1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o."

Transkript

1 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně řídit oblasti provozních, finančních a investičních činností významně ovlivňujících výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Využití tohoto měřítka nutí podnik hledat zdroje tvorby hodnoty tzv. generátory hodnoty. Vzhledem k dostupnosti údajů v podniku PLAST bude použitý ekonomický model výpočtu ukazatele EVA. Ekonomický model používá pro výpočet ekonomické přidané hodnoty vztah: EVA = NOPAT - WACC x C. Uvedený způsob výpočtu byl podrobně popsán ve 3. kapitole (vztah 3.5). V následující části případové studie se pokusíme úpravami účetních údajů získat položky C (NOA), NOPAT a WACC Vymezení C (NOA) Velikost investovaného kapitálu lze stanovit buď z pasiv rozvahy tzv. finanční přístup (Capital - C), či z jejich aktiv tzv. majetkový přístup (Net Operating Assets NOA). Pro naše účely je vhodnější vycházet z aktiv rozvahy (Příloha A). Úprava aktiv pro výpočet NOA vychází z následujících kroků: 1. Aktivace položek, které nejsou v aktivech vykazovány. 2. Vyčlenění neoperativních aktiv. 3. Snížení aktiv o neúročený cizí kapitál. ad 1. Aktivace položek V této části nastíníme postup při aktivaci položek, které podnik využívá ke své hlavní výdělečné činnosti, ale v rozvaze nejsou zachyceny. Leasing Podnik PLAST pořizuje formou leasingu výhradně dopravní prostředky (DHM). V případové studii je pro aktivaci leasingu využita aktivace v současné hodnotě leasingových splátek. Tento model je rovněž z důvodu jednoduchosti snadno využitelný v praxi. Postupujeme tak, že výši leasingových splátek převedeme na současnou hodnotu s využitím diskontní míry, která je stanovena pomocí alternativního způsobu založeného na tržních datech. Výsledky výpočtu diskontní míry pro roky jsou uvedeny v tabulce Pro převedení leasingových splátek na současnou hodnotu byla odhadnuta výše diskontní míry pro další období na základě vývoje z minulých let, a to ve výši 5 %. Současná

2 hodnota leasingových plateb je aktivována jak do dlouhodobého majetku, tak do závazků. Tabulka 8-26 shrnuje výsledky aktivace leasingu v letech Pro názornost je v tabulce 8-27 demonstrován výpočet aktivace leasingu pomocí současné hodnoty leasingových splátek k Splátkový kalendář pro majetek pořízený na leasing je uveden v příloze B. Tabulka 8-26: Současná hodnota leasingových splátek (v tis. Kč) 1999 Aktivace leasingu Tabulka 8-27: Výpočet SH leasingových splátek v roce 2004 (v tis. Kč) Celkem Budoucí leasingové splátky SH leasingových splátek Oceňovací rozdíly u dlouhodobého majetku Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5.1, vzniká u dlouhodobého majetku problém ocenění z důvodu používání historických cen v účetnictví. Ty by měly být upraveny na reprodukční ceny (snížené o reálné opotřebení), u dlouhodobého finančního majetku by mělo být použito tržní ocenění. Velikost oceňovacího rozdílu u dlouhodobého hmotného majetku je uvedena v tabulce Vzhledem ke kladnému oceňovacímu rozdílu je potřeba identifikovat dodatečnou výši odpisů, která se následně projeví ve sníženém výsledku hospodaření. Aktiva upravíme o položku oceňovacích rozdílů sníženou o odpisy. Tabulka 8-28: Výše oceňovacích rozdílů u DHM (v tis. Kč) 1999 Oceňovací rozdíl Dodatečné odpisy Oceňovací rozdíl odpisy U dlouhodobého nehmotného majetku nevznikají významné oceňovací rozdíly, proto budou pro výpočet EVA použity hodnoty DNM uvedené v rozvaze. 2

