Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajsky ufad Zlmskeho kraje"

Transkript

1 Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna Vala ska Polanka datum povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013 spisova znaika KUSP 531/2013 Kfc Zpravac. 52/2012/KR o vysledku pfezkoumanf hospodarenf obce Luzna, 1C: za rok2012 Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona /2004 Sb., o pfezkoumavanf hospodarenf uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto provedeni pfezkoumani: Obecnf ufad Luzn^ 230, Valassk Polanka Pfezkoumani vykonali: kontrolor povsfeny rfzenim pfezkoumanf: Ing. Antonfn Putala kontrolor: Ing. Svatava Curdova Obec Luznou zastupovali: starosta: ucetnf: Miroslav Papsfk Bronislava Brhlova Krajsky ufad Zlmskeho kraje tf. Tomase Bati 21, PO Box Zlin 1C: tel.: , fax:

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Druh pisemnosti Navrh rozpo6tu Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpo6tov opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpo6et Stanoveni zavaznych ukazatelu zfizenym organizacfm Z3vere6ny u6et Bankovnf vypis Evidence majetku Evidence pohledsvek Popis pisemnosti Navrh rozpoctu obce na rok 2012 byl zvefejnen na ufedni desce od do Navrh rozpo6tu byl zpracovan pro pnjmy ve vy i K6, vydaje ve vysi K6. Z toho K6 se tykalo spteceni jistiny uveru CMHB(pol. 8124). Zastupitele obce na svem zasedani dne schvalili, ze do schvaleni noveho rozpo6tu bude obec postupovat podle rozpoctu z minu!6ho roku. Rozpo6tove opatfenf 6.1/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (pfesuny ve vydajove 63sti). Rozpo6tove opatreni 6.2/2012 vzali na vsdomf zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni prfjmove i vydajove 6asti o Kc). Rozpoctove opatfeni 6.3/2012 schvalili zastupitele na zased ni ZO dne (povy eni pfijmove 6 sti o K6, povysenf vydajove 6 sti o K6, financov^ni z uv6ru ve vysi Kc, dotace Kc). Rozpoctove opatreni 6.4/2012 schvalili zastupitele na zasedani ZO dne (povyseni pffjmove i vydajove 6 sti o K6, dotace K6). Rozpo6tove opatreni 6.5/2012 schvalil starosta obce dne (povygeni prijmove i vydajove 6asti o K6, ponizeni dotace o Kc). Zastupitele vzali rozpo6tove opatreni na vedomi dne Starostu obce zmocnili zastupitete obce na zasedani dne Obec ma zpracovany rozpoctovy vyhled na obdobi let 2013 az Pfijmy a vydaje jsou uvedeny ve tfid ch rozp. skladby. Financovani predstavuje spl^tky jistin uv ru, a financovani "Ciste feky Be6vy". Vyhled schvalili zastupitele obce na zasedani dne Rozpocet obce Luzna pro rok 2012 byl schvalen na zasedani zastupitelstva obce dne Obec zfizuje Matefskou kolu Luzn^ jako svou prispsvkovou organizaci. Vysi pfisp^vku M sdelil starosta obce dne Zastupitele obce na svem zasedani dne schvcilili pfevedeni zlepseneho hospodarskeho vysledku zrizene pfispsvkove organizace M Luzna ve vy i ,01 Kc do rezervniho fondu MS. Zavere6ny u6et obce za rok 2011 byl zvefejnfen na ufedni desce (i v elektronicke podobfe) v obdobi Z vsre6ny ucet za rok 2011 schvalili zastupitele obce na zasedani ZO dne bez vyhrad. ZBU CS, a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu ,23 Kc (vypis CS a.s. por.6. A.60 ze dne ), HB a.s. 6.u , zustatek k datu ma hodnotu 1.838,83 Kc (vypis HB a.s. pof.6. 