Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER"

Transkript

1 Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení 7/ Mnitring prjektů v SPL Verze květen 2010 MCLP-JuZ_Metdický manuál 1

2 1. Pdpis dhdy s RO SZIF Přílhy k pdpisu dhdy: 1. Výpis z bchdníh rejstříku neb jiné svědčení právníh statutu, které je v suladu s definicí příjemce dtace a není starší než 3 měsíce k datu pdpisu Dhdy. V případě bcí a svazků bcí ne starší než riginál neb úředně věřená kpie. 2. Dklad vedení (ppř. zřízení) bankvníh účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli pskytnuta dtace prstá kpie. 3. Ptvrzení finančníh úřadu, že žadatel má vypřádány splatné závazky vůči finančním úřadům, ne starší než datum zaregistrvání Žádsti dtaci - prstá kpie. 2. Pvinnsti příjemce dtace 1. Žadatel/příjemce dtace dpvídá p celu dbu administrace dtace za t, že všechny jím uvedené údaje vůči pskytvateli dtace jsu prkazatelně úplné a pravdivé. 2. Žadatel/příjemce dtace je pvinen d kamžiku zaregistrvání Žádsti dtaci pskytvat pžadvané infrmace, dkladvat svji činnst a pskytvat SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství neb třetímu subjektu pvěřenému Ministerstvem zemědělství veškeru sučinnst a dkumentaci vztahující se k prjektu, a t p celu stanvenu dbu trvání závazku. 3. Příjemce dtace se zavazuje, že ddrží účel patření v suladu s Žádstí dtaci a splní veškeré další specifické pdmínky p celu stanvenu dbu trvání závazku 4. Příjemce dtace se zavazuje, že p celu dbu trvání závazku bude s majetkem financvaným z dtace nakládat bezřetně a s náležitu dbrnu péčí. 5. Příjemce dtace je pvinen uchvávat veškeré dklady týkající se pskytnuté dtace, a t p dbu nejméně 10 let d předlžení Žádsti prplacení. 6. Příjemce dtace je pvinen ddržvat ustanvení týkající se pžadavků na publicitu. Dále je příjemce dtace pvinen vykazvat mnitrvací indikátry v suladu s Žádstí dtaci. 7. Žadatel/příjemce dtace je pvinen ddržvat pravidla vlné sutěže, zejména pkud jde ddržvání předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnst veřejné pmci, chranu živtníh prstředí, pdpru rvnsti žen a mužů, zákaz nabízení výsledků prjektu za přehnaně nízké ceny, apd. MCLP-JuZ_Metdický manuál 2

3 3. Pvinná publicita Infrmační tabule V případě, že celkvé náklady prjektu (tj. částka uvedená na str. 1 Žádsti prplacení - část B, řádek 1 Celkvé výdaje prjektu v Kč, slupec 3 Rzpčet dle skutečnsti ) pdpřenéh v rámci Prgramu rzvje venkva vedu k investici přesahující EUR (cca 1,3 mil. Kč) (celkvé náklady se přepčítají kurzem ČNB stanveným pr pracvní den předcházející dni předlžení Žádsti prplacení na příslušný RO SZIF), umístí příjemce v místě realizace prjektu viditelně tabuli s infrmací (pdrbnsti pr jedntlivá patření a typy prjektů viz přílha č. 2). Infrmační tabule se instaluje p uknčení realizace prjektu, tj. instalace infrmační tabule musí být prvedena příjemcem dtace nejpzději v den bdržení finančních prstředků na běžný účet a je na daném místě umístěna p celu dbu udržitelnsti prpagvanéh prjektu. Infrmační tabule musí splňvat následující kritéria: Obsahuje ppis prjektu, symbl a slgan Splečenství (případně lg LEADER a MAS, pkud se jedná prjekt financvaný v rámci sy IV LEADER) a lg Prgramu rzvje venkva ČR. V případě prjektů financvaných v rámci sy IV LEADER je pužití lga LEADER pvinné a lga MAS nepvinné. Tyt infrmace budu zabírat nejméně 25 % plchy tabule. Minimální frmát tabule je A3 (rzměry 297x420 mm). Materiál, ze kteréh je tabule vyrbena, je vdědlný. Zaměstnanec MAS zajistí grafické zpracvání a pdklady pr výrbu tabule. Další infrmace k publicitě sučástí samstatné přílhy. 4. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dtace a) Žadatel/příjemce dtace, který je veřejným, dtvaným neb sektrvým zadavatelem pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pzdějších předpisů, pstupuje pdle tht zákna, tj. zdpvídá za řádné prvedení zadávacíh řízení a jeh průběh náležitě dkladuje pdle tht zákna, b) z hlediska naplnění zásad transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba v suladu s kmunitárním právem ddržvat (viz finanční nařízení Rady (ES, Euratm) č. 1605/2002, ve znění pzdějších předpisů, dále čl. 2 Smluvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005), je nezbytné, aby i v případech, kdy žadatel/příjemce dtace pstupuje při zadávání zakázek mim režim zákna, byla stanvena a ddržvána určitá pravidla. Pr tyt statní případy MZe jak Řídící rgán, stanvuje následující pstup: 1. Pkud předpkládaná hdnta zakázky pdle snvy prjektu nepřesáhne Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dtace uskutečňvat výběr z více ddavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smluvu neb vystavit bjednávku přím s jedním ddavatelem při ddržení zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. MCLP-JuZ_Metdický manuál 3

