Město Spálené Poříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Spálené Poříčí"

Transkript

1 Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení zajišťuje: Ing. Pavel Nvák, s.r.., Osadní 26, Praha 7 1

2 Zadávací dkumentace 1 Identifikační údaje Pžadvaný předmět plnění Obchdní pdmínky Platební pdmínky Ddací, záruční a servisní pdmínky Sankce a bankvní garance Technické pdmínky Ddávka traktru s nakladačem a vlekem s nsičem kntejnerů Ddávka kntejnerů Klasifikace zakázky Subddavatelé Pžadavky na splnění kvalifikace Varianty nabídky Způsb zpracvání nabídkvé ceny Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky Dba, p kteru je uchazeč vázán celým bsahem své nabídky Způsb hdncení nabídek Změna zadávacích pdmínek Lhůty a kntakty

3 Zadávací dkumentace 1 Identifikační údaje Druh zakázky: Zakázka maléh rzsahu 2. kategrie zadávaná Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP mim režim zákna veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.. Předpkládaná hdnta zakázky ,- Kč (bez DPH) Z th: Kntejnery na bidpady bjemu cca 12 m3 (4 ks) Vlek s nsičem kntejnerů: ,- Kč (bez DPH) ,- Kč (bez DPH) Míst plnění veřejné zakázky: Území bce Spálené Příčí Zadavatel veřejné zakázky Název: Měst Spálené Příčí Sídl: Náměstí Svbdy 132, Spálené Příčí Právní frma: bec IČ: DIČ: CZ Zástupce žadatele: Ing. Pavel Čížek Osba pvěřená činnstmi zadavatele Název: Ing. Pavel Nvák Sídl: Osadní 26, Praha 7 IČ: DIČ: CZ Kntaktní sba: Ing. Pavel Nvák tel.: (+420) Pžadvaný předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsu ddávky pr prjekt Systém shrmažďvání bidpadů Spálenpříčsk. Celý předmět veřejné zakázky je členěn na části tak, jak jsu uvedeny v kapitlách Tyt kapitly jsu nejmenšími nedělitelnými částmi veřejné zakázky. Je umžněn dílčí plnění. Každá z částí veřejné zakázky (v členění dle kapitl ) může být tedy ddána jedntlivě (v členění dle kapitl) neb může být celý předmět veřejné zakázky ddán jak celek. Financvání předmětu plnění bude prveden s přispěním zdrjů Evrpské unie, prstřednictvím Operačníh prgramu živtní prstředí. 3

4 Zadávací dkumentace 3 Obchdní pdmínky Objednatel uzavře s ddavatelem smluvu na zajištění ddávek, které jsu předmětem plnění s bchdními a technickými pdmínkami bsaženými v tét zadávací dkumentaci. Pkud nebude prveden plnění pdpry prjektu ze strany Státníh fndu živtníh prstředí, má bjednatel práv d smluvy dstupit a uchazeč nemá práv pžadvat na zadavateli prplacení žádných nákladů, které mu s tím vznikly, a nemůže uplatňvat případnu náhradu škdy. Tt ustanvení bude zapracván d návrhu smluvy na plnění příslušné části veřejné zakázky. 3.1 Platební pdmínky Objednatel nebude pskytvat ddavateli zálhu na předmět plnění zakázky. Platby budu prbíhat na základě daňvéh dkladu (faktury) vystavené ddavatelem za skutečně pskytnuté ddávky. Pdkladem pr vystavení daňvéh dkladu bude bjednatelem pdepsaný prtkl (ddací list) předání a převzetí předmětu ddávky. Splatnst faktur ddavatele bude 90 dní d data jejich dručení bjednateli. Objednatel může vrátit fakturu, která nebsahuje úplné údaje dle platných právních předpisů, bsahuje údaje chybné, na níž jsu fakturvány ddávky, které nebyly převzaty bjednatelem. 3.2 Ddací, záruční a servisní pdmínky Místem plnění všech částí zakázky je Spálené Příčí a jeh 10 připjených vesnic a sad. Termín ddávky bude nejpzději d neb 3 měsíce d pdpisu smluvy; avšak platí, že pkud by 3 měsíce d pdpisu smluvy nastaly před 1. zářím 2013, je nejdřívější termín ddávky stanven 1. září Pžadvaná délka záruk pr všechny ddávky zařízení a vybavení dle technických pdmínek je minimálně 2 rky. P dbu záruky jsu pravy vad prváděny bezplatně v záručním servisu. V případě výměny vadné části neb celéh zařízení hradí dpravu k ddavateli bjednatel, dpravu d ddavatele k bjednateli hradí ddavatel. Záruční servis bude pskytván na základě písemnéh známení závady. Termín dstranění vad je max. d 5 pracvních dní p předání vadných částí ddávky k pravě neb výměně. Smluvní pkuta za nedstranění vad v dhdnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý zapčatý den prdlení za každé jedntlivé reklamvané zařízení. Za dklady nutné k převzetí a užívání ddávek zařízení ve smyslu 417 bchdníh zákníku se pvažují zejména všechny průvdní dklady ke zbží, atesty, prhlášení shdě, předepsaná technická dkumentace, návd k bsluze s přesným ppisem servisních intervalů jedntlivých částí a seznam náhradních dílů v českém jazyce. Dále mazací plán všech zařízení, pkud je pr prvz zařízení ptřebný. Zárveň bude v rámci záručníh servisu pskytvána ddavatelem předepsaná údržba technlgických zařízení, vybavení a strjů. Prvzní náplně a díly jejichž pravidelná výměna je předepsána výrbcem, hradí bjednatel. 4