3 Aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky Jednou z nejdůležitějších položek v této oblasti jsou náklady na výzkum a vývoj. Postup aktivace je následující: - Aktivované náklady se připočtou ke konci každého roku do aktiv k DNM a ve stejné výši v pasivech zvýší ekvivalenty VK. - Z původně vykázaného VH se vyjme náklad v původní výši a místo něj se započítají odpisy pro daný rok. Analyzovaný podnik se vzhledem ke své velikosti sám výzkumem ani vývojem nezabývá, proto nebude aktivace provedena. Do budoucna však podnik plánuje vytvořit vlastní vývojový tým, proto uvedená položka bude pro společnost aktuální. Goodwill Hodnota goodwillu nebyla u analyzovaného podniku shledána jako významná, nebude tedy zařazena do NOA. Tiché rezervy (vytvořené úmyslně) Pokud vedení podniku úmyslně snižuje hodnotu aktiv nebo vytváří nadbytečné rezervy, je třeba je zařadit formou ekvivalentů VK k vlastnímu kapitálu. Vedením společnosti nebyly žádné rezervy označeny jako nadbytečné a výše tichých rezerv nebyla shledána jako významná. ad 2. Vyčlenění neoperativních aktiv Důležité je identifikovat, která aktiva mají operativní charakter a jsou nezbytná pro hlavní výdělečnou činnost podniku. Je třeba zvážit následující položky: Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek vyloučíme v případě, že má charakter strategické rezervy nebo v případě, že dosahuje vyšší částky, než je z hlediska provozu nutné. Provozně nezbytnou úroveň peněžních prostředků můžeme odhadnout např. absolutní částkou či pomocí žádoucí úrovně poměrového ukazatele hotovostní likvidity. V našem případě využijeme ukazatel hotovostní likvidity, u něhož nechceme, aby přesáhl hodnotu 0,5. Dosahovaná hotovostní likvidita podniku je nižší, žádná úprava proto není provedena. Dlouhodobý finanční majetek Kritériem pro rozhodnutí o vyčlenění DFM by měl být účel těchto finančních investic a charakter spojení mezi podniky, které se pomocí finančních investic vytvořilo. Pokud mají finanční investice portfoliový charakter, měly by být z aktiv vyčleněny. Naopak pokud došlo k propojení mezi hlavní činností analyzovaného podniku a podniky, do kterých bylo investováno, 3

4 pak je třeba takovou investici v aktivech ponechat. Vzhledem ke strategickému záměru dalšího rozvoje a rozšíření obchodního vlivu jednotlivých společností skupiny PLASTIKO investuje analyzovaná společnost pravidelně od roku 2000 do DFM. Uvedené dlouhodobé finanční investice však nepřinesou podniku PLAST žádné výnosy, jedná se v podstatě o náhradu výplaty podílů na zisku vlastníkům (skupina PLASTIKO preferuje rozvoj před vyplácením podílů na zisku, bylo tedy rozhodnuto o nákupu uvedených podílů). Hodnotu dlouhodobého finančního majetku od hodnoty aktiv odečteme. Nedokončené investice Tento majetek je obvykle provozně potřebný. Protože se nepodílí na tvorbě současných výsledků hospodaření, měl by být vyčleněn. Tuto část DNM a DHM budeme od aktiv odečítat. Tabulka 8-29: Vývoj nedokončených investic (v tis. Kč) 1999 Nedokončený DNM Nedokončený DHM Celkem nedokončené investice Jiná aktiva nepotřebná k operativní činnosti Jedná se o nevyužité či pronajaté pozemky, budovy nebo nadbytečné zásoby, které je třeba vyloučit. Management společnosti neuvedl žádná aktiva jako nepotřebná k operativní činnosti, proto není provedena žádná úprava. ad 3. Neúročený cizí kapitál Upravená aktiva je nutné snížit o pasiva, která nejsou úročena. Patří mezi ně především tyto položky: krátkodobé závazky, pasivní položky časového rozlišení, nezpoplatněné dlouhodobé závazky, příp. rezervy mající charakter skutečných závazků. V tabulce 8-30 jsou seřazeny neúročené cizí zdroje podniku PLAST. Tabulka 8-30: Vývoj neúročených cizích zdrojů (v tis. Kč) 1999 Rezervy Dlouh. závazky neúročené Krátk. závazky Časové rozlišení

5 pasiv Celkem Kompletní dopady do majetkové struktury (vymezení NOA) jsou zobrazeny v tabulce Tabulka 8-31: Vymezení NOA v jednotlivých letech (aktivní část rozvahy) (v tis. Kč) 1999 Dlouh. majetek DNM DHM DFM ČPK Zásoby Pohledávky Krátk. FM Časové rozlišení (-)Neúroč. závazky NOA Poznámky: DHM provedena úprava o oceňovací rozdíl snížený o odpisy, aktivována hodnota leasingu a odečtena hodnota nedokončeného DHM; DNM odečtena hodnota nedokončeného DNM; DFM byl z aktiv vyloučen; zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení ponechány v rozvaze beze změn; aktiva byla upravena na čistá operativní aktiva, proto byly vyčleněny neúročené závazky viz výše Vymezení NOPAT Nejdůležitější zásadou pro určení NOPAT je dosažení symetrie mezi NOA a NOPAT. Pro určení NOPAT 1 vyjdeme z výsledku hospodaření z běžné činnosti (před zdaněním) a provedeme následující úpravy: Vyloučíme z finančních nákladů placené úroky (přičteme je zpět k VH), a to včetně implicitních úroků obsažených v leasingových platbách. Předpokládáme, že leasingová platba v sobě zahrnuje i úroky za zapůjčení kapitálu (stejně jako koupě na úvěr). Velikost úroků určíme vynásobením odhadnuté alternativní úrokové míry (tabulka 8-40) a výší leasingového 1 Ze zadaných údajů lze NOPAT určit pouze pro období