4 2. Pkud předpkládaná hdnta zakázky pdle snvy prjektu přesáhne Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dtace pvinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat ddavatele z minimálně tří bdržených nabídek a průběh zadávacíh řízení náležitě dkladvat. Řídí se přitm pdle následující části Pravidel: a) písemná výzva k pdání nabídky musí bsahvat: infrmaci předmětu zadávané zakázky, identifikační údaje zadavatele (jmén/název, IČ, adresa místa pdnikání/sídl firmy), zadávací dkumentaci neb pdmínky přístupu či pskytnutí zadávací dkumentace, lhůtu a míst pr pdání nabídek (lhůtu stanví žadatel/příjemce dtace s hledem na slžitst a rzsah zpracvání nabídky), údaje hdntících kritériích (nejnižší cena neb eknmická výhdnst nabídky), pkud nejsu uvedeny v zadávací dkumentaci, prfesní kvalifikační předpklady, pžadavky na prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů ddavatele, tj., že: ddavatel nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání, na majetek ddavatele není prhlášen knkurz neb návrh na prhlášení knkurzu nebyl zamítnut pr nedstatek majetku ddavatele neb vůči němuž není pvlen vyrvnání neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, ddavatel není v likvidaci, splnění těcht základních kvalifikačních předpkladů dlží uchazeč zakázku frmu čestnéh prhlášení, žadatel/příjemce dtace si může stanvit dle svéh zvážení další kvalifikační předpklady, b) bsah zadávací dkumentace: vymezení předmětu zadávané zakázky v suladu s prjektem neb dle klasifikace zbží, služeb a stavebních prací pdle referenční klasifikace platné pr veřejné zakázky (CPV), bchdní pdmínky, včetně platebních pdmínek, případně bjektivních pdmínek, za nichž je mžné překrčit výši nabídkvé ceny, technické pdmínky, je-li t důvdněn předmětem zadávané zakázky (technické pdmínky nesmí být stanveny tak, aby určitým ddavatelům zaručvaly knkurenční výhdu neb vytvářely překážky pr mezinárdní bchd), pžadavek na způsb zpracvání nabídkvé ceny, pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky, způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií, v případě stavebních prací prjektvu dkumentaci a supis prací, ddávek a služeb s výkazem výměr, c) nabídky: musí splňvat pžadavky výzvy a zadávací dkumentace, musí bsahvat identifikační údaje uchazeče, musí být pdepsány sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, lhůta pr pdání nabídky pčíná běžet dnem následujícím p dni deslání výzvy k pdání nabídky, při zadávacím řízení pdle těcht Pravidel může ddavatel prkázat základní kvalifikační kritéria čestným prhlášením, MCLP-JuZ_Metdický manuál 4

