RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005. Ročník VII. Vyšlo Cena 10 Kč. První r mafiovské miminko narozené 3. ledna se jmenuje Eli ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005. Ročník VII. Vyšlo 14. 1. 2005 Cena 10 Kč. První r mafiovské miminko narozené 3. ledna se jmenuje Eli ka"

Transkript

1 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo Cena 10 Kč První r mafiovské miminko narozené 3. ledna se jmenuje Eli ka Úãastnice soutûïe Super Star zazpívala dûtem v janovickém domovû spolu se studenty Primy Ohlednutí za adventem a vánoãními svátky tûpánská a silvestrovská desítka ve Staré Vsi a Dolní Moravici zakonãily rok 2005

2 1/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2 Aktuálnû z mûsta Mûsto bude fie it v leto ním roce fiadu nelehk ch úkolû R mafiov tí radní a zastupitelé, jako volení zástupci mûsta, vkroãili s nadcházejícím rokem 2005 do druhé pûle volebního období. rozhovor MÛÏete fiíci, pane starosto, co se podafiilo v první polovinû volebního období uskuteãnit a co ne? Jaké hlavní úkoly a cíle stojí pfied mûstem R mafiov v nastávajícím roce 2005? Zastupitelé a pfiedev ím zamûstnanci odpovûdn ch odborû úfiadu vloïili v uplynulé ãásti volebního období nejvût í energii pfiedev ím do v stavby kanalizace, oprav a údrïby komunikací, v stavby vodovodu v Jamarticích, bytû a fiady dal ích investiãních akcí. Letos bude nejvût í úsilí vynaloïeno na v stavbu Domu s peãovatelskou sluïbou, jedná se o druhou nejv znamnûj í investici tohoto volebního období v celkové hodnotû 24 mil. korun a rádi bychom tuto stavbu zahájili pfied koncem roku. V pfiípravû je Ïádost o dotaci z pfiíslu ného programu a doufám, Ïe ji mûsto obdrïí. Dal í finanãní prostfiedky budou investovány do v stavby bytû v pûdních vestavbách a v stavby bytû, které nahradí shofiel bytov dûm na tfiídû HrdinÛ. Devût miliónû korun je také pfiipraveno v mûstském rozpoãtu, a jedná se asi o nejvy - í ãástku v historii mûsta, na investice do oprav a rekonstrukcí komunikací a chodníkû. Rekonstrukcí by mûly projít i dva mosty. Zastupitelé na základû zji tûného stavu zvaïují, které vyberou. Pochopitelnû, Ïe ãást z celkového objemu financí je urãena na opravy komunikací po zimû. Z velké ãásti se bude jednat o opravu chodníkû na tfiídû HrdinÛ v návaznosti na generální opravu silnice od tfiídy HrdinÛ z R mafiova aï po Val ovsk DÛl, kterou letos s roãním skluzem provede Správa a údrïba silnic Moravskoslezského kraje. Budeme postupovat v budování parkovi È na sídli tích a opût se snaïíme získat dotaci na regeneraci sídli tû Pfiíkopy. Letos pfiipravíme tfii lokality pro v stavbu rodinn ch domkû. To znamená, Ïe vybudujeme sítû na ul. Kvûtná, Komenského a v Edrovicích. Jak pokraãuje projekt v stavby na kolní ulici v Janovicích? Zmínûn projekt pfiihla ujeme do programu PHARE. Na zmínûné ulici mûly b t vybudovány chodníky a mûla by se stát kvalitním pfiístupem do místní rozvojové a prûmyslové zóny, která slibnû prosperuje. Bude se jednat o finanãnû velmi nároãnou akci (20 mil. korun) a bez dotace z programu PHARE bychom ji nemohli realizovat. Projekt by mohl b t zahájen je tû v leto - ním roce. Zastupitelstvo prodalo nevyuïitou kolu v Janovicích spoleãnosti Gala Prostûjov a ta jiï pfiipravuje zahájení v robního provozu. To je tû zv í zatí- Ïení této komunikace. MÛÏete se zmínit, pane starosto, o dlouhodobûj ích investiãních akcích? Snad je tû v tomto volebním období budeme fie it generální rekonstrukci r mafiovského námûstí, zpracování studie bylo zadáno architektûm. Potom musí probûhnout diskuse v zastupitelstvu a s obãany a pokud se tak zastupitelé rozhodnou a získáme dotaci, pravdûpodobnû v pfií tím roce by se zahájily stavební práce. Chtûl bych pfiipomenout, Ïe byl letos opût vyhlá en program, kter umoïàuje financovat regeneraci panelov ch sídli È. Rozhodli jsme se do tohoto programu pfiihlásit sídli tû Pfiíkopy. Projekt obsahuje roz ífiení stávajících parkovi È, vybudování dûtsk ch hfii È, v sadbu zelenû a dal í úpravy. Stál mi prioritami je budování bytû, pfiíprava lokalit pro v stavbu domkû a opravy a údrïba komunikací. V stavba druhého domu s peãovatelskou sluïbou jiï nepostihne toto volební období. NápadÛ na vylep ení mûsta je od obãanû a zastupitelû dostatek. Limitujícím je objem mûstského rozpoãtu, pfiesnû jako v domácnosti kaïdého z nás - na e penû- Ïenka nepokryje v echna pfiání. Poãítá mûsto s vyuïitím programu na obnovu panelov ch domû? Letos je tû Ïádn program vyhlá en nebyl. V minulosti jsme je nûkolikrát vyuïili. Problémem je celkovû mal objem prostfiedkû v programu a s tím související vysok poãet neuspokojen ch Ïádostí. Máme pfiipraveny projekty na opravy bytov ch domû na sídli ti Dukelská. Zde jsme vyuïili programy opravy panelov ch domû v minulosti. Zanedbanost panelov ch domû je vysoká, inkasované nájemné zdaleka nepokryje náklady na opravy. V e nájemného navíc jiï dlouho stagnuje. Jiná mûsta fie í tento problém úvûry. Lze vzít v úvahu i takovou moïnost? Nedávno jsem ãetl, Ïe dvû tfietiny pûvodních státních a podnikov ch bytû jsou zprivatizovány. Mûsta a spoleãnosti tento problém tedy fie ila prodejem, a to v mnoha pfiípadech velmi pod cenou. Na R mafiovsku je malá koupûschopnost, ceny bytû by pro prodej celému spektru nájemníkû musely b t symbolické a noví majitelé - b valí nájemníci, by je pravdûpodobnû nebyli schopni nebo ochotni rekonstruovat. Zastupitelstvo prozatím nepfii lo s návrhem houfné privatizace bytového fondu. Ve keré nájemné i z nebytov ch prostor se vrací na opravy a správu na eho bytového fondu mûsta, a pfiesto nepokryje potfieby. Tento velmi star a desetiletí vznikající dluh není v silách mûsta odstranit mávnutím proutku. Naopak mûsto spolufinancuje se státními dotacemi v stavbu nov ch bytû. Zanedbanost stávajících domû je vysoká a tento problém tíïí i stát. Není dán dostateãn prostor k trïnímu hospodafiení s byty, není radikální metr na neplatiãe a od toho se odvíjí i zanedbání bytového fondu, které zapoãalo snad pfied padesáti lety. Na i zastupitelé problém pomocí úvûrû fie it nechtûjí. Na zaãátku roku 2004 jsme spolu hovofiili o úkolech, které mûsto hodlá fie it. Mnoho z nich se podafiilo zdárnû zvládnout, jiné jsou pfiedmûtem dal- ích sloïit ch jednání, tak jak jste se o nich právû zmínil. Mezi nevyfie ené problémy v ak stále patfií napfiíklad nedostavûná Co se jim doposud podafiilo zdárnû splnit z naplánovan ch úkolû a jaké cíle budou fie- it nejen v leto ním roce, ale i ve zb vajícím volebním období, na to jsme se zeptali ãlovûka nejpovolanûj ího, starosty mûsta Ing. Petra Kloudy. banka na Husovû ulici. Jak dlouho se je tû bude opakovat, Ïe mûsto mûïe tento problém fie it pouze tím, Ïe bude upozor- Àovat majitele na nebezpeãí vypl vající z havarijního stavu stavby a na nutnost tento stav fie it? Nikdo by si snad nepfiál, aby se chátrající ruina zfiítila, jako tomu bylo u objektu pfiiléhajícího k obchodnímu domu Koruna? Copak se nenajdou právní kliãky? Nenajdou. DÛm nám nikdy nepatfiil a nepatfií. Vlastníky jsou soukromé osoby, které tento stav nefie í. Mûsto je neustále vyz vá, ale Ïádného pokroku nedosáhlo. Zákony jsou natolik bezzubé, Ïe my s majitelem nic nesvedeme. Staãí se podívat do jin ch mûst, kde podobn ch pomníkû stojí celá fiada. Nemají, stejnû jako my, právo dotknout se soukromého majetku, mohou takovou stavbu pouze na vlastní náklady opravit. Mûsto fie ilo podobn pfiípad na Opavské ulici, tam se opravila stfiecha znaãnû zdevastovaného a chátrajícího domu stojícího naproti Penny marketu po pfiíslibu majitele, Ïe nám jej odprodá. Nakonec k odprodeji nedo lo a majitel je nezvûstn. Peníze vynaloïené na provizorní opravu jsou v nedohlednu. UvaÏuje se v budoucnu o organizaãním propojení novû budovaného Domova dûchodcû s Nemocnicí, s.r.o., R mafiov? Prosl chá se, Ïe nov vlastník nemocnice, tfiinecká spoleãnost EUROMEDNET, a. s., má v budoucnu zámûr pfiebudovat nemocnici na léãebnu pro dlouhodobû nemocné. Je to pravda? Není to pravda. První váïnûj í jednání se zástupci tfiinecké spoleãnosti EUROMEDNET a. s., je plánováno na 13. ledna. Teprve na tomto jednání budou známy jejich zámûry. Do té doby je to v echno v rovinû jedna paní povídala. Platná informace zûstává v tom smyslu, Ïe nov vlastník se pokusí nastavit strukturu nemocnice tak, aby pfieïila alespoà stfiednûdob ãasov horizont. Zachována by mûla b t

