Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky ufad Zlmskeho kraje"

Transkript

1 Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna Vala ska Polanka datum povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013 spisova znaika KUSP 531/2013 Kfc Zpravac. 52/2012/KR o vysledku pfezkoumanf hospodarenf obce Luzna, 1C: za rok2012 Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona /2004 Sb., o pfezkoumavanf hospodarenf uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto provedeni pfezkoumani: Obecnf ufad Luzn^ 230, Valassk Polanka Pfezkoumani vykonali: kontrolor povsfeny rfzenim pfezkoumanf: Ing. Antonfn Putala kontrolor: Ing. Svatava Curdova Obec Luznou zastupovali: starosta: ucetnf: Miroslav Papsfk Bronislava Brhlova Krajsky ufad Zlmskeho kraje tf. Tomase Bati 21, PO Box Zlin 1C: tel.: , fax:

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Druh pisemnosti Navrh rozpo6tu Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpo6tov opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpo6et Stanoveni zavaznych ukazatelu zfizenym organizacfm Z3vere6ny u6et Bankovnf vypis Evidence majetku Evidence pohledsvek Popis pisemnosti Navrh rozpoctu obce na rok 2012 byl zvefejnen na ufedni desce od do Navrh rozpo6tu byl zpracovan pro pnjmy ve vy i K6, vydaje ve vysi K6. Z toho K6 se tykalo spteceni jistiny uveru CMHB(pol. 8124). Zastupitele obce na svem zasedani dne schvalili, ze do schvaleni noveho rozpo6tu bude obec postupovat podle rozpoctu z minu!6ho roku. Rozpo6tove opatfenf 6.1/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (pfesuny ve vydajove 63sti). Rozpo6tove opatreni 6.2/2012 vzali na vsdomf zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni prfjmove i vydajove 6asti o Kc). Rozpoctove opatfeni 6.3/2012 schvalili zastupitele na zased ni ZO dne (povy eni pfijmove 6 sti o K6, povysenf vydajove 6 sti o K6, financov^ni z uv6ru ve vysi Kc, dotace Kc). Rozpoctove opatreni 6.4/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni pffjmove i vydajove 6 sti o K6, dotace K6). Rozpo6tove opatreni 6.5/2012 schvalil starosta obce dne (povygeni prijmove i vydajove 6asti o K6, ponizeni dotace o Kc). Zastupitele vzali rozpo6tove opatreni na vedomi dne Starostu obce zmocnili zastupitete obce na zasedani dne Obec ma zpracovany rozpoctovy vyhled na obdobi let 2013 az Pfijmy a vydaje jsou uvedeny ve tfid ch rozp. skladby. Financovani predstavuje spl^tky jistin uv ru, a financovani "Ciste feky Be6vy". Vyhled schvalili zastupitele obce na zasedani dne Rozpocet obce Luzna pro rok 2012 byl schvalen na zasedani zastupitelstva obce dne Obec zfizuje Matefskou kolu Luzn^ jako svou prispsvkovou organizaci. Vysi pfisp^vku M sdelil starosta obce dne Zastupitele obce na svem zasedani dne schvcilili pfevedeni zlepseneho hospodarskeho vysledku zrizene pfispsvkove organizace M Luzna ve vy i ,01 Kc do rezervniho fondu MS. Zavere6ny u6et obce za rok 2011 byl zvefejnfen na ufedni desce (i v elektronicke podobfe) v obdobi Z vsre6ny ucet za rok 2011 schvalili zastupitele obce na zasedani ZO dne bez vyhrad. ZBU CS, a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu ,23 Kc (vypis CS a.s. por.6. A.60 ze dne ), HB a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu 1.838,83 Kc (vypis HB a.s. pof.6. 12/2012 ze dne ), sou6et v hodnote ,06 K6 odpovida zustatku SU 231 v rozvaze k temuz datu. Hmotny a nehmotny majetek obce je evidovan v IS KEO podle mist ulozeni a tridy majetku v clenfeni podle SU. Evidence obsahuje udaje o inv. 6islu, nazvu, po6tu kusu, jednotkove cen, ucetni cene celkem a datu zafazeni do 06. evidence. Evidence pozemku a podklad k inventarizaci pozemku je zpracovan firmou Real Soft, s.r.o evidence je clenena podle KU, typu pozemku a druhu omezeni vlastnick^ho prava, s udaji o 6isle parcely, vymsfe a celkove cen6 parcely. Obec eviduje pouze kratkodobe pohled^vky v celkove hodnote brutto ,86 K6, z toho: SU 311 odberatele - 6astka Kc, v torn pohledavky z neuhrazenych n jmu v hodnote K6 a pohledavky z vystavenych faktur k prodeji vyrobku a sluzeb v hodnote K6, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote K6, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 314 poskytnute zalohy - castka ,86 Kc, zalohy na dodavky energii za rok 2012 v hodnote ,86 K6, zaloha CCS v hodnote K6, zalohova

