ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu v hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu v hodin"

Transkript

1 Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, IČ zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu v hodin do Eliščina sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375 Pořad jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu 10. Určení auditora společnosti 11. Schválení návrhu dodatku č. 9 Smlouvy o nájmu a provozování 12. Závěr Prezence bude zahájena v 9.00 hodin. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnická osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedená v seznamu akcionářů. Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, jako svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému programu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Stránka 1

2 K bodu 1 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 v o l í : za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Ing. Ivu Škopovou za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada. K bodu 2 pořadu Zdůvodnění: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením 436 ZOK, tato zpráva je součástí výroční zprávy. K bodu 3 pořadu Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsaný kapitál 0 Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Cizí zdroje Oběžná aktiva Časové rozlišení Časové rozlišení Hospodářský výsledek Výnosy celkem Náklady celkem K bodu 4 pořadu Zdůvodnění: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením 436 ZOK, tato zpráva je součástí výroční zprávy. K bodu 5 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 takto: Disponibilní zisk k ,55,- Kč Příděl do rezervního fondu ,- Kč Sociální fond ,- Kč Tantiémy ,- Kč Dividendy (Podíl na zisku) ,- Kč Převod do dalších období ,55,- Kč Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 v souladu s ustanovením 436 uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách. Vybrané údaje z Účetní závěrky a Návrh na rozdělení zisku jsou součástí výroční zprávy. Stránka 2

3 K bodu 6 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 o d v o l á v á s účinností ke dni : v o l í : členy představenstva společnosti: Ing. Pavlu Finfrlovou, nar , bytem Dubová 544/2, Malšovice, Hradec Králové Ing. Josefa Malíře, nar , bytem Dlouhá 103/17, Hradec Králové za členy představenstva společnosti: Ing. Rostislava Jireše, nar , bytem Gagarinova 705/33, Hradec Králové - s účinností od Ing. Petra Kubáta, nar , bytem Praskačka 184, Praskačka - s účinností od Ing. Pavla Loudu, nar , bytem Jos. Jungmanna 1576, Nový Bydžov - s účinností od za členy dozorčí rady společnosti: Jana Koudelku, nar , bytem Žižkova 257, Smiřice - s účinností od Petra Vošousta, nar , bytem Úprkova 2/6, Malšovice, Hradec Králové - s účinností od Zdůvodnění: Členy představenstva a dozorčí rady společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením 438 a 448 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě odvolání členů představenstva Ing. Pavly Finfrlové a Ing. Josefa Malíře na základě doporučení akcionářů. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů představenstva Ing. Petra Kubáta a Ing. Rostislava Jireše a člena dozorčí rady Jana Koudelky na základě doporučení akcionářů. Důvodem pro volbu člena dozorčí rady Jana Koudelky je rezignace člena dozorčí rady Milana Plška. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě na základě doporučení akcionářů volbu člena představenstva Ing. Pavla Loudy s ohledem na konec jeho funkčního období k a rovněž navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady Petra Vošousta s ohledem na konec jeho funkčního období k K bodu 7 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 s c h v a l u j e : smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti: Ing. Rostislava Jireše, Ing. Petra Kubáta a Ing. Pavla Loudy a jejich odměňování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti: Jana Koudelky a Petra Vošousta a jejich odměňování Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením 59 ZOK schvaluje valná hromada. K bodu 8 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 r o z h o d l a o změně stanov společnosti, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě rozhodnutí o návrhu na změnu stanov. Podstata návrhu změny stanov spočívá v přizpůsobení nové legislativě. Návrh změny stanov společnosti, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách. Akcionářům bude zdarma umožněno ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to v období od do ve všech pracovních dnech od 9:00 hod do 14:00 hod. Stránka 3