3 základní oddûlení - interna, chirurgie, rehabilitace, po urãitou dobu gynekologie, jednotky intenzivní péãe k pfiíslu n m oddûlením, laboratofi, rentgen. Tedy základní zdravotní obsluïnost pro oblast R mafiovska, která pfiedstavuje asi 20 tisíc obyvatel. Propojení peãovatelské sluïby a nemocnice nebylo vûbec projednáváno. Plánování v na- em zdravotnictví na del í ãasové období není moïné. âekají ho dfiíve ãi pozdûji radikálnûj í zmûny. Jak pokraãuje rekonstrukce zimního kluzi tû v R mafiovû? Mûsto získalo na tuto akci ve RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 dvoukolovém v bûru na krajském úfiadû dotaci. lo o Spoleãn regionální operaãní program a záleïitost jsme pova- Ïovali za vyfiízenou. Právû dnes jsem ale obdrïel nepfiíjemnou zprávu, Ïe ministerstvo provedlo snad pro nedostatek prostfiedkû dal í kolo selekce a ná projekt nepro el. To je velmi nepfiíjemné, snaïíme se bojovat dál. Náklady projektu jsou 9 mil. korun, dotace mûla b t pfiibliïnû osmdesát procent. Proã se po mûstû neustále volnû pohybují potulní psi, ktefií byli jiï nejednou hlavními viníky dopravních nehod u nás? K poslední dopravní nehodû, jejímï viníkem byl evidentnû pes, do lo 28. prosince loàského roku. Pfiitom v prûbûhu vánoãních a novoroãních svátkû mohli obãané napoãítat asi est volnû se pohybujících psû po na em mûstû, a nejednalo se jen o malá plemena. Je pro to nûjaké vysvûtlení? Mûsto pfiece schválilo v tom smûru obecnû závaznou vyhlá ku? ProtoÏe majitelé psû jsou neukáznûní a nedodrïují obecnû závaznou vyhlá ku! Nedbají o své psí miláãky a volnû je pou tí. Snahou mûsta je takové volnû se pohybující psy odchytnout Pfiidûlování dotací na podporu kulturních aktivit a sportu se bude fiídit pfiísnûj ími pravidly Azylov dûm - ubytovna pro obãany bez pfiístfie í a sociálnû potfiebné na ulici 8. kvûtna ã. 36 v R mafiovû - je v provozu od fiíjna Zafiízení slouïí zejména osobám bez pfiístfie í a osobám v sociální tísni, které nemají moïnost bydlet ve svém dfiívûj ím bydli ti nebo u pfiíbuzn ch a nejsou schopny samy fie it otázku bydlení. Podmínky pro pfiijetí a ubytování jsou stanoveny Ubytovacím fiádem. Zafiízení poskytuje ubytování pro Ïeny a mu- Ïe v jednotliv ch oddûleních s kapacitou pûti Mûsto R mafiov vyhla uje na základû usnesení Rady mûsta ã. 1570/36/04 ze dne dotaãní programy na podporu kulturních, spoleãensk ch a zájmov ch aktivit Provoz azylového domu lûïek. Oddûlení pro Ïeny je v posledních letech vyuïíváno pouze na %, kdeïto oddûlení muïû je celoroãnû plnû obsazeno, poptávka pfievy uje nabídku a dal í vhodné ubytování je zaji Èováno pracovníky odboru sociálních vûcí a zdravotnictví zejména v Azylovém domû (AD) v Krnovû, ten provozuje Armáda spásy a v leto ním roce bylo ubytování zaji tûno v AD Bethel v Bruntále. Toto zafiízení poïaduje pro rok 2005 finanãní pfiíspûvek ve v i 5000 Kã na ubytovaného Mûsto poskytne dotace na kulturu a sport a umístit je do záchytného útulku, kde si je jejich majitel i s pokutou vyzvedne nebo projeví zájem o jeho chov nûkdo jin. Nejedná se ov em o standardní psí útulek, kter by mûsto pfii el na velké finanãní prostfiedky, ale jen o záchytnou klec pro krátké odloïení zvífiete. Pochopitelnû, Ïe majitel volnû se pohybujícího psa mûïe oãekávat ze strany mûsta patfiiãnou sankci. Dûkuji vám, pane starosto, za rozhovor a pfieji v novém roce 2005 za v echny na e ãtenáfie pevné zdraví, pracovní i osobní úspûchy, pohodu, klid na práci a optimismus. JiKo V pondûlí 6. prosince se uskuteãnilo poslední zasedání rady mûsta v kalendáfiním roce Radní pfiijali celkem jedenadevadesát usnesení, z nichï osmadvacet mûlo charakter doporuãení pro jednání zastupitelstva mûsta. PfieváÏná vût ina usnesení rady mûla charakter majetkov ch záleïitostí, které se t kaly zámûrû pronájmu pozemkû nebo jejich ãástí, zámûrû pronájmu nebytov ch prostor a ukonãení smlouvy o pronájmu nemovitosti. Rada vyslovila souhlas s pfiedloïen m programem zasedání rady mûsta na rok 2005, schválila cenu stoãného na rok 2005 ve v i 15,015 Kã, coï pfiedstavuje nav ení o 5,53 % proti stávající cenû. Rada schválila novou koncepci stavebních úprav bytového domu na Bartákovû ulici 24 spoãívající ve vybudování bytû pro sociálnû pfiíjmovû vymezené osoby a z dûvodu zmûny koncepce vyuïití tohoto bytového domu a nutnosti vypracování nového projektu zru ila vefiejnou zakázku Bytov dûm Bartákova 24 - stavební úpravy. Radní vzali na vûdomí informaci o vstupu strategického partnera do spoleãnosti Nemocnice R mafiov, s. r. o., pfiesunutí termínu draïby pivovaru Excelent ze dne na období a vzali na vûdomí návrh Kalendáfie celomûstsk ch akcí pro rok 2005 s tím, Ïe kalendáfi bude aktualizován v polovinû leto ního roku. obãana za rok. Vzhledem k uvedenému stavu byl odborem sociálních vûcí a zdravotnictví pfiedloïen v komisi sociálních vûcí a zdravotnictví návrh na zmûnu provozu r mafiovského azylového domu. Bylo navrïeno zru it oddûlení pro Ïeny a celé zafiízení provozovat pouze pro muïe, pfiiãemï podmínky pro poskytování ubytování by zûstaly nezmûnûny. Rada mûsta provozování Ubytovny pro muïe bez pfiístfie í a sociálnû potfiebné na ulici 8. kvûtna 36 v R mafiovû schválila. vr mafiovû. Jde o vefiejnû prospû né programy, které slouïí k podpofie vefiejnû prospû n ch ãinností subjektû, které ve sv ch stanovách mají jako jednu z hlavních ãinností provozování kulturních a zájmov ch aktivit obãanû. V rámci tûchto programû nelze uplatàovat poïadavky na investiãní dotace. Program I - Podpora kulturních a spoleãensk ch akcí ve mûstû Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk ch akcí pro mládeï Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk ch akcí pro seniory Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk ch akcí s mezinárodní úãastí, zejména v rámci kontaktû s partnersk mi a spfiátelen mi mûsty Podpora kulturních projektû regionálního ãi celostátního rozsahu a v znamu Program II - Podpora kulturních a spoleãensk ch aktivit obãanû Podpora pravidelné kulturní a spoleãenské aktivity, pfiedev ím mládeïe (obecn provozní pfiíspûvek kulturním organizacím a klubûm). Podpora úãasti na kulturních nebo spoleãensk ch akcích celostátního v znamu Podpora projektû regionálního ãi celostátního rozsahu a v znamu. Podpora pravideln ch kulturních aktivit obãanû seniorského vûku (od 60 let). Program III - Podpora zájmov ch organizací Podpora pravideln ch zájmov ch aktivit, pfiedev ím mládeïe Podpora zájmov ch aktivit seniorû (od 60 let) Podpora úãasti ãlenû zájmov ch organizací na akcích celostátního v znamu 3

4 1/2005 Îádosti o poskytnutí mûstské dotace v rámci programû pro podporu kulturních, spoleãensk ch a zájmov ch aktivit je moïno pfiedlo- Ïit do 31. bfiezna 2005 (i zpûtnû pro akce, které se konají od zaãátku roku 2005) na formuláfiích, které jsou k dispozici na odboru kolství a kultury Mûstského úfiadu v R mafiovû (budova radnice, námûstí Míru 1) u p. Leony Pleské, kanceláfi 312, 2. patro vpravo. O formuláfie lze poïádat i elektronickou po tou na adrese. Îádostmi se bude zab vat komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy na RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT svém fiádném jednání a pfiedloïí je Radû mûsta R mafiova ke koneãnému rozhodnutí. Pfiíjemce dotace pak podepí e s mûstem smlouvu o poskytnutí dotace, k níï doloïí kopii dokladu o vlastnictví bankovního úãtu. Pfiíjemce dotace podle Programu I pak do 5 t dnû od skonãení akce, na kterou byla dotace poskytnuta, pfiedloïí zprávu o akci vãetnû vyúãtování poskytnuté dotace. Pfiíjemce dotace podle Programu II a III pfiedloïí do 31. ledna 2006 zprávu o ãinnosti organizace vãetnû rozboru hospodafiení. Mûsto R mafiov dále vyhla uje na základû usnesení Rady mûsta ã. 1571/36/04 b) ze dne dotaãní programy na podporu sportu v R mafiovû. Tyto programy slouïí k podpofie vefiejnû prospû n ch ãinností subjektû, které ve sv ch stanovách mají jako jednu z hlavních ãinností provozování sportovních a tûlov chovn ch ãinností. Organizace, které získávají finanãní prostfiedky prostfiednictvím rozpoãtu mûsta, nemají na podporu v rámci tûchto programû nárok a v rámci tûchto programû rovnûï nelze uplatàovat poïadavky na investiãní dotace. 4 Îádosti o poskytnutí mûstské dotace v rámci Programu I a II je moïno pfiedloïit do 31. února 2005 (i zpûtnû pro akce, které se konají od zaãátku roku 2005) na formuláfiích, které jsou k dispozici na odboru kolství a kultury Mûstského úfiadu v R mafiovû (budova radnice, námûstí Míru 1) u p. Leony Pleské, kanceláfi 312, 2. patro vpravo. O formuláfie lze poïádat i elektronickou po tou na adrese Po projednání v komisi pro v chovu a vzdûlávání budou tyto Ïádosti pfiedloïeny Radû Poskytnutí finanãních prostfiedkû Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku oddílu odbíjené TJ Jiskra ve v i 3000 Kã jako pfiíspûvek na uhrazení nákladû pobytu delegace z partnerského mûsta Krompachy. Dne 20. listopadu se uskuteãnil Turnaj 17. listopadu ve volejbalu a oddíl odbíjené uhradil celodenní nájem tûlocviãny a související náklady. Pobyt deseti hráãû z partnerského mûsta Krompachy (ubytování a stravování) v ak oddíl nebyl schopen kr t i pfiesto, Ïe se na nûm sponzorsky podílelo Stfiední odborné a odborné uãili tû v R mafiovû. Radní schválili poskytnutí pfiíspûvku taneãnímu souboru TK JES ve v i 3000 Kã jako pfiíspûvek na uhrazení nákladû spojen ch s úãastí taneãního souboru na Mistrovství âeské republiky v Ústí nad Labem a na mezinárodním taneãním festivalu v Opole. editelka r mafiovského stfiediska Diakonie âce Marcela StaÀková poïádala o prominutí poplatku ze vstupného na 4. spoleãensk ples Diakonie âce, kter se bude konat 21. ledna V tûïek ze vstupného na ples bude pouïit jako pfiíspûvek na vybavení Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Rada prominutí poplatku ze vstupného schválila. Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku Místní skupinû âeského ãerveného kfií- Ïe v R mafiovû na v daje na sluïby hrazené správci bytového Informace o ãinnosti osadních rad Mûsto R mafiov má ve sv ch místních ãástech zfiízeny osadní rady. Dlouhodobû existují rady v Janovicích, Ondfiejovû a Stránském, od leto ního roku i v Jamarticích, tím jsou moïnosti poãtu osadních rad prakticky vyãerpány. Osadní rady plní svûj úãel - pfiedev ím zprostfiedují kontakt zástupcû místní ãásti se zastupiteli a úfiadem. Velmi dûle- Ïitou roli sehrála rada v Janovicích pfii budování kanalizace a pfiípojek. V Janovicích má Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace Podpora sportovní pfiípravy reprezentantû mûsta, zvlá tû sportovcû Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich úãasti na vrcholn ch národních soutûïích (napfi. krátkodobá intenzívní pfiíprava, soustfiedûní, jiná jednorázová akce). Pfiíspûvek je poskytován konkrétním osobám. Podpora pofiádání soutûïí mládeïe dorosteneck ch a Ïákovsk ch kategorií na národní úrovni zaji Èovan ch sportovními oddíly. Podpora je poskytována formou pfiíspûvku na pofiádání soutûïe. Program II - Mûstsk program rozvoje sportu Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, pfiedev ím mládeïe (obecn provozní pfiíspûvek oddílûm a klubûm). Podpora projektû celostátního rozsahu a v znamu. Podpora pohybov ch aktivit obãanû seniorského vûku (od 60 let). fondu Byterm, spojené s uïíváním nebytov ch prostor na mûsta R mafiova ke koneãnému rozhodnutí. Pfiíjemce dotace podepí e s mûstem smlouvu o poskytnutí dotace, k níï doloïí kopii dokladu o vlastnictví úãtu, a pro vyúãtování platí stejná pravidla jako pro dotace v oblasti kultury. Palackého ulici 11 v R mafiovû, ve v i pfiedepsan ch záloh. mûsto úfiednici na 0,2 úvazku, která jednání organizuje a vyfiizuje ãást agendy obãanû. Rady se vyslovují k dûní a zámûrûm mûsta v místních ãástech. Jedin m problémem je, Ïe rady pfiedkládají poïadavky na investice, opravy a hospodafiení, které pfiesahují moïnosti rozpoãtu mûsta. SchÛzová ãinnost rad je pravidelná. Radní vzali na vûdomí zprávu o osadních radách v místních ãástech. Z podkladû MûÚ pfiipravil JiKo

