Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky ufad Zlmskeho kraje"

Transkript

1 Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna Vala ska Polanka datum povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013 spisova znaika KUSP 531/2013 Kfc Zpravac. 52/2012/KR o vysledku pfezkoumanf hospodarenf obce Luzna, 1C: za rok2012 Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona /2004 Sb., o pfezkoumavanf hospodarenf uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto provedeni pfezkoumani: Obecnf ufad Luzn^ 230, Valassk Polanka Pfezkoumani vykonali: kontrolor povsfeny rfzenim pfezkoumanf: Ing. Antonfn Putala kontrolor: Ing. Svatava Curdova Obec Luznou zastupovali: starosta: ucetnf: Miroslav Papsfk Bronislava Brhlova Krajsky ufad Zlmskeho kraje tf. Tomase Bati 21, PO Box Zlin 1C: tel.: , fax:

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Druh pisemnosti Navrh rozpo6tu Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpo6tov opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpo6et Stanoveni zavaznych ukazatelu zfizenym organizacfm Z3vere6ny u6et Bankovnf vypis Evidence majetku Evidence pohledsvek Popis pisemnosti Navrh rozpoctu obce na rok 2012 byl zvefejnen na ufedni desce od do Navrh rozpo6tu byl zpracovan pro pnjmy ve vy i K6, vydaje ve vysi K6. Z toho K6 se tykalo spteceni jistiny uveru CMHB(pol. 8124). Zastupitele obce na svem zasedani dne schvalili, ze do schvaleni noveho rozpo6tu bude obec postupovat podle rozpoctu z minu!6ho roku. Rozpo6tove opatfenf 6.1/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (pfesuny ve vydajove 63sti). Rozpo6tove opatreni 6.2/2012 vzali na vsdomf zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni prfjmove i vydajove 6asti o Kc). Rozpoctove opatfeni 6.3/2012 schvalili zastupitele na zased ni ZO dne (povy eni pfijmove 6 sti o K6, povysenf vydajove 6 sti o K6, financov^ni z uv6ru ve vysi Kc, dotace Kc). Rozpoctove opatreni 6.4/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni pffjmove i vydajove 6 sti o K6, dotace K6). Rozpo6tove opatreni 6.5/2012 schvalil starosta obce dne (povygeni prijmove i vydajove 6asti o K6, ponizeni dotace o Kc). Zastupitele vzali rozpo6tove opatreni na vedomi dne Starostu obce zmocnili zastupitete obce na zasedani dne Obec ma zpracovany rozpoctovy vyhled na obdobi let 2013 az Pfijmy a vydaje jsou uvedeny ve tfid ch rozp. skladby. Financovani predstavuje spl^tky jistin uv ru, a financovani "Ciste feky Be6vy". Vyhled schvalili zastupitele obce na zasedani dne Rozpocet obce Luzna pro rok 2012 byl schvalen na zasedani zastupitelstva obce dne Obec zfizuje Matefskou kolu Luzn^ jako svou prispsvkovou organizaci. Vysi pfisp^vku M sdelil starosta obce dne Zastupitele obce na svem zasedani dne schvcilili pfevedeni zlepseneho hospodarskeho vysledku zrizene pfispsvkove organizace M Luzna ve vy i ,01 Kc do rezervniho fondu MS. Zavere6ny u6et obce za rok 2011 byl zvefejnfen na ufedni desce (i v elektronicke podobfe) v obdobi Z vsre6ny ucet za rok 2011 schvalili zastupitele obce na zasedani ZO dne bez vyhrad. ZBU CS, a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu ,23 Kc (vypis CS a.s. por.6. A.60 ze dne ), HB a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu 1.838,83 Kc (vypis HB a.s. pof.6. 12/2012 ze dne ), sou6et v hodnote ,06 K6 odpovida zustatku SU 231 v rozvaze k temuz datu. Hmotny a nehmotny majetek obce je evidovan v IS KEO podle mist ulozeni a tridy majetku v clenfeni podle SU. Evidence obsahuje udaje o inv. 6islu, nazvu, po6tu kusu, jednotkove cen, ucetni cene celkem a datu zafazeni do 06. evidence. Evidence pozemku a podklad k inventarizaci pozemku je zpracovan firmou Real Soft, s.r.o evidence je clenena podle KU, typu pozemku a druhu omezeni vlastnick^ho prava, s udaji o 6isle parcely, vymsfe a celkove cen6 parcely. Obec eviduje pouze kratkodobe pohled^vky v celkove hodnote brutto ,86 K6, z toho: SU 311 odberatele - 6astka Kc, v torn pohledavky z neuhrazenych n jmu v hodnote K6 a pohledavky z vystavenych faktur k prodeji vyrobku a sluzeb v hodnote K6, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote K6, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 314 poskytnute zalohy - castka ,86 Kc, zalohy na dodavky energii za rok 2012 v hodnote ,86 K6, zaloha CCS v hodnote K6, zalohova

