4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související s očekávanými výstupy průřezových témat. Oblast Člověk a jeho svět Vlastivěda je koncipována jen pro 1. stupeň 4. a 5. ročník a vymezuje vzdělávací obsah, týkající se člověka, společnosti, vlasti, přírody, kultury a dalších oblastí. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Integrovaný obsah spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v předmětu Vlastivědy rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním věku. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Žáci se učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem a problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - Vlastivěda doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti, což je nezbytné pro každodenní praxi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou úspěšného vzdělávání ve Vlastivědě je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Vyučovací předmět Vlastivěda je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty a připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda. Vzdělávací obsah má v osnovách ZŠ a ZŠ/LMP komplexní charakter. 286

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společenských úkolů samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět Ke způsobům naplňování cílů předmětů patří také získávání poznatků ve všech dalších oborech vzdělávání Přírodověda, Umění a kultura (HV, VV), Člověk a zdraví (TV), Jazyk a jazyková komunikace (ČJ, cizí jazyky), Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce pracovní činnosti. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu 4. a 5. ročníku základního vzdělávání a je určen všem žákům bez rozdílů. Žáci se učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních 287

3 a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Úkoly a činnosti mají probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, osvojují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se ze základními právy, povinnostmi a problémy společnosti. Snaží se seznámit s prvotními poznatky a dovednostmi budoucího občana demokratického státu. Žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Důraz je kladen na vyvolání zájmu o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Žáci se učí vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu apod. 1. stupeň Je určen pouze pro 1. stupeň 4. a 5. ročník ZŠ a ZŠ/ LMP - vzdělávací obsah Vlastivědy je realizován ve 3 tématických okruzích Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků - uplatňovat diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání - provádět potřebné změny a úpravy pracovního prostředí - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - spolupracovat s odborníky z jiných resortů 288

4 Vlastivěda má velký význam v rozvoji vědomostí, schopností, dovedností, návyků a utváření potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci edukativního procesu ve výuce a celého integrativního začlenění v intaktní společnosti. V rámci předmětu Vlastivěda je možné v značném rozsahu rozvíjet koncentraci, pozornosti, soustředění, vytrvalost, soustavnost, učit se nést zodpovědnost, zaměřit se na prostorovou orientaci a didaktické zásady vzdělávání a výchovy individuální přístup, soustavnost, plánování apod. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení: Vyučovací předmět Člověk a jeho svět - Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ a ZŠ/LMP s pevně stanovenou časovou dotací: ve 4. ročníku ZŠ 2 hodiny týdně v 5. ročníku ZŠ 2 hodiny týdně ve 4. ročníku ZŠ/ LMP 2 hodiny týdně v 5. ročníku ZŠ /LMP 2 hodiny týdně Organizační vymezení: ke způsobům naplňování cílů předmětu patří: Práce nejen na vyhrazeném místě ve třídách, ale také v areálu školy, okolí školy, v terénu částech města, v rámci České republiky Návštěvy a exkurze institucí a zeměpisných oblastí (exkurze do vybraných podniků, exkurze do elektráren, návštěvy galerií, muzeí, hradů a zámků, měst.) Účast na prezentacích a soutěžích v regionálním, celostátním měřítku 289

5 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků - umožňuje diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků - společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkoly) - umožňuje reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují - zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů - zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků - klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost - pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení - důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení Kompetence k řešení problémů Učitel: - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami - vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních - umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení - umožňuje žákům pracovat se zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení Kompetence komunikativní Učitel: - vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu - vybízí žáky, aby kladli otázky (k věcí) - žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory 290

6 Kompetence sociální a personální Učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují - sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok - vede žáka k plánování úkolů a postupů - zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky - studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné a v dostatečném počtu Kompetence občanské Učitel: - důsledně vyžaduje dodržování pravidel - vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků - objasňuje žákům, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání - ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní Učitel: - ukazuje žákům, jak formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním - vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech - umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce - učitel vede žáky ke správným způsobům užití techniky a vybavení 4. Průřezová témata Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - Vlastivěda se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tématické okruhy průřezových témat: - Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Výchova demokratického občana (VDO) 291