6 závazku k začátku daného období. U bankovních úvěrů vycházíme přímo z nákladových úroků placených podnikem. Tabulka 8-32: Vývoj nákladových úroků (v tis. Kč) Nákladové úroky úvěry Nákladové úroky leasing Vyloučíme mimořádné položky, např. položky, které se svou výší nebudou opakovat (prodej dlouhodobého majetku a jeho vliv na náklady a výnosy, odstupné pro větší počet zaměstnanců, rozpouštění nevyužitých rezerv a z toho plynoucí výnosy, mimořádné odpisy majetku, ). V případě podniku PLAST vyloučíme výsledek hospodaření týkající se prodeje dlouhodobého hmotného majetku, který zjistíme z výkazu zisku a ztráty jako rozdíl mezi tržbami za prodej dlouhodobého majetku a jeho zůstatkovou cenu. Tabulka 8-33: Vývoj VH z prodeje dlouhodobého majetku (v tis. Kč) VH prodej dlouhodobého majetku Do NOPAT je třeba započítat i vliv změn vlastního kapitálu, které se projevily při výpočtu NOA (vliv aktivace, opravných položek, tichých rezerv, vyloučení neoperativních aktiv, - pokud ovlivnily VH). V případě podniku PLAST je třeba vzít v úvahu velikost dodatečných odpisů z vyšších reprodukčních cen u dlouhodobého hmotného majetku, které jsou uvedeny v tabulce Dále je třeba vyloučit z finančních výnosů výnosy z dlouhodobého finančního majetku, jež byl vyčleněn z aktiv. U podniku PLAST tento majetek výnosy nepřinášel, tudíž nebude žádná úprava provedena. Úprava daní je potřeba zjistit tzv. upravenou daň (teoretická daň, která by byla zaplacena z operativního zisku). Nejpřesnější výsledek získáme, vyjdeme-li ze splatné daně pro daný rok a tu snížíme nebo zvýšíme o daňovou povinnost z výnosů a daňové úspory z nákladů, o které se NOPAT liší v porovnání s výsledkem hospodaření za účetní období z výkazu zisku a ztráty. 6

7 Tabulka 8-34: Vymezení NOPAT v jednotlivých letech VH z běžné činnosti před zdaněním původní VH z běžné činnosti před zdaněním po úpravách Rozdíl (VH původní VH po úpravách) Původně placená daň Dodatečně vypočtená daň NOPAT Poznámky: V prvním řádku je původní (neupravený) VH z běžné činnosti před zdaněním. Na dalším řádku je uveden upravený VH před zdaněním - upraven o nákladové úroky, dodatečné odpisy a VH týkající se prodeje dlouhodobého majetku. Ve 3. řádku tabulky je vyčíslen rozdíl mezi nově upraveným VH před zdaněním a původním VH z běžné činnosti před zdaněním. Rozdíl je následně zdaněn dle platné sazby daně z příjmů (roky %, rok %). Výsledný NOPAT je vypočten jako upravený VH před zdaněním původní placená daň dodatečně vyměřená daň. Po provedených úpravách je třeba upravit i výkazy. Pro výpočet EVA je důležitá změna kapitálové struktury (tabulka 8-35), která se projeví ve výši WACC. Tabulka 8-35: Vymezení C v jednotlivých letech (pasivní část rozvahy) 1999 Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, VH minulých let VH úč. období Ekvivalenty VK Cizí zdroje Bankovní úvěry Leasing Kapitál celkem Poznámky: Nejvýznamnější změnou v tabulce je zařazení nové položky ekvivalenty VK, která je použita jako vyrovnávací položka. Důležité je rovněž zařazení aktivované hodnoty leasingu do cizích zdrojů a vyřazení neúročeného cizího kapitálu. 7

