ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. Veřejná zakázka je splufinancvána z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále jen OP LZZ ), knkrétně z prjektů Krdinace prfesníh vzdělávání jak nástrje služeb zaměstnansti (registrační čísl CZ.1.04/2.2.00/ ) a Sdílení pracvních míst jak frma pdpry dalšíh vzdělávání a transferu kmpetencí mezi pracvníky - dmácí a zahraniční zkušensti (registrační čísl CZ.1.04/2.2.00/ ). 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchdní firma neb název: Fnd dalšíh vzdělávání (FDV) Sídl: Na Maninách 20, Praha 7 IČO: Osba právněná jednat za zadavatele: RNDr. Mirslav Prcházka CSc., pvěřen řízením Mgr. Jan Vdička Kntaktní sba: KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Druh zadávacíh řízení: tevřené řízení Veřejná zakázka je rzdělena na dvě části dle ustanvení 98 zákna. Ddavatel je právněn pdat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky. název Reklamní služby Marketingvé služby Reklamní kampaně Prpagační služby CPV 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta veřejné zakázky: Předpkládaná hdnta části I. veřejné zakázky: Předpkládaná hdnta části II. veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH 5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka je rzdělena na dvě části dle ustanvení 98 zákna. Ddavatel je právněn pdat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálníh prstru v rámci prpagační kampaně prjektů Krdinace prfesníh vzdělávání jak nástrje služeb zaměstnansti (Kperace) a Sdílení pracvních míst jak frma pdpry dalšíh vzdělávání a transferu kmpetencí mezi pracvníky - 1

2 dmácí a zahraniční zkušensti (METR), která si klade za cíl infrmvat širku veřejnst České republiky existenci, průběhu a výsledcích prjektů. Smyslem prjektu Kperace je přispět k rzvji dalšíh prfesníh vzdělávání (DPV) jak významné blasti plitiky zaměstnansti MPSV zavedením znalstníh managementu d tét blasti. Online dstupná Znalstní báze DPV jak jeden z hlavních prduktů prjektu zajistí systematické shrmažďvání, třídění a využívání znalstí z blasti DPV a umžní cílvé skupině účinně řešit aktuální prblémy, pdpří mžnst průběžnéh dynamickéh učení, zajistí zdrje pr strategické plánvání a rzhdvání. Hlavním cílem prjektu je zavést znalstní management d blasti DPV a nastavit systematický prces vyhledávání, výběru, kncentrace a prezentace pznatků (znalstí) způsbem, který zvýší dbrnu úrveň pracvníků institucí služeb zaměstnansti v blasti plitiky zaměstnansti a jejich przumění věcné prblematice. Hlavním cílem prjektu METR je analyzvat a vyhdntit pdmínky a frmy sdílení pracvních míst v ČR a zahraničí, navrhnut jejich širší využití v mezigeneračním transferu kmpetencí mezi pracvníky cby nástrje dalšíh vzdělávání, rzšířit tak sučasnu škálu pdpůrných patření pr hržené skupiny na trhu práce a pskytnut dpručení cílvé skupině prjektu a dalším zainteresvaným stranám pr prvádění efektivní pdpry a vlastní realizaci dalšíh vzdělávání. I. část veřejné zakázky tištěná média - OBECNÁ TIŠTĚNÁ MÉDIA Zadavatel pžaduje zajištění inzerátů rzměru 1 A4 strany pr každý titul v níže uvedených kategriích tištěných médiích. Pzice inzerátů v tištěném médiu: d 4. strany dál, a t v hlavních rubrikách vybranéh titulu. Předpkládané mnžství dběru tištěné inzerce: 5 inzerátů v celé dbě trvání veřejné zakázky. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Minimální čtenst, která tat média musí splňvat: Celstátní deníky s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 2 inzeráty) Deníky zdarma s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 1 inzerátu) Eknmické časpisy s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 2 inzeráty) Při určvání titulů v jedntlivých vybraných kategriích bude uchazeč vycházet z dat výzkumu Media prjekt, který je k dispzici na následujících webvých stránkách: a t za bdbí až Nabídnuté médium v dané kategrii musí minimální čtenst splnit sam sbě. Pr dsažení pžadvané minimální čtensti nelze média v kategrii sčítat. Barevnst inzerátů bude záviset na specifikaci a pžadavcích jedntlivých knkrétních vydavatelů. - SPECIFICKÁ TIŠTĚNÁ MÉDIA Zadavatel pžaduje zajištění inzerátů rzměru 1 A4 strany pr každý titul v níže uvedených kategriích tištěných médií. Pzice inzerátů ve specifických tištěných médiích: d 4. strany dál. Předpkládané mnžství dběru specifické tištěné inzerce: 16 inzerátů v celé dbě trvání veřejné zakázky. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Specifikace, která tat média musí bezpdmínečně splňvat: 1) Časpis/ revue vychází minimálně 1x rčně (předpkládáme dběr 1 inzerátu) Cílvá skupina - pracvníci persnálních a vzdělávacích ddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, akademická půda 2