7 - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) - Multikulturní výchova (MkV) - Environmentální výchova (EV) - Mediální výchova (MV) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah Osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - Vlastivěda je založen zejména na zdokonalování dovedností, týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých životních situacích, vztazích k lidem a světu. Lze jej naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Osobnostní rozvoj: - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí 2. Sociální rozvoj: - poznávání lidí - komunikace - mezilidské vztahy 2. Výchova demokratického občana (VDO) VDO má mezioborový a multikulturní charakter, zejména k těm, v nichž se realizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám a hodnotám. Vztah Výchovy demokratického občana ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vlastivěda, je založen zejména na rozvoji schopnosti kritického myšlení. Rovněž se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti. 292

8 Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Občanská společnost a škola 1. Občan, občanská společnost a stát 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akceptuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Rovněž přispívá k realizaci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vlastivěda, uplatňuje se v tématech zaměřených na Evropu a svět. Tematické okruhy průřezového tématu: Tato témata budou realizována v celoškolních projektech -,,Ostrava očima dětí, Evropa a my 1. Evropa a svět nás zajímá 2. Objevujeme Evropu a svět 4. Multikulturní výchova (MkV) Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjí si smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se dotýká mezilidských vztahů a zejména vzájemné tolerance mezi příslušníky různých národů a etnických skupin. Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Kulturní diference 2. Lidské vztahy 3. Etnický původ 4. Multikulturalita 293

9 3. Environmentální výchova (EV) Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět Vlastivěda poskytuje ucelený elementární pohled na okolní prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4. Mediální výchova (MV) Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti, týkající se mediální komunikace a práce s médii. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět - Vlastivěda je zejména na úrovni získávání informací o regionu, dále v republikovém, evropském a světovém měřítku, dále pak nutnost orientovat se pomocí medií v intaktní společnosti v rámci svých možností. Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Tematické okruhy receptivních činností - fungování a vliv médií ve společnosti 294

10 Učební osnovy ZŠ Předmět: Vlastivěda Ročník: 4. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: - zná pojem nadmořská výška - obec(město), místní krajina Čj EV- ekosystémy - učí se na mapě hledat a pojmenovat - les, pole, vodní zdroje velké řeky, jezera, rybníky v ČR - základní podmínky života - umí najít Ostravu - okolní krajina,místní oblast, region voda,půda - zná název kraje a krajského města - ochrana biologických druhů - umí vyhledat ČR na mapě Evropy Žák: - zná rozdíl mezi podnebím a počasím - lidské aktivity a problémy životního prostř. - seznámí se s pojmy povodí, rozvodí, Přírodověda Úmoří - vztah člověka k prostředí a zdraví - zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem Žák: Pč - ví, že Praha je hlavní město ČR - regiony ČR - Praha a vybrané oblasi ČR OSV - rozvoj schopnosti poznávání - zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy Hv,Vv - zná některé významné průmyslové - naše vlast podniky, kulturní a vzdělávací instituce - soužití lidí Prvouka- opak. MkV - kulturní diference, lidské vztahy - ukáže na mapě střední, východní, severní, telefonování západní, jižní Čechy, Moravu a Slezsko - umí vyhledat na mapě významná města - vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, a řeky, seznamuje se s průmyslem společné a zemědělstvím v jednotlivých oblastech Žák: - umí vysvětlit význam globu a mapy - mapy zeměpisné a tématické - zná význam měřítka mapy - učí se najít a ukázat poledníky a rovno- Ma Běžky - poznává základní geograf. značky 295

11 Předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy - kompetence Žák: - umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří - ukáže a pojmenuje na mapě rozsáhlejší pohoří, vrchoviny, nížiny v ČR - vysvětlí rozdíl mezipohořím, vrchovinou, a nížinou - zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR - zná oficiální název ČR, správně ho píše - seznamuje se se státním uspořádáním ČR, státními symboly, demokracií v ČR Ročník: 4. ZŠ Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata - poznává významná místa a kulturní pa- - region-regionální památky mátky Ostravy - seznamuje se s regionálními pověstmi a umí je vyprávět - zná některé postavy ze Starých pověstí - báje, mýty, pověsti českých - seznamuje se s některými významnými osobnostmi a památnými místy českých dějin 296

