Masážní křeslo JETT 618

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masážní křeslo JETT 618"

Transkript

1 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické zásuvky také před jeh čištěním. Pr mezení rizika ppálení, vzniku pžáru, úrazu elektrickým prudem neb zranění sb ddržujte následující instrukce: Tt zařízení by nikdy neměl být nechán bez dzru, pkud je zapnuté. Prt přístrj vždy p sknčení masáže neb před jeh údržbu vypněte a dpjte z elektrické zásuvky. Vždy je nutné zajistit zdpvědný dhled, pkud je přístrj pužíván dětmi, pstiženými neb jinak nemcnými sbami neb v jejich blízksti. Přístrj pužívejte puze pr jeh pravý účel, který je ppsaný v tmt návdu k pužití. Nikdy nepužívejte příslušenství, které není pdprvané výrbcem. Nikdy nenechávejte napájecí kabel plžený na hrkém pvrchu neb v blízksti žhavých předmětů. Vývdy vzduchu umístěné na přístrji musí zůstat vždy vlné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyt tvry je třeba pravidelně čistit d prachu, vlasů neb pdbných nečistt. Nikdy d vnitřních prstr přístrje nevkládejte jiné předměty. Přístrj nepužívejte venku. Přístrj nepužívejte v místech, kde jsu pužívány prdukty typu spreje neb jiných pstřiků. Stejně tak nepžívejte přístrj ve vysce prašných prstrách. Přístrj připjujte puze d správně zapjených a uzemněných elektrických zásuvek. 2

2 Instrukce pr správné zemnění Tent přístrj musí být zemněn. V případě pruchy neb zkratu pskytuje zemnění cestu s nejmenším dprem, pruchvý prud tak dteče tut cestu, cž mezuje rizik úrazu elektrickým prudem. Tt zařízení je ddáván s elektricku zástrčku, která má zemnící vdič a zemnící klík. Prt musí být zástrčka připjena d správné elektrické zásuvky, která je správně zapjená a zemněná pdle místních nrem a standardů. Nesprávné připjení přístrje a zemnícíh vdiče může způsbit úraz elektrickým prudem. Pkud si nejste jistí, je dpručen nechat správné připjení zkntrlvat kvalifikvaným elektrikářem neb servisním technikem. Nikdy neprvádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pkud zástrčka nesedí s vaší elektricku zásuvku, nechte si kvalifikvaným dbrníkem nainstalvat správnu zásuvku. Vždy zkntrlujte, zda přístrj připjujete d zásuvky se správným napětím a knfigurací jak je uveden ve specifikaci přístrje. Pr připjení není třeba žádný adaptér. Prvzní prstředí Křesl nepužívejte ve vysce vlhkém neb prašném prstředí, jinak by mhl djít k úrazu elektrickým prudem neb k pškzení přístrje. Křesl nepužívejte v místnsti s tepltu vyšší než 40 C. Křesl nepužívejte v blízksti tpných těles neb radiátrů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření. Křesl umístěte a pužívejte vždy puze na rvném pvrchu. Z důvdu zamezení rušení signálu by křesl měl být umístěn minimálně jeden metr d audi-vizuálních přístrjů, jak je televize neb rádi. 3 POZOR! Křesl byste měli pužívat v místnstech s běžnu pkjvu tepltu, nikdy pkjvu tepltu nezvyšujte náhlým způsbem. Je dpručené zvyšvat pkjvu tepltu pstupně až p dsažení nrmální úrvně. Pkud je křesl uskladněné v chladném prstředí a vy jej chcete přesunut na teplé míst, je třeba nechat křesl hdinu stát v nvém prstředí a až pté jej zapnut. Pkud by byl křesl zapnuté ihned p přesunu, mhl by djít k jeh pškzení. Nevyhvující uživatelé Dále uvedení uživatelé musí pužití křesla knzultvat se svým lékařem: Ti, kteří jsu aktuálně v lékařské péči neb se necítí dbře. Ti, kteří mají nějaký zhubný nádr. Osby trpící srdečními chrbami. Těhtné ženy neb ženy v bdbí menstruace. Ti, kteří mají d svéh lékaře nařízenu léčbu klidem. Ti, kteří mají nějaké prblémy s páteří, neb někdy prdělali nějaká vážná nemcnění neb úrazy páteře. Ti, kteří mají hrečku. Osby s vyským krevním tlakem. Bezpečnstní patření během pužívání Pr zajištění bezpečnsti a správnéh pužívání tht masážníh křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním pužitím pečlivě přečetl tent návd k pužití. Nepužívejte křesl ve spjení s jinými terapeutickými zařízeními neb elektrickými přikrývkami, a pdbnými přístrji. Výsledkem by mhl být negativní efekt masáže neb dknce zranění uživatele. Nedvlte dětem neb dmácím mazlíčkům hrát si v klí křesla, zejména pak za zádvu pěrku neb pd pdnžku. Jinak by mhl djít ke zranění dítěte. 4

