EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva"

Transkript

1 É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník") I. Smluvní strany Název: VIKI, spl. s r.. Sídl: Jihlava, Věžní 6 IČO: , DIČ: CZ zápis v bchdním rejstříku: Krajský sud v Brně, ddíl C, vlžka 2341 zastupen: ing. Jiřím Klaříkem, jednatelem Magdu Klaříkvu, jednatelku bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. čísl účtu: /0100 (dále jen prdávající") a Kraj Vysčina sídlem: Jihlava, Žižkva 57/1882, PSČ zastupený: MUDr. Jiřím Běhunkem, hejtmanem kraje k pdpisu smluvy pvěřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje pr blast sciálních věcí a prrdinné plitiky IČO: DIČ: CZ bankvní spjení: Sberbank CZ, a.s., pbčka Jihlava č.ú.: /6800 (dále jen kupující") II. Předmět smluvy Prdávající se zavazuje ddat kupujícímu zbží blíže specifikvané v čl. III tét smluvy a převést na něh vlastnické práv k tmut zbží a kupující se zavazuje za zbží zaplatit prdávajícímu cenu stanvenu v čl. V tét smluvy. III. Zbží Zbžím se pr účely tét smluvy rzumí ddávka prádelenské techniky, jejíž specifikace a technické parametry jsu dány zadávacími pdmínkami na veřejnu zakázku s názvem Transfrmace Ústavu sciální péče Jinšv - ddávka elektrsptřebičů pr Dmv bez zámku" a přílhu č. 1 tét smluvy. IV. Práva a pvinnsti smluvních stran 1. Prdávající prdává kupujícímu zbží a kupující tt zbží kupuje. Stránka 1 z 15

2 É INTEGROVANÝ I IMPI Kť(Ái VVSOCÍHa I ňvl IhhbI 2. Prdávající předá kupujícímu zbží s veškerým pvinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, nejpzději d 21 dní d pdpisu smluvy běma stranami. 3. O předání a převzetí zbží bude vyhtven písemný prtkl, který bude pdepsán prdávajícím i kupujícím. 4. Prdávající upřesní kupujícímu termín předání zbží nejméně tři dny předem. V. Cena a platební pdmínky 1. Celkvá kupní cena se sjednává dhdu smluvních stran na základě nabídky prdávajícíh ve výši: Cena bez DPH: ,- Kč DPH 15%: 0,-Kč DPH 21%: ,- Kč Cena s DPH celkem: ,- Kč Slvy: dvéstědevadesátšesttisícdvěstěsm krun českých. Rzpis kupní ceny jedntlivých plžek předmětu kupě je uveden v přílze č. 1 tét smluvy. Kupní cena je dhdu stanvena jak nejvýše přípustná a je mžn ji překrčit puze v případě změny sazby DPH, a t částku dpvídající změně DPH. Celkvu a pr účely fakturace rzhdnu cenu se rzumí cena včetně DPH. 2. Kupující nepskytuje prdávajícímu žádné zálhy. 3. Úhradu ceny prvede kupující frmu bezhtvstníh převdu na účet prdávajícíh. 4. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prdávajícím p převzetí zbží kupujícím. Splatnst faktury je dhdu smluvních stran stanvena na 45 dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení kupujícímu. 5. Daňvé dklady musí bsahvat náležitsti daňvéh dkladu pdle platné daňvé legislativy. Zadavatel si vyhrazuje práv před uplynutím lhůty splatnsti vrátit fakturu, pkud nebsahuje pžadvané náležitsti neb bsahuje nesprávné cenvé údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet půvdní lhůta splatnsti. Opravená neb přepracvaná faktura bude patřena nvu lhůtu splatnsti. 6. Krmě pvinných náležitstí je prdávající pvinen uvést d faktury: CZ.1.06/3.1.00/ , název prjektu: Transfrmace Ústavu sciální péče Jinšv, identifikační čísl EDS: 113D34B000077, Financván z IOP, účelvý znak pr investiční výdaje 13899, účelvý znak pr neinvestiční výdaje 13003". 7. Peněžitý závazek kupujícíh se pvažuje za splněný v den, kdy je příslušná částka depsána z účtu kupujícíh VI. Přechd vlastnictví a nebezpečí škdy na prdané věci 1. Kupující nabývá vlastnické práv ke zbží úplným zaplacením kupní ceny. 2. Převzetím zbží přechází na kupujícíh nebezpeční škdy na zbží. VII. Záruka 1. Předmět kupě bude p celu dbu záruční lhůty, která je stanvena na 24 měsíců, způsbilý k řádnému užívání a zachvá si bvyklé vlastnsti. Při neddržení tét pdmínky má kupující nárk na bezplatnu výměnu předmětu kupě. Záruční dba pčíná běžet d kamžiku převzetí zbží kupujícím. Stránka 2 z 15