5 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Zastupitelé schválili prodej podílu v r mafiovské nemocnici strategickému partnerovi Ve ãtvrtek 16. prosince se uskuteãnilo poslední zasedání zastupitelstva mûsta v roce Zastupitelé na nûm pfiijali celkem tfiiasedmdesát usnesení, z nichï vût inu tvofiily majetkové záleïitosti t kající se zámûrû prodeje pozemkû nebo jejich ãástí a vlastní prodeje pozemkû nebo jejich ãástí v katastrálním území R mafiov, Janu ov, Edrovice, Jamartice a Ondfiejov. Zastupitelstvo schválilo prodej objektu b valé koly v Janovicích spoleãnosti Gala, a. s., pro úãely zfiízení icí dílny a roz ífiení v roby s tím, Ïe by spoleãnost vytvofiila po zahájení v roby 20 pracovních míst s perspektivní moïností dal ího nárûstu aï na zamûstnancû. K budoucí podobû peãovatelské sluïby vr mafiovû probûhla na zasedání zastupitelstva mûsta boufilivá diskuse. Bylo konstatováno, Ïe v souãasné dobû poskytují tyto sluïby dva subjekty - peãovatelská sluïba odboru sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ R mafiov s poãtem 3,5 pracovníkû, která zaji Èuje sluïby zejména pro obyvatele domû s peãovatelskou sluïbou na tfi. HrdinÛ Strategick partner pro Nemocnici, s. r. o., R mafiov Budoucí podoba peãovatelské sluïby ve mûstû Fotbalové hfii tû TJ Jiskra R mafiov projde rekonstrukcí Na základû návrhu republikov ch sportovních svazû a regionálních sdruïení âstv zaslala TJ Jiskra R mafiov poïadavek na poskytnutí dotace ze státního rozpoãtu na realizaci investiãní akce v tûlov chovû a sportu Rekonstrukce fotbalového hfii tû - Ilustraãní foto: ambulance ORL v Nemocnici, s. r. o. R mafiov Zastupitelé schválili prodej ãásti pozemku (cca 2 ha) v prûmyslové zónû firmû I.P. - 95, s. r. o., se sídlem v Ostravû za úãelem zfiízení zemûdûlského závodu se zamûfiením na zpracování bobulového ovoce a zeleniny. Firma má v plánu vytvofiit stálá pracovní místa pro 24 osob, pfiiãemï v období sezónních prací by zde na lo uplatnûní aï 48 zamûstnancû. Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o stavu kultury ve mûstû za rok Zpráva reflektuje souãasn stav a dûní v mûstské knihovnû, muzeu a stfiedisku volného ãasu, popisuje stav a ãinnost mûstského periodika R mafiovsk horizont a stav mûstské kroniky. (Konkrétní informace ze zprávy o stavu a Revoluãní 30 a dále rozvoz obûdû a o etfiovatelskou sluïbu pro fiadu dal ích obãanû na území R mafiova a jeho místních ãástí - stfiedisko Diakonie âce v R mafiovû se sedmi peãovateli ( est Ïen a jeden muï) poskytující sluïby pro potfiebné v R mafiovû, ale i v okolních obcích, vãetnû rozvozu obûdû apod. Pfiedmûtem diskuse je zejména návrh na slouãení obou sluïeb pod hlaviãku R mafiov ve v i 600 tis. korun. Tento po- Ïadavek byl schválen V konn m v borem âstv a zafiazen do návrhu investiãního programu âstv na rok 2005 zaslaného Ministerstvu kolství mládeïe a tûlov chovy. Zastupitelstvo mûsta zafiadilo do návrhu kultury ve mûstû za rok 2004 uvefiejníme v samostatném ãlánku v nûkterém z pfií tích vydání na ich novin.) Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v i 50 tis. Kã ímskokatolické farnosti R mafiov na opravu zvonu v kostele sv. Michaela. Farnost v loàském roce provedla dal í opravy v okolí chrámu a konãí se splátkami první etapy oprav fasády. Zastupitelstvo mûsta schválilo rozpoãtové provizorium a jeho zásady na dobu od 1. ledna 2005 do doby schválení rozpoãtu v zastupitelstvu. Zastupitelé schválili termíny a program zasedání zastupitelstva mûsta na rok Z anal zy souãasného stavu azpfiedpokladu dal ího v voje ve zdravotnictví a v Nemocnici, s. r. o., R mafiov vypl vá, Ïe se s nejvy í pravdûpodobností budou zvy ovat záporné schodky hospodafiení a s nimi zhor ovat schopnost investovat a plnû zabezpeãovat stávající rozsah lékafiské péãe. Shodli se na tom spoleãníci Nemocnice, s. r. o., R mafiov na kontrolní a investiãní komisi v nemocnici 20. fiíjna Na vinû je nûkolik základních problémû, pfiedev ím pak malá spádová oblast a celkov marasmus ve zdravotnictví. Schodky hospodafiení by tak mohly postupnû dosáhnout i ãástek nûkolika miliónû aï desítek miliónû korun a sanace schodkû hospodafiení z mûstského rozpoãtu nebude zcela urãitû moïná. Proto management nemocnice navrhnul spojení nebo pfievzetí spoleãnosti Nemocnice, s. r. o. strategick m partnerem, kter by zajistil budoucnost nemocnice, byè v pozmûnûné podobû. Vhodn m partnerem se z pohledu managementu a spoleãníkû Nemocnice, s. r. o., R mafiov jeví spoleãnost Euromednet, a. s., která se ke stávající struktufie vyslovila tak, Ïe mûïe b t zachována, do- lo by jen k slouãení a redukci jednotky intenzívní péãe na jedno oddûlení a vynechaly by se sloïitûj í a nerentabilní nároãné operace. Budoucí strukturu se pokusí spoleãnost Euromednet, a. s. nastavit do té podoby, v jaké bude schopna existovat alespoà ve stfiednûdobém horizontu. Nepodkroãitelnou podmínkou její úãasti je získání nejménû 51 % podílu vlastnictví ve spoleãnosti Nemocnice, s. r. o., R mafiov. Spoleãnost provozuje devût nemocnic a má evidentnû velké zku enosti s provozováním a fiízením podobn ch zafiízení. Má vypracovan unifikovan systém pro v echny oblasti hospodafiení, a také rozumí zájmûm mûst a obcí. Zastupitelé vyslovili souhlas s tím, aby mûsto R mafiov prodalo 40 % podílu spoleãnosti Nemocnice, s. r. o., R mafiov spoleãnosti Euromednet, a. s., zároveà se zfiekli pfiedkupního práva na odkup podílu spoleãnosti Nemocnice, s. r. o. ve prospûch spoleãnosti Euromednet, a. s. Diakonie. Diskuse ukázala na fiadu aspektû, které je nutné garantovat v zájmu zaji tûní ekonomické efektivnosti, ale také vstfiícného, laskavého a skuteãnû lidského pfiístupu k obãanûm, ktefií tuto pomoc potfiebují. Závûr jednání vyústil v rozhodnutí nemûnit souãasn stav a podpofiit ãinnost Diakonie poskytnutím ãástky 400 tis. Kã z rozpoãtu mûsta na rok rozpoãtu na rok 2005 ãástku 274 tis. Kã jako spoluúãast z vlastních zdrojû ke státní dotaci na rekonstrukci fotbalového hfii tû s tím, Ïe pokud TJ Jiskra dotaci nezíská, ãástka nebude z mûstského rozpoãtu poskytnuta. (S jednotliv mi usneseními se mohou obãané seznámit na Úfiední desce Mûstského úfiadu R mafiov). Z podkladû MûÚ pfiipravil JiKo 5