8 1.1.3 Výpočet WACC V předchozí části byla vymezena kapitálová struktura, v následujícím kroku je třeba jednotlivým druhům kapitálu přiřadit související náklady. 1/ Stanovení nákladů na cizí kapitál Náklady kapitálu, který podnik získá formou dluhu se vyjadřují v podobě úroku, který podnik musí zaplatit. Podnik PLAST využívá ke svému dlouhodobému financování bankovní úvěry a leasing. Nejdříve si popíšeme varianty, jak je možné determinovat náklady na bankovní úvěr. Bankovní úvěr Existuje několik metod, jak determinovat náklady na bankovní úvěr: a. Nejjednodušší a nejpřesnější je varianta, známe-li úrokovou sazbu jednotlivých bankovních úvěrů. Úroková sazba bankovních úvěrů využívaných společností PLAST je odvozena od úrokové sazby PRIBOR, ke které je připočtena riziková přirážka. Díky vysoké finanční stabilitě je riziková přirážka v případě podniku PLAST 1 %. Výhodné úvěrové podmínky jsou dány nízkou zadlužeností společnosti a bezesporu také zárukou od mateřské společnosti. Tabulka 8-36: Náklady na bankovní úvěry 1. alternativa 1999 PRIBOR 6,96% 5,76% 5,30% 3,62% 2,32% 1,75% Riziková přirážka 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Nominální úrokové sazby z úvěrů 7,96% 6,76% 6,30% 4,62% 3,32% 2,75% b. Neznáme-li úrokovou sazbu bankovního úvěru, je možné využít vztahu nákladové úroky/bankovní úvěry. V tomto případě může nastat řada problémů, např. dojde-li ke splacení bankovního úvěru v průběhu roku. Na konci roku není vykázána žádná hodnota bankovního úvěru, zatímco nákladové úroky existují. Proto je vhodnější použít vztah úroky/((stav BÚ na začátku roku + stav BÚ na konci roku)/2). Tabulka 8-37: Náklady na bankovní úvěry 2. alternativa (v tis. Kč) 1999 Stav BÚ na konci roku Průměrný stav BÚ Nákladové úroky Úroková sazba úvěru stav BÚ na konci roku 5,68% 5,25% 6,27% 4,61% 3,91% 3,16% 8

9 Úroková sazba úvěru průměrný stav BÚ 6,21% 5,88% 6,10% 4,47% 3,44% 3,44% c. Další možností je využití alternativního způsobu založeného na tržních datech (více ve 4. kapitole tabulka 4-6). Tabulka 8-38: Náklady na bankovní úvěry 3. alternativa 1999 Bezriziková úroková 7,60% 6,50% 6,30% 5,10% 4,10% 4,80% míra ( EBIT / NÚ 6,7 5,5 4,2 7,5 10,2 10,5 Rating AA A A- A+ AA AA Riziková přirážka 0,50% 0,85% 1% 0,70% 0,50% 0,50% Odhadnutá úroková sazba BÚ 8,10% 7,35% 7,30% 5,80% 4,60% 5,30% Pro účely případové studie je dále počítáno s údaji z tabulky Tyto údaje jsou nejpřesnější, ostatní způsoby jsou vhodné např. pro externího analytika v případě, že nemá dostatek interních informací o podmínkách úvěrů. Abychom získali náklady na cizí kapitál, je třeba vzít v úvahu působení daňového štítu. Je počítáno s 31 % daní z příjmu pro roky a 28 % daní pro rok Tabulka 8-39: Náklady na bankovní úvěr 1999 Nominální úroková sazba z úvěru 7,96% 6,76% 6,30% 4,62% 3,32% 2,75% Náklady na bankovní úvěr 5,49% 4,66% 4,35% 3,19% 2,29% 1,98% Leasing Náklady na leasing můžeme určit dle vztahu Vzhledem k vysokému počtu uzavřených leasingových smluv je však uvedený postup příliš náročný. Je možné využít alternativní způsob stanovení nákladů na cizí kapitál založený na tržních datech, který byl již představen u bankovních úvěrů (3. alternativa) a jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce Stejně jako v případě nákladů na bankovní úvěr je třeba vzít v úvahu vliv daňového štítu. 9

10 Tabulka 8-40: Odhadnutá úroková sazba leasingu 1999 Odhadnutá úroková 8,10% 7,35% 7,30% 5,80% 4,60% 5,30% sazba leasingu Náklady na leasing 5,59% 5,07% 5,04% 4,00% 3,17% 3,82% Teď jsou připraveny všechny vstupní parametry nutné k výpočtu průměrných nákladů cizího kapitálu (tabulka 8-41). Je zjevné, že podnik je finančně silný a pracuje s velice nízkými náklady dluhu. Tabulka 8-41: Průměrné náklady dluhu Bankovní úvěry (počátek roku) Leasing (počátek roku) Náklady na bankovní úvěry 4,66% 4,35% 3,19% 2,29% 1,98% Náklady na leasing 5,07% 5,04% 4,00% 3,17% 3,82% Průměrné náklady dluhu (N CK ) 4,68% 4,35% 3,20% 2,43% 2,27% 2/ Stanovení nákladů na vlastní kapitál Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) V anglosaských zemích je CAPM nejběžnějším modelem pro výpočet nákladů vlastního kapitálu. Principy modelu byly uvedeny v kapitole Výpočet nákladů na vlastní kapitál vychází ze vztahu Pro výpočet je nutné znát bezrizikovou úrokovou míru, hodnotu koeficientu β a rizikovou prémii. Bezriziková úroková míra (r f ) Bezriziková úroková míra pro jednotlivé roky je uvedena v tabulce 8-42 (vychází z údajů o bezrizikové úrokové míře zveřejňované MPO ČR a je rovněž použita ve stavebnicovém modelu pro výpočet nákladů na vlastní kapitál). Koeficient β Vzhledem ke skutečnosti, že analyzovaná společnost PLAST není obchodována na kapitálovém trhu, zvolíme použití modelu CAPM s náhradními odhady β. Náhradním způsobem, jak určit koeficient β, je např. metoda analogie. Myšlenka metody analogie je velice jednoduchá použijeme β podobných podniků. Při této metodě rovněž bereme v úvahu vliv kapitálové struktury a β upravujeme podle vztahu

