ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v tevřeném řízení ve smyslu 27 zákna Zadavatel veřejné zakázky: Plzeňský kraj se sídlem Škrupva 18, Plzeň IČ DIČ CZ Kntaktní sba ve věci tét veřejné zakázky: Ing. Aleš Tuček, CSc. Odbr infrmatiky Krajskéh úřadu Plzeňskéh kraje tel.: , mbil:

2 1 Název veřejné zakázky " Rzšíření reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad Druh veřejné zakázky: Dle předpkládané hdnty: Typ zadávacíh řízení: - veřejná zakázka na ddávky - nadlimitní veřejná zakázka - tevřené zadávací řízení 2 Infrmace zadavateli veřejné zakázky Zadavatelem tét veřejné zakázky je veřejný zadavatel, vyšší územní samsprávný celek Plzeňský kraj se sídlem: Plzeň, Škrupva 18, PSČ IČ: DIČ: CZ zastupený: p. Milanem Chvancem, hejtmanem k pdepisvání a jednání v záležitstech tét veřejné zakázky právněn: na základě usnesení Rady Plzeňskéh kraje č. 4998/11 ze dne Iv Grüner, náměstek hejtmana Kntaktní sba ve věci tét veřejné zakázky Ing. Aleš Tuček, CSc. Odbr infrmatiky Krajskéh úřadu Plzeňskéh kraje tel.: , mbil: Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Ddávka kmunikační infrastruktury tedy ptických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dkumentaci, na následujících trasách: na trase spjující lkality Mladtice Rzvadv (státní hranice), dbčky z hlavní trasy Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET b) Servisní pdpra (garantvaná SLA) 2

3 Charakteristika předmětu plnění veřejné zakázky: ad a) Ddávka kmunikační infrastruktury (ptických vláken): 1. Páteřní trasa Rzvadv-Mladtice V trase Rzvadv - Mladtice budu ddány 2 páry nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které umžní plné využití ve všech vlnvých délkách specifikvaných v dpručení ITU-T G Bližší specifikace kncvých bdů: Kncvý bd Rzvadv: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 12 33'00.7"E, 49 39'52.2"N. Kncvý bd Mladtice: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 13 21'53.5"E, 49 58'40.4"N 2. Napjení na CamelNET Plzeň-Kšutka Ddávka 1 páru nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které budu dbčku z trasy Rzvadv Mladtice. Specifikace místa dbčení je plně v kmpetenci uchazeče. Kncvý bd Plzeň-Kšutka: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 13 21'01.9"E, 49 46'32.3"N. 3. Napjení na CamelNET Stříbr Ddávka 1 páru nenasvícených ( dark-fiber ) ptických vláken kategrie G.652.D, které budu dbčku z trasy Rzvadv Mladtice. Specifikace místa dbčení je plně v kmpetenci uchazeče. Kncvý bd Stříbr: v kruhu maximálně 300 m d bdu určenéh suřadnicemi 12 59'46.8"E, 49 44'42.2"N. 4. Veškerá ddaná vlákna pdle bdu 1, 2 a 3 budu výlučným vlastnictvím zadavatele. Ddavatel zajistí základní servis závad na ptických trasách (např. překpnutí kabelu) a statních prvcích pasivní části p dbu 20 let. 5. Optická vlákna musí být ulžena vhdným způsbem v zemi (např. v HDPE trubkách, mikrtrubičkách apd.). Sučástí ddávky nenasvícených vláken také jejich příprava ve frmě zemních spjek, dbček z tras včetně vyvázání a svaření d patchpanelů. Jedná se tzv. pasivní část infrastruktury. Garanci (záruku) za pasivní část nese ddavatel ptických vláken. Na celu pasivní část infrastruktury zadavatel pžaduje garanci (záruku) v délce trvání 20 let tzn. na ddávku ptických vláken a SLA na ddaná ptická vlákna. 3

