HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části:"

Transkript

1 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2 dobíječka baterií 3 2ks osciloskopické sondy (šedé) 4 1 pár měřících šňůr 5 rozšiřující modul pro měření proudů 6 rozšiřující modul pro měření malých kapacit 7 ladítko pro osciloskopickou sondu 8 sériový komunikační kabel 9 návod k použití 10 CD-ROM se softwarem pro komunikaci s PC 11 kufřík 12 příruční brašna 1

2 2. Bezpečnostní informace Abyste přístroj správně používali a byla zajištěna bezpečnost, prostudujte před použitím důkladně celý návod. 2.1 Bezpečnostní symboly a pojmy Specifické výstrahy a upozornění, které se budou objevovat v návodu! Výstraha: zahrnuje podmínky a činnosti, které vedou k ohrožení uživatele.! Upozornění: zahrnuje podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Pojmy použité na přístroji Následující pojmy se mohou zobrazit na přístroji: Danger (Nebezpečí): indikuje bezprostřední nebezpečí úrazu. Warning (Výstraha): indikuje nebezpečí úrazu v případě nepozornosti. Notice (Poznámka): indikuje nebezpečí poškození přístroje nebo dalšího příslušenství Symboly použité na přístroji Následující symboly se mohou zobrazit na přístroji: vysoké odvolání ochranné měřící uzemnění napětí na návod uzemnění uzemnění krytu 2.2 Všeobecné bezpečnostní informace Následující bezpečnostní informace pečlivě prostudujte, abyste se vyhnuli úrazu, poškození přístroje nebo připojených zařízení. Aby se předešlo možným rizikům, používejte přístroj pouze ve specifikovaných aplikacích.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem, používejte pouze vhodný napájecí adaptér předepsaný výrobcem a schválený pro použití v České republice.! Výstraha Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem při připojení vstupu přístroje k napětí vyššímu než 42V (30V ef.) nebo k obvodům s větším příkonem než 4800VA: Používejte pouze izolované sondy a měřící šňůry a napájecí adaptér dodaný s přístrojem nebo zdroj uznaný výrobcem jako vhodný. 2

3 Před použitím zkontrolujte, zdali nejsou sondy nebo měřící šňůry mechanicky poškozené, v případě, že ano, vyměňte je za nové. Sondy a měřící šňůry, které nejsou momentálně používány, odpojte od přístroje. Napájecí zdroj připojujte vždy napřed do síťové zásuvky a teprve poté k přístroji. Při měření v prostředí všech kategorií nikdy nepřivádějte na vstup napětí vyšší než 400V proti zemnícímu vedení. Nepřivádějte na vstup napětí vyšší než rozsah přístroje. Zvláštní opatrnosti dbejte při použití sondy 1:1, protože napětí na hrotu sondy je přiváděno přímo do přístroje. Nepoužívejte banánky nebo BNC konektory s neizolovaným kovovým povrchem. Nevkládejte do konektorů kovové předměty. Vždy používejte pouze specifikované měřící metody. Napěťové rozsahy zmíněné ve výstraze jsou stanoveny jako limity "pracovního napětí". Představují Vac rms (50-60Hz) pro střídavé sinusové aplikace a Vdc pro stejnosměrné aplikace. Přepěťová kategorie III se vztahuje k rozvodové úrovni a pevné instalaci uvnitř budov. Přepěťová kategorie II se vztahuje k lokální úrovni a stolním zařízením a přístrojům. Provádět údržbu mohou pouze kvalifikované osoby. Věnujte pozornost jmenovitým hodnotám všech svorek: Abyste předešli požáru nebo úrazu el. proudem věnujte zvýšenou pozornost všem jmenovitým hodnotám a značkám specifikovaným pro tento přístroj. Před připojením přístroje pečlivě prostudujte návod a informace o jmenovitých hodnotách. Provoz přístroje s otevřeným krytem je nepřípustný: Pokud je sejmutý kryt nebo panel přístroje, neprovádějte žádná měření ani sledování. Není přípustné dotýkat se neizolovaných vodičů: Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se žádných neizolovaných částí přístroje. Není přípustný provoz v případě podezření na poruchu: Pokud si nejste jisti, že přístroj není poškozený, konzultujte problém s kvalifikovaným personálem servisu. Zajistěte řádnou ventilaci: prostudujte v návodu detailní instalační pokyny, abyste přístroji zajistili dobré ventilační podmínky. Není přípustný provoz ve vlhkém prostředí. Není přípustný provoz ve výbušném prostředí. Udržujte povrch přístroje suchý a čistý. 3. Všeobecná kontrola 3.1 Proveďte všeobecnou kontrolu Před uvedením přístroje do provozu doporučujeme provést jeho všeobecnou kontrolu Zkontrolujte, zdali nedošlo k poškození při dopravě Pokud je přepravní krabice nebo pěnové vycpávky vážně poškozená, uložte je na vhodném místě, dokud celý přístroj a příslušenství neprojdou důkladnou kontrolou na elektrické a mechanické poškození. 3

4 3.1.2 Zkontrolujte příslušenství Seznam příslušenství je uveden v tabulce výše u obrázku s částmi přístroje. Zkontrolujte, zdali některé součásti příslušenství nechybí. V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce Zkontrolujte kompletní přístroj Pokud je přístroj zjevně poškozen nebo selže při měření nebo testu, obraťte se na prodejce. 4. Propojení 4.1 Vstupní propojení 1. Napájecí adaptér slouží k napájení přístroje ze sítě a k dobíjení baterií. 2. Měřící šňůry 3. Vstupní svorky multimetru (3 kulaté zdířky na banánky a ploché zdířky). Banánkové zdířky slouží jako vstupy pro napětí, proud a odpor, ploché zdířky pro vstup kapacity. 4. Osciloskopické sondy 5. Vstupy osciloskopu: horní konektor slouží pro kanál 1 (CH1), spodní pro kanál 2 (CH2). 4

