POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s."

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. Představenstvo tímto svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Společnost ) která se bude konat dne , od hodin, na adrese Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ Pořad jednání valné hromady Společnosti: 1. zahájení valné hromady; 2. volba orgánů valné hromady; 3. zvýšení základního kapitálu Společnosti; 4. souhlas se započtením pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 5. schválení návrhu smlouvy o započtení; 6. odvolání a volba členů představenstva; 7. odvolání a volba členů dozorčí rady; 8. projednání konkurenční činnosti; 9. volba členů velkého investičního výboru; 10. změna stanov včetně rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku; 11. změna statutu; 12. ukončení valné hromady. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu budou valnou hromadou zvoleny orgány valné hromady v souladu s požadavky právních předpisů a stanov Společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, která zní následovně:

2 Valná hromada Společnosti volí pana Tomáše Chloupka, narozeného dne , bytem Praha 4, Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ předsedou valné hromady. Valná hromada Společnosti volí pana Martina Šindela, narozeného dne , bytem Prachatice, Ostrov 7 zapisovatelem valné hromady. Valná hromada Společnosti volí paní Veroniku Čihákovou, narozenou dne , bytem Pěnčín, Bratříkov 117, okr. Jablonec nad Nisou a paní Martu Bukovskou, narozenou dne , bytem Praha 5, Janského 2443/3, PSČ ověřovateli valné hromady. Valná hromada Společnosti volí paní Paulínu Glovňovou, narozenou dne , bytem Malcov 165, Slovenská republika a paní Silvii Laurincovou, narozenou dne , bytem Braväcovo 136, Beňuš, PSČ , Slovenská republika osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě. Uvedená usnesení se navrhují přijmout vzhledem k tomu, že navržené osoby splňují požadavky na výkon funkce člena orgánu valné hromady a jsou schopné řádně splnit nároky kladené na výkon příslušné funkce. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valné hromadě navrženo zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitál společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s., a to peněžitým vkladem z částky ,- Kč o částku ,- Kč na částku ,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Připouští se upisování nad i pod částku navrženého zvýšení základního kapitálu. V případě úpisu nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. Stávající akcionáři se v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci a nebudou tak upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: 1) společnosti G4 APS, s. r. o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Röntgenova 28, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 90345/B, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb, zprostředkování poskytování úvěrů nebo půjček z peněžních zdrojů získaných výlučně bez veřejné výzvy a bez veřejné nabídky majetkových hodnot a činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, bude nabídnuto k úpisu kusů akcií; 2) společnosti DORVERGEN a.s., se sídlem Praha 17 - Řepy, Španielova 1262/15, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14022, jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona, bude nabídnuto k úpisu kusů akcií;

3 3) panu Imre Fakazakas, datum narození , bytem Győngyvirag utca 18, Budakeszi 2092, Maďarská republika bude nabídnuto k úpisu kusů akcií; 4) panu Jason Mogg, datum narození , bytem Praha 2, Na Švihance 3, PSČ bude nabídnuto k úpisu kusů akcií; 5) společnosti RAzOR Capital, LLC, se sídlem 8000 Norman Center Drive, Suite 860, Bloomington, MN 55437, USA , zapsané v rejstříku státu Minnesota, USA, pod číslem: , jejímž předmětem podnikání je všeobecná obchodní činnost, bude nabídnuto kusů akcií; 6) panu Michaelu Šťastnému, datum narození , bytem Praha 5, Švédská 655/6, PSČ bude nabídnuto k úpisu kusů akcií; 7) panu Petru Zlámalíkovi, datum narození , bytem Vsetín, Zelená 1505, PSČ bude nabídnuto k úpisu kusů akcií; 8) paní Natálii Vax, datum narození , bytem Praha 2, Salmovská 1545/9, PSČ bude nabídnuto k úpisu kusů akcií. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem upisování je sídlo společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s., IČ: , na adrese Celetná 988/38, Staré Město, Praha 1, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin nebo jiné místo či čas dohodnuté mezi společností a upisovatelem. Lhůta pro upisování akcií je 30 (slovy: třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. S ohledem na skutečnost, že emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu, není v souladu s 475 písmeno l) zákona o obchodních korporacích nutné uvádět údaje o čísle zvláštního účtu pro splacení základního kapitálu. Při upisování akcií určenými zájemci se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií. Určení zájemci splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určený zájemce, společnost G4 APS, s. r. o., se sídlem Röntgenova 28, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 90345/B, je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí EUR ,00. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a G4 APS, s. r. o. dne společnosti G4 APS, s. r. o. za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu

