ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tato závěrečná zpráva popisuje výsledky klíčové aktivity Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů na krajském úřadu Zlínského kraje, která byla realizována v rámci projektu Profesionalizace veřejné správy Zlínského kraje, reg. č. projektu: CZ /0.0/0.0/15_033/ Aktivita byla realizována v období jednoho roku, od 12/ 2017 do 12/2018. Závěrečná zpráva o realizaci klíčové aktivity Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů na krajském úřadu Zlínského kraje je veřejně přístupná na odkaze: Ve Zlíně dne Vypracovala: Mgr. Marta Linhartová, odborný garant Krajský úřad Zlínského kraje

2 ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJ MODERNÍCH METOD ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KRAJSKÉM ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE KÚZK se vydal na cestu k učící se organizaci, kterou lze definovat jako takovou společnost, která podporuje učení všech svých členů a která se na základě učení postupně transformuje. KÚZK disponuje kvalitními zaměstnanci, kteří neustále pracují na své odbornosti a kvalifikaci a směřují za svými profesními i osobními cíli. Záměrem učící se organizace je propojení osobních hodnot a cílů jednotlivců s hodnotami a cíli organizace. Cílem učící se organizace je vytvářet otevřené prostředí KÚZK pro sdílení myšlenek a názorů zaměstnanců, prostor pro zpětnou vazbu a využití konstruktivní kritiky v procesu učení se. Pomocí sdílených vizí dochází k jasnému směřování a lepší spolupráci uvnitř týmů i KÚZK jako celku. Díky dílčím aktivitám se podpořil proces transformace KÚZK na učící se organizaci. Zvýšila se firemní kultura KÚZK prostřednictvím sdílení informací, přenosu poznatků, zkušeností a v konečném důsledku došlo ke zlepšení služeb pro klienty KÚZK. Pro úspěšné zavedení principů učící se organizace proběhly v rámci projektu následující dílčí aktivity: 1. Rozvoj a akcelerace zavádění učící se organizace 2. Kontinuální rozvoj strategické a výkonné skupiny v rámci učící se organizace 3. Rozvoj kultury vnitřního vzdělávání 4. Podpora a rozvoj leadershipu 5. Strategické plánování lidských zdrojů 6. Supervize koučů

3 ROZVOJ A AKCELERACE ZAVÁDĚNÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE Aktivita byla zaměřena na vytvoření skupiny zaměstnanců KÚZK, kteří se zapojili do procesu implementace principů učící se organizace do prostředí KÚZK s pozicí nositele principů učící se organizace tzv.,,světlonoše. Realizace aktivity proběhla formou workshopů spojených s tréninkem a skupinovým koučováním, se zaměřením na kompetenční rozvoj jednotlivých účastníků. Ti tím získali jak informace, tak zažili i zážitkovou formu vzdělávání a koučování. Rozsah: Skupinový koučink Rozvoj osobnosti a vyspělý leadership Změna a koučink jako manažerský nástroj Manažerské nástroje, upevnění práce světlonoše Skupinový koučink Účastníci v rámci skupinového koučinku definovali kompetenční růst, rozebrali přijetí společné odpovědnosti, byly jim představeny Sengeho principy učící se organizace. Účastníci si nastavili individuální rozvojové plány. Rozvoj osobnosti a vyspělý leadership Účastníci byli seznámeni s tématy proaktivita a odpovědnost, s provázaností osobních a firemních hodnot. Věnovali se spolupráci a týmové podpoře a rozdílům mezi znalostmi, dovednostmi a postoji. Změna a koučink jako manažerský nástroj V rámci této aktivity byli účastníci seznámeni s vědomou komunikací a vedením náročných rozhovorů, modelem GROW a postojovými kompetencemi, modelem SKILL/WILL budování, upevnění, rozvoj. Dále se výuka zaměřila na prezentační schopnosti a základní nástroje pro facilitaci skupinových aktivit. Manažerské nástroje, upevnění práce,,světlonoše Účastníci byli seznámeni s tématy zavedení manažerských nástrojů a postupů, podpora překonání bariér a omezení, upevnění principů v postojích a řízení procesu změny