5 při zadávacím řízení pdle těcht Pravidel může ddavatel prkázat prfesní kvalifikační předpklady předlžením: kpie dkladu právnění k pdnikání např. výpisu z bchdníh rejstříku či jiné evidence, pkud je v ní zapsán, neb jinéh dkladu pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, certifikátu vydanéh správcem systému registru certifikvaných ddavatelů, výpisu ze zahraničníh seznamu ddavatelů či certifikát zahraničníh ddavatele, licence apd.), ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem jinéh ddavatele v tmtéž zadávacím řízení. Ddavatel, který nepdal nabídku v zadávacím řízení, však může být subddavatelem více uchazečů v tmtéž zadávacím řízení, d) psuzvání a hdncení nabídek: pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb pdá nabídku a sučasně je subddavatelem jinéh ddavatele v tmtéž zadávacím řízení žadatel/příjemce dtace všechny nabídky pdané takvým ddavatelem samstatně či splečně s jinými ddavateli vyřadí a písemně je infrmuje důvdu vylučení ze zadávacíh řízení, žadatel/příjemce dtace psudí nabídky z hlediska splnění základních, prfesních a případně dalších kvalifikačních předpkladů, pkud si je stanvil. Uchazeče, kteří tyt předpklady nesplní, vylučí z dalšíh hdncení a písemně je infrmuje důvdu vylučení ze zadávacíh řízení, žadatel/příjemce dtace prvede hdncení předlžených nabídek pdle předem stanvených hdntících kritérií pr výběr zakázky. V případě hdntícíh kritéria eknmická výhdnst nabídky prvede zadavatel vyhdncení frmu tabulky, ve které jsu přiděleny jedntlivým dílčím kriteriím váhy vyjádřené v prcentech. Jak hdntící kritérium nesmí být pužity reference, v případě, že žadatel ustanví hdntící kmisi pr hdncení nabídek, musí všichni členvé hdntící kmise na pčátku jednání předlžit písemné prhlášení své nepdjatsti, zejména se nesmí pdílet na zpracvání nabídky, nesmí mít sbní zájem na zadání zakázky, e) uknčení zadávacíh řízení: žadatel/příjemce dtace dešle známení výběru nejvhdnější nabídky vybranému ddavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vylučeni z účasti v zadávacím řízení, f) uzavření smluvy: žadatel/příjemce dtace uzavře smluvu neb vystaví bjednávku v suladu s pstupem uvedeným v bdě 11b) 2c) s vybraným ddavatelem ze zadávacíh řízení, g) zrušení zadávacíh řízení: je-li uveden ve výzvě k pdání nabídky, je žadatel/příjemce dtace právněn zrušit zadávací řízení pr zakázky kdykliv bez uvedení důvdu (nejpzději d uzavření smluvy neb písemné bjednávky). 3. V případě, že zadavatel zadávající zakázku mim režim zákna tut zadá a zdkladuje dle zákna č. 137/2006 Sb., tj. prstřednictvím centrální adresy, je takvé zadávací řízení pvažván za prvedené v suladu s Pravidly. 4. Žadatel/příjemce dtace je pvinen v rámci realizace schválenéh prjektu uzavírat smluvy s ddavateli zbží, práce a služeb v písemné pdbě, v případě, že hdnta MCLP-JuZ_Metdický manuál 5

6 zakázky nepřesáhne výši Kč bjednávku vystavenu žadatelem/příjemcem dtace. 5. Žadatel/příjemce dtace je pvinen ve Smluvě s ddavatelem neb v bjednávce dhdnut fakturační pdmínky tak, aby: Fakturace byla prváděna, případně fakturvané ddávky, služby a stavební práce členěny způsbem, který umžní zařazení d jedntlivých plžek způsbilých výdajů dle Dhdy. Minimálně pvinně uvádějte ve smluvě díl Fakturace se řídí platnými pravidly Prgramu rzvje venkva Žadatel/příjemce dtace je pvinen zabezpečit, aby ddavatel vyhtvil a příjemci dtace devzdal účetní/daňvé dklady za každu ddávku v ptřebném pčtu stejnpisů. 6. Seznam dkumentace k zadávacímu řízení je zveřejněn na internetvých stránkách SZIF. Přílhy k výběrvému řízení na ddavatele: samstatná přílha manuálu pdle platných pravidel PRV k dané výzvě. Pvinnsti žadatele knzultvat s MAS text zadávací dkumentace p uknčení výběru ddavatele prvést ihned se zaměstnancem MAS kntrlu celéh výběrvéh řízení dle infrmací ve výzvě prvést 14 dní před pdáním žádsti prplacení kmpletní kntrlu dkumentace, předávané na SZIF. 5. Realizace prjektu zahájení realizace (způsbilst výdajů) p zaregistrvání prjektu změny prjektu se řeší hlášením změn změnvý frmulář (připravit splečně s prjektvým manažerem neb s MAS, zaměstnanec MAS hlášení změn pdepíše a dle dhdy zajistí předání na RO SZIF) ddržvání harmngramu frmální naplnění technických parametrů prjektu, mnitrvacích indikátrů uknčení prjektu a pdání žádsti prplacení - pzr na datum, které jste si zvlili v prjektu sankce za neddržení pravidel 5.1. Účetní a jiné dklady předkládané k vyúčtvání dtace: smluva díl neb bjednávka (přílha plžky ve členění za jedntlivé KZV, v případě stavebních prací naceněný výkaz výměr) zaúčtvaný účetní dklad (pkladní dklad neb faktura) musí bsahvat plžky ve členění za jedntlivé kódy způsbilých výdajů, např. frmu přílhy k faktuře, bsahuje pčitatelné jedntky/kč, dle výkazu výměr (žadatel dkládá, že dtaci vede dděleně, není pvinný účelvý znak) MCLP-JuZ_Metdický manuál 6