4 akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, společnost DORVERGEN a.s., se sídlem Praha 17 - Řepy, Španielova 1262/15, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí EUR ,00. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a DORVERGEN a.s. dne společnosti DORVERGEN a.s. za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, pan Imre Fakazakas, datum narození , bytem Győngyvirag utca 18, Budakeszi 2092, Maďarská republika, je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí EUR ,00. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a panem Imre Fazakas dne pana Imre Fakazakas za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, pan Jason Mogg, datum narození , bytem Praha 2, Na Švihance 3, PSČ , je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí EUR ,00. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a panem Jason Mogg dne pana Jason Mogg za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo osvědčení KAČR 018. Určený zájemce, společnost RAzOR Capital, LLC, se sídlem 8000 Norman Center Drive, Suite 860, Bloomington, MN 55437, USA , zapsaná v rejstříku státu Minnesota, USA, pod číslem: je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí EUR ,00. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a RAzOR Capital, LLC dne společnosti RAzOR Capital, LLC za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, pan Michael Šťastný, datum narození , bytem Praha 5, Švédská 655/6, PSČ , je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí ,- Kč. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a panem Michaelem Šťastným dne pana Michaela Šťastného za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu

5 akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, pan Petr Zlámalík, datum narození , bytem Vsetín, Zelená 1505, PSČ , je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí ,- Kč. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a panem Petrem Zlámalíkem dne pana Petra Zlámalíka za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo Určený zájemce, paní Natálie Vax, datum narození , bytem Praha 2, Salmovská 1545/9, PSČ , je věřitelem pohledávky za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. ve výši jistiny, která činí ,- Kč. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a paní Natálií Vax dne paní Natálie Vax za společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem společností BDO Audit s.r.o., IČ: , číslo osvědčení KAČR 018. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude doručen společností APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. určeným zájemcům do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Určený zájemce je povinen řádně podepsanou smlouvu o započtení doručit společnosti ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení. V návaznosti na doručení smlouvy o započtení řádně podepsané ze strany určeného zájemce bude smlouva o započtení podepsána ze strany Společnosti a jeden stejnopis uzavřené smlouvy o započtení bude zaslán určenému zájemci. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Podpisy smluvních stran musí být úředně ověřené. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila souhlas valná hromada společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií zaniká, a spolu s ní zaniká i povinnost akcionáře splatit emisní kurz jím nově upsaných akcií. Důvodem započtení je snaha o restrukturalizaci cizích zdrojů financování společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) zvýšení základního kapitálu povede k posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích, (ii) započtení povede k restrukturalizaci cizích zdrojů financování. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valné hromadě navrženo vyjádření souhlasu se započtením pohledávek proti pohledávkám na splacení emisního kurzu.

6 Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti G4 APS, s. r. o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Rőntgenova 28, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 90345/B, a to ve výši části jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti DORVERGEN a.s., se sídlem Praha 17 - Řepy, Španielova 1262/15, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14022, a to ve výši části jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky pana Imre Fakazakas, datum narození , bytem Győngyvirag utca 18, Budakeszi 2092, Maďarská republika, a to ve výši části jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky pana Jason Mogg, datum narození , bytem Praha 2, Na Švihance 3, PSČ , a to ve výši části jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti RAzOR Capital, LLC, se sídlem 8000 Norman Center Drive, Suite 860, Bloomington, MN 55437, USA , zapsané v rejstříku státu Minnesota, USA, pod číslem: , a to ve výši části jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky pana Michaela Šťastného, datum narození , bytem Praha 5, Švédská 655/6, PSČ , a to ve výši jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky pana Petra Zlámalíka, datum narození , bytem Vsetín, Zelená 1505, PSČ , a to ve výši jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Valná hromada Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky paní Natálie Vax, datum narození , bytem Praha 2, Salmovská 1545/9, PSČ , a to ve výši jistiny odpovídající částce ,- Kč, vůči pohledávce společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši ,- Kč. Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na předchozí bod pořadu jednání valné hromady Společnosti a dále s ohledem na výslovný požadavek stanovený v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valné hromadě předložen ke schválení návrh smlouvy o započtení, která bude uzavírána v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti. Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o započtení, na jejímž základě dojde k zápočtu pohledávek určených zájemců proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. V Příloze č. 1 k této pozvánce je přiložen návrh smlouvy o započtení, který bude předložen valné hromadě ke schválení. Schválený návrh smlouvy o započtení bude součástí rozhodnutí valné hromady Společnosti.