4 K bodu 9 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konaná dne 3. června 2015 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku Kč (slovy: třináct milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých), a to do částky Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky Kč (slovy jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií: (slovy: třináct tisíc devět set čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií s e v y l u č u j e. 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov, upíše 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo , se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, upíše (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun Město Nový Bydžov, identifikační číslo , se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, upíše (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice, upíše 300 (slovy: tři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice, upíše (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice, upíše 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo , se sídlem Klicperovo nám. 64, Chlumec nad Cidlinou, upíše 239 (slovy: dvě stě třicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo , se sídlem Obránců míru 18, Předměřice nad Labem, upíše (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov, upíše 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice, upíše 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun Obec Rohenice, identifikační číslo , se sídlem Rohenice 62, Rohenice, upíše 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun Obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo , se sídlem Vysoká nad Labem 22, Vysoká nad Labem, upíše 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov předmět vkladu: vodovodní řad a kanalizační stoka na parc. č. 2671/1 a p. č. 2671/96, kat. úz. a obec Černilov, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č , ze dne , na částku Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun Stránka 4

5 Upisovatel obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice předmět vkladu: prodloužení vodovodu Hvozdnice, kat. úz. a obec Hvozdnice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19 _ 3 _ 03 _ 15 _ , ze dne , na částku Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun Upisovatel obec Rohenice, identifikační číslo , se sídlem Rohenice 62, Rohenice předmět vkladu: prodloužení vodovodu Rohenice sever, obec Rohenice, okres Rychnov n/kn., oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č , ze dne , na částku Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun Upisovatel obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo , se sídlem Vysoká nad Labem 22, Vysoká nad Labem předmět vkladu: prodloužení vodovodního řadu Vysoká n/l. oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19 _ , ze dne , na částku Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta. Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují ( 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek. a) Připouští se, aby Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo pohledávku ve výši Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov, a to v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015 Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Stránka 5

6 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun Touto smlouvou o započtení tak Obec Černilov, identifikační číslo , se sídlem Černilov 310, Černilov zcela splatila emisní kurs 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun b) Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo , se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , pohledávku ve výši Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne , Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikační číslo se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, a to v počtu (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , konané dne 3. června 2015 Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo , se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo , se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo , se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, zcela splatilo emisní kurs (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun c) Připouští se, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo , se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dále se připouští, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo , se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených dvou pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis Stránka 6

7 nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , - pohledávku ve výši Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , - pohledávku ve výši Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jinými též Městu Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, a to v počtu (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, započetlo si: - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , konané dne 3. června 2015 Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , konané dne 3. června 2015 z a p o č í t á v á si Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, t í m t o : - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , ve výši Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, Touto smlouvou o započtení tak Město Nový Bydžov, identifikační číslo se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov, zcela splatilo emisní kurs (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun d) Připouští se, aby Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: tři sta tisíc korun Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo pohledávku ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), Stránka 7

8 - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Městu Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice, a to v počtu 300 (slovy: tři sta) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: tři sta tisíc korun V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015 Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu 300 (slovy: tři sta) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: tři sta tisíc korun Touto smlouvou o započtení tak Město Smiřice, identifikační číslo , se sídlem Palackého 106, Smiřice zcela splatilo emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. Června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun e) Připouští se, aby Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , dodatku č. 2 uzavřeného dne , dodatku č. 3 uzavřeného dne , dodatku č. 4 uzavřeného dne , dodatku č. 5 uzavřeného dne a dodatku č. 6 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo pohledávku ve výši Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , dodatku č. 2 uzavřeného dne , dodatku č. 3 uzavřeného dne , dodatku č. 4 uzavřeného dne , dodatku č. 5 uzavřeného dne a dodatku č. 6 uzavřeného dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice, a to v počtu (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , dodatku č. 2 uzavřeného dne , dodatku č. 3 uzavřeného dne , dodatku č. 4 uzavřeného dne , dodatku č. 5 uzavřeného dne a dodatku č. 6 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015 Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo Stránka 8