4 6. Dále bude v trase realizvána příprava pr buducí napjení dbček: instalace krytu ptických spjek (např. OKOS), s dstatečnu rezervu kabelu (minimálně 100 m, případně 2x 50 m při pužití ptické spjky) pr buducí napjení. 7. Sučástí ddávky bude příslušná dkumentace celé pasivní části infrastruktury, která bude bsahvat: a. ppis nabízené kmunikační infrastruktury (ptických vláken), b. mapu s přesnu tplgií kmunikační infrastruktury, c. schéma kmunikační infrastruktury, d. výměru délek jedntlivých úseků kmunikační infrastruktury, e. stručný ppis ulžení vlákna, f. celkvý pčet ptických vláken v kabelu, g. grafické zbrazení kmunikační infrastruktury v elektrnické pdbě v běžně pužívaném systému GIS např. ve frmátu dxf, dwg, dxn, shp apd.). 8. Na zadavatele bude převeden ideální spluvlastnický pdíl na ptických kabelech spjený s výlučným užíváním ptických vláken zadavatelem. Přesná specifikace jedntlivých ptických kabelů, výše ideálních spluvlastnických pdílů nabývaných zadavatelem a pčet zadavatelem výlučně užívaných ptických vláken v jedntlivých ptických kabelech bude uvedena v samstatné přehledné tabulce. 9. Realizaci vybudvání pasivní části sítě zadavatel předpkládá v něklika etapách, přičemž zadavatel předpkládá dělení maximálně na 3 etapy. Uchazeč navrhne etapizaci výstavby na dílčí úseky. Částečná fakturace bude prvedena vždy p převzetí dknčené etapy. 10. V následující tabulce jsu specifikvány lkality, minimálně ve kterých je nutn prvést přípravu pr dbčení. Pr umístění dbček jsu prefervány pzemky ve vlastnictví Plzeňskéh, respektive Ústeckéh kraje, případě jiných subjektů samsprávy a státní správy. Uchazeč může navrhnut i jiné adekvátní umístění, které umžní vybudvání ptických tras d cílvých lkalit s využitím pzemků dle výše uvedených preferencí. Tabulka přípjných bdů pr trasu Brandv Rzvadv Název dbčky Katastrální území Čísl parcely Vlastník pzemku Předpkládané dbčky Směr 1 Směr 2 Pláně Pláně 1968/1 Plzeňský kraj Pláně Plasy Dražeň Dražeň 3457 Plzeňský kraj Dražeň Hvzd Lité Lité 766/1 Obec Lité Lité Zahrádka Zahrádka u Všerub 857/1 Plzeňský kraj Zahrádka Hůrky Úněšv Úněšv 1605/25 ČR-ŘSD Úněšv Plzeň Pernarec Pernarec 1563/1 Plzeňský kraj Pernarec Lmnička Lmnička 553 Plzeňský kraj Lmnička Trpísty Kšice Kšice 1239/6 Obec Kšice Kšice Svjšín Otrčín u Stříbra 914 Plzeňský kraj Svjšín Otrčín 4

5 Benešvice Benešvice 2593/2 Plzeňský kraj Benešvice Stříbr Br Br u Tachva 2497/2 Plzeňský kraj Br Stráž Kundratice Kundratice u Přimdy 1599/3 Plzeňský kraj Kundratice Velké Dvrce Přimda Přimda 2327/1 Plzeňský kraj Přimda Málkv ad b) Servisní pdpra (garantvaná SLA) Garance záručních pdmínek pasivní části Vzniklé servisní incidenty je nutné členit d skupin (kategrie A-B-C) a dle těcht skupin přistupvat k jejich řešení ve stanvených dezvách: Incident/vada kategrie A Služba není pužitelná ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující pužívání služby. Tent stav může hrzit běžný prvz, případně může způsbit větší finanční neb jiné škdy. Např. přerušení fyzické pasivní knektivity u nezakruhvané trasy. Incident/vada kategrie B Služba je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz. Incident/vada kategrie C Ostatní - drbné incidenty/vady, které nespadají d kategrií A a/neb B. Garantvaná dba přijetí a akceptace hlášenéh incidentu Garantvaná dba zahájení prací na řešení incidentu p řádném nahlášení Garantvaná dba uknčení incidentu A 10min 1hd D12*** B 10min 4hd NBD* C 10min NBD* 5BD** * NBD next business day, následující pracvní den ** BD business day, pčet pracvních dnů. ***D12 = čas pravy d 12h d nahlášení závady, dba pskytvání služby je 7 dnů v týdnu, 24h denně, 365dní v rce Helpdesk Ddavatel musí dispnvat Helpdeskem a telefnicku pdpru v režimu 24x7x365 pr základní servis pasivní části (ptická vlákna apd.). 4 Klasifikace veřejné zakázky: Optické kabely pr přens dat 5

