ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh ze dne , jehž účastníky jsu zadavatel Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst, za niž jedná Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda představenstva, navrhvatel ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka, vybraný uchazeč Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, za niž jednají Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Dipl.-Kfm. Rudlf Fischer, jednatelé, ve správním řízení zastupena na základě plné mci ze dne JUDr. Martinem Nedelku, Ph. D., advkátem, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha, ve věci přezkumání úknů zadavatele vymezených bsahem návrhu ve veřejné zakázce Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S , a ve věci mžnéh neddržení pstupu stanvenéh záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, při stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, rzhdl takt:

2 I. Zadavatel Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst neddržel pstup stanvený v ustanvení a. 50 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na 6 citvanéh zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení, b. 60 dst. 1 citvanéh zákna, když nevylučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace, když předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, kde jak jediná plžka byla uvedena ddávka extrakrprálníh littryptru pr Fakultní nemcnici Plzeň, která však nebyla řádně ddána, a tyt pstupy mhly pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. II. Jak patření k nápravě Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 118 dst. 1 citvanéh zákna ruší zadávací řízení na veřejnu zakázku Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávanu v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S III. Pdle 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, a pdle 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst ukládá uhradit náklady řízení ve výši ,-- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. 2

3 Průběh zadávacíh řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) bdržel dne návrh navrhvatele splečnst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka (dále jen navrhvatel neb ALINEX ) na přezkumání úknů zadavatele Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst, za niž jedná Ing. Jiří Veselka, MBA, předseda představenstva (dále jen zadavatel ) učiněných při zadávání veřejné zakázky Ddávka extrakrprálníh littryptru pr urlgické ddělení KNL, a. s. zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd značku 2011/S Zadavatel v známení zadávacíh řízení v části III. PODMÍNKY ÚČASTI bd 2.3. týkající se technických kvalifikačních předpkladů uvedl, že ke splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna pžaduje seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění. 3. Dále zadavatel v části D zadávací dkumentace na str. 7 upřesnil, že tent technický kvalifikační předpklad splní ddavatel, který výše uvedeným způsbem dlží realizaci alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR. 4. Z prtklu tevírání bálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pr pdání nabídek bdržel nabídky pěti uchazečů. Pdle zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne hdntící kmise dpručila zadavateli uzavřít smluvu s uchazečem Siemens, s. r.., IČ , Siemensva 1, Praha 13, za niž jednají Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Dipl.-Kfm. Rudlf Fischer, jednatelé, ve správním řízení zastupena na základě plné mci ze dne JUDr. Martinem Nedelku, Ph. D., advkátem, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha (dále jen Siemens neb vybraný uchazeč ), nebť jeh nabídka byla vyhdncena jak eknmicky nejvýhdnější. Zadavatel rzhdl výběru nejvhdnější nabídky dne Dpisem z téhž dne zadavatel známil výběr nejvhdnější nabídky všem uchazečům. 5. Prti rzhdnutí zadavatele přidělení veřejné zakázky ze dne , které uchazeč splečnst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3, za niž jedná Zdeňka Kácvská, jednatelka (dále jen ALINEX ), bdržel dne pdal dne uchazeč ALINEX námitky, které zadavatel bdržel dne Zadavatel námitkám p přezkumání jejich právněnsti nevyhvěl; rzhdnutí zadavatele námitkách ze dne bdržel uchazeč ALINEX dne Vzhledem k tmu, že uchazeč nepvažval rzhdnutí zadavatele námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal dpisem ze dne návrh na zahájení řízení přezkumání úknů zadavatele (dále jen návrh ) u Úřadu. 6. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále je zákn ) zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. Zadavatel bdržel návrh dne

