120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací"

Transkript

1 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy, která je součástí Baťova areálu ve Zlíně. V současnosti je objekt z části využíván pro prodejní účely, administrativa, volnočasová sdružení. Po celkové rekonstrukci bude mít objekt charakter polyfunkčního domu v provozem prodejním, restauračním, ubytovacím a administrativním. Jako podklad pro zpracování dokumentace sloužila stávající stavební výkresová dokumentace 32. budovy, konzultace s investorem a podklady od hlavního projektanta. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby (RDS). 2. Použité normy a předpisy Při návrhu byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci. ČSN EN Vnitřní kanalizace ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě ČSN Požární bezpečnost staveb 3. Vnitřní splašková kanalizace Kanalizace splašková odvádí odpadní vody z technických prostor, výměníkové stanice, zařizovacích předmětů hygienických zařízení a odvodnění podlahových ploch. Zařizovací předměty v hygienických zařízeních budou většinou typové a propojeny plastovým připojovacím potrubím z materiálu polypropylen (HT-systém) o dimenzi D a min. sklonu 1,0% na svislé odpadní potrubí z materiálu polypropylen (HT-systém) nebo z polypropylenu plněného minerálem se schopností snižovat intenzitu hluku vznikající provozem kanalizačního systému (db-systém) o dimenzi D Potrubí a tvarovky z db-systému budou použity v prostorech a místnostech, kde by hluk z provozu kanalizace narušoval zvýšené nároky na hygienu vnitřního prostředí, např. svislé odpadní potrubí vedené v instalační šachtě skrz ubytovací podlaží (spací část), ležatá kanalizace zavěšená pod stropem pobytových místností kanceláří, i když je vedená v podhledu atd. Změna materiálového řešení je přípustná pouze se souhlasem investora, projektanta a dodavatele. Hlavní svislá odpadní potrubí budou odvětrána až na střechu a ukončena novou větrací hlavicí ve výšce min. 0,5 m nad pochozí střechou (odpad S1 a S16). Ostatní svislá odpadní a tuková potrubí budou přivětrána přivzdušňovacími ventily, které zabraňují vzniku podtlaku při průtoku odpadních vod, což může způsobovat odsávání vody ze zápachových uzávěrek. Přivzdušňovací ventily musí být osazeny na místech přístupných pro kontrolu a údržbu. Budou opatřeny větrací mřížkou sloužící pro přívod vzduchu k ventilu., vloženou do SKD nebo příčky. Větrací mřížky s ventily budou umístěny v prostoru pod stropem jednotlivých podlaží, tak aby byla zaručena funkčnost a dostatečný přívod vzduchu z místnosti. Ostatní svislá odpadní potrubí budou ukončena zátkou. Za účelem čištění je potřeba na svislém odpadním potrubí osadit přístupovou čistící tvarovku (čistící kus), a to v nejnižším podlaží nad přechodem do svodného potrubí ve výšce cca 1,0 m nad podlahou, v blízkosti zalomení odpadního potrubí a dále pak dle potřeby, aby bylo možné čištění kanalizace i na jiných místech. Pokud není čistící tvarovka osazena na volně přístupném potrubí, ale zakryta v instalační šachtě nebo SDK, je potřeba zpřístupnit tvarovku pomocí uzavíratelných revizních dvířek o min. rozměrech 200 x 200 mm.(dle dimenze svislého potrubí). Veškerá ležatá kanalizace vedená v prostoru 1.NP pod stropem garáží bude provedena z potrubí neměkčeného polyvinylchloridu (KG-systém) v minimálním sklonu 2,0% (pro dešťové vody 1,0% při min. DN 200), bude opatřena tepelnou izolací tl. min. 50 mm, pod izolací bude omotán el. topný kabel (dodávka profese elektroinstalace), který bude chránit potrubí před zamrzáním. Ležaté svody budou provedeny z potrubí PVC KG D , v minimálním sklonu 2,0%. Potrubí ležaté kanalizace bude uloženo do pískového lože tl. min. 100 mm, bez ostrých hran a rovněž pískem bude zasypáno. Po položení kanalizace bude provedena zkouška těsnosti. Přechod mezi svislým odpadním potrubím a ležatým svodným potrubím bude proveden pomocí dvou kolen 45 s mezikusem o délce min. 250 mm. ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 1/7