3 INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysóne 2. Za neddržení pvinnsti uvedené v čl. VII. dst. 1. tét smluvy je prdávající pvinen zaplatit kupujícímu smluvní pkutu ve výši Kč za každé jedntlivé neddržení pvinnsti. Smluvní pkuta je splatná d 15 dnů de dne dručení jejíh vyúčtvání prdávajícímu. VIII. Sankce 1. Nepředá-li prdávající kupujícímu zbží ve lhůtě uvedené v čl. IV. dst. 2. tét smluvy, je kupující právněn pžadvat d prdávajícíh smluvní pkutu ve výši 0,05% Kč z kupní ceny, a t za každý i zapčatý den prdlení. 2. V případě prdlení kupujícíh se zaplacením faktury vystavené prdávajícím v suladu s čl. V tét smluvy je prdávající právněn účtvat kupujícímu úrk z prdlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a t za každý i zapčatý den prdlení. IX. Odstupení d smluvy Krmě důvdů stanvených bchdním zákníkem lze d tét smluvy jednstranně dstupit v následujících případech: 1. Prdávající v případě, že na straně kupujícíh djde k prdlení s platbu delší než 30 dnů p splatnsti a pkud kupující nesjedná nápravu d 7 dnů, přestže bude prdávajícím na tut skutečnst prkazatelně upzrněn. 2. Kupující v případě, že na straně prdávajícíh djde k neplnění předmětu tét smluvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanvení tét smluvy a pkud prdávající nesjedná d 7 dnů nápravu, přestže bude kupujícím na tut skutečnst prkazatelně upzrněn. X. Závěrečná ustanvení 1. Výběr prdávajícíh byl prveden v suladu s následujícími dkumenty: Pravidla Rady Kraje Vysčina pr zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne , Metdika zadávání zakázek Integrvaný perační prgram, blast intervence 3.1.a 3.3, Závazné pstupy pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU, nespadajících pd aplikaci zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v prgramvém bdbí Plnění veřejné zakázky budu pracvníci pskytvatele dtace a jiných rgánů mnitrvat a kntrlvat. Pskytvatel je právněn si věřit realizaci veřejné zakázky, resp. pskytvání služeb v místě jejich pskytvání. V suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů a článku 4 Nařízení Kmise (ES) č. 438/2001 je prdávající pvinen vytvřit pdmínky k prvedení kntrly všech dkladů vztahujících se k realizaci prjektu, umžnit průběžné věřvání suladu údajů realizaci zakázky uváděných v mnitrvacích zprávách se skutečným stavem v místě jeh realizace a pskytnut sučinnst všem sbám právněným k prvádění kntrly, příp. jejich zmcněncům. Těmit právněnými sbami jsu pskytvatel a jím pvěřené sby, územní finanční rgány, Ministerstv financí, Nejvyšší kntrlní úřad, Evrpská kmise a Evrpský účetní dvůr, případně další rgány právněné k výknu kntrly. Prdejce má dále pvinnst zajistit, aby bdbné pvinnsti ve vztahu k prjektu plnili také subddavatelé a partneři prjektu. 3. Prdávající prhlašuje, že se před uzavřením smluvy nedpustil v suvislsti se zadávacím řízením sám neb prstřednictvím jiné sby žádnéh jednání, jež by dprval záknu neb dbrým mravům neb by zákn bcházel, zejména že nenabízel žádné výhdy sbám pdílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kteru s ním zadavatel uzavřel smluvu, a že se zejména ve vztahu k statním uchazečům nedpustil žádnéh jednání narušujícíh hspdářsku sutěž. Stránka 3 z 15