6 Optické kabely pr přens infrmací Správa a pdpra datvých sítí 5 Zadávací pdmínky Zadávací pdmínky ve smyslu ust. 17 písm. l) zákna tvří: Infrmace a údaje uvedené v tét zadávací dkumentaci (ZD), Tabulka pr zpracvání nabídkvé ceny dle přílhy č. 1 ZD, Návrh smluvy na předmět plnění veřejné zakázky dle přílhy č. 2 ZD, Krycí list nabídky dle přílhy č. 3 ZD, Suhlas se zveřejněním uzavřené smluvy na prfilu zadavatele dle přílhy č. 4 ZD. Dělení veřejné zakázky: Veřejná zakázka není rzdělena na části ve smyslu ust. 98 zákna. 6 Technické pdmínky Technickými pdmínkami se v případě tét veřejné zakázky rzumí vymezení charakteristik a pžadavků na ddávky předmětu plnění veřejné zakázky. Při výkladu technických pdmínek je vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pr zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky musí být plně v suladu s platným právním řádem České republiky, v suladu s příslušnými českými technickými nrmami, které se na knkrétní ddávky vztahují (ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, a právních předpisů suvisejících), v suladu se zadávací dkumentací, technicku dkumentace a všemi statními přílhami ZD. 7 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaná dba zahájení a ddání plnění veřejné zakázky: Veřejná zakázka bude realizvána na základě smluvy uzavřené mezi zadavatelem a vítězným ddavatelem, a t tak, že zapčat s plněním by měl být ihned p pdepsání smluvy za pdmínek ve smluvě uvedených. Zadavatel pžaduje, aby ddávka kmunikační infrastruktury (tj. ptických vláken) byla realizvána nejpzději d Míst plnění veřejné zakázky: Plzeňský kraj 6

7 8 Pžadavky na prkázání kvalifikačních předpkladů Ddavatel musí splňvat kvalifikační předpklady uvedené v ust. 50 a násl. zákna. Splnění kvalifikačních předpkladů musí ddavatel prkázat způsbem a v rzsahu pdle ust. 51 a násl. zákna, ppřípadě pdle ust. 125 a násl. zákna. Dklady, které je ddavatel pvinen předlžit k prkázání splnění kvalifikace, budu předlženy v prsté kpii. Prkázání splnění základních a prfesních kvalifikačních předpkladů lze nahradit předlžením výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, pkud je tent výpis předlžen ve lhůtě pr prkázání splnění kvalifikace a výpis ze seznamu není k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce ( 127 dst. 1 a 4 zákna). Ddavatel musí splňvat všechny kvalifikační předpklady pdle 50 ZVZ, blíže specifikvané v tét zadávací dkumentaci a jejích přílhách. Zadavatel připuští, aby plnění částí veřejné zakázky byl realizván sbu dlišnu d ddavatele tj. frmu subddávky. Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané zadavatelem pdle ust. 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna subddavatelem; a b) písemnu smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 ds. 1 písm. b) až d) zákna. Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění kvalifikace pdle ust. 54 písm. a) zákna. Nabídku může pdat i něklik ddavatelů splečně (dle 51 dst. 5 ZVZ). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý ze splečných ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dle ust. 50 dst. 1 písm. a) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 54 písm. a) zákna v plném rzsahu. Splnění kvalifikace pdle ust. 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna musí prkázat všichni spleční ddavatelé splečně. Spleční ddavatelé musí dále zadavateli splečně s nabídku předlžit kpii smluvy, ve které je bsažen závazek, že všichni tit spleční ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s tut veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Ddavatel, který je zahraniční sbu, tj. sbu pdřízenu právu jinéh státu než České republiky, prkazuje splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání, případně bydliště, a t v rzsahu dle zákna a tét zadávací dkumentace. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi 7

8 sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. V případě, že ddavatel prkazuje splnění kvalifikace cizjazyčnými listinami, je nutné pr účely nabídky předlžit jak listinu samtnu (v půvdním jazyce), tak její úředně věřenu kpii d českéh jazyka. T neplatí v případě dkumentů vyhtvených v jazyce slvenském. 8.1 Základní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže splnění základních kvalifikačních předpkladů v rzsahu dle ust. 53 dst. 1 písm. a) až m) zákna způsbem dle 53 dst. 2 zákna. Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, c) který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb 8