3 Evidence zavazku Inventurm soupis majetku a zavazku Kniha doslych uhrada ze Smlouvy o budouci smlouve o znzeni vscneho bfemene se stranou povinnou - SZDC v hodnote KC; SU 315 jin6 pohled vky z hi. Cinnosti - Castka KC z pohledavek z poplatku za odpady, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote KC, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 346 pohledavky za vybr. ustrednimi vl. institucemi - CSstka Kc, dotace UP navppza 12/2012; SU 381 n klady pfistich obdobi - castka KC, z toho KC naklady na CftB, dale n klady ze zsvazku vuci CU a vuci ZK; SU 377 ostatni kr. pohledavky - Castka Kc, z toho Castka Kc pohledavky z prodeje dokumentace na kanal. pfipojky uzivatelum (rozhodnutf ZO), Castka KC - pohledavka z majetkoveho podilu z transformace za obci PozdSchov, Castka KC - pohledavka za pachateli krsdeze (hotovost pokladny); ZjiSteni: Pohledavky z prodeje dokumentace ke kanal. pfipojkam majf charakter podmfnfene pohledavky. Obec eviduje dlouhodoby zavazek na SU 451 v hodnote ,43 KC - viz bod,,smlouva o pfijeti uveru"a na SU 459 v hodnote ,50 KC, v torn zejmena Castka KC pfijatych pfispevku na budoucf koupi obecnfch bytu, a kr^tkodobe zavazky v celkove hodnote ,69 KC, z toho: SU 321 dodavatele - Castka KC, neuhrazene zavazky z nakupu materialu a sluzeb, dolozeno soupisem pfijatych faktur; SU 324 kr.prijate zalohy - Castka ,86 KC, prijate zalohy na sluzby souvisejici s n^jmem; SU 331 zam6stnanci - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 336 odvody - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 342 jine pfime dane - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 343 DPH - Castka KC, dafiovs priznani za 4. Ctvrtleti 2012; SU 349 zavazky k uzemnfm rozpoctum - Castka KC, zavazek vuci SU 374 zalohy na transfery - Castka KC, vratka zalohy k UZ 98193; SO 383 vydaje pf. obdobi - Castka ,97 KC, zavazky z pfijatych faktur v r za nakupu sluzeb v roce 2012; SU 384 vynosy pfistich obdobi - Castka KC, pfedpis najemneho na r v hodnote KC a predpis najemneho za r v hodnote KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; SU 389 dohadns ucty pasivni - Castka ,86 KC, dohad k nakladum na energie ve vysi poskytnutych zsloh a dohad DPPO za obec za rok 2012 v hodnote KC; SU 378 ostatni kratkodobe zavazky - Castka KC, zavazek z dodavky projekt. dokumentace kanalizacnich pfipojek, podil urceny rozhodnutim ZO k nasledn6mu prodeji obcanum; Inventarizace majetku a zavazku k datu byla provedena na zaklade Planu inventur pro rok 2012, schvaleneho ZO na 17. zasedsni dne , kterym je stanoven harmonogram a rozsah inventarizacnich Cinnosti a jmenovana inventarizacni komise. IK byla pro kolena k zaji teni a zpusobu provad^ni inventarizace dne dolozeno prezencni listinou. UIK sestavila dne InventarizaCni zprsvu. Die InventarizaCni zpravy inventarizace probfehla v terminu od do a nezjistila inventarizacni rozdily. IK pfedlozila n^vrh na vyfazeni HM, ktery byl take schv^len na 18. zasedani ZO a vyfazen z ucetni evidence obce k datu , dokl.c a InventarizaCni zpr vu schvalilo ZO na 18. zasedani dne Inventurni soupisy jsou vypracovany v souladu s Vyhl. C. 270/201 OSb. Inventarizace pozemku dolozena Vypisem z KN k datu Nam^tkov6 kontrolovany inv. soupisy k SU hodnota ,30 KC, inv. soupis C. 3, k SU 311 inv. soupis C viz bod..evidence pohledavek", k SU viz bod..evidence zavazku". Je vedena rucne chronologickymi zaznamy v..knize pfijatych faktur". V roce 2012