4 INTEGROVANÝ Kraj Vyscma 4. Prdávající je pvinen archivvat dklady spjené s realizací veřejné zakázky a prdeje minimálně d Tut smluvu lze měnit puze frmu písemných ddatků pdepsaných právněnými zástupci bu smluvních stran. 6. Tat smluva se vyhtvuje ve dvu stejnpisech, z nichž jedn je určen pr prdávajícíh a jedn pr kupujícíh. 7. Vztahy smluvních stran tut smluvu blíže neupravené se řídí bchdním zákníkem. V Jihlavě dne. prdávající ll i í VlH =pl.. s S r.. Věžní 8, JIHLAVA tel.: 56? IČO: 18198? OZ Dl 6; S',151 I Stránka 4 z 15

5 Il INTEGROVANÝ Kfaj VVSOCÍHfl J J J Přílha č. 1 Kupní smluvy Název zbží Pčet kusů Cena za kus bez DPH DPH Cena za kus včetně DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem včetně DPH Kmdita 8: Kuchyňský rbt, včetně kruhače Kenwd KMX61 Kmdita 9: Stlní mixér Catler BL8011 Kmdita 10: Sendvičvač 3 v 1 Tefal SW Kmdita 11: Elektrický pmalý hrnec TefalSD Kmdita 12: Dmácí pekárna na chléb Kenwd BM900 Kmdita 13: Myčka nádbí, vlně stjící Whirlpl ADP750WH Kmdita 14: Rychlvarná knvice Tefal KI170 Kmdita 15: Lednice vlně stjící Gddes RSC084GW8SS Kmdita 16: Chladnička pdstivá prsklená NORDIine BC145WF Kmdita 17: Chladnička pdstivá plné dveře NORDIine UR ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% 9 922,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% 1 694,00 Kč 1 400,00 Kč 1 694,00 Kč ,00 Kč 21% 4 719,00 Kč 7 800,00 Kč 9 438,00 Kč ,00 Kč 21% 4 840,00 Kč 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč 8 800,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% 1 210,00 Kč 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč ,00 Kč 21% 5 445,00 Kč 4 500,00 Kč 5 445,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stránka 5 z 15

6 Il INTEGROVANÝ Kraj Vyscí na Kmdita 18: Mraznička pdstivá plné dveře NORDIine UF200 Kmdita 19: Chladící skříň prsklená NORDIine UD360AL Kmdita 20:Mraznička na sklad Liebherr GT3056 Kmdita 21: Lednice na sklad Liebherr FKS5000 Kmdita 22: Výrbník ledu SL 35 W Kmdita 23: Myčka na skl Silans 021 Kmdita 24: Multifunkční mikrvlnná truba Whirlpl JT369SL Kmdita 25: Chladící vitrína cukrářská, pultvá NORDIine RT78L-2R ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 21% 8 954,00 Kč 7 400,00 Kč 8 954,00 Kč ,00 Kč 21% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Stránka 6 z 15