4 KONTINUÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ A VÝKONNÉ SKUPINY V RÁMCI UČÍCÍ SE ORGANIZACE Zavádění učící se organizace do prostředí KÚZK je proces, který vyžaduje dlouhodobou a kontinuální práci. K tomuto účelu byla zformována výkonná skupina, která byla v celém procesu klíčovým prvkem. Aktivitou došlo k rozvoji zavádění učící se organizace do praxe KÚZK, a zejména ke kvalitativnímu posílení celého procesu. Aktivita byla koncipována jako podpora a rozvinutí individuálního potenciálu jednotlivých účastníků. Cílem aktivit bylo udržet a posílit jednotlivé členy tak, aby se zajistil kontinuálně celý proces, kde přes individuální rozvoj tzv.,,světlonoše a podporu strategické skupiny, došlo k pozvolnému přenosu myšlenek učící se organizace na jednotlivá pracoviště, oddělení, odbory KÚZK. Rozsah: Folow up principů učící se organizace Manažerský koučink 7.2., 19.2., Nástroje pro spolupráci a podporu týmu Efektivní vystupování před skupinou Prohloubení nástrojů učící se organizace Follow up principů učící se organizace Účastníci v úvodním setkání shrnuli klíčová témata, Sengeho principy, sdíleli zkušenosti z praktického používání nástrojů, řešili zavedení konkrétních kroků do praxe a zpětnou vazbu. Manžerský koučink Účastníci prošli koučinkem. Účastníci, kteří přicházeli na koučink, nevěděli jistě, co od tohoto způsobu práce očekávat, protože s ním neměli osobní zkušenost. Setkání tedy bylo zahájeno vysvětlením principů koučinku. Koučink byl veden směrem k odpovědím převážně na tyto otázky:

5 Co mohou dalšího udělat v roli světlonošů, v čem mají pokračovat a s čím naopak začít Jak vidí potřebnost světlonošů pro KÚZK Jaké praktické dovednosti by cítili jako potřebné rozvíjet v dalším programu Výstupem je uvědomění, že svou roli světlonošů chápou správně jako sdílení postojů a způsobu jednání a chování, které by pomáhalo rozvíjet spolupráci, společné řešení problémů, sdílení informací a učení se jeden od druhého. Současně vidí vzdělávací program jako příležitost pro svůj osobní rozvoj, což je motivuje. Témata, která vyplynula jako důležitá pro jejich další rozvoj: Rozvoj komunikačních dovedností se zacílením na obtížnou komunikaci. Asertivita a sebeprosazení, schopnost říci ne. Vedení diskuse a vyjednávání. Poskytování a přijímání zpětné vazby mezi kolegy. Práce se stresem, hledání priorit a plánování času. Jak motivovat lidi praktické návody pro nemanažerskou motivaci. Nástroje pro spolupráci a podporu týmu Účastníci se zdokonalovali v řízení hovoru, vedení porad, delegování úkolů, efektivním motivování týmu a kompetencích týmu dle Sengeho principů. Efektivní vystupování před skupinou (trénink) Účastníci se v interaktivním programu seznámili s dynamikou skupiny, porozuměním a facilitaci témat, tvořením a nalézáním řešení a se schopností vyjádřit podstatu témat. Prohloubení nástrojů učící se organizace (workshop) Na posledním setkání účastníci sdíleli zkušenosti z praktického používání nástrojů, řešili svá klíčová témata, probíhaly rolové sehrávky.