4 faktur Kniha odeslanych faktur Mzdov agenda OdmSnovanf Clenu zastupitelstva Pokladnf doklad Pokladnf kniha (denfk) Prfloha rozvahy Rozvaha Ucetni doklad UCetnictvi ostatnf UCtovy rozvrh Vykaz pro hodnocenf plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Darovaci smlouvy Dohody o provedenf prace Smlouvy a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim bylo evidovano 395 prijatych faktur, evidovanych v Ciselne fad Je vedena rucne, chronologickymi zaznamy v,,knize vydanych faktur". V roce 2012 bylo evidovano 94 odeslanych faktur, evidovanych v Ciseln6 Fad Mzdovou agendu zpracovciva pan! Markov^. Kontrole byly podrobeny vyplatni Ifstky za obdobf 9-12/2012. Nedostatky nebyly zjisteny. Starosta obce je pro vykon funkce uvolnen. Na zasedani ZO dne byly schvaleny vy e odmfen pro neuvoln6n6 deny ZO, pfedsedy a Cleny vyboru a komisi. Kontrole byly podrobeny doklady Evidence o penszni hotovosti (pokladni kniha) je vedena v prupisove pokladnf knize. Vydajove i prfjmove pokladnf doklady jsou oznaceny chronologicky jednou Ciselnou fadou Pfijmove a vydajove pokladnf doklady jsou uctovany samostatne, ucet 261 vyjadruje prijem, vydej a zustatek pokladnf hotovosti. Kniha zachycuje 1035 ucetnich pripadu (ucetnf fada ). Zustatek peneznl hotovosti pokladny ke dni cinil 0 Kc a odpovida stavu uctu 261. Byla kontrolovana pffloha sestaven^ k datu ; obsahuje pfedepsane nslezitosti v pozadovanem eieneni. Rozvaha je sestavena k datu s hodnotou aktiv brutto ,86 KC, korekce ,52 K, aktiv netto ,34 KC. Hodnota pasiv se rovna hodnote aktiv netto. Hodnota korekce je tvorena opravkami k SU 018 v hodnote ,51 KC, k SU 021 v hodnote KC, k SU 022 v hodnote KC, k SU 028 v hodnote ,91 KC a opravnymi polozkami k SU 311 v hodnote ,10 KC a k SU 315 v hodnote KC. Vysledek hospodafenf k datu v hodnote ,71 KC je zachycen na SU 493, vysledek hospodafenf za minula obdobi v hodnote ,53 KC je zachycen na SU 432. Obec je platcem DPH. Kontrole byly podrobeny doklady prokazujfcf pouziti dotace na volby ve vysi pouzitf KC: , , , , , , 10858, 90059, 1914 DF, 1867 a 1987 (odmeny 6 Clenu VK, DoPP). Nedostatky nebyly zjisteny. D le byly kontrole podrobeny doklady (ZBU). Obec nezfizuje fondy. UCetnictvf obce je zpracovano v software KEO. Obec zpracovala ucetni zaverku k datu v souladu s ustanovenfm 18 zskona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Obec pouzivala v r uctovy rozvrh sestaveny v souladu s ustanovenim 14 zakona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Udaje o prfjmech, vydajfch obce jsou uvedeny v pffloze. Vykaz zisku a ztraty k datu uvadi hodnotu nakladu celkem ,25 KC, hodnotu vynosu celkem ,96 KC. Hodnota vysledku hospodafeni obce k datu sestaveni vykazu je ,71 KC a je rovna hodnote uvedene v rozvaze k temuz datu. Obec neprovadf hospodafskou Cinnost, uctovanou odd6len na samostatnych analytickych uctech. Obec uzavrela dne Darovaci smlouvu o prijeti daru - pozemky p.c.1548/6, p.c.1653 a p.c.1654, vse lesni pozemek. Na 14. zasedanf ZO dne bylo pfijeti daru schvaleno. 0 prijeti daru bylo uctovcino dokl.c dne uc. zapisem MD 031/ DAL 401 v ocenfeni reprodukcni cenou (19,229 KC/m2), v celkove hodnote KC. Dohoda o provedeni prace na roznos 499 ks hlasovacich Ifstku (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na uklid a pfipravu volebnf mfstnosti (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na nadepsanf obalek a s^ckovanf (odmena 1.500KC). Obec Luzna obdrzela k prostfedky ucelovs urcene dotace: UZ a UZ v celkove vysi (VPP); UZ ve vysi KC (SdSlenf KUZL 60357/2012 ze dne o poskytnutf dotace SR na zajisteni vydaju s volbami do senatu a zastupitelstev kraju); UZ ve vysi KC a UZ ve vysi KC (inv. SR);

