Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, Brn tel: ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: , fax: IČO: , DIČ: CZ Bankvní spjení: /0100 Nsitel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS Zadávací dkumentace k veřejné zakázce k pdlimitní veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle 27 a násl. zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, dále jen zákn, Splečný labratrní systém FN Brn Zadavatel: Fakultní nemcnice Brn se sídlem Jihlavská 20, Brn, IČO: /6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Fakultní nemcnice Brn IČO: DIČ: CZ Sídl zadavatele: Jihlavská 20, Brn Statutární rgán: MUDr. Rman Kraus, MBA, ředitel Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Čísl účtu: /0100 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána v živnstenském rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna. II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je implementace labratrníh infrmačníh systému, který kmplexně pkryje labratrní prvz FN Brn. Cílem implementace je nahradit stávající systémy, sjedntit prvz labratří pd jeden mderní, uživatelsky a prcesně rientvaný infrmační systém se zachváním veškeré sučasné funkcinality a rzšíření další mžnsti. Předmět veřejné zakázky Zadavatel pžaduje níže uvedené služby a funkcinality: Infrmační systém musí respektvat následující pžadavky a zásady: Servisně rientvaná architektura Prcesní řízení Bezpečnst - Integrace na Active Directry (s mžnstí věření SSO) Integrace elektrnickéh pdpisu a časvéh razítka d prcesu Integrace skartačních znaků pr následné prcesy archivace respektive skartace Striktní ddržvání standardů (HL7, DICOM, DASTA, apd.) Infrmační systém v plném rzsahu pkryje labratře: OKB - Oddělení klinické bichemie OKH - Oddělení klinické hematlgie ODH - Oddělení dětské hematlgie OKM - Oddělení klinické mikrbilgie DVK - Dermatvenerlgická klinika CMBGT - Centrum mlekulární bilgie a genvé terapie IHOK OLG - Oddělení lékařské genetiky KNPT - Klinika nemcí plicních a tuberkulózy TTO Transfúzní ddělení 2/6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV kód: Zdravtnické infrmační systémy Ddávka prgramvéh vybavení III. TECHNICKÉ PODMÍNKY Technická specifikace je přilžena jak přílha č. 2 k zadávací dkumentaci a tvří její nedílnu sučást. IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Pdrbné bchdní pdmínky, včetně platebních pdmínek, jsu bsaženy ve vzrvém textu kupní smluvy, která je přilžena jak přílha č. 1, k tét zadávací dkumentaci a je její nedílnu sučástí. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč využil vzrvý text kupní smluvy bez jakýchkliv změn k předlžení vlastnručně pdepsanéh návrhu kupní smluvy. Uchazeč je právněn a sučasně pvinen dplnit žlutě značená vlná místa v textu vzrvé kupní smluvy (tj. identifikace uchazeče, evidenční čísl veřejné zakázky, nabízená kupní cena, identifikace právněnéh statutárníh zástupce uchazeče) a neddělitelně k návrhu kupní smluvy připjit přílhu bsahující přesnu technicku specifikaci zbží. V. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE Sučástí nabídky bude v českém jazyce: 1. seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, 2. má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek, 3. prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zákna č. 143/2001 Sb., chraně hspdářské sutěže, ve znění pzdějších předpisů, v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku, 4. dklad, že uchazečem nabízené zbží je značen chrannu známku eklgicky šetrný výrbek neb jiný dklad prkazující eklgicku šetrnst výrbku (např. čestné prhlášení eklgické šetrnsti výrbku) 5. Prvedení příslušné prjektvé, bezpečnstní, prvzní a uživatelské dkumentace k dílu. Zhtvitel se zavazuje udržvat aktuální stav dkumentace k Sftware. Veškerá dkumentace 3/6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

4 bude v českém jazyce, a t včetně dkumentace k prduktům třetích stran, které Zhtvitel pr plnění pužije. U dkumentace k prduktům třetích stran předlží Zhtvitel dkumentaci v ficiálním znění a překlad d českéh jazyka. Pstačí neúřední překlad, přičemž Zhtvitel přebírá dpvědnst za případná pchybení ve vztahu ke třetím stranám, pkud byla způsbena, byť nezaviněnu, chybu v překladu. 6. Pskytnutí vývjvých prací k ddávanému SW v rzsahu 10 hdin měsíčně v ceně ddávky p dbu 60 měsíců. 7. Ddávka a nasazení LIS bude řízen s využitím prjektvých nástrjů preferván je využití nástrjů aplikace MS Prject (zadavatel v suladu s 44 dst. 11 zákna umžní pr plnění veřejné zakázky pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení.). Nedlžení kteréhkli z pžadvaných dkladů je důvdem pr vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení! Zadavatel si vyhrazuje práv upravit, dplnit neb změnit pdmínky veřejné zakázky, a t všem účastníkům shdně a stejným způsbem v případě shdných nabídkvých cen určit vítěze lsem VII. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude zpracvána jak celkvá nabídkvá cena v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnvat všechny náklady suvisející s ddávku zbží, tj. zejména dpravu zbží d místa plnění, baly, nalžení, slžení, pjištění během dpravy, případné cl, instalaci, uvedení předmětu plnění d prvzuschpnéh stavu, prvedení funkční zkušky, validace, kalibrace neb jiných vstupních měření, recyklační pplatek (puze u zbží, které tmut pplatku pdle zákna č. 185/2001 Sb., dpadech, ve znění pzdějších předpisů, pdléhá) a preventivní bezpečnstně technické kntrly v průběhu záruční dby a ceny jedntlivých nabízených plžek včetně příslušenství, které je sučástí nabídky, a t v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť. V případě plnění spadajícíh d režimu přenesení daňvé pvinnsti bude nabídkvá cena uvedena bez DPH a k ní uvedena puze dpvídající sazba DPH. VIII. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ V případě, že některý z ddavatelů bude mít jakýkliv dtaz vztahující se k zadávacím pdmínkám, je nutné na tent pžadavek phlížet jak na právní úkn ddavatele ve smyslu 49 dst. 1 zákna. Žádst ddatečnu infrmaci k zadávacím pdmínkám je uchazeč pvinen dručit zadavateli v písemné frmě na adresu zadavatele k rukám kntaktní sby či prstřednictvím prfilu zadavatele, a t nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Zadavatel dešle ddavateli pžadvané infrmace nejpzději d 4 pracvních dnů de dne dručení žádsti ddavatele. Zadavatel může pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti. Ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění případné žádsti, pskytne zadavatel hrmadně i všem statním ddavatelům prstřednictvím svéh prfilu (https://ezak.fnbrn.cz/). Kntaktní sbu zadavatele je Mgr. Radim Mlčák, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemcnice Brn. 4/6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