6 ROZVOJ KULTURY VNITŘNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Realizací aktivity došlo k zavedení nových postupů, nástrojů do každodenní praxe KÚZK v souladu se strategií KÚZK v oblasti profesionality a odbornosti lidských zdrojů. Rozvoj kultury vnitřního vzdělávání spočíval ve zvýšení počtu zaměstnanců KÚZK, kteří jsou odborně připraveni a využijí maximálně svůj potenciál k přenosu odborných informací a sdílení dobré praxe. Benefitem je případná úspora nákladů spojená s možností využívání zavedeného vnitřního vzdělávacího systému, rozšířeného nejen o počet členů, ale i zejména o nová témata. Tím dojde k vytvoření kvalitního a efektivního přenosu informací mezi zaměstnanci a podpoře jejich učení se navzájem. KÚZK usiluje o rozvoj kultury, která postupně zpružňuje celý systém vzdělávání a je schopná zajistit a nabídnout širokou paletu témat vzdělávání svým zaměstnancům také prostřednictvím interního vzdělávacího systému. Aktivita spočívala v realizaci tréninkového programu pro zaměstnance KÚZK, kteří tímto získali teoretické znalosti a nezbytné praktické dovednosti sloužící pro jejich uplatnění v rámci systému učící se organizace zapojením se do vnitřního vzdělávacího procesu. Rozsah: Název kurzu DOBA KONÁNÍ Komunikace Trénink praktických dovedností Příprava a zpracování školících materiálů , Komunikace Profesionální verbální a neverbální Vnitřní integrita Přesvědčivý projev Práce s emocemi Efektivní kladení otázek Vytváření efektivní skupinové diskuze Zvládání obtížných a konfliktních situací, tipy a triky

7 Trénink praktických dovedností Osobnost a dovednosti lektora Zájmy a vliv cílových skupin na školení Způsoby jak zaujmout Vliv vizualizace na předávání informací Příprava Prezentace na kameru Vyhodnocení, rozbor cvičení prováděných na kameru Příprava a zpracování školících materiál Zásady tvorby školících materiálů Vytvoření poutavých scénářů pro školení Plán školení

8 PODPORA A ROZVOJ LEADERSHIPU KÚZK reagoval touto aktivitou na nezbytnou potřebu kontinuálního rozvoje vedoucích zaměstnanců, která zahrnovala zejména podporu rozvoje leadershipu, spolu s posunem v myšlení a také posílením motivace jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Očekávání byla tedy spojena se změnou klimatu v KÚZK, posílení motivace vedoucích zaměstnanců a také přenosem na motivaci podřízených, vytváření prostředí společného následování vize. V rámci aktivity byly realizovány komplexní vzdělávací programy, jejichž cílem byla podpora leadershipu jednotlivých vedoucích zaměstnanců KÚZK. Rozvoj manažerských kompetencí poskytl účastníkům ucelené znalosti o procesech manažerského řízení a rozhodování. KÚZK chápe vedoucí zaměstnance jako nositele jedinečné know-how, jejichž úkolem je také, mimo jiné, měnit postoje v řízení lidí s cílem dosáhnout a rozvinout nástroje vyspělého leadershipu. Aktivita posílila u vedoucích zaměstnanců vnímání leadershipu jako účinného nástroje s přesahem do každodenní praxe KÚZK při vedení zaměstnanců s cílem postupné změny. Vedoucí zaměstnanci snoubí na jedné straně vysokou odbornost v rámci svých jednotlivých specializací, ale musí neustále pracovat i na rozvoji svých řídících a manažerských dovedností. Tyto dovednosti se pak stávají často klíčovým prvkem, rozvoje nejen jednotlivce, ale celých týmů - odborů v rámci KÚZK. Realizací aktivity došlo k synergickému efektu, kde byl podpořen proces transformace organizace směrem k učící se organizaci, kde vedoucí zaměstnanci jako strategická skupina tvoří důležitý prvek pro úspěšnou realizaci celého procesu přechodu. Cílem realizace bylo dosáhnout společného rozvinutí jednotlivých složek leadershipu vedoucích zaměstnanců ve vysoce individualizovaném pojetí témat. Součástí aktivity pro vedoucí odborů bylo i tzv. sdílení praxe. Cílem bylo vytvořit,,bezpečný prostor pro vzájemné sdílení dosavadních zkušeností a poznatků v oblasti leadershipu, otevření dalšího možného prostoru pro vzájemnou komunikaci a sdílení individuálních zkušeností, které se mohou stát zdrojem nových poznatků a zkušeností, inspirace od kolegů, spolu se sdílením každodenní praxe s devizou detailní znalosti prostředí KÚZK. Rozsah: Pro vedoucí odborů KÚZK: Úvodní sdílení praxe V úvodu zahájení aktivity došlo ke společnému setkání všech vedoucích odborů. Cílem sdílení bylo zmapovat individuální očekávání a vize jednotlivých vedoucích zaměstnanců, společné