5 Smlouvy o pfevodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pfevod) Smlouvy o pfijetf uveru Smlouvy o vkladu majetku Smlouvy z stavni UZ ve vy i Kc a UZ ve vy i K6 (neinv. SF); UZ ve vy i K (Oznameni C. 202/2012 ze dne o poskytnutf pfispsvku z rozpofitu ZK na hospodafeni v lesich); UZ ve vysi K6 (Sdeleni KUZL 63336/2012 ze dne o poskytnutf investicnf dotace ZK na projekt "Chodnfk a pfechod pro chodce v obci Luzna"). Obec kupujfci Namatkove kontrolovana Kupnf smlouvu ze dne na nakup pozemku parc.c ostatni plocha za dohodnutou kupni cenu KC. Vklad prava byl zapsan KN dne s pr vmmi ucinky vkladu ke dni Nakup pozemku byl schvalen na 17. zasedsni ZO dne O pofizeni pozemku bylo uitovano dokladem dne v pofizovaci cene K6. Do lo k navysenf o Kc sprsvniho poplatku za vklad do KN, pokl.dokl.c Obec prodavajici Namatkovfe kontrolovana Kupni smlouva ze dne na prodej pozemku parc.c.71/3 o vymefe 2 m2 za cenu 10 Kc a parc.c. 71/1 o vymsfe 36 m2 za cenu 180 KC. Obe vznikly na z^klade Geom. planu c /2012 z puv. parcely e. 71/1. Zam6r prodeje byl zvefejnen na UD v obdobi od do , prodej byl schvalen na 14. zasedcinf ZO dne Vklad prava byl zapsan KN dne s pravnfmi ucinky vkladu ke dni Kupni cena byla kupujicimi uhrazena dne , pokl. dokl ,855, pozemky byly vyfazeny z udetni evidence obce dokl.e k datu v ucetni hodnote. Obec Luzna uzavfela dne Smlouvu o uv6ru s Ceskou spofitelnou a.s. o pfijeti uveru ve vysi Kc na financovani projektu "Chodnik a pfechod pro chodce v obci Luzna" a,,stavebni upravy lesni cesty v obci Luzna". Smluvnfe je stanovena urokov sazba ve vy i (referencni sazba v Den stanoveni + 2 % p.a,), pro prvni Obdobi urokove sazby je to 2,95 % p.a. Obdobi urok. sazby je 1 mesic. Obdobi cerp^ni prostfedku uveru je ode dne podpisu do v5etn. Vy e mesicnich splatek jistiny je Kc. Prvni splatka bude zaplacena dne , posledni sptetka dne Splatnost uv6ru je stanovena ke dni vsetne. Prijeti uvferu schvalilo ZO na svem 14. zasedani dne Zavazek z teto uverove smlouvy je veden vucetnictvi na AU Zustatek nesplacen6 jistiny k cini KC, (vypis uv.u. CS a.s. Cislo A. 7 ke dni ). Dale obec splaci prostredky ze Smlouvy o uveru /99/01-003/00/R ze dne o pfijeti uveru ve vysi Kc od CMHP (dnes HB a.s.) na financovani stavebnich uprav, kterymi vzniklo 10 BJ. Splaceni hyp. uveru zafcina dnem , konci dnem , zavazky z uveru jsou splaceny formou anuitni splatky. Zavazek z teto uv^rove smlouvy je veden vu6etnictvi na AU Zustatek nesplacene jistiny k cinil ,83 K6, k datu m& hodnotu ,43 KC (vypis uv.u. HB a.s. eislo 12/2012 ze dne ). Za obdobi roku 2012 bylo splaceno celkem ,40 K, coz odpovida hodnote polozky 8124 ve vykaze FIN 2-12 k datu Smlouva o vkladu pfi zalozeni spolefinosti Valasska vodohospodafska ze dne , na zaklads ktere obec Luzna jako vkladatel upsala ks akcii teto spolefinosti za emisni kurs 246 KC, tj. celkem Kc a tento zavazek uhradila nepenezitym vkladem, kterym bylo ks akcii spolefinosti VaK Vsetin, a.s. (vedene v ufcetni evidenci obce v hodnote KC), ocenenych na zaklads znaleckeho posudku c.3320/2012 ze dne castkou Kc. Provedeni vkladu bylo schvaleno ZO dne O pofizeni finanfriiho majetku bylo uctovano prostfednictvim SU 043 v hodnote Kc, dokl. c. 37 za 07/2012 a dokl za 8/2012. K zajisteni pohledavky vyplyvajici ze,,smlouvy o poskytnuti inv.dotace ze stetniho rozpofitu na vystavbu najemnich bytu v obci", uzavfene s CR - MMR dne , zastavila obec budovu 6.p. 158 a pozemek p.c.st. 227/1. Pro LV a kat. uzemi LuznS je v KN zaps no zastavni pravo smluvni ze dne ve prospfech Hypotecni banky, a.s. Zastavnim pravem je

