Požárně bezpečnostní řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požárně bezpečnostní řešení"

Transkript

1 - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: tel Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva Integrované operační středisko KŘ STŘK Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav (objekt 3.10) poz. parc. č. 2919/31, 2919/32, k.ú. Zbraslav Projekt pro stavební povolení Prosinec 2012 Vypracoval: ing.p.havlíček

2 - 2 - A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název stavby: Podtitul: Stupeň dokumentace: Investor: Kraj, okres, místo: Projektant: Zpracovatel: Integrované operační středisko KŘ STŘK Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav (objekt 3.10) poz. parc. č. 2919/31, 2919/32, k.ú. Zbraslav Požární ochrana Projekt pro stavební povolení Ministerstvo vnitra ČR Nad Štolou 936/3, Praha - Holešovice, Hl. m. Praha, HL. m. Praha, Praha 5 - Zbraslav Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav poz. parc. č. 2919/31, 2919/32, k.ú. Zbraslav (objekt bývalá centrální kuchyně a sklady část 1.PP a část 1.NP) ing. arch. Ivan Kunovský Nad Šarkou 28, Praha 6 IČ: a kol. Ing. Petr Havlíček - aut.ing. v oboru PBS Na Bílkách 858, Libušín IČ: Tel B. ODBORNÁ ČÁST Obsah: 1. Úvod 2. Situování objektu 3. Stavební konstrukce 4. Požární úseky 5. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti 6. Únikové cesty 7. Odstupové vzdálenosti 8. Technické vybavení 9. Požární zabezpečení

3 Úvod Předložený projekt řeší stavební úpravy části objektu (část 1.PP a část 1.NP) č. 3.10, v areálu Krajského ředitelství Policie ČR v Praze 5 - Zbraslav, ulice Na Baních čp Objekt č (parc.č. 2919/31) byl využíván jako centrální kuchyně se zázemím - sklady, přípravny, šatny apod., v současnosti je bez využití resp. je částečně využíván jako sklady a dílny. Řešené prostory (část 1.PP a část 1.NP) budou upraveny pro potřeby zřízení "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" se zázemím (převážně kancelářský provoz), tj. s tímto využitím: Suterén (1.PP) - chodba - 3x technologická místnost (RECK) - technické zázemí - strojovna VZT (odtahové zařízení), rozvodna, - SHZ + náhradní zdroj Přízemí (1.NP) - vstupní chodba - operační středisko - kanceláře, zasedací místnost - příruční sklady - sociální zařízení - šatny se zázemím Jednotlivá podlaží řešené části objektu jsou propojena těmito vertikálními komunikacemi: - 1x schodiště vnitřní - stávající (1.PP - 2.NP) - pro potřeby "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nevyužívané - 1x osobonákladní výtah - stávající (1.PP - 2.NP) - pro potřeby "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nevyužívaný - 1x schodiště vnější (vyrovnávací) - stávající (terén - 1.NP) Podkladem pro vypracování této technické zprávy požární ochrany byly: - rozpracovaný projekt pro stavební povolení a zadání stavby (část stavební + profese) - doplňující údaje projektanta - prohlídka na místě (umístění objektu ve vazbě na hranice pozemku a sousední objekty) - vyhl. 268/2009 Sb. - vyhl. 246/2001 Sb. - příslušné vyhlášky a normy (zejména ČSN , , a související - vyhl.č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb ) resp. vyhl. 268/2011Sb. - průběžné konzultace se zástupcem investora Ve smyslu ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I (stávající sousední neřešené prostory). Ve smyslu ČSN čl. 3.3.b.4. se jedná o změnu stavby skupiny II. (řešené prostory "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK") - viz Posouzení. Jako výchozí stav pro posouzení je uvažováno původní využití - centrální kuchyně se zázemím.