5 4.2 Popis předního panelu a tlačítek 1. Napájecí konektor 2. Sériový port 3. Konektor USB 4. Vypínač podsvícení 5. Hlavní vypínač 6. Tlačítko multimetru pro měření proudu 7. Tlačítko multimetru pro měření napětí 8. Tlačítko multimetru pro měření odporu, diod, vodivosti a kapacity 9. OSC LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doleva 10. OSC RIGHT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení doprava 11. OSC OPTION: LEFT: Tlačítko osciloskopu pro nastavení Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Při používání matematických funkcí průběhu lze pomocí těchto tlačítek nastavovat a vypočítat činitel zvětšení zobrazení průběhu (CHM VOL) a vertikální pozici zobrazení (CHM ZERO). V režimu kurzoru lze pomocí těchto tlačítek nastavovat pozici kurzoru 1 (V1 nebo T1) a kurzoru 2 (V2 nebo T2). 12. OSC DOWN: Tlačítko osciloskopu pro nastavení dolů 13. OSC UP: Tlačítko osciloskopu pro nastavení nahoru 14. OSC/DMM: Přepínání mezi režimem osciloskopu nebo multimetru 15. AUTO SET: 5

6 V režimu multimetru při měření proudu nebo napětí lze přepínat mezi stejnosměrným a střídavým měřením; Při měření odporu lze přepínat mezi měřením odporu, diody, vodivosti nebo kapacity. V režimu osciloskopu se používá pro automatické nastavení. 16. RUN/STOP: Tlačítko pro start nebo stop operace 17. MENU DOWN: Volba nejspodnější možnosti v menu 18. MENU: Zobraz/schovej menu 19. MENU UP: Volba nejhořejší možnosti v menu 20. F1~F5: Zapnutí nebo nastavení pro každé menu 5. Osciloskop 5.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce osciloskopu. Nezahrnuje všechny schopnosti, ale popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace. 5.2 Zapnutí osciloskopu Připojte osciloskop k síťovému napětí pomocí napájecího adaptéru (osciloskop může lze napájet také zabudovanými Li-ion bateriemi). Pomocí hlavního vypínače zapněte osciloskop. Po zapnutí provede přístroj automatickou kontrolu. Po dokončení se zobrazí uvítací obrazovka s nápisem "stiskni libovolné tlačítko pro pokračování...". Po stisknutí libovolného tlačítka vstoupíte do měřícího režimu. Osciloskop je nastaven na poslední použitou konfiguraci. 5.3 Displej osciloskopu 6

7 1. Indikace stavu baterie, symboly,, a. 2. Automatické měřící okno (f = frekvence, T = perioda, V = průměrná hodnota, Vp = hodnota špička-špička a Vk = efektivní hodnota) 3. Automatické měřící okno 2 4. Ukazatel indikuje horizontální pozici spouštění. 5. Hodnota časového rozdílu mezi pozicí spouštění a středem obrazovky. Pokud je pozice spouštění uprostřed, hodnota je nulová. 6. Stav spouštění: Auto: Osciloskop pracuje v automatickém režimu a zobrazuje průběh v nespouštěném stavu. Trig'd: Osciloskop detekoval spuštění a shromažďuje informace generované po spuštění. Ready: Všechna data před spuštěním byla zachycena, osciloskop je připraven přijmout spouštěcí signál. Scan: Osciloskop kontinuálně shromažďuje a zobrazuje údaje o průběhu v režimu prohlížení. Stop: Osciloskop přestal shromažďovat údaje o průběhu. 7. Zelená šipka indikuje napěťovou úroveň spouštění. 8. Skrývané menu: pomocí tlačítka MENU lze zobrazovat a skrývat toto menu. 9. Volby nastavení menu: různé volby nastavení pro různá menu. 10. Hodnota úrovně spouštěcího napětí 11. Zdroj spouštěcího signálu 12. Hodnota primární časové základny 13. Vazba kanálu 2 (CH2); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 14. Vertikální napěťové rozlišení pro CH2 15. Vazba kanálu 1 (CH1); znak "-" značí stejnosměrnou vazbu, znak "~" střídavou. 16. Vertikální napěťové rozlišení pro CH1 17. Modrá šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 18. Provozní pokyny pro OSC OPTION: různé pokyny pro různá nastavení OSC OPTION. 19. Červená šipka indikuje zemnící datový bod průběhu v CH2, což je nulová pozice CH2. Pokud není šipka zobrazena, znamená to, že kanál nebyl otevřen. 20. Oblast zobrazení průběhu. Červený průběh zobrazuje CH1 a modrý CH Pohyb v menu Následující příklad slouží k ukázce, jak pomocí menu zvolit funkci, která je zobrazena na dalším obrázku. 1. Stiskněte tlačítko MENU, na pravé straně se zobrazí funkční menu a ve spodní části aktuální nastavení. Dalším stisknutím tlačítka MENU skryjte funkční menu. 2. Pomocí tlačítek MENU UP a MENU DOWN se zvolí další funkční menu. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 se mění jednotlivé parametry. 7

8 5.5 Manuální nastavení vertikálního systému, horizontálního systému a pozice spouštění Kombinovaným stiskáváním tlačítek OSC LEFT, OSC RIGHT, OSC UP a OSC DOWN lze po stisknutí OSC OPTION nastavovat tyto parametry: napěťová stupnice kanálu 1 (CH1 VOL); napěťová stupnice kanálu 2 (CH2 VOL); časová základna (TIME BASE); pozice nuly kanálu 1 (CH1 ZERO); pozice nuly kanálu 2 (CH2 ZERO); horizontální pozice spouštění (TIME) a úroveň spouštění (TRIG). Následující příklad ukazuje, jak nastavit požadované parametry pomocí tlačítka OSC OPTION. 1. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 2. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 3. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH2 Vol 4. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální rozlišení kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte časovou základnu. 5. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH1 Zero 8

9 6. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 1 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 7. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CH2 Zero 8. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte nulovou pozici kanálu 2 a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte horizontální pozici. 9. Stiskněte znovu tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Trig 10. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte spouštěcí úroveň a pomocí OSC LEFT a OSC RIGHT nastavte jeho horizontální pozici. 11. Dalším stisknutím tlačítka OSC OPTION se vrátíte zpět ke kroku 1. 9