12 Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: Místo, kde žijeme Vv - malba krajiny, - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo Domov - prostředí domova, orientace plány, mapy, spolepobytu vzhledem ke krajině a státu v místě bydliště čenství lidí Žák: Škola - prostředí školy, činnosti ve škole, VDO - občanská společnost a škola - určí světové strany v přírodě i podle mapy, okolí školy, bezpečná cesta do školy mapy, orientuje se podle nich a řídí se Obec (město), místní krajina - zemský Př - propojenost MV - receptivní činnosti - fungování a vliv podle zásad bezpečného pobytu v přírodě povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, témat, ekosystémy médií ve společnosti Žák: rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv Pč - výroba maket - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu Člověk a zdraví, TV - typy map; vyhledává jednoduché údaje o na životní prostředí, orientační body a linie, ochrana zdraví přírodních podmínkách a sídlištích lidí na světové strany mapách naší republiky, Evropy a polokou- Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, IT - vyhledávání lí surovinové zdroje, výroba, služby a obchod informací pomocí Žák: Naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního PC, grafika, internet - vyhledává typické regionální zvláštnosti zřízení a politického systému ČR, státní přírody, osídlení, hospodářství a kultury, správa a samospráva, státní symboly jednoduchým způsobem posoudí jejich Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, AJ - fráze, komuni- VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; objevuvýznam z hlediska přírodního, historické- EU, cestování kace jeme Evropu a svět ho, politického, správního a vlastnického Mapy obecně zeměpisné a tematické - M - jednoduché MkV - kulturní diference; multikulturalita Žák: obsah, grafika, vysvětlivky, měřítko map výpočty, geometrie - zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážit- Vv - malba krajiny, ky a zajímavosti z vlastních cest a porov- plány, mapy ná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích Žák: - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho našeho státu a jejich význam Žák: Lidé kolem nás OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností - vyjádří na základě vlastních zkušeností Rodina - postavení jedince v rodině, role čle- Čj - rodokmen, do- poznávání, sebepoznání a sebepojetí; sozákladní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodr- nů rodiny, příbuzné a mezigenerační vztahy, klady ciální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské žuje pravidla pro soužití ve škole, mezi život a funkce rodiny, práce fyzická a du- Př - lidské tělo vztahy, komunikace 297

13 Předmět: Vlastivěda - list 2 Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata chlapci a dívkami, v rodině, v obci-městě ševní, zaměstnání Žák: Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunika- OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností - rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, ce, obchod, firmy, zájmové spolky, politické poznávání, sebepoznání a sebepojetí; soobhájí při konkrétních činnostech své ná- strany, církve, pomoc nemocným, sociálně ciální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské zory, popřípadě připustí svůj omyl, do- slabým, společný,,evropský dům" vztahy, komunikace hodne se na společném postupu a řešení Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla sluš- VDO - občan, občanská společnost a stát se spolužáky ného chování, principy demokracie MkV - lidské vztahy; etnický původ, multi- Žák: Právo a spravedlnost - základní lidská IT - vyhledávání kulturalita - rozpozná ve svém okolí jednání a chování práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků informací pomocí která se už tolerovat nemohou a která školy, protiprávní jednání, právní ochrana PC, grafika, internet porušují základní lidská práva nebo de- občanů a majetku, soukromého vlastnictví, mokratické principy duševních hodnot Žák: Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, M - bankovky, mince - orientuje se v základních formách vlast- společné; hmotný a nehmotný majetek; penictví; používá peníze v běžných situac. níze Žák: Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní Hv - zpěv národních MV - receptivní činnosti - fungování a vliv - poukáže v nejbližším společenském a pří- instituce, masová kultura a subkultura písní médií ve společnosti rodním prostředí na změny a některé pro- Základní globální problémy - významné Př - propojenost EV - lidské aktivity a problémy životního blémy a navrhne možnosti zlepšení život- sociální problémy, problémy konzumní témat, ekosystémy prostředí ního prostředí obce (města) společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí Žák: Lidé a čas - pracuje s časovými údaji a využívá zjiště- Orientace v čase a časový řád - určování M - jednotky času, ných údajů k pochopení vztahů mezi ději času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časová osa a mezi jevy časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období Žák: Současnost a minulost v našem životě - Pč - práce s kombi- - využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a proměny způsobu života, bydlení, předměty novanými materiály galerií jako informačních zdrojů pro po- denní potřeby, průběh lidského života, chopení minulosti; zdůvodní základní státní svátky a významné dny význam chráněných částí přírody, nemo- Regionální památky - péče o památky, li- VV - dějiny výtvarnévitých i movitých kulturních památek dé a obory zkoumající minulost ho umění 298