3 Nepkládejte na zádvu pěrku neb pdnžku žádné těžké předměty. Mhl by djít k pškzení křesla neb dknce ke zranění uživatelů, pkud by tent předmět upadnul. Nepužívejte křesl, pkud je vaše těl mkré. Křesl nevládejte s mkrýma rukama. Suvislá dluhá masáž jednh místa na vašem těle může způsbit nadměrnu stimulaci, která může být kntraprduktivní. Nevkládejte vaše ruce neb nhy d blízksti masážních hlavic, pkud je křesl zapnuté, jinak by mhl djít ke zranění. POZOR! Během pužívání křesla vždy seďte ve vzpřímené plze. Nehrbte se! Pkud pžadujete jemnější masáž, můžete přes zádvu pěrku plžit ručník neb deku. Pužití masážní křesla jak pstele není dpručené. Masážní hlavice nenechávejte půsbit přím na hlavu, ramenní kluby, břich neb jiná citlivá místa na těle. Dpručená dba masáže je 15 minut, dále také není dpručen prvádět masáž na jednm místě déle než 5 minut. Kdy by křesl neměl být pužíván Pkud se bjeví některá z následujících událstí, vypněte prsím kamžitě hlavní vypínač d plhy OFF ( 0 ) a dpjte křesl z elektrické zásuvky. Pté kntaktujte servisní centrum: Pkud djde náhdu k plití křesla vdu. Pkračvání v pužívání křesla za takvýcht pdmínek může způsbit úraz elektrickým prudem. Pkud během masáže začnete pciťvat abnrmální neb prudku blest, kamžitě přestaňte v masáži a prblémy knzultujte s lékařem. Pkud se během pužívání bjeví nějaká závada neb abnrmální chvání přístrje. Pkud djde ke ztrátě elektrickéh napětí. Náhlé znvu-zapnutí by mhl způsbit zranění. Pkud se bjeví náhlý záblesk. VAROVÁNÍ! Křesl nepužívejte, pkud je hlavní ptah ptrhaný. Okamžitě dpjte elektricku zástrčku z elektrické zásuvky. Pužívání křesla za takvých pdmínek může způsbit zranění neb úraz elektrickým prudem. Rzebírání a pravy křesla Nikdy nedstraňujte zadní kryt z křesla, kntakt s vnitřním mechanismem křesla může způsbit úraz elektrickým prudem. Křesl může být pravván puze v specializvaném servisním centru a uživatel křesl nesmí sám rzebírat neb pravvat. Pznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce Před připjením křesla d elektrické sítě zkntrlujte hdntu napětí vaší elektrické sítě, aby dpvídala uváděné hdntě v technické specifikaci křesla. Nedpjujte elektricku zástrčku z elektrické sítě příliš prudce. Nepřipjujte neb nedpjujte napájecí kabel mkrýma rukama. Mhl by djít k úrazu elektrickým prudem neb pškzení přístrje. Při dpjvání napájecíh kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy puze za samtný kabel. Přestže je křesl vybaven autmatickým časvačem vypnutí, nezapmínejte p sknčení masáže přístrj vždy vypnut hlavním vypínačem. Neumísťujte napájecí kabel pd křesl, mhl by djít k jeh pškzení a následně k úrazu elektrickým prudem. Křesl nepužívejte, pkud je napájecí kabel pškzen. Pužívejte puze náhradní příslušenství chválené výrbcem neb servisním střediskem. Nepužívejte křesl, pkud je elektrická zásuvka příliš uvlněná. Pznámka: Pravidelně prvádějte kntrlu plstrvání hlavníh ptahu tím, že zvednete zádvu pěrku a zkntrlujete, zda ptah nebsahuje trhliny. 5 6

4 Upzrnění pr vládací panel Na vládací panel nesedejte, nestupejte ani nepkládejte těžké předměty. Vyvarujte se pádu vládacíh panelu na zem. Je dpručen ukládat vládací panel d jeh držáku, pkud není delší dbu pužívaný. Při práci s vládacím panelem nepužívejte nadměrnu sílu. Ovládací panel nevládejte s mkrýma rukama. Při práci s vládacím panelem nepužívejte žádné stré neb těžké předměty, mhl by djít ke zničení panelu. Pkud vládací panel nepužíváte, umístěte jej d držáku. Ppis částí masážníh křesla Tent návd prsím pečlivě uschvejte! 7 8

5 Příprava masážníh křesla před jeh pužitím Vybalení, rzlžení a slžení křesla Rzlžení: Masážní křesl je zabalen v plze se sklpenu zádvu částí. P vytažení křesla z krabice je tedy třeba zádvu pěrku zvednut a upevnit v její správné plze. Slžení pr mžnst skladvání: 1. Odstraňte plštářky a pdlžky z pěrky hlavy a ze zádvé části. 2. Zatáhněte vládací páčku směrem nahru, čímž djde k jejímu uvlnění ze zajištěné plhy. 3. Sklpte zádvu část křesla směrem dpředu. Instalace držáku dálkvéh vladače Držák dálkvéh vladače je připevněn ke kvvé hadici, díky které je mžné s držákem vlně phybvat d stran. Za běžných pdmínek lze držák vlně nastavvat d pžadvané plhy. Dálkvé vládání se d držáku vkládá z hrní strany. Při vyjímání dálkvéh vládání jej uchpte za jeh hrní část a vytáhněte směrem nahru z držáku. Při rzkládání a skládání masážníh křesla buďte vždy velmi patrní a nikdy nepužívejte nepřiměřené síly a nikdy nevkládejte ruce mezi zádvu a nžní pěrku. Umístění křesla Z důvdu plhvání zajistěte před křeslem i za ním dstatečný prstr Ujistěte se, že je před křeslem vlné míst alespň 45cm a za křeslem nejméně 75cm. UPOZORNĚNÍ! Abyste předešli pškrábání pdlahy, umístěte pd křesl kberec. Ujistěte se, že nejsu v klí křesla umístěny žádné předměty, které by bránily správné funkci plhvání. Instalace baterií d dplňkvéh dálkvéh vladače Baterie se nachází na zadní straně dálkvéh vladače. Kryt baterie sučasně stlačte a dsuňte směrem dlů. D zdířky vlžte nvu kulatu 3V baterii (typ CR2025). Kladný pól směřuje nahru. Uzavřete zdířku plastvým krytem. Nyní je vladač připraven k pužití. Při výměně baterie pstupujte stejným způsbem. Upzrnění: Pkud nebudete vladač delší dbu pužívat, vyjměte baterii a ulžte ji na suchém a tmavém místě. 9 10