12/2012 ze dne ), sou6et v hodnote ,06 K6 odpovida zustatku SU 231 v rozvaze k temuz datu. Hmotny a nehmotny majetek obce je evidovan v IS KEO podle mist ulozeni a tridy majetku v clenfeni podle SU. Evidence obsahuje udaje o inv. 6islu, nazvu, po6tu kusu, jednotkove cen, ucetni cene celkem a datu zafazeni do 06. evidence. Evidence pozemku a podklad k inventarizaci pozemku je zpracovan firmou Real Soft, s.r.o evidence je clenena podle KU, typu pozemku a druhu omezeni vlastnick^ho prava, s udaji o 6isle parcely, vymsfe a celkove cen6 parcely. Obec eviduje pouze kratkodobe pohled^vky v celkove hodnote brutto ,86 K6, z toho: SU 311 odberatele - 6astka Kc, v torn pohledavky z neuhrazenych n jmu v hodnote K6 a pohledavky z vystavenych faktur k prodeji vyrobku a sluzeb v hodnote K6, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote K6, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 314 poskytnute zalohy - castka ,86 Kc, zalohy na dodavky energii za rok 2012 v hodnote ,86 K6, zaloha CCS v hodnote K6, zalohova

3 Evidence zavazku Inventurm soupis majetku a zavazku Kniha doslych uhrada ze Smlouvy o budouci smlouve o znzeni vscneho bfemene se stranou povinnou - SZDC v hodnote KC; SU 315 jin6 pohled vky z hi. Cinnosti - Castka KC z pohledavek z poplatku za odpady, k nimz je vytvofena, v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb., 65, odst. (6), OP v hodnote KC, dolozeno identifikovatelnym soupisem dluzniku; SU 346 pohledavky za vybr. ustrednimi vl. institucemi - CSstka Kc, dotace UP navppza 12/2012; SU 381 n klady pfistich obdobi - castka KC, z toho KC naklady na CftB, dale n klady ze zsvazku vuci CU a vuci ZK; SU 377 ostatni kr. pohledavky - Castka Kc, z toho Castka Kc pohledavky z prodeje dokumentace na kanal. pfipojky uzivatelum (rozhodnutf ZO), Castka KC - pohledavka z majetkoveho podilu z transformace za obci PozdSchov, Castka KC - pohledavka za pachateli krsdeze (hotovost pokladny); ZjiSteni: Pohledavky z prodeje dokumentace ke kanal. pfipojkam majf charakter podmfnfene pohledavky. Obec eviduje dlouhodoby zavazek na SU 451 v hodnote ,43 KC - viz bod,,smlouva o pfijeti uveru"a na SU 459 v hodnote ,50 KC, v torn zejmena Castka KC pfijatych pfispevku na budoucf koupi obecnfch bytu, a kr^tkodobe zavazky v celkove hodnote ,69 KC, z toho: SU 321 dodavatele - Castka KC, neuhrazene zavazky z nakupu materialu a sluzeb, dolozeno soupisem pfijatych faktur; SU 324 kr.prijate zalohy - Castka ,86 KC, prijate zalohy na sluzby souvisejici s n^jmem; SU 331 zam6stnanci - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 336 odvody - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 342 jine pfime dane - Castka KC, zavazky z mezd za 12/2012; SU 343 DPH - Castka KC, dafiovs priznani za 4. Ctvrtleti 2012; SU 349 zavazky k uzemnfm rozpoctum - Castka KC, zavazek vuci SU 374 zalohy na transfery - Castka KC, vratka zalohy k UZ 98193; SO 383 vydaje pf. obdobi - Castka ,97 KC, zavazky z pfijatych faktur v r za nakupu sluzeb v roce 2012; SU 384 vynosy pfistich obdobi - Castka KC, pfedpis najemneho na r v hodnote KC a predpis najemneho za r v hodnote KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; SU 389 dohadns ucty pasivni - Castka ,86 KC, dohad k nakladum na energie ve vysi poskytnutych zsloh a dohad DPPO za obec za rok 2012 v hodnote KC; SU 378 ostatni kratkodobe zavazky - Castka KC, zavazek z dodavky projekt. dokumentace kanalizacnich pfipojek, podil urceny rozhodnutim ZO k nasledn6mu prodeji obcanum; Inventarizace majetku a zavazku k datu byla provedena na zaklade Planu inventur pro rok 2012, schvaleneho ZO na 17. zasedsni dne , kterym je stanoven harmonogram a rozsah inventarizacnich Cinnosti a jmenovana inventarizacni komise. IK byla pro kolena k zaji teni a zpusobu provad^ni inventarizace dne dolozeno prezencni listinou. UIK sestavila dne InventarizaCni zprsvu. Die