Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D."

Transkript

1 Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D.

2 Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek.

3 Úvodní poznámky Pevný signální program (plán) je program řízení SSZ, který určuje pořadí a délku signálních dob jednotlivých světelných signálů. Návrh signálního plánu sestává z následujících kroků: Sestavení fázového schématu. Výpočet mezičasů. Výpočet délky cyklu. Výpočet dob jednotlivých fází.

4 Úvodní poznámky Délku signálu volno můžeme dle technických podmínek stanovit těmito metodami: Metoda saturovaného toku (Websterova metoda). Metoda spotřeby času. Metoda postupného přibližování (iterace).

5 Metoda saturovaného toku

6 Úvodní poznámky Metoda stanovuje délku cyklu a signálů volno v závislosti na stupni saturace pro jednotlivé fáze. Výpočetní období pro metodu je 1 h.

7 Skladba dopravního proudu Druh vozidla Přepočtový koeficient Jízdní kolo 0,5 Motocykl 0,8 Osobní vozidlo (včetně nákladních vozidel do hmotnosti 3,5 tuny) Nákladní vozidla nad 3,5 tuny (mimo jízdní soupravy), autobus (mimo kloubové) Jízdní souprava, kloubový autobus 1,0 1,7 2,5

8 Saturovaný tok Saturovaný tok je nejvyšší počet vozidel, která mohou projet profilem stopčáry za jednotku času při ideálních dopravních podmínkách, a vyjadřuje se v jednotkových vozidlech za hodinu [j.v./h]. Hodnotu saturovaného toku ovlivňuje šířka vjezdu, podélný sklon vozovky, poloměr oblouku a podíl odbočujících vozidel.

9 Základní saturovaný tok Základní saturovaný tok S zákl má dle TP 81 maximální hodnotu 1800 j.v./h. V rámci kapacitního posouzení návrhu dle TP 235 se vychází z hodnoty základního saturovaného toku 2000 j.v./h.

10 Saturovaný tok řadícího pruhu Saturovaný tok řadícího pruhu S i získáme ze základního saturovaného toku vynásobením koeficienty, které zohledňují vliv podélného sklonu vozovky a velikosti oblouku: S i S zákl k skl k obl.

11 Koeficient sklonu Koeficient sklonu k skl vyjadřuje vliv podélného sklonu vjezdu na saturovaný tok: k skl 1 0,02a, kde a je podélná sklon vjezdu v [%]. Tento vztah platí pouze pro sklony do 10%. Pro vodorovný sklon nebo pro vjezd v klesání je a=0, pro sklon vjezdu vyšší než 10% je a=10.

12 Koeficient oblouku Koeficient oblouku k obl vyjadřuje vliv poloměru oblouku při odbočování a podílu odbočujících vozidel na saturovaný tok: k obl R R 1,5 f, kde R je poloměr směrového oblouku při odbočování v [m] a f je podíl odbočujících vozidel z celkové intenzity vjezdu [-].

13 Koeficient oblouku Pro samostatný vjezd pro odbočování je f=1. Jinak stanovíme hodnotu f jako podíl intenzity odbočujících vozidel v daném vjezdu a celkové intenzity vjezdu. Obě hodnoty dosazujeme v [j.v./h].

14 Poloměr směrového oblouku při odbočování Skutečný poloměr oblouku se zadává, pokud: Pravé odbočení (na samostatném i společném řadícím pruhu) není výrazně ovlivňováno proudem souběžně přecházejících chodců. Levé odbočení je sice ve společném vjezdu s přímým směrem nebo pravým odbočením, ale levé odbočení není ovlivňováno souběžně jedoucím protisměrem (levé odbočení tedy nesmí být podmíněně kolizní).

15 Poloměr směrového oblouku při odbočování Pro levé odbočení existuje samostatný řadící pruh, příp. pruhy.

16 Poloměr směrového oblouku při odbočování Při společném vjezdu pro levé odbočení a přímý směr, příp. pravé odbočení, se v případě, že je levé odbočení podmíněně kolizní, je toto snížení kapacity vjezdu zohledněno fiktivním poloměrem oblouku R = 1,5 m.