14 Předmět: Vlastivěda - list 3 Ročník: 5. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: Báje, mýty, pověsti - minulost kraje a Čj - vyhledávání a MV - receptivní činnosti - fungování a vliv - rozeznává současné a minulé a orientuje předků, domov, vlast, rodný kraj zpracování informací médií ve společnosti se v hlavních reáliích minulosti a sou- z literárních zdrojů - časnosti naší vlasti s využitím regionál- časopisy, knihy; ních specifik referát, vypravování Žák: - srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik Žák: - objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 299

15 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Vlastivěda 300 Ročník: 4. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: - orientovat se v místě svého bydliště místo, kde žijeme Čj VDO - Občanská společnost a škola a okolí - domov a jeho okolí Občan, občanská společnost a stát - orientovat se v okolí školy a popsat cestu - škola do školy - obec, město MkV - kulturní rozdíly- jedinečnost - znát nejvýznamnější místa v okolí - Česká republika každého člověka a jeho indiv. zvláštnosti - mapy,čtení z mapy, vysvětlivky - orientovat se na mapě České republiky Hv, Vv - lidské vztahy - právo všech žít společně - určit světové strany Tv - uplatňování principu slušného chování - mít základní znalosti o České republice - základní morální normy - učit se poznávat region ve kterém bydlí, jeho zvláštnosti - poznat státní symboly Žák by měl: Pč, Ma - poznávat různé lidské činnosti lidé kolem nás - znát role rodinných příslušníků a vztahy - rodina a společnost mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské - mezilidské vztahy vztahy Žák by měl: MV - fungování a vliv médií ve společnosti - osvojovat si základy společenkého chová právo a spravedlnost ní - práva a povinnosti žáků OSV - rozvoj schopnosti poznávání - učit se projevovat toleranci k odlišnostem - protiprávní jednání - krádež, šikanování spolužáků - osobní bezpečí - chvání v krizových situac. - umět pojmenovat běžná povolání a pracovní činnosti - důležitá telefonní čísla - učit se, jak se chovat při setkání s nezná- lidé a čas Přírodověda mými lidmi - orientace v čase - den, týden,měsíce, roč- opak. Prvouka ní období, kalendář - orientovat se v čase, poznat, kolik je hodin - součastnost a minulost v našem životě, - učit se rozlišovat děj v min., přít.,budoucn. -zná významné události a pověsti,které se vztahují k regionu a kraji objekty v regionu, významné dny,pověsti