3 Evidence zavazku Inventurm soupis majetku a zavazku Kniha doslych uhrada ze Smlouvy o budouci smlouve o znzeni vscneho bfemene se stranou povinnou - SZDC v hodnote KC; SU 315 jin6 pohled vky z hi. Cinnosti - Castka KC z pohledavek z poplatku za odpady, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote KC, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 346 pohledavky za vybr. ustrednimi vl. institucemi - CSstka Kc, dotace UP navppza 12/2012; SU 381 n klady pfistich obdobi - castka KC, z toho KC naklady na CftB, dale n klady ze zsvazku vuci CU a vuci ZK; SU 377 ostatni kr. pohledavky - Castka Kc, z toho Castka Kc pohledavky z prodeje dokumentace na kanal. pfipojky uzivatelum (rozhodnutf ZO), Castka KC - pohledavka z majetkoveho podilu z transformace za obci PozdSchov, Castka KC - pohledavka za pachateli krsdeze (hotovost pokladny); ZjiSteni: Pohledavky z prodeje dokumentace ke kanal. pfipojkam majf charakter podmfnfene pohledavky. Obec eviduje dlouhodoby zavazek na SU 451 v hodnote ,43 KC - viz bod,,smlouva o pfijeti uveru"a na SU 459 v hodnote ,50 KC, v torn zejmena Castka KC pfijatych pfispevku na budoucf koupi obecnfch bytu, a kr^tkodobe zavazky v celkove hodnote ,69 KC, z toho: SU 321 dodavatele - Castka KC, neuhrazene zavazky z nakupu materialu a sluzeb, dolozeno soupisem pfijatych faktur; SU 324 kr.prijate zalohy - Castka ,86 KC, prijate zalohy na sluzby souvisejici s n^jmem; SU 331 zam6stnanci - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 336 odvody - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 342 jine pfime dane - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 343 DPH - Castka KC, dafiovs priznani za 4. Ctvrtleti 2012; SU 349 zavazky k uzemnfm rozpoctum - Castka KC, zavazek vuci SU 374 zalohy na transfery - Castka KC, vratka zalohy k UZ 98193; SO 383 vydaje pf. obdobi - Castka ,97 KC, zavazky z pfijatych faktur v r za nakupu sluzeb v roce 2012; SU 384 vynosy pfistich obdobi - Castka KC, pfedpis najemneho na r v hodnote KC a predpis najemneho za r v hodnote KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; SU 389 dohadns ucty pasivni - Castka ,86 KC, dohad k nakladum na energie ve vysi poskytnutych zsloh a dohad DPPO za obec za rok 2012 v hodnote KC; SU 378 ostatni kratkodobe zavazky - Castka KC, zavazek z dodavky projekt. dokumentace kanalizacnich pfipojek, podil urceny rozhodnutim ZO k nasledn6mu prodeji obcanum; Inventarizace majetku a zavazku k datu byla provedena na zaklade Planu inventur pro rok 2012, schvaleneho ZO na 17. zasedsni dne , kterym je stanoven harmonogram a rozsah inventarizacnich Cinnosti a jmenovana inventarizacni komise. IK byla pro kolena k zaji teni a zpusobu provad^ni inventarizace dne dolozeno prezencni listinou. UIK sestavila dne InventarizaCni zprsvu. Die InventarizaCni zpravy inventarizace probfehla v terminu od do a nezjistila inventarizacni rozdily. IK pfedlozila n^vrh na vyfazeni HM, ktery byl take schv^len na 18. zasedani ZO a vyfazen z ucetni evidence obce k datu , dokl.c a InventarizaCni zpr vu schvalilo ZO na 18. zasedani dne Inventurni soupisy jsou vypracovany v souladu s Vyhl. C. 270/201 OSb. Inventarizace pozemku dolozena Vypisem z KN k datu Nam^tkov6 kontrolovany inv. soupisy k SU hodnota ,30 KC, inv. soupis C. 3, k SU 311 inv. soupis C viz bod..evidence pohledavek", k SU viz bod..evidence zavazku". Je vedena rucne chronologickymi zaznamy v..knize pfijatych faktur". V roce 2012