17 Poloměr směrového oblouku při odbočování Pokud je pravé odbočení (na samostatném i společném řadícím pruhu) výrazně ovlivňováno proudem souběžně přecházejících chodců, potom se tento vliv vyjadřuje fiktivním poloměrem oblouku viz tabulka.

18 Poloměr směrového oblouku při odbočování Intenzita chodců Fiktivní poloměr oblouku Úroveň [osob/h] R [m] Nízká cca 100 6,0 Střední cca 300 4,0 Vysoká cca 500 2,5 cca 800 1, ,0

19 Poloměr směrového oblouku při odbočování Pokud je levé odbočení (podmíněně kolizní i nekolizní s protisměrem) na společném řadícím pruhu s pravým odbočením (případně i s přímým směrem), stanoví se koeficienty oblouku zvlášť pro levé i pravé odbočení a pro výpočet se použije ta nižší hodnota.

20 Saturovaný tok vjezdu Saturovaný tok vjezdu S v je potom roven součtu saturovaných jednotlivých řadících pruhů, které tvoří jeden vjezd do křižovatky: k i1 S v S i, kde k označuje počet řadících pruhů na vjezdu.

21 Stanovení délky cyklu Pro všechny vjezdy s automobilovou dopravou se určí stupeň saturace y podle vztahu: y I S v, kde I je intenzita příslušného vjezdu.

22 Stanovení délky cyklu V každé fázi vybereme kritický vjezd ve fázi. Kritický vjezd ve fázi je takový vjezd, který má nejvyšší stupeň saturace ze všech vjezdů ve fázi y krit. Celkový stupeň saturace Y je dán součtem stupňů saturace kritických vjezdů pro jednotlivé fáze signálního plánu.

23 Stanovení délky cyklu Pro celkový stupeň saturace Y tedy platí: Y n i1 y kriti, kde i je index fáze a n je počet fází.

24 Stanovení délky cyklu Pro každou fázi stanovíme ztrátový čas I. Jeho určení vychází z tzv. efektivní zelené z, která odpovídá době, během které vozidla projíždějí stopčárou v saturovaném toku. Efektivní zelená odpovídá délce zelené, od které odečteme časovou ztrátu vzniklou rozjezdem vozidel a ke které přičteme vliv pojíždění žlutého signálu.

25 Stanovení délky cyklu Pro efektivní délku zelené z potom platí: z z 1 2 z 1[ s].

26 Stanovení délky cyklu Ztrátový čas ve fázi I je doba mezi koncem efektivní zelené v této fázi a začátkem efektivní zelené v následující fázi. Stanoví se jako rozhodující mezičas v daném fázovém přechodu zkrácený o rozdíl mezi efektivní a skutečnou zelenou: I t z z t z z t 1[ ]. m, r m, r 1 m, r s

27 Stanovení délky cyklu Celkový ztrátový čas za cyklus L je roven součtu ztrátových časů pro každou fázi, tedy: L n i1 I n i tm, r i i1 n[ s], kde i je index fáze a n je počet fází.

28 Strukturální cyklus Strukturální cyklus C str je cyklus s nejmenší možnou délkou, jeho velikost je dána rozhodujícími mezičasy mezi fázemi t m,r a minimálními délkami zeleného signálu té signální skupiny, která má ze všech signálních skupin v této fázi nejdelší mezičas: C str n z min t i m, ri i1

29 Strukturální cyklus Signální plán se strukturálním cyklem nazýváme strukturálním signálním plánem. Pro řízení se nepoužívá, reálné signální plány z něho získáme prodlužováním jednotlivých fází. Používá se jako podklad pro dynamické řízení.

30 Minimální cyklus pro zadané intenzity Minimální cyklus pro zadané intenzity C min je nejkratší možná délka cyklu pro požadovanou rezervu kapacity Rez v [%] na kritických vjezdech ve fázích: C min 1Y L Re z kde 0 Rez < (1-Y) 100 [%].,

31 Minimální cyklus pro zadané intenzity Minimální cyklus se rovněž pro řízení nepoužívá. Používá se při kapacitním posouzení křižovatky dosadí se hodnota Rez=0 % a vyjde-li minimální cyklus C min >120 s, potom SSZ kapacitně nevyhovuje. Signální plán s minimálním cyklem se nazývá minimální signální plán.