4 - 4 - Posouzení dle ČSN čl a) Zvýšení požárního rizika Původní využití: prostory kuchyně a zázemí 1.NP pn. an. c = 30,0. 0,95. 1,0 = 28,5 kg/m 2 (položka ČSN tab. A.1) 1.PP pn. an. c = 60,0. 1,1. 1,0 = 66,0 kg/m 2 (položka ČSN tab. A.1) Nové využití: integrované operační středisko KŘ STŘK 1.NP pn. an. c = 40,0. 1,0. 1,0 = 40,0 kg/m 2 (položka ČSN tab. A.1) 1.PP pn. an. c = 45,0. 1,1. 1,0 = 49,5 kg/m 2 (položka a ČSN tab. A.1) pn. an. c = 25,0. 0,8. 1,0 = 20,0 kg/m 2 (položka 15.2 ČSN tab. A.1) pn. an. c = 15,0. 0,9. 1,0 = 13,5 kg/m 2 (položka 15.1 ČSN tab. A.1) Stavebními úpravami a změnou užívání - zřízením "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" se zázemím nedojde ke zvýšení požárního zatížení o více než 15,0 kg/m 2. b) Zvýšení počtu osob Stavebními úpravami a změnou užívání - zřízením "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nedojde ke zvýšení počtu osob resp. nedojde ke zvýšení počtu osob (o více než 12 osob na jeden započitatelný únikový pruh). c) Zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu Stavebními úpravami a změnou užívání - zřízením "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" se zázemím nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu. d) Změna věcně příslušné normy Stavebními úpravami a změnou užívání - zřízením "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" se zázemím nedojde ke změně věcně příslušné projektové normy, prostory jsou posuzovány dle ČSN Závěr: V řešeném prostoru nedochází ke změně užívání ve smyslu ČSN čl. 3.2., vzhledem k druhu nového využití jsou po dohodě s investorem a projektantem řešené prostory posuzovány jako změna stavby skupiny II - ČSN čl Toto PBŘ bude sloužit pro vydání stavebního povolení. 2. Situování objektu Řešený objekt č parc.č. 2919/31 (objekt bývalé centrální kuchyně se zázemím) se nachází v Praze 5 - Zbraslavi, ulice Na Baních, jako součást stávající zástavby objektů souvisejících s provozem Krajského ředitelství Policie ČR. Jedná se o dvoupodlažní, plně podsklepený objekt s plochou střechou. Objekt čp je samostatně stojící (resp. je propojovacím krčkem 3.40 propojen s objektem 3.30, je situován v hlavní vrátnice areálu.

5 - 5 - Projektem je navržena změna užívání části 1.PP a části 1.NP (původní centrální kuchyně se zázemím - sklady, přípravny, šatny apod.), nově Integrované operační středisko KŘ STŘK" se zázemím (převážně kancelářský provoz). Ostatní prostory zázemí původního objektu zůstávají nadále bez využití a stavebních úprav, k jejich úpravám případně dojde v další etapě. 3. Stavební konstrukce Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" se zázemím a navazující prostory Svislé nosné konstrukce - žel.bet. monolitické sloupy a stěny (stávající) - zděné z cihel plných a tvárnic (stávající i nové dozdívky) - zděné z plynosilikátových tvárnic (nové) Obvodové konstrukce - zděné z cihel plných a tvárnic (stávající) - zděné z plynosilikátových tvárnic (nové - dozdívky) Vodorovné nosné kce - žel.bet. věnce a překlady (stávající) - stropy z žel.bet. monolitické desky (stávající) - překlady z I nosníků obetonované (stávající i nové) - plynosilikátové překlady (nové) Podlahy - betonové, nášlapné vrstvy dle účelu místnosti (stávající i nové) Střecha - jednoplášťová plochá, krytina živičná (stávající) Výplně otvorů - vnitřní dveře kovové a dřevěné (stávající i nové) - okna a vnější dveře dřevěné a plastové (stávající i nové) Příčky - zděné z cihel plných a příčkovek (stávající i nové) - zděné z cihel plynosilikátových příčkovek (nové) - sádrokartonové (nové) Podhledy - SDK a minerální (nové - bez požárně dělící funkce) Schodiště - železobetonové (stávající) Komíny Výtah - v řešených prostorech nejsou navrženy - osobonákladní, výtahová šachta zděná (stávající, nevyužívaný) Konstrukce zabezpečující stabilitu objektu jsou v souladu s ČSN z nehořlavých hmot nehořlavý konstrukční systém kce druhu DP 1. Výška objektu h = 3,6 (dvoupodlažní část) - beze změny (stávající suterén je nadále považován za nadzemní podlaží) 4. Požární úseky Řešená část objektu (1.PP a 1.NP) bude rozdělena na tyto požární úseky: PP technologické místnosti - RECK II.SPB PP rozvodna NN II. PP strojovna VZT III. PP chodba I. PP rozvaděč EPS II. NP operační středisko se zázemím II.