7 dklad předání ddací list (případně text na faktuře služí jak ddací list, předávací prtkl, výkaz práce neb jiné prhlášení shdě a technické manuály, prvzní řád (předkládá se ke kntrle na místě) smluvy nájmu/výpůjčce (předkládá se ke kntrle na místě) dklad úhradě - z účtu žadatele, z pkladny 6. Předlžení žádsti prplacení Žadatel předkládá ŽP v den, který vyznačil v žádsti dtaci (může max. 3x změnit) předkládá žádst frmulář (rzdílný pr bce/nno a pdnikatele) supisku účetních dkladů frmulář dkumentace k zadávacímu řízení účetní/daňvé dklady výše uvedené v případě věcnéh plnění - stavební práce - stavební deník, rzpčet pdle katalgu cen stavebních prací RTS, a.s., Brn dklad úhradě - z účtu žadatele, z pkladny (výpis z bankvníh účtu vč. smluvy vlastnictví účtu; pkud je úhrada prváděna z jinéh účtu, než který je uvedený v Dhdě, pkladní dklad, na kterém právněná sba ptvrdí příjem htvsti) V případě nákupu stavby/pzemku, jak způsbiléh výdaje, kupní smluva, ne starší 12 měsíců k datu pdání žádsti, zárveň však ne starší než V případě nákupu stavby / pzemku, jak způsbiléh výdaje, v rámci prjektu zakládajícíh veřejnu pdpru, kupní smluva, ne starší než datum vystavení ptvrzení zaregistrvání žádsti dtaci z PRV riginál neb úředně věřená Plžkvý rzpčet prjektu rzdělený d jedntlivých kategrií dle číselníku způsbilých výdajů. V případě stavebních prací supis stavebních prací s výkazem výměr a plžkvý rzpčet správně rzdělený d dpvídajících kódů způsbilých výdajů V případě nákupu technlgií technicku dkumentaci k výrbku s dkladem psuzení shdy ES prhlášení shdě prstá kpie Klaudační suhlas neb známení stavebnímu úřadu užívání stavby pdle zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů - riginál neb úředně věřená kpie neb čestné prhlášení příjemce, že pr užívání stavby dle danéh prjektu není v suladu se záknem č. 183/2006 Sb. klaudační suhlas ani známení zaptřebí - riginál V případě věcnéh plnění: stavební práce - stavební deník, rzpčet pdle katalgu cen stavebních prací RTS, a.s., Brn prstá kpie V případě, že příjemce v prjektu za účelem bdvéh zisku deklarval vytvření nvých pracvních míst a rzhdl se je dkládat pdle režimu B (viz přílha A splečných přílh pr všechna Opatření: v případě pdniku d 25 zaměstnanců - Přehled vyměřvacích základech a pjistném malé rganizace (frmulář zasílaný ČSSZ), a t za psledních dvanáct uzavřených měsíců před pdáním žádsti prplacení prstá kpie v případě pdniku d 25 zaměstnanců - Přehled výši pjistnéh a vyplacených dávkách (frmulář zasílaný ČSSZ), a t za psledních dvanáct uzavřených měsíců před pdáním žádsti prplacení prstá kpie MCLP-JuZ_Metdický manuál 7