9 ve výši Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne , dodatku č. 2 uzavřeného dne , dodatku č. 3 uzavřeného dne , dodatku č. 4 uzavřeného dne , dodatku č. 5 uzavřeného dne a dodatku č. 6 uzavřeného dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun Touto smlouvou o započtení tak Obec Osice, identifikační číslo , se sídlem Osice 117, Osice zcela splatila emisní kurs (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun f) Připouští se, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo pohledávku ve výši Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice, a to v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015 Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo akcie v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun Touto smlouvou o započtení tak Obec Hvozdnice, identifikační číslo , se sídlem Hvozdnice 51, Hvozdnice zcela splatila emisní kurs 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo , na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden tisíc korun g) Připouští se, aby Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo , se sídlem Klicperovo nám. 64, Chlumec nad Cidlinou započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo ve výši Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne , a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 ZOK): Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo , se sídlem Klicperovo nám. 64, Chlumec nad Cidlinou má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo pohledávku ve výši Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, identifikační číslo - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících Stránka 9

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu v hodin

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu v hodin Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

Více

U s n e s e n í : s c h v a l u j e :

U s n e s e n í : s c h v a l u j e : NÁVRH USNESENÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI VČETNĚ ROZHODNUTÍ O MOŽNOSTI ZAPOČTENÍ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU A ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ SMLUV O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AKCIONÁŘŮ

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, IČ 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři,

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři, Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, IČO 63999609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Datum zápisu: 29. června 1990 Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Planet A, a.s. Sídlo:

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 Zápis o jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

Více

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady: POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

která se bude konat dne 22. února 2018 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 22. února 2018 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne 19.6.2018 K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, IČO 63492555, zapsaná v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7055 Datum zápisu: 1. března 2001 Spisová značka: Obchodní firma: B 7055 vedená u Městského soudu v Praze RIHA, a.s.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,

Více

N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu NZ 339/2018. Notářský zápis ---

N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu NZ 339/2018. Notářský zápis --- Strana první N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu ---------------------------------NZ 339/2018 Notářský zápis --- sepsaný mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec IČ: 250 22 962 konanou dne 28. 2. 2017 od 09:00 hodin v notářské

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti ZEAS Podhorní Újezd a.s., IČ 647 89 306, se sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100 Představenstvo VIKA Kameničná a.s. se sídlem v Kameničné čp. 100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1443 svolává V A L N O U H R O M A D

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, IČ: 272 83 933 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná v

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

celková jmenovitá hodnota akcií: (jedno sto čtyřicet devět tisíc korun českých) 1.229,- Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet devět korun českých)

celková jmenovitá hodnota akcií: (jedno sto čtyřicet devět tisíc korun českých) 1.229,- Kč (jeden tisíc dvě stě dvacet devět korun českých) \ \- Smluvní strany ** Vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem, Čechova 1300/23, PSČ 690 11, identifikační číslo: kterou zastupují Ing. Jaroslav Válka, předseda představenstva a Ing. Pavlína Vlková, místopředseda

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, Představenstvo společnosti Statek Uhřínov, a.s. se sídlem Liberk, Uhřínov 57, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 601 08 754 zapsané v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO 465 04 991 konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1.

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou Pozvánka představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti AGRO spol., akciová společnost sídlo: Legerova 224, Kolín III, 280 02 Kolín IČO: 463 56 002 zapsané v obchodním rejstříku Městského

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv Představenstvo společnosti BYTSERVIS Brno a.s. se sídlem Panelová 289, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 26219654 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8492 s v o l á v á řádnou valnou hromadu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Identifikační číslo: 031 96 305, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Banka CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555,

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání:

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání: 1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Identifikační číslo: 031 96 305, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a P o z v á n k a Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 IČO: 62242504 s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a

Více

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem Pekárenská 10 č.p. 1151, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY společnosti O2 Czech Republic, a.s. konané dne 28. dubna 2015 Hlasování k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVNKA NA MIMOŘDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 Holešovice, zapsaná v obchodním

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Věc: Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Netcope Technologies, a.s. se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno Představenstvo akciové společnosti Netcope Technologies,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává řádnou valnou hromadu na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti

svolává řádnou valnou hromadu na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41 IČO: 16193741 (dále jen společnost ) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od hod.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od hod. Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Hodolany, IČ: 47675772, svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 30. října

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., IČ: 474 68 050, se sídlem V Grundě 511, 517 42 Doudleby nad Orlicí, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČO: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více