6 1/2005 Mûsto R mafiov Mûstsk úfiad vr mafiovû nám. Míru R mafiov RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Odbory MûÚ informují Îivnostensk úfiad Upozornûní zemûdûlcûm a samostatnû hospodafiícím rolníkûm UpozorÀujeme samostatnû hospodafiící rolníky, ktefií mají pro provozování své ãinnosti vydáno osvûdãení dle zákona ã. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obãanû, nebo podle zákona ã. 219/1991 Sb., (správní poplatek ãinil 150 Kã), které jim vydal obecní úfiad v místû jejich trvalého bydli tû, Ïe od byla tato agenda pfievedena na Mûstsk úfiad R mafiov, obecní Ïivnostensk úfiad, ul. 8. kvûtna 48, R mafiov. Tajemník Mûstského úfiadu R mafiov vydává vefiejnou v zvu k pfiihlá ení zájemcû dle zákona ã. 312/2002 Sb. o úfiednících územních samosprávn ch celkû a zmûnû nûkter ch zákonû v platném znûní na místo: referenta odboru stavební úfiad Osoby, které provozují zemûdûlskou v robu, se budou nadále povaïovat za zemûdûlského podnikatele, pokud se do zaevidují na Îivnostenském úfiadû R mafiov. K zápisu do nové evidence musí pfiedloïit: - v pis z rejstfiíku trestû (ne star í 3 mûsíce) - doklad o splnûní odborné zpûsobilosti (tj. doloïení dokladu o získání vzdûlání nejménû na úrovni stfiedního odborného vzdûlání v nûkterém zemûdûlském oboru, veterináfiství a veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného stfiedního vzdûlání se zamûfiením na zemûdûlství, popfi. absolvování akreditovaného rekvalifikaãního kurzu zamûfieného na v kon obecn ch zemûdûlsk ch ãinností v rozsahu min. 150 hodin) nebo prokáïe zemûdûlskou praxi v zemûdûlském podniku min. po dobu 5 let. U právnické osoby musí tyto podmínky splàovat její odpovûdn zástupce. Dosud bylo vydání nov ch osvûdãení a jejich zmûn bezplatné, ale od ãiní správní poplatek: a) za zápis zemûdûlského podnikatele do evidence Kã. b) zmûna zápisu zemûdûlského podnikatele v evidenci Kã. Od poplatku jsou osvobozeni podnikatelé, ktefií jsou drïiteli osvûdãení dle starého zákona a zaevidují se do evidence zemûdûlského podnikatele do Po této dobû se jiï také na nû vztahuje povinnost uhradit správní poplatek. BliÏ í informace vám poskytne osobnû nebo telefonicky pracovnice Ïivnostenského úfiadu R mafiov - paní Kubincová (tel ). Za Îivnostensk úfiad: Jana PoÏárová Místo v konu práce: Mûstsk úfiad R mafiov, nám. Míru 1, R mafiov Pfiedpokládan nástup: únor 2005 Pracovní pomûr: na dobu neurãitou Pracovní úvazek: 1,0 Platová tfiída: v souladu se zákonem ã.143/1992 Sb. a nafiízení vlády ã. 330/2003 Sb. v platném znûní ( platová tfiída) PoÏadavky: splnûní pfiedpokladû dle 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn ch celkû a zmûnû nûkter ch zákonû Jiné poïadavky: - poïadované vzdûlání úplné S nebo V v oboru pozemní stavitelství, popfi. pfiíbuzného oboru technického smûru, - znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook), - základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení (správní fiád), v platném znûní, 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, vyhlá ka ã. 132/1998 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení stavebního zákona, ve znûní vyhl. ã. 492/2002 Sb., vyhlá ka ã. 137/1998 Sb., o obecn ch technick ch poïadavcích na v stavbu), - praxe ve státní správû v hodou, - zku enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování, - schopnost samostatného jednání a vystupování, - odpovûdnost a preciznost, - fiízení motorového vozidla. Pfiedpokládan rozsah pracovní ãinnosti: - zaji Èuje v kon státní správy na úseku stavebního fiádu, vede správní fiízení a zpracovává rozhodnutí a jiná opatfiení stavebního úfiadu podle stavebního zákona, správního fiádu a pfiedpisû souvisejících, - vede pfiehledy o vlastních v konech a ãinnostech, vãetnû ukládání dokumentace stavebního úfiadu (archivace), - zpracovává dílãí statistické údajû souvisejících s v konem státní správy, - vymûfiuje správní poplatky za provedené úkony na úseku stavebního fiádu podle zákona ã. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znûní a zaji Èuje jejich v bûr. Písemná pfiihlá ka zájemce dle 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleïitosti: - jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe, - datum a místo narození uchazeãe, - státní pfiíslu nost uchazeãe, - místo trvalého pobytu uchazeãe, - ãíslo obãanského prûkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana, - datum a podpis uchazeãe K pfiihlá ce pfiiloïte: - Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje: - o dosavadních zamûstnáních, - o odborn ch znalostech a dovednostech t kající se správních ãinností, - v pis z evidence Rejstfiíku trestû ne star í neï 3 mûsíce, - ovûfiená kopie dokladu o nejvy ím dosaïeném vzdûlání Místo, adresa a zpûsob podání pfiihlá ky: - osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R mafiov, nám. Míru 1, R mafiov nebo po tou s datem odeslání nejpozdûji LhÛta pro podání pfiihlá ky: Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá en ch zájemcû a vefiejnou v zvu zru it. Rozhodnutí v bûrové komise bude uchazeãûm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby vefiejné v zvy nakládat s jeho osobními údaji. BliÏ í informace v pfiípadû dotazû podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R mafiov tel.: , popfi. Ing. Svatava Wetterová, vedoucí odboru stavební úfiad MûÚ R mafiov tel.:

7 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 První r mafiovsk obãánek roku 2005 se jmenuje Eli ka Nov rok - nové prostory, fiekli si zfiizovatelé Informaãního centra v R mafiovû a pfiemístili centrum do b valé prodejny zeleniny na nám. Míru ã. 6, kde 3. ledna 2005 zahájilo svou ãinnost. Do konce roku 2004 spadalo místní informaãní centrum pod Mûstsk úfiad R mafiov. S nov m rokem pfiebírá správu IC Mûstské muzeum v R mafiovû, do kterého je novû veden vchod právû pfies informaãní centrum. âinnost infocentra zahrnuje mimo jiné poskytování informací nejen turistûm, ale i obãanûm mûsta o: - ubytování a stravování v R mafiovû - kulturních, spoleãensk ch a sportovních akcích - kulturních a historick ch památkách regionu - tipech k vyuïití volného ãasu - turistika, cykloturistika, lyïování, bazény, sauny, fitcentra - prodejnách, firmách, institucích a sluïbách - telefonních ãíslech a adresách úfiadû, institucí a firem - Moravskoslezském kraji - Evropské unii - stavu snûhu na sjezdov ch i bûïeck ch tratích. Dále je v infocentru zaji Èováno: - kopírování tiskovin - prodej místenek na dálkové autobusy - prodej pohlednic, map, turistick ch prûvodcû a plánû mûst - prodej upomínkov ch pfiedmûtû. Tfietího ledna 2005 patnáct minut pfied osmou hodinou ranní se v porodnici ve ternberku narodila manïelûm Zdence a Janu Pfiikrylov m dcera Eli ka, která je prvním r mafiovsk m obãánkem roku Eli ka váïila 3,10 kg a mûfiila 48 cm. Je to zdravá holãiãka a má se ãile k svûtu. Jméno jsme vybrali s manïelem podle paní Eli ky Jirou kové zvrbna pod Pradûdem, která mû hlídala, kdyï jsem byla malá, prozradila nám maminka Zdenka Pfiikrylová, která pfied nástupem na matefiskou dovolenou pracovala jako stáïistka v na í redakci R mafiovského horizontu. ternberskou porodnici jsme zvolili doslova podle sjízdnosti silnice. Kolem jedné hodiny v noci, kdyï se malá Eli ka rozhodla spatfiit svûtlo svûta, zaãalo hustû snûïit a my jsme nechtûli riskovat snûhové závûje a jazyky mezi R mafiovem a Bruntálem. Proto jsme jeli radûji do ternberské porodnice, doplnila informaci novopeãená maminka Zdenka. Tatínek Jan Pfiikryl pracuje v r mafiovském Stfiedisku volného ãasu, vede studentsk klub, a také se stará o filmovou produkci mûstského kina. Na narození prvního obãánka mûsta R mafiova nezapomnûli ani zástupci radnice. S velkou kyticí a dárkem pfii la blahopfiát manïelûm Pfiikrylov m k narození prvního R mafiovana pfiedsedkynû komise pro spoleãenské a kulturní záleïitosti Mgr. Kvûtoslava Sicová. Ke gratulantûm se pfiipojuje i na e redakce a pfieje manïelûm Pfiikrylov m a jejich Eli ce hodnû zdraví, tûstí a aè jim roste do krásy. Upfiímnû se radujeme. tûstí a zdraví pfiejeme Mûstské informaãní centrum má nové sídlo Infocentrum je otevfieno dennû a to: Pondûlí - Pátek Sobota 9-12 Nedûle i v em dal ím novorozencûm roku JiKo Mimo otevírací dobu je moïno v echny dûleïité informace zhlédnout na nástûnce umístûné ve v loze IC. Souãasnû se tímto pracovníci IC obrací na místní matefiské, základní a stfiední koly, kulturní organizace, soukromé firmy a obecní úfiady okolních obcí s prosbou o zaslání informací o jimi pofiádan ch kulturních, sportovních i jin ch akcích a dal ích informací (napfi. poskytované sluïby soukrom ch firem, nabídka sluïeb a otevírací doby kulturních a sportovních zafiízení.), které by mohly obãany R mafiovska a pfiijíïdûjící turisty zajímat. Kontakt: Adresa: Informaãní centrum R mafiov nám. Míru ã R mafiov telefon: Zpracovala Irma Krejãí, fieditelka Mûstského muzea R mafiov Pozvánka na zasedání zastupitelstva mûsta Mûsto R mafiov zve obãany na první zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005, které se uskuteãní ve ãtvrtek 27. ledna v hodin v malém sále Stfiediska volného ãasu v R mafiovû. Hlavním bodem jednání bude rozpoãet na rok