3 2) 3) 4) 5) 6) 7) Prfil časpisu - vědecký časpis zaměřený na terii vzdělávání dspělých, rzvj lidských zdrjů a andraggiku Minimální náklad 1000 výtisků Časpis minimálně čtvrtletník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina manažeři a pracvníci persnálních a vzdělávacích ddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, akademická půda Prfil časpisu časpis zaměřený na příspěvky z terie i praxe rzvje a vzdělávání dspělých, mderní frmy a metdy vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách Minimální náklad výtisků Časpis - vychází minimálně 3x rčně (předpkládáme dběr 3 inzerátů) Cílvá skupina - akademičtí pracvníci, vyskšklští pedaggvé, výzkumníci, dbrníci zabývající se celživtním vzděláváním, lektři kurzů celživtníh vzdělávání, vyskšklští studenti a širší dbr veřejnst Prfil časpisu časpis zaměřený na půvdní vědecké práce českých i zahraničních autrů, přehledvé studie, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celživtníh učení a vzdělávání (zejména prfesníh, dalšíh dbrnéh vzdělávání a vzdělávání senirů) Minimální náklad 200 výtisků Časpis minimálně čtrnáctideník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina zaměstnanci ministerstev, krajských, městských a becních úřadů, hejtmani, primátři, starstvé, zastupitelé a radní, pdnikatelé, členvé nevládních neziskvých rganizací a další dbrná veřejnst Prfil časpisu - bsahuje důležité infrmace dění ve státní správě i samsprávě Minimální náklad výtisků Časpis minimálně měsíčník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina - pracvníci zastupitelstev, ministerstev a dalších státních úřadů, neziskvých a nevládních rganizací, výzkumných pracvišť, kmunálních firem Prfil časpisu - dbrný časpis pr management mderní státní správy i samsprávy měst a bcí Minimální náklad výtisků Časpis vychází minimálně 6x rčně (předpkládáme dběr 4 inzerátů) Cílvá skupina - vědci a vědkyně z blasti sciálních věd, zejména scilgvé, antrplgvé, plitlgvé, demgrafvé, sciální gegrafvé Prfil časpisu zaměřený na tázky teretické scilgie, přehledvé články zpracvávající vývj v širké paletě brů scilgie a příbuzných sciálních věd, infrmace ze scilgických výzkumů, metdlgické statě, eseje, materiály k dějinám české scilgie Minimální náklad 550 výtisků Časpis vychází minimálně 5x rčně (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina pracvníci veřejné správy (starsta, úředník) Prfil časpisu zaměřený na eknmické tázky, financvání a témata spjená s infrmatizací veřejné správy, prblematiku územní veřejné správy včetně živtníh prstředí, investiční a bytvé výstavby, infrastruktury, energetických úspr, dpravy, šklství, sciálních věcí, kultury, prblematiku rzvje venkva atd. Minimální náklad 4500 výtisků Barevnst inzerátů bude záviset na specifikaci a pžadavcích jedntlivých knkrétních vydavatelů. Kampaň bude realizvána výhradně v českém jazyce. Inzerce bude bsahvat prvky pvinné publicity, lg suvisející s výstupem prjektu Kperace, ppis prjektů (většinu inzerce v tištěných médiích bude tvřit text s infrmacemi prjektech, jejich vývji a aktuálním stavu.) a bude mít jedntný vizuální styl. 3