7 li INTEGROVANÝ I Kraj Vysčina Přílha č. 2 Kupní smluvy Specifikace, technické parametry Kmdita č. 8: Kuchyňský rbt, včetně kruhače (2 kusy) Funkce a příslušenství rbta: hnětení, šlehání, krájení, struhání, mlýnek na mas bjem hlavní nádby (I): min. 4.5 Ovládání: mechanické - knflíkvé Plynulá regulace rychlsti: ANO Přikn mtru (W): min. 500 výkn 500 W misa s držadly z leštěnéh kvu nastavitelná rychlst s funkcí prmíchávání 'planetární systém míšení těsta 3 míchací metly: hák na tuhá těsta K- metla na lehká těsta balónvá metla na šlehání krémů rzměry cca: 22 x 29 x 35 cm hmtnst: max. 9 kg Mlýnek na mas AX 950 Celkvvý 3 vyměnitelné nástavce na mletí masa Je mžné pužít i na zeleninu Stlačval Bubínkvé struhadl AX různých bubínkvých nástavců pr jemné i hrubé struhání a kruhání - zelenina, sýr, čkláda, říšky příslušenství vhdné pr kuchyňské rbty řady mžnsti nepřetržitéh prvzu Materiál: leštěná cel a plast Rzměry cca: 14 x 12 x 22 cm Rzměry výrbku: Hmtnst (kg) max: 16 Výška (cm): cca Šířka (cm): cca Hlubka (cm): cca Kmdita č. 9: Stlní mixér (2 kusy) Stránka 7 z 15

8 Il INTEGROVANÝ Kraj Vysčina Typ mixéru stlní Maximální příkn 1100 W Pčet rychlstí 5 Pulzní spínač An regulátr táček umžňuje změnu nastavení rychlsti i v průběhu mixvání přednastavené prgramy pr přípravu krémů a drcení ledu Nádba An Materiál nádby - skl Vnitřní dnímatelné víčk pr přidání ingredienci d nádby během mixvání nerez Šířka cca 20 cm Výška cca 44 cm Hlubka cca 16 cm Hmtnst max. 6 kg LCD displej zbrazující dbu mixvání Kmdita č. 10: Sendvičvač 3 v 1 (1 kus) Vícefunkční přístrj 3 v 1 - sendvičvač, vaflvač, gril s kvalitním nepřilnavým pvrchem sendvičvé cca 225 x 130 mm vaflvací cca 225 x 130 mm grilvací cca 225 x 130 mm Desky myvatelné v myčce Dvě kntrlní světla (červené - zap./vyp.; zelené - zhasne, když má přístrj správnu tepltu) Plášť z nerezvé celi Bezpečné studené držadl Mžnst svisléh ulžení Snadné čistění Prstr pr ulžení přívdní šňůry Kmdita č. 11: Elektrický pmaly hrnec (2 kusy) Pmalý hrnec nerez, keramická vyjímatelná nádba, skleněné dnímatelné vík, LCD Materiál: brušený nerez Objem min: 5,5 I Ovládání: LCD displej. Přikn: 350 W Pracvní režimy: Stránka 8 z 15

9 É INTEGROVANÝ Si i HIGH C, dba přípravy 4 hdiny Kraj Vysána LOW - 90 C, dba přípravy 8 hdin Další funkce: autmatická kntrla teplty při dušení funkce pr udržení teplty i při tevření víka udržení teplty p uknčení dušení bez vysychání a připalvání průhledné skleněné, dklápěcí a dnímatelné vík (vhdné i d myčky) dnímatelné vnitřní keramická mísa, vhdná d myčky kndenzační sběrná nádba na zadní straně Kmdita č. 12: Dmácí pekárna na chléb (1 kus) Displej: LCD Max. kapacita (g): 1500 Pčet prgramů: 11 Odlžený start: ANO (až 15 hdin) Prvedení výrbku: nerez Vnitřní světl umžňuje kntrlu pečení Autmatický dávkvač zrníček k psypání chleba během pečení Průhledné kénk Brušené a lakvané nerezvé těl LCD displej Pečící nádba uzamykatelná ptčením pr snadné vyjmuti z pekárny Funkce udržvání teplty 1 hdinu dměrka a dměřvací lžička Rzměry (HxŠxV) cca: 44 x 30 x 36 cm Hmtnst max. 8 kg Kmdita 13: Myčka nádbí, vlně stjící (1 kus) Výška Šířka Hlubka Pčet sad 85 cm 45 cm 58 cm 9 Třida účinnsti mytí min. A Třida účinnsti sušení min. A Energetická třída min. A Sptřeba el. energie d 0.85 kwh Sptřeba vdy max. 131 Stránka 9 z 15