5 Zadávací dkumentace 3.3 Sankce a bankvní garance V případě prdlení s termínem předání předmětu plnění veřejné zakázky zaplatí zhtvitel bjednateli smluvní pkutu ve výši 5 % nabídkvé ceny za ddávku za každý zapčatý měsíc prdlení. 4 Technické pdmínky Plnění veřejné zakázky je specifikván v bdech 4.1 až 4.2. Technické pdmínky jsu stanveny frmu pžadavků na výkn neb funkci pžadvanéh zařízení. Pr prkázání splnění technických pžadavků všech ddávek zařízení vyplní uchazeč tabulku v přílze č. 2 tét zadávací dkumentace. Zárveň uchazeč dlží splnění technických pžadavků ddávek zařízení předlžením technické dkumentace, pdrbnéh ppisu zařízení, prspektů, apd. tak, aby byl mžn naplnění všech technických pžadavků věřit. 4.1 Ddávka vleku s nsičem kntejnerů Vlek s nsičem kntejnerů Celkvá hmtnst minimálně kg Nsnst minimálně kg Dvukruhvé pneu brzdy, Kla 400/ Výška háku 1450mm a 1570 mm Určen pr délku kntejnerů 4,3-5 m Dvě neřiditelné nápravy Hydraulická pdpůrná nha Vlek musí tvřit s traktrem typu Zetr 7045 funkční celek Blatníky kl 4.2 Ddávka kntejnerů Kntejner krytý, min. 12 m3 (2ks) Nsnst 7000 kg Rzměry délka 4,3-5m, šířka ,6, výška 1,20m Otvírání kntejnerů zadními vraty Zakrytí kntejnerů s integrvanými víky p bu stranách 5

6 Zadávací dkumentace Výška ka 1450 mm, systém ABROLL Dn kntejneru min. 5 mm plech, stěny kntejneru min. 3 mm plech Všechny vnější sváry průběžně zavařené Nátěr základní a vrchní, barva mdrá neb zelená Kntejner tevřený min. 12 m3 (2ks) Nsnst minimálně 7000 kg Rzměry délka 4,3-5m, šířka ,6, výška 1,20m Otvírání kntejnerů zadními vraty Výška ka 1450 mm, systém ABROLL Dn kntejneru min. 5 mm plech, stěny kntejneru min. 3 mm plech Všechny vnější sváry průběžně zavařené Nátěr základní a vrchní, barva mdrá neb zelená 5 Klasifikace zakázky Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Samnakládací neb samvýklpné přívěsy/návěsy Přívěsy, návěsy, mbilní kntejnery Kntejnery a nádby na dpad 6 Subddavatelé Výše subddávek není mezena. 7 Pžadavky na splnění kvalifikace Základní pžadavky splní ddavatel, který předlží: čestné prhlášení tm, že nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; 6

7 Zadávací dkumentace nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; u splečnstí výpis ddává statutární rgán všichni jednatelé (s.r..), členvé představenstva (a.s.); ddavatel nenaplnil v psledních třech letech skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle OBZ ( 49 zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění); vůči majetku ddavatele neprbíhá neb v psledních třech letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů; ddavatel není v likvidaci; ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; ddavatel nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů (jinak se nedkládá); ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky ve vztahu ke sptřební dani, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; ddavatel není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, ddavateli nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu ( 5 písm. e) bd 3 zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů). Čestné prhlášení je přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace Prfesní pžadavky splní ddavatel, který předlží: výpis z bchdníh rejstříku (ne starší 90 dnů), pkud je v něm ddavatel zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní ddavatel zapsán; dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. Eknmické a finanční kvalifikační předpklady nejsu stanveny Technické kvalifikační předpklady nejsu stanveny Uvedené dklady je mžné dlžit v prstých kpiích, vyjma čestnéh prhlášení, které musí být v riginále. Důsledek nesplnění kvalifikace: Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu, bude zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 8 Varianty nabídky Variantní nabídky se nepřipuštějí. 7