InventarizaCni zpravy inventarizace probfehla v terminu od do a nezjistila inventarizacni rozdily. IK pfedlozila n^vrh na vyfazeni HM, ktery byl take schv^len na 18. zasedani ZO a vyfazen z ucetni evidence obce k datu , dokl.c a InventarizaCni zpr vu schvalilo ZO na 18. zasedani dne Inventurni soupisy jsou vypracovany v souladu s Vyhl. C. 270/201 OSb. Inventarizace pozemku dolozena Vypisem z KN k datu Nam^tkov6 kontrolovany inv. soupisy k SU hodnota ,30 KC, inv. soupis C. 3, k SU 311 inv. soupis C viz bod..evidence pohledavek", k SU viz bod..evidence zavazku". Je vedena rucne chronologickymi zaznamy v..knize pfijatych faktur". V roce 2012

4 faktur Kniha odeslanych faktur Mzdov agenda OdmSnovanf Clenu zastupitelstva Pokladnf doklad Pokladnf kniha (denfk) Prfloha rozvahy Rozvaha Ucetni doklad UCetnictvi ostatnf UCtovy rozvrh Vykaz pro hodnocenf plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Darovaci smlouvy Dohody o provedenf prace Smlouvy a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim bylo evidovano 395 prijatych faktur, evidovanych v Ciselne fad Je vedena rucne, chronologickymi zaznamy v,,knize vydanych faktur". V roce 2012 bylo evidovano 94 odeslanych faktur, evidovanych v Ciseln6 Fad Mzdovou agendu zpracovciva pan! Markov^. Kontrole byly podrobeny vyplatni Ifstky za obdobf 9-12/2012. Nedostatky nebyly zjisteny. Starosta obce je pro vykon funkce uvolnen. Na zasedani ZO dne byly schvaleny vy e odmfen pro neuvoln6n6 deny ZO, pfedsedy a Cleny vyboru a komisi. Kontrole byly podrobeny doklady Evidence o penszni hotovosti (pokladni kniha) je vedena v prupisove pokladnf knize. Vydajove i prfjmove pokladnf doklady jsou oznaceny chronologicky jednou Ciselnou fadou Pfijmove a vydajove pokladnf doklady jsou uctovany samostatne, ucet 261 vyjadruje prijem, vydej a zustatek pokladnf hotovosti. Kniha zachycuje 1035 ucetnich pripadu (ucetnf fada ). Zustatek peneznl hotovosti pokladny ke dni cinil 0 Kc a odpovida stavu uctu 261. Byla kontrolovana pffloha sestaven^ k datu ; obsahuje pfedepsane nslezitosti v pozadovanem eieneni. Rozvaha je sestavena k datu s hodnotou aktiv brutto ,86 KC, korekce ,52 K, aktiv netto ,34 KC. Hodnota pasiv se rovna hodnote aktiv netto. Hodnota korekce je tvorena opravkami k SU 018 v hodnote ,51 KC, k SU 021 v hodnote KC, k SU 022 v hodnote KC, k SU 028 v hodnote ,91 KC a opravnymi polozkami k SU 311 v hodnote ,10 KC a k SU 315 v hodnote KC. Vysledek hospodafenf k datu v hodnote ,71 KC je zachycen na SU 493, vysledek hospodafenf za minula obdobi v hodnote ,53 KC je zachycen na SU 432. Obec je platcem DPH. Kontrole byly podrobeny doklady prokazujfcf pouziti dotace na volby ve vysi pouzitf KC: , , , , , , 10858, 90059, 1914 DF, 1867 a 1987 (odmeny 6 Clenu VK, DoPP). Nedostatky nebyly zjisteny. D le byly kontrole podrobeny doklady (ZBU). Obec nezfizuje fondy. UCetnictvf obce je zpracovano v software KEO. Obec zpracovala ucetni zaverku k datu v souladu s ustanovenfm 18 zskona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Obec pouzivala v r uctovy rozvrh sestaveny v souladu s ustanovenim 14 zakona C. 563/1991 Sb. o ucetnictvi. Udaje o prfjmech, vydajfch obce jsou uvedeny v pffloze. Vykaz zisku a ztraty k datu uvadi hodnotu nakladu celkem ,25 KC, hodnotu vynosu celkem ,96 KC. Hodnota vysledku hospodafeni obce k datu sestaveni vykazu je ,71 KC a je rovna hodnote uvedene v rozvaze k temuz datu. Obec neprovadf hospodafskou Cinnost, uctovanou odd6len na samostatnych analytickych uctech. Obec uzavrela dne Darovaci smlouvu o prijeti daru - pozemky p.c.1548/6, p.c.1653 a p.c.1654, vse lesni pozemek. Na 14. zasedanf ZO dne bylo pfijeti daru schvaleno. 