10 Vysvětlení termínů Vertikální rozlišení: Vyjadřuje napětí průběhu reprezentované jedním dílkem stupnice na vertikální ose displeje, nastavitelné pomocí zesílení nebo dělení napětí na vstupu, čímž se amplituda zreguluje na požadovaný rozsah. Nulová pozice: Vztahuje se k zemnícímu datovému bodu, jehož nastavením můžete regulovat pozici průběhu na displeji. Časová základna: Značí hodnotu času vyjádřenou jedním dílkem stupnice na horizontální ose displeje. Horizontální pozice spouštění: Vyjadřuje časovou odchylku mezi skutečným bodem spuštění a středovou osou displeje. V případě spouštění uprostřed displeje bude "0". Spouštěcí úroveň: Vyjadřuje napěťovou odchylku mezi skutečnou spouštěcí úrovní a nulovou pozicí zdrojového kanálu spouštěcího signálu. 5.6 Reset osciloskopu Pokud chcete osciloskop resetovat do nastavení od výrobce, proveďte následující: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte nastavení funkce, ve spodní části se zobrazí tři volby. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte nastavení od výrobce. Osciloskop se resetuje do nastavení od výrobce. 5.7 Vstupní propojení Prohlédněte si spodní a pravou stranu osciloskopu. Osciloskop má sedm signálových vstupů: dva BNC konektory (CH1 a CH2) pro osciloskopická měření, tři banánkové zdířky pro měření R, V a A pomocí multimetru a dvě ploché zdířky pro měření kapacit pomocí multimetru. Izolované vstupy umožňují nezávislé plovoucí měření multimetru a osciloskopu. 5.8 Zobrazení neznámého signálu pomocí automatického nastavení Pomocí funkce automatického nastavení lze na displeji automaticky zobrazovat a měřit neznámé signály. Tato funkce optimalizuje pozici, rozsah, časovou základnu a spouštění a zajišťuje stabilní zobrazení prakticky jakéhokoliv průběhu. Je velmi vhodná pro rychlou kontrolu několika signálů. 10

11 Funkci automatického nastavení zapněte takto: 1. Připojte měřící sondy k měřenému signálu. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a osciloskop se přepne do režimu automatického měření. Měřený signál se zobrazuje na displeji. 5.9 Automatický návrat horizontální pozice spouštění a spouštěcí úrovně na nulovou hodnotu Pokud nastavíte horizontální pozici spouštění a spouštěcí úroveň na maximum a dojde k jejich přílišnému vzdálení od středu displeje, lze je automaticky vrátit do nulové polohy takto: 1. Stiskněte současně OSC LEFT a OSC RIGHT a horizontální pozice spouštění se automaticky nastaví na nulu. 2. Stiskněte současně OSC UP a OSC DOWN a spouštěcí úroveň se automaticky nastaví na nulu Automatické měření Osciloskop nabízí 5 rozsahů automatického měření. Je možno zobrazovat dvě numerické hodnoty: "měření 1" a "měření 2". Tato měření lze volit nezávisle a můžou probíhat na průběhu CH1 nebo CH2. Pokud chcete měřit frekvenci na CH1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 1". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 a zvolte Freq CH1 v položce efektivní hodnoty. Okno "měření 1" se zbarví červeně a zobrazuje frekvenci signálu na vstupu kanálu 1. Pokud chcete měřit napětí špička-špička na CH2, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu "měření 2". Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F4 a zvolte PK-PK CH2 v položce PK-PK. Okno "měření 2" se zbarví modře a zobrazuje hodnotu napětí špička-špička signálu na vstupu kanálu Zadržení údajů na displeji Všechny údaje na displeji (průběh i měření) lze zadržet na displeji. 1. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a údaje na displeji zůstanou zadrženy. V pravém horním rohu se zobrazí nápis STOP. 2. Stiskněte tlačítko RUN/STOP a vrátíte se zpět do režimu měření. 11

12 5.12 Použití průměrné hodnoty k vyhlazení zobrazeného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU mode. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a zvolte "Average Factors", potom stiskněte tlačítko F4, dostanete se na položku "Averaging 32". Tím se zprůměrují výsledky 32 měření a na displeji se zobrazí závěrečný výsledek (viz obrázek) Použití setrvačnosti při zobrazování průběhu Při sledování dynamických signálů lze použít funkci setrvačnosti 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu DISP SET. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F2 a zvolte setrvačnost 1s, 2s, 5s, nekonečno nebo vypnout. Pokud zvolíte nekonečnou setrvačnost, sledovaný dynamický signál se zobrazuje stále. Pokud zvolíte vypnout, je funkce setrvačnosti zakázána. 12

13 5.14 Použití detekce špiček k detekci rušivých impulsů Tuto funkci lze použít k zobrazení jevů (poruch nebo jiných asynchronních průběhů) o šířce 50ns nebo širší. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu ACQU MODE. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stiskněte tlačítko F3 a přeskočte na detekci poruch. Můžete začít test na poruchy. Vysvětlení termínů Režim shromažďování: Osciloskop převádí analogové údaje do digitální formy poté co byly shromážděny v těchto třech různých režimech: vzorkování, detekce maximální hodnoty a průměrování hodnot. Vzorkování: Osciloskop nabírá vzorky signálu v pravidelných časových intervalech pro následující rekonstrukci průběhu tak, aby byl ve většině případů signál zobrazen správně. Velké změny mezi dvěma intervaly nebudou nabrány, což má za důsledek splynutí a pravděpodobnou ztrátu úzkých pulsů v signálu. Detekce maximální hodnoty: Osciloskop nabírá v každém vzorkovacím intervalu vzorky maxima a minima signálu a zobrazuje průběh na základě nabraných údajů. Tímto se zobrazí i jinak nenabrané úzké impulsy, ale i šumy. Průměrování hodnot: Osciloskop shromáždí několik průběhů, spočítá průměrné hodnoty a zobrazí průměrný průběh. Tím se omezí zobrazení náhodných šumů. Čas trvání: Při zobrazení nového průběhu nezmizí předchozí průběh z displeje okamžitě, ale bude zobrazován po dobu, která se nazývá čas trvání. Jeho nastavením lze průběh zobrazovat souvisleji a lze dosáhnout podobné kvality zobrazení jako u analogového osciloskopu. Režim rolovaného snímání: Osciloskop aktualizuje vzorkovací body průběhu podle rolování displeje zleva doprava. Tento režim lze použít pouze při časové základně vyšší než 50ms Volba střídavého propojení Po resetu jsou vstupy osciloskopu propojeny stejnosměrně, takže se zobrazuje střídavá i stejnosměrná složka signálu. Pokud chcete sledovat malé zvlnění stejnosměrného napětí, použijte střídavé propojení. Střídavé propojení zvolte takto: 13