8 1/2005 Oddûlení chronické bolesti a rehabilitace roz- ifiuje pro zv en zájem a potfiebu pacientû své ordinaãní hodiny navíc i do odpoledních hodin, a tak v souãasnosti je v ãinnosti ambulance léãby bolesti v pracovních dnech od 9.30 do a od l2.30 do l4.30 hodin. Dále zhruba od poloviny ledna 2005 bude pro RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Zdravotnictví Bude obnovena ambulantní infúzní léãba pacienty opût obnovena ambulantní infúzní léãba (tzv. kapaãky) na tomto oddûlení v budovû U 53 (naproti internímu oddûlení, tedy v dfiívûj ích prostorách. Vycházíme tak vstfiíc potfiebám a poïadavkûm fiady pacientû, ktefií musí b t ãasto kvûli této léãbû hospitalizováni napfi. v Olomouci, Mûstû Albrechticích, Krnovû a fiadû dal ích zafiízení. Pro pacienty, ktefií potfiebují urãité zv ení nebo udrïení kondice v rámci pfiedoperaãní pfiípravy, nabízíme moïnost vyuïití piãkového trenaïéru chûze a bûhu s monitorovacím zafiízením. prim. MUDr. Stanislav Horák, oddûlení chronické bolesti a rehabilitace Podûkování Místní skupina âeského ãerveného kfiíïe v R mafiovû dûkuje firmám Klempo, Elektro p. Bernátka, Hodináfiství p. tolfy, Sklenáfiství p. Nováka a Mûstsk m sluïbám, s. r. o., R mafiov za finanãní a materiální v pomoc pro zaji tûní ãinnosti na í skupiny v r V bor MS ââk v R mafiovû Svaz tûlesnû postiïen ch v âr - místní organizace R mafiov informuje Svaz tûlesnû postiïen ch (STP) v âeské republice je samostatnou nezávislou organizací, která pomáhá zaji Èovat a hájit specifické zájmy a potfieby sv ch ãlenû bez ohledu na rozsah jejich zdravotního postiïení. Je obãansk m sdruïením otevfien m v em bez ohledu na politickou pfiíslu nost nebo vyznání. Svoji ãinnost provádí prostfiednictvím dobrovoln ch funkcionáfiû, odborníkû, jednotlivcû a skupin, které se chtûjí na ãinnosti Svazu tûlesnû postiïen ch v âr podílet. Místní organizace Svazu tûlesnû postiïen ch vr mafiovû má v souãasné dobû 75 ãlenû. âlenská schûze volí ze sv ch fiad dle stanov v boru revizní komisi na dobu ãtyfi let. Schvaluje roãní plány ãinnosti organizace a její rozpoãet na ãinnost. V bor pfiedkládá ãlenské schûzi zprávu o plnûní úkolû nejménû tfiikrát roãnû. Celou ãinnost a hospodafiení s finanãními prostfiedky kontroluje revizní komise. Místní organizace STP zaji Èuje pro zdravotnû postiïené obãany informaãní a poradenskou sluïbu a hledá fie ení nejrûznûj ích problémû jejich Ïivota. Na ãlenské schûze zve odborné pracovníky rûzn ch organizací, které zaji Èují sluïby zdravotnû postiïen m. Zabezpeãuje dále úãast na rekondiãních ozdravn ch pobytech, které organizuje Okresní v bor STP Bruntál. Sociální a právní poradenství zaji Èuje dvakrát mûsíãnû v Domû peãovatelské sluïby na tfiídû HrdinÛ vïdy od do hodin. Dále zaji Èuje úãast na sportovních brann ch dnech pofiádan ch nejen OVSTP, ale také dal ími organizacemi zdravotnû postiïen ch v okrese Bruntál. Ve ãtvrtek 9. prosince 2004 se konala ve Stfiedisku volného ãasu v R mafiovû ãlenská schûze Místní organizace STP âr, která hodnotila svoji ãinnost za rok 2004 a nastínila ú- koly na rok SchÛze se zúãastnil také starosta mûsta Petr Klouda, dále vedoucí sociálního odboru MûÚ R mafiov Marie Cimbotová, vedoucí Centra denních sluïeb pro zdravotnû postiïené pan Palánek a místopfiedseda OVSTP Bruntál. Delegáti ãlenské schûze pfiijali usnesení a vzali na vûdomí zprávu v boru za rok 2004, schválili úkoly na rok 2005, vzali na vûdomí zprávu o hospodafiení, zprávu revizní komise a schválili rozpoãet organizace na ãinnost pro kalendáfiní rok UloÏili v boru zabezpeãit rehabilitaãní cviãení a plavání v roce 2005 v bazénu v Bfiidliãné a doporuãili úãast na sportovnû brann ch akcích pofiádané obãansk m sdruïením zdravotnû postiïen ch a zajistit sociálnû právní poradenství pro zdravotnû postiïené v oblasti R mafiova. V závûru ãlenské schûze vystoupili hosté s pfiáním Èastného a veselého proïití vánoãních svátkû a do nového roku popfiáli hodnû zdraví a pohody. Po pracovním jednání si úãastníci spoleãnû zazpívali pfii harmonice, nechybûla ani oblíbená tombola, do které sv mi dary pfiispûli nejen ãlenové organizace, ale také firma Elektro pana Kotrly, Elektro - nábytek pana Ichy, prodejna jízdních kol pana Durmana, firma opíka a Galanterie Juraãka. V em sponzorûm patfií vfielé podûkování. Místní organizace pfiivítá ráda do sv ch fiad dal í ãleny bez rozdílu zdravotního postiïení, aby spoleãnû mohli hájit a prosazovat potfieby a zájmy v ech zdravotnû postiïen ch. Adresa: Svaz tûlesnû postiïen ch v âr, Místní organizace R mafiov, tfiída HrdinÛ 22. Kontaktní osoba: Franti ek Urbaník, OkruÏní 5, R mafiov, tel.: Franti ek Urbaník Vánoãní nálada panovala na SSO PRIMA v R mafiovû jiï od poloviny prosince. Tradiãní soutûï v ech tfiíd koly o nejlep- í vánoãní v zdobu se uskuteãnila ve stfiedu 15. prosince a hodnotil se nejhezãí vánoãní stromek. SoutûÏ se uskuteãnila pod patronátem paní uãitelky Kvûty Sicové, která byla také pfiedsedkynû poroty. Porota slo- Ïená z pfiedstavitelû r mafiovského kulturního Ïivota, posuzovala ve sloïení Leona Pleská - vedoucí odboru kolství a kultury MûÚ, Marcela Pavlová - fieditelka Stfiediska volného ãasu, Irma Krejãí - fieditelka mûstského muzea, Lenka Îmolíková kolství Vánoce 2004 na SSO Prima R mafiov - fieditelka knihovny a vedoucí redaktor R mafiovského horizontu Jifií Koneãn. Vítûznou tfiídou se stala tfiída 2. D - obor cestovní ruch. Souãasnû hodnotili i v ichni studenti koly formou ankety. Zde zvítûzila tfiída 2. A - vefiejná správa. Obû vítûzné tfiídy se zúãastnily za odmûnu zájezdu na vánoãní trhy v Olomouci. V úter 21. prosince odpoledne vystoupil pûveck krouïek Domova mládeïe koly pod vánoãním stromem na námûstí Míru a studentky zazpívaly obãanûm mûsta vánoãní koledy. Redakãní rada kolního ãasopisu Prima kostka 8

9 Adventní ãas je dobou oãekávání. Oãekávání na pfiíchod Spasitele. Ve stejném oãekávání setrvávaly i dûti v Dûtském domovû v Janovicích. A doãkaly Îáci literárnû-dramatického oboru Základní umûlecké koly vr mafiovû pfiedstavili v pátek 17. prosince vefiejnosti a sv m rodiãûm v sledky své celoroãní práce na besídce v koncertním sále umûlecké koly. Pod vedením své uãitelky Silvie Jablonãíkové nastudovaly dûti úryvky z divadelních her znám ch autorû, ale také se u nûkter ch projevily sklony k dramatizaci a autorství, a tak mohli diváci, dalo by se fiíci ve svûtové premiéfie, spatfiit své potomky napfiíklad v etudû Na úfiadû Luká e Adama, kde si i sám autor zahrál jednu z rolí. V dal- í Adamovû hfie Hlasy se pfiedstavily Nela Zothová a Bibiana Matulová a koneãnû v jeho tfietí hfie ÎivnostÀák vystupoval teprve dvanáctilet autor Luká Adam po boku Filipa Grulicha. Opût se potvrdilo pravidlo, Ïe v mnoha na ích dûtech dfiímá velké mnoïství talentu, a pokud to vezme za správn konec nûkdo takov, jako je uãitelka Silvie Jablonãíková, vznikne z toho opravdu podívaná vskutku excelentní. A to i v tak nároãn ch literárních kusech jako je Sluha dvou pánû Carla Goldoniho, kde zazáfiila Helena Chlebcová nebo RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Nezapomnûli na dûti v janovickém dûtském domovû se. Ve stfiedu 15. prosince je nav- tívili studenti Stfiední soukromé odborné koly Prima, s. r. o., R mafiov. ZásluÏné akce se zúãastnili studenti obou domovû Mladí herci pfiedstavili v sledky své práce v neménû nároãné hfie G. B. Shawa Svatá Jana z Arcu, kde skvûl m zpûsobem bez zbyteãného deklamování, pfiehrávání a gestikulace, a zcela jistû také v nezapomenutelném dramatickém projevu, ztvárnila monolog Jany z Arcu Ludmila Ondra- íková. Diváci ocenili i v razové prostfiedky, zejména ve dvou ansámblovkách. Tou první byla Feldekova Snûhurka, kde si zahráli Krist na Zapletalová, Petra Míãková, Filip Grulich, Jana Skokanová, Nela Zothová, Bibiana Matulová, Stanislav Mezihorák a Nicola Kurková avzávûru odpoledního vystoupení pak druhá, ErbenÛv Vodník, s dokonalou dûtskou hereckou vypracovaností Terezy Seifertové, Ludmily Ondra íkové, Heleny Chlebcové, Luká e Adama, Martiny Kobolkové a Lenky Dvofiákové. Obû velmi dobfie zvládnuté hry byly devízou k dal ímu úspûchu r mafiovského literárnû-dramatického oboru ZU. U Vodníka se o to navíc zaslouïily originální a nápaditá scénická dekorace, v bornû zvládnuté role a nezatûïkaná dramatiãnost etudy o protivném vodníkovi, a to byla úspû ná cesta k závûreãné teãce sborového hereckého vyjádfiení pod reïijní taktovkou Silvie Jablonãíkové. Dûti se pfiedstavily i v dal ích hrách. Martina Kobolková si vybrala monolog krysy ze hry O bílé koãiãí princeznû Aloise Mikulky, Tereza Seifertová zase bájeãného Jana Wericha a hru Îil kdys kdes chlap a Lenka Dvofiáková la na Dóóst dobr rande od Karen Mc Combikové. Hra od Karla Jaromíra Erbena se objevila v odpoledním programu dvakrát. Kromû Vodníka se o to zaslouïily Helena Chlebcová s Martinou Kobolkovou v Dcefiinû kletbû. Za hereck projev zmínûn ch pfiedstavitelek by se nemuseli stydût Vedení Z 1. máje a Z Jelínkova oznamují, Ïe zápis do 1. roãníku pro kolní rok 2005/2006 probûhne v pátek od do hodin mládeïe Primy, studenti nav tûvující krouïek ruãních prací a v tvarné ãinnosti, ti pfii li zvídav m dûtem pfiedat dáreãky se sladkostmi, k nim se pfiidali i studenti krouïku vafiení a pfiedali mal m mlsounûm vánoãní cukroví. Koledy zazpíval pûveck sbor sloïen z ÏákÛ Primy, na varhany je doprovodil Petr Bernátek, na flétnu Lucie Fallová. Zazpívat jim pfii la i studentka Primy Mirka Skládalová, úãastnice soutûïe Super Star 2003 a 2004, která se probojovala z více jak osmi tisícovek úãastníkû aï do Prahy mezi stovku nejlep ích. Pûveckou posilou byla také vychovatelka Domova mládeïe SSO Prima Alena Veselková, která mûla nad celou akcí patronát. Pfiedvánoãní akce studentû Primy nebyla ojedinûlá. Náv tûvy v Dûtském domovû v Janovicích pofiádají mladí lidé pravidelnû kaïdou stfiedu odpoledne a dûti se na nû velmi tû í. JiKo ani nûktefií herci na na ich profi scénách. Nicola Kurková a Petra Míãková zvolily ke své herecké prezentaci text známého písniãkáfie Jarka Nohavici. Voln ãas dokáïí vyplnit na e dûti nejrûznûj ími zpûsoby. Pokud se ov em zábava pfiitom skloubí s láskou k literatufie, poezii a divadlu, vznikne podnût, kter by v budoucnu mohl ovlivnit napfiíklad i volbu povolání. Aoto pfiece jde. Kdoví? MoÏná nûkoho z dne ních talentû literárnû-dramatického oboru ZU R mafiov potkáme za nûkolik let ve Vinohradském divadle nebo v divadle ABC, uvidíme. JiKo 9