4 faktur Kniha odeslanych faktur Mzdov agenda OdmSnovanf Clenu zastupitelstva Pokladnf doklad Pokladnf kniha (denfk) Prfloha rozvahy Rozvaha Ucetni doklad UCetnictvi ostatnf UCtovy rozvrh Vykaz pro hodnocenf plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Darovaci smlouvy Dohody o provedenf prace Smlouvy a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim bylo evidovano 395 prijatych faktur, evidovanych v Ciselne fad Je vedena rucne, chronologickymi zaznamy v,,knize vydanych faktur". V roce 2012 bylo evidovano 94 odeslanych faktur, evidovanych v Ciseln6 Fad Mzdovou agendu zpracovciva pan! Markov^. Kontrole byly podrobeny vyplatni Ifstky za obdobf 9-12/2012. Nedostatky nebyly zjisteny. Starosta obce je pro vykon funkce uvolnen. Na zasedani ZO dne byly schvaleny vy e odmfen pro neuvoln6n6 deny ZO, pfedsedy a Cleny vyboru a komisi. Kontrole byly podrobeny doklady Evidence o penszni hotovosti (pokladni kniha) je vedena v prupisove pokladnf knize. Vydajove i prfjmove pokladnf doklady jsou oznaceny chronologicky jednou Ciselnou fadou Pfijmove a vydajove pokladnf doklady jsou uctovany samostatne, ucet 261 vyjadruje prijem, vydej a zustatek pokladnf hotovosti. Kniha zachycuje 1035 ucetnich pripadu (ucetnf fada ). Zustatek peneznl hotovosti pokladny ke dni cinil 0 Kc a odpovida stavu uctu 261. Byla kontrolovana pffloha sestaven^ k datu ; obsahuje pfedepsane nslezitosti v pozadovanem eieneni. Rozvaha je sestavena k datu s hodnotou aktiv brutto ,86 KC, korekce ,52 K, aktiv netto ,34 KC. Hodnota pasiv se rovna hodnote aktiv netto. Hodnota korekce je tvorena opravkami k SU 018 v hodnote ,51 KC, k SU 021 v hodnote KC, k SU 022 v hodnote KC, k SU 028 v hodnote ,91 KC a opravnymi polozkami k SU 311 v hodnote ,10 KC a k SU 315 v hodnote KC. Vysledek hospodafenf k datu v hodnote ,71 KC je zachycen na SU 493, vysledek hospodafenf za minula obdobi v hodnote ,53 KC je zachycen na SU 432. Obec je platcem DPH. Kontrole byly podrobeny doklady prokazujfcf pouziti dotace na volby ve vysi pouzitf KC: , , , , , , 10858, 90059, 1914 DF, 1867 a 1987 (odmeny 6 Clenu VK, DoPP). Nedostatky nebyly zjisteny. D le byly kontrole podrobeny doklady (ZBU). Obec nezfizuje fondy. UCetnictvf obce je zpracovano v software KEO. Obec zpracovala ucetni zaverku k datu v souladu s ustanovenfm 18 zskona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Obec pouzivala v r uctovy rozvrh sestaveny v souladu s ustanovenim 14 zakona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Udaje o prfjmech, vydajfch obce jsou uvedeny v pffloze. Vykaz zisku a ztraty k datu uvadi hodnotu nakladu celkem ,25 KC, hodnotu vynosu celkem ,96 KC. Hodnota vysledku hospodafeni obce k datu sestaveni vykazu je ,71 KC a je rovna hodnote uvedene v rozvaze k temuz datu. Obec neprovadf hospodafskou Cinnost, uctovanou odd6len na samostatnych analytickych uctech. Obec uzavrela dne Darovaci smlouvu o prijeti daru - pozemky p.c.1548/6, p.c.1653 a p.c.1654, vse lesni pozemek. Na 14. zasedanf ZO dne bylo pfijeti daru schvaleno. 0 prijeti daru bylo uctovcino dokl.c dne uc. zapisem MD 031/ DAL 401 v ocenfeni reprodukcni cenou (19,229 KC/m2), v celkove hodnote KC. Dohoda o provedeni prace na roznos 499 ks hlasovacich Ifstku (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na uklid a pfipravu volebnf mfstnosti (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na nadepsanf obalek a s^ckovanf (odmena 1.500KC). Obec Luzna obdrzela k prostfedky ucelovs urcene dotace: UZ a UZ v celkove vysi (VPP); UZ ve vysi KC (SdSlenf KUZL 60357/2012 ze dne o poskytnutf dotace SR na zajisteni vydaju s volbami do senatu a zastupitelstev kraju); UZ ve vysi KC a UZ ve vysi KC (inv. SR);