14 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F1 přepněte na AC. Vlevo dole se zobrazuje ikona AC (střídavé propojení) Převrácení polarity zobrazovaného průběhu 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Stisknutím tlačítka F4 přepněte na převrácení (inverzi). Na displeji se zobrazuje průběh s převrácenou polaritou Použití matematických funkcí průběhu Pokud sčítáte (CH1+CH2), odečítáte (CH1-CH2), násobíte (CH1xCH2) nebo dělíte (CH1/CH2) vstupní průběhy kanálů 1 a 2, zobrazí se na displeji Výsledný vypočtený průběh M a vstupní průběhy obou kanálů. Matematická funkce používá výpočet bod za bodem obou průběhů. Použití matematických funkcí zapněte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu výpočty průběhů. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stisknutím tlačítka F3 zvolte CH1+CH2 a na displeji se zobrazí vypočtený průběh M (zelený). Dalším stisknutím F3 výpočty ukončíte. 4. Nyní stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Zero 14

15 Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte vertikální pozici vypočteného průběhu M na displeji. 5. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CHM Vol Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu vypočteného průběhu M na displeji. 6. Multimetr 6.1 Úvod Tato kapitola krok za krokem popisuje funkce multimetru. Popisuje základní příklady, jak používat menu a provádět základní operace 6.2 Propojení multimetru Pro měření používejte tři banánkové zdířky: COM, V/Ω, ma. Pro měření kapacity používejte ploché svorky. Více podrobností v kapitole Displej multimetru 15

16 1. Indikace stavu baterie 2. Indikace manuálního/automatického rozsahu. MANUAL znamená manuální rozsah, AUTO znamená automatický rozsah. 3. Indikace režimu měření: DCV : měření stejnosměrného napětí ACV : měření střídavého napětí DCA : měření stejnosměrného proudu ACA R : měření střídavého proudu : měření odporu : test diod : měření vodivosti C : měření kapacity 4. Indikace měření relativní hodnoty 5. Indikace stavu měření; RUN znamená soustavné měření, STOP znamená zadržení údajů na displeji. 6. Referenční hodnota pro měření relativní hodnoty 7. Násobitel údaje na stupnici; znásobením zobrazovaného údaje násobitelem získáte výsledek měření. 8. Číselný výsledek měření 9. Automatické přepínání rozsahu 10. Absolutní/relativní hodnota; symbol " " znamená absolutní hodnotu, symbol "Δ" relativní hodnotu. 11. Manuální přepínání rozsahu 12. Stupnice indikuje různé režimy měření pomocí různých barev. 6.4 Měření Stisknutím tlačítka DMM/OSC přístroj přepněte do režimu multimetru. Zobrazí se displej multimetru a současně výzva ke správnému připojení měřících šňůr. Poté stiskněte libovolné tlačítko a vstoupíte do režimu multimetru Měření odporu 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k rezistoru. Výsledek měření v Ohmech se zobrazí na displeji. 16

17 6.4.2 Měření diod 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k diodě. Výsledek měření ve Voltech se zobrazí na displeji Zkouška vodivosti 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřeným bodům. Pokud je odpor mezi body menší než 50Ω, zazní zvuk sirénky Měření kapacity 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol C. 3. Vložte měřený kondenzátor do plochých svorek. Výsledek měření se zobrazí na displeji. POZN: Pokud je měřená hodnota menší než 5nF, použijte funkci měřiče malých kapacit a měření relativních hodnot, abyste docílili přesného měření. Pokud je kapacita vyšší než 40µF, začne se měřená kapacity zobrazovat až po 30s. 17

18 6.4.5 Měření stejnosměrného napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 3. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota napětí Měření střídavého napětí 1. Stiskněte tlačítko V a v horní části displeje se zobrazí symbol DCV. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se na displeji nezobrazí symbol ACV. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky V/Ω. 4. Připojte měřící šňůry k měřícím bodům a na displeji se zobrazí hodnota střídavého napětí. 18

19 6.4.7 Měření stejnosměrného proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 3. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA Měření střídavého proudu Měření proudů do 400mA: 1. Stiskněte tlačítko A a v horní části displeje se zobrazí symbol DCA. Na displeji se zobrazí měřená jednotka ma. V levé dolní části displeje se zobrazuje ma a 20A. Pomocí tlačítek F4 a F5 lze přepínat mezi těmito jednotlivými měřeními. Přepněte na 400mA. 2. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 3. Připojte černou měřící šňůru do zdířky COM a červenou měřící šňůru do zdířky ma. 19

20 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. Měření proudů nad 400mA: 1. Stiskněte tlačítko AUTO SET a v horní části displeje se zobrazí symbol ACA. 2. Stisknutím tlačítka F5 přepněte na měření 20A. Na displeji se zobrazí měřená jednotka A. 3. Připojte rozšiřující proudový modul ke zdířkám pro měření proudu a zapojte do něj měřící šňůry. 4. Připojte měřící šňůry sériově do měřeného obvodu a na displeji se zobrazí hodnota stejnosměrného proudu. 5. Pomocí tlačítka F4 se navrátíte k měření proudů do 400mA. 6.5 Zadržení údaje na displeji 1. Stisknutím tlačítka RUN/STOP zadržíte údaj na displeji a v pravém horním rohu se zobrazí symbol STOP. 2. Dalším stisknutím tlačítka RUN/STOP lze pokračovat v měření. 20

21 6.6 Měření relativní hodnoty Při měření relativní hodnoty se zobrazuje průběžně měřená hodnota ve vztahu k nastavené referenční hodnotě. Následující příklad uvádí, jak provést měření relativní hodnoty. Napřed je třeba nastavit referenční hodnotu. 1. Stiskněte tlačítko R a v horní části displeje se zobrazí symbol R. 2. Tiskněte tlačítko AUTO SET, dokud se v horní části displeje nezobrazí symbol C. 3. Zapojte do zdířek pro měření kapacity rozšiřující modul pro měření kapacit. 4. Když se výsledek ustálí, stiskněte tlačítko F2 a v horní části displeje se zobrazí symbol Δ. Uložená referenční hodnota je zobrazena pod symbolem Δ. 5. Vložte do svorek modulu kondenzátor. Zobrazená hodnota je skutečná hodnota kapacity kondenzátoru. 6.7 Volba automatické/manuální volby rozsahu Výchozí je automatická volba rozsahu. Přepnutí na manuální volbu proveďte takto: 1. Stiskněte tlačítko F1 a v levém horním rohu displeje se zobrazí nápis MANUAL. 2. Při manuální volbě rozsahů se rozsah zvětšuje o jeden stupeň při každém stisknutí tlačítka F1 a po dosažení nejvyššího rozsahu se dalším stisknutím přepne opět na nejnižší. Znásobením zobrazené hodnoty násobitelem a jednotkou měření získáte výsledek měření. 3. Stisknutím F3 se v levém horním rohu displeje zobrazí nápis AUTO a přístroj pracuje v režimu automatické volby rozsahu. Pozor: Režim manuální volby rozsahu nelze použít při měření kapacit. 21