8 v případě, že příjemce dtace nemůže pskytnut Přehled vyměřvacích základech a pjistném malé rganizace neb Přehled výši pjistnéh a vyplacených dávkách (např. za psledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílhu čestné prhlášení dle závaznéh vzru, které žadatel bdrží při pdpisu dhdy riginál 7. Mnitring prjektů realizvaných pdle SPL Mnitring prjektů je realizván v něklika stupních: 1. Mnitring výběru ddavatele a průběhu zadávacíh řízení 2. Mnitring prjektu před zahájením realizace (plán d buducna) 3. Mnitring prjektu v průběhu jeh realizace 4. Mnitring prjektu p jeh uknčení, před přípravu žádsti prplacení příp. v jejím průběhu (administrativní kntrla) 5. Mnitring prjektu za přítmnsti pracvníka SZIF, p jeh uknčení 6. Mnitring prjektu v dbě udržitelnsti Každý žadatel je pvinen MAS infrmvat : termínu pdpisu dhdy na SZIF (předat kpii pdepsané dhdy na MAS) pdstatných změn v průběhu realizace prjektu, které pdléhají hlášení změn termínu realizace a text zadávacíh řízení a výběru ddavatele způsbu jeh realizace pdle pravidel PRV termín uknčení výběru ddavatele a výsledek výběru ddavatele termínu zahájení realizace termínu uknčení realizace psunu termínu prplacení značení prjektu dle dpručenéh pstupu (schválená publicita) 7.1. Mnitring výběru ddavatele a průběhu výběrvéh řízení Prbíhá u každéh schválenéh prjektu, kteréh se týká realizace zadávacíh řízení dle pravidel PRV (v případě, že hdnta zakázky přesahuje 500 tis. bez DPH). V případě, že djde k dělení zakázky a žadatel se rzhdne i u prjektů v celkvé hdntě nad 500 tis. bez DPH, že nebude realizvat výběr ddavatele stanveným způsbem. Předlží sám, neb ve splupráci s prjektvým manažerem, před zahájením prjektu písemný pstup výběru ddavatele. V případě, že má k tmut pstupu písemné vyjádření SZIF, přilží h v kpii. Účastní se h zaměstnanec MAS, případně prjektvý manažer, který realizval prjekt. V případě, že se výběrvéh řízení neúčastní prjektvý manažer, může se účastnit zaměstnanec MAS. Pvinnstí žadatele je předem nahlásit termín zadávacíh řízení resp. den výběru ddavatele 7 dnů předem, pvinnstí MAS je nahlásit kntrlu 7 dnů předem. Z průběhu výběru ddavatele bude vypracván prtkl, který pdepíše žadatel. V případě, že nedjde k uknčení výběru ddavatele, z důvdu vyžádání ddatečných infrmací d účastníků, bude tat infrmace d prtklu zaznamenána a žadatel dlží výsledky řízení písemně (elektrnicky) MAS d 7 dnů p uzavření výběru ddavatele. D prtklu je žadatel pvinen uvést termín zahájení realizace prvních prací. MCLP-JuZ_Metdický manuál 8