0 prijeti daru bylo uctovcino dokl.c dne uc. zapisem MD 031/ DAL 401 v ocenfeni reprodukcni cenou (19,229 KC/m2), v celkove hodnote KC. Dohoda o provedeni prace na roznos 499 ks hlasovacich Ifstku (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na uklid a pfipravu volebnf mfstnosti (odmena KC). Dohoda o provedenf prace na nadepsanf obalek a s^ckovanf (odmena 1.500KC). Obec Luzna obdrzela k prostfedky ucelovs urcene dotace: UZ a UZ v celkove vysi (VPP); UZ ve vysi KC (SdSlenf KUZL 60357/2012 ze dne o poskytnutf dotace SR na zajisteni vydaju s volbami do senatu a zastupitelstev kraju); UZ ve vysi KC a UZ ve vysi KC (inv. SR);

5 Smlouvy o pfevodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pfevod) Smlouvy o pfijetf uveru Smlouvy o vkladu majetku Smlouvy z stavni UZ ve vy i Kc a UZ ve vy i K6 (neinv. SF); UZ ve vy i K (Oznameni C. 202/2012 ze dne o poskytnutf pfispsvku z rozpofitu ZK na hospodafeni v lesich); UZ ve vysi K6 (Sdeleni KUZL 63336/2012 ze dne o poskytnutf investicnf dotace ZK na projekt "Chodnfk a pfechod pro chodce v obci Luzna"). Obec kupujfci Namatkove kontrolovana Kupnf smlouvu ze dne na nakup pozemku parc.c ostatni plocha za dohodnutou kupni cenu KC. Vklad prava byl zapsan KN dne s pr vmmi ucinky vkladu ke dni Nakup pozemku byl schvalen na 17. zasedsni ZO dne O pofizeni pozemku bylo uitovano dokladem dne v pofizovaci cene K6. Do lo k navysenf o Kc sprsvniho poplatku za vklad do KN, pokl.dokl.c Obec prodavajici Namatkovfe kontrolovana Kupni smlouva ze dne na prodej pozemku parc.c.71/3 o vymefe 2 m2 za cenu 10 Kc a parc.c. 71/1 o vymsfe 36 m2 za cenu 180 KC. Obe vznikly na z^klade Geom. planu c /2012 z puv. parcely e. 71/1. Zam6r prodeje byl zvefejnen na UD v obdobi od do , prodej byl schvalen na 14. zasedcinf ZO dne Vklad prava byl zapsan KN dne s pravnfmi ucinky vkladu ke dni Kupni cena byla kupujicimi uhrazena dne , pokl. dokl ,855, pozemky byly vyfazeny z udetni evidence obce dokl.e k datu v ucetni hodnote. Obec Luzna uzavfela dne Smlouvu o uv6ru s Ceskou spofitelnou a.s. o pfijeti uveru ve vysi Kc na financovani projektu "Chodnik a pfechod pro chodce v obci Luzna" a,,stavebni upravy lesni cesty v obci Luzna". Smluvnfe je stanovena urokov sazba ve vy i (referencni sazba v Den stanoveni + 2 % p.a,), pro prvni Obdobi urokove sazby je to 2,95 % p.a. Obdobi urok. sazby je 1 mesic. Obdobi cerp^ni prostfedku uveru je ode dne podpisu do v5etn. Vy e mesicnich splatek jistiny je Kc. Prvni splatka bude zaplacena dne , posledni sptetka dne Splatnost uv6ru je stanovena ke dni vsetne. Prijeti uvferu schvalilo ZO na svem 14. zasedani dne Zavazek z teto uverove smlouvy je veden vucetnictvi na AU Zustatek nesplacen6 jistiny k cini KC, (vypis uv.u. CS a.s. Cislo A. 7 ke dni ). Dale obec splaci prostredky ze Smlouvy o uveru /99/01-003/00/R ze dne o pfijeti uveru ve vysi Kc od CMHP (dnes HB a.s.) na financovani stavebnich uprav, kterymi vzniklo 10 BJ. Splaceni hyp. uveru zafcina dnem , konci dnem , zavazky z uveru jsou splaceny formou anuitni splatky. Zavazek z teto uv^rove smlouvy je veden vu6etnictvi na AU Zustatek nesplacene jistiny k cinil ,83 K6, k datu m& hodnotu ,43 KC (vypis uv.u. HB a.s. eislo 12/2012 ze dne ). Za obdobi roku 2012 bylo splaceno celkem ,40 K, coz odpovida hodnote polozky 8124 ve vykaze FIN 2-12 k datu Smlouva o vkladu pfi zalozeni spolefinosti Valasska vodohospodafska ze dne , na zaklads ktere obec Luzna jako vkladatel upsala ks akcii teto spolefinosti za emisni kurs 