4 Uchazeč bude při vyběru mediálníh prstru dbát na tématicky vhdné umístění v rámci každéh média. Veškerá inzerce pdléhá před zveřejněním schválení zadavatelem a bude v suladu s pravidly vizuální identity Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (viz s lgmanuálem Fndu dalšíh vzdělávání a lgem výstupu prjektu Kperace ( Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení tiskvých medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). U nákupu inzerce v tištěných médiích uchazeč nabídne ceny vybraných frmátů inzerce v médiích s pžadvanu čtenstí. Pdrbný ppis plnění je uveden v přílze č. 1 Návrh smluvy pr část I. II. část veřejné zakázky - OBECNÁ ONLINE MÉDIA U nline inzerce pžaduje zadavatel zajistit 1 PR článek (kmerční text) umístěný vždy na Hme page či sekci vybranéh serveru za den. Pzice: vždy na Hme page či hlavní stránce sekce vybranéh serveru, tak jak je uveden na a t knkrétně za měsíc červen 2014, subr Veřejná zpráva XLS, zálžka CELKEM kategrie. Předpkládané mnžství dběru inzerce: 2 PR články (kmerční texty) na vybraném serveru. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Kategrie serverů, jejichž pžadvanu inzertní plchu pžaduje Zadavatel nacenit a minimální RU (reální uživatelé), které musejí splňvat: Eknmika, finance, práv s minimálním RU /měsíc. Při určvání jedntlivých serverů bude uchazeč vycházet ze statistických infrmací RU serverů, které jsu k dispzici na a t knkrétně za měsíc červen 2014, subr Veřejná správa XLS, zálžka CELKEM kategrie. - SPECIFICKÁ ONLINE MÉDIA U nline inzerce pžaduje zadavatel zajistit PR článek umístěný vždy na Hme page či sekci vybranéh serveru. Pzice: vždy na Hme page. Předpkládané mnžství dběru inzerce: 4 PR články (kmerční texty) na vybraném serveru. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Specifikace, která tt médium musí bezpdmínečně splňvat: Cílvá skupina pracvníci veřejné správy (starsta, úředník) Prfil prtálu zaměřený na aktuální infrmace z blasti státní správy a samsprávy, měst, bcí a reginů Návštěvnst v pracvních dnech minimálně 800 unikátních návštěvníků/den 4

5 Kampaň bude realizvána výhradně v českém jazyce. Inzerce bude bsahvat prvky pvinné publicity, lg suvisející s výstupem prjektu Kperace, ppis prjektů a bude mít jedntný vizuální styl. Uchazeč bude při vyběru mediálníh prstru dbát na tématicky vhdné umístění v rámci každéh média. Veškerá inzerce pdléhá před zveřejněním schválení zadavatelem a bude v suladu s pravidly vizuální identity Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (viz s lgmanuálem Fndu dalšíh vzdělávání a lgem výstupu prjektu Kperace či METR ( Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení nline medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). U nákupu inzerce v nline médiích uchazeč nabídne ceny vybraných frmátů inzerce v médiích s minimálními RU (reálnými uživateli). Pdrbný ppis plnění je uveden v přílze č. 1 Návrh smluvy pr část II. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Závazné bchdní pdmínky včetně platebních pdmínek jsu uvedeny v návrhu smluvy, který tvří přílhu č. 1 a přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace. Uchazeč je pvinen dlžit d nabídky pdepsaný návrh smluvy pkrývající zajištění plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je právněn dplnit d návrhu smluvy puze údaje, které jsu značeny jak nedplněné [DOPLNÍ UCHAZEČ] apd., či údaje na místech, ze kterých t z lgiky věci vyplývá a jejich vyplnění uchazečem se předpkládá. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán sbu právněnu uchazeče zastupvat a pdepisvat v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve výpisu z bchdníh rejstříku neb zástupcem zmcněným či pvěřeným k tmut úknu pdle právních předpisů. Prstá kpie zmcnění či pvěření musí být v takvém případě sučástí nabídky uchazeče. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy, ppřípadě nepředlžení zmcnění dle předchzí věty, není předlžením řádnéh návrhu pžadvané smluvy a nabídka uchazeče je v takvém případě neúplná. Návrh smluvy nesmí vylučit či žádným způsbem mezvat právnění či pžadavky zadavatele, uvedené v zadávacích pdmínkách. Uchazeč dále není právněn uvádět v návrhu smluvy jakákliv ustanvení smluvních pkutách k tíži zadavatele (Zadavatel připuští puze záknné sankce). V pačném případě se jedná nesplnění zadávacích pdmínek. 7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Infrmace a údaje uvedené v tét zadávací dkumentaci a v přílhách zadávací dkumentace vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyt pžadavky je uchazeč pvinen plně a bezvýjimečně respektvat při zpracvání své nabídky a ve své nabídce je akceptvat. Neakceptvání pžadavků zadavatele uvedených v tét zadávací dkumentaci a v přílhách zadávací dkumentace bude pvažván za nesplnění zadávacích pdmínek s následkem vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadávací dkumentace včetně všech přílh je uveřejněna v suladu s 48 zákna nemezeným 5