11 V našem případě použijeme β odvětví, které činí 0,8 pro nezadlužený podnik (viz Riziková prémie (r m r f ) Dle autorů modelu CAPM by měla být prémie stanovena jako rozdíl mezi očekávanou výnosností trhu celkem r m a bezrizikovou mírou výnosu r f. Výnosnost trhu jako celku se měří globálním akciovým indexem. V podmínkách ČR lze například uvést globální index PX50. V podmínkách ČR nedává kapitálový trh vhodné informace vzhledem k vysoké volatilitě akciových výnosů. Dáme tedy přednost odhadu rizikové prémie dle Damodarana (viz Tabulka 8-42: Výpočet nákladů na kapitál pomocí CAPM r f 6,50% 6,30% 5,10% 4,10% 4,80% β nezadlužená 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 β zadlužená 1,16 1,21 1,27 1,29 1,13 Riziková prémie 7,20% 7,20% 7% 6,32% 6,02% r e 14,85% 15,01% 13,99% 12,25% 11,60% β Z r e Příklad výpočtu nákladů na vlastní kapitál v roce 2004: CK = β 1 (1 T) 0 = 0,8 1+ (1 0,28) N VK = 4,8 + 1,13 6,02 = 11,60% = 1,13 Průměrná rentabilita v odvětví Další možností, jak určit náklady na vlastní kapitál, jsou údaje o průměrné rentabilitě vlastního kapitálu v odvětví. Jeho výhodou je, že data o rentabilitě bývají dostupnější než data jiná. Údaje o rentabilitě v odvětví lze získat na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( Problémy této metody jsou popsány v kapitole Tabulka 8-43: Odvození nákladů na vlastní kapitál pomocí průměrné rentability vlastního kapitálu Rentabilita v odvětví 12,03% 10,23% 11,04% 16,22% 14,89% Odvození nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího kapitálu Při tomto modelu využíváme poznatku, že náklady na vlastní kapitál jsou větší než náklady na cizí kapitál a lze je spočítat jako náklady na cizí kapitál + 11

12 riziková přirážka. Obvykle se doporučuje použít přirážku ve výši 2-3 %. V případě analyzovaného podniku byla zvolena přirážka 2,5 %. Tabulka 8-44: Odvození nákladů na vlastní kapitál z nákladů na cizí kapitál Úroková sazba BÚ 6,76% 6,30% 4,62% 3,32% 2,75% Přirážka 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% r e 9,26% 8,80% 7,12% 5,82% 5,25% Dividendový model Společnost PLAST nevyplácí podíly na zisku a není obchodovaná na veřejném trhu (není známá tržní hodnota). Metodu nelze použít. Stavebnicový model K určení nákladů na kapitál lze rovněž využít stavebnicový model používaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Nedostatky této metody jsou popsány v kapitole Podrobnější informace k tomuto modelu i jeho genezi lze najít na webových stránkách MPO ČR ( Tabulka 8-45: Výpočet nákladů na kapitál pomocí stavebnicové metody využívané MPO ČR Bezriziková sazba 6,50% 6,30% 5,10% 4,10% 4,80% r LA 2,48% 2,78% 2,59% 2,58% 2,55% r Podnikatelské 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% r FinStab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% r finstr 3,81% 4,03% 4,45% 2,16% 3,28% r e 12,79% 13,11% 12,14% 8,84% 10,63% Další možností je využití komplexní stavebnicové metody Garnetta a Hilla nebo komplexní stavebnicové metody Maříka a Maříkové, která je upravena pro podmínky ČR. Při výpočtu nákladů na vlastní kapitál uvedenými metodami byl použit softwarový produkt EVALENT. Společným rysem obou verzí uvedených metod je, že riziková prémie se určuje na základě určitého počtu faktorů, které ve svém souhrnu charakterizují míru rizika podnikatelské činnosti oceňované firmy (odvození rizikové prémie je ukázáno v příloze C). Tabulka 8-46: Náklady na vlastní kapitál podle komplexních stavebnicových metod Riziková prémie (M&M) 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 12