10 É INTEGROVANÝ _ Nejvyšší teplta min. 70 i Displej an Odlžený start an Pčet prgramů 7 Samstatný předplach Standardní mytí Aut prgram Rychlý prgram Prgram na skl Intenzivní prgram Ec prgram Funkce pr tablety an an ne an an an an an Indikátr nedstatku sli Indikátr nedstatku leštidla Signál uknčení Mžnst pdstavby Ochrana prti přetečení an an an Hlučnst max. 55 db Barva bílá Kmdita č. 14: Rychlvarná knvice (1 kus) Objem cca 1,7 I Nerezvá knvice 360 středvý kntakt Zpmalvací vík. Filtr Zakrytá spirála Kntrlka Příkn W Kmdita č. 15: Lednice vlně stjící (1 kus) Typ: vlné stjící Knstrukce chladničky: jedndveřvá Prvedení chladničky: s mrazícím prstrem Dveře: plné dveře Typ chlazení: 1 - kmpresrvá Umístění mrazicíh prstru: mraznička nahře Stránka 10 z 15

11 ll INTEGROVANÝ I Kraj Vyscma Objem celkem užitný (I): cca 82 Objem chladničky užitný (I): cca 73 Objem mrazničky užitný (I): cca 9 Pčet ddělených prstr v mrazničce (ks): 1 Klimatická třida: N Energetická třída: A+ Sptřeba energie (kwh): max. 0.4 Sptřeba energie za rk (kwh/rk): max. 130 Ovládání: mechanické - knflíkvé Plice: skleněné Výškvě nastavitelné nhy: ANO Změna tevírání dveří: ANO Hlučnst (db): max. 40 Prvedení výrbku: bílá barva třída mrazení: výparník mechanické vládání nastavitelný termstat 1 skleněná nastavitelná plice v lednici 1 průhledný šuplík v lednici 2 přihrádky ve dveřích lednice Rzměry výrbku - vzhledem k mžnstem prstrvéh umístění lednice, jsu uvedené rzměry maximální: Výška (cm): Šířka (cm): Hlubka (cm): Kmdita č. 16: Chladnička pdstivá prsklená (1 kus) Chladicí vitrína určená k chlazení jídel a nápjů. Vnitřní světlení, uzamykatelná, ventilvé chlazení. Autmatické dtávání integrvané madl, zadní klečka manuální termstat digitální ukazatel teplty 3 výškvě nastavitelné rštvé plice blé prsklené dveře čistý bjem v litrech: cca 105 vnější rzměry VxŠxH v cm: maximálně 85x51x57 barva bílá Kmdita č. 17: Chladnička pdstivá plné dveře (1 kus) Stránka 11 z 15

12 INTEGROVANÝ Krj Vysana Chladící skříň s plnými dveřmi ventilvané chlazení digitální termstat tepltní rzsah 0 až +10 C autmatické dtávání 2 výškvě nastavitelné ršty zabudvaný zámek snadn vyměnitelné těsnění bjem cca: 130 I rzměry VxŠxH v cm max.: 85 x 60 x 59 barva bilá Kmdita č. 18: Mraznička pdstivá plné dveře (1 kus) statické chlazení rzmezí teplt -10 až -25 C digitální termstat 3 výparníkvé ršty zabudvaný zámek snadn vyměnitelné těsněni bjem cca 130 I rzměry VxŠxH v cm max.: 85 x 60 x 59 barva bilá Kmdita č. 19: Chladící skříň prsklená (1 kus) čistý bjem min 350 I ventilvané chlazení digitální termstat autmatické dtávání světlení chladicíh prstru 4 rštvé plice rám dveří alu prvedení zámek zadní klečka rzsah teplt 0 až + 10 C nastavitelné nžky rzměry VxŠxH v cm max.: 200x65x60 Kmdita č. 20: Mraznička na sklad (1 kus) Stránka 12 z 15