32 Optimální a reálný cyklus pro izolovanou křižovatku Optimální cyklus C opt pro izolovanou křižovatku odpovídá takovému cyklu, při němž je celkové zdržení vozidel minimální. Platí pro něj vztah: C opt 1,5 L 1Y 5.

33 Optimální a reálný cyklus pro izolovanou křižovatku Optimální cyklus slouží jako základ pro návrh reálného cyklu t c pro izolovanou křižovatku. Optimální cyklus se v praxi často upravuje na reálný cyklus zohledňují se tramvaje a dlouhé vyklizovací časy chodců na přechodech.

34 Optimální a reálný cyklus pro izolovanou křižovatku Na základě optimálního cyklu se stanovuje reálný cyklus, pro který platí: 0,75Copt tc 1,5 Copt. Pro takto zvolené rozmezí platí, že nedochází k podstatnému nárůstu časových ztrát vozidel vzhledem k optimálnímu cyklu.

35

36 Optimální a reálný cyklus pro izolovanou křižovatku Reálný cyklus nemůže být menší než strukturální cyklus. Reálný cyklus by neměl překročit hodnotu 100 s, výjimečně 120 s.

37 Výpočet délek zelených signálů V jednotlivých fázích určíme délky zelených pro kritické vjezdy dle vztahu: ykrit tc L i zi 1[ s]. Y Délky zelených pro ostatní vjezdy v dané fázi se rovnají délce zelené pro kritický vjezd v dané fázi.

38 Výpočet délek zelených signálů Vyjde-li výpočtem délka zelené menší než 5, je nutné použít tuto minimální hodnotu (dojde k prodloužení cyklu). Při sestavě signálního plánu je možné některé délky zelených prodloužit z důvodu mezičasů menších než je rozhodující mezičas.

39 Kapacitní posouzení návrhu

40 Posouzení kvality dopravy Úroveň kvality dopravy Označení Charakteristiky kvality dopravy Střední doba zdržení t w [s] A Velmi dobrá 20 B Dobrá 35 C Uspokojivá 50 D Dostatečná 70 E Nestabilní stav > 70 F Překročená kapacita - (Rez 0)

41 Posouzení kvality dopravy Podle ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích jsou požadovány alespoň tyto úrovně kvality dopravy: Dálnice a silnice I. třídy úroveň C. Silnice II. třídy úroveň D. Silnice III. třídy úroveň E. Na rychlostních místních komunikacích úroveň D. Na místních komunikacích úroveň E.

42 Posouzení kvality dopravy Splnění podmínky se posuzuje pro všechny vjezdy do křižovatky.

43 Kapacita běžného vjezdu Kapacita běžného vjezdu C v závisí na saturovaném toku S v, délce efektivní zelené z a délce cyklu t c : C v S v z [ j. v./ h]. t c

44 Kapacita běžného vjezdu Dle TP 235 jsou při výpočtu uvažovány hodnoty efektivní zelené dle tabulky uvedené dole. Délka zeleného signálu z [s] Délka efektivní zelené z [s] 5 7 z + 1, z + 0,5 11 z

45 Kapacita vjezdu tvořeného samostatným řadícím pruhem pro podmíněně kolizní levé odbočení Kapacita takového vjezdu je dána: Počtem vozidel, která mohou s ohledem na světelné signály vjet přes stopčáru do křižovatky C s kapacita na stopčáře [j.v./h]. Počtem vozidel, které mohou s ohledem na intenzitu dopravy v protisměru odbočit vlevo C l kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem [j.v./h].

46 Kapacita vjezdu tvořeného samostatným řadícím pruhem pro podmíněně kolizní levé odbočení Kapacita vjezdu tvořeného samostatným řadícím pruhem pro levé odbočení ovlivněné protisměrem je rovna menší z hodnot C s a C l.