6 - 6 - Navržené požární úseky splňují svojí velikostí i charakterem požadavky ČSN , ČSN a vyhl.č.23/2008sb. resp. vyhl. 268/2011Sb. Max. velikost PÚ Max. velikost PÚ pro a= 1,0 a konstrukční systém DP1 je 40,0/62,5 tj. 2500,0m2 - vyhovuje (plocha největšího požárního úseku je 765 m2). Max. podlažnost PÚ z1 = s = = 4,5 5,0 vyhovuje (operační středisko) pv 40,0 5. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti PP technologické místnosti - RECK pn = 45,0 kg/m 2 an = 1,1 ps = 3 kg/m 2 as = 0,9 p = 48,0 kg/m 2 a = 1,1 b = 1,1 c = 1,0 výpočtové požární zatížení: pv = p. a. b. c = 48,0. 1,1. 1,1. 1,0 = 58,08 kg/m 2 Požární úsek je zařazen do II. SPB. PP rozvodna NN PP rozvaděč EPS p = pn = 25,0 kg/m 2 a = 0,8 b = 1,5 c = 1,0 výpočtové požární zatížení: pv = p. a. b. c = 25,0. 0,8. 1,5. 1,0 = 30,0 kg/m 2 Požární úsek je zařazen do II. SPB. PP strojovna VZT Dle ČSN , příloha G, tabulka G.1, pol. 5.a, je požární úsek zařazen do III.SPB. PP chodba Požární úsek bez požárního rizika posuzovaný v I. SPB. NP operační středisko se zázemím Dle ČSN příloha B, tab. B1 pol. 1 je velikost výpočtového požárního zatížení pv = 42,0 kg/m 2. Požární úsek je zařazen do II.SPB.

7 - 7 - PÚ - skříňové rozvaděče PP rozvaděč EPS Dle ČSN čl. č b je požární úsek zařazen do II. SPB Požadavky na ČSN pro rozvaděč: II.SPB a) požární stěny EI 30 DP1 b) požární uzávěry EI 15 Sm DP1 ad a) požární stěny - stěny skříňového rozvaděče budou s požární odolností deklarovanou výrobcem popř. bude skříňový rozvaděč obezděn např. plynosilikátovými příčkovkami tl. 50mm. ad b) požární uzávěry - dveře do skříňového rozvaděče budou s požární odolností min. EI 15 Sm DP1 Stávající prostory objektu - sklady, dílny a pod. (prostory s neřešeným členěním na požární úseky) Stavebními úpravami řešených prostorů nedochází ke změně v zařazení stávajících prostorů do SPB. Sousední prostory jsou rovněž posuzovány v II. SPB. Požadavky ČSN tab.12 s přihlédnutím k ČSN Posuzovány jsou stavební konstrukce ve vazbě na řešené prostory: I.SPB II. SPB 1.P.P. 1.N.P. 1.N.P. 1.P.P. a) pož.stěny nosné REI 30DP DP1 b) pož. stěny nenosné EI 30DP DP1 c) pož. stropy REI 30DP DP1 d) obvodové stěny REW 30DP DP1 e) nosné kce uvnitř PÚ R 30DP DP1 f) nosné kce střechy REI g) schodiště R DP3 15DP3 h) požární uzávěry EW(EI) 15DP1 15DP3 15DP3 30DP1 i) nosné kce vně PÚ R III.SPB 1.N.P. 1.P.P. a) pož.stěny nosné REI 45 60DP1 b) pož. stěny nenosné EI 45 60DP1 c) pož. stropy REI 45 60DP1 d) obvodové stěny REW 45 60DP1 e) nosné kce uvnitř PÚ R 45 60DP1 f) nosné kce střechy REI 30 - g) schodiště R 15DP3 15DP3 h) požární uzávěry EW(EI) 30DP3 30DP1 i) nosné kce vně PÚ R ad a) požární stěny nosné - nejsou navrženy ad b) požární stěny nenosné - zděné stěny z plných cihel a příčkovek tl. min.100 mm - vyhovuje (REI 90DP1) ad c) požární stropy - žel.bet monolitický strop tl. 200mm vyhovuje (REI 240DP1) ad d) obvodové stěny - zděné stěny z cihel plných tl. min. 450mm - vyhovuje (REW 240DP1) - zděné stěny z plynosilikátových tvárnic tl. min. 450mm - vyhovuje (REW 240DP1) ad e) nosná kce uvnitř PÚ - zděné stěny z cihel plných tl. min. 300mm vyhovuje (REI 240 DP1)