9 Žadatel zajistí, aby ve smluvě díl byla stanvena sučinnst ddavatele s případnými kntrlami MAS, SZIF a případných dalších rgánů státní správy Mnitring prjektu na místě před jeh zahájením (plán d buducna) Prbíhá u každéh schválenéh prjektu. Jedná se zejména ftdkumentaci stavu před zahájením realizace. Zajistí prjektvý manažer ve splupráci s žadatelem vč. předání před zahájením prjektu na MAS. Pkud není mžné zajistit kntrlu ve splupráci s prjektvým manažerem, zajistí ftdkumentaci zaměstnanec MAS ve splupráci s žadatelem (bude vytvřena databáze na webvých stránkách) Mnitring prjektu v průběhu jeh realizace Prbíhá namátkvě u schválených prjektů. Kntrluje se sulad s ppisem a charakteristikami prjektu, sulad čerpání způsbilých výdajů, prkazvání věcnéh plnění. Kntrlu prvádí zaměstnanec MAS se členem mnitrvacíh výbru dle předem schválenéh plánu kntrl. Kntrlu může prvést i na vyžádání řídící rgán (SZIF) a t kdykliv d data registrace prjektu, tét kntrly se vždy účastní zaměstnanec MAS. V případě ptřeby zajistí žadatel sučinnst s ddavatelem. P uknčení kntrly je zpracván prtkl, který žadatel pdepíše a bude zalžen na MAS. O plánvané kntrle bude vždy žadatel infrmván min. 7 dní předem. Výsledky kntrl budu minimálně 1x za půl rku předlženy k dsuhlasení mnitrvacímu výbru Mnitring prjektu p jeh uknčení, před přípravu žádsti prplacení příp. v jejím průběhu Prbíhá u všech schválených prjektů. Žadatel je pvinen ve splupráci s prjektvým manažerem neb ve splupráci se zaměstnancem MAS zajistit administrativní kntrlu dknčenéh prjektu Žadatel předlží MAS dklady ptřebné pr řádné závěrečné vyúčtvání dle pravidel PRV Pr předběžnu kntrlu mu služí kntrlní list, pdle kteréh bude pstupvat při přípravě pdkladů. V případě, že nemá dstatečně připraveny pdklady pr vyúčtvání je pvinen zajistit psun termínu prplacení Na závěr před pdáním žádsti prplacení na SZIF, ptvrdí správnst kntrly manažer MAS (pdpis a razítk) Předkládání žádsti prplacení prbíhá za účasti prjektvéh manažera neb zaměstnance MAS. V případě neúplnsti dkumentace předkládané na SZIF zajistí včasné dlžení pdle pkynů a termínů SZIF. Zaměstnanec MAS, neb prjektvý manažer je p dhdě přítmen u jednání žadatele s kntrlními rgány SZIF. Žadatel si zajistí ve splupráci se zaměstnancem MAS značení pvinnu publicitu v suladu s pravidly. (všechny pdpřené prjekty) MCLP-JuZ_Metdický manuál 9

10 Manažer MAS vyhdntí splu s žadatelem mnitrvací indikátry prjektu a zpracuje závěrečný prtkl jejich naplnění. Výsledky kntrl budu minimálně 1x za rk předlženy k dsuhlasení mnitrvacímu výbru Mnitring prjektu za přítmnsti řídícíh rgánu (SZIF) Prbíhá u všech schválených prjektů P předlžení žádsti prplacení prběhne kntrla prjektu na místě realizace za přítmnsti řídícíh rgánu (zaměstnance RO SZIF) Kntrly se účastní prjektvý manažer, zaměstnanec MAS. Prtkl průběhu kntrly zajišťuje řídící rgán, předává žadateli a MAS. Případnu nápravu zajistí zaměstnanec MAS ve splupráci s prjektvým manažerem a žadatelem. Zaměstnanec MAS vyhtví ftdkumentaci knečnéh stavu prjektu Mnitring prjektu v dbě udržitelnsti Prvádí se 1x rčně frmu mnitrvacíh hlášení žadatele pdanéh na MAS (tázka/dpvěď). Hlášení předkládá žadatel d 10 dnů na výzvu manažera MAS, frmu čestnéh prhlášení. K hlášení připjí žadatel 2 ftgrafie suvisející s využíváním výsledků prjektu. Prvádí se 1x za dbu udržitelnsti (5 let) fyzicky na místě prjektu, kntrlu prvádí zaměstnanec MAS, ideálně se členem mnitrvacíh výbru. P kntrle vyhtví zaměstnanec MAS prtkl, kde je uveden sulad s prjektem a stav mnitrvacích indikátrů, který žadatel pdepíše a dsuhlasí manažer MAS. Přílhy: Přílha č. 1: Seznam členů mnitrvacíh výbru Přílha č. 2: Pvinná publicita (frm. SZIF) Přílha č. 3: Seznam dkumentace Zadávací řízení (frm. SZIF - verze 2010) Zpracvala: Julie Zendulkvá, manažerka MAS, Aktualizace ke dni MCLP-JuZ_Metdický manuál 10

11 Přílha č. 1: Seznam členů mnitrvacíh výbru MAS: Alena Sedlářvá Jitka Dubravvá Stanislav Žbánek předsedkyně mnitrvacíh výbru člen mnitrvacíh výbru člen mnitrvacíh výbru MCLP-JuZ_Metdický manuál 11

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více