6 Instalace zjemňující pdlžky Zjemňující pdlžka tlumí phyby a vibrace vytvářené masážními hlavicemi. Připevněním zjemňující pdlžky na rám pěrky zad dcílíte jemnější masáže. Pkud pžadujete intenzivnější masáž, pdlžku dstraňte (viz. brázek D). Instalace pdlžky pěrky zad Plštář pěrky zad je se samtnu pěrku spjen pmcí zipu. Pr svlečení neb nasazení plštáře stačí puze rzepnut neb zaškrtnut zip (viz. brázek A). Instalace funkce vyhřívání zádvé pěrky: a) Zapjte jeden knec kabelu k druhému. b) Při rzpjvání, jeden knec dpjte d druhéh. Opěrka zad pmáhá absrbvat některé stimulace vytvářené masážními hlavicemi a tím zmírňuje masáž. Pkud se vám zdá, že je síla masáže nedstatečná, můžete pdlžku tčit na zadní část pěrky zad a dpřát si tak intenzivnější masáž bez pužití pdlžky (viz. brázek B). Instalace pdlžky pěrky hlavy Pdlžka pěrky hlavy je k zádvé pěrce připevněna pmcí pásku suchéh zipu. Při instalaci stačí pásky k sbě přilepit, tak aby na sebe bě části lepicíh pásku přesně seděly. Při sundávání stačí puze pásky suchéh zipu d sebe rzlepit. (viz. brázek C). Upzrnění: Nepužívejte funkci vyhřívání p dluhu dbu na jednm místě. Jinak hrzí rizik krygenníh ppálení

7 Ppis částí a funkcí dálkvéh vládání Vnitřní část dálkvéh vladače 13 14

8 Ppis VFD displeje Dplňkvý dálkvý mini vladač 15 16

9 První spuštění Zapnutí 1. Připjte AC napájecí kabel d elektrické zásuvky. 2. Pmcí hlavníh přepínače umístěným na elektrické řídící skříňce, která se nachází na zadní spdní straně masážníh křesla, křesl zapněte. 3. Stiskněte tlačítk ON/OFF, pté se prvede skenvání pzice ramen a následně je křesl připraven k pužití. Plhvání sedáku Pr zvednutí sedáku stiskněte a držte tlačítk ve vámi pžadvané plze. Pr snížení sedáku stiskněte a držte tlačítk ve vámi pžadvané plze., dkud nebude sedák, dkud nebude sedák UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnut pd masážním křeslem. Ujistěte se, že všechny přepínače (včetně hlavníh) jsu před připjením napájecíh kabelu d elektrické zásuvky ve vypnuté plze. Ovládání plhvacíh systému Plhvání pěrky nhu Pr zvednutí pěrky nhu stiskněte a držte tlačítk pěrka ve vámi pžadvané plze. Pr sklpení pěrky nhu stiskněte a držte tlačítk pěrka ve vámi pžadvané plze., dkud nebude, dkud nebude Funkce nulvá gravitace První pzice funkce nulvá gravitace se aktivuje stiskem tlačítka Zer Gravity. P stisku tlačítka se pěrka zad, pěrka nhu i sedák nastaví d takvé plhy, kdy se lidské těl bude nacházet v ideální a přirzené plze. V tét plze je mžné zapnut jakýkli masážní prgram a sučasně je dsahván maximálních účinků masáže. Druhá pzice funkce nulvá gravitace se aktivuje dalším stiskem tlačítka Zer Gravity. Opěrka nhu je ještě více zvednuta a pěrka zad napak snížena, čímž se těl dstane d plhy, kdy je zajištěn správný běh krve a těl tak může ideálně dpčívat. UPOZORNĚNÍ! Druhá pzice funkce nulvá gravitace není vhdná pr sby s vyským krevním tlakem. Zamezte phybu dětí a zvířat v klí křesla během pužívání funkce nulvá gravitace. Mhl by djít k jejich zranění