8 - 8 - ad f) nosná kce střechy ad g) schodiště ad h) požární uzávěry ad i) nosné kce vně PÚ - zděné stěny z plynosilikátových tvárnic tl. min 300mm vyhovuje (REI 240 DP1) - nové - plynosilikátové překlady - vyhovuje (R 90 DP1) - žel.bet. stropy tl. 200mm vyhovuje (REI 240DP1) - žel.bet. sloupy vel. 400/400mm vyhovuje (REI 120DP1) - I nosníky (překlady) obetonované (výztužná síť s maximální vzdáleností prutů 250mm a Ø 4mm v obou směrech na obvodu průřezu, krytí min. 30mm max. 50mm) vyhovuje (R 90DP1 tab publikace PAVUS) - žel.bet. překlady vyhovuje (průměrná vzdálenost výztuže 40mm, min. rozměr b=200mm) vyhovuje (R 90DP1 tab. 2.4 publikace PAVUS) - žel.bet. monolitické věnce - vyhovuje (průměrná vzdálenost výztuže 20mm, min. rozměr b=120mm) vyhovuje (R 30DP1 tab. 2.4 publikace PAVUS) - není navržena - viz. nosné kce uvnitř PÚ - žel.bet. monolitické schodiště vyhovuje (R 30DP1) - na určených místech budou osazeny požární uzávěry: 1.PP EW 30DP1-C - dveře do technologických místností - 3ks - dveře do rozvodny - 1 ks - dveře do strojovny VZT - 1 ks - dveře do sousedních prostorů 1.PP - 1 ks 1.NP EW 15DP3-C - dveře do sousedních prostorů 1.NP - 1 ks + viz. výkresová část PBS a Opatření - nejsou navrženy Pozn.: Všechny otvory v požárních stěnách (požární uzávěry) jsou uzavíratelné. V souladu s ČSN čl musí být požární uzávěry v případě požáru uzavřeny, způsob uzavírání musí odpovídat provozním podmínkám. V daném případě je navrženo osazení samozavíračů do všech místností. Požární uzávěry, které jsou v běžné provozu uzavřeny a nejsou opatřeny samozavíračem musí být opatřeny tabulkou o nutnosti uzavřít dveře v případě požáru. Mezi jednotlivými požárními úseky nemusí být zřízeny resp. zachovány vodorovné a svislé požární pásy. Upřesnění vedení instalací (ZT,UT ) v požárně dělících konstrukcích: - ve zděných stěnách musí zůstat konstrukce v min. tloušťce odpovídající požadované požární odolnosti (zeslabení v místě trubního vedení) - v SDK stěnách budou požárně utěsněny průchody potrubí SDK deskou na obou stranách stěny (např. manžeta), při vedení trubky příčkou musí být zachováno oboustranné obalení trubky minerální vlnou cca 30mm na každé straně Pozn. Z hlediska reakce na oheň nejsou na řešený objekt kladeny žádné zvláštní požadavky. Třídy reakce na oheň použitých materiálů: - beton.. A1

9 železobeton....a1 - ocelové nosníky...a1 - zdivo z tvárnic a tvarovek.a1 - minerální vlna...a1 - zdivo z cihel a tvárnic... A1 - polystyren (tepelná izolace).....e 6. Únikové cesty Provoz "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" a zázemí Dle ČSN budou řešené prostory obsazeny těmito osobami: technologické místnosti ,3 = celkem 4 osob rozvodna, strojovna...bez stálého obsazení osobami operační středisko ,3 = celkem 26 osob šatny ,3 = celkem 52 osob kanceláře /5 = celkem 30 osob Celkem osob Z řešených prostorů "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" a zázemí vedou tyto únikové cesty: Suterén - 1.PP - manipulačním prostorem, chodbou přes sousední prostory (2x) ke schodištím a do venkovního prostoru Přízemí - 1.NP - chodbou přes společné zádveří do venkovního prostoru (hlavní vstup) - chodbou přes kancelář do venkovního prostoru Šířky NÚC - (dveře v 1.NP) E 108 u = s = ,0 = 0,9 1,0 únikového pruhu tj. 0,55m vyhovuje K 120 (i při započtení 1 únikové cesty) Délky NÚC Max. délka NÚC pro a = 1,0 je 25,0m pro jednu NÚC, resp. 40,0m pro více NÚC, tyto délky nejsou v žádném místě provozu "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" překročeny (1.NP). Max. délka NÚC pro a = 1,0 je 20,0m pro jednu NÚC, resp. 35,0m pro více NÚC, tyto délky nejsou v žádném místě provozu "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" překročeny (1.PP). Pozn.: Rovněž stávající únikové cesty z neřešených navazujících prostorů jsou nadále považovány za vyhovující (nejsou stavebními úpravami a změnou užívání dotčeny). Únikové cesty budou vybaveny elektrickým a nouzovým osvětlením, v souvislosti s nouzovým osvětlením budou světla vybavena piktogramem s vyznačením směru úniku.