4 Správní řízení 7. Navrhvatel ve svém návrhu na zahájení správníh řízení mim jiné uvádí, že vybraný uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, když k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, přičemž v případě ddávky littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni (dále jen referenční ddávka, referenční zadavatel ) uvedl, že přístrj byl tmut referenčnímu zadavateli již ddán, ačkliv z známení zadání zakázky Stavební úpravy peračníh sálu Urlgické kliniky ze dne vyplývá, že předmětná stavební zakázka nezbytná pr splnění referenční veřejné zakázky na ddávku littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni byla zadána pzději, než vybraný uchazeč Siemens deklarval ve svém prhlášení ddání referenčníh přístrje referenčnímu zadavateli. Na základě těcht skutečnstí navrhvatel zastává názr, že zadavatel pstupval v rzpru se záknem, když vybranéh uchazeče nevylučil ze zadávacíh řízení pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, a navrhuje zrušit rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky, nebť referenční ddávka nebyla v dbě prhlášení vybranéh uchazeče Siemens řádně ddána. 8. K návrhu na zahájení správníh řízení zadavatel ve svém vyjádření ze dne mim jiné uvedl, že při psuzvání kvalifikace uchazečů nebyly shledány žádné nedstatky. 9. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč. 10. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem ze dne č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-18158/2011/520/ABr. Sučasně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS- S523/2011/VZ-18236/2011/520/ABr ze dne , v němž stanvil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli právněni navrhvat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 11. K zajištění účelu správníh řízení vydal dne Úřad rzhdnutí č.j. ÚOHS- S523/2011/VZ-18257/2011/520/ABr předběžném patření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smluvu v šetřeném zadávacím řízení, a t až d dby nabytí právní mci rzhdnutí, kterým bude správní řízení uknčen. 12. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-19491/2011/520/ABr ze dne účastníky řízení seznámil se zjištěnými skutečnstmi, zejména s pchybnstí, zda zadavatel vymezil v zadávací dkumentaci pžadavky na prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna nediskriminačním způsbem. Sučasně tímt usnesením stanvil účastníkům řízení nvu lhůtu, v níž mhli navrhvat důkazy, činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhli vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 13. Žádný z účastníků řízení se k výše uvedenému usnesení nevyjádřil. 4

5 14. Stanvení nezáknnéh kvalifikačníh pžadavku zužujícíh ptencinální uchazeče puze na uchazeče se zkušenstmi s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR v zadávací dkumentaci mhl dradit další zájemce předmětnu veřejnu zakázku půsbící na území ČR mající zkušensti s realizací ddávek v jiných státech Evrpské unie, a mhl tak pdstatně vlivnit přadí úspěšnsti nabídek. Prt Úřad vyzval tři uchazeče, MEDKONSULT, s. r.., IČ , Balcárkva 1258/8, Olmuc, MEDIFINE a. s., IČ , Flrianva 440/17, Brn, MEDIPO - ZT, s. r.., IČ , Khutva 24, Brn, kteří pžádali zadávací dkumentaci, ale nepdali nabídky v předmětném zadávacím řízení, dpisem č. j. ÚOHS-S523/2011/VZ-20651/2011/520/ABr ze dne , aby sdělili knkrétní důvd nepdání nabídky. 15. Pžadvané vyjádření jmenvaných ddavatelů bdržel Úřad ve dnech , a Závěry Úřadu 16. Úřad přezkumal na základě 112 zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména zadávací dkumentace, nabídek všech uchazečů a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky neddržel pstup stanvený v ustanvení 50 dst. 3 zákna v návaznsti na 6 zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení; ustanvení 60 dst. 1 zákna, když nevylučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace, když předlžil seznam významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění, kde jak jediná plžka byla uvedena ddávka extrakrprálníh littryptru pr Fakultní nemcnici Plzeň, která nebyla ještě řádně ddána; a tyt pstupy mhly pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Stanvení technických kvalifikačních předpkladů 17. Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 18. Pdle 50 dst. 3 zákna je veřejný zadavatel pvinen mezit rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky. 19. Zadavatel je dále pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace stanvené v 6 zákna. 20. K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna pr plnění předmětné veřejné zakázky na ddávku zadavatel v známení zahájení zadávacíh řízení pžadval předlžení seznamu významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění; přílhu tht seznamu musí být 5