10 UPOZORNĚNÍ! Během plhvání masážníh křesla nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty d mezery mezi sedákem a pdnžku. Během nastavvání úhlu sklnu zádvé a nžní pěrky nesmí být umístěny v klí křesla žádné předměty, které by překážely správnému nastavení plhy pěrek. Pzice 1 Pzice 2 Plhvání zádvé pěrky Pr sklpení zádvé pěrky stiskněte a držte tlačítk nebude pěrka ve vámi pžadvané plze. Pr zvednutí zádvé pěrky stiskněte a držte tlačítk nebude pěrka ve vámi pžadvané plze., dkud, dkud Nastavení délky pěrky nhu Pr maximální phdlí uživatelů masážníh křesla je mžné nastavit délku pdnžky. Tt nastavení délky je mžné v jakékli plze nžní pěrky. Prdlužení pěrky nhu: Zvedněte páčku služící pr nastavení délky pdnžky a pté zatlačte chdidly d pěrky nhu tak, abyste získali její pžadvanu délku. Pté pět uvlněte vládací páčku a tím djde k zajištění pdnžky v dané plze. Zkrácení pěrky nhu: Zvedněte páčku služící pr nastavení délky pdnžky, pté se pdnžka autmaticky vrátí d její půvdní plhy. Vyresetvání plhy masážníh křesla Pr navrácení zádvé pěrky, nžní pěrky a sedáku d jejich základní plhy stiskněte resetvací tlačítk ( RESET ). UPOZORNĚNÍ! Při nastavvání délky pdnžky nikdy nepužívejte velké síly. Mhl by djít k pškzení vládací páčky neb pdnžky

11 Nastavení úhlu spdní části pěrky nhu Tt masážní křesl má pěrku nhu slženu ze dvu částí, cž umžňuje jedinečnu masáž lýtek a chdidel. Úhel spdní části pdnžky je mžné nastavvat, cž umžňuje přizpůsbení pdnžky pr uživatele s různými výškami pstav a maximálně tak vyhvět pžadavkům uživatelů při masáži lýtek a chdidel. Pravu ruku jemně prti směru hdinvých ručiček táčejte klečkem pr nastavení úhlu pdnžky. Zárveň pmcí chdidel nastavujte pžadvaný úhel pdnžky. Uvlněním klečka se aktuální plha pěrky nhu zablkuje. Reset: Bez pužití nějaké vnější síly je mžné prvést navrácení spdní části pdnžky d její základní plhy. Prvede se t pět jemným tčením nastavvacíh klečka prti směru hdinvých ručiček. UPOZORNĚNÍ! Před přenášením neb přesuváním křesla vždy nejprve dpjte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Nikdy křesl během jeh přemísťvání nedržte za pěrky ruku neb plastvé kryty. Mhl by djít k pškzení křesla neb ke zranění sb. Nikdy nepřesuvejte křesl, pkud na něm někd sedí. Křesl je těžký předmět, při manipulaci s ním dbejte zvýšené patrnsti. Přesunvání masážníh křesla Přenášení: Křesl uveďte d jeh základní (vzpřímené) plhy. Při přenášení masážníh křesla by jej měly držet alespň dvě sby. Křesl přenášejte uchpením za jeh rám. Přesun: Uchpte pdnžku masážníh křesla a zvedněte ji nahru. T způsbí, že jezdící klečka na zadní spdní straně rámu se budu dstatečně dtýkat pdlahy, cž umžní křesl lehčeji táhnut neb tlačit p pdlaze. Přesun křesla by měly prvádět alespň 2 sby

12 Masážní prgramy Časvač funkce autmatickéh vypnutí Pas (Waist): Masáž bude prváděna d spdní části zad p pas. Základní délka masáže je 30 minut. Pkud nezvlíte jiný čas, masáž bude autmaticky zastavena p 30 minutách. Pmcí tlačítek na vládacím panelu můžete nastavit dbu masáže dpvídající vašim pžadavkům. Jedním stiskem tlačítka se zvýší zbývající čas masáže 5 minut. Maximální čas masáže 30 minut však nelze překrčit. Jedním stiskem tlačítka se sníží zbývající čas masáže 5 minut. P nastavení času se spustí dpčítávání, p jehž sknčení se autmaticky zastaví aktuální prcedura masáže. Při přepínání mezi autmatickými a ručními masážními prgramy se nastavená dba časvače nemění. Pkud si přejete změnit dbu masáže, pužijte pět tlačítka a. Celá záda Ramena Střední záda Pas Psun masážních hlavic nahru / dlů Výběr částí těla pr masáž zad Stiskem dpvídajících tlačítek je mžné vybrat některu ze 4 částí zad, pr kteru bude prváděna masáž. Zvlená část těla je signalizvána dpvídající iknu na VFD displeji. Celá záda (Whle): Masáž bude prváděna d krku až p pas. Ramena (Shulder): Masáž bude prváděna d krku až p hrní část zad. Tat funkce je dstupná puze pr masážní režimy: Hnětení, Pklepávání a Kmbinvané hnětení s pklepáváním. Existují dvě metdy pužití tét funkce během masáže zad: 1. Stiskněte a držte tlačítk Up neb Dwn, masážní hlavice se budu psuvat směrem nahru neb dlů. Uvlněním tlačítka se masážní hlavice zastaví na pžadvané části zad. 2. Pkud se masážní hlavice právě nacházejí na pžadvaném místě zad, pak stiskněte jednu tlačítk Up neb Dwn a masážní hlavice se zastaví na aktuálním bdě a masáž bude prváděna puze na tmt místě. Střední část zad (Back): Masáž bude prváděna d hrní p spdní část zad