2 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 2 Popis jednotlivých pater: 1.PP V prostoru podlaží 1.PP, v místnostech výměníková stanice (č.m. 0052) a strojovně ÚT (č.m. 0053), budou zřízeny v podlaze nové podlahové vpusti, které budou nerezové o dimenzi D 110, s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickou zpětnou klapkou. Vpusti budou zaústěny novým potrubím PVC-KG D 110 do stávající ležaté kanalizace DN litinové trouby. Stávající kanalizace je vedena cca 1,0 m pod podlahou 1.PP a přes revizní šachty je zaústěna do stávající jednotné kanalizační přípojky DN 300 betonové trouby. Byla provedena kamerová prohlídka stáv. ležaté kanalizace téměř v celé trasy, nebyly zjištěny vady a poruchy na litinovém potrubí, které by znemožňovaly její další používání. Stávající podlahové vpusti v 1.PP budou demontovány, připojovací potrubí k nim bude zaslepeno. Stávající vývody kanalizace do podlahy, které nebudou v rámci rekonstrukce využity, budou zaslepeny. Návrh využití volných prostorů v 1.PP nebylo v době zpracování této projektové dokumentace investorem řešeno. 1.NP Funkční využití podlaží 1.NP je parkování s využitím parkovacích plošin (parkliftů). Nově bude zhotovena parkovací rampa, která bude zvýšena o cca 1,5 m nad úroveň stávající podlahy 1.NP. V rámci stavební úpravy podlahy 1.NP bude výškově upraven poklop stáv. revizní šachty (RŠ5) na úroveň nové nivelety podlahy v 1.NP. V rámci výstavby parkovací rampy nutno zhotovit vstupní otvor pro přístup ke stáv. revizní šachtě. V severní části tohoto podlaží se nachází jednotlivé větve stávající ležaté kanalizace z litinových a kameninových trub. Hloubka stávající kanalizace je v rozsahu 1,0 2,5 m pod stáv. podlahou 1.NP. Stáv. ležatá kanalizace z kameninových trub je zaústěna do jednotné kanalizační přípojky v prostoru stáv. vjezdu do objektu 32. budovy na severozápadě, stáv. ležatá kanalizace z litinových trub je vedena pod vedlejší objekt 33. budovy. Byla provedena kamerová prohlídka stáv. ležaté kanalizace téměř v celé trase. Před kamerovým monitoringem proběhlo tlakové čištění kanalizace vodou. Stáv. ležatá kanalizace z kameninových trub (od RŠ4, RŠ17, RŠ18 po zaslepení) je v dobrém technickém stavu, spoje jednotlivých trub nejsou narušeny, průtočný profil není zanesen. Bez dalších technických opatření je možné její další používání. Stáv. ležatá kanalizace z litinových trub (RŠ9, RŠ10, RŠ11, RŠ12, RŠ13) byla v několika úsecích ucpána vrstvou splašků téměř do ¾ profilu průřezu. Spoje jednotlivých trub nejsou narušeny, stěny potrubí bez vad. Před zahájením stavebních prací bude dokončeno tlakové vyčištění zanesených částí stáv. kanalizace a opět provedena kontrolní kamerová prohlídka s kladným výsledkem. Veškeré svislé splaškové, dešťové, tukové a kondenzátní odpadní vody z podlaží NP budou svedeny pod stropem podlaží a zaústěny do stávající ležaté kanalizace. Ležaté potrubí zavěšené pod stropem bude provedeno z potrubí PVC-KG v minimálním sklonu 2,0% (pro dešťové vody 1,0% pro DN 200), opatřeno tepelnou izolací min. tl. 50 mm a el. topným vyhřívacím kabelem (dodávka profese elektroinstalace). Při prostupu odpadního potrubí mezi požárními úseky (např. jednotlivými podlažími), bude potrubí opatřeno protipožární manžetou příslušné dimenze. Pro dimenze potrubí do DN 75 je možno použít protipožární tmel. Veškerá protipožární zařízení musí být přístupná pro kontrolu. V místnosti zádveří (č.m. A1-101) a skladu (č.m. B1-101) budou umístěny nové odlučovače tuků v provedení pro volné osazení nad podlahu. Do odlučovačů tuků budou zaústěny tukové odpadní vody z provozu restaurací ve 3.NP (varny, bílé a černé nádobí). Odtok z odlučovače tuků bude napojen nad podlahou do nového svislého odpadního potrubí. K odlučovačům tuků je potřeba zajistit příjezd mobilní techniky (fekálního vozu) pro pravidelné čištění v intervalu dle provozního podmínek dodavatele zařízení. Odlučovač tuků umístěný v místnosti A1-101 je přístupný přímo z místnosti, pro odlučovač tuků umístěný v místnosti B1-101 bude zřízen otvor ve stáv. stěně pro přístup mobilní čerpací techniky, o min. rozměrech 400 x 400 mm, opatřit na obou stranách uzamykatelnými dvířky. Detail a technická zpráva odlučovače tuků je součástí přílohy této technické zprávy. Dle výkresové dokumentace budou některá nová svislá odpadní potrubí vyvedena nad podlahu 1.NP a napojena na stávající ležatou kanalizaci, ostatní svislá odpadní potrubí budou napojena na stávající ležatou kanalizaci novým svodným potrubím PVC-KG. Ostatní stávající nevyužité prostupy budou zaslepeny. 2.NP Jedná se o multifunkční využití podlaží pro obchod, restaurace a poštu, vč. hygienického zázemí. Svislá odpadní potrubí budou vedena v instalačních šachtách nebo SDK. Zalomení odpadních potrubí budou provedena pod stropem z potrubí a tvarovek z db-systému, a to v prostorech a místnostech, kde by hluk z provozu kanalizace narušoval zvýšené nároky na hygienu vnitřního prostředí, např. pobytové místnosti kanceláří atd. Ostatní ležaté potrubí bude provedeno z potrubí PP-HT v minimálním sklonu 2,0% (pro dešťové vody 1,0%). Zařizovací předměty ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 2/7