7 Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na následující skutečnosti: (i) návrh předložené smlouvy o započtení lze považovat za standardní smluvní dokument, (ii) schválení návrhu smlouvy o započtení je požadováno příslušnými právními předpisy. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o odvolání a volbě členů představenstva Společnosti. Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva tyto osoby: Viktor Levkanič, předseda představenstva, datum narození , bytem Bratislava Vrakuňa, Arménska 13827/10, PSČ , Slovenská republika; Tomáš Chloupek, místopředseda představenstva, datum narození , bytem Praha 4, Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ ; Tomáš Balún, člen představenstva, datum narození , bytem Prešov, Lomnická 6759/28, PSČ , Slovenská republika, a to s účinností ke dni Valná hromada volí členem představenstva Společnosti: společnost QI investiční společnost, a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , a to s účinností ke dni Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, dle kterých se individuálním statutárním orgánem investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným investičním fondem, musí stát osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o odvolání a volbě členů dozorčí rady Společnosti. Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady tyto osoby: Antonín Pfleger, datum narození: , bytem: Praha 7, Holešovice, Poupětova 869/8, PSČ ; Veronika Fojtová, datum narození: , bytem: Praha 6 Řepy, Šimonova 1107/7, PSČ , a to s účinností ke dni Valná hromada volí členy dozorčí rady Společnosti tyto osoby: Viktor Levkanič, datum narození , bytem Bratislava Vrakuňa, Arménska 13827/10, PSČ , Slovenská republika;

8 Tomáš Chloupek, datum narození , bytem Praha 4, Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ ; Tomáš Balún, datum narození , bytem Prešov, Lomnická 6759/28, PSČ , Slovenská republika, a to s účinností ke dni Toto usnesení se navrhuje přijmout (i) v návaznosti na dohodu se současnými členy dozorčí rady Společnosti a (ii) vzhledem k tomu, že osoby navrhované na členy dozorčí rady Společnosti splňují požadavky na výkon funkce členů dozorčí rady Společnosti, jsou schopni řádně splnit nároky kladené na výkon funkce členů dozorčí rady Společnosti a jsou ochotni stát se členy dozorčí rady Společnosti. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada projednávat konkurenční činnosti navrhovaných členů dozorčí rady a rozhodovat o případném nesouhlasu s konkurenční činností. Navrhovaní členové dozorčí rady: Viktor Levkanič, datum narození , bytem Bratislava Vrakuňa, Arménska 13827/10, PSČ , Slovenská republika; Tomáš Chloupek, datum narození , bytem Praha 4, Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ , písemně upozornili Společnost, že ve společnosti APS FUND BETA uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ , IČ , jejímž předmětem činnosti je kolektivní investování, jsou členy představenstva. Valná hromada souhlasí s činností Viktora Levkaniče, předseda představenstva, datum narození , bytem Bratislava Vrakuňa, Arménska 13827/10, PSČ , Slovenská republika; Tomáše Chloupka, datum narození , bytem Praha 4, Záběhlice, Choceradská 3298/36, PSČ , jakožto členů představenstva ve společnosti APS FUND BETA uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 988/38, PSČ , IČ Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na výslovný požadavek stanovený v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dále vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že uvedené osoby budou navzdory členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti vykonávat svou funkci ve Společnosti řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy. K bodu 9 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o volbě členů velkého investičního výboru. Valná hromada volí za členy velkého investičního výboru Společnosti tyto osoby: BUDE DOPLNĚNO. Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na rozšiřující se investorskou základnu Společnosti a zájem na zohlednění této skutečnosti ve velkém investičním výboru.