13 Riziková prémie (Garnett&Hill) 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% Náklady na VK (M&M) 10,64% 10,44% 9,24% 8,24% 8,94% Náklady na VK (Garnett&Hill) 10,63% 10,43% 9,23% 8,23% 8,93% Výsledky získané výše uvedenými metodami pro zjištění nákladů na vlastní kapitál jsou sumarizovány v tabulce Pro další výpočty lze vybrat výsledek jedné metody nebo použít vážený aritmetický průměr výsledků více metod. Tabulka 8-47: Přehled nákladů na vlastní kapitál dle různých přístupů CAPM 14,85% 15,01% 13,99% 12,25% 11,60% Rentabilita v odvětví 12,03% 10,23% 11,04% 16,22% 14,89% Odvození z N CK 9,26% 8,80% 7,12% 5,82% 5,25% Stavebnicový model 12,79% 13,11% 12,14% 8,84% 10,63% Komplexní stavebnicová metoda I. (M&M) 10,64% 10,44% 9,24% 8,24% 8,94% Komplexní stavebnicová metoda II. (Garnett&Hill) 10,63% 10,43% 9,23% 8,23% 8,93% Průměrná hodnota nákladů na vlastní kapitál (váha 1 u každé metody) 11,70% 11,34% 10,46% 9,93% 10,04% 3/ Stanovení vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) Průměrné náklady celkového podnikového kapitálu můžeme definovat jako vážený aritmetický průměr nákladů na jednotlivé druhy kapitálu, kde vahou je podíl příslušného kapitálu na celkovém podnikovém kapitálu (vztah 3.7). V případové studii je pro determinaci nákladů na vlastní kapitál využíván výsledek metody CAPM. Vzhledem k výpočtu EVA vycházející ze stavu kapitálu k počátku hodnoceného období je pro výpočet nákladů na kapitál počítána rovněž struktura kapitálu k počátku období. 13

14 Tabulka 8-48: Výpočet WACC N CK 4,68% 4,35% 3,20% 2,43% 2,27% N VK 14,85% 15,01% 13,99% 12,25% 11,60% CK / C (počátek roku) 39,24% 42,37% 45,87% 47,09% 36,55% VK / C (počátek roku) 60,76% 57,63% 54,13% 52,91% 63,45% WACC 10,86% 10,49% 9,04% 7,63% 8,20% 4/ Závěr k nákladům na kapitál V případě analyzovaného podniku PLAST můžeme konstatovat pravidelné každoroční snižování vážených průměrných nákladů na kapitál (do roku 2004), které bylo dáno poklesem jak nákladů na cizí, tak i vlastní kapitál. I přes pokles jednotlivých nákladů na kapitál došlo v roce 2004 k nárůstu WACC na 8,2 % vlivem změny kapitálové struktury (vyšší zapojení dražšího vlastního kapitálu). Je zjevné, že podnik je schopný pracovat s poměrně nízkými náklady na kapitál, což je pozitivní z hlediska tvorby hodnoty pro vlastníky. Na závěr k nákladům na kapitál ještě jedno upozornění. Podniky někdy mají tendenci posuzovat konkrétní projekt s ohledem na kapitál užitý k jeho financování. Tento postup však není možné považovat za správný. Např. pokud by podnik PLAST financoval nový investiční projekt bankovním úvěrem s úrokovou sazbou cca 3 % a provedl by vyhodnocení projektu, jehož čistou současnou hodnotu by získal diskontováním pomocí nákladů na bankovní úvěr, mohl by přijmout i nevýhodný projekt. Získání úvěru pro tento konkrétní projekt není zásluhou výhradně tohoto projektu, úvěr získává podnik vzhledem ke svému zdravému financování. Proto bychom vždy měli přihlížet k nákladům na kapitál z pohledu celého podniku. Při realizaci výše uvedeného projektu by došlo u podniku PLAST k většímu zadlužení a tím ke snížení finanční stability. Návrat k původní kapitálové struktuře pak vyžaduje financování nových projektů vlastním kapitálem, kdy použití nákladů vlastního kapitálu jako diskontní sazby může vést k zamítnutí zajímavých investičních projektů Výpočet EVA Výsledky výpočtu EVA dle ekonomického modelu jsou uvedeny v tabulce 8-49 (použitý je vztah EVA = NOPAT - WACC x C). Vývoj ukazatele EVA je demonstrován na obrázku Obrázek vychází z modifikace vztahu v podobě: EVA = (RONA WACC) x C. 14