5 Smlouvy o pfevodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pfevod) Smlouvy o pfijetf uveru Smlouvy o vkladu majetku Smlouvy z stavni UZ ve vy i Kc a UZ ve vy i K6 (neinv. SF); UZ ve vy i K (Oznameni C. 202/2012 ze dne o poskytnutf pfispsvku z rozpofitu ZK na hospodafeni v lesich); UZ ve vysi K6 (Sdeleni KUZL 63336/2012 ze dne o poskytnutf investicnf dotace ZK na projekt "Chodnfk a pfechod pro chodce v obci Luzna"). Obec kupujfci Namatkove kontrolovana Kupnf smlouvu ze dne na nakup pozemku parc.c ostatni plocha za dohodnutou kupni cenu KC. Vklad prava byl zapsan KN dne s pr vmmi ucinky vkladu ke dni Nakup pozemku byl schvalen na 17. zasedsni ZO dne O pofizeni pozemku bylo uitovano dokladem dne v pofizovaci cene K6. Do lo k navysenf o Kc sprsvniho poplatku za vklad do KN, pokl.dokl.c Obec prodavajici Namatkovfe kontrolovana Kupni smlouva ze dne na prodej pozemku parc.c.71/3 o vymefe 2 m2 za cenu 10 Kc a parc.c. 71/1 o vymsfe 36 m2 za cenu 180 KC. Obe vznikly na z^klade Geom. planu c /2012 z puv. parcely e. 71/1. Zam6r prodeje byl zvefejnen na UD v obdobi od do , prodej byl schvalen na 14. zasedcinf ZO dne Vklad prava byl zapsan KN dne s pravnfmi ucinky vkladu ke dni Kupni cena byla kupujicimi uhrazena dne , pokl. dokl ,855, pozemky byly vyfazeny z udetni evidence obce dokl.e k datu v ucetni hodnote. Obec Luzna uzavfela dne Smlouvu o uv6ru s Ceskou spofitelnou a.s. o pfijeti uveru ve vysi Kc na financovani projektu "Chodnik a pfechod pro chodce v obci Luzna" a,,stavebni upravy lesni cesty v obci Luzna". Smluvnfe je stanovena urokov sazba ve vy i (referencni sazba v Den stanoveni + 2 % p.a,), pro prvni Obdobi urokove sazby je to 2,95 % p.a. Obdobi urok. sazby je 1 mesic. Obdobi cerp^ni prostfedku uveru je ode dne podpisu do v5etn. Vy e mesicnich splatek jistiny je Kc. Prvni splatka bude zaplacena dne , posledni sptetka dne Splatnost uv6ru je stanovena ke dni vsetne. Prijeti uvferu schvalilo ZO na svem 14. zasedani dne Zavazek z teto uverove smlouvy je veden vucetnictvi na AU Zustatek nesplacen6 jistiny k cini KC, (vypis uv.u. CS a.s. Cislo A. 7 ke dni ). Dale obec splaci prostredky ze Smlouvy o uveru /99/01-003/00/R ze dne o pfijeti uveru ve vysi Kc od CMHP (dnes HB a.s.) na financovani stavebnich uprav, kterymi vzniklo 10 BJ. Splaceni hyp. uveru zafcina dnem , konci dnem , zavazky z uveru jsou splaceny formou anuitni splatky. Zavazek z teto uv^rove smlouvy je veden vu6etnictvi na AU Zustatek nesplacene jistiny k cinil ,83 K6, k datu m& hodnotu ,43 KC (vypis uv.u. HB a.s. eislo 12/2012 ze dne ). Za obdobi roku 2012 bylo splaceno celkem ,40 K, coz odpovida hodnote polozky 8124 ve vykaze FIN 2-12 k datu Smlouva o vkladu pfi zalozeni spolefinosti Valasska vodohospodafska ze dne , na zaklads ktere obec Luzna jako vkladatel upsala ks akcii teto spolefinosti za emisni kurs 246 KC, tj. celkem Kc a tento zavazek uhradila nepenezitym vkladem, kterym bylo ks akcii spolefinosti VaK Vsetin, a.s. (vedene v ufcetni evidenci obce v hodnote KC), ocenenych na zaklads znaleckeho posudku c.3320/2012 ze dne castkou Kc. Provedeni vkladu bylo schvaleno ZO dne O pofizeni finanfriiho majetku bylo uctovano prostfednictvim SU 043 v hodnote Kc, dokl. c. 37 za 07/2012 a dokl za 8/2012. K zajisteni pohledavky vyplyvajici ze,,smlouvy o poskytnuti inv.dotace ze stetniho rozpofitu na vystavbu najemnich bytu v obci", uzavfene s CR - MMR dne , zastavila obec budovu 6.p. 158 a pozemek p.c.st. 227/1. Pro LV a kat. uzemi LuznS je v KN zaps no zastavni pravo smluvni ze dne ve prospfech Hypotecni banky, a.s. Zastavnim pravem je