6 svědčení vydané či pdepsané veřejným zadavatelem, pkud byl zbží ddán veřejnému zadavateli, svědčení vydané jinu sbu, pkud byl zbží ddán jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb čestné prhlášení ddavatele, pkud byl zbží ddán jiné sbě než veřejnému zadavateli a není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně 21. Zadavatel v bdě D TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY na straně 7 zadávací dkumentace upřesnil, že k prkázání tht technickéh kvalifikačníh předpkladu pžaduje dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR. Dále pžadval, aby ddavatel předlžil seznam v pdbě čestnéh prhlášení, kde strukturvaně (v pdbě tabulky) uvede níže uvedené údaje: název bjednatele, ppis ddávky, značení zdravtnickéh zařízení, celkvý rzsah plnění, a t za jedntlivé rky plnění veřejné zakázky, dba plnění, údaj tm, zda je přilžen svědčení či prhlášení bjednatele řádném pskytnutí ddávky. 22. Zadavatel bdržel sm žádstí zadávací dkumentaci, nabídky pdal pět uchazečů 23. K výše uvedenému stanvení pžadavků na prkázání splnění kvalifikace Úřad uvádí, že pdle 50 dst. 2 zákna zadavatel může pdrbně specifikvat pžadavky na prkázaní technických kvalifikačních předpkladů v kvalifikační či zadávací dkumentaci, nemůže se však d specifikace uvedené v známení zahájení zadávacíh řízení zásadním způsbem dlišvat a vymezit technické kvalifikační předpklady mezujícím způsbem a snížit tak pčet v úvahu přicházejících ddavatelů, zvlášť, když tt mezení nemá bezprstřední suvislst s předmětem veřejné zakázky. 24. Dále zadavatel pžadval k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pdle 56 dst. 1 písm. f) zákna, aby ddavatel předlžil dklady prkazující shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem. 25. Úřad k tmut pžadavku zadavatele uvádí, že pdle 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., technických pžadavcích na strjní zařízení, před uvedením strjníh zařízení na trh neb d prvzu zajišťuje výrbce neb jeh zplnmcněný zástupce psuzení shdy pdle 5 citvanéh vládníh nařízení. Přílha č. 2 tht vládníh nařízení uvádí, že prhlášení shdě bsahuje prhlášení, že strjní zařízení knkrétníh výrbce splňuje všechna příslušná ustanvení předmětnéh předpisu Evrpské unie. 26. Úřad na základě th dspěl k závěru, že pžadavek zadavatele, aby uchazeči prkázali, že jsu schpni ddat přístrj vyrbený pdle evrpských či mezinárdních nrem tím, že předlží dklady prkazující shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem, byl v zadávací dkumentací stanven právněně. 27. Pstup zadavatele, mezující kruh ptencinálních ddavatelů puze na uchazeče se zkušenstmi s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR, však již pdle názru 6