47 Kapacita na stopčáře Kapacita na stopčáře C s se stanoví stejně jako kapacita běžného vjezdu: C s S v z [ j. v./ h]. t c

48 Kapacita levého odbočení ovlivněné protisměrem Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem stanovujeme podle vztahu: Cl Cl1 Cl 2 Cl 3[ j. v./ h], kde C l1 je dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru v [j.v./h], C l2 je dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází v [j.v./h] a C l3 je dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem v [j.v./h].

49 Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru C l1 se stanoví dle vztahu: ,2 I p z p S p I p tc t S I Cl1 [ j. v./ h], c p kde I p je návrhová intenzita dopravy v protisměru v [j.v./h], S p je saturovaný tok protisměru v [j.v./h], t c je délka cyklu v [s] a z p je délka zeleného signálu v protisměru v [s]. p

50 Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru Pokud je I p > 1166 j.v./h nebo je splněna nerovnost I p t c z p S p, tak potom platí, že C l1 = 0.

51 Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází Tato dílčí kapacita levého odbočení se stanovuje podle počtu vlevo odbočujících vozidel, která mohou najet do křižovatky, kde dávají přednost protijedoucím vozidlům: C N 3600 [ j. v./ t a l 2 h c ], kde N a je počet míst k najetí do křižovatky při dávání přednosti v [j.v.], kde N a 1.

52 Dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem Tato dílčí kapacita se použije tehdy, že zelený signál pro levé odbočení trvá déle než zelený signál pro protisměr. Stanoví se analogicky jako kapacita běžného vjezdu: C S z [ j. v./ o l3 l h tc ], kde S l je saturovaný tok pro levé odbočení a z o [j.v./h] je délka části zeleného signálu neovlivněná protisměrem v [s].

53 Rezerva kapacity Rezerva kapacity vjezdu Rez se stanovuje v [%] intenzity dopravy na vjezdu: Re z I 1 C v v 100, kde I v je návrhová intenzita dopravy na vjezdu v [j.v./h]. Je-li Rez 0, potom je úroveň kvality dopravy na stupni F.

54 Střední doba zdržení Střední doba zdržení na vjezdu t w v [s] se spočítá dle vztahu: t w 2 t c z Cv 3600 Iv 0,45 2 C t I z C I C v c v v v v. Výpočet se provádí pouze, pokud C v > I v, jinak je úroveň dopravy na stupni F.

55 Délka fronty Délku fronty L f v řadícím pruhu na vjezdu stanovíme dle vztahu: L f tc z Iv 6,0 [ m], n 3600 p kde n p je počet řadících pruhů tvořících jeden vjezd.

56 Metoda spotřeby času

57 Metoda spotřeby času Metoda upravuje intenzitu dopravních proudů vynásobením faktorem omezení. Faktor omezení zohledňuje vliv na zpomalení nebo zrychlení pohybu vozidla prostorem křižovatky.

58 Fiktivní zatížení Do výpočtu délky cyklu se zavádí fiktivní (výpočtové) zatížení M, pro které platí: M I k n [ j. v./ h], kde I je intenzita dopravního proudu v [j.v./h], k je výsledný faktor omezení [-] a n je počet řadících pruhů v dopravním proudu [-].

59 Faktor omezení Velikost výsledného faktoru omezení ovlivňují tyto vlivy: Šířka řadícího pruhu k š : 2,75 m 1,15. 3,00 3,50 m 1,00. 3,75 m 0,85.

60 Faktor omezení Sklonové poměry k skl : Stoupání +3,5% 1,10. Stoupání +5,0% 1,15. Klesání -3,5% 0,90. Klesání -5,0% 0,85. Poloměr odbočování k R : 10,00 m 1,15. 15,00 m 1,10. 30,00 m 1,05.

61 Faktor omezení Odbočující a přímo jedoucí vozidla v jednom řadícím pruhu k odb : Odbočujících 10% 1,05. Odbočujících 20% 1,10. Odbočujících 30% a více 1,20. Počet řadících pruhů pro tentýž směr na jednom vjezdu k n : 2 pruhy 3,50 m 1,05. 2 pruhy 3,00 m 1,10. 3 pruhy 3,00 m 1,15.