10 1/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Na R mafiovsku fiádí vykradaãi rekreaãních objektû V prûbûhu mûsíce listopadu a prosince etfiili policisté enormní nárûst trestné ãinnosti krádeïí v rekreaãních objektech na R mafiovsku. Neznám pachatel ãi pachatelé se vloupali do chat a chalup v Janovicích, Malé táhli, Harrachovû, Malé Morávce, Karlovû a Stránském a odcizili elektroniku, v poãetní techniku, mobilní telefony, potraviny, nádobí, lyïafiskou v stroj, náfiadí, vûci denní potfieby, obuv a obleãení. Policie objasnila jednu ze sérii vloupání do chat na R mafiovsku V pátek 10. prosince 2004 bylo na sluïebnû kriminální policie a vy etfiování v Krnovû zahájeno stíhání padesátiletého muïe z Horního Mûsta pro trestn ãin poru ování domovní svobody, krádeï a pro pokus poru ování 10 domovní svobody. Tûchto skutkû podle obvinûní dopustil letos od fiíjna do zaãátku prosince, kdyï se postupnû vloupal do chat v Re ovû a Horním Mûstû. Násilnou trestnou ãinností a odcizením vûcí zpûsobil celkovou kodu kolem tfií tisíc korun. Obvinûn byl jiï v roce 2004 pro krádeïe soudnû trestán. V sobotu 11. prosince loàského roku byl propu tûn ze zadrïení a vzhledem ke svému stavu byl pfievezen do psychiatrické léãebny. Pfiíãina poïáru domu ve Staré Vsi není dosud objasnûna Ve stfiedu 22. prosince loàského roku do lo krátce po hodinû z dosud nezji tûn ch pfiíãin k poïáru rodinného domu v obci Stará Ves. PoÏár vznikl v zadní ãásti dfievûného pfiístavku a byla zniãena celá stfiecha a ãást vnitfiních prostorû. Cizímu zavinûní zatím nic nenasvûdãuje a pfiíãina je v etfiení. koda na shofielém objektu dosáhla pfiedbûïnû asi korun. Rodinn dûm v dobû vzniku poïáru ob vala pûtaosmdesátiletá babiãka. Pfii poïáru ke zranûní osob nedo- lo. Na místû zasahovali hasiãi HZS R mafiov, dobrovolní hasiãi z Horního Mûsta, Dolní Moravice a R mafiova. Foto: Mirolav Dulaj Policie objasnila dal í vloupaãky do chat, pátrá v ak po ozbrojeném muïi Policejní komisafi v Bruntále zahájil 6. ledna trestní stíhání ãtyfiiatfiicetiletého nezamûstnaného muïe pro trestné ãiny poru ování domovní svobody, krádeïe a po kozování cizí vûci. Na základû obvinûní, spoleãnû s dvaadvacetilet m mladíkem z Dolní Moravice, provádûli od listopadu loàského roku vloupání do rekreaãních objektû v Malé táhli, R mafiovû ãásti Harrachov a dále pak v Mezinû. MajitelÛm chat zpûsobili vloupáním celkové kody za více jak Kã. âást odcizen ch vûcí se kriminalistûm podafiilo zajistit. Ipfies úspûchy pfii objasàování vloupání do rekreaãních objektû tûchto pfiípadû stále pfiib vá. SnoÏem v ruce oloupila ve Staré Vsi osmdesátiletou babiãku Kriminalisté se intenzivnû zab vají pfiípadem, ke kterému do lo v pátek odpoledne 10. prosince loàského roku ve Staré Vsi - Îìárském Potoce. Místní osmdesátiletou babiãku oslovila pfied domem neznámá Ïena ve vûku kolem let, vysoká asi 160 cm, tíhlá, tmav ch krátce stfiiïen ch vlasû. Policie nyní etfií, zda se podezfielá v obci nacházela sama ãi s dal ími spolupachateli. Îena uvedla, Ïe je sociální pracovnice a jejím úkolem je babiãce jako dûchodkyni pfiedat od úfiadu pfiíspûvek k vánoãním svátkûm. Podezfielá tvrdila, Ïe nemá rozmûnûné peníze a pod touto záminkou se dostala k babiãce domû. DÛchodkynû vzala svou na etfienou hotovost ve v - i Kã a v tom okamïiku pachatelka vytrhnula peníze babiãce z ruky a vyhroïovala ji zabitím, pokud jí je nedá, pfiitom mûla mít v ruce nûï. Tyto okolnosti jsou pfiedmûtem dal ího etfiení. Pachatelka s ukraden mi devatenácti tisíci pak z místa ãinu utekla. Za bílého dne si z trezoru prodejny v R mafiovû odnesli dvaaãtyfiicet tisíc V úter 14. prosince krátce po hodinû odlákali, podle dosavadních v sledkû etfiení, ãtyfii neznámí muïi (dva mezi lety a dal í dva ve vûku kolem let) pozornost mladé prodavaãky v prodejnû na Husovû ulici v R mafiovû, poslali ji do vedlej ího skladu pod záminkou koupû stojanu na CD. V tom okamïiku odcizili z pfiíruãního trezoru ve vedlej í kanceláfii hotovost ve v i Kã. Rozbil v lohu prodejny a ukradl Ïehliãky Zatím neznám pachatel rozbil v noci ze 16. na 17. prosince kamenem v lohu prodejny elektro na námûstí v R mafiovû a odcizil dvû napafiovací Ïehliãky za více jak Kã. Nová sklenûná v plà v lohy pfiijde majitele na Kã. Z nákupního ko íku odcizil penûïenku; uloupili ta ku na ulici Neznám pachatel vyuïil 27. prosince krátce po hodinû nestfieïeného okamïiku avprodejnû na námûstí v R mafiovû odcizil osmaãtyfiicetileté Ïenû z nákupního ko íku hnûdou ko- Ïenou penûïenku se ãtyfimi stovkami, platební kartou a doklady. O ãtyfii dny pozdûji, na Silvestra, krátce pfied 18. hodinou pfiibûhl dosud neznám mladík na Vûtrné ulici v R mafiovû k místní edesátileté Ïenû a na nedostateãnû osvûtleném místû jí z ruky vytrhl ta ku. Druh z pachatelû kolem Ïeny probûhl a pak se k ní vrátil s tím, Ïe ta - ku vrátí, aby se nebála. KdyÏ se vrátil bez ta ky, tvrdil, Ïe pachatele nezná. Oba mûli b t tíhlí ve vûku kolem let. Druh mladík mûl mít tmavou pleè, krátké kudrnaté ãerné vlasy, vysok byl cm. V ta ce mûla majitelka uloïenu star í penûïenku s fotografiemi, mobil, hotovost a de tník. Pachatel jí zpûsobil kodu za více neï Kã. Volnû pobíhající pes zapfiíãinil dopravní nehodu V úseku silnice na ulici Opavská v R mafiovû vbûhl 28. prosince krátce pfied 17. hodinou projíïdûjícímu fiidiãi z bezprostfiední blízkosti pfied vozidlo pes. idiã nestaãil zabrzdit a do lo ke stfietu se zvífietem. Pes na místû nehody uhynul. Majitel psa nebyl zji tûn. U fiidiãe byla provedena dechová zkou ka s negativním v sledkem. Na vozidle vznikla koda ve v i Kã.

11 idiã i chodkynû byli v dobû nehody pod vlivem alkoholu Zfiejmû první dopravní nehoda v novém roce 2005 na R mafiovsku se stala patnáct minut po pûlnoci na Palackého ulici v R mafiovû. idiã Opelu po projetí mostu dostal na zledovatûlém povrchu smyk, vjel do levé poloviny vozovky a zachytil tam devatenáctiletou chodkyni. Následnû narazil do dfievûného plotu. Z místa nehody fiidiã odjel, údajnû proto, Ïe byl napadán osobami, které se na místo scházely. Auto odstavil na nedalekém parkovi ti a vrátil se na místo nehody, kde se pfiihlásil hlídce policistû OOP âr R mafiov. Na vozidle vznikla koda pouze za Kã, dívka ov em pfii nehodû utrpûla zranûní kotníku, pro které se bude léãit asi jeden t den. U obou úãastníkû nehody bylo zji tûno po- Ïití alkoholu na základû dechové zkou ky. U chodkynû i fiidiãe byly proto provedeny odbûry krve. Z podkladû npor. Mgr. Lucie Kra teniãové, tiskové mluvãí Policie âr Bruntál RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Rozbfiedl sníh a rychlá jízda byly pfiíãinou dopravní nehody Krátce po 7. hodinû ranní v úter 4. ledna nepfiizpûsobil pûtadvacetilet fiidiã Formanu mezi obcemi Dolní Moravice a Malá táhle rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, na které leïel rozbfiedl sníh, dostal s autem smyk a vjel do protismûru, kde se stfietl s projíïdûjícím vozidlem Mitsubishi. Pfii nehodû byl zranûn osmnáctilet spolujezdec ve vozidle Mitsubishi. Utrpûl naraïení hlavy a levého kolene s dobou léãení do jednoho t dne. PoÏití alkoholu bylo u obou fiidiãû vylouãeno. Oprava Mitsubishi pfiijde majitele na Kã, kdeïto Formana dá jeho majtel dohromady za Kã. Oznámení uchazeãûm do sluïebního pomûru Okresní fieditelství Policie âeské republiky Bruntál sdûluje v em uchazeãûm o pfiijetí do sluïebního pomûru k Policii âr, Ïe z dûvodu naplnûnosti tabulkov ch stavû u Okresního fieditelství PâR Bruntál jsou ve kerá pfiijímací fiízení s uchazeãi aï do odvolání pozastavena. plk. JUDr. Milan Navrátil, v. r. fieditel O PâR Bruntál Do posledního fiádného vydání na eho zpravodaje pfiipravila redakce pro v echny ãtenáfie R mafiovského horizontu, vãetnû tûch nejmen- ích, mal dárek. Pro ty, kdo si rádi hrají, lu tí, hádají a soutûïí, byla pfiipravena vánoãní soutûï v podobû pfiesmyãek, osmismûrek a védské kfií- Ïovky. Pro úspû né tfii vylosované fie itele z fiad dospûl ch byly pfiichystány opoïdûné vánoãní dárky: bohaté dárkové sady, které do na í soutûïe vûnovaly firmy Drogerie Racek, PC servis Michala Ihnáta a Jana El íka a Knihkupectví pana La tuvky. Pro dal í úspû né tfii vylosované fie itele, tentokrát z fiad na ich nejmen ích, byly Pfiesmyãky: Vyfie ili jste správnû v echny vánoãní soutûïe? pfiipraveny ceny, které do soutûïe vûnovala firma Papírnictví a hraãky pana Podlase a Elektro - nábytek Eduard Icha. Jak ve svém dopise poznamenala jedna ze správn ch lu titelek, soutûï nebyla nikterak snadná, uï také proto, Ïe na í autorce pfiesmyãek zaúfiadoval v pûti názvech tiskafisk otek. Ale obzvlá È zdatní lu titelé pfiekonali i tento zádrhel. (Na e redakce se tímto omlouvá za chyby). Do uzávûrky soutûïe, která byla 7. ledna 2005 ve hodin, jsme obdr- Ïeli hned nûkolik správn ch odpovûdí, dût tí lu titelé v ak byli pouze ãtyfii. Zástupce vydavatele R mafiovského horizontu, fieditelka Stfiediska volného ãasu Marcela Pavlová a ãlenové redakãní rady, vylosovali: Ing. Lenku Beranovou, Annu Sedlákovou a Libu i Langovou z R mafiova. Z dûtsk ch soutûïících byli vylosováni: Markéta Îatecká, Krist na Horáãková a Adéla Hausknechtová z R mafiova. V hercûm na e redakce upfiímnû blahopfieje a ti, co nemûli tûstí, to mohou zkusit zase u nûkter ch dal ích soutûïí, které pro vás redakce R mafiovského horizontu v budoucnu pfiipraví. JiKo A jak znûly správné odpovûdi jednotliv ch soutûïních zadání? 1. VODÁK RÁD RÒZNÁ Í 1. ROZDÁVÁNÍ DÁRKÒ 2. PÁN ZDE LOVÍ K 2. ZPÍVÁNÍ KOLED 3. NÁKLAD MÁKU ASI ÁLÍ 3. MIKULÁ SKÁ NADÍLKA 4. BOB Í HRA NETRKÁ 4. TRHÁNÍ BARBOREK 5. VLEKL ÚDIV 5. VELK ÚKLID 6. âerník VÍ O CEPU 6. PEâENÍ CUKROVÍ 7. NA CD NENÍ VùTEV 7. ADVENTNÍ VùNEC 8. ÎÁN JÍ KAâENÍ KA E 8. âekání NA JEÎÍ KA 9. ZVùD NAHÁâ VONÍ 9. VÁNOâNÍ HVùZDA 10. VÁHU SANù TùSNÍ LAK 10. STAVùNÍ SNùHULÁKA 11. BIâ BAâI NA NOVÁâKA 11. BABIââINA VÁNOâKA 12. CO NEPOVÍ RAK A HLUPÁK 12. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 13. SVÁZÁNÍ PALEâKA 13. ZAPÁLENÁ SVÍâKA 14. KONCE VÁNKÒ ZNIâÍ 14. CINKÁNÍ ZVONEâKÒ 15. HNÒJ âelí IVù 15. VÒNù JEHLIâÍ 16. âern ZEMAN OD BOSTEK 16. NAZDOBEN STROMEâEK 17. MARN PES ÎAK 17. SMAÎEN KAPR 18. STAR BOBR MÁ VOLA 18. BRAMBOROV SALÁT 19. DELIKVENT HÁZÍ OPY 19. TELEVIZNÍ POHÁDKY 20. V R STELE SVISLE 20. VESEL SILVESTR Pfiesmyãky - cukroví: 1. RUâKOU VYMKLI 1. RUMOVÉ KULIâKY 2. POKUSNù HNI SVÉ 2. SNùHOVÉ PUSINKY 3. RENÉ, VODÍM âepky 3. MEDOVÉ PERNÍâKY 4. LOMÍ DRAHNÉ VLOâKY 4. MANDLOVÉ ROHLÍâKY 5. OBLÉKÁ TRIâKO OD âuvy 5. âokoládové TRUBIâKY 6. GRAND SâÍTÁ KÁVOU 6. NUGÁTOVÁ SRDÍâKA 7. VYSOKÉ KINOTOâKY 7. KOKOSOVÉ TYâINKY 8. OCHOâ DùSIVÉ K IVKY Z 8. SKO ICOVÉ HVùZDIâKY 9. CELÁ KOLIK, KANâE? 9. LINECKÁ KOLEâKA 10. KOâKY, VÍNO A AKÉ 10. KAKAOVÉ KO ÍâKY 11. CTI MI VYKOPANÉ âárky 11. MARCIPÁNOVÉ KYTIâKY 12. VYSKOâÍ ZMùNA É AN ZOVÉ MùSÍâKY 13. VYKOKTÁ SOK VÉ 13. KÁVOVÉ KOSTKY SoutûÏní vánoãní osmismûrka:... chci je tû koupit podprsenku. Vánoãní koutek pro dûti - Pohádková osmismûrka: Ferda Mravenec - autor Ondfiej Sekora. Vánoãní kfiíïovka redakce o ceny:... aè se na vás jako vloãky sná í radost a tûstí. 11