13 Nastavení pzice ramen 1. P stisku tlačítka Aut Shulder je pmcí ptických senzrů prveden skenvání zakřivení vašeh těla a jsu detekvány hlavní akupunkturní bdy, které jsu jedinečné pr každu sbu. Tt skenvání pstavy také určí přesnu plhu vašich ramen a masáž je pté prváděna puze na plše vašeh těla. 2. Stiskem tlačítka Manual Shulder Up je mžné nastavit pzici masážních hlavic (ramen) d nejhrnější plhy. Nastavení šířky masáže 1. Tat funkce je dstupná puze pr masážní režimy pklepávání a shiatsu. 2. Opakvaným stiskem tlačítka Width nastavte pžadvanu šířku záběru masáže. K dispzici jsu 3 různé typy masážních prgramů: 1. Autmatické masážní prgramy 2. Masážní prgram řízený hudbu 3. Manuálně nastavitelné masážní prgramy 1. Autmatické masážní prgramy Pět autmatických masážních prgramů byl navržen tak, aby simulvaly knkrétní masáže běžně prváděné prfesinálními maséry. Tyt masážní prgramy jsu dstupné pmcí jednh dpvídajícíh tlačítka na vládacím panelu. 5 autmatických masážních prgramů: Autmatický prgram A Relaxační režim Autmatický prgram B Regenerační režim Autmatický prgram C Pvzbuzující režim Autmatický prgram D Ranní režim Autmatický prgram E Večerní režim Vlba autmatických režimů Stiskem některéh z tlačítek na vládacím panelu vyberte některý z 5 dpvídajících autmatických režimů. Na VFD displeji bude zbrazen zvlený prgram některým z následujících symblů:. Uknčení masáže Zastavení masážních funkcí se prvede stiskem tlačítka ON/OFF. Masážní hlavice se vrátí d jejich základní pzice. Abyste předešli pruše křesla neb případnému zranění dětí neb jiných sb, nezapmínejte vždy p sknčení masáže křesl vypnut také hlavním vypínačem napájení a dpjit napájecí kabel z elektrické zásuvky. Řádně se usaďte d křesla a hlavu plžte na pěrku hlavy. Stiskněte některé z pěti výše uvedených tlačítek pr spuštění dpvídajícíh autmatickéh masážníh prgramu. Dalším stiskem th tlačítka se masáž zastaví

14 2. Masáž řízená rytmem hudby Tt masážní křesl umžňuje masáž, která je řízena rytmem právě přehrávané hudby. Při pslechu pmalé hudby bude rychlst masáže nízká a napak. 1. Na USB disk ulžte svji blíbenu hudbu ve frmátu MP3. Připjte USB disk d USB prtu na elektrické kntrlní skříňce. 2. Pté připjte sluchátka d zdířky audi výstupu na masážním křesle. Nasaďte si sluchátka na uši. Pr spuštění masážní prcedury řízené hudbu stiskněte na vládacím panelu tlačítk Music Mde. 3. Během hudbu řízené masáže je mžné nastavvat intenzitu vzájemné interakce mezi masáží a právě psluchanu hudbu. Pmcí tlačítek je tedy mžné zvyšvat neb snižvat míru vlivu psluchané hudby na prváděnu masáž. Je mžné zvlit některý ze 4 stupňů vlivu hudby na masáž. (Tt nastavení je mžné prvádět puze tehdy, pkud je zapnutý režim hudební masáže.) 4. Hlasitst se nastavuje pmcí klečka pr vládání hlasitsti na kabelu sluchátek. Oblíbenu hudbu je mžné psluchat i během statních masážních funkcí. Pr vládání hudebníh přehrávače služí tři tlačítka na vládacím panelu značená Music Player. Pmcí nich je mžné spuštět / zastavvat přehrávání neb prvádět skk na následující / předchzí skladbu. 3. Manuální masážní prgramy Tt masážní křesl umžňuje krmě autmatických masážních prgramů také manuální nastavení masáže, kdy si můžete zkmbinvat různé masážní prgramy a nadefinvat si tak vlastní masáž, která bude přesně splňvat vaše pžadavky. A. 4 masážní prgramy pr blast zad Hnětací masáž Pklepávací masáž (bušení) Hnětací a pklepávací masáž Shiatsu masáž (mačkání prsty) B. 3 vzduchvé masážní prgramy Vzduchvá masáž bků Vzduchvá masáž lýtek a chdidel Trakční vzduchvá masáž lýtek a chdidel C. 1 vibrační masážní prgram Vibrační masáž bků D. 3 funkce vyhřívání Vyhřívání zad Vyhřívání bků Vyhřívání chdidel Při výběru masážníh prgramu nahlédněte d následující tabulky, kde jsu uvedeny detailní infrmace jedntlivých prgramech