9 nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 písm. d) pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu, l) který předlží seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech pracvali u zadavatele a m) který, má-li frmu akcivé splečnsti, předlží aktuální seznam akcinářů s pdílem akcií vyšším než 10 %. Způsb prkázání splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpkladů. Uchazeč k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů ve své nabídce předlží: a) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. a) a b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. c), d), e), g), i) až m) čestné prhlášení, které nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem, které daným čestným prhlášením prkazuje. c) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. f) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestné prhlášení, které nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. d) K prkázání kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. h) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce, které nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 9

10 V suladu s ustanvením 127 dst. 1 písm. a) zákna mhu ddavatelé prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dt. 1 písm. a) až j) zákna předlžením výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, ppř. dle 133 a násl. zákna certifikátem vydaným akreditvanu sbu v rámci systému certifikvaných ddavatelů, a t v rzsahu údajů v něm uvedených. 8.2 Prfesní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady dle 54 zákna prkazuje ddavatel předlžením: a) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán; a sučasně b) dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky; c) dkladu svědčující dbrnu způsbilst ddavatele neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky nezbytná pdle zvláštních právních předpisů, zejména pak: Osvědčení Českéh telekmunikačníh úřadu známení telekmunikační činnsti ve smyslu 14 dst. 1 zákna č. 127/2005 Sb. (zákn elektrnických kmunikacích), ve znění pzdějších předpisů. 8.3 Eknmické a finanční kvalifikační předpklady ( 55 zákna) a) Ddavatel prkáže splnění eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů předlžením pjistné smluvy, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. Rzsah pžadvaných infrmací: pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. V případě, že nabídka bude pdávána více ddavateli splečně jak splečná nabídka pdle 51 dst. 6 zákna, musí pjistná smluva prkazatelně pkrývat případnu škdu způsbenu kterýmkliv ddavatelem v rámci takvéh sdružení. Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: předlžení prsté kpie pjistné smluvy neb pjišťvnu vystavenéh pjistnéh certifikátu, bsahuje-li údaje ptřebné k prkázání příslušných předpkladů. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: pjištění dpvědnsti za škdu bude sjednán na částku v minimální výši pjistnéh plnění ve výši 4 mil. Kč. b) Ddavatel prkáže splnění eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů předlžením údaje celkvém bratu ddavatele zjištěném pdle zvláštních právních předpisů (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů), a t za pslední 3 účetní bdbí; jestliže ddavatel vznikl pzději neb prkazatelně zahájil činnst vztahující se k předmětu veřejné zakázky pzději, pstačí, předlží-li údaje svém bratu za všechna účetní bdbí d svéh vzniku neb d zahájení příslušné činnsti. 10

11 Rzsah pžadvaných infrmací: ddavatel předlží údaj svém celkvém bratu za pslední 3 účetní bdbí (jestliže ddavatel vznikl pzději neb prkazatelně zahájil činnst vztahující se k předmětu veřejné zakázky pzději, pstačí, předlží-li údaje svém bratu za všechna účetní bdbí d svéh vzniku neb d zahájení příslušné činnsti). Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: frmu čestnéh prhlášení ddavatele. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: zadavatel pžaduje, aby celkvý realizvaný brat ddavatele v každém účetním bdbí (1 rk) byl vyšší než 2 mil. Kč bez DPH. 8.4 Technické kvalifikační předpklady ( 56 zákna) a) Ddavatel prkáže splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením Dkladu prkazujícíh shdu pžadvanéh výrbku s technickými předpisy (např. v suladu se záknem č. 22/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů) tzn., že výrbky nabízené ddavatelem musí splňvat pdmínky pr uvedení na trh pdle českých becně závazných právních předpisů. b) Ddavatel prkáže splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením seznamu významných zakázek v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech včetně uvedení rzsahu ddávek a dby plnění. Sučástí seznamu musí být přílha definvaná v 56 dst. 1 písm. a) zákna. Rzsah a způsb pžadvaných infrmací: ddavatel předlží seznam významných zakázek v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvaných za pslední 3 rky. Pžadvaná úrveň kvalifikačníh předpkladu: ddavatel uvede min. 3 významné zakázky v blasti pskytvání datvých telekmunikací prstřednictvím ptické infrastruktury, realizvané za pslední 3 rky. Každá z min. tří významných zakázek musí být v rčním bjemu min. 2 mil. Kč bez DPH pr každéh jedntlivéh bjednatele. c) Ddavatel dále v nabídce uvede prjektvý tým techniků, kteří se budu pdílet na realizaci veřejné zakázky s uvedením jejich stručnéh prfesníh živtpisu. Sučástí prjektvéh týmu musí být: veducí prjektvéh týmu, který má středšklské vzdělání, alespň 5 let praxe v bru budvání infrastruktury (sítě) pr přens dat a infrmací a předlží min. 2 referenční prjekty bdbné výše a bdbnéh zaměření, jak je předmět veřejné zakázky, na kterých se pdílel; min. 2 další členvé prjektvéh týmu, z nichž každý má min. 2 rky praxe v bru budvání infrastruktury (sítě) pr přens dat a infrmací. 11