10 Nouzové osvětlení musí být v provozu min: NÚC 15 min Dveře na únikových cestách budou otevírány ve směru úniku (s výjimkou dveří z místnosti popř. ucelené skupiny místností a dveří do venkovního prostoru). 7. Odstupové vzdálenosti Stavebními úpravami a změnou užívání stávajícího objektu na provoz "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nedochází ke zvýšení šířky a výšky požárně otevřených ploch o více než 10%, ani nedochází ke zvýšení součinu p. c o více než 30 kg/m 2 (ČSN čl , 5.9.2), odstupové vzdálenosti jsou nadále považovány za vyhovující. Prostory technologických místností a technického zázemí v 1.PP nemají žádné požárně otevřené plochy. 8. Technické vybavení Elektro - 400/230V, běžné světelné a zásuvkové rozvody v řešeném provozu "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK"a zázemí (kompletně nové). nová rozvodna pro řešené prostory v 1.PP (samostatný požární úsek), podružné rozvaděče pro jednotlivé provozní jednotky a technologické celky. Rozvaděč EPS v rozvodně NN bude tvořit samostatný požární úsek. Rozvody elektro musí odpovídat podmínkám ČSN a vyhl.č.23/2008 Sb. Příloha 2 (nouzové osvětlení, EPS). U hlavního vstupu (též příjezd vozidel HZS) je v souladu s ČSN článek 4.5 zřízeno centrální vypínání CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny na snadno přístupném místě. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP (TOTAL STOP) musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. Elektro rozvody musí odpovídat stanovenému druhu prostředí. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro. Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (nouzové osvětlení, EPS, SHZ a pod.) musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby, v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do požární ústředny nebo jiného místa se stálou službou. Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit např. samostatným generátorem, akumulačními bateriemi, UPS apod. (viz ČSN ). V daném případě je jako náhradní zdroj navrženo využití vnějšího dieselagregátu 400 kva, dále osazení vlastních náhradních zdrojů jednotlivých zařízení (RECK, nouzové osvětlení) a samostatného náhradního zdroje pro systém SHZ.

11 Náhradní zdroje (stejně jako ostatní zařízení zajištující požární bezpečnost objektu) jsou umístěny vždy přímo v požárním úseku, pro který slouží, nejsou proto požárně oddělovány. Výjimečně se může dodávka el. energie zajistit i připojením na distribuční síť smyčkou, nebo připojením na mřížovou síť, v těchto případech nesmí porucha na jedné větvi vyřadit dodávku el. energie (požárně oddělené rozvodné skříně, oddělené vedení apod.). Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních el. zařízení (vedení prostorem bez požárního rizika, vedení v omítce s krytím alespoň 10 mm, vedení v samostatných drážkách, popř. šachtách, vedení vodičů či kabelů se sníženou hořlavostí kategorie B podle ČSN IEC apod.). Větrání - přirozené okny doplněné VZT zařízením. Strojovna VZT v 1.PP bude tvořit samostatný požární úsek. VZT potrubí nesmí propojovat jednotlivé požární úseky ( při průchodu požárně dělící konstrukcí nutno řešit např. požární klapkou popř. požárním oddělením VZT potrubí při průchodu sousedními požárními úseky). Požární klapky mohou být v provedení mechanické. VZT potrubí v "anglickém dvorku" bude požárně odděleno. Zásady pro rozvody VZT: 1) všechny rozvody VZT v řešených prostorech budou provedeny jako nechráněné 2) všechny rozvody VZT budou v nehořlavém provedení 3) požární klapky budou osazeny v místech požárně dělících konstrukcí na VZT rozvodech nad 0,04m2 4) vyústky na VZT potrubí musí být při průchodu požárně dělící konstrukcí vzdáleny min. do vzdálenosti L rovné druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500mm (ČSN čl ) 5) v případě více prostupů VZT požárně dělící konstrukcí, musí být zachována vzdálenost min. 0,5m mezi jednotlivými prostupy a plocha všech prostupů musí být max. 1/100 plochy požárně dělící konstrukce. Podmínky pro vyústění VZT potrubí dle ČSN čl.4.3: Výfuk - 1,5m od východů z únikových cest - 1,5m od otvorů přirozeného větrání CHÚC - 1,5m od nasávacích otvorů VZT - 3,0m od nasávacích otvorů pro větrání CHÚC Sání - 1,5m a svisle min. 3,0m od požárně otevřených ploch obvodových stěn - 1,0m nad rovinu střešního pláště, pokud je střešní plášť schopen šířit požár - otvory pro sání nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou Všechny výše uvedené podmínky pro vyústění VZT jsou splněny. Vytápění - ústřední teplovodní. Zdrojem tepla areálová kotelna (mimo řešené prostory). Plyn - není navržen