62 Faktor omezení Vozidla odbočují současně s přecházejícími chodci, přechod je zatížen k ch : Slabě 1,00. Středně 1,10. Silně 1,20.

63 Faktor omezení Jestliže se pro některý dopravní proud vyskytuje více druhů koeficientů faktoru omezení, potom výsledný faktor omezení získáme jejich vynásobením, tedy: k k š k skl k R k odb k n k []. Výsledný faktor omezení však nemá být větší než 1,43. ch

64 Délka cyklu Pro každou fázi i vybereme dopravní proud s nejvyšším fiktivním zatížením M i. Je-li dopravní proud zařazen do více fází, pak tento proud při výběru dopravního proudu s nejvyšší fiktivním zatížením ve fázi neuvažujeme.

65 Délka cyklu Výpočtová délka cyklu C v se potom spočítá podle vztahu: C v n t m, ri i1 n i1 1 S M i [ s], kde t m,ri je rozhodující mezičas ve fázi i a S je saturovaný tok v [j.v./h].

66 Délka cyklu V rámci křižovatky se uvažuje konstantní saturovaný tok v rozmezí j.v./h. Výsledná hodnota délky cyklu t c může být zvětšena o 5 10% vzhledem k výpočtové délce cyklu C v.

67 Délka zelené Délka zelené z i v i-té fázi se stanoví dle vztahu: z i tc S M i [s]. Délky zelených pro ostatní signální skupiny v dané fázi se dopočítají podle tabulky mezičasů na základě hodnoty délky zelené pro vjezd s nejvyšším fiktivním zatížením.

Návrh pevného signálního plánu metodou saturovaného toku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh pevného signálního plánu metodou saturovaného toku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh pevného signálního plánu metodou saturovaného toku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Schéma křižovatky 500 100 VA1 VA2 VB1 250 80 VD2 VB2 50 200 VD1 VC2 VC1 60 400 Podíly odbočujících vozidel Vozidlový proud

Více

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188 Ing. Michal Dorda, Ph.D. Literatura k problematice Tato prezentace byla zpracována podle: TP 188 Posuzovaní kapacity neřízených úrovňových křižovatek. V

Více

Okružní křižovatky. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Okružní křižovatky. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Okružní křižovatky Ing. Michal Dorda, Ph.D. Okružní křižovatky Okružní křižovatky se budují tam, kde: Je třeba snížit závažnost dopravních nehod. Je tvarem okružní křižovatky nutné např. zdůraznit konec

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací NÁVRH SIGNÁLNÍHO PROGRAMU ZADANÉ KŘIŽOVATKY

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací NÁVRH SIGNÁLNÍHO PROGRAMU ZADANÉ KŘIŽOVATKY Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací NÁVRH SIGNÁLNÍHO PROGRAMU ZADANÉ KŘIŽOVATKY OBECNĚ Signální program je program řízení světelného signalizačního zařízení (SSZ), který

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací SVĚTELNĚ ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací SVĚTELNĚ ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací SVĚTELNĚ ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY První SSZ v Praze vyrobenovčkd r.1927 křižovatka ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova Můstek První automatické

Více

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 188 Technické podmínky Ministerstvo dopravy POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 188 srpen 2018 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 127/2018-120-TN/1

Více

KAPACITA NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY dána počtem vozidel, která mohou projet křižovatku za určitý časový interval určuje se výpočtem kapacity vedlejších podřazených dopravních proudů a z toho plynoucí doby zdržení

Více

KŘIŽOVATKY Úvod

KŘIŽOVATKY Úvod KŘIŽOVATKY Úvod Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava KŘIŽ 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy pro křižovatky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Studie úpravy křižovatky. Lidická - Zborovská a SSZ 5.068

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Studie úpravy křižovatky. Lidická - Zborovská a SSZ 5.068 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Studie úpravy křižovatky Lidická - Zborovská a SSZ 5.068-1 - OBSAH OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. ZADÁNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ... 3 4. ZMĚNY DOPRAVNÍHO

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací

TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz) Ing. Jan Martolos, PhD. (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz) Ing. Aleš Richtr (EDIP