6 Zverejn6n6 z mery o nakladani s majetkem omezeno vlastnictvi pozemku: parc.c. st.503, 2181/18, st.634/1, 2186/35, 2181/5, 2181/2, 78, 77, st.227/2, stavba bez C.p. na parc.st.227/2 (sklepnf boxy u C.p.158) a stavba bez C.p. na parc.st.634/1, st.634/2, st.634/3 (HasiCskS zbrojnice). V evidenci pozemku je dsle uvedeno zastavni pr vo k pozemkum: parc.c. 419/3, 430, 462, 463, 464, 465, 2181/17, 2186/40, V u6etnictvi obce jsou pozemky (v z stav6) evidovan6 na uctu 031 (AE 0310, 0410, 0510) v celkove vysi ,6 K6, budovy (v zastavg) evidovane na u6tu 021 (i.e. 4 a 6) v celkove vysi ,1 Kc. Spolu s kontrolou kupnt a darovaci smlouvy byl ovefen postup obce pri vyhla ovani zameru nakladani s majetkem. Obec vyhla uje zamsry naklad ni s majetkem na ufedni desce obce a zpusobem umoznujicim dalkovy pffstup. Oznameni o vyhlaseni zameru nakladani s majetkem zapsanym v katastru nemovitosti CR obsahuje udaje v souladu s ustanovenim 5 zakona t. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostf Ceske republiky. Dokumenty o vyhlasenf zameru jsou ulozeny jako pfiloha Zcipisu ZO. Chodnik a prechod pro chodce v obci Luznci. Vefejnci zakazka maleho rozsahu. Dokumentace kvefejnym V zadavatelske dokumentaci je uvedeno, ze nabfdky budou hodnoceny die zakazkam nejnizsi nabidkove ceny. Vyzva byla zaslana peti stavebnfm firmam. Z dorudenych peti nabldek byla jako vitezna vybrana nabfdka firmy TM Stav, spol. s r.o. s nejniz i cenou K6. Zapisy zjedn^nf Kontrolovan6ho obdobf se tykaji Zcipisy a usneseni zastupitelstva obce zastupitelstva z 10. zasedani dne , z 11. zasedani dne , z 12. zasedani veetne usnesenf dne , z 13 zasedani dne , ze 14 zasedani dne , z 15 zasedani de , z 16 zasedani dne , ze 17 zasedani dne B. Zjisteniz pfezkoumani B. I. Pfedmet pfezkoumani, u nehoz nebyla nalezena chyba ci nedostatek Z kon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu veetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu - Obec nezfizuje fond. Z kon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske Cinnosti uzemniho celku - Obec nepodnika. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na z klad6 smlouvy mezi dvfema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami - Obec nesdruzuje. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranifii poskytnutymi na zaklads mezinarodnich smluv Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. g) vyuctov^ni a vypof d ni financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek - Obec nenakteda. Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pr^vniho pfedpisu Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob - Obec neruci. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. f) zastavov ni movitych a nemovitych v6ci ve prospech tfetich osob Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku

7 B. //. Pfi pfezkoumani byly zjisteny chyby a nedostatky, Mere nemaji zavaznost nedostatku uvedenych v 10 octet 3 zakona c. 420/2004 Sb. pod pismenem c). PfedmSt: Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvf vedene uzemnfm celkem Pravnf pfedpis: VyhlaSka t. 410/2009 Sb., kterou se prov d ji nfektera ustanoveni zakona /1991 Sb., o ueetnictvi, ve zn6ni pozdejgfch pfedpisu, pro nektere yybrane ucetni jednotky 69 - Uzemni celek chybne pouzil metodu casoveho rozliseni. SU 384 vynosy ph'stich obdobi - predpis najemneho za r v hodnots KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; Pravni predpis: COS ( ^36 odst. 1 zakona o ueetnictvi) CUS 701 bod 4.2. pism. b) - Uzemni celek nevytvofil analyticke ucty, pfipadne nezajistil jinymi nastroji pro cleneni syntetickych uctu majetek zatizeny zastavnim pravem. Hodnota gozarnf zbrojnice nebyla v u6etnictvf obce odlisena AE. CUS 701 bod 5. - Uzemni celek neuctoval nebo uctoval chybne na podrozvahovych uctech. SU 377 ostatnf kr. pohledavky castka K6 - pohledavky z budoucfho prodeje dokumentace na kanal. pffpojky uzivatelum (rozhodnutf ZO) majf charakter podmfnene pohledavky. C. Zaver C. /. Odstranovani chyb a nedostatku Pfi prezkoumcini hosoodarenf za oredchoz! rokv byly ziistenv mene zavazne chvbv a nedostatkv, kter& bviv napraveny. CII. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky [ 10 odst 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.]., krome chyb a nedostatku, Mere byly napraveny. C. III. Nebyla zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. C. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujfci ukazatele: a) podfl pohledavek na rozpoctu uzemnlho celku 12,67 % b) podfl z^vazku na rozpoctu uzemniho celku 16,07 % c) podfl zastaveneho majetku na celkov6m majetku uzemniho celku 14,93 % Luzna dne Ing. Antonin Putala kontrolor povgfeny ffzenim pfezkoumani podpis Ing. Svatava Curdova kontrolor podpis