6 Zverejn6n6 z mery o nakladani s majetkem omezeno vlastnictvi pozemku: parc.c. st.503, 2181/18, st.634/1, 2186/35, 2181/5, 2181/2, 78, 77, st.227/2, stavba bez C.p. na parc.st.227/2 (sklepnf boxy u C.p.158) a stavba bez C.p. na parc.st.634/1, st.634/2, st.634/3 (HasiCskS zbrojnice). V evidenci pozemku je dsle uvedeno zastavni pr vo k pozemkum: parc.c. 419/3, 430, 462, 463, 464, 465, 2181/17, 2186/40, V u6etnictvi obce jsou pozemky (v z stav6) evidovan6 na uctu 031 (AE 0310, 0410, 0510) v celkove vysi ,6 K6, budovy (v zastavg) evidovane na u6tu 021 (i.e. 4 a 6) v celkove vysi ,1 Kc. Spolu s kontrolou kupnt a darovaci smlouvy byl ovefen postup obce pri vyhla ovani zameru nakladani s majetkem. Obec vyhla uje zamsry naklad ni s majetkem na ufedni desce obce a zpusobem umoznujicim dalkovy pffstup. Oznameni o vyhlaseni zameru nakladani s majetkem zapsanym v katastru nemovitosti CR obsahuje udaje v souladu s ustanovenim 5 zakona t. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostf Ceske republiky. Dokumenty o vyhlasenf zameru jsou ulozeny jako pfiloha Zcipisu ZO. Chodnik a prechod pro chodce v obci Luznci. Vefejnci zakazka maleho rozsahu. Dokumentace kvefejnym V zadavatelske dokumentaci je uvedeno, ze nabfdky budou hodnoceny die zakazkam nejnizsi nabidkove ceny. Vyzva byla zaslana peti stavebnfm firmam. Z dorudenych peti nabldek byla jako vitezna vybrana nabfdka firmy TM Stav, spol. s r.o. s nejniz i cenou K6. Zapisy zjedn^nf Kontrolovan6ho obdobf se tykaji Zcipisy a usneseni zastupitelstva obce zastupitelstva z 10. zasedani dne , z 11. zasedani dne , z 12. zasedani veetne usnesenf dne , z 13 zasedani dne , ze 14 zasedani dne , z 15 zasedani de , z 16 zasedani dne , ze 17 zasedani dne B. Zjisteniz pfezkoumani B. I. Pfedmet pfezkoumani, u nehoz nebyla nalezena chyba ci nedostatek Z kon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu veetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu - Obec nezfizuje fond. Z kon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske Cinnosti uzemniho celku - Obec nepodnika. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na z klad6 smlouvy mezi dvfema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami - Obec nesdruzuje. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranifii poskytnutymi na zaklads mezinarodnich smluv Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. g) vyuctov^ni a vypof d ni financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek - Obec nenakteda. Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pr^vniho pfedpisu Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob - Obec neruci. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. f) zastavov ni movitych a nemovitych v6ci ve prospech tfetich osob Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku

7 B. //. Pfi pfezkoumani byly zjisteny chyby a nedostatky, Mere nemaji zavaznost nedostatku uvedenych v 10 octet 3 zakona c. 420/2004 Sb. pod pismenem c). PfedmSt: Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvf vedene uzemnfm celkem Pravnf pfedpis: VyhlaSka t. 410/2009 Sb., kterou se prov d ji nfektera ustanoveni zakona /1991 Sb., o ueetnictvi, ve zn6ni pozdejgfch pfedpisu, pro nektere yybrane ucetni jednotky 69 - Uzemni celek chybne pouzil metodu casoveho rozliseni. SU 384 vynosy ph'stich obdobi - predpis najemneho za r v hodnots KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; Pravni predpis: COS ( ^36 odst. 1 zakona o ueetnictvi) CUS 701 bod 4.2. pism. b) - Uzemni celek nevytvofil analyticke ucty, pfipadne nezajistil jinymi nastroji pro cleneni syntetickych uctu majetek zatizeny zastavnim pravem. Hodnota gozarnf zbrojnice nebyla v u6etnictvf obce odlisena AE. CUS 701 bod 5. - Uzemni celek neuctoval nebo uctoval chybne na podrozvahovych uctech. SU 377 ostatnf kr. pohledavky castka K6 - pohledavky z budoucfho prodeje dokumentace na kanal. pffpojky uzivatelum (rozhodnutf ZO) majf charakter podmfnene pohledavky. C. Zaver C. /. Odstranovani chyb a nedostatku Pfi prezkoumcini hosoodarenf za oredchoz! rokv byly ziistenv mene zavazne chvbv a nedostatkv, kter& bviv napraveny. CII. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky [ 10 odst 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.]., krome chyb a nedostatku, Mere byly napraveny. C. III. Nebyla zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. C. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujfci ukazatele: a) podfl pohledavek na rozpoctu uzemnlho celku 12,67 % b) podfl z^vazku na rozpoctu uzemniho celku 16,07 % c) podfl zastaveneho majetku na celkov6m majetku uzemniho celku 14,93 % Luzna dne Ing. Antonin Putala kontrolor povgfeny ffzenim pfezkoumani podpis Ing. Svatava Curdova kontrolor podpis