9 K bodu 10 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o změně stanov Společnosti. Valná hromada mění stanovy Společnosti a přijímá jejich nové úplně znění. V Příloze č. 2 k této pozvánce je přiložen návrh nového úplného znění stanov Společnosti, který bude předložen valné hromadě ke schválení. Schválené nové úplné znění stanov Společnosti bude součástí rozhodnutí valné hromady Společnosti. Změny stanov se navrhují přijmout zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, dle kterých je nutné přizpůsobit stanovy a vnitřní poměry Společnosti nové právní úpravě. Vedle toho se navrhují též další změny týkající se mimo jiné orgánů Společnosti, podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku, atd. Akcionáři mají právo seznámit se s novým úplným zněním stanov Společnosti v jejím sídle, a to v pracovní dny od 9.00 do K bodu 11 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující: V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o změně statutu Společnosti. Valná hromada mění statut Společnosti a přijímá jeho nové úplně znění. V Příloze č. 3 k této pozvánce je přiložen návrh nového úplného znění statutu Společnosti, který bude předložen valné hromadě ke schválení. Schválené nové úplné znění statutu Společnosti bude součástí rozhodnutí valné hromady Společnosti. Akcionáři mají právo seznámit se s novým úplným zněním statutu Společnosti v jejím sídle, a to v pracovní dny od 9.00 do Změny statutu se navrhují přijmout zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, dle kterých je nutné přizpůsobit vnitřní poměry Společnosti nové právní úpravě. Prezence: Prezence akcionářů bude probíhat od hodin do hodin v místě konání valné hromady Společnosti. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, čísla a jmenovitá hodnota listinných akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na písemné plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Fyzická osoba se na valné hromadě vždy prokáže platným průkazem totožnosti. Právnická osoba na valné hromadě vždy předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence ne starší tři (3) měsíce. V případě, že v obchodním rejstříku ještě není zapsána

10 změna statutárního orgánu, předkládá akcionář právnická osoba originál či ověřenou kopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba, musí být ověření podpisu či veřejné listiny cizího státu opatřeny apostilační doložkou nebo superlegalizovány, není-li s příslušnou zemí uzavřena odpovídající dohoda o právní pomoci. Za podmínek stanovených právními předpisy může být zástupcem akcionáře člen orgánu Společnosti. Přílohy: Příloha č. 1 návrh smlouvy o započtení Příloha č. 2 návrh nového úplného znění stanov Společnosti Příloha č. 3 návrh nového úplného znění statutu Společnosti V Praze dne Tomáš Chloupek, místopředseda představenstva APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti AGRO spol., akciová společnost sídlo: Legerova 224, Kolín III, 280 02 Kolín IČO: 463 56 002 zapsané v obchodním rejstříku Městského

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČO: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7055 Datum zápisu: 1. března 2001 Spisová značka: Obchodní firma: B 7055 vedená u Městského soudu v Praze RIHA, a.s.

Více

9, 14, PSČ IČ:

9, 14, PSČ IČ: P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři,

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři, Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne 19.6.2018 K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Datum zápisu: 7. března 2005 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Spisová značka: B 2874 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SILGOR

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

která se bude konat dne 22. února 2018 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 22. února 2018 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Datum zápisu: 29. června 1990 Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Planet A, a.s. Sídlo:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, IČO 63999609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec IČ: 250 22 962 konanou dne 28. 2. 2017 od 09:00 hodin v notářské

Více

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu společnosti DOTEC, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 22. května 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČ 27258611, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78 zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

U s n e s e n í : s c h v a l u j e :

U s n e s e n í : s c h v a l u j e : NÁVRH USNESENÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI VČETNĚ ROZHODNUTÍ O MOŽNOSTI ZAPOČTENÍ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU A ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ SMLUV O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AKCIONÁŘŮ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9798

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9798 Spisová značka: B 9798 vedená u rejstříkového soudu v Praze Název subjektu: Bakala Crossroads Partners a.s. IČO: 27219836 Sídlo: Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000 Den zápisu: 15.02.2005 (Datum výpisu:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, IČO 63492555, zapsaná v obchodním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a P o z v á n k a Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 IČO: 62242504 s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Dozorčí rada společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Dozorčí rada společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s., IČO: 242 04 323, se sídlem Mělník, K Přívozu 2604/23, PSČ 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

POZVÁNKA v 11:00 hod.

POZVÁNKA v 11:00 hod. Svaz výrobců mléka a. s. Nemocniční 53, č.p. 1852, 787 01 Šumperk, tel., fax 583 214 718, 603 89 12 89, e-mail: svazkdv@spk.cz vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVNKA NA MIMOŘDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 Holešovice, zapsaná v obchodním

Více

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s.,

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, IČ 64609995, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 258 16 039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2018 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41,

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv Představenstvo společnosti BYTSERVIS Brno a.s. se sídlem Panelová 289, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 26219654 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8492 s v o l á v á řádnou valnou hromadu

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2017 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129

Více

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s.

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. Praha 18. května 2018 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. Statutární ředitel obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. svolává jednání řádné valné hromady obchodní

Více

Pořad jednání řádné valné hromady:

Pořad jednání řádné valné hromady: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, zve své akcionáře

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Datum zápisu: 18. února 2009 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Spisová značka: B 15071 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa zbytkového

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 051 97 155, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více