22 7. Pokročilé funkce osciloskopu 7.1 Úvod Tato kapitola pojednává o podrobnějších osciloskopických funkcích přístroje. 7.2 Vertikální nastavení kanálu 1 a 2 Každý kanál má vlastní nezávislé vertikální menu a každou položku lze nastavit pro specifický kanál. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu nastavení CH1. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítek F1 až F4 lze provádět nastavení různých parametrů. Následující tabulka popisuje menu vertikálního nastavení: menu nastavení popis Propojení AC DC stejnosměrná složka vstupního signálu je blokována je povolena ss i střídavá složka vstupního signálu Kanál Close Open kanál je uzavřen kanál je otevřen Sonda 1X 10X 100X 1000X zvolte nastavení v souladu s děličem sondy, aby bylo zajištěno správné zobrazení Inverze Close Open Nastavení propojení kanálu průběh je zobrazován normálně zapnuta funkce převráceného zobrazení průběhu Například na vstup kanálu 1 je přiveden sinusový signál obsahující stejnosměrnou složku. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom AC, čímž přepnete na střídavé propojení. Stejnosměrná složka signálu je blokována. Stiskněte napřed F1 Coupling a potom DC, čímž přepnete na stejnosměrné propojení. Do osciloskopu jsou přiváděny obě složky, stejnosměrná i střídavá. 22

23 střídavé propojení stejnosměrné propojení Otevření a uzavření kanálu Pro příklad zvolme kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Close, čímž uzavřete kanál 1. Stiskněte napřed F2 Channel a potom Open, čímž otevřete kanál Nastavení faktoru poměru sondy Nastavení faktoru poměru sondy v menu je nutné z důvodů přizpůsobení s poměrem děliče napětí v sondě. Pokud se jedná o sondu 10:1, je třeba zvolit faktor poměru sondy na 10X, aby nedocházelo k chybám zaviněným zobrazeným špatným faktorem poměru. Stisknutím F3 Probe nastavujte faktor poměru sondy Nastavení inverze průběhu dělící poměr sondy nastavení faktoru v menu 1:1 1X 10:1 10X 100:1 100X 1000:1 1000X Převrácený průběh: Zobrazený signál se převrátí o 180 proti zemnímu potenciálu. Stisknutím F4 Invert se zapne inverze; dalším stisknutím F4 Invert se vypne inverze. 7.3 Nastavení v menu matematických funkcí Matematické funkce slouží k zobrazení výsledku výpočtu součtu, rozdílu, násobku nebo podílu průběhů v CH1 a CH2. Tyto výsledky mohou být také měřeny pomocí mřížky nebo kurzoru. Amplitudu vypočteného průběhu lze nastavovat pomocí funkce CHM VOL, která je zobrazena ve formě měřítka stupnice. Rozsahy amplitudy od 0,001 do 10 a kroky umožňují vyjádření jako 0,001X, 0,002X, 0,005X...10X. Pozici vypočteného průběhu lze nastavit směrem nahoru nebo dolů pomocí tlačítka CHM ZERO. 23

24 Tabulka funkcí: nastavení popis CH1-CH2 průběh kanálu 1 minus průběh kanálu 2 CH2-CH1 průběh kanálu 2 minus průběh kanálu 1 CH1+CH2 průběh kanálu 1 je přičten k průběhu kanálu 2 CH1*CH2 znásobení průběhu kanálu 1 s průběhem kanálu 2 CH1/CH2 vydělení průběhu kanálu 1 průběhem kanálu 2 Při zobrazení součtu CH1+CH2 postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MATH. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Stiskněte tlačítko F1 CH1+CH2 a na displeji se zobrazí průběh M. Dalším stisknutím F3 se průběh M přestane zobrazovat. 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time Base UP/DOWN - CH1 Vol 5. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte amplitudu průběhu M. 6. Stiskněte dvakrát tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - CHM Zero 7. Pomocí OSC UP a OSC DOWN nastavte pozici průběhu M. 7.4 Nastavení spouštění Spouštění definuje čas, kdy začne shromažďování dat a zobrazování průběhu. Pokud je správně nastaveno, může změnit nestabilní zobrazení průběhu na čitelné. Při započetí shromažďování dat sbírá osciloskop vhodná data pro vykreslení průběhu vlevo od spouštěcího bodu. Během čekání na spuštění osciloskop soustavně sbírá data. Po detekci spuštění osciloskop shromáždil dostatek dat pro vykreslení průběhu vpravo od bodu spuštění. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu TRIG MODE. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Pomocí tlačítek F1 až F5 lze provádět různá nastavení. 24

25 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION; na displeji se vlevo dole zobrazí: LEFT/RIGHT - Time UP/DOWN - Trig 5. Pomocí tlačítek OSC UP a OSC DOWN nastavte spouštěcí úroveň. 7.5 Ovládání spouštění Existují dva režimy spouštění: spouštění hranou a video spouštění. Každý režim se nastavuje v jiném funkčním menu. Spouštění hranou: Ke spuštění dojde, pokud signál projde danou úrovní specifikovaným směrem. Spouštění videosignálem: Spouští se pomocí snímkových nebo řádkových synchropulsů standardního video signálu Spouštění hranou Spouštění hranou je režim, při kterém dochází ke spuštění při prahové hodnotě hrany vstupního signálu. Pokud je zvolen režim spouštění hranou, dochází ke spuštění na náběžné nebo spádové hraně signálu. funkční menu volby popis sklon Rise Fall Spouštění na náběžné hraně signálu Spouštění na spádové hraně signálu zdroj signálu CH1 CH2 Zdrojem spouštěcího signálu je kanál 1. Zdrojem spouštěcího signálu je kanál 2. režim spouštění Auto propojení Normal Single shot AC DC HF suppression LF suppression Shromažďování dat je možné i když není detekováno spuštění. Shromažďování dat je možné pouze při spuštění. Vzorkování průběhu probíhá po detekci jednoho spuštění, poté je zastaveno. Stejnosměrná složka je blokována. Všechny stejnosměrné složky jsou přípustné. Potlačení vysokých frekvencí, procházejí pouze nízké frekvence. Potlačení nízkých frekvencí, procházejí pouze vysoké frekvence. 25