8 Miroslav Papsik, starosta obce Luzna, prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi uzemni celek nehospodafil s majetkem statu, nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, neuzavfel smlouvu o vypujcce tykajlci se nemoviteho majetku, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pristoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papfry, obligace, uskutecnil pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.)- Miroslav Papslk, starosta obce Luzna, se dnem seznameni s navrhem zpravy vzdal moznosti podat k navrhu zpravy pisemne stanovisko do 30- ti pracovnich dnu od pfedani navrhu zpravy a pozadal o predani konecneho zneni zpravy o vysledku pfezkoumanf hospodafenf uzemniho celku za ucelem jejiho projednani pfi schvalovanf zaverecneho uctu. Zpravu pfevzal a s obsahem byl seznamen dne Miroslav Papsik starosta 1 x obdrzf: Obec Luzna 1 x obdrzf: Krajsky ufad Zlinskeho kraje, odbor Kancelaf feditele, oddeleni kontrolnf Pfiloha: VykazFIN 2-12M vkc Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Plneni rozpo6tu k Dafiove pfijmy , , ,22 Nedanove prijmy , , ,84 Kapitalove pffjmy , ,00 190,00 Pfijate transfery , , ,00 Pfijmy celkem , , ,06 Bezne vydaje , , ,27 Kapitalove vydaje , , ,40 Vydaje celkem , , ,67 Financovani , , ,61 Neinv.prfspevky PO Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Skutecnost k MS Luzna , , ,00 Vyveseno: 3O.4.2O13 Bude snato: Ve stejnem obdobi Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2O12 vyvesena i na elektronicke desce. Provedl: Brhlova

Obec Francova Lhota Francova Lhota 325 756 14 Francova Lhota. cislojednaci KUZL 42515/2012. Zpravac. 245/2012/KR

Obec Francova Lhota Francova Lhota 325 756 14 Francova Lhota. cislojednaci KUZL 42515/2012. Zpravac. 245/2012/KR I Krajsky ufad Zlfnskeho kraje Odbor Kancelaf feditele Oddeleni kontrolni Obec Francova Lhota Francova Lhota 325 756 14 Francova Lhota datum 15.2.2013 povefena ufedni osoba Ing. Antonin Putala cislojednaci

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015 Stfedocesky kraj ODBOR KONTROLY Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_075076/2015/KUSK Cj.: 002267/2016/KUSK Stejnopis c.^ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471 za rok 2015

Více

Zaverecny licet obce za rok 2009. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny licet obce za rok 2009. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny licet obce za rok 2009 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje ~Z Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_087517/2012/KUSK Cj.: 006064/2013/KUSK Stejnopis c. J/ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje / XUi&ULLUUHiUtUiiUfll m HBsi I '-5... I I^L. Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZl31696/2011/KUSK Cj.: 003 895/2012/KUSK Stejnopis c. 9 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni

Více

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny ucet obce za rok 2010 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ E K O N O M I C KÝ O DB O R O..D DĚL ~ N í PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N í O B C í č.j.: KUJCK 19039/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 14109/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 OB[CN~ lt~ň1 D Tf AJ Y Dolilo:.U "!J, Lo 11 Č.j ~1.1.Jtf.. PřI1ohy:...............