3 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 3 v hygienických místnostech budou většinou typové a propojeny plastovým připojovacím potrubím z materiálu polypropylen (HT-systém) o dimenzi D a min. sklonu 1,0% na svislé odpadní potrubí. 3.NP Kombinované funkční využití podlaží pro restaurace a zázemí pošty, vč. hygienického zázemí. Popis kanalizace viz 2.NP. 4-6.NP Funkční využití podlaží má charakter studentského hotelového bydlení. Svislá odpadní potrubí vedena v instalačních šachtách (bytových jader) nebo SDK. Zařizovací předměty v hygienických místnostech budou většinou typové a propojeny plastovým připojovacím potrubím z materiálu polypropylen (HT-systém) o dimenzi D a min. sklonu 1,0% na svislé odpadní potrubí z materiálu polypropylen (HT-systém) nebo z polypropylenu plněného minerálem se schopností snižovat intenzitu hluku vznikající provozem kanalizačního systému (db-systém) o dimenzi D Potrubí a tvarovky z db-systému budou použity v prostorech a místnostech, kde by hluk z provozu kanalizace narušoval zvýšené nároky na hygienu vnitřního prostředí, např. svislé odpadní potrubí vedené v instalační šachtě skrz ubytovací podlaží, ležatá kanalizace zavěšená pod stropem pobytových místností studoven atd. Do připojovacího odpadního potrubí bude napojen i kondenzát z klimatizačních jednotek nacházejících se v pobytových místnostech, a to přes vodní zápachovou uzávěrku s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, která bude přístupná pro případné doplňování vodní hladiny. 7-9.NP Funkční využití podlaží pro administrativu. Svislá odpadní potrubí vedena v instalačních šachtách nebo SDK. Zařizovací předměty v hygienických místnostech budou většinou typové a propojeny plastovým připojovacím potrubím z materiálu polypropylen (HT-systém) o dimenzi D a min. sklonu 1,0% na svislé odpadní potrubí z materiálu polypropylen (HT-systém) nebo z polypropylenu plněného minerálem se schopností snižovat intenzitu hluku vznikající provozem kanalizačního systému (db-systém) o dimenzi D Potrubí a tvarovky z dbsystému budou použity v prostorech a místnostech, kde by hluk z provozu kanalizace narušoval zvýšené nároky na hygienu vnitřního prostředí, např. svislé odpadní potrubí vedené v instalační šachtě pobytových místností, ležatá kanalizace zavěšená pod stropem pobytových místností kanceláří atd. Pod stropem 9.NP bude vedeno dešťové podtlakové potrubí od střešních vtoků, které bude po celé délce opatřeno izolací proti rosení a uloženo do protihlukového SDK. Připojovací dešťové potrubí bude svedeno do dvou hlavních svislých dešťových potrubí vedených vně podél výtahových šachet. 4. Vnitřní dešťová kanalizace Rekonstruovaná střecha bude opatřena novými střešními podtlakovými vtoky. Vtoky budou umístěny ve stávajícím úžlabí, ale dispozičně více ke středu půdorysu střechy. V rámci rekonstrukce bude potřeba přespádovat úžlabí. Systém odvodnění střechy je navržen jako podtlakový, z nasávacích střešních vtoků bude proveden podstropní ležatý svod potrubím PE-HD D a následně svedeno svislým potrubím do nového ležatého svodu z potrubí PVC-KG DN 200. Střešní vtoky podtlakového odvodnění jsou navrženy s elektrickým vyhříváním. Dešťová kanalizace uvnitř budovy bude provedena z potrubí PE-HD (podtlaková část), které bude spojeno svařováním na tupo nebo elektrospojkami (dle montážních předpisů dodavatele systému). V rámci 5.NP dochází na svislém dešťovém potrubí k přechodu na gravitační systém proudění dešťových vod a změně materiálu potrubí db-systém. Svislé dešťové potrubí je vedeno po celé výšce v SDK, prostupy mezi jednotlivými podlažími budou opatřeny protipožárními manžetami, při přechodu na ležatou část bude umístěn na svislém potrubí čistící kus, který bude přístupný. Veškerá ležatá dešťová kanalizace vedená v prostoru 1.NP pod stropem garáží bude provedena z potrubí neměkčeného polyvinylchloridu (KG-systém) v minimálním sklonu 1,0%, bude opatřena tepelnou izolací, pod izolací bude omotán el. topný kabel (dodávka profese elektroinstalace), který bude chránit potrubí před zamrzáním. V rámci 4.NP je potřeba odvodnit spojovací stříšku (anglický dvorek) mezi objekty 32. a 33. budovy. Budou osazeny nové střešní gravitační vtoky D110 bez vyhřívání, pod stropem 3.NP svedeno do stáv. instalační šachty. Nové svislé dešťové potrubí bude vedeno ve stávajících stropních prostupech a nad podlahou 1.NP napojeno na stávající ležatou kanalizaci objektu. U vjezdu do garáží v 1.NP bude umístěn záchytný liniový žlab. Odvodnění tohoto žlabu bude vedeno cca 0,5 m pod podlahou 1.NP, poté napojeno do stěny stáv. revizní šachty (RŠ5). Bude použita vodotěsná napojovací tvarovka, např. CONNEX DN 100. ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 3/7