12 Pčet členů prjektvéh týmu určí uchazeč dle vlastníh uvážení tak, aby předmět zakázky byl realizván v nabídce představeným prjektvým týmem a ddán zadavateli v pžadvaném rzsahu a termínu. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč p celu dbu plnění veřejné zakázky zachval prfesinální slžení prjektvéh týmu. Případné nutné persnální změny prjektvéh týmu pdléhají předchzímu písemnému suhlasu zadavatele. Rzsah pžadvaných infrmací: u každéh člena týmu jmén, příjmení, funkce, prfesní zkušensti, u veducíh prjektvéh týmu navíc svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci. Způsb prkázání splnění kvalifikačníh předpkladu: Ddavatel předlží seznam členů prjektvéh (realizačníh) týmu s uvedením jejich funkcí a prfesních zkušenstí. Dsažený stupeň vzdělání se prkazuje prstu kpií příslušnéh dkladu (maturitní vysvědčení). Praxi členů prjektvéh týmu uchazeč stvrdí čestným prhlášením 8.5 Pravst a stáří dkladů ( 57 zákna) Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 9 Nabídkvá cena a její limitace. Předpkládaná hdnta. 9.1 Nabídkvá cena Nabídkvu cenu se rzumí cena za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídkvá cena je platná p dbu účinnsti smluvy, kteru zadavatel uzavře s vítězným ddavatelem. 9.2 Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Ddavatel zpracuje nabídkvu cenu vyplněním tabulky dle přílhy č. 1 zadávací dkumentace. Ddavatel zapracuje nabídkvu cenu d návrhu smluvy na předmět plnění veřejné zakázky dle přílhy č. 2 ZD. Nabídkvu cenu zpracuje ddavatel tak, aby zahrnvala veškeré ddávky a služby s ddávkami suvisející a veškeré jiné náklady nezbytné pr řádnu a úplnu realizaci předmětu plnění veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu veřejné zakázky suvisejících. Cena bude uvedena vždy v českých krunách (CZK), a t zvlášť cena bez DPH a cena včetně DPH pdle platných právních předpisů. Pr hdncení nabídkvé ceny je rzhdující výše nabídkvé ceny bez DPH. Ddavatel je pvinen údaje nabídkvé ceně zapracvat d návrhu smluvy na předmět plnění veřejné zakázky. 12

13 Změna (překrčení) nabídkvé ceny je mžná puze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky djde ke změnám sazeb DPH, případně ke změně becně závazných právních předpisů, které mají na stanvení výše nabídkvé ceny přímý dpad. V takvém případě bude nabídkvá cena upravena pdle sazeb platných v dbě zdanitelnéh plnění ve smyslu účetních předpisů. Zadavatel nepžaduje pskytnutí jistty dle ust. 67 zákna. 9.3 Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Zadavatel stanvil předpkládanu hdntu veřejné zakázky na základě jemu známých údajů a infrmací získaných průzkumem trhu a na základě jemu dstupných údajů a infrmací zakázkách stejnéh či pdbnéh předmětu plnění následvně: Předpkládaná hdnta celéh předmětu plnění veřejné zakázky činí: Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. 9.4 Limitace nabídkvé ceny Nejvýše přípustná nabídkvá cena na celý předmět plnění veřejné zakázky činí částku Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. Upzrnění zadavatele: Nabídky ddavatelů, které v nabídkvé ceně překrčí nejvýše přípustnu nabídkvu cenu na celý předmět a části předmětu plnění veřejné zakázky stanvené zadavatelem, budu vyřazeny pr nesplnění zadávacích pdmínek. 10 Obchdní pdmínky Obecné bchdní pdmínky a platební pdmínky zadavatele jsu bsaženy v přílze č. 2 zadávací dkumentace (návrh smluvy na předmět plnění veřejné zakázky). Zvláštní bchdní pdmínky zadavatele vůči ddavateli jsu následující: Ddavatel si nesmí klást žádné pdmínky ani mezení pr užívání ptické infrastruktury a ptických vláken zadavatelem. Zadavatel se zavazuje, že ptická vlákna a pticku infrastrukturu bude užívat výhradně k nekmerčním účelům. Optická vlákna neb kterákli jejich část může být zadavatelem přenechána k užívání pr nekmerční účely třetí sbě /třetím sbám/ z řad Plzeňským krajem zřizvaných neb zalžených právnických sb, bcí Plzeňskéh 13