6 a přímým dálkvým přístupem na prfilu zadavatele, tj. na internetvé adrese: 8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipuští varianty nabídek. 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanví nabídkvu cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky v suladu se zadávacími pdmínkami. Uchazeči předlží ve své nabídce nabídkvu cenu ve frmě: I. část veřejné zakázky: Inzerce v becných tištěných mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Celstátní deníky s čtenstí minimálně Deníky zdarma s čtenstí minimálně Eknmické deníky s čtenstí minimálně Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) 1 A4 1 A4 1 A Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku Inzerce ve specifických tištěných mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Časpis/ revue vychází 1 A4 minimálně 1x rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 4x rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 3x rčně Časpis minimálně 1 A4 čtrnáctideník Časpis - minimálně 1 A4 měsíčník Časpis vychází 1 A4 minimálně 6 rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 5x rčně Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku 6

7 II. část veřejné zakázky: Inzerce v becných nline mediích Charakteristika média Jedntka frmát Eknmika, finance, PR článek práv s minimálním RU /měsíc Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) Nabídkvá cena v Kč bez DPH Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá v Kč s DPH cena Inzerce ve specifických nline mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Webvý prtál Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) PR článek Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku Zadavatel nepřipuští, aby uchazeč uvedl cenu v jiné než předepsané struktuře. Zpracvání ceny v jiné než předepsané struktuře bude hdncen jak nesplnění pdmínek zadávacíh řízení. Nabídkvá cena uchazeče bude uvedena v přílze č. 1 Návrh smluvy pr I. část veřejné zakázky a v přílze č. 2 Návrh smluvy pr II. část veřejné zakázky. Nabídkvá cena navržená uchazečem bude zahrnvat veškeré náklady uchazeče nezbytné pr řádné plnění veřejné zakázky. Nabídkvá cena bude zpracvána v suladu se zadávacími pdmínkami a bude stanvena jak cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipuští překrčení nabídkvé ceny vyjma změny sazeb DPH. Nabídkvá cena bude uvedena v CZK. Uchazeč nesmí u žádné plžky uvést nulvu cenu. Sučasně je uchazeč pvinen cenit všechny plžky 10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dklady pžadvané v suladu s 68 dst. 3 zákna, které musí být sučástí nabídky seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele (Fnd dalšíh vzdělávání) pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele; má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele; prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna je přílhu č. 5 tét zadávací dkumentace. 7