4 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 4 5. Vnitřní tuková kanalizace Tuk v kanalizaci působí problémy, a to jak mechanické zanášení kanalizace, tak i hygienické zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod, kde zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu, a následně tedy i účinnost a odtokové parametry. Odlučovač tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanášením nebo zalepením. V objektu se předpokládají provozy dvou restauračních zařízení. Vzhledem k místním podmínkám byly zvoleny 2 ks odlučovače tuků pro volné osazení nad podlahu v rámci dispozic 1.NP. Předpokládaný počet jídel za den ( ) byl zohledněn při návrhu typu a velikosti. Odlučovač tuků nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probíhat v návaznosti na přítok tukových vod automaticky. Obsluha odlučovače se sestává z vizuální kontroly stavu zařízení a hladin v odlučovači, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z kalových prostor a sběru odloučených tuků v intervalu minimálně 1 x za půl roku a vedení provozního deníku. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit k odlučovači příjezd mobilní techniky (fekálního vozu), nebo zřídit na venkovní fasádě spojku pro připojení odsávací hadice. Odtok z nových odlučovačů tuků bude napojen nad podlahou do nových svislých odpadních potrubí. V objektu se nachází stávající betonový podzemní lapák tuků (v prostoru společného průjezdu 32/33. budova), jehož stav je podle kamerové prohlídky nevyhovující. Je zanesen stavební sutí. Jeho další využití není vzhledem ke zjištěnému stavu možný, proto bude v rámci stavby lapák odstraněn nebo zcela zasypán, přítok a odtok zaslepen. 6. Odvod kondenzátu Kondenzát od klimatizačních jednotek ve 2., 3.NP v rámci provozních místností pošty bude odvodněn nejprve tlakově z materiálu potrubí PPR pomocí čerpadel, která jsou součástí split jednotek. Hlavní sběrné kondenzátní potrubí bude odvodněno gravitačně pomocí potrubí z materiálu HT-systém D 32. Svislé kondenzátní potrubí bude přes vodní zápachovou uzávěrku s mechanickou zápachovou uzávěrkou zaústěno do svislého splaškového nebo dešťového potrubí. 7. Zařizovací předměty a armatury V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty. Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle ČSN EN :2001. Jsou navrženy tuzemské keramické zařizovací předměty barvy bílé. V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona. Zařizovací předměty budou opatřeny vodní zápachovou uzávěrkou. Návrh konkrétního typu zařizovacích předmětů není přesněji specifikován, bude určen investorem před prováděním ZTI rozvodů, na základě montážních návodů těchto prvků budou provedeny vývody pro baterie a odpad. Změny ve specifikacích jednotlivých zařizovacích předmětů jsou možné jen při souhlasu investora a projektanta. Při výběru zař. předmětů je nutno brát zřetel také na vysoké provozní vytížení. Tabulka zařizovacích předmětů v jednotlivých podlaží je součástí výkresové dokumentace. 8. Vnitřní vodovod Veškeré stávající vnitřní vodovodní rozvody (za hlavním vodoměrem) včetně armatur, izolací budou demontovány a ekologicky odstraněny. Nový vnitřní vodovod začíná ve výměníkové stanici (1.PP), kde se napojuje na potrubí vodovodní přípojky, která je rovněž předmětem rekonstrukce (řešeno samostatným stavebním objektem SO 0701_VIS). Rekonstruovaná vodovodní přípojka DN 150 PE (0,9MPa)je ukončena vodoměrnou sestavou jejíž součástí je hlavní uzávěr vody. Za vodoměrnou sestavou bude vysazena odbočka pro tlakové pásmo 0,9MPa (stoupací potrubí V3, V4, nebo-li pro zařizovací předměty v 4-9.NP), dále bude vysazena odbočka pro tlakové pásmo 0,6MPa (stoupací potrubí V1, V2, nebo-li pro zařizovací předměty v 1-3.NP), následně potrubí pokračuje pro požární vodovod PV1- PV3, na který jsou napojeny hydrantové systémy D25/30 s tvarově stálou hadicí (Q<1,1 l/s). Na odbočce pro požární vodovod bude umístěn zamezovač zpětného průtoku včetně navazujících armatur. Za odbočením pro tlakové pásmo 0,6MPa bude osazen redukční ventil s rozsahem 0,3-0,6MPa (nastavení bude provedeno na základě naměření skutečného tlaku na nejvyšší a nejvzdálenější armatuře zařizovacího předmětu v 3.NP minimální tlak na výtoku bude 100kPa). Řešení vodoměrné sestavy je znázorněno detailem č.1 ve výkrese půdorysu 1.PP. Popis jednotlivých pater: 1.PP ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 4/7