12 1/2005 V horeãnatém tempu vánoãní doby míváme sklon zapomínat na poselství a pfiíslib, které Vánoce zvûstují. Velmi ãasto b váme v zajetí toho, co v echno je tû musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlaãíme se, strkáme a div Ïe nesráïíme k zemi lidi shánûjící (stejnû jako my) ten jedin a opravdov extra dárek. Poselství Vánoc ale takto rozhodnû nevypadá. To spoãívá v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvûdomûní si smyslu a cíle lidského Ïivota a umûní naslouchat. NeboÈ ãím více naslouchá- 12 Fota: Diakonie âce R mafiov RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Ohlédnutí za vánoãními svátky Vánoce, Vánoce pfiicházejí... me okolnímu svûtu, tím plnûji si uvûdomujeme nesnáze a bolesti, hnûv, vypûtí a vyãerpání, tím plnûji vnímáme i svou míru odpovûdnosti za nû. A právû poselství a pfiíslib Vánoc mûïe pfiinést nadûji mal m a zbloudil m, poranûn m, ukfiivdûn m, t ran m a zlomen m. MoÏnost zastavit se uprostfied vrcholícího shonu a pfiem let o pravém smyslu Vánoc proto sv m seniorûm nabídla - vûrna svému poslání - r mafiovská Diakonie, která 7. prosince v sále Základní umûlecké koly uspofiádala adventní odpoledne plné laskavosti a oãekávání svátkû zrození. Pfiivítání v ech pfiítomn ch se ujala fieditelka r mafiovského stfiediska Diakonie paní StaÀková, seniory rovnûï pozdravil starosta mûsta Ing. Klouda a popfiál jim v e dobré do nastávajícího nového roku. První ãást kulturního program pro seniory se sv mi Ïáky skvûle pfiipravily paní u- ãitelky Základní umûlecké koly v R mafiovû - treitová Pfiedvánoãní dárek od JES V sobotu 11. prosince se uskuteãnilo v tûlocviãnû na Národní ulici Vánoãní hopsání. Taneãní soubor JES, jehoï je zfiizovatelem Z Jelínkova 1, pfiipravil pro náv tûvníky ukázky nejen taneãních technik, ale i skladeb, variací a akrobacie. Po pfiivítání program zahájily juniorky s technikou Limona a jazzu, pak následovala ukázka celého souboru s prostorov mi skoky, piruetami a skluzy. Kromû dal ích jazzov ch variací se pfiedvedly také dûti s malou ukázkou akrobacie a posléze i choreografií. Nikola âudovská a Markéta Kohoutková zatanãily svá sóla, která nás budou reprezentovat na Mistrovství âeské republiky. Závûr patfiil nové choreografii s názvem Taneãní zpovûì, jeï bude bojovat v roce 2005 o nejlep í umístûní v republikov ch soutûïích. Za zapûjãení aparatury dûkuji Stfiedisku volného ãasu. Hudbu zaji Èovali Ïáci 9. A ve sloïení Martin Romanov, Kuba âu ka a Kamil Haník. Dûkuji touto cestou nejen sponzorûm a rodiãûm, ale také celému souboru JES. Alena Tome ková, vedoucí souboru JES Foto: archiv TK JES JES tanãil v Polsku (která i celé vystoupení ÏákÛ ZU fiídila), Hradilová a Jablonãíková. Druhá pûle sváteãního odpoledního programu patfiila nejmlad ím zpûváãkûm a recitátorûm z 6. matefiské koly pod vedením paní uãitelek Zamcové a imkové. Toto vystoupení opravdu navodilo starobylou vánoãní atmosféru, protoïe zásahem vy í moci do lo k v padku elektrického proudu, a program tak musel pokraãovat pfii svûtle svící. Samozfiejmû nechybûla nadílka Mikulá e a andûla, jimï jako vïdy asistoval ãert, kter v ak do pekla nikoho neodnesl. Jin závûr neï vystoupení R mafiovského chrámového sboru pod vedením Petra Wolffa si jiï nikdo z na ich seniorû nedokázal pfiedstavit. Sbor spolu se seniory zazpíval vánoãní koledy a Petr Wolff jako dárek kaïdému zúãastnûnému nadûlil písniãku dle pfiání, kterou doprovodil na harmoniku. Celé setkání bylo proniknuto vzájemnou empatií a dalo r mafiovsk m seniorûm moïnost procítit, Ïe jsou stále dûleïit mi a právoplatn mi lidmi, Ïe ani stáfií ãlovûka ze spoleãnosti nevydûluje. A i to je souãást odkazu JeÏí e Krista, jehoï narození si vánoãními svátky pfiipomínáme. Mgr. Stanzel Vladimír, Haberhauerová Jana Tûsnû pfied vánoãními svátky se taneãní soubor JES zúãastnil mezinárodní taneãní pfiehlídky v Opoli. Místní dûm kultury a mládeïe realizuje projekt pod názvem Tanec jako most ke kultufie a vzájemnému poznávání, kter je financován z prostfiedkû Evropské unie. Jde o vzájemné poznávání tradic a kultury národû, prolomení bariér mezi mládeïí z regionu v pohraniãí. Tohoto mezinárodního setkání se zúãastnilo hned nûkolik státû: Rusko, Ukrajina, Gruzie, Nûmecko, Holandsko, âesko a Polsko. KaÏd stát pfiedvedl svûj taneãní repertoár. Samotná pfiíprava a koncert se uskuteãnily na scénû taneãního divadla J. Kochanowskieho v Opoli, kde jednotliv m vystoupením pfiihlíïela iroká vefiejnost. Nezapomenuteln m záïitkem bylo vystoupení ruského taneãního souboru se svojí klasickou baletní kolou a úïasn v kon polského souboru MINI PECH, kter se py ní titulem vicemistra svûta v discoshow formacích. Taneãní soubor JES, jehoï je zfiizovatelem Základní kola na Jelínkovû ulici 1, si vedl v bornû. Dvû sólové skladby Nikoly âudovské a Markéty Kohoutkové sklidily boufiliv potlesk a formace Taneãní zpovûì roztleskala cel sál. Byl to úïasn a nezapomenuteln záïitek! Chtûli bychom touto cestou vyjádfiit podûkování mûstu R mafiov - zejména vedoucí odboru kolství a kultury Leonû Pleské a také v em sponzorûm, jmenovitû: Foto: archiv TK JES Josefu Bernátkovi, firmû pana Pipy, Tomá i Plániãkovi, firmû Katr, s. r. o., Izolpa, Lojzo, s. r. o., KOM Moravia, Páté stavební R mafiov a v em rodiãûm a pfiedev ím taneãníkûm za vzornou reprezentaci. Alena Tome ková, vedoucí TK JES