5 IX. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY NABÍDKA bude zpracvána v českém jazyce a předlžena v jednm riginále v písemné frmě a jedné kpii v datvé frmě (na CD ve frmátu *.dc, *.pdf, případně jiném frmátu p dhdě se zadavatelem, smluva včetně přílh ve frmátu *.dc), bje bude vlžen d řádně uzavřené bálky značené slvy Veřejná zakázka Splečný labratrní systém FN Brn - VLASTNÍ NABÍDKA a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespň bchdní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa pdnikání), právní frmy, IČO a adresy pr dručvání písemnstí. Struktura NABÍDKY : Obsah nabídky seznam předkládaných dkumentů s pdrbným uvedením číslvání stránek Krycí list uchazeče bsahující identifikační údaje uchazeče, a t bchdní firmu neb název, sídl, právní frmu, IČO, DIČ, bankvní spjení, statutární rgán, telefnní, faxvé a vé spjení, adresu pr dručvání písemnstí, internetvu adresu apd. Návrh kupní smluvy (plně vycházející z příslušné vzrvé smluvy se zapracvanými údaji dle pžadavku zadavatele) pdepsaný sbu právněnu jednat jménem uchazeče neb za uchazeče včetně přílhy č. 1 technické specifikace Cenvá nabídka dle bdu VI. tét dkumentace Zadavatel upzrňuje uchazeče, že nebude-li nabídka bsahvat návrh vzrvé smluvy neb cenvu nabídku, jedná se důvd pr vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!! NABÍDKA (riginál) bude vypracvána v písemné frmě, kvalitním způsbem vytištěna, bude zabezpečena takvým způsbem, který znemžní vyjmut jedntlivé listy nabídky (jedntlivé strany včetně přílh budu číslvány, svázány neb sešity. Opatření prti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvdů vylučení mžnsti neprávněné manipulace. Jedntlivé listy nabídky budu číslvány nepřetržitu číselnu řadu. Jak pslední list nabídky bude dlžen prhlášení uchazeče, pdepsané statutárním zástupcem uchazeče, pčtu stran nabídky. NABÍDKU netvří KVALIFIKACE! KVALIFIKACE bude předlžena v jednm riginále v samstatné řádně uzavřené bálce značené slvy Veřejná zakázka Splečný labratrní systém FN Brn KVALIFIKACE a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespň bchdní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa pdnikání), právní frmy, IČO a adresy pr dručvání písemnstí a jedné kpii v datvé frmě (na CD ve frmátu *.dc, *.pdf, případně jiném frmátu p dhdě se zadavatelem). X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Hdntícím kritériem pr hdncení nabídek je nejnižší nabídkvá cena. Při hdncení nabídkvé ceny je rzhdná její výše bez daně z přidané hdnty. 5/6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

6 Lhůta: XI. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK lhůta pr pdání nabídky se stanvuje d :00 hdin Míst: pštu dpručeně na adresu: Fakultní nemcnice Brn Oddělení právních věcí Jihlavská 20, Brn sbně v sídle zadavatele v pracvní dny d 8:00 d 11:00 hd. na Oddělení právních věcí, úsek veřejných zakázek, dveře č. 3112, 3. nadzemní pdlaží bjektu lůžkvéh traktu, Pracviště medicíny dspěléh věku, Fakultní nemcnice Brn, Jihlavská 20, , Brn Otevírání bálek: Otevírání bálek prběhne dne v 9:00 hd. v sídle zadavatele v zasedací místnsti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní pdlaží bjektu lůžkvéh traktu, Pracviště medicíny dspěléh věku, FN Brn, Jihlavská 20, , Brn. Otevírání bálek se mhu zúčastnit statutární zástupci uchazečů neb jejich zástupci (nejvýše jedna sba za každéh uchazeče) výslvně zmcněni k tmut úknu na základě plné mci, která bude předána zadavateli před tevíráním bálek. Kmise, která tevírá bálky, kntrluje úplnst nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracvána v pžadvaném jazyku a b) je návrh smluvy pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Jestliže kmise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. V Brně dne MUDr. Rman Kraus, MBA ředitel FN Brn Přílha č. 1 - vzrvý text kupní smluvy Přílha č. 2 technická specifikace Vyřizuje: Mgr. Radim Mlčák, právník OPV, tel: , 6/6 Fakultní nemcnice Brn je státní příspěvkvá rganizace zřízená rzhdnutím Ministerstva zdravtnictví. Nemá záknnu pvinnst zápisu d bchdníh rejstříku, je zapsána d živnstenskéh rejstříku vedenéh Živnstenským úřadem města Brna.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více