13 INTEGROVANÝ I Truhlicvá mraznička I Energetická třída: A++ Systém mraženi: statické Způsb dmrazváni v mrazicí části: manuální Klimatická třída: SN-T Dba skladvání při výpadku prudu (h): 64 Zmrazvací kapacita (kg): min. 25 Hlučnst (db): max. 40 Pčet hvězdiček mrazící části: 4 Prvedení dveří: cel Prvedení bků: cel Prvedení (barva): bilá Čistý bsah mrazicí část (I): min 280 Rzměry (VxŠxH) cm: cca 92/100/76 Osvětlení mrazící části: strpní světlení Pčet kšů: 3 Maximální mžný pčet kšů: 7 digitální ukazatel teplty Ukazatel teplty: mrazicí části StpFrst: an Zap/Vyp sptřebič: an Ukazatel prvzu mrazničky: an Signalizace SuperFrst: an Signalizace Frst: an Varvný signál tevřených dveří mrazničky: an Odtk vdy: an Kmdita č. 21: Lednice na sklad (1 kus) Prvedení: bílá Čistý bsah celkem (I): min. 430 Klimatická třída: ST Způsb dmrazvání v chladicí části: autmatický Pčet plic v lednici: 6 Pčet nastavitelných plic: 5 Prvedení vnitřních stěn: umělá hmta bilá Systém chlazení v chladicí části: statický Výškvě stavitelné nhy: 2 Prvedení dveří: plné Materiál plic v chladicí části: ršty ptažené umělu hmtu Šířka (cm): cca 75 Stránka 13 z 15

14 Il INTEGROVANÝ H Kraj Vysčina Hlubka včetně dstupu d zdi (cm): cca 70 Typ vládání: mechanické Tepltní rzsah chladicí části: +2 C až +10 C Spdní drátěná plice: an Skladvací kapacita lahví 0,2 I skl: min. 400 Skladvací kapacita lahví 0,5 I PET: min. 350 Skladvací kapacita lahví 1,0 I PET: min. 190 Skladvací kapacita lahví 1,5 I PET: min. 100 Nsnst plic v chladicí části: 60 kg Kmdita č. 22: Výrbník ledu (1 kus) celnerezvém prvedení dvířka vyrbena z ABS plastu Tvar ledu: kalíšky cca 31x32 mm/14 g Druh chlazení: A-vzduchem Max. výkn za 24 h: 20 kg Kapacita zásbníku: nin. 4 kg Min. a max. teplta klí: +10 C / +38 C Min. a max. teplta vdy: +5 C / +32 C Odpad vdy O: 0 24 mm Přívd vdy O: 0 3/4" Rzměry (šxhxv) max.: 355x404x590 mm Hmtnst cca: 28 kg Kmdita č. 23: Myčka na skl (1 kus) Průmyslvá prfesinální myčka skla barvá, určená pr menší gastrprvzy Izlvaná dvuplášťvá myčka nerezvá rtační ramena spdní mycí a plachvý hrním puze plachvý Dávkvač mycíh a plachvéh prstředku Technická data: Rzměry (šxhxv) max.: 420 x 470 x 585 mm Max. výška skla: 300 mm Rzměr kše cca: 400x400x120 mm Mycí cyklus: 2 min Objem vany / bjleru cca: 14 / 2,7 I Sptřeba vdy na cyklus max.: 2,5 I Hlučnst max. 50 db Stránka 14 z 15

15 INTEGROVANÝ I Kraj Vysčina dpadvé čerpadl, připjení na běžný dpad. Sifn Kmdita č, 24: Multifunkční mikrvlnná truba (1 kus) vlně stjící s grilem a pečením Elektrnické vládání LCD displej Nerezvý interiér Průměr tčnéh talíře: cca 360 mm Vnitřní bjem: cca 31 I Otvírání dveří: dlů 3D distribuce mikrvln Časvač Dětská pjistka Pčet úrvní výknu: min. 8 Příslušenství: Grilvací mřížka Talíř teflnvý Držák teflnvéh talíře Plech na pečení Hmtnst: cca 32 kg Rzměry (výška x šířka x hlubka): Vnitřní rzměry cca: 210 x 395 x 370 mm Rzměry cca: 377 x 487 x 515 mm Výkn mikrvlnnéh hřevu: 1000 W Výkn grilu: 1200 W Výkn hrkéh vzduchu: 1600 W Kmdita č. 25: Chladící vitrína cukrářská, pultvá (1 kus) Přední a zadní blé prsklené dveře Objem v litrech cca 86 Ventilvané chlazení Digitální termstat Autmatické dtávání Všechna skla dvjitá Osvětleni vitríny LED 2 x zámek 3 nastavitelné plice Stříbrná barva Rzměry v cm: max. 98 x 43 x 43 Stránka 15 z 15