12 Prostupy všech instalačních rozvodů Prostupy instalací musí být utěsněny na EI dle prostupované konstrukce dle ČSN čl a ČSN čl Prostupy současné vyhovují ČSN čl Dle ČSN čl , čl ČSN , čl ČSN kabely El, potrubí VZT, vody, kanalizace při průchodu požární stěnou (stropem), budou požárně utěsněny hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C s požární odolností jakou musí splňovat odolnost požárně dělící konstrukce max. EI 60, tzn. dobetonovány, dozděny a utěsněny tmelem až k povrchu potrubí, kabelu. Potrubí z nehořlavých hmot a potrubí (tř. reakce na oheň B až F) o průřezu menším než mm 2 trvale naplněná vodou. Potrubí kanalizace (tř. reakce na oheň B až F) o průřezu menším než mm 2 jsou bez dalších opatření. V místě prostupu hořlavého potrubí (kanalizace průřez přes mm 2, voda průřez přes mm 2, vzduch přes mm 2 ) požárně dělící konstrukcí stropu, stěny bude prostup hodnocen EI dle čl ČSN EN , např. instalována zpěňující manžeta. Kabelové a el. rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem a mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší ne 1kg/m b, budou hodnoceny EI dle ČSN a ČSN EN Požární zabezpečení Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah nejsou zhoršeny viz. ČSN čl. 4.i. Komunikace - příjezd požární techniky zabezpečen stávajícími uličními komunikacemi (ulice Na Baních) až bezprostředně k areálu a po vnitroareálové komunikaci (zpevněné ploše) až k řešenému objektu č "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK"a zázemí (beze změny). Přístupová komunikace vyhovuje ČSN čl Nástupní plochy nemusí být zřizovány (ČSN čl ). Vnější zásahové cesty nemusí být zřizovány (ČSN čl ) Vnitřní zásahové cesty pro nadzemní podlaží nemusí být zřizovány - vyhovuje ČSN čl Požární voda Vnitřní odběrné místo - dle ČSN čl. 4.4.b.1.nemusí být vnitřní odběrní místo (vnitřní hydrantový systém) zřizován (1.PP). - objekt "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK"a zázemí bude vybaven vnitřním požárním vodovodem. Hydrant bude osazen v prostoru vstupní chodby, tj. 1ks v 1.NP. Hydrant musí odpovídat ČSN Zásobování požární vodou, tj. tvarově stálá hadice a účinná obsluha jednou osobou. Přívodní potrubí k hydrantům musí být v nehořlavém provedení popř. chráněno konstrukcí s požární odolností min. 30 minut. Přetlak na vnitřním hydrantu v nejvyšším podlaží musí být min. 0,2MPa (ČSN čl. 6.8.)

13 V objektu bude osazen vnitřní požární hydranty o jmenovité světlosti hadice Js19mm (délka hadice 30m, Q=0,8l/s, p=min-0,2mpa) s účinným ovládáním jednou osobou a tvarově stálou hadicí (dle ČSN Zásobování požární vodou). Hydrant bude trvale zavodněn. Hydrantový systém bude osazen 1,1 1,3m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení), musí k němu být zajištěn snadný přístup. Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/1997Sb. a navazujících pozdějších předpisů, montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/2001Sb. Umístění hydrantu viz výkresová část PBŘ. Vnější odběrní místa - dle ČSN tab. 2 pol. 2 je pro nevýrobní objekty (120 < S 1000) požadována dimenze vnějšího vodovodního potrubí DN 100 popř. obsah požární nádrže min. 22,0m3. V daném případě bude potřeba požární vody bude zajištěna stávajícími vnějšími hydranty v areálu ve vzdálenosti max. 150m od řešeného objektu č "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK"a zázemí. Umístění stávajícího vnějšího odběrního místa vyhovuje ČSN tab. 1 pol. 2 tj. max. 150m od řešeného objektu (skutečnost 2 ks hydrantů ve vzdálenosti cca 7,0 a 14,0m - beze změny). Stávající vnější odběrní místo nesmí ležet v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů. Elektrická požární signalizace - dle ČSN a ČSN čl nemusí být EPS zřizována. Na základě požadavku investora budou řešené prostory vybaveny elektrickou požární signalizací. Ústředna EPS není umístěna v řešených prostorech, využita je stávající. V PD je řešeno svedení signálu podružným tablem na řídící pult. Pro systém EPS musí být zpracována samostatná projektová dokumentace, která bude provedena dle 5 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a bude předložena příslušnému HZS. Navrhované vazby na systém EPS: - samočinné hlásiče ve všech požárních úsecích (kromě požárních úseků resp. prostorů bez požárního rizika) - tlačítkové hlásiče na únikových cestách (chodby, schodiště), u vstupů do jednotlivých prostorů - vypnutí běžné VZT (rozvaděč MaR a silnoproudé napájení) - v případě kartového vstupního systému odblokování blokovaných vstupů - vyhlášení poplachu sirénami popř. domácím rozhlasem - odblokování "v běžném provozu trvale" otevřených dveří s požární odolností (mezi požárními úseky). Samočinné hasící zařízení Podmínky ČSN čl : - půdorysná plocha > 4000 m2 nesplněno - součin požárního zatížení pn a součinitele an > 60 kg/m 2 nesplněno