8 10.2. Subddavatelé Při prkazvání kvalifikace prstřednictvím subddavatele je nutné respektvat ustanvení 51 dst. 4 zákna a dále ustanvení 69 dst. 2 zákna Dba plnění Předpkládaným termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den pdpisu rámcvé smluvy (dále také jen smluva ) s vybraným uchazečem, přičemž předpkládané datum uzavření smluvy je bez zbytečnéh dkladu p uknčení tht zadávacíh řízení. Předmět veřejné zakázky bude vyknáván na základě smluvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dbu určitu, a t na dbu d , či na dbu, dkud úhrada dměn za plnění veřejné zakázky nedsáhne maximálně přípustné výše stanvené v přílze č. 1 Návrh rámcvé smluvy (předpkládaná hdnta veřejné zakázky) pr I. část veřejné zakázky a v přílze č. 2 Návrh rámcvé smluvy (předpkládaná hdnta veřejné zakázky) pr II. část veřejné zakázky, pdle th, která z těcht skutečnstí nastane dříve Míst plnění Místem plnění bude sídl zadavatele, sídl vybranéh uchazeče a v rámci plnění pžadvané inzerce celé území ČR Sdružení ddavatelů Při prkazvání kvalifikace v případě splečné nabídky pdané ve sdružení ddavatelů se pstupuje dle ustanvení 51 dst. 5 a 6 zákna. Pdává-li nabídku sdružení více ddavatelů, musí být v takvé nabídce dlžena smluva sdružení bsahující závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Dále bude ve splečné nabídce výslvně uveden, který z ddavatelů bude vystupvat jménem sdružení (ddavatele) Pužití specifických názvů Obsahují-li zadávací pdmínky dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení, specifická značení zbží a služeb, které platí pr určitu sbu, ppřípadě její rganizační slžku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzry, průmyslvé vzry, chranné známky neb značení půvdu, je tmu tak výhradně z důvdu dstatečně přesnéh vymezení předmětu veřejné zakázky či zajištění kmpatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel však pr plnění veřejné zakázky výslvně připuští pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení. 11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Pdrbná specifikace pžadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v kvalifikační dkumentaci, která tvří přílhu zadávací dkumentace. Kvalifikační dkumentace upravuje pdrbným způsbem vymezení a způsb prkázání kvalifikačních předpkladů. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK I. část veřejné zakázky: Základním kritériem hdncení je nejnižší nabídkvá cena dle ustanvení 81 dst. 1 písm. b) zákna. Zadavatel bude hdntit sučet celkvé výše nabídkvé ceny za typ kampaně v Kč bez DPH uvedený uchazečem v návrhu smluvy dle ustanvení bdu 9 tét zadávací dkumentace. 8

9 Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek bude stanven přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhla nejnižší nabídkvé ceny. II. část veřejné zakázky: Základním kritériem hdncení je nejnižší nabídkvá cena dle ustanvení 81 dst. 1 písm. b) zákna. Zadavatel bude hdntit sučet celkvé výše nabídkvé ceny za typ kampaně v Kč bez DPH uvedený uchazečem v návrhu smluvy dle ustanvení bdu 9 tét zadávací dkumentace. Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek bude stanven přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhla nejnižší nabídkvé ceny. 13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel jisttu nepžaduje. 14. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předlžena pr každu část veřejné zakázky samstatně. Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě, v českém jazyce. Originál bude značen jak Originál a kpie nabídky bude značena jak Kpie. Kpie musí být úplnu kpií riginální nabídky. V případě rzpru je rzhdující riginální vyhtvení nabídky. Ddavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje v suladu s ust. 68 dst. 2 zákna a ust. 17 písm. d) zákna, a t v rzsahu: a) v případě právnické sby: bchdní firma neb název, sídl, právní frma, identifikační čísl sby (dále jen "IČO"), byl-li přidělen, b) v případě fyzické sby: bchdní firma neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, IČO, byl-li přidělen, a dále uchazeč ve své nabídce uvede: DIČ, jmén a příjmení sby právněné jednat za uchazeče, telefn, (pr kmunikaci v průběhu prcesu zadávání zakázky) a URL adresu (viz přílha č. 3 Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky a přílha č. 4 Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky). Sučástí krycíh listu nabídky bude také prhlášení uchazeče, že není subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Sučástí nabídky musí být písemný návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu uchazeče zastupvat a pdepisvat v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve výpisu z bchdníh rejstříku neb zástupcem zmcněným či pvěřeným k tmut úknu pdle právních předpisů. Prstá kpie zmcnění či pvěření musí být v takvém případě sučástí nabídky uchazeče. Písemný návrh smluvy musí akceptvat návrh smluvy uvedený v přílze č. 1 a v přílze č. 2. Od návrhu smluvy, který je sučástí zadávací dkumentace, se nelze dchýlit. Údaje uvedené v návrhu smluvy se nesmí lišit d údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rzprů je pak vždy rzhdující písemný návrh smluvy. Sučástí nabídky musí být rvněž dkumenty dle ustanvení 68 dst. 3 zákna: Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna je přílhu č. 5 tét zadávací dkumentace. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení tiskvých a nline medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). Sučástí nabídky budu rvněž další dkumenty pžadvané záknem a zadavatelem, včetně dkladů a infrmací prkazujících splnění kvalifikace. 9