5 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 5 Rozvod studené pitné vody (dále jen SPV) tlakové pásma 0,9MPa a tlakové pásma 0,63Mpa je veden v souběhu pod stropem společně s potrubím požárního vodovodu k jednotlivým stoupacím potrubím V1-V4. U potrubí tlakového pásma 0,9MPa (dimenze 110x 15,2mmm) bude při průchodu mezi požárními úseku instalována protipožární manžeta (u stěny z obou stran, u stropu pouze zespodu). Potrubí bude vedeno v plastových žlabech. 1.NP Stoupací potrubí V1-V4 prochází skrz patro, potrubí budou zakryty SDK zateplenou konstrukcí. 2.NP (západ) Ze stoupacího potrubí V1 bude provedeno odbočení do místnosti A0-206 (zázemí recepce), kde bude provedeno rozvětvění na SPV pošta, SPV restaurace a SPV prodejny. Na větvích pro restauraci a poštu bude osazen vodoměr. Vodoměry budou osazeny v uzavíratelné skříni o rozměrech 600x600mm. Za vodoměrem SPV pošty bude provedeno odbočení do směšovacího uzle pro přípravu teplé vody. Před vstupem cirkulačního potrubí do potrubí SPV bude osazen vodoměr měřící spotřebu teplé vody (dále jen TV). Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo v nerezovém provedení. Spínání cirkulačního čerpadla řeší projektová dokumentace měření a regulace. Potrubí SPV, TV a C pro poštu je vedeno pod stropem v plastových žlabech a ukončeno stoupacím potrubím V1a, V1b, které je vytaženo do 3.NP (rovněž prostory se zařizovacími předměty pošty). Za vodoměrem SPV restaurace bude proveden podstropní rozvod SPV vedeny v plastovém žlabu k zařizovacím předmětům (dále jen ZP). Příprava teplé vody je řešena lokálně, elektrickými podumyvadlovými tlakovými zásobníky o objemu 5L v instalaci s bezpečnostní skupinou SVMT. Dimenze rozvodu SPV je navržena tak, aby pokryla výhledové napojení toalet pro restauraci. SPV pro prodejny a recepci je vedeno pod stropem a následně staženo k ZP. Před ZP bude osazen vodoměr. Příprava teplé vody je řešena lokálně, elektrickým podumyvadlovým tlakovým zásobníkem o objemu 5L v instalaci s bezpečnostní skupinou SVMT. 2.NP (východ) Každý samostatný prostor je napojen na SPV rozvod ze stoupacího potrubí V2. Před ZP bude osazen vodoměr. Příprava teplé vody je řešena lokálně, elektrickým podumyvadlovým tlakovým zásobníkem o objemu 5L v instalaci s bezpečnostní skupinou SVMT. 3.NP (západ) Ze stoupacího potrubí V1 bude provedeno odbočení do místnosti A0-306, kde bude provedeno rozvětvění na SPV společné prostory a SPV restaurace. Na obou větvích bude osazen vodoměr. Vodoměry budou osazeny v uzavíratelné skříni o rozměrech 600x600mm. Za vodoměrem SPV restaurace bude proveden rozvod SPV vedený částečně pod stropem a částečně ve zdi k zařizovacím předmětům (dále jen ZP). Příprava teplé vody je řešena elektrickým nástěnným zásobníkem o objemu 150L. Na potrubí SPV před vstupem do zásobníku bude osazena pojistná sada, zpětná klapka a kulový uzávěr. Potrubí cirkulace bude napojeno do potrubí SPV. Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo v nerezovém provedení. Spínání cirkulačního čerpadla řeší projektová dokumentace měření a regulace. Dimenze rozvodu SPV je navržena tak, aby pokryla napojení ZP v místnostech varny, přípravy jídel atd. (ZP budou určeny až konkrétním nájemcem). SPV pro společné prostory bude vedeno ve zdi do místnosti A0-306, kde bude nad výlevkou osazen průtokový ohřívač o výkonu 3,5kW, napětí 230V. 3.NP (východ) Ze stoupacího potrubí V1 bude provedeno odbočení do místnosti B1-307, kde bude umístěn vodoměr. Za vodoměrem SPV bude proveden rozvod vedený částečně pod stropem a částečně ve zdi k zařizovacím předmětům (dále jen ZP). Příprava teplé vody je řešena elektrickým nástěnným zásobníkem o objemu 150L. Na potrubí SPV před vstupem do zásobníku bude osazena pojistná sada, zpětná klapka a kulový uzávěr. Potrubí cirkulace bude napojeno do potrubí SPV. Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo v nerezovém provedení. Spínání cirkulačního čerpadla řeší projektová dokumentace měření a regulace. Dimenze rozvodu SPV je navržena tak, aby pokryla napojení ZP v místnostech varny, přípravy jídel atd. (ZP budou určeny až konkrétním nájemcem). 4.NP (západ + východ) Ze stoupacího potrubí V3 (respektive V4) bude provedeno odbočení pro rozvod SPV a následně bude z tohoto potrubí provedeno odbočení do směšovacího uzle pro přípravu teplé vody. Před vstupem cirkulačního potrubí do potrubí SPV bude osazen vodoměr měřící spotřebu TV. Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo v nerezovém provedení. Spínání cirkulačního čerpadla řeší projektová dokumentace měření a regulace. Potrubí SPV, TV a C je společně vedeno pod stropem v plastových žlabech k jednotlivým stoupacím potrubím V3a- V3i (respektive V4a-V4i), na jednotlivých odbočení jsou na SPV a TV osazeny kulové kohouty a na cirkulaci vyvažovací ventily STAD. Stoupačky jsou umístěny v průběžném prostoru za wc, kde bude umístěno ještě ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 5/7

