100, přičemž výsledný pčet bdů bude zakruhlen na celé čísl Metdika prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP. V rámci tht druhéh dílčíh hdntícíh kritéria bude hdncena kvalita a úrveň navrženéh přístupu k prvedení migrace IISSP (pčítaje v t i úplnu migraci dat) na nvu verzi prduktů platfrmy SAP, a t zejména z hlediska: vhdnsti uchazečem navržené knkrétní metdiky, pstupů, prcesů a nástrjů prvedení migrace IISSP pr ptřeby a prstředí Zadavatele vyplývající z tét zadávací dkumentace; th, zda je uchazečem nabízený časvý plán/harmngram prvedení migrace IISSP vhdně strukturvaný, realizvatelný a ptimalizvaný z hlediska ptřeb Zadavatele; Stránka 17 z 23

18 rzsahu a nárčnsti pžadavků na sučinnst a zdrje Zadavatele; minimalizace rizik; zajištění dstupnsti IISSP; migrace dat, navrženéh přístupu uchazeče k funkčním i nefunkčním testům prvedené migrace IISSP; dkumentvání výsledků a výstupů migrace IISSP; a veškerých knsekvencí a prvázanstí shra uvedených skutečnstí v suhrnu ve vztahu k navržené Metdice prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP. Zadavatel bude jak vhdnější hdntit nabídku, která bude bsahvat takvu navrženu Metdiku prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP, která: nabídne nejúplnější, nejvíce prpracvanu a prvěřenu Metdiku prvedení migrace IISSP, bude bsahvat pstupy a prcesy migrace, které budu ptimální z hlediska rychlsti, flexibility a dalších ptřeb Zadavatele vyplývajících z tét zadávací dkumentace a bude prsta vnitřních rzprů a disprprcinalit; nabídne časvě nejptimálnější plně strukturvaný časvý plán prvedení migrace IISSP, tedy c nejkratší, avšak s dstatečnými garancemi řádné a úplné realizvatelnsti, a který bude c nejvíce respektvat časvé ptřeby Zadavatele; bude klást nižší pžadavky na sučinnst a zdrje Zadavatele při prvádění migrace IISSP, tedy která bude vyžadvat c nejnižší nutnst zapjení lidských a dalších zdrjů Zadavatele, při zachvání reálnsti a prveditelnsti celéh prcesu migrace IISSP; mezí či případně zcela vylučí nedstupnst IISSP; zajistí knzistenci dat IISSP a chrání jejich histrii během migrace IISSP i p dknčené migraci IISSP; bude nabízet c nejrzsáhlejší, nejúplnější a nejprvázanější prvedení funkčních i nefunkčních testů prvedení migrace IISSP pčítaje v t i migraci dat zajišťující c nejširší mžnsti Zadavatele řádně prvěřit veškeru funkčnst a správnst prvedení migrace IISSP, a ve které uchazeč c nejdetailněji ppíše testvací pstupy a prcesy, které pr věření kvality a úplnsti migrace IISSP navrhuje; nabídne nejúplnější plán a pstup jeh naplnění aktualizace či dplnění prvzní dkumentace IISSP p prvedené migraci IISSP, s přihlédnutím k veškerým suvislstem a prvázanstem shra uvedených skutečnstí v suhrnu ve vztahu k navržené Metdice prvedení migrace IISSP na nvu verzi prduktů platfrmy SAP. Hdntící kmise sestaví přadí nabídek d nejvhdnější k nejméně vhdné a přiřadí nejvhdnější nabídce 100 bdů a každé následující nabídce přiřadí takvé bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění dílčíh kritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce. Stránka 18 z 23