14 požární úsek umístěn v podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží nesplněno Závěr: objekt "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nemusí být vybaven SHZ Na základě požadavku investora budou řešené prostory vybaveny SPHZ (stabilní plynové hasicí zařízení): Popis technického řešení Systém SHZ je složen z lahví pro 2 až 60kg hasicí látky v nichž je odpovídající zásoba hasiva, spouštěcích prvků, monitorovacích členů a ústředny SHZ, detektorů a signalizačních prvků. Chráněná místnost tvoří jeden samostatný chráněný úsek tzn., že v případě aktivace SHZ je vyprázdněn celý systém. Chráněný úsek má samostatnou ústřednu SHZ - ústředny pro jednotlivé chráněné úseky jsou umístěny v chodbě u vstupu. Po detekování požáru v hasebním úseku ústředna aktivuje optické a akustické výstražné zařízení a po době určené na bezpečné opuštění hašené místnosti aktivuje elektromagnetický ventil. Po aktivaci uniká plyn z láhví pružnou hadicí do rozvodného potrubí, které na druhém konci opouští tryskami. Celý proces od aktivace systému po jeho úplné vyprázdnění, nesmí trvat déle než 10s, což bude v další fázi projektu doloženo hydraulickým výpočtem. Detekce požáru Elektrická část systému SHZ zajišťuje pomocí optických kouřových hlásičů detekci emisí vznikajícího požáru. Detektory jsou v chráněném úseku (chráněné místnosti) rozmístěny a rozděleny do dvou skupin tak, aby bylo zajištěno vyloučení falešného poplachu. V případě detekce vznikajícího požáru jen jedním detektorem je systémem SHZ vyhlášen tzv. "Před poplach". Pokud je aktivován požárem i druhý detektor (ve druhé skupině) je systém SHZ uveden do stavu "Poplach. Ústředna Použitá ústředna - je požární ústředna s vestavěnými řídícími obvody pro použití s hasícími systémy. Funkčnost systému při výpadku napájení zajišťují dvě baterie 12V/12Ah. Ústředna je doplněna krabicí rozhraní mezi SHZ a EPS, pro možnost připojení základních stavů SHZ do objektové ústředny EPS. Tlaková lahev Tlaková lahev je ocelová nádoba. Je naplněna kapalným hasivem HFC 227 EA (FM 200) a dotlakována dusíkem na tlak 42 bar bar. V projektu jsou použity lahve s objemem 2 až 60 l. Hasivo Novec-1230 HFC 227 EA (FM 200) je bezbarvá kapalina bez zápachu, obsahuje uhlík, fluor a kyslík a skladuje se v kapalném skupenství. Vzhledem k vznikajícím hasicím vlastnostem a krátké době zaplavení je oheň uhašen během velmi krátké doby. Při pokojové teplotě je tekutý. HFC 227 EA (FM 200) je nekorozívní, elektricky nevodivé hasivo, nezpůsobuje škody a nezanechává zbytky na citlivém zařízení. Množství hasiva Vychází z rozměrů chráněného prostoru. Veškeré hasivo NOVEC-1230 bude dodáno do ohrožených prostor nejpozději do 10 sec. Rezerva zásoby hasiva je 10%, avšak nejméně 2,0 kg na jednu tlakovou láhev. Samočinné odvětrávací zařízení Podmínky ČSN čl : - požární úsek umístěn v podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží (do 45m) a kde je více než 150 osob - nesplněno