7 Úřadu důvdněný není, nebť schpnst ddavatele ddat přístrj vyrbený pdle evrpských či mezinárdních nrem, je prkazván právě dklady prkazujícími shdu nabízených výrbků vydaných příslušným rgánem. Ddavatelé ddávající svje zařízení na trh Evrpské unie (dispnující prhlášením shdě) jsu stejně způsbilí ddávat předmětné výrbky i na trh v České republice, nebť ten z hlediska harmnizvaných nrem nevykazuje žádná specifika. 28. Vzhledem k tmu, že předmětný pžadavek zadavatele byl uveden až v zadávací dkumentaci, musel Úřad zkumat, zda tent pžadavek mezil sutěž, a t zejména ve vztahu k těm ddavatelům, kteří si vyžádali zadávací dkumentaci (celkem sm). V případě ptencinálních ddavatelů, kteří se známení předmětné veřejné zakázky dzvěděli z infrmačníh systému veřejných zakázkách, kde zadavatel ještě nespecifikval pžadavek na referenční zakázku hraničenu územím ČR, k mezení sutěže (rzhdvání, zda si ddavatelé vyžádají zadávací dkumentaci či nikliv) nedšl, nebť mezujícím pžadavku na prkázání kvalifikace se dzvěděli až ti ddavatelé, kteří si následně vyžádali zadávací dkumentaci. 29. Prtže tři ptencinální uchazeči MEDIKONSULT, MEDIFINE, MEDIPO ZT, kteří si vyžádali zadávací dkumentaci, a nepdali nabídky, k dtazu Úřadu uvedli jiné důvdy nepdání nabídky než, že nemhli prkázat předmětný technický kvalifikační předpklad, dspěl Úřad k závěru, že pžadavek zadavatele na prkázání zkušenstí s ddávkami předmětnéh přístrje na území ČR neměl na nepdání nabídky těmit třemi uchazeči vliv. 30. Z nabídek uchazečů, kteří pdali nabídky (celkem pět), a z prtklu psuzení kvalifikace ze dne Úřad zjistil, že všichni tit uchazeči prkázali splnění pžadvanéh technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, s výjimku vybranéh uchazeče Siemens, jak uveden dále, a pžadavek na prkázání referenční zakázky realizvané v ČR je tedy nijak nemezil. 31. Z dkumentace předmětné zakázce Úřad zjistil, že vybraný uchazeč Siemens dpisem ze dne pžadval sdělení ddatečné infrmace, zda k prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna je mžné dlžit zakázku v jiné zemi, např. ve Slvenské republice. K tmut dtazu zadavatel všem uchazečům sdělil, že trvá na pdmínkách uvedených v zadávací dkumentaci, tj. že se musí jednat ddávku realizvanu v ČR. 32. Z uvedenéh vyplývá, že ve vztahu k vybranému uchazeči Siemens, mezení referencí puze na Česku republiku ztížil prkázaní kvalifikace uchazeči Siemens a způsbil, že tent uchazeč, jak uveden níže, kvalifikační předpklad řádně neprkázal. Prt tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 33. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad uvádí, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ustanvení 50 dst. 3 zákna v návaznsti na 6 zákna tím, že v zadávací dkumentaci nemezil rzsah pžadvané kvalifikace puze na infrmace a dklady bezprstředně suvisející s předmětem veřejné zakázky, když pžadval dlžení realizace alespň 1 zakázky na ddávku extrakrprálníh littryptru v ČR, čímž prušil zásadu zákazu diskriminace zadávacíh řízení, a tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 7

8 Psuzení technických kvalifikačních předpkladů vybranéh uchazeče 34. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem (dále jen psuzení kvalifikace ). 35. Pdle 59 dst. 2 zákna pr účely psuzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanvit zvláštní kmisi. Ustanvení 75 dst. 6 zákna se na členy zvláštní kmise pužije bdbně. 36. Ustanvení 59 dst. 4 zákna dále stanví, že veřejný zadavatel může pžadvat p ddavateli, aby písemně bjasnil předlžené infrmace či dklady neb předlžil další ddatečné infrmace či dklady prkazující splnění kvalifikace. Ddavatel je pvinen splnit tut pvinnst v přiměřené lhůtě stanvené veřejným zadavatelem. 37. O psuzení kvalifikace je veřejný zadavatel pdle 59 dst. 5 a 6 zákna pvinen přídit prtkl, ve kterém uvede identifikační údaje ddavatelů, jejichž kvalifikace byla psuzvána, seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace, a seznam ddavatelů, kteří splnění kvalifikace neprkázali, splu s uvedením důvdu. Ustanvení 73 dst. 4 zákna se pužije bdbně. V případě, že psuzení kvalifikace prvedla zvláštní kmise ustanvená veřejným zadavatelem pdle 59 dst. 2 zákna neb hdntící kmise, sepíše prtkl psuzení kvalifikace kmise. Prtkl pdepisují všichni přítmní členvé kmise. Zastává-li člen kmise dlišný názr d názru většiny, uvede se v prtklu tent dlišný názr s důvdněním. 38. Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být pdle 60 dst. 1 zákna veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 39. Vybraný uchazeč předlžil k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna čestné prhlášení ze dne , že splečnst Siemens v suladu s technickými pžadavky bjednatelů a uzavřenu smluvu prvedla a řádně dknčila tj. ve sjednaných termínech, pžadvané kvalitě a rzsahu ddávky uvedené v přilženém seznamu významných ddávek realizvaných v psledních třech letech. Dále vybraný uchazeč dlžil svědčení zakázce ze dne , ve kterém je uveden název veřejné zakázky Ddávka extrakrprálníh littryptru, jak referenční zadavatel a míst plnění je uvedena Fakultní nemcnice v Plzni, dba plnění je uvedena Dklad je tímt zástupcem referenčníh zadavatele pdepsán. Údaje řádném splnění ddávky však nebsahuje. 40. Zadavatel zaslal uchazeči Siemens dpisem ze dne žádst bjasnění nabídky, ve kterém stanvil lhůtu, ve které má tent uchazeč sdělit fázi realizace ddávky extrakrprálníh littryptru u referenčníh zadavatele. Uchazeč k pžadavku zadavatele sdělil dpisem ze dne , že přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, aby mhl být přístrj plnhdntně nainstalván. Na svém II. jednání dne hdntící uvedla, že na prtálu VSVZUS je v případě Oznámení zadání veřejné zakázky ze dne pd ev. č uveden zadání ddávky extrakrprálníh littryptru, Fakultní nemcnicí v Plzni uchazeči Siemens dne Hdntící kmise dspěla prt k závěru, že údaje dpvídají pžadvaným technickým předpkladům, které byly uvedeny v zadávací dkumentaci. 8