6 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 6 kanalizační potrubí a VZT potrubí. Na odbočení do každé jednotky bude umístěn vodoměr na potrubí SPV a TV. Následně budou rozvody vedeny ve zdi. 5-6.NP (západ + východ) V těchto patrech jsou průchozí stoupací potrubí, ze kterých se napojují jednotlivé bytové jednotky. Napojení bytových jednotek je shodné s 4.NP. 7-9.NP (západ + východ) Na každém patře bude provedeno odbočení ze stoupacího potrubí V3 (respektive V4). Potrubí SPV bude přivedeno do místnosti A0716 (respektive A0816, A0916, B0716, B0816, B0916), kde bude umístěn vodoměr a následně napojen elektrický nástěnný zásobník pro přípravu TV objemu 80L. Na potrubí SPV před vstupem do zásobníku bude osazena pojistná sada, zpětná klapka a kulový uzávěr. Cirkulační potrubí nebude instalováno. Potrubí bude vedeno částečně pod stropem ve žlabu a částečně ve zdi. Stoupací potrubí V3 a V4 jsou nadimenzována na případné využití těchto pater pro potřeby bydlení shodné s patry 4-6.NP. Požární vodovod Požární vodovod začíná za vodoměrnou sestavou ve výměníkové stanici v 1.PP. V 1.PP je proveden podstropní rozvod převážně v souběhu s SPV. Na podstropní rozvod jsou napojeny tři stoupací potrubí PV1-PV3. Na těchto stoupacích potrubí je v každém patře (1.PP-9.NP) napojen hydrantový systém D25/30 s tvarově stálou hadicí (Q<1,1 l/s). Střed hydrantové skříně bude osazen ve výšce 1,3m podlahou. Na potrubí v 1.NP bude osazen topný kabel řízený termostatem (napojení viz. PD elektroinstalace). Požární suchovod V souběhu se stoupacím potrubí požárního vodovodu PV1 a PV2 bude zřízeno stoupací nezavodněné požárního suchovodu PS1 a PS2. Pro obě stoupací potrubí bude vně objektu na úrovni +5,140 umístěna tlaková spojka (s tlakovým víčkem) pro připojení požárního čerpadla. Uvnitř objektu bude umístěna zpětná klapka a vypouštění na nejnižších místech. V budově budou na všech podlažích (vždy pod hydrantovým systémem D25/30) umístěny výtokové ventily DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami opatřeny tlakovými víčky. Na nejvyšších místech potrubního rozvodu budou osazeny automatické odvzdušňovací zařízení. Požární suchovod bude proveden z pozinkovaného potrubí v dimenzi DN52. Požadavky na vnitřní vodovod Rozvody SPV, TV a C (kromě podstropních páteřních rozvodů v 1.PP a stoupacích potrubí V1-V4) jsou navrženy z plastových trub PN16 typ PPR. Podstropní páteřní rozvody v 1.PP a stoupací potrubí V1-V4 jsou navrženy z plastových trub PN20 typ PPR STABI. Potrubí musí být od výrobce řádně označeno. Uzávěry jsou navrženy plastové kulové kohouty a kulové kohouty s vypouštěním. Rozvody SPV, TV a C budou kompletně izolovány. Rozvody SPV budou izolovány proti rosení návlekovou izolací tl. 6 mm a rozvody TV a C budou izolovány proti tepelné ztrátě potrubí návlekovou izolací dle vyhlášky č.193/2007 Sb. Kompenzace plastového potrubí bude probíhat v kolmých lomech trasy a na rovných úsecích budou provedeny U-kompenzátory (viz. montážní předpis výrobce). Kompenzace nejsou v PD zakresleny z důvodu neznámé teploty při montáži potrubí, což je jeden z hlavních faktorů pro výpočet kompenzace (nutno dodržet montážní předpis výrobce potrubí). Zhotovitel stavby doloží ke všem materiálům, u kterých dojde ke styku s pitnou vodou certifikát pro možnost použití na rozvody tlakové pitné vody. 9. Zkoušení Zkoušení vnitřní kanalizace sestává: z technické prohlídky ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí Technická prohlídka vnitřní kanalizace se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. O výsledku technické prohlídky se provede záznam. Zkouška vodotěsnosti bude provedena u nově zřizované vnitřní kanalizace. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace bude provedena vodou přetlakem min. 3 kpa,nejvýše 50 kpa. Zkouška trvá jednu hodinu a je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. O výsledku zkoušky vodotěsnosti se provede záznam. ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 6/7