9 sdílení reality každodenní praxe se snahou její aplikace na jednotlivá témata, která si účastníci vybrali, s důrazem na aplikaci získaných poznatků do praxe. Realizací aktivity sdílení praxe bylo sledováno i zvýšení aktivace jednotlivých vedoucích zaměstnanců a podpora motivace pro zapojení se do aktivity. Témata kurzů (zapojení vedoucích bylo individuální, dle zájmu, tzn., že ne všichni vedoucí absolvovali všechna témata): Leadership a komunikace Vedoucí zaměstnanec reflexe a rozvoj klíčových kompetencí Jak se stát osobností přesvědčivého leadra? Budování a vedení týmu leadership jako efektivní styl vedení Timemanagement, vedení porad a delegování Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu Manažerský trénink Vyjednávání Závěrečné sdílení praxe Cílem bylo sdílet své dosavadní zkušenosti a poznatky v oblasti leadershipu v prostředí KÚZK, hledání a vymezování své vlastní cesty v rámci cesty leadera, konzultace praktických dopadů do prostředí KÚZK. Pro vedoucí oddělení KÚZK: Témata kurzů: Vedoucí zaměstnanec, reflexe a rozvoj klíčových kompetencí Leadership a komunikace Jak se stát osobností přesvědčivého leadra? Budování a rozvoj týmu - leadership jako efektivní styl vedení Manažerský trénink

10 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zmapování a rozvíjení dovedností a potenciálu zaměstnanců představuje důležitou investici do budoucnosti KÚZK. KÚZK chce proto pracovat se svými vysoce kvalifikovanými a angažovanými zaměstnanci schopnými přispět k dosažení současných i budoucích cílů KÚZK. Přínosem realizované aktivity je zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců, zlepšení pracovní morálky, iniciativy a angažovanosti, posílení zachování firemní kultury a její kontinuity, a to díky tomu, že zaměstnanci dostali nabídku učit se a příležitost růst. Tím došlo k podpoře procesu transformace KÚZK na učící se organizaci. Plánování lidských zdrojů je důležitou činností na KÚZK. KÚZK má velký zájem na udržení kvalitních zaměstnanců a proto nabídl vybraným klíčovým zaměstnancům speciální program na rozvoj jejich potenciálu. Cílem této aktivity bylo přinést klíčovým zaměstnancům možnost rozvíjet sami sebe i svou práci a zvýšit tím hodnotu KÚZK jako zaměstnavatele. Absolvováním celého programu došlo u těchto zaměstnanců k rozvoji jejich potenciálu, který může být dlouhodobějším přínosem. Za hlavní přednosti lze uvést inspiraci ostatních, vedení kolegů v týmech, uvažování v širších souvislostech, inspirace ostatních, zbavení se obavy ze změn a zřetelný zájem o vlastní rozvoj. Rozsah: Obsahem programu pro klíčové zaměstnance byly následující procesy: 1. Workshop 1 představení Programu klíčových zaměstnanců pro vybrané zaměstnance, výběr 12 finálních účastníků 2. Workshop 2 představení procesu Programu klíčových zaměstnanců pro nominované zaměstnance, stanovení individuálního rozvoje 3. Program pro klíčové zaměstnance - dlouhodobý program, který spojuje vzdělávání a rozvoj účastníků s průběžným hodnocením přínosu a výsledků. Úvodní workshop pro účastníky Moje hodnota Supervizní workshop pro vedoucí zaměstnance účastníků (cílem workshopu bylo připravit přímé nadřízené klíčových zaměstnanců na jejich roli v programu, vyjasnit si otázky a získat další podněty pro program a definovat očekávání od účastníka programu) Rozvojové aktivity pro klíčové zaměstnance Kurz pokročilých komunikačních dovedností Kurz Efektivní argumentace