15 A. Ovládání masážních prgramů zádvé části 1. Hnětací masáž Stiskněte tlačítk KNEAD, spustí se hnětací masáž a na VFD displeji se zbrazí ikna. Stiskem některých z tlačítek je mžné zvlit knkrétní masážní blast, pr kteru bude prváděna masáž. Stiskem a držením tlačítka neb můžete nastavit masážní hlavice v zádvé části d pžadvanéh místa směrem nahru (UP) neb dlů (DOWN). P uvlnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budu zde prvádět bdvu masáž. P výběru masážníh režimu je mžné nastavit rychlst hnětací masáže. Nastavení se prvádí stiskem některéh z dpvídajících tlačítek Speed. Nastavvaná rychlst bude zbrazvána na VFD displeji ( ). Dalším stiskem tlačítka KNEAD djde k zastavení hnětací masáže. Stiskem některých z tlačítek je mžné zvlit knkrétní masážní blast, pr kteru bude prváděna masáž. Pžadvanu šířku pklepávací masáže je mžné nastavit tlačítkem. Stiskem a držením tlačítka neb můžete nastavit masážní hlavice v zádvé části d pžadvanéh místa směrem nahru (UP) neb dlů (DOWN). P uvlnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budu zde prvádět bdvu masáž. P výběru masážníh režimu je mžné nastavit rychlst hnětací masáže. Nastavení se prvádí stiskem některéh z dpvídajících tlačítek Speed. Nastavvaná rychlst bude zbrazvána na VFD displeji ( ). Dalším stiskem tlačítka TAP djde k zastavení pklepávací masáže. 3. Hnětací a Pklepávací masáž Stiskněte tlačítk KNEAD & TAP, spustí se hnětací a pklepávací masáž a na VFD displeji se zbrazí ikna. 2. Pklepávací masáž Stiskněte tlačítk TAP, spustí se pklepávací masáž (bušení) a na VFD displeji se zbrazí ikna

16 Stiskem některých z tlačítek je mžné zvlit knkrétní masážní blast, pr kteru bude prváděna masáž. Stiskem a držením tlačítka neb můžete nastavit masážní hlavice v zádvé části d pžadvanéh místa směrem nahru (UP) neb dlů (DOWN). P uvlnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě a budu zde prvádět bdvu masáž. P výběru masážníh režimu je mžné nastavit rychlst masáže. Nastavení se prvádí stiskem některéh z dpvídajících tlačítek B. Ovládání prgramů vzduchvé masáže 1. Vzduchvá masáž bků Stiskem tlačítka HIP AIR se spustí vzduchvá masáž bků a na VFD displeji se bjeví dpvídající ikna. Speed. Nastavvaná rychlst bude zbrazvána na VFD displeji ( ). Dalším stiskem tlačítka KNEAD & TAP djde k zastavení hnětací a pklepávací masáže. 4. Masáž mačkání prsty - Shiatsu Stiskněte tlačítk SHIATSU, spustí se masáž napdbující mačkání prsty a na VFD displeji se zbrazí ikna. Pmcí tlačítka LEVEL můžete zvýšit neb snížit úrveň vzduchvé masáže. Je mžné zvlit mezi 4 různými úrvněmi a nastavená úrveň bude vždy zbrazena na VFD displeji ( ). Další stiskem tlačítka HIP AIR se masáž zastaví. 2. Vzduchvá masáž lýtek a chdidel Stiskem tlačítka CALF AIR se spustí vzduchvá masáž lýtek a chdidel a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna. Stiskem některých z tlačítek je mžné zvlit knkrétní masážní blast, pr kteru bude prváděna masáž. Pžadvanu šířku záběru shiatsu masáže je mžné nastavit tlačítkem. Dalším stiskem tlačítka SHIATSU djde k zastavení masáže mačkání prsty. 31 Pmcí tlačítka LEVEL můžete zvýšit neb snížit úrveň vzduchvé masáže. Je mžné zvlit mezi 4 různými úrvněmi a nastavená úrveň bude vždy zbrazena na VFD displeji ( ). Další stiskem tlačítka CALF AIR se masáž zastaví. 32

17 3. Trakční vzduchvá masáž lýtek a chdidel Stiskem tlačítka TRACTION se spustí trakční vzduchvá masáž lýtek a chdidel a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna. Pmcí tlačítek LEVEL můžete zvýšit neb snížit rychlst vibrační masáže. Nastavená úrveň bude vždy zbrazena na VFD displeji ( ). Další stiskem tlačítka HIP VIB se masáž zastaví. D. Ovládání funkce vyhřívání Pmcí tlačítka LEVEL můžete zvýšit neb snížit úrveň vzduchvé masáže. Je mžné zvlit mezi 4 různými úrvněmi a nastavená 1. Vyhřívání zad Stiskem tlačítka BACK HEAT se spustí vyhřívání zad a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna v plze zad. úrveň bude vždy zbrazena na VFD displeji ( ). Další stiskem tlačítka TRACTION se masáž zastaví. C. Ovládání vibrační masáže bků Stiskem tlačítka HIP VIB se spustí vibrační masáž bků a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna. Další stiskem tlačítka BACK HEAT se vyhřívání zastaví. 2. Vyhřívání bků Stiskem tlačítka HIP HEAT se spustí vyhřívání bků a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna v plze bků. Další stiskem tlačítka HIP HEAT se vyhřívání zastaví