19 10.4. Reakční dby na pžadavky v rámci služeb. Třetím dílčím kritériem pr hdncení nabídky jsu Reakční dby na pžadavky v rámci služeb (SLA parametry). Nad rámec základních reakčních db na pžadavky v rámci služeb (SLA parametrů) bsažených v čl. 3.3 Přílhy č. 1 k závaznému návrhu Smluvy, který tvří Přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace, může uchazeč d závaznéh návrhu Smluvy namíst základních reakčních db na pžadavky v rámci služeb (SLA parametrů) začlenit reakční dby na pžadavky v rámci služeb (SLA parametry) přísnější, knkrétně dpvídající kategriím SLA Silver, SLA Gld, neb SLA Platinum, které jsu vymezeny v Přílze č. 2 tét zadávací dkumentace. V případě, kdy uchazeč nabídne v závazném návrhu Smluvy základní SLA pdmínky v něm bsažené, získá v rámci tht kritéria 0 bdů. V případě, kdy uchazeč nabídne v závazném návrhu smluvy pdmínky SLA Silver, vymezené v Přílze č. 2 tét zadávací dkumentace, získá v rámci tht kritéria 35 bdů. Pdbně v případě nabídky pdmínek SLA Gld získá uchazeč 70 bdů a v případě SLA Platinum 100 bdů Způsb celkvéh hdncení Bdy získané v příslušném dílčím kritériu budu vynásbeny stupněm významu (váhu) příslušnéh kritéria. Sučet takt upravenéh pčtu bdů za dílčí kritéria určuje přadí uchazeče v celkvém hdncení nabídky. Vyšší pčet bdů znamená úspěšnější nabídku. 11. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Obsahvé členění a frma zpracvání nabídky. Pr přehledné psuzení a hdncení nabídky Zadavatel dpručuje předlžit nabídku v tmt členění: i) Titulní stránka nabídky s značením tét Veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče, dále identifikační údaje sb, které jsu pvěřeny jednáním za uchazeče v tmt tevřeném řízení včetně telefnickéh a faxvéh spjení, e mailvé adresy a ID datvé schránky (vzr titulní strany tvří Přílhu č. 4 tét zadávací dkumentace); ii) iii) Obsah nabídky s uvedením názvů kapitl, stran a pčtu přílh; Dklady k prkázání splnění kvalifikace v následujícím přadí: a) Základní kvalifikační předpklady dle článku 5.1. a 5.2. tét zadávací dkumentace; b) Prfesní kvalifikační předpklady dle článku 5.1. a 5.3. tét zadávací dkumentace; c) Eknmická a finanční způsbilst dle článku 5.1. a 5.4. tét zadávací dkumentace; d) Technické kvalifikační předpklady dle článku 5.1. a 5.5. tét zadávací dkumentace; iv) Seznam dkumentů, kterými uchazeč prkazuje splnění technických kvalifikačních předpkladů (pstačí v elektrnické verzi nabídky) v) Seznamy a prhlášení dle 53 a 68 dst. dst. 3 ZVZ (přílha č. 7); Stránka 19 z 23

20 vi) vii) viii) ix) Cenvá nabídka uchazeče (vypracvaná způsbem stanveným v článku 9.1. tét zadávací dkumentace); Návrh plnění Veřejné zakázky (vypracvaný způsbem a v suladu s článkem tét zadávací dkumentace); Dplněný a řádně pdepsaný návrh Smluvy uvedený ve smyslu článku 7 tét zadávací dkumentace v Přílze č. 3 tét zadávací dkumentace; V případě pužití prkazvání kvalifikace prstřednictvím subddavatele/ů dle článku 4.2. tét zadávací dkumentace identifikační údaje subddavatelů, kteří se budu přím pdílet na plnění předmětu Veřejné zakázky, a t s uvedením knkrétních částí plnění předmětu Veřejné zakázky, na kterých se budu subddavatelé pdílet a dále dklady dle 51 dst. 4 písm. a) a b) ZVZ ve vztahu k takvému/ým subddavateli/ům; x) V případě splečné nabídky dle článku 4.3. tét zadávací dkumentace, smluva prkazující slidární dpvědnst ddavatelů, kteří pdávají splečnu nabídku, vůči Zadavateli a třetím sbám ve smyslu článku 4.3. tét zadávací dkumentace a 51 dst. 6 ZVZ; xi) Prhlášení uchazeče celkvém pčtu stran jím předkládané nabídky (vzr prhlášení pčtu stran tvří Přílhu č. 5 tét zadávací dkumentace). Výše uvedené části nabídky budu zřetelně značeny předělvými, nejlépe barevnými listy. Všechny listy nabídky budu navzájem pevně spjeny či sešity. Všechny stránky nabídky budu číslvány vzestupnu kntinuální řadu; není třeba číslvat riginály či úředně věřené kpie pžadvaných dkumentů. Nabídka včetně veškerých pžadvaných dkladů musí být zpracvána v českém jazyce (v případě dkumentů prkazujících splnění kvalifikačních předpkladů připuští Zadavatel rvněž jazyk slvenský). Ke každé listině, která je předkládána s nabídku a není v českém jazyce, musí být připjen její úřední překlad d českéh jazyka (viz ustanvení psledníh dstavce článku 4.1 tét zadávací dkumentace). Veškeré dklady musí být kvalitním způsbem vytištěny tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad nesmí bsahvat pravy neb přepisy, které by Zadavatele mhly uvést v myl. Veškeré dklady či prhlášení musejí být řádně pdepsány jménem uchazeče či za uchazeče; v případě pdpisu za uchazeče (tj. v zastupení) musí být riginál neb úředně věřená kpie jejíh zmcnění dlžena v nabídce. 12. PODÁVÁNÍ NABÍDEK Způsb pdávání nabídek. Nabídku je uchazeč pvinen ddat písemně ve dvu (2) vyhtveních v listinné pdbě, a t včetně pžadvanéh řazení nabídky i dkladů k prkázání splnění kvalifikace. Zárveň je uchazeč pvinen tyt dkumenty pskytnut v digitální pdbě na nsiči dat (CD), který bude zabezpečen prti mžnsti prvedení jakýchkliv ddatečných změn v datech v něm bsažených. Nsič musí být značen identifikačními údaji uchazeče, názvem a Stránka 20 z 23

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více