7 F.1.4.E.1. - Technická zpráva 7 Zkouška plynotěsnosti bude provedena vzduchem po dočasném utěsnění odpadního potrubí, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního tlaku 400 Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 min od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. O výsledku zkoušky plynotěsnosti se provede záznam. Výše uvedené zkoušky budou provedeny dle platné ČSN , potvrzeny stavebníkem a budou předloženy ke kolaudaci. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno podle ČSN : provádí se na potrubí před jeho zakrytím provádí se zkušebním tlakem (= větším tlakem než bude tlak provozní) provádí se podle návodu výrobce potrubí provedení se musí udělat zápis, který podepíše dodavatel i stavebník. Zápis se provádí i o neúspěšné zkoušce, po které následuje odstranění závad a opakování zkoušky. před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN s následným dokonalým propláchnutím. 10. Požadavky na profese Stavební část prostupy stropní a stěnovou konstrukcí drážky pro potrubí zednické vyspravení všech prostupů prostup základovou konstrukcí prostup střešní konstrukcí Elektro část napojení el. vyhřívaných střešních vtoků podtlakového systému odvodnění střechy napojení elektrických lokálních ohřívačů TV napojení pisoárů s automatickým splachovačem elektrický topný kabel pro kanalizační a vodovodní potrubí vedené pod stopem v 1.NP 11. Bezpečnost práce Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími předpisy (např. nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Záměna výrobků, materiálového a barevného řešení je přípustná, možná pouze se souhlasem investora, projektanta a dodavatele. Použité výrobky a materiály musí splnit technické parametry navržené v projektu a musí mít platné atesty v ČR. V Ostravě, 09/2012 Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec Ing. Petr Martínek ARPIK Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava Strana 7/7