14 kraje, ppř. jiných subjektů veřejné správy. Třetí sba z řad sukrméh a kmerčníh sektru je vylučena. Zadavatel se zavazuje, že případný prdej, prnájem, výpůjčka či jakákli jiná frma užívání ptických vláken neb kterékli jejich části, bude zadavatelem realizván výhradně ve prspěch zájemců z řad Plzeňským krajem zřizvaných neb zalžených právnických sb, bcí Plzeňskéh kraje, ppř. jiných subjektů veřejné správy. Nvý nabyvatel z řad sukrméh a kmerčníh sektru je vylučen, s výjimku případu využití předkupníh práva ddavatele. Ddavatel ddá v rámci plnění předmětu smluvy ptická vlákna se záruku zachvání parametrů ptických vláken (viz bd 3. ZD) v délce trvání 20 let. Zadavatel prhlašuje, že pskytne ddavateli k realizaci plnění předmětu veřejné zakázky k využití pzemky ve vlastnictví Plzeňskéh kraje bezúplatně, resp. za prtislužbu v pdbě umístnění mikrtrubičky s 8 vlákny v kvalitě IT-T G.652.D. Ddavatel je pvinen umžnit rzšiřitelnst ptické infrastruktury. Zadavatel je pvinen písemně známit ddavateli záměr rzšiřvání infrastruktury a ddavatel je pvinen pskytnut sučinnst spčívající v předlžení návrhu řešení ve lhůtě 2 měsíce de dne bdržení příslušné infrmace. Ddavatel předlží úřední listinu či jiný dklad, svědčující vlastnické práv ddavatele k nabízeným ptickým trasám. Ddavatel předlží prhlášení, že k řešení majetkprávních vztahů k pzemkům, přes které pvedu ptická vlákna, bude vyžadvat sučinnst zadavatele jen v míře nezbytně nutné. Na zadavatele bude převeden ideální spluvlastnický pdíl na ptických kabelech spjený s výlučným užíváním ptických vláken zadavatelem. Z tht titulu si zadavatel vyhrazuje předkupní práv pr případ, že by se ddavatel rzhdl dprdat spluvlastnický pdíl (a t v jakémkli rzsahu). Ddavatel garantuje zadavateli, že v případě prdeje infrastruktury, v níž jsu ptická vlákna, která jsu předmětem plnění tét smluvy, zajistí identické pdmínky u nvéh vlastníka. V případě prušení tét pvinnsti zaplatí ddavatel zadavateli smluvní pkutu ve výši přizvacích nákladů dané ptické infrastruktury. Ddavatel má předkupní práv na jím ddaná ptická vlákna tvřící sučást budvané kmunikační infrastruktury pr případ, že by se zadavatel rzhdl kmunikační infrastrukturu dprdat. Výlučným vlastníkem ptických vláken ddaných v rámci plnění předmětu smluvy bude zadavatel. 14

15 Zhtvitel je pvinen respektvat SLA (pžadvaná reálná dba dezvy na pruchy v kmunikační infrastruktuře), bsažená v čl. 3. písm. b) ZD. 11 Subddavatelé Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitu část veřejné zakázky jiným sbám. V nabídce uchazeč ppíše subddavatelský systém splu s uvedením, jaku část veřejné zakázky bude knkrétní subddavatel realizvat s uvedením bjemu prací na veřejné zakázce v % a druhu prací a identifikačních údajů každéh subddavatele. Pkud uchazeč nemá v úmyslu zadat určitu část veřejné zakázky jiným sbám, učiní tét skutečnsti v nabídce čestné prhlášení. Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci ( 69 dst. 2 zákna). 12 Nabídka 12.1 Návrh smluvy Frmální a bsahvé pžadavky zadavatele na návrh smluvy: Zadavatel předpkládá uzavření jedné smluvy, pkrývající celý předmět plnění veřejné zakázky, s jediným uchazečem. Zadavatel předpkládá uzavření smluvy na předmět plnění veřejné zakázky ve znění dle přílhy č. 2 ZD, dplněné způsbem stanveným tut zadávací dkumentací Uchazeč je pvinen d návrhu smluvy dplnit údaje značené textem = Dplní Uchazeč =, zejména identifikační údaje uchazeče, výši ceny za plnění předmětu smluvy a ppř. další, ve smluvě značené plžky. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem uchazeče neb sbami právněnými jednat jménem neb za uchazeče. V případě, že návrh smluvy nebude pdepsán uchazečem, resp. jeh statutárním rgánem, přilží uchazeč k návrhu smluvy riginál či úředně věřenu kpii plné mci, ze které bude vyplývat právnění k pdpisu návrhu smluvy. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy není předlžením řádnéh návrhu smluvy uchazečem Závazné pkyny zadavatele k bsahu nabídky Nabídka musí být zpracvána v českém jazyce. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje ddavatele. 15