26 7.5.2 Spouštění videosignálem Pokud je zvoleno spouštění videosignálem, osciloskop je spouštěn snímkovými nebo řádkovými synchropulsy standardních videosignálů NTSC, PAL nebo SECAM. spouštění snímkovým synchropulsem spouštění řádkovým synchropulsem funkční menu volby popis polarita Normal Invert Používá se, pokud je úroveň černé nejnižší. Používá se, pokud je úroveň černé nejvyšší. zdroj signálu CH1 CH2 Zdrojem spouštěcího signálu je kanál 1. Zdrojem spouštěcího signálu je kanál 2. synchronizace Line Field Spouští se pomocí řádkového synchropulsu Spouští se pomocí snímkového synchropulsu Vysvětlení termínů Režimy spouštění: Osciloskop umožňuje volbu tří režimů spouštění: automatické, normální a jednorázové. Automatické spouštění: V tomto režimu osciloskop nabírá průběh, aniž by došlo ke spuštění. K nucenému spuštění dojde po uplynutí specifikovaného časového úseku, během kterého nedošlo ke spouštěcí události. Pokud je toto spuštění neúčinné, osciloskop neudrží zobrazovaný průběh ve fázi. Normální spouštění: V tomto režimu osciloskop nemůže nabírat průběh, dokud není spuštěn. Dokud nedojde ke spuštění, osciloskop zobrazuje počáteční průběh bez nově zachycených průběhů. Jednorázové spouštění: V tomto režimu osciloskop detekuje spuštění a zachytává průběh pokaždé, když obsluha stiskne tlačítko RUN/STOP. 7.6 Nastavení způsobu nabírání dat funkční menu volby popis vzorkování Běžný způsob vzorkování detekce špičky Používá se k detekci rušivých pulsů a redukci případného rozostření. průměrná hodnota Používá se k redukci náhodných a nesouvisejících šumů. Lze zvolit několik faktorů průměru. faktor průměru 4, 16, 64 nebo 128 Volba faktorů průměru 26

27 7.7 Nastavení zobrazení funkční menu volby popis typ Vector Dot Mezery mezi jednotlivými body vzorkování jsou vyplněny vektory. Zobrazovány jsou pouze body vzorkování setrvačnost Close Nastavení setrvačnosti pro každý bod vzorkování 1s 2s 5s Infinite formát zobrazení YT XY Zobrazení závislosti napětí (vertikálního) na čase (horizontálním) Zobrazení CH1 v horizontální ose a CH2 ve vertikální ose. komunikace Bitmap Vector Data přenášená při komunikaci jsou bitmapy. Data přenášená při komunikaci jsou vektory Druh zobrazení Bodové zobrazení Vektorové zobrazení Setrvačnost Zvolením funkce setrvačnosti původní zobrazený průběh postupně bledne a nově vykreslený průběh je jasnější; po zvolení nekonečné setrvačnosti zůstanou zaznamenané průběhy na displeji, dokud nedojde ke změně nastavení doby setrvačnosti Režim XY Tento režim lze použít pouze pro oba kanály CH1 a CH2. Při zapnutí režimu XY je CH1 zobrazován v horizontální ose a CH2 ve vertikální; Pokud osciloskop pracuje ve vzorkovacím režimu ve kterém nedojde ke spuštění, zobrazí se údaje ve světelných bodech. Funkce různých tlačítek: CH1 VOL a CH1 ZERO pro CH1 se používají k nastavení horizontální velikosti a pozice. CH2 VOL a CH2 ZERO pro CH2 se používají k nastavení vertikální velikosti a pozice. 27

28 V režimu XY nefungují tyto funkce: Referenční průběh Kurzor Automatické nastavení Nastavení časové základny Nastavení spouštění 7.8 Nastavení ukládání průběhů Osciloskop může uložit 4 průběhy, které lze zobrazit na displeji společně se současným průběhem. Znovu zobrazené uložené průběhy již nelze upravovat. funkční menu nastavení popis zdroj signálu CH1 Zvolte zobrazovaný průběh, který chcete zobrazit. CH2 MATH adresa A, B, C a D Zvolte adresu pro uložení nebo opětovné zobrazení průběhu. uložení Uložte zvolený průběh do zvolené adresy. adresy A, B, C a D Close Start Uzavřete nebo spusťte zobrazení průběhů uložených v adresách A, B, C nebo D. Průběh kanálu 1 uložte do adresy A následovně: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu WAVEFORM SAVING. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte CH1. 4. Pomocí tlačítka F2 zvolte adresu A. 5. Stisknutím tlačítka F3 uložte průběh kanálu CH1 do adresy A. Zobrazte uložený průběh na displeji: 6. Stisknutím tlačítka F4 zvolte spuštění adresy A. Průběh uložený v adrese A se zobrazí na displeji v zelené barvě. Barva průběhu je zelená a nulový bod, napětí a čas je fialový. 28

29 7.9 Menu nastavení funkcí funkční menu nastavení popis nastavení od výrobce Obnovení parametrů na nastavení od výrobce samooprava Provedení samoopravné procedury jazyk CHINESE ENGLISH Volba jazyka operačního systému Samoopravná procedura: Samoopravná procedura zlepší na maximum přesnost osciloskopu ovlivněnou okolní teplotou. Pokud je kolísání okolní teploty rovné nebo vyšší než 5 C měla by být spuštěna samoopravná procedura, aby bylo dosaženo maximální přesnosti. Před spuštěním samoopravné procedury je třeba odpojit měřící šňůry nebo sondy od vstupních konektorů, potom tlačítkem F2 vyberte položku SELF CORRECTING. Po potvrzení, že je vše připraveno, stiskněte tlačítko F2 SELF CORRECTING a spusťte samoopravnou proceduru Automatické měření Osciloskop může provádět pět typů automatických měření: frekvence, perioda, průměrná hodnota, hodnota špička-špička a efektivní hodnota. Může zobrazovat současně dva výsledky měření. funkční menu nastavení popis frekvence CH1 CH2 měření frekvence kanálu 1 měření frekvence kanálu 2 perioda CH1 CH2 měření periody kanálu 1 měření periody kanálu 2 průměrná hodnota CH1 CH2 měření průměrné hodnoty kanálu 1 měření průměrné hodnoty kanálu 2 hodnota špička-špička CH1 CH2 měření hodnoty špička-špička kanálu 1 měření hodnoty špička-špička kanálu 2 efektivní hodnota CH1 CH2 měření efektivní hodnoty kanálu 1 měření efektivní hodnoty kanálu 1 Pokud chcete měřit frekvenci kanálu 1 jako měření 1 a hodnotu špička-špička kanálu 2 jako měření 2, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MEASUREMENT 1. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte měření frekvence kanálu 1. Měřící okno 1 na displeji zčervená a zobrazí frekvenci kanálu Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu MEASUREMENT 2. Ve spodní části vidíte pět volitelných položek. 5. Pomocí tlačítka F4 zvolte měření hodnoty špička-špička kanálu 2. Měřící okno 1 na displeji zmodrá a zobrazí hodnotu špička-špička kanálu 2. 29