Více

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ. SSZ Lidická - Zborovská. Změna 12/15. Kód

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ. SSZ Lidická - Zborovská. Změna 12/15. Kód DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SSZ 5.068 Lidická - Zborovská Změna 12/15 Kód 2015 12 11 Změna 12/15 2015 12 11 je vydána na základě úpravy křižovatky s ohledem na zvýšení komfortu a bezpečnosti provozu cyklistů. Byly

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Posouzení signálního programu světelného signalizačního zařízení s využitím simulace

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Posouzení signálního programu světelného signalizačního zařízení s využitím simulace Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Posouzení signálního programu světelného signalizačního zařízení s využitím simulace Bc. Petr Křivka Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

TP 81 NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

TP 81 NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 81 TP 81 NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH prosinec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 1. Principy dispozičního uspořádání křižovatek Princip A - Volba typu a geometrických prvků podle intenzity dopravy Princip B - Odbočování

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

TP 81 NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Technické podmínky. dodatek č. 1

TP 81 NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Technické podmínky. dodatek č. 1 TP 81 dodatek č. 1 Technické podmínky Ministerstvo dopravy NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 81, dodatek č. 1 červen 2018 Schváleno Ministerstvem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY ULIC

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení spol s r.o., Atelier dopravního inženýrství, Brno, Kabátníkova 5, mail: hbh@hbh.cz, tel.: 544 520 566 Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26.

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81

POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 www.eltodo.cz POSOUZENÍ ÚČELNOSTI SVĚTELNÉ SIGNALIZACE PODLE TP 81 na křižovatce Husovo náměstí Poděbradova - Československé armády Lysá nad Labem Technická zpráva červenec

Více

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ vyhodnocení dopravního průzkumu konaného

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES Vladislav Křivda 1 Anotace: Článek se zabývá problémem určení

Více

Dopravní průzkum a kapacitní posouzení křižovatek silnic I/55 a I/54

Dopravní průzkum a kapacitní posouzení křižovatek silnic I/55 a I/54 průzkum a kapacitní posouzení křižovatek silnic I/55 a I/54 Město Veselí nad Moravou Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací říjen

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Část I. Dopravní průzkumy Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Dopravní průzkumy Dopravním průzkumem rozumíme souhrn činností, kterými zjišťujeme informace o silniční, železniční, resp. o jiném druhu dopravy a o

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

MIKROSIMULAČNÍ MODEL SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY HLINKY/BAUEROVA

MIKROSIMULAČNÍ MODEL SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY HLINKY/BAUEROVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemních komunikací Faculty Of Civil Engineering Institute of Road Structures MIKROSIMULAČNÍ MODEL SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

Právní úprava a ustanovení technických norem

Právní úprava a ustanovení technických norem Právní úprava a ustanovení technických norem týkající se navrhování a provozování preferenčních opatření VHD // analýza ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., Vyhlášky MD č. 30/2001 Sb., ČSN 736102, ČSN 736110,

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační)

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační) Název projektu: Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ulice, Zdiby Generální projektant: Kooperace : Stupeň projektu: Dopravní studie Objednatel: Atelier A6 Ateliér LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34,

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Ing. Petr Macejka Hodnocení z hlediska ČSN Výkonnost dopravního skeletu se posuzuje dle: ČSN 736110 ČSN 736102 ČSN 736101 TP 135 TP 81 HCM USA HBS Německo

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu

Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu téma #5 Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1 VYHRAZENÝ

Více

PRAHA 6. Office & Shopping Centre Bořislavka. Dopravně inženýrská studie. Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9, Praha 6

PRAHA 6. Office & Shopping Centre Bořislavka. Dopravně inženýrská studie. Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9, Praha 6 PRAHA 6 Office & Shopping Centre Bořislavka Dopravně inženýrská studie Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9, 160 00 Praha 6 březen 2014 Průvodní zpráva Obsah 1. Identifikační údaje 2. Důvody pro vypracování

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. S ÚČINNOSTÍ OD

Více

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ. úsek koncepce a dopravního inženýrství