16 Nabídka bude zpracvána v suladu: se zadávací dkumentací a všemi jejími přílhami, se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění. Sučástí nabídky budu: dklady prkazující pžadvanu kvalifikaci ddavatele, dklad prkazující dbrnu způsbilst ddavatele (Osvědčení Českéh telekmunikačníh úřadu), návrh smluvy na předmět veřejné zakázky, mapa včetně přesné tplgie kmunikační infrastruktury, schéma kmunikační infrastruktury, mapa infrastruktury v grafickém frmátu dle pžadavku zadavatele, časvý harmngram realizace veřejné zakázky, přesná specifikace jedntlivých ptických kabelů, výše ideálních spluvlastnických pdílů nabývaných zadavatelem a pčet zadavatelem výlučně užívaných ptických vláken v jedntlivých ptických kabelech, prhlášení ke splnění zvláštních bchdních pdmínek (viz bd 10. ZD) Krycí list nabídky (dle přílhy č. 3 ZD), vyplněný a pdepsaný Suhlas se zveřejněním smluvy na prfilu zadavatele (dle přílhy č. 4ZD), infrmace subddavatelích neb čestné prhlášení uchazeče, že bude plnění veřejné zakázky realizvat sám, ppř. další dkumenty pžadvané tut zadávací dkumentací Pdání nabídky Ddavatel může pdat puze jednu nabídku. Varianty nabídky ve smyslu ust. 70 zákna se nepřipuští. Nabídky se pdávají písemně v bálce patřené pdpisem ddavatele. Ddavatel předkládá nabídku ve dvu vyhtveních v papírvé pdbě (1 x riginál a 1 x kpie prstá kpie celé nabídky) a sučasně 1 x v pdbě elektrnické na nsiči CD, v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky takt: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Rzšíření Reginální kmunikační infrastruktury Plzeňskéh kraje CamelNET úsek Severzápad Na bálce musí být uvedena adresa, na niž je mžné zaslat známení pdle ust. 71 dst. 6 zákna. Na bálce bude rvněž výrazným způsbem uveden text: 16

17 POZOR! - Netevírat před datem tevírání bálek. Nabídka nebude bsahvat pravy a přepisy a jiné nesrvnalsti, které by zadavatele mhly uvést v myl. Nabídka bude zabezpečena prti neprávněné manipulaci s jedntlivými listy (např. prvázané šňůrku s přelepením vlných knců a patřené na přelepu razítkem). V případě pdání Nabídky v kružkvém přadači či pdbném technickém prvedení, musí být tat zabezpečena prti mžné manipulaci s jedntlivými listy. Jedntlivé strany nabídky budu číslvané, a t včetně přílh, jedntným způsbem umžňujícím věření, že s jedntlivými listy nabídky nebyl manipulván. Ddavatel je vázán svu nabídku p celu dbu záknné zadávací lhůty. Pžadavky zadavatele bsažené v bdě 12.3 ZD mají puze dpručující charakter a jejich neddržení ze strany uchazeče není důvdem pr vyřazení nabídky. Uchazeč je pvinen dručit nabídku d sídla Plzeňskéh kraje na adrese Škrupva 18, Plzeň. V případě sbníh pdání je místem pdání pdatelna Plzeňskéh kraje na adrese Škrupva 18, Plzeň. Pdatelna se nachází v přízemí a úřední hdiny pdatelny jsu následující: pndělí a středa d 7:30 d 17:00 hd, úterý a čtvrtek d 7:00 d 15:15 hd a v pátek d 7:00 d 14:00 hd. Uchazeč je pvinen dručit nabídku nejpzději d knce lhůty pr pdávání nabídek, cž je dne d 8:30 hd Za rzhdující pr dručení nabídky je vždy pvažván kamžik převzetí nabídky (pvěřeným zaměstnancem Plzeňskéh kraje na pdatelně). Nabídky pdané neb dručené p uplynutí lhůty k pdání nabídky se netevírají. Zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 13 Základní hdntící kritérium Nabídky budu hdnceny dle 78 dst. 1 písm. b) zákna z hlediska nejnižší nabídkvé ceny. Základním hdntícím kritériem je nejnižší nabídkvá cena v Kč bez DPH. Pkud pdají nabídku plátce i neplátce DPH, bude při hdncení vzájemně prvnávána jejich nabídkvá cena v Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší nabídkvu cenu bude vybrána jak nejvhdnější nabídka. 17