30 7.11 Nastavení kurzorového měření Tento osciloskop umožňuje manuální kurzorové měření času a napětí signálu ze zdrojů CH1, CH2, MATH, uložený průběh v adrese A a B. funkční menu nastavení popis typ Close Voltage Time zdroj signálu CH1, CH2, MATH, adresa A a adresa B Kurzorové měření vypnuto. Zobrazí kurzor měření napětí a menu. Zobrazí kurzor měření času a menu. Volba zdroje průběhu, na kterém se bude provádět měření. Pokud chcete měřit napětí na kanálu 1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu CURSOR MEASUREMENT. Ve spodní části vidíte dvě volitelné položky. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte měření napětí. Na displeji se zobrazí dvě vodorovné fialové přerušované linky V1 a V2. 4. Pomocí tlačítka F1 zvolte měření na kanálu Stiskněte a držte tlačítko OSC OPTION, dokud se na displeji nezobrazí kurzor V1 (nahoru/dolů). Poté nastavujte OSC UP a OSC DOWN a na displeji sledujte, jak se přerušovaná čára V1 pohybuje nahoru a dolů a současně se na displeji zobrazuje hodnota měřeného napětí V1 vztahující se k nulové pozici signálu kanálu Stiskněte a držte tlačítko OSC OPTION, dokud se na displeji nezobrazí kurzor V2 (nahoru/dolů). Poté nastavujte OSC UP a OSC DOWN a na displeji sledujte, jak se přerušovaná čára V2 pohybuje nahoru a dolů a současně se na displeji zobrazuje hodnota měřeného napětí V2 vztahující se k nulové pozici signálu kanálu 1. Na displeji se zobrazují i absolutní hodnoty V1 a V2. 30

31 Pokud chcete měřit čas na kanálu 1, postupujte takto: 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu CURSOR MEASUREMENT. Ve spodní části vidíte dvě volitelné položky. 3. Pomocí tlačítka F1 zvolte měření času. Na displeji se zobrazí dvě vertikální přerušované linky V1 a V2. 4. Pomocí tlačítka F1 zvolte měření na kanálu Stiskněte a držte tlačítko OSC OPTION, dokud se na displeji nezobrazí kurzor T1 (nahoru/dolů). Poté nastavujte OSC UP a OSC DOWN a na displeji sledujte, jak se přerušovaná čára pohybuje doprava a doleva. Současně se na displeji zobrazuje hodnota měřeného času T1 vztahující se ke středové pozici displeje. 6. Stiskněte a držte tlačítko OSC OPTION, dokud se na displeji nezobrazí kurzor T2 (nahoru/dolů). Poté nastavujte OSC UP a OSC DOWN a na displeji sledujte, jak se přerušovaná čára T2 pohybuje doprava a doleva a současně se na displeji zobrazuje hodnota měřeného napětí T2 vztahující se ke středové pozici displeje. Na displeji se zobrazují i absolutní hodnoty času a frekvence T1 a T Menu stavu systému Slouží k zobrazení informace o současném nastavení horizontálního systému, vertikálního systému, spouštění apod. 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte menu SYSTEM STATE. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Postupně stiskávejte tlačítka F1 až F4 a na displeji se zobrazí příslušná informace. 31

32 7.13 Nastavení režimu časové základny funkční menu hlavní časová základna nastavení okna rozšíření okna nastavení popis Horizontální hlavní časová základna slouží k zobrazení průběhu. Použitím dvou kurzorů definujte oblast zobrazení Rozšiřte definovanou oblast na celoplošné zobrazení 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte režim časové základny. Ve spodní části vidíte tři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítka F2 zvolte nastavení okna. 4. Stiskněte tlačítko OSC OPTION a zobrazí se nápis TIME BASE. Poté pomocí tlačítek OSC LEFT a OSC RIGHT nastavujte časovou základnu pro okno zobrazení definovanou dvěma kurzory. Velikost okna se bude měnit. 5. Stiskněte tlačítko OSC OPTION a vyvolejte TIME. Poté pomocí tlačítek OSC LEFT a OSC RIGHT nastavujte pozici okna definovaného dvěma kurzory. Pozice okna je časový rozdíl středu okna vzhledem k hlavnímu horizontálnímu ukazateli časové základny. 6. Stiskněte tlačítko F3, zvolte rozšíření okna a definované okno se zobrazí celoplošně. Nastavení okna Rozšíření okna 7.14 Přenos dat 2. Pomocí tlačítek MENU UP nebo MENU DOWN zvolte režim nastavení zobrazení. Ve spodní části vidíte čtyři volitelné položky. 3. Pomocí tlačítka F4 zvolte přenos dat ve formě bitmapy nebo vektoru. 4. Pomocí datového kabelu propojte osciloskop s PC. 5. Spusťte software OWON, poté co byl kompletně nainstalován. 6. Nastavte parametry zobrazení podle potřeby a spusťte přenos dat. 8. Odstraňování problémů 1.) Osciloskop se nemůže zapnout Příčinou může být vybitá baterie. V tomto případě nepůjde osciloskop zapnout ani při napájení dobíječkou baterií. Napřed je třeba dobít baterie. Připojte dobíječku, ale nezapínejte osciloskop po dobu minimálně 15 minut. Pokud ani potom nepůjde osciloskop zapnout, kontaktujte odborný servis. 32