11 Kurz Time management Kurz Stress management Skupinový koučink pro účastníky Zážitkový projekt Závěrečný workshop pro účastníky Můj závazek, vyhodnocení programu

12 SUPERVIZE KOUČŮ Díky aktivitě došlo k podpoře využívání interního koučinku jako moderní metody rozvoje zaměstnanců KÚZK, k rozvoji potenciálu zaměstnanců KÚZK a tím k podpoře procesu transformace KÚZK na učící se organizaci. Supervize jako nástroj seberozvoje pro kouče, přispěla ke zvýšení kvality koučování a koučové tím získali podporu pro sebe sama a svou koučovací praxi, z čehož budou mít přínos také jeho klienti zaměstnanci KÚZK. Koučování a supervize jsou velmi efektivní nástroje, které zaměstnancům pomáhají lépe, rychleji a na profesionální úrovni zvládat běžné pracovní situace, zvyšují jejich odborné znalosti i dovednosti a přispívají k jejich osobnímu růstu. Interní koučink je metoda rozvoje zaměstnanců, kde kouč (zaměstnanec KÚZK, který absolvoval speciální kurz koučování) pomocí vhodně kladených otázek pomáhá zaměstnanci najít řešení jeho problému - kouč neradí, ale přispívá k tomu, aby zaměstnanec našel řešení v sobě. Díky supervizi získali interní koučové prostor pro reflektování práce s klienty, prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat, získali nezávislý pohled supervizora, jeho názoru nebo odborné rady, rozvoj profesních dovedností, posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem, práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření. A tím došlo k podpoře využívání interního koučinku na KÚZK. Rozsah: INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE Jedním z nástrojů seberozvoje kouče byla individuální supervize. Díky individuální supervizi, kterou zajišťoval lektor specialista (tj. supervizor), získali interní koučové prostor pro: reflektování práce s klienty, rozbor obtížných nebo nestandardních situací, prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat, získání nezávislého pohledu supervizora (lektora specialisty), jeho názoru nebo odborné rady, rozvoj profesních dovedností, posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem, získání nové inspirace, posílení motivace,

13 práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření. Každý kouč měl možnost absolvovat 10 dvouhodinových supervizí. SKUPINOVÁ SUPERVIZE Dalším z nástrojů seberozvoje koučů byla skupinová supervize všech interních koučů. Smyslem supervizních skupinových setkání bylo zvyšování odborné kompetence koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného lektora specialisty. Tím se rozvinula schopnost sebereflexe, která je pro vykonávání profesionálního koučování základním předpokladem. Kromě posílení spolupráce v týmu a zvýšení jeho soudržnosti umožnila skupinová supervize také využití synergického efektu skupiny, sdílení a učení se ze zkušeností ostatních. Pracovalo se se skupinovou dynamikou při využití širší škály metod, jako např. hraní rolí, modelování, interakční techniky, činnostní diagnostika. Cílem setkání bylo umožnit interním koučům setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem (lektorem specialistou) i kolegy. Díky skupinové supervizi pod dohledem lektora specialisty, získali interní koučové prostor pro: sdílení zkušeností z koučování podporu uvědomění koučovacích kompetencí rozbor koučovacích procesů zpětnou vazbu od ostatních účastníků a lektora specialisty inspiraci pro další rozvoj 1. Setkání teoretické vymezení interního koučování, role interního kouče Setkání sdílení dobré praxe Setkání sdílení dobré praxe Setkání sdílení dobré praxe Setkání sdílení dobré praxe, závěr, vyhodnocení

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti Kurz č. 1 Praktický leadership a manager jako coach Praktický leadership a manager jako coach 12 hodin ve 2 školicích dnech / 1 skupina 24 osob / - Seznámení

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost.