18 14 Další infrmace 14.1 Otevírání bálek Otevírání bálek se uskuteční dne d 9:00 hd v zasedací místnsti E104 v budvě Krajský úřad Plzeňskéh kraje, Škrupva 18, Plzeň. Otevírání bálek mají práv se účastnit ddavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli dručeny ve lhůtě pr pdání nabídek, a další sby, nichž tak stanví zadavatel. Zadavatel může p přítmných ddavatelích pžadvat, aby svu účast při tevírání bálek stvrdili pdpisem v listině přítmných ddavatelů Zadávací lhůta Zadávací lhůtu je lhůta, p kteru jsu ddavateli svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a knčí dnem dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadávací lhůta se prdlužuje ddavatelům, s nimiž může zadavatel v suladu se záknem uzavřít smluvu, až d dby uzavření smluvy pdle ust. 82 dst. 3 zákna neb d zrušení zadávacíh řízení Přístup k zadávací dkumentaci Zadavatel pskytuje přístup k zadávací dkumentaci způsbem, který umžňuje dálkvý přístup. Nemezený a přímý dálkvý přístup k zadávací dkumentaci je mžn získat zdarma na webvých stránkách: Na tmt místě budu zadavatelem zveřejňvány i případné ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, zadavatelem pskytnuté na základě žádsti uchazeče neb i bez předchzí žádsti Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám Uchazeč je právněn p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, případně suvisející dkumenty nejpzději d 5 pracvních dnů de dne dručení pžadavku uchazeče. Zadavatel tyt ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění žádsti uchazeče ddatečné infrmace, uveřejní týmž způsbem, jakým pskytl přístup k zadávací dkumentaci tzn. uveřejněním na Zadavatel je právněn pskytnut uchazečům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti. 18

19 14.5 Další pdmínky a infrmace zadavatele Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit tt zadávací řízení při ddržení pžadavků zákna. Zadavatel pžaduje, aby mu byly vždy řádně a včas známeny veškeré změny v kvalifikaci uchazeče a předlženy ptřebné dkumenty prkazující splnění kvalifikace v plném rzsahu dle ust. 58 zákna. Zadavatel nebude vracet pdané nabídky ani jejich části. Veškeré dklady by měly být kvalitním způsbem vytištěny tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad by neměl bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Zadavatel není právněn přiznat uchazečům ani zčásti náhradu nákladů spjených s účastí v tmt zadávacím řízení. Zadavatel je pvinen přijmut nabídky a dklady uchazečů z jiných členských států ES. Zadavatel infrmuje, že na prfilu zadavatele zveřejní v záknných lhůtách následující skutečnsti: a) text smluvy (smluv) na plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenu s uchazečem, který dle rzhdnutí zadavatele předlží nejvhdnější nabídku na veřejnu zakázku, včetně veškerých uzavřených ddatků ke smluvě; b) infrmaci skutečně uhrazené ceně za plnění veřejné zakázky; c) seznam subddavatelů s pdílem na plnění veřejné zakázky 10% a více. V Plzni dne 28. března 2012 č.j. IT/541/12 Za zadavatele Plzeňský kraj: Iv Grüner, náměstek hejtmana 19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Veřejná zakázka malého rozsahu Rozšíření CamelNET úsek Planá

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Veřejná zakázka malého rozsahu Rozšíření CamelNET úsek Planá PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: IT/753/15 ZN/29/IT/15 Vyřizuje: Mgr.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více