33 2.) Osciloskop přestane pracovat po několika sekundách provozu Příčinou je pravděpodobně vybitá baterie. Zkontrolujte symbol baterie v pravém horním rohu displeje. Symbol indikuje, že baterie je vybitá a je třeba ji nabít. 3.) Po přepnutí do režimu multimetru se v okně typu měření zobrazuje "ERR" Pravděpodobně jste nezvolili žádný typ měření. V tomto případě stiskněte jedno ze třech tlačítek V, A a R. Poté se na displeji zobrazí režim měření relativní hodnoty. Pokud se stále zobrazuje "ERR", restartujte přístroj. 4.) V režimu osciloskopu je měřená hodnota napětí amplitudy 10x větší nebo menší než skutečná hodnota. Zkontrolujte, zdali faktor poměru sondy nastaven v souladu s dělícím poměrem sondy. 5.) V režimu osciloskopu je průběh zobrazen, ale není stabilní Zkontrolujte, jestli je jako zdroj spouštěcího signálu zvolen stejný kanál, jako je kanál zobrazovaného signálu. Zkontrolujte režim spouštění: spouštění hranou je použitelné pro univerzální signál, spouštění videosignálem pouze pro videosignál. stabilního zobrazení dosáhnete pouze správnou volbou režimu spouštění. Zkuste změnit propojení spouštěcího signálu na potlačení vysokých nebo nízkých frekvencí, aby byly odfiltrovány nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční rušivé interference. 6.) Pokud v osciloskopickém režimu stisknete tlačítko RUN/STOP, nezobrazuje se na displeji žádný průběh. Zkontrolujte, jestli je jako režim spouštění nastaveno normální nebo jednorázové spouštění a jestli není úroveň spouštění mimo amplitudu zobrazovaného průběhu. V tomto případě nastavte úroveň spouštění do středu nebo zvolte neautomatické spouštění. Dodatečně stiskněte tlačítko AUTO SET a dokončete výše popsané nastavení. 7.) Při volbě průměrné hodnoty v režimu vzorkování nebo volbě delšího času zobrazení je rychlost zobrazení pomalá. V tomto případě je to normální. 9. Přílohy 9.1 Technické parametry Osciloskop Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené parametry k použití sondy se zapnutým dělícím poměrem 10X. Aby osciloskop odpovídal těmto parametrům, musí být splněny tyto požadavky: Přístroj musí pracovat nepřetržitě po dobu 30 minut v prostředí se specifikovanou teplotou. Pokud je rozsah kolísání teploty roven nebo větší než 5 C, je třeba nechat systém provést samoopravnou proceduru. Tabulky s parametry viz originální návod Multimetr Viz tabulky v originálním návodu. 33

34 9.1.3 Obecné technické parametry Základní parametry: Rozměry Hmotnost Spotřeba Displej Rozlišení displeje Barvy displeje 18x11,5x4cm 645g 6W 3,8" barevný LCD 320(horizontální)x240(vertikální) pixelů 4096 barev Napájecí adaptér: Napájení Výstup Výstupní proud V stříd. 50/60Hz 8,5Vss 1500mA Pracovní prostředí: Teplota: Provoz s bateriemi: 0~50 C Provoz s adaptérem: 0~40 C Skladovací: -20~60 C Vlhkost: Pracovní: 0~10 C: bez kondenzace 10~30 C: 95% 30~40 C: 75% 40~50 C: 45% Skladovací: -20~60 C: bez kondenzace 9.2 Údržba a čistění Běžná údržba Neukládejte ani neumísťujte přístroj na místa, kde by byl displej dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu světlu. Buďte opatrní: zabraňte kontaktu měřících sond s kapalinami, rozpouštědly nebo aerosoly. Mohlo by dojít k poškození sond nebo přístroje. Čistění V souladu s provozními podmínkami pravidelně kontrolujte přístroj a sondy. Vnější povrch čistěte následovně: 1.) Pomocí měkkého hadříku odstraňte z povrchu prach. Při čistění displeje dejte pozor, abyste nepoškrábali ochranný povrch. 2.) Přístroj čistěte ve vypnutém stavu vlhkým, ale ne mokrým měkkým hadříkem. Je možno použít zředěný saponát nebo čistou vodu. Nepoužívejte abrasivní přípravky ani chemická rozpouštědla, jinak dojde k poškození přístroje. 34

35 9.2.2 Skladování přístroje Pokud je přístroj ukládán na dlouhou dobu, doporučujeme před uložením nabít baterie. Dobití přístroje Při dodání nejsou obvykle baterie nabity. Aby byly plně nabity, je třeba je dobíjet po dobu 4 hodin (Během této doby musí být přístroj vypnut). Po nabití jsou baterie schopny dodávat energii na 4 hodiny provozu přístroje. Pokud je přístroj napájen z baterií, je v horní části displeje zobrazen indikátor stavu baterií. Zobrazit se mohou symboly,, a, kdy značí, že baterie bude přístroj napájet pouze přibližně 5 minut. K dobíjení a napájení připojte přístroj k dobíjecímu adaptéru. Rychlost dobíjení lze zvýšit vypnutím přístroje. POZN: Abyste předešli přehřátí baterie při dobíjení, nesmí teplota okolí překročit maximální přípustnou teplotu uvedenou v technických parametrech. I když necháte dobíječku připojenou delší dobu (např. přes celý víkend), nehrozí žádné nebezpečí. Přístroj se automaticky přepne do režimu pomalého dobíjení Výměna baterie Obvykle není nutné vyměňovat baterii. Pokud dojde k takovému případu, smí tuto operaci provádět pouze kvalifikovaná osoba a je třeba použít pouze baterii stejných parametrů. 35

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr. Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN

HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr. Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN Prosinec 2009 vydání Autorská práva na tento uživatelský návod jsou vyhrazena společnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Fluke 125. Uživatelský návod. Průmyslový osciloskop

Fluke 125. Uživatelský návod. Průmyslový osciloskop Fluke 125 Průmyslový osciloskop Uživatelský návod CZ leden 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Veškeré názvy výrobků jsou obchodními značkami příslušných výrobců. OMEZENÁ

Více

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop A Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN OMEZENÁ ZÁRUKA

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Záruka Na tento výrobek platí záruka po dobu dvou let od data zakoupení. Pro uplatnění záruky je potřeba

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

Uživatelský manuál. OXE Minicam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Minicam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Minicam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání čtěte prosím následující manuál. Obsah: Pokyny.1 Legenda...2 Schéma......5 Uživatelská příručka.....6 Display......7

Více

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy)

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Společnost Tektronix zaručuje, že výrobek nebude vykazovat žádné poruchy způsobené

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více