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost. Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Specifikace jednotlivých kurzů: 1) OSOBNOST MANAŽERA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová

Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová Na Poříčí 12, Praha 1,110 00 tel.: 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: klara.aronova@hest.cz www.hest.cz Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová Co vše patří do supervize? Podpora, vztah, prevence, interakce,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vzdělávací kurz Cílová skupina Počet účastníků Počet skupin Kurz / uzavřený či otevřený Rozsah školení na 1 skupinu v hod. Rozsah

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Vzdělávání k diverzitě

Vzdělávání k diverzitě Vzdělávání k diverzitě jako součást vzdělávacího programu organizace Marie Čermáková 1 Struktura prezentace Úvodem Jak začít se vzděláváním v diverzitě Vzdělávání v diverzitě principy Znalost diverzity

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem

Více

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II.

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Realizátor projektu: o. s. AISIS Kladno Realizace projektu: říjen 2009 prosinec 2011 Autoři: realizační tým projektu Tento projekt

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 2. POLOLETÍ 2018 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

PRAVIDLA K SUPERVIZÍM

PRAVIDLA K SUPERVIZÍM Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín PRAVIDLA K SUPERVIZÍM SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování manažer pro PR a lidské zdroje

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře

Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře Prezentace bakalářské / diplomové práce Jméno prezentovaného Úvod (shrnutí toho, o čem text práce je) vzdělávání a rozvoj jedince je celoživotním

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Výcvik v Somatickém koučování

Výcvik v Somatickém koučování Výcvik v Somatickém koučování Mise a cíle výcviku v somatickém koučování Výcvik poskytuje teoretické pochopení i praktické zvládnutí metody koučování na úrovni, kdy je možné začít jednotlivé techniky uplatňovat

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

jazykové kurzy

jazykové kurzy jazykové kurzy www.jazygo.cz O škole JazyGo! JazyGo! je mladá a dynamická jazyková škola působící v Praze od roku 2018, kde se specializujeme na služby jazykového vzdělávání a workshopy osobnostního rozvoje

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

ICF ČR Etika a profesní standardy Přínosy koučování dle ICF

ICF ČR Etika a profesní standardy Přínosy koučování dle ICF ICF ČR Etika a profesní standardy Přínosy koučování dle ICF (duben 2014) ICF KOUČINK Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize,

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým

Více

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

SPOLUPRÁCE s.r.o. Bělohorská Praha 6.

SPOLUPRÁCE s.r.o. Bělohorská Praha 6. Termín konání: únor říjen 2017 SPOLUPRÁCE s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha 6 www.cooperation.cz Odborná garantka: PhDr. Naďa Grosamová Proč zvolit tento program? Absolventi tohoto programu se naučí vnímat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření:

Vyhodnocení dotazníkového šetření: Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Spoluprací k profesionalitě

Spoluprací k profesionalitě Spoluprací k profesionalitě základní popis projektu Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516 Základní informace o projektu Doba trvání 1. 10. 2016 30. 9. 2020 Realizátoři SPKŠ, VysEdu,

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST A- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A EKONOMICKÉ KURZY

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST A- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A EKONOMICKÉ KURZY Příloha č. 4a Detailní vymezení předmětu zakázky pro část A DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST A- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A EKONOMICKÉ KURZY Vzdělávací kurz Asertivní jednání Stres a jeho odstraňování

Více

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Mentoring v praxi vedoucích pracovníků

Mentoring v praxi vedoucích pracovníků Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita vzdělávacích programů CZ.1.07/3.2.06/02.0031

Více

1. Název programu/ /kurzu - vzdělávací akce: Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi

1. Název programu/ /kurzu - vzdělávací akce: Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi 1. Název programu/ /kurzu - vzdělávací akce: Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi 2. Obsah podrobná struktura a soubor témat výuky: SOUHRNNÁ ANOTACE KURZU: KURZ JE URČEN PRO VYUČUJÍCÍ ZŠ A SŠ. ZAMĚŘUJE

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků Podzimní škola sociální práce Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků Co pro sociálního pracovníka profesní identita znamená? Kdy ji získává? TÉMATA K DISKUZI

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Pravidla pro lektory PRIDE

Pravidla pro lektory PRIDE Pravidla pro lektory PRIDE 1. Výcvik lektorů PRIDE 1.1. Lektorem PRIDE se stává odborník (tj. člověk, který má pracovní zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče) nebo zkušený náhradní rodič po absolvování

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2019 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více