18 3. Vyhřívání chdidel Stiskem tlačítka FOOT HEAT se spustí vyhřívání chdidel a na VFD displeji se zbrazí dpvídající ikna v plze chdidel. Ovládání masážních funkcí pmcí dálkvéh mini-vladače Dplňkvý dálkvý mini vladač služí ke snazšímu vládání masážníh křesla. Při nastavvání neb změně vybraných masážních funkcí nemusíte dělat žádný phyb navíc, který by přerušil masáž neb snížil její účinek. Stačí jen stisknut dané tlačítk na dálkvém mini vladači. Význam jedntlivých tlačítek je prakticky ttžný jak na hlavním vládacím panelu. 1. Zapnutí Další stiskem tlačítka FOOT HEAT se vyhřívání zastaví. Zapnutí masážníh křesla se prvede stiskem tlačítka ON/OFF. Dalším stisknutím tht tlačítka se masážní křesl vypne. 2. Autmatické masážní prgramy Stiskem některéh z tlačítek (značených jak AUTOMATIC PROGRAM) se spustí dpvídající autmatický masážní prgram. Na VFD displeji se zbrazí ikna dpvídající spuštěnému prgramu. 3. Časvač Pmcí tlačítek a (značených TIMER ) je mžné nastavit dbu masáže dpvídající vašim pžadavkům. Jedním stiskem tlačítka se zvýší zbývající čas masáže 5 minut. Maximální čas masáže 30 minut však nelze překrčit. Jedním stiskem tlačítka se sníží zbývající čas masáže 5 minut. P nastavení času se spustí dpčítávání, p jehž sknčení se autmaticky zastaví aktuální prcedura masáže

19 4. Funkce nulvá gravitace Tlačítk ZERO-G 1-2 služí pr vládání funkce nulvá gravitace. První pzice funkce nulvá gravitace se aktivuje jedním stiskem tlačítka Zer-G. P stisku tlačítka se pěrka zad, pěrka nhu i sedák nastaví d takvé plhy, kdy se lidské těl bude nacházet v ideální a přirzené plze. V tét plze je mžné zapnut jakýkli masážní prgram a sučasně je dsahván maximálních účinků masáže. Druhá pzice funkce nulvá gravitace se aktivuje dalším stiskem tlačítka Zer-G. Opěrka nhu je ještě více zvednuta a pěrka zad napak snížena, čímž se těl dstane d plhy, kdy je zajištěn správný běh krve a těl tak může ideálně dpčívat. 5. Plhvací systém Tlačítka značená BACKREST služí pr zvednutí neb sklpení zádvé pěrky. Tlačítka značená FOOTREST služí pr zvednutí neb sklpení pěrky nhu. Tlačítka značená SEAT služí pr zvednutí neb snížení sedáku. Tlačítk značené RESET služí k vyresetvání pzice zádvé pěrky, pěrky nhu a sedáku. Údržba a způsb uskladnění Přístrj pužívejte neb skladujte puze na suchých a mál-prašných místech. Vlhkst a prach zkracují živtnst masážníh křesla a mhu být příčinami vzniku špinavých neb plesnivých skvrn. Nevystavujte přístrj přímým slunečním paprskům neb jej nenechávejte v blízksti zařízení prdukujících tepl, jak jsu například radiátry. Mhl by djít k změně barvy ptahu neb ke ztrátě jeh kvality. Při přenášení křesla vždy přidržujte část sedáku. Při přenášení křesla jej nedržte za pdpěrky ruku, jinak by mhl djít k jejich pškzení. Pkud djde k zašpinění ptahu křesla d sprchvéh gelu, vlasvéh šampónu neb kndicinéru, vždy jej c nejrychleji utřete pmcí suchéh hadříku. Jinak by mhl djít k pškzení ptahu (například ke změně barvy neb vytvření skvrn). Během hrkých letních dnů nepužívejte masážní křesl p dluhu dbu. Zabráníte přehřátí křesla a zajistí tak křeslu jeh dluhu živtnst. P sknčení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je dpjen z elektrické zásuvky. Při připjvání neb dpjvání napájecíh kabelu z elektrické zásuvky nikdy nemějte mkré ruce Mhl by djít k úrazu elektrickým prudem. Ovládací panel a dálkvý vladač čistěte puze suchu látku. Jakákli vlhkst by mhla dálkvé vládání či vládací panel pškdit

20 Při čištění nepužívejte žádná rzpuštědla, těkavé látky neb bělidla. Mhl by djít k změně barvy ptahu neb k jeh úplnému zničení. Pr čištění ptahu pužívejte puze jemný hadřík namčený ve vlažné vdě neb mýdlvém rztku. P čištění ptah řádně utřete d sucha. Pravidelné čištění a údržba křesla prdluží jeh živtnst. Řešení ptíží Pkud se bjeví nějaké prblémy při pužívání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeh prblému v následující tabulce. Pkud se vám i tak nepdaří vyřešit prblém, pak masážní křesl vypněte, dpjte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kntaktujte svéh prdejce. UPOZORNĚNÍ! Nikdy se sami nepkušejte rzebírat neb pravvat masážní křesl! Prblém Hlasitý zvuk během hnětací neb pklepávací masáže. Zvuk klepání během změny masážníh prgramu. Zvuk vzduchvé pumpy. Zvuk vibrací. Křesl nejde vládat pmcí dálkvéh vládání. Masážní hlavice se přestaly phybvat. Křesl se zastavil během masáže. Není slyšet přehrávaná hudba. Mžná příčina Tyt zvuky jsu výsledky mechanické knstrukce masážníh mechanismu a nejsu znakem prblému s masážním křeslem. Zkntrlujte, zda je napájecí kabel řádně připjen v elektrické zásuvce. Zkntrlujte, zda je hlavní přepínač v plze ON (zapnut). Nepírejte se příliš tvrdě zádvu pěrku. Křesl je pužíván bez přestávky p dluhu dbu. Vypněte křesl a chvíli je nechte vypnuté. Teplta masážníh mechanismu se příliš zvýšila. Křesl vypněte a nechte je chvíli vychladnut. Vypršela nastavená dba masáže neb dšl ke ztrátě napájení. Dšl ke zničení pjistky. Vyměňte ji. Křesl byl mžné chvíli napájen nestabilním napětím. Vypněte je a p chvíli pět zapněte. Úrveň hlasitsti je příliš nízká. Zkntrlujte, zda je kabel d sluchátek správně připjen d zdířky audi výstupu. Zkntrlujte USB disk, mžná je špatně připjen neb nebsahuje žádné hudební subry ve frmátu MP