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ. úsek koncepce a dopravního inženýrství Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ vyhodnocení dopravního průzkumu konaného ve dnech 25.6. - 28.6.2013

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE DESIGN OF ORGANIZATION AND CONTROLLING OF ROAD TRAFFIC AT INTERSECTION USING SIMULATION Vladislav Křivda 1 Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

2101 Květen Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy. Ústav teorie informace a automatizace

2101 Květen Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy. Ústav teorie informace a automatizace Česká akademie věd Ústav teorie informace a automatizace Czech Academy of Sciences Institute of Information Theory and Automation VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy Lokální řízení městské dopravy

Více

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty a jejich pozorování 1. Úvod Ing. Michal Turek Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava Nevyhnutelnou součástí silniční dopravy jsou povětrnostní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavel Hluska

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavel Hluska ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Pavel Hluska ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Pavel Hluska Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Období: 1.1.2018-31.12.2018 Území: obec Brno (Jihomoravský kraj) Všeobecný statistický přehled o nehodách Počet nehod celkem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009 6. ŘÍZENÍ DOPRAVY Světelná signalizace Základem funkce světelně řízené křižovatky je řadič, pracující v dopravně závislém režimu, který získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů.

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU

OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU OBRÁZEK 01.SWF Otázka č. 1 idič motocyklu: a) P i jízdě nesledoval provoz p ed sebou a svým chováním ohrozil odbočujícího idiče vozidla. Dopustil

Více

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

DOPRAVNÍ STUDIE 11/2016

DOPRAVNÍ STUDIE 11/2016 DOPRAVNÍ STUDIE 11/2016 OBJEDNATEL: Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ulice Zdiby ZPRACOVATEL: Ateliér DUA, s.r.o. Seznam příloh 1. Situace širších vztahů 2. Křižovatka I/9 x II/608 x rampa D8 -

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ (vypořádání připomínek) SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace listopad 2008 Závěrečná zpráva Zakázka č. B-08-2B-38 Centroprojekt a.s. Ing. Stanislav Kučera Štefánikova

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 16-04 ČESKÝ BROD KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ AKTUALIZACE ÚNOR 2016

Více

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. V České republice konkrétně existují následující

Více

Cvičení k návrhu SSZ. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Cvičení k návrhu SSZ. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Cvičení k návrhu SSZ Ing. Michal Dorda, Ph.D. Výpoče mezičasů Ing. Michal Dorda, Ph.D. 2 Výpoče mezičasů Př. 1: Sanove mezičas pro následující siuaci. Vyklizovací dráha vozidla je přímá o délce 20 m, najížděcí

Více

větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní komunikace v oblasti křižovatky.

větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní komunikace v oblasti křižovatky. ČSN 73 6102 Obsah: Druhy a typy křižovatek k Návrhové prvky křižovatek Posouzení délek rozhledu Kapacitní posouzení křižovatek Vybavení křižovatek (odvodnění, bezpečnostní prvky, osvětlení) větev křižovatky

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/2

Více

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY Garáže, sjezdy Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY 1. GARÁŽE JEDNOTLIVÉ, ŘADOVÉ, HROMADNÉ Jejich řešení upravuje: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné

Více

Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek

Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jan Novák Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 http://oblast.cdv.cz/cz/o37/ HENK

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE Obsah Pěší zóny Obytné zóny Zóny 30 Komunikace pro cyklisty Návrhové prvky Vzorové situace Cvičení z předmětu

Více

Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 1. Křižovatky

Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 1. Křižovatky Přednáška č. 7 KŘIŽOVATKY A SJEZDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 1.1 HLAVNÍ POJMY 1. Křižovatky Křížení - místo, v němž se komunikace protínají, aniž jsou vzájemně propojeny Mimoúrovňové křížení - křížení,

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

IO - 03 Světelná signalizace, DH Borovany

IO - 03 Světelná signalizace, DH Borovany Příloha č. D.2.3.1 Tabulka mezičasů Vodorovně: vyklizuje Svisle: najíždí Vyklizovací a najížděcí rychlosti pro výpočet mezičasů byly zvoleny na základě kvalifikovaného odhadu, který zohledňuje atypické

Více