246 KC, tj. celkem Kc a tento zavazek uhradila nepenezitym vkladem, kterym bylo ks akcii spolefinosti VaK Vsetin, a.s. (vedene v ufcetni evidenci obce v hodnote KC), ocenenych na zaklads znaleckeho posudku c.3320/2012 ze dne castkou Kc. Provedeni vkladu bylo schvaleno ZO dne O pofizeni finanfriiho majetku bylo uctovano prostfednictvim SU 043 v hodnote Kc, dokl. c. 37 za 07/2012 a dokl za 8/2012. K zajisteni pohledavky vyplyvajici ze,,smlouvy o poskytnuti inv.dotace ze stetniho rozpofitu na vystavbu najemnich bytu v obci", uzavfene s CR - MMR dne , zastavila obec budovu 6.p. 158 a pozemek p.c.st. 227/1. Pro LV a kat. uzemi LuznS je v KN zaps no zastavni pravo smluvni ze dne ve prospfech Hypotecni banky, a.s. Zastavnim pravem je

6 Zverejn6n6 z mery o nakladani s majetkem omezeno vlastnictvi pozemku: parc.c. st.503, 2181/18, st.634/1, 2186/35, 2181/5, 2181/2, 78, 77, st.227/2, stavba bez C.p. na parc.st.227/2 (sklepnf boxy u C.p.158) a stavba bez C.p. na parc.st.634/1, st.634/2, st.634/3 (HasiCskS zbrojnice). V evidenci pozemku je dsle uvedeno zastavni pr vo k pozemkum: parc.c. 419/3, 430, 462, 463, 464, 465, 2181/17, 2186/40, V u6etnictvi obce jsou pozemky (v z stav6) evidovan6 na uctu 031 (AE 0310, 0410, 0510) v celkove vysi ,6 K6, budovy (v zastavg) evidovane na u6tu 021 (i.e. 4 a 6) v celkove vysi ,1 Kc. Spolu s kontrolou kupnt a darovaci smlouvy byl ovefen postup obce pri vyhla ovani zameru nakladani s majetkem. Obec vyhla uje zamsry naklad ni s majetkem na ufedni desce obce a zpusobem umoznujicim dalkovy pffstup. Oznameni o vyhlaseni zameru nakladani s majetkem zapsanym v katastru nemovitosti CR obsahuje udaje v souladu s ustanovenim 5 zakona t. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostf Ceske republiky. Dokumenty o vyhlasenf zameru jsou ulozeny jako pfiloha Zcipisu ZO. Chodnik a prechod pro chodce v obci Luznci. Vefejnci zakazka maleho rozsahu. Dokumentace kvefejnym V zadavatelske dokumentaci je uvedeno, ze nabfdky budou hodnoceny die zakazkam nejnizsi nabidkove ceny. Vyzva byla zaslana peti stavebnfm firmam. Z dorudenych peti nabldek byla jako vitezna vybrana nabfdka firmy TM Stav, spol. s r.o. s nejniz i cenou K6. Zapisy zjedn^nf Kontrolovan6ho obdobf se tykaji Zcipisy a usneseni zastupitelstva obce zastupitelstva z 10. zasedani dne , z 11. zasedani dne , z 12. zasedani veetne usnesenf dne , z 13 zasedani dne , ze 14 zasedani dne , z 15 zasedani de , z 16 zasedani dne , ze 17 zasedani dne B. Zjisteniz pfezkoumani B. I. Pfedmet pfezkoumani, u nehoz nebyla nalezena chyba ci nedostatek Z kon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu veetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu - Obec nezfizuje fond. Z kon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske Cinnosti uzemniho celku - Obec nepodnika. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na z klad6 smlouvy mezi dvfema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami - Obec nesdruzuje. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranifii poskytnutymi na zaklads mezinarodnich smluv Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. g) vyuctov^ni a vypof d ni financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek - Obec nenakteda. Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pr^vniho pfedpisu Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob - Obec neruci. Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. f) zastavov ni movitych a nemovitych v6ci ve prospech tfetich osob Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku

7 B. //. Pfi pfezkoumani byly zjisteny chyby a nedostatky, Mere nemaji zavaznost nedostatku uvedenych v 10 octet 3 zakona c. 420/2004 Sb. pod pismenem c). PfedmSt: Zakon /2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvf vedene uzemnfm celkem Pravnf pfedpis: VyhlaSka t. 410/2009 Sb., kterou se prov d ji nfektera ustanoveni zakona /1991 Sb., o ueetnictvi, ve zn6ni pozdejgfch pfedpisu, pro nektere yybrane ucetni jednotky 69 - Uzemni celek chybne pouzil metodu casoveho rozliseni. SU 384 vynosy ph'stich obdobi - predpis najemneho za r v hodnots KC, nepatfi do vynosu pfistich obdobi; Pravni predpis: COS ( ^36 odst. 1 zakona o ueetnictvi) CUS 701 bod 4.2. pism. b) - Uzemni celek nevytvofil analyticke ucty, pfipadne nezajistil jinymi nastroji pro cleneni syntetickych uctu majetek zatizeny zastavnim pravem. Hodnota gozarnf zbrojnice nebyla v u6etnictvf obce odlisena AE. CUS 701 bod 5. - Uzemni celek neuctoval nebo uctoval chybne na podrozvahovych uctech. SU 377 ostatnf kr. pohledavky castka K6 - pohledavky z budoucfho prodeje dokumentace na kanal. pffpojky uzivatelum (rozhodnutf ZO) majf charakter podmfnene pohledavky. C. Zaver C. /. Odstranovani chyb a nedostatku Pfi prezkoumcini hosoodarenf za oredchoz! rokv byly ziistenv mene zavazne chvbv a nedostatkv, kter& bviv napraveny. CII. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky [ 10 odst 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.]., krome chyb a nedostatku, Mere byly napraveny. C. III. Nebyla zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. C. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Luzna za rok 2012 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujfci ukazatele: a) podfl pohledavek na rozpoctu uzemnlho celku 12,67 % b) podfl z^vazku na rozpoctu uzemniho celku 16,07 % c) podfl zastaveneho majetku na celkov6m majetku uzemniho celku 14,93 % Luzna dne Ing. Antonin Putala kontrolor povgfeny ffzenim pfezkoumani podpis Ing. Svatava Curdova kontrolor podpis

8 Miroslav Papsik, starosta obce Luzna, prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi uzemni celek nehospodafil s majetkem statu, nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, neuzavfel smlouvu o vypujcce tykajlci se nemoviteho majetku, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pristoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papfry, obligace, uskutecnil pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.)- Miroslav Papslk, starosta obce Luzna, se dnem seznameni s navrhem zpravy vzdal moznosti podat k navrhu zpravy pisemne stanovisko do 30- ti pracovnich dnu od pfedani navrhu zpravy a pozadal o predani konecneho zneni zpravy o vysledku pfezkoumanf hospodafenf uzemniho celku za ucelem jejiho projednani pfi schvalovanf zaverecneho uctu. Zpravu pfevzal a s obsahem byl seznamen dne Miroslav Papsik starosta 1 x obdrzf: Obec Luzna 1 x obdrzf: Krajsky ufad Zlinskeho kraje, odbor Kancelaf feditele, oddeleni kontrolnf Pfiloha: VykazFIN 2-12M vkc Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Plneni rozpo6tu k Dafiove pfijmy , , ,22 Nedanove prijmy , , ,84 Kapitalove pffjmy , ,00 190,00 Pfijate transfery , , ,00 Pfijmy celkem , , ,06 Bezne vydaje , , ,27 Kapitalove vydaje , , ,40 Vydaje celkem , , ,67 Financovani , , ,61 Neinv.prfspevky PO Rozpocet schvaleny Rozpocet po zmenach k Skutecnost k MS Luzna , , ,00 Vyveseno: 3O.4.2O13 Bude snato: Ve stejnem obdobi Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2O12 vyvesena i na elektronicke desce. Provedl: Brhlova

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více