8 Zadávací dkumentace 9 Způsb zpracvání nabídkvé ceny Měna nabídky je česká kruna (CZK). Nabídkvá cena bude uvedena v členění: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH (snížená sazba DPH), samstatně DPH (základní sazba DPH) a nabídkvá cena včetně DPH. Pr stanvení nabídkvé ceny je určující vyplnění tabulky cen v přílze č. 1 tét zadávací dkumentace. Tat cena je knečná a zahrnuje veškeré náklady ddavatele, včetně ddání na míst plnění zakázky a zašklení bsluhy. Ddavatel je vázán výší nabídkvé ceny p celu dbu trvání zadávací lhůty. 10 Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky Nabídka bude zpracvána v českém jazyce. Pčet vyhtvení nabídky je 2 paré tištěné verze (1 riginál a 1 kpie). Nabídka bude bsahvat: 1. Krycí list nabídky dle přílhy č Prkázání splnění technických pžadavků všech ddávek zařízení dle přílhy č. 2 a pdrbný ppis ddávek frmu technické dkumentace, pdrbnéh ppisu zařízení, prspektů, apd. 3. Prkázání kvalifikačních předpkladů dle kapitly Nabídkvu cenu nabízené části veřejné zakázky. 5. Pdepsaný návrh smluvy (vzr přílha č. 5) 6. Prhlášení (dle přílhy č. 6) uchazeče (neb sby právněné jednat za uchazeče), z něhž vyplývá, že: uchazeč je vázán celým bsahem nabídky, pdepsané statutárním zástupcem uchazeče, p celu dbu zadávacíh řízení, uchazeč uznává pdmínky zadávacíh řízení tak, jak byly zadavatelem předlženy, a je infrmván místních pdmínkách, d ceny zahrnul všechny náklady, ptřebné pr plnění předmětu zakázky v suladu se zadávacími pdklady, a d smluvy prmítl veškeré pdmínky bsažené v zadávacích pdkladech a uchazeč bere na vědmí, že pkud nebude prveden plnění pdpry ze strany SFŽP k prjektu, má bjednatel práv d smluvy dstupit a uchazeč nemá práv pžadvat na zadavateli prplacení žádných nákladů, které mu s tím vznikly, ani nemůže uplatňvat příp. náhradu škdy. Zadavatel dpručuje, aby uchazeč věnval pzrnst zpracvání nabídky a pstupval přesně dle výše uvedené snvy. Neuvedení některéh z bdů snvy může být důvdem k vyřazení nabídky z dalšíh hdncení. Zadavatel dpručuje všechny listy nabídky včetně přílh číslvat vzestupnu číselnu řadu a svázat tak, aby tvřily jeden celek a zabezpečit je prti rzdělení. Pr každu nabízenu část veřejné zakázky (dle specifikace v kapitlách 4.1. a 4.2) je třeba předlžit samstatnu nabídku. 8

9 Zadávací dkumentace Nabídka musí být pdána v zalepené bálce značené názvem a adresu uchazeče a se zřetelným nápisem (v levé dlní části bálky): Zadávací řízení, Systém shrmažďvání bidpadů Spálenpříčsk, NEOTVÍRAT 11 Dba, p kteru je uchazeč vázán celým bsahem své nabídky Uchazeč je vázán bsahem své nabídky p celu dbu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanvena na 120 dní d data známení zahájení zadávacíh řízení. 12 Způsb hdncení nabídek Základním hdntícím kritériem je nejnižší nabídkvá cena. Hdntí se ceny bez DPH. Nejvýhdnější nabídku je nabídka s nejnižší nabídkvu cenu. Dříve než uplyne dba platnsti nabídky, známí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeh nabídka je pkládána za nejvýhdnější (vítězná nabídka). Námitky prti rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky neb prti rzhdnutí zadavatele vylučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžvatel dručit zadavateli d 5 dnů de dne dručení známení výběru nejvhdnější nabídky veřejné zakázky neb rzhdnutí vylučení z účasti v zadávacím řízení. 13 Změna zadávacích pdmínek Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu zadávacích pdmínek kdykliv během běhu lhůty pr pdání nabídek. Dba pr pdání nabídek pak bude prdlužena dbu, která uplynula d zveřejnění výzvy k pdání nabídek až p dbu, kdy byla známena změna zadávacích pdmínek. 14 Lhůty a kntakty Zahájení zadávacíh řízení: Termín pr pdání nabídek: , d 9:00 na adresu: Náměstí Svbdy 132, Spálené Příčí Otevírání bálek: , v 9:30 hd. na adrese: Náměstí Svbdy 132, Spálené Příčí Osby pskytující infrmace: Ing. Pavel Nvák, (+420) , Osadní 26, Praha 7 Hlešvice Veškeré infrmace jsu umísťvány na prfil zadavatele: 9

10

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace

V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace Zalžen dle zákna č.128/2000 Sb V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dkumentace Vážení zájemci, zadavatel bec Výrava vypsal veřejnu zakázku mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více