15 Tabulka 8-49: Výpočet EVA podle ekonomického modelu (v tis. Kč) NOA (počátek období) NOPAT WACC 10,86% 10,49% 9,04% 7,63% 8,20% EVA ,0% 6,0% 0,0% -6,0% ,0% EVA RONA WACC Obrázek 8-10: Vývoj EVA a vstupních veličin pro výpočet ekonomického modelu EVA Vývoj EVA je v posledních letech pozitivní a podnik dosahuje kladných hodnot EVA. Pokud porovnáme hodnocení podniku podle volného cash flow (FCF) jako výkonnostního měřítka, které podnik používá a ukazatele EVA, dostaneme např. pro rok 2004 odlišná hodnocení. Podnik dosáhl kladné hodnoty EVA (tzn. tvoří hodnotu pro vlastníky, drží konkurenční výhodu), i když hodnota EVA proti minulému roku poklesla. Ukazatel FCF ukazuje v tomto roce poměrně hluboký propad do záporných hodnot hotovostních toků. Pro srovnání postupů výpočtu EVA založených na ekonomickém modelu a postupů založených na účetním modelu podle metodiky MPO ČR jsou v tabulce 8-50 uvedeny výsledky účetního modelu počítané podle vztahu: EVA = ČZ re x VK. Obrázek 8-11 ukazuje vývoj ukazatele EVA a vstupních veličin pro jeho výpočet, přičemž vychází z modifikace vztahu v podobě EVA = (ROE r e ) x VK. 15

16 Tabulka 8-50: Výpočet ukazatele EVA podle účetního modelu r e * (stavebnicová metoda - metodika MPO ČR) 12,44% 11,08% 9,55% 7,67% 9,90% Čistý zisk (tis. Kč) VK (tis. Kč) EVA (tis. Kč) * výpočet neodpovídá výsledkům stavebnicové metody v tabulce 8-45, protože vychází zde z neupravených účetních dat 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% EVA (tis. Kč) re ROE Obrázek 8-11: Vývoj EVA a vstupních veličin pro výpočet účetního modelu EVA dle metodiky MPO ČR Významné je povšimnout si různých výsledků ekonomického a účetního modelu EVA. Zatímco např. v roce 2004 je dle účetního modelu MPO ČR podnik neúspěšný, v případě ekonomického modelu dosáhl kladné tvorby EVA, tzn. podnik tvořil hodnotu. Z uvedeného je zřejmé, že hodnocení jen dle účetních dat může být zkreslující. 1.2 Identifikace generátorů hodnoty Využití pyramidového rozkladu Pro identifikaci generátorů hodnoty je vhodné využít pyramidové rozklady. Obecně jsou u vlivů podstatné tyto údaje: o jaký ukazatel se jedná, vyčíslení jeho hodnoty v běžném a v minulém období a jeho vliv na vrcholový ukazatel, tj. jak změna tohoto ukazatele přispěla k tvorbě hodnoty. 16

17 Rozklad ukazatele EVA je pro identifikaci generátorů hodnoty i pro samotné řízení hodnoty podniku velmi výhodný. Bude proto využitý i pro podnik PLAST. Pyramidový rozklad EVA v letech je zobrazen na obrázku U jednotlivých generátorů hodnoty je kvantifikován jejich vliv na vrcholový ukazatel EVA. Ke kvantifikaci vlivů je využita funkcionální metoda rozkladu, popis této metody je uveden v příloze D. Pro lepší znázornění situace je pyramidový rozklad popisován postupně. 17

18 EVA = EVA rok 2003 rok přírůstek EVA RONA - WACC * C (NOA) 0,80% 0,10% RONA - WACC 8,43% 8,30% 7,63% 8,2% VK / C * N VK CK / C * N CK 0,5291 0, ,26% 11,61% 0,4709 0,3655 2,43% 2,27% r f + β * (r m -r f ) 4,10% 4,80% 8,16% 6,81% Koeficient β * Riziková prémie 1,29 1,13 6,32% 6,02%

19 NOPAT / Tržby * Tržby / C 7,27% 6,96% 1,16 1, Tržby / C (NOA) T za prodej zboží ČPK + Dlouh. majetek + Časové rozlišení T za vl. výr. a sl. DHM + DNM + DFM Zásoby + Pohledávky + Krátk. FM - Krátkodobý CK PH / T - Osobní Ná / T - Odpisy / T + Ost.Vý-ost.Ná / T 32,64% 29,20% 15,20% 12,98% 8,63% 6,74% -1,54% 2,52% Obrázek 8-12: Pyramidový rozklad podniku PLAST 19