10 Sučástí předlžené nabídky musí být kmpletní elektrnická verze nabídky včetně pdepsanéh návrhu smluvy ve frmátu *.pdf, přilžená k riginálu nabídky. Návrh smluvy bude rvněž přilžen v editvatelné pdbě ve frmátu *.dc. Elektrnická verze dkumentů bude ulžena na nepřepisvatelném CD. V případě rzprů mezi tištěnu a elektrnicku pdbu návrhu smluvy je rzhdující písemný návrh smluvy. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Všechny listy nabídky budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu a nabídka bude zajištěna prti neprávněné manipulaci. Je-li zadavatelem vyžadván prhlášení, musí být patřen datem a pdepsán sbu právněnu za uchazeče pdepisvat, přičemž v nabídce musí být dlžen právnění tét sby za uchazeče pdepisvat. 15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Žádst ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám je mžn dručit písemně nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek dle ustanvení 49 zákna. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám budu vyřízeny dle ustanvení 49 dst. zákna. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám včetně přesnéh znění pžadavku budu uveřejněny na prfilu zadavatele. 16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Zadavatel pžaduje, aby sučástí nabídky uchazeče byl uvedení kntaktní sby uchazeče (jmén, , telefn) v přílze č. 3 Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky a v přílze č. 4 Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky. Elektrnický kntakt tét sby ( ) bude služit pr kmunikaci v rámci zadávacíh řízení, zejména pr zaslání a příjem žádsti dle ustanvení 59 dst. 4 zákna a 76 dst. 3 zákna. Veškeré statní písemnsti v rámci zadávacíh řízení (rzhdnutí vylučení, rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky, známení uzavření smluvy apd.) budu zadavatelem desílány prstřednictvím datvé schránky či prstřednictvím držitele pštvní licence. 17. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel stanvuje délku zadávací lhůty na 120 dnů. Prhlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k pvaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna. 18. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Míst pr pdání nabídek: sídl zadavatele Nabídky budu dručeny v zapečetěné bálce, kteru uchazeč značí nápisem dle th, d jaké části veřejné zakázky pdává svji nabídku: Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. I část veřejné zakázky - NEOTVÍRAT neb Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. II část veřejné zakázky - NEOTVÍRAT Na bálce uchazeč dále uvede své identifikační údaje, tj. bchdní firmu neb název, sídl či krespndenční adresu, na které je mžn zaslat známení pdle 71 dst. 6 a 7 zákna. Nabídku je mžn pdávat sbně neb prstřednictvím držitele pštvní licence na adresu sídla zadavatele. 10

11 Osbní pdání nabídky lze učinit na recepci zadavatele v dbě: P Pá d 9:00 d15:00 hd., v pslední den lhůty pr pdání nabídek ptm d 13:00 hdin. V případě pdání nabídky pštu je nezbytné, aby byla nabídka zadavateli dručena d knce lhůty pr pdání nabídek. Za kamžik pdání/dručení nabídky se pvažuje její fyzické převzetí recepcí zadavatele na výše uvedené adrese. Lhůta pr pdání nabídek knčí dne v 13:00 hdin. Nabídky dručené zadavateli p uplynutí stanvené lhůty nebudu tevírány. Opžděně pdané nabídky zadavatel nevrací a pnechává je přilžené k dkumentaci zadávání veřejné zakázky. 19. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami se uskuteční dne v 13:10 hdin v zasedací místnsti zadavatele (uchazeči budu vyzvednuti z recepce zadavatele). Otevírání bálek s nabídkami se mají práv účastnit zástupci ddavatelů, jejichž nabídky byly řádně dručeny d knce stanvené lhůty. Z rganizačních důvdů je mezen pčet zástupců každéh uchazeče na jednu fyzicku sbu, která se musí prkázat dkladem pravňujícím jednat za uchazeče, který nabídku pdal (výpis z bchdníh rejstříku a bčanský průkaz, ppř. plnu mc neb pvěření v riginále neb úředně věřené kpii, apd.). 20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY Přílha č. 1: Přílha č. 2: Přílha č. 3: Přílha č. 4: Přílha č. 5: Přílha č. 6: Návrh smluvy I. část veřejné zakázky Návrh smluvy II. část veřejné zakázky Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna Kvalifikační dkumentace V Praze dne RNDr. Mirslav Prcházka, CSc., v.r. pvěřen řízením Za správnst: Mgr. Michaela Kuzníkvá 11

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Tisková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více