16 Kraj Vysčin Název dkumentu: Kupní smluva i A / Oprávněn/pvěřen k pdpisu: Mgr. et Bc. Petr Krčál j / Schválen: / Datum: j C.usnesení: Dkument ulžen u: OPKŽÚ Pčet vyhtvení: 2 U If h Adresát: VIKI, spl. s r.. // Smluvní částka: 1) Odpvědný dbr: 2) dbr sciálních věcí Pdpis zajistit d: Pracviště/pracvník Datum f \ Zpracval: OSV/Sýkra Prjednán s: Právní kntrla: OSV/Bína Předkládá: OSV/Švarcvá Pdpis, «/ 1 i \\ // Ptvrzení příjmu smluvy d předběžné evidence 3) OSV/Švarcvá ( Zdpvídá: Příkazce perace: OSV/Švarcvá ( kw'x / Pznámka: Správce rzpčtu: OE/Zernanvá ill' 4? % - si / Subjekt (IČO: ), se kterým je uzavírána smluva NENÍ nesplehlivým plátcem dle 109 d. 3 zákna DPH; (věření prvedl: sýkra, datum věření: :16:31): Ddávka elektrsptřebičů v rámci prjektu "Transfrmace "ustavu sciální péče Jinšv" - ddávka kuchyňských sptřebičů, identifikační čísl EDS: 113D34B000077, Financvanéz IOP. Částka s DPH: ODPA: 4357 ORJ: 5100 ORG: POL: 5137 UZ: Částka s DPH: 1210 ODPA: 4357 ORJ: 5100 ORG: POL: 5139 UZ: Částka s DPH: 1694 ODPA: 4357 ORJ: 5100 ORG: POL: 5139 UZ: Částka s DPH:27830 ODPA: 4357 ORJ: 5100 ORG: POL: 5137 UZ: Částka s DPH: ODPA: 4357 ORJ: 5100 ORG: POL: 5137 UZ: ) Pužije se, pkud se jedná písemnst typu smluvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pkud je v kšilce více smluv, uvede se částka suhrnná. Pkud se jedná smluvu, příp. smluvy, u niž je peněžité plnění stanven částku za čerpanu jedntku (např. hdinvu sazbu), uvede se částka maximálníh rzsahu tht plnění. V případě smluv na dbu neurčitu uveďte částku jedné platby. 2) Odpvědným dbrem se rzumí dbr, příp. sekce neb samstatné ddělení, které za písemnst, její vyřízení a správu záležitsti (správu smluvníh vztahu) dpvídá. 3) Ptvrzuje vždy veducí dpvědnéh dbru (nenahrazuje právní kntrlu).

17 Dkumenty: KUJIP00T4EPI KUJIPOOT4EON

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

I H EVROPSKÁ UNIE H EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

I H EVROPSKÁ UNIE H EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva INTEGROVANÝ MIL I H H Kraj VySsjuriM Kupní smluva KUJIP08T4E8V uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

o vaší budoucnosti Evropská unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONALHÍ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany

o vaší budoucnosti Evropská unie PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONALHÍ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany mu MRAVSKSUTAEVÍ KÍÍAJ- HitniSk* URAD -^!J T KUHSP88SG77V W\^» w ^ & ^ W TT' J -5i^ vaší budunsti Evrpská unie PDPRVÁN Z EVRPSKÉH FNDU PR REGINALHÍ RZVJ SMLUVA DÍL I. Smluvní strany VZ 118/2015 1. Mravskslezský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více