9 41. K tmut psuzení kvalifikace vybranéh uchazeče zadavatelem Úřad uvádí, že pdle 83 dst. 1 zákna je veřejný zadavatel pvinen d 48 dnů p uzavření smluvy deslat známení výsledku zadávacíh řízení k uveřejnění. Z uvedenéh vyplývá, že Oznámení zadání předmětné veřejné zakázky ze dne pd ev. č svědčuje, že na referenční ddávku extrakrprálníh littryptru byla mezi uchazečem Siemens a Fakultní nemcnicí v Plzni uzavřena smluva. Nesvědčuje již, zda ddávka byla řádně ddána (tedy realizvána, jak uvádí zadavatel v zadávací dkumentaci) či nikliv. Napak z vyjádření vybranéh uchazeče Siemens ze dne vyplývá, že přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, aby mhl být přístrj plnhdntně nainstalván. 42. Jestliže sám zadavatel v šetřené veřejné zakázce v bdě 7. Obchdní pdmínky a bsah návrhu smluvy na str. 9 zadávací dkumentace uvedl, že za ddání přístrje se pvažuje jeh předání na výše uvedené adrese, jeh instalace a uvedení d prvzu, předání všech dkladů ptřebných pr jeh řádné užívání, zašklení buducí bsluhy přístrje a následný pdpis předávacíh prtklu zástupci bu smluvních stran, lze dspět k závěru, že i zadavatel si byl vědm, že předmětný přístrj je přístrjem, jehž uvedení d prvzu vyžaduje splnění určitých technických a jiných předpkladů, kdy prces řádnéh ddání je dvršen (p instalaci a zašklení bsluhy) pdpisem předávacíh prtklu. Jestliže uchazeč Siemens ve svém vyjádření ze dne uvedl, že referenční přístrj byl ddán d meziskladu a uchazeč čeká na dknčení stavebních příprav místnsti, nevyplývá z th pdle názru Úřadu závěr, že referenční ddávka byla již realizvána. Závěr, že referenční ddávka byla již realizvána, nelze jednznačně vyvdit ani z svědčení zakázce ze dne , ve kterém referenční zadavatel uvádí dbu plnění Zadavatel sice využil ustanvení 59 dst. 4 zákna, které stanví, že veřejný zadavatel může pžadvat p ddavateli, aby písemně bjasnil předlžené infrmace prkazující splnění kvalifikace. Z těcht ddatečných infrmací však pdle názru Úřadu zadavatel vyvdil nesprávný závěr, že uchazeč Siemens splnil technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 1 písm. a ) zákna. O nesprávnsti tht závěru zadavatele svědčí i skutečnst, že známení veřejné zakázky Stavební úpravy peračníh sálu Urlgické kliniky (tedy zahájení zadávacíh řízení na stavební práce), která je nezbytná pr splnění referenční veřejné zakázky na ddávku littryptru pr Fakultní nemcnici v Plzni (jak vyplývá i z vyjádření uchazeče Siemens ze dne ), byl dne uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách pd evidenčním číslem (tedy pzději, než deklarval uchazeč Siemens ddání referenční ddávky) a teprve dne byl uveřejněn zadání tét zakázky stavební zakázky. Z výše uvedených skutečnstí má Úřad za prkázané, že k datu vystavení svědčení zakázce tj. dne nemhla být ddávka referenčníh výrbku řádně realizvána, jestliže nebyl ani zahájen zadávací řízení na stavební úpravy předcházející vlastní ddávce. 44. Úřad dále zjistil ze zadávací dkumentace na referenční ddávku zaslané referenčním zadavatelem dpisem ze dne , že v tét zadávací dkumentaci jsu mim jiné uvedeny pžadavky na kmpletnst ddávky takt: mntáž a instalace plžek ddávky, připjení zařízení na media a zdrje energií, vyšklení bsluhy. Z uvedenéh vyplývá, že jestliže referenční zadavatel, teprve zadával stavební zakázku pr umístění referenčníh přístrje nemhla být k datu čestnéh prhlášení uchazeče Siemens tj. k datu 9