16 Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: -popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou obec, město do příslušného kraje Místo, kde žijeme Domov a jeho okolí mapa místní krajiny, orientace v oblasti podle plánu. Vv - malba krajiny, -zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti Obec (město) poloha v krajině, minulost a současnost obce, významná místa, části obce Místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické plány, mapy, spolezajímavosti čenství lidí VDO - občanská společnost a škola Okolní krajina (místní oblast-region) charakteristické Př - propojenost MV - receptivní činnosti - fungování a vliv -být schopen vyprávět o svém regionu znaky krajiny, regionální zvláštnosti, vliv krajiny na témat, ekosystémy médií ve společnosti život lidí, působení lidí na krajinu, významné Pč - výroba maket orientační body Člověk a zdraví, TV - ochrana zdraví Česká republika orientace na mapě ČR, hranice -orientovat na mapě ČR, určit světové států, povrch a podnebí; města, regiony, IT - vyhledávání strany obyvatelstvo informací pomocí -mít základní znalosti o ČR a její PC, grafika, internet zeměpisné poloze v Evropě -poznat státní symboly VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; objevu- -sdělit a popsat poznatky a zážitky z Evropa mapa Evropy, cestování jeme Evropu a svět vlastních cest M - jednoduché MkV - kulturní rozdíly; multikulturalita výpočty, geometrie Vv - malba krajiny, Lidé kolem nás plány, mapy Rodina a společnost práva a povinnosti v rodině, -dodržovat pravidla pro soužití v rodině, funkce a život rodiny, zájmové organizace a spolky, ve škole, v obci (městě) Jednání v obchodě, na poště, u lékaře, různé způsoby placení M-bankovky, mice Čj - rodokmen, doklady Př - lidské tělo OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí; sociální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace 301

17 Předmět: Vlastivěda - list 2 Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Právo a spravedlnost základní práva OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností -znát základní práva dítěte, práva a dítěte, protiprávní jednání (zneužívání, poznávání, sebepoznání a sebepojetí; sopovinnosti žáka školy týrání) a jeho postih ciální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace VDO - občan, občanská společnost a stát MkV - lidské vztahy; etnický původ, multi- Osobní bezpečí chování v rizikovém IT - vyhledávání kulturalita prostředí a v krizových situacích, služby informací pomocí -reagovat vhodným způsobem na pokyny odborné pomoci (pomáhající organizace) PC, grafika, internet dospělých při mimořádných událostech -znát důležitá telefonní čísla Situace hromadného ohrožení- chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla Lidé a čas Hv - zpěv národních MV - receptivní činnosti - fungování a vliv Naše země v dávných dobách způsob písní médií ve společnosti -rozeznat rozdíl mezi životem dnes a života v pravěku, příchod Čechů, Př - propojenost EV - lidské aktivity a problémy životního životem v dávných dobách počátky českého státu, život ve středověku témat, ekosystémy prostředí Současnost a minulost v našem životě - -vědět o nejvýznamnějších kulturních, proměny způsobu života, minulost M - jednotky času, historických a přírodních památkách v kraje, významné historické objekty v časová osa okolí svého bydliště -dokáže povídat o významných dnech regionu ČR, tradiční lidové svátky, státní svátky a významné dny Pč - práce s kombinovanými materiály VV - dějiny výtvarného umění 302

18 Předmět: Vlastivěda - list 3 Ročník: 5. LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Čj - vyhledávání a zpracování informací z literárních zdrojů - časopisy, knihy; referát, vypravování MV - receptivní činnosti - fungování a vliv médií ve společnosti 303

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Zná pojem nadmořská výška, umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, rybníky

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně vyučuje se ve 4. třídě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS5101 ČJS5102

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Předmět Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

5.7.Učební osnovy Vlastivěda

5.7.Učební osnovy Vlastivěda 5.7.Učební osnovy Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1. -3. ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5. ročníku

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5101 určí a vysvětlí polohu svého

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání - 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a jeho svět Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Základní škola Paskov - Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Vlastivěda

Základní škola Paskov - Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Vlastivěda Základní škola Paskov - Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika Časová dotace: 4. ročník - 2 hodiny, 5. ročník - 2 hodiny Celková dotace hodin vlastivědy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. a 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu MÍSTO,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda je tvořena tématickými okruhy vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeného v RVP ZV, rozšířena o další okruh v souladu

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

5.6. Učební osnovy Přírodověda

5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4.

Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - vyhledá v různých

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prv13 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Prvouku Přírodovědu Vlastivědu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka je součástí široké

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové organizační vymezení předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP

Více

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Charakteristika předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.4.3 Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivěda realizovaný ve 2. vzdělávacím období na 1. stupni navazuje na učivo prvouky. Ve vlastivědě

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více