21 Vzduchvá masáž bků nepracuje správně Přídavný dálkvý mini vladač nefunguje Ovládací panel vydává přerušvaný neb jinak nebvyklý zvuk Nastavte intenzitu hudební masáže na nejvyšší úrveň. Zkntrlujte, zda jsu správně spjeny vzduchvé hadičky plštáře sedáku. Zkntrlujte, zda nejsu hadičky ucpané. Dálkvý vladač je mžná mim dsah vládacíh panelu neb něc ruší signál. Vyměňte baterii v vladači. Některé tlačítk je zamáčknut a zablkván, tt tlačítk zkntrlujte a uvlněte je d jeh správné plhy. Technické parametry Mdel: JETT-618 Napájení: AC 230V / 50Hz Sptřeba: 260W Maximální dba masáže: 30 minut Hmtnst: 93kg Rzměry: 1350 x 865 x 800 (V x Š x H) Plhvání zádvé pěrky: rzmezí Plvání nžní pěrky: max. 90 Prdlužení nžní pěrky: 8cm max. Bezpečnstní chrany: Ochrana prti přehřátí, elektrnický časvač Přístrj byl schválen pr pužití v zemích EU a je prt patřen značku CE. Veškeré ptřebná dkumentace je k dispzici u dvzce. Změny technických parametrů, vlastnstí, tiskvé chyby vyhrazeny. Záruční a pzáruční pravy zabezpečuje dvzce: Cmpex spl. s r.., Palackéh 105, Brn ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Masážní křeslo DF1688F3-A1

Masážní křeslo DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Masážní křeslo DF1688F3-C

Masážní křeslo DF1688F3-C Masážní křesl DF1688F3-C Masážní křesl DF1688F3-C Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Masážní křeslo DF1688F5-A

Masážní křeslo DF1688F5-A Masážní křesl DF1688F5-A Masážní křesl DF1688F5-A Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Masážní křeslo JETT SL-A12Q. Návod k použití. Úvod. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

Masážní křeslo JETT SL-A12Q. Návod k použití. Úvod. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí! Masážní křesl JETT SL-A12Q Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím masážníh křesla si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vibrační přístrj s infračerveným zářením KW-108 Návd k pužití Před prvním pužitím si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Vibrační masážní přístrj s infračerveným zářením KW-108 Úvd Vyskfrekvenční

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Informace o této uživatelské příručce. Obsah

Informace o této uživatelské příručce. Obsah Infrmace tét uživatelské příručce V tét příručce naleznete všechny ptřebné infrmace pr pčáteční instalaci a vládání nvéh televizru. Přečtěte si také nápvědu, která se zbrazuje v dlní části brazvky. Pkud

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-3000

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-3000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-3000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-3000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Obsah 1 ČÁST - LŮŽKA... 2 1.1 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ 2 KUSY... 2 1.1.1 Medicínský účel... 2 1.1.2 Pžadvané věcné plnění, vlastnsti a parametry přístrje...

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Terapie rázovou vlnou ve veterinárním lékařství

Terapie rázovou vlnou ve veterinárním lékařství Terapie rázvu vlnu ve veterinárním lékařství TERAPIE RÁZOVu VLNu RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD BOLESTI Unikátní neinvazivní řešení blesti muskulskeletální sustavy. Nutné jen tři až čtyři léčebné prcedury v

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Rezidenční jednotky 2019

Rezidenční jednotky 2019 Rezidenční jedntky 2019 Ing. Marek Begeni Technické šklení Haier klimatizace 03/2019 Praha Samčistící funkce 1 Samčistící funkce Stiskněte tlačítk SELF CLEAN pr zahájení činnsti tét funkce. Následně se

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ Technlgické výhdy zatmelvacích hmt zvyšují pžadavky na pužité vypalvací pece. Přesné dlívání dané zatmelvací hmty dnes již nezávisí na přesnsti samtnéh vypalvacíh cyklu.

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém DL-1200L

Lymfodrenážní terapeutický systém DL-1200L Lymfdrenážní terapeutický systém DL-1200L Lymfdrenážní terapeutický systém DL-1200L Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Velice vám děkujeme za zakupení tht přístrje. Před prvním pužitím si pečlivě

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více