10 referenční ddávka kmpletní, tudíž řádně splněna. O tm svědčí i vyjádření referenčníh zadavatele, ze dne , ve kterém se uvádí, že k datu byla puze pdepsána smluva a čekal se na realizaci stavební připravensti. 45. Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být pdle 60 dst. 1 zákna veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 46. Úřad knstatuje, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ustanvení 60 dst. 1 zákna, když nevylučil uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 zákna, když seznam významných ddávek realizvaných v psledních třech letech dlžil svědčením zakázce ze dne , ve kterém deklarval řádné ddání referenčníh přístrje zadavateli Fakultní nemcnici v Plzni, ačkliv k tmut datu nebyla referenční ddávka řádně realizvána. 47. Pstup zadavatele, který nevylučil uchazeče Siemens, který neprkázal splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna stanvenéh v bdu D str. 7 zadávací dkumentace a nabídku tht uchazeče vyhdntil jak eknmicky nejvýhdnější, pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nebť při správném pstupu zadavatele při vylučení uchazeče Siemens by byla vyhdncena jak nejvhdnější jiná nabídka. Ulžení nápravnéh patření 48. Při rzhdvání pdle 118 zákna je Úřad pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy stavu, a t při ddržení základních zásad prcesu zadávání, tj. transparentnsti zadávání veřejných zakázek a ddržvání zásad stejnéh zacházení a nediskriminace uchazečů veřejné zakázky. 49. Diskriminační stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, které bezprstředně nesuvisel s předmětem veřejné zakázky, ztížil uchazeči Siemens prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna. Nelze vylučit, že by vybraný uchazeč Siemens tent kvalifikační předpklad řádně prkázal, nebýt nesprávně stanvenéh pžadavku na prkázání referencí prstřednictvím ddávek v ČR. 50. Vzhledem k tmu, že zadavatel závažně pchybil již při stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 1 písm. a) zákna, a nabídky již byly pdány, musel Úřad zrušit zadávací řízení předmětné veřejné zakázky, zahrnující nesprávné stanvení kvalifikačníh předpkladu v zadávací dkumentaci, na základě které uchazeči nabídky pdali. 51. Vzhledem k výše uvedeným skutečnstem rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. Náklady řízení 52. Pdle 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle 118 též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení (dále jen náklady řízení ). Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí předpis. Prváděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách (dále jen vyhláška ), stanví 10

11 v 1 dst. 1, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele, je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle 118 zákna zrušení zadání veřejné zakázky neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 53. Vzhledem k tmu, že zadávací řízení byl tímt rzhdnutím zrušen, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 54. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně Obdrží: Krajská nemcnice Liberec, a.s., IČ , Husva 10, Liberec I, Staré Měst ALINEX - Kácvská, s. r.., IČ , Rháčva 1480/76, Praha 3 JUDr. Martin Nedelka, advkát, AK Schönherr s. r.., nám. Republiky 1079/1a, Praha Vypraven dne: viz tisk úředníh razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006GJXU* UOHSX006GJXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s563/2014/vz-25347/2014/513/abr Brn 28. listpadu 2014 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 20.5.2015 na základě usnesení

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27.

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. *uhsx001pwbh* UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. května 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více