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.RÍř'rf~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189 / KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ č.j.: KUJCK 8533/2012 OEKO-PŘ 1 8..04-2013 Usl~: Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

[ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

[ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ [ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci 2č.j.: KUJCK 27349/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Bezdědovice,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. Obec Bezdědovice, IČ 00476838

ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. Obec Bezdědovice, IČ 00476838 I KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI - _ --KUJ 12406/2012 OEKO-PŘ OBECNí f.). f/ ČfSlo doporuč. úfiao BEZOĚDOVICE stejnopis č. 2 Zpracovatet: listu:

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly , 'V ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly SpZn: CJ: Zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni Obec Krchleby, e: 00579190 za rok 2014 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

Obec Bezdědovice, IČ 00476838. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 17. 4. 2012, 25. 10. 2011, na základě zákona

Obec Bezdědovice, IČ 00476838. Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 17. 4. 2012, 25. 10. 2011, na základě zákona KRAJSKÝ Ú Ř A O JIHOČESKY KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENi PŘEZKUMU A METODIKY HOSP P9.1J~rrt.~~L _ č.j.: KUJCK 12880/2011 OEKO-PŘ 1 7-04- 2012 UldadaCI ZIlale z r- C'.Li~stú: P I 011 =-X=---.-J..--.J Obec

Více

Krajsky ufad Usteckeho kraje

Krajsky ufad Usteckeho kraje Krajsky ufad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly OBECNI UftAD NK>DLANY >; -3. 10. 2011 JID: 120461/2011/KUUK ak» rn Jednaci cislo.: 445/KON/2011 Pfi'lohy Stejnopis

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Cj.: SZ_062285/20 13/KUSK 103225/20 13/KUSK Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY IC: 00498572 za rok 2013 Prezkoumání se uskutecnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ :

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Trstěnice IČ : PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání 15. dubna 2016 jako

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 10.2.2012 Ing. Antonín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j.

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j. \ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 12406/2012 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Bezdědovice,

Více

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24.2.2012 Ing. Vít Sušila

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010

ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Paseky, IČ 00512010 - - KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 26460/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Paseky,

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Ublo Ublo 74 763 12 Vizovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 26645/2012 KUSP 26645/2012 KŘ Zpráva

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ODDELENi P&EZKUMU A METODIKY HOSPODAFENI OBCI. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2011

ODDELENi P&EZKUMU A METODIKY HOSPODAFENI OBCI. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2011 K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENi P&EZKUMU A METODIKY HOSPODAFENI OBCI c.j.: KUJCK 20017/2011 OEKO-PR stejnopis C. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

Závěrečný účet - Svazek obcí Antonín Dvořák za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet - Svazek obcí Antonín Dvořák za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet - Svazek obcí Antonín Dvořák za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o plnění příjmů a výdajů s komentářem 1. Rozpočet na rok 2011

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ Ú Ř A O JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú Ř A O JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú Ř A O JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 22226/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Dobrovolný

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 16101/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Žár,

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 21402/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Dobrovolný

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Senice, IČ: za rok 2013

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Senice, IČ: za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Valašská Senice Valašská Senice 145 756 14 Francova Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Antonín Putala KUZL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis. Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 060507/2013/KUSK 00221012014/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY IČ: 00509400 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Okřešice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Okřešice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 1280/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okřešice se sídlem Okřešice 33, 674 01 Třebíč

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY Krajsky urad Stredoceskeho kraje ODBOR F I N AN C N f KONTROLY Zborovska 11 150 21 Praha5 SpZn: SZ_099039/2012/KUSK Cj.: 004064/2013/KUSK Stejnopis c. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2014

Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3. června 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 655/2015

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslibořice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslibořice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 4317/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslibořice se sídlem Myslibořice 14, 675 60

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENi PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBci č.j.: KUJCK 34428/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Jivno,

Více

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 605/2013 KUSP 605/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více