8 Miroslav Papsik, starosta obce Luzna, prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi uzemni celek nehospodafil s majetkem statu, nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, neuzavfel smlouvu o vypujcce tykajlci se nemoviteho majetku, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pristoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papfry, obligace, uskutecnil pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.)- Miroslav Papslk, starosta obce Luzna, se dnem seznameni s navrhem zpravy vzdal moznosti podat k navrhu zpravy pisemne stanovisko do 30- ti pracovnich dnu od pfedani navrhu zpravy a pozadal o predani konecneho zneni zpravy o vysledku pfezkoumanf hospodafenf uzemniho celku za ucelem jejiho projednani pfi schvalovanf zaverecneho uctu. Zpravu pfevzal a s obsahem byl seznamen dne Miroslav Papsik starosta 1 x obdrzf: Obec Luzna 1 x obdrzf: Krajsky ufad Zlinskeho kraje, odbor Kancelaf feditele, oddeleni kontrolnf Pfiloha: VykazFIN 2-12M vkc Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Plneni rozpo6tu k Dafiove pfijmy , , ,22 Nedanove prijmy , , ,84 Kapitalove pffjmy , ,00 190,00 Pfijate transfery , , ,00 Pfijmy celkem , , ,06 Bezne vydaje , , ,27 Kapitalove vydaje , , ,40 Vydaje celkem , , ,67 Financovani , , ,61 Neinv.prfspevky PO Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Skutecnost k MS Luzna , , ,00 Vyveseno: 3O.4.2O13 Bude snato: Ve stejnem obdobi Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2O12 vyvesena i na elektronicke desce. Provedl: Brhlova

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje / XUi&ULLUUHiUtUiiUfll m HBsi I '-5... I I^L. Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZl31696/2011/KUSK Cj.: 003 895/2012/KUSK Stejnopis c. 9 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni

Zaverecny ucet obce za rok 2010. Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Obec Luzna. ICO: 00304077 Zaverecny ucet obce za rok 2010 Zpracovany na zaklade zakona c.250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu v platnem zneni Udaje o obci: Adresa: Obec Luzna, 756

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 10.2.2012 Ing. Antonín

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2014 obce HIincova Hora, IC 00581321

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2014 obce HIincova Hora, IC 00581321 K R A J S K Y URAD JIHOCESKY KRAJ EKONO M I C K? O D B O R ODDeiENl P f t E Z K U M U A C.j,: KUJCK 34568/2014 OEKO-PR M E T O D I K Y H O S P O D A f ^ E N l O B C l stejnopis c. 2 Zprava o vysledku prezkoumani

Více

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013

Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ : KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDI:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 34213/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Borovnice,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 75612 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2013 Ing. Věra Bělíčková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012 PARDUBICKY KRAJ Krajsky ufad Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: - 16.11.2012-9.5.2013-10.5.2013 na zaklade zakona

Více

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy Zaverecny ucet Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice c.p. 26 357 43 TATROVICE ICO: 00573124 I.Rozpoctove prijmy 0000 1111 Dan prij.fyz.osob ze za 0000 1112 Dan prij.fyz.os.z sam.vyd.c. 0000 1113

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j.

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j. \ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 12406/2012 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Bezdědovice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Katov, IČ 00582808

Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014obce Katov, IČ 00582808 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 33038/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Z p r á va o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více