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. Obsah: 1. Identifikační

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

D.1.4.1.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI

D.1.4.1.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI A K C E : NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE SO 01 OBJEKT ŠATEN M Í S T O : SK Sokol Olbramice, parc. č. 1267, 607, 608 INVESTOR : Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkoice PROJEKT :

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba : Výměna rozvodů zdravotní techniky (studené vody) v objektu č.p. 467 tř. V. Klementa, Mladá Boleslav Místo : tř. Václava Klementa č.p. 467, Mladá Boleslav Stavebník

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana VNITŘNÍ ROZVODY VODY Adresa: Krátká 460 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 08/2015 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 SEZNAM PŘÍLOH : -Technická zpráva ZTI pro všechny etapy + fotodokumentace -Výkaz výměr školní družina -Výkaz výměr

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy MŠ Kynická Krynická 490/2, Praha 8 Mateřská škola místo stavby:

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2014/080138/STAV/SU/Sk

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody Předložená dokumentace zdravotně technických instalací ve stupni pro provedení stavby, řeší rekonstrukci a přístavbu výrobny vína a biomoštu na p.č.465, 593 v k.ú. Rakvice. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: OPRAVA PLYNOVODU BYTOVÉHO DOMU Stavebník: Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Místo stavby: Vančurova 692, 693, 694,

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis stávajícího stavu 03. Návrh řešení a technické údaje 04. Ochrana

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 09.A

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více