15 požární úsek umístěn v druhém a dalším podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží (nad 45m) a kde je více než 100 osob - nesplněno Závěr: : objekt "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" nemusí být vybaven SOZ Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky Objekt bude vybaven požárně bezpečnostním značením podle ČSN ISO 3964 a ČSN : Označit směry úniku tam, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství. Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. Označit hlavní uzávěr vody a elektrické energie. Označí se rozvodna el. energie. Označí se umístění PHP, vnitřních a vnějšího odběrního místa. - HP budou osazeny na fotoluminiscenční desce, a tím zvýrazněny v případě zakouření prostoru nebo označeny fotoluminiscenční cedulkou - Hydranty budou označeny písmenem H na jeho skříni - Na trase k uzávěru vody budou na všech dveřích cedulky Hlavní uzávěr vody - Na rozvaděči bude Hlavní vypínač elektrické energie V jednotlivých podlažích musí být provedeno značení únikových cest tak, aby z každého místa byly jednoznačně označeny směry úniku k východu v chodbě, a k východu ven. Pro označení směrů úniku se použijí tabulky s šipkou NE 10, 12 a na dveřích NE 25 s doplňkovou tabulkou Exit. Tyto budou podsvícené osvětlením s vlastními záložními zdroji. Svítidla budou konstruována pro použití samolepících piktogramů. V místech s přirozeným osvětlením mohou být i fotoluminiscenční s dlouhým dosvitem EverGlow Hl E 300 s dobou dosvitu 18 hod. Přenosné hasící přístroje - primární zásah (provoz "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK") bude zajištěn těmito PHP: nr = 0,15. (S. a. c3)1/2 = 0,15 (765. 1,0. 1,0) ½ = 4,1 4 ks PHP (1.NP) Počet hasících jednotek hasících přístrojů n HJ = 6. n r = 6. 4 = 24 hasicích jednotek S6 hasicí schopnost 3 hasicí jednotky (55 B) Pg 6 hasicí schopnost 6 hasicích jednotek (21 A, 113 B) W10 Hi hasicí schopnost 4 hasicí jednotky (13A) 1.PP 3x práškový Pg 6 (hasicí schopnost 21 A, 6 hasicích jednotek) - v technologických místnostech 1x práškový Pg 6 (hasicí schopnost 21 A, 6 hasicích jednotek) - v rozvodně 1x práškový Pg 6 (hasicí schopnost 21 A, 6 hasicích jednotek) - ve strojovně VZT 1.NP 4x práškový Pg 6 (hasicí schopnost 21 A, 6 hasicích jednotek) - v chodbách Tyto PHP musí být umístěny na viditelném, lehce přístupném místě. Opatření a) vybavit objekt (provoz "Integrovaného operačního střediska KŘ STŘK" a zázemí) PHP (5+4 ks), PHP v neměněných prostorech zůstávají zachovány

16 b) ověřit umístění, funkčnost, umístění vnějšího odběrního místa c) předložit u kolaudace revizní zprávu elektro a rozvodů plynu d) provést označení hlavních uzávěrů (elektro, voda) ověřit stávající označení e) předložit u kolaudace doklad o shodě na jednotlivé materiály a prvky použité při stavbě f) provést objekt v navrženém materiálovém provedení, materiálové změny v nosných a požárních konstrukcích musí být konzultovány se zpracovatelem PBŘ g) osadit v řešené části objektu tyto požární uzávěry: 1.PP - EW 30DP1-C - dveře do technologických místností - 3ks - dveře do rozvodny - 1 ks - dveře do strojovny VZT - 1 ks - dveře do sousedních prostorů 1.PP - 1 ks 1.NP - EW 15DP3-C - dveře do sousedních prostorů 1.NP - 1 ks h) řešit elektrorozvody sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (nouzové osvětlení, EPS, SHZ) dle bodu 8) Elektro i) únikové cesty musí mít elektrické a nouzové osvětlení po dobu min. 15 minut (NÚC) j) objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864 viz. Vyhl. č.246/2001 Sb. 41, odst.2, písm.o Současně s běžnými světelnými rozvody budou únikové cesty a východy vybaveny nouzovým (po dobu min 15 minut) a bezpečnostním osvětlením. Pro nouzové osvětlení budou využita svítidla s vlastním zdrojem a piktogramem s vyznačením směru úniku k) příčky s požární odolností budou provedeny v plném profilu podlaží l) dveře na únikových cestách musí být otevíratelné ve směru úniku (s výjimkou dveří do venkovního prostoru a dveří z místnosti resp. ucelené skupiny místností) m) řešit vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení ( 4, odst.3d, vyhl.č.246/2001 Sb.) tj. EPS, SHZ, odborně způsobilou osobou dle 10, vyhl.246/2001 Sb. n) provést v objektu (1.NP) vnitřní hydrantový systém dle bodu 9. Požární voda o) řešit rozvaděč EPS v rozvodně NN jako samostatný PÚ Pozn.: Podmínky obsažené v PBŘ nutno zapracovat do příslušných částí projektu. Koncepce PBŘ (zejména rozdělení na požární úseky a únikové cesty) byla v průběhu zpracování konzultována s Mgr. Bc. Janem Šplíchalem, závěry z jednání jsou zapracovány do PBŘ. Přílohy: 1. Situace 2. Půdorys 1.P.P. 3. Půdorys 1.N.P. Kladno XII Vypracoval: ing. Petr Havlíček aut.ing. v oboru PS a PBS

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek VII. ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika

Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika vec!our i Investor: Město Rokytnice v Orlických horách Hasičská zbrojnice Rokytnice v Orlických horách Česká Republika Dokumentace pro stavební povolení B.PBS - Požární bezpečnost stavby Květen 203 SEZ

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV Elektroinstalace slaboproud 1. Úvod, použité podklady Tento projekt řeší výstavbu elektrické požární signalizace v objektu MŠ Rumunská - Čelákovice. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Technická zpráva Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Investor: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk Pernštýnské náměstí 77 530 94 Pardubice

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více