20 Rozklad začíná u vrcholového ukazatele EVA, kde sledujeme jeho roční změnu, která je dána rozdílem mezi hodnotami v letech 2003 a Je nutno zkonstatovat, že podnik PLAST v letech tvořil hodnotu pro své vlastníky. Cílem je zjistit, co způsobilo snížení tvorby EVA pro vlastníky v roce Podle vztahu pro výpočet EVA jsou základními prvky působícími na tvorbu hodnoty tzv. spread (RONA WACC) a investovaný kapitál. Spread působí na EVA kladně, tzn. že s růstem jeho hodnoty se zvyšuje hodnota EVA. V našem případě došlo ke snížení spreadu z 0,8 % na 0,1 %, což přispělo ke zhoršení tvorby EVA. Působení investovaného kapitálu není tak jednoznačné. Pokud je spread kladný, růst investovaného kapitálu působí kladně na tvorbu hodnoty. Naopak v případě záporného spreadu, růst investovaného kapitálu má negativní vliv na tvorbu hodnoty. V případě analyzovaného podniku PLAST je spread v roce 2004 kladný, růst investovaného kapitálu tak představoval pozitivní vliv na tvorbu EVA. EVA = EVA rok 2003 rok přírůstek EVA RONA - WACC * C (NOA) 0,80% 0,1% RONA - WACC 8,43% 8,30% 7,63% 8,2%

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36 NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL v datech a grafech OKEČ 36 A. Hlavní produkční charakteristiky B. Výkonová spotřeba C. Náklady a tvorba zisku D. Finanční toky E. Struktura a využití aktiv F. Struktura

Více

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu implementace konceptu ekonomické

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení 15.2.2012 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens SA Fio Nové doporučení: koupit Cílová cena : 544 Kč Předchozí cílová cena: 495 Kč Předchozí doporučení: akumulovat Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA ŠKODA AUTO AUTO VYSOKÁ a.s. Vysoká ŠKOLA, škola O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor:

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha A. I. Příloha A. Odhad hodnoty podniku ke dni 31. 04. 2010. REVAK s.r.o. IČ: 63146410

Příloha A. I. Příloha A. Odhad hodnoty podniku ke dni 31. 04. 2010. REVAK s.r.o. IČ: 63146410 I. Příloha A Příloha A Odhad hodnoty podniku ke dni 31. 04. 2010 REVAK s.r.o. IČ: 63146410 Zapsaná dne 29. září 1995 v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9230 Zpráva je vypracována

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku (Teze k diplomové práci) Autor diplomové práce: Martin

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Hodnocení efektivnosti investičního projektu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti investičního projektu Vypracoval: Mgr. Alice Hypšová Vedoucí práce: Ing.

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Financování majetku podniku

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Financování majetku podniku VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Financování majetku podniku Bosch Diesel s.r.o. Bakalářská práce Autor: Eva Konířová Vedoucí práce: Ing. Petra Kozáková, Ph.D. Jihlava 2014

Více

Stanovení hodnoty podniku a vliv na účetní výkazy podniku

Stanovení hodnoty podniku a vliv na účetní výkazy podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Stanovení hodnoty podniku a vliv na účetní výkazy podniku Diplomová práce Autor: Bc. Josef Jíra Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína Mazancová

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Hospodaření s fondy příspěvkových organizací Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Finanční řízení PO Interní směrnice Zásady vztahů orgánů JMK k řízení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý.

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý. Náklady na kapitál Náklady kapitálu Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti Aktiva (majetek) Stálá aktiva Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Trvalý OM Dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ČEZ, a. s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ROZVAHA AKTIVA: K 31. 12. 2018 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 459 467 454 354 Oprávky a opravné položky

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

B - 2 vrtné soupravy, nižší cena vrtu (tržba) Investice

B - 2 vrtné soupravy, nižší cena vrtu (tržba) Investice Příloha č. 3 Varianta A: 2 vrtné soupravy, vyšší cena vrtu (tržba) Scénář: A - - (A 2minus) SCÉNÁŘE VÝVOJE let odepisování 5 položka A - 2 vrtné soupravy, vyšší cena vrtu (tržba) B - 2 vrtné soupravy,

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Magisterský kurz VŠFS Zima 2012. Irena Jindřichovská. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz. Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Magisterský kurz VŠFS Zima 2012. Irena Jindřichovská. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz. Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1 Literatura KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck,

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF ECONOMICS HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE EVALUATION

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku předmětu Účetnictví 2 Název tematického celku : Účetní závěrka Cíl: Záměrem je objasnit význam, podstatu a tvorbu účetní závěrky.

Více

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING Václav Kala, Pavla Římovská Anotace: Určení finanční stability podniku je základním východiskem při rozhodování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí Kateřina Gavendová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 A. Monitoring hospodaření obcí Vláda České republiky projednala dne 12. listopadu 2008 materiál Ministerstva financí č. j. 1682/08

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky Vlastní zdroje Standard upravuje postupy účtování a obecná pravidla k postupům účtování na účtech: 401 - Jmění účetní jednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 - Oceňovací rozdíly

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA AKTIVA 30. 9. 2018 31. 12. 2017 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 452 996 448 250 Oprávky a opravné položky -241 760-231 024 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 211 236 217 226 Jaderné palivo, netto

Více