13 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Kulturní okénko mûsta R mafiova Citát: Rozum, kter vûzí nohama v pytli pfiedsudkû, nemûïe dobûhnout k cíli. Bettina von Arnim Pranostiky na mûsíc leden Jak na Nov rok, tak po cel rok. Vlednu za pec si sednu. Na Tfii krále -zima stále, mnoho hvûzd a o skok dále. Vlednu mráz - tû í nás; v lednu voda - vûãná koda. Leden jasn, roãek krásn. Roste den, roste i zima. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Lep í vlka pod oknem vidût neï v lednu pluh na poli. KdyÏ v lednu vãely vyletují, to nedobr rok ohla ují. KdyÏ v lednu de tû lijí, to má sedlák po nadûji. V lednu roste-li tráva, neúroda se oãekává. V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to. Co leden snûhem poprá í, to únor s vichrem odná í. KdyÏ krtek ryje v lednu, konãí zima v kvûtnu. Mnoho snûhu v lednu, mnoho hfiibû v srpnu. Ve dne jas, v noci mráz. INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R mafiov - leden kino Nebe nad Berlínem (filmov klub) SVâ 9.00 Novoroãní soutûïní aerobic III. roãník kino Horem pádem SVâ Kurz paliãkování SVâ Kurz paliãkování SVâ 9.00 Keramická dílna pro ZV SVâ Ples Diakonie âce R mafiov kino Saló aneb 120 dnû Sodomy (filmov klub) SVâ Pinká celá rodina - herna stolního tenisu pro dûti a rodiãe kino Du e jako kaviár SVâ ENTENT NY - soutûï 5.tfiíd kino Pink Floyd - The Wall (filmov klub) SVâ Ples SSO Prima s.r.o R mafiov kino Purpurové fieky 2: Andûlé apokalypsy SVâ TALIANKA - koncert Plesová sezóna Ples Gymnázia R mafiov Ples Diakonie âce R mafiov Ples SSO Prima s.r.o R mafiov Mal muzikantsk ples Ples Základní kola Jelínkova Velk hudební ples SVâ R mafiov hrají: Elvis Presley - Revival The Beatles - Revival Rock & Roll Band Marcela Woodmana The Hero Ples BFAA Oldies Mûstské muzeum a Galerie Octopus Mûstské muzeum a Galerie Octopus jsou v mûsíci lednu uzavfieny. Známá i neznámá v roãí Svûtov den míru (Mezinárodní den míru) - slaví se od roku 1968 z iniciativy papeïe Pavla VI Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce - slaví se od roku Svûtov den pomoci malomocn m bylo zestátnûno Národní divadlo francouzsk letec Gaubert uskuteãnil v Chuchli první vefiejn vzlet letadlem, pro závadu motoru byl let asi po pûlhodinû pfiedãasnû ukonãen v praïské mincovnû byla zahájena raïba prvních ãesk ch mincí zvan ch floreny nar. Karel âapek, spisovatel a novináfi (zemfi ) uvedeno první ãeské pfiedstavení - veselohra Odbûhlec z lásky synovské - v Nosticovû (dnes Stavovském) divadle zaloïena âeské akademie vûd a umûní. Spoleãenská kronika Narodili se noví obãánci Jan Ivan Kosta... Horní Mûsto Julie Br Èáková... R mafiov Adéla Chudá... Horní Mûsto - Dobfieãov Luká Caga ík... R mafiov Petr Martinãek... R mafiov Luká Biãan... Jamartice Natálie Stra íková... Horní Mûsto Matûj Husár... R mafiov Milan Kfiepelka... Dolní Moravice Tomá Zahradník... R mafiov Nathaniel Nechvátal... R mafiov Adéla Rau erová... R mafiov Eli ka Pfiikrylová... R mafiov Blahopfiejeme jubilantûm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více Franti ek Trusina - R mafiov let Stanislav Ondra ík - R mafiov let Vincenc Sigmund - R mafiov let Franti ek Vesel - R mafiov let Janina afáfiová - R mafiov let Radoslav Musil - R mafiov let Marie Semelová - R mafiov let Klára Peková - R mafiov let Marie Furi ová - Janovice let tefan Furi - R mafiov let Kristína KubáÀová - R mafiov let tûpánka Jufienová - Jamartice let Richard Kopãil - R mafiov let Marie Durnová - R mafiov let tûpán Brenkus - R mafiov let BoÏena Zelendová - R mafiov let Ludmila Václavková - R mafiov let Rozlouãili jsme se Jozef Ferenc - R mafiov Milena Macháãková - R mafiov Jaroslav Strouhal - R mafiov Marie Stasová - R mafiov Marie Balková - R mafiov Josefa Jurãová - Janovice Rajmund abata - R mafiov Franti ek Labounek - Janovice Matrika MûÚ R mafiov 13

14 1/2005 SK Studio Sport a Zdraví a Stfiedisko volného ãasu R mafiov pofiádají ve spolupráci s âesk m svazem aerobiku NOVOROâNÍ SOUTùÎNÍ AEROBIK MASTER CLASS NEPOSTUPOV - III. ROâNÍK Datum konání: 15. ledna 2005 Místo konání: Stfiedisko volného ãasu R mafiov, OkruÏní 10 Vstupné: 20 Kã Program soutûïí: Oficiální zahájení soutûïe 0. kategorie 5-7 let (cviãitelka L die védíková, R mafiov) prezentace 0. kategorie základní kolo 0. kategorie - aerobik hrou 9.20 pfiedání cen a diplomû - bez pofiadí 1. kategorie 8-10 let (cviãitelka Jana Jurãáková, Ostrava) prezentace 1. kategorie základní kolo, semifinále, finále 1. kategorie vyhlá ení vítûzû 1. kategorie 2. kategorie let (cviãitelka L die védíková, R mafiov) prezentace 2. kategorie základní kolo, semifinále, finále 2. kategorie vyhlá ení vítûzû 2. kategorie 3. kategorie let (cviãitelka Vendula Grabaczová, Ostrava) prezentace 3. kategorie základní kolo, semifinále, finále 3. kategorie vyhlá ení vítûzû 3. kategorie 4. kategorie 18 a více let (cviãitelka Ivana KoÏmínová, Havífiov) prezentace 4. kategorie základní kolo, finále 4. kategorie vyhlá ení vítûzû 4. kategorie Kolona 2004 je jiï minulostí V pátek 17. prosince byl ve Stfiedisku volného ãasu ukonãen taneãní kurz pod vedením zku eného taneãního mistra Pavla Mûrky, kter uï vyuãoval tanci rodiãe dne ních absolventû, pfieváïnû studentû druh ch roãníkû Gymnázia R mafiov. PfiipomeÀme, Ïe taneãní kurz byl zahájen 16. záfií loàského roku a pofiadatelem je jiï tradiãnû SVâ. Kurz zahrnoval ãtrnáct tfiíhodinov ch lekcí tance a spoleãenského chování a na Kolonû 2004 hrála hudební skupina Dynamic. Eva Kudláková RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Mûstská knihovna Novinka: Knihovna pro dûti zdarma Mûstská knihovna v R mafiovû letos oslaví 60. v roãí zaloïení knihovny. K tomuto v roãí byl vydán nástûnn kalendáfi s dûtsk mi kresbami. Kalendáfi je moïno zakoupit v knihovnû, v muzeu, ve vefiejné písárnû nebo v prodejnû u pana La tuvky za cenu 60 Kã. V leto ním roce jsme pro zájemce pfiipravili spoustu zajímav ch akcí, o kter ch budeme vãas informovat. POZOR NOVINKA! Od 1. ledna 2005 nabízíme moïnost kaïdému dítûti stát se ãtenáfiem - ZDARMA! Pro úplnost uvádíme dodatek z knihovního fiádu 1. Od l. l se ru í registraãní poplatky pro dûtské ãtenáfie do 15 let. 2. âtenáfisk prûkaz dítûte je nepfienosn 3. Na ãtenáfisk prûkaz si nesmí pûjãovat dospûlá osoba 4. Na ãtenáfisk prûkaz si smí ãtenáfi pûjãit maximálnû 20 exempláfiû 5. Za ztrátu prûkazky poplatek 10 Kã PÛjãovní doba knihovny Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11 V novém roce pfiejeme v em ãtenáfiûm hodnû zdraví a krásn ch chvil nad knihou. editelka mûstské knihovny Lenka Îmolíková SVâ R mafiov pofiádá pro dûti VELK POHÁDKOV PLES V MASKÁCH úãinkují dobfie známí KAMARÁDI z Brna Vojta, Dá a a Jirka. Uskuteãní se 5. února 2005 od hodin ve velkém sále SVâ R mafiov Jste srdeãnû zváni. HOLKY A KLUCI POZOR!! Stfiedisko volného ãasu R mafiov pfiipravilo pro v echny milovníky zvífiátek CHOVATELSK KROUÎEK Chováme kfieãky, andulky, plazy, my i, rybiãky,... Zveme v echny, ktefií se rádi starají o zvífiátka, na schûzku, která se uskuteãní 19. ledna 2005 v hodin v SVâ R mafiov 14

15 V pátek 7. ledna 2005 by se doïil 244 let v znamn r mafiovsk rodák Johann Josef Schæssler - do- Ïivotní purkmistr mûsta Opavy. Pojìme se nyní spolu podívat do listopadu roku 1759 do doby, kdy se do R mafiova pfiiïenil papírnick tovary Johann Schössler, pocházející z chudé chalupnické rodiny z nedaleké Staré Vsi. Za man- Ïelku si vybral Marii Viktorii, dceru r mafiovského mû Èana RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 V znamná r mafiovská osobnost Johann Josef Schæssler Historick park Moravy a Slezska získává konkrétní podobu Dominika Grossera. Díky tomuto sàatku se pozdûji stal spolumajitelem r mafiovské papírny. Obydlím jim byl dûm ã.p. 211, tedy v Horní ulici ã. 1, tam kde je v souãasnosti umístûna sklenáfiská provozovna. Zde se novomanïelûm Schösslerov m narodil jako prvorozen syn Johann Josef Ka par Schössler a posléze dal í ãtyfii dûti. Rodinu ale 24. bfiezna 1773 zastihla tragická rána, kdyï ve vûku 44 let zemfiel její Ïivitel a otec Johann Schössler. Matka Johanna Josefa a jeho ãtyfi sourozencû se znovu provdala a do R mafiova si pfiivedla bohatého mlynáfie Leopolda Wintera z Horního Václavova, s nímï mûla je tû dal í dvû dûti. PfiestoÏe mûl Johann Josef est sourozencû, mohl díky svému bohatému otãímovi absolvovat stfiedo kolské studium v Brnû a práva na univerzitû ve Vídni. V sobotu 4. prosince 2004 se zúãastnil místostarosta Jaroslav Kala slavnostního otevfiení Centra historie s galerií historick ch fiemesel v Praze na Malé Stranû. Souãástí otevfiení galerie byl doprovodn kulturní program. Galerie historick ch fiemesel se nachází v areálu Zlomkovského domu, kter pochází z pfielomu 13. a 14. století. Otevfiení této galerie povaïuji za velmi dobr poãin První Sovinecké, a. s., a myslím si Ïe, je to cesta jak dosáhnout vût ího rozvoje turistického ruchu v oblasti JeseníkÛ, informoval Jaroslav Kala. 20. prosince 2004 se uskuteãnila pracovní schûzka za úãasti místostarosty Jaroslava Kaly, fieditelky mûstského muzea Irmy Krejãí s panem Jurajem Donovalem, pfiedsedou pfiedstavenstva První Sovinecké, a. s. Na programu jednání byla fie ena spolupráce První Sovinecké, a. s., a Mûstského muzea R mafiov vãetnû informaãního centra. Prvním tématem bude tfiicetiletá válka a R mafiov. Pan Donoval nás informoval o novém portálu Centra historie, kter jiï funguje na internetov ch stránkách. Je zamûfieno na období tfiicetileté války, Ïivot a kulturu 17. století. S tím souvisí i v e uvedené první téma. Na stránkách Centra historie lze sledovat skuteãná fakta 17. století, Ïivotní osudy v znamn ch osob, ãlánky, dobové tisky, odbornou literaturu. âtenáfi se dozví, jak v tehdej í dobû lidé Ïili, jak se oblékali, co napfiíklad jedli. Pro na e mûsto je dûleïité, Ïe internetové stránky budou slouïit jako zdroj informací o budování v znamného turistického centra v Moravskoslezském kraji v o- kolí R mafiova, Sovince a Uniãova. Historické mûsteãko Kfií- R mafiovsk chrámov sbor oslaví 15 let R mafiovsk chrámov sbor (RCHS) zve k poslechu koncertû k 15. v roãí trvání sboru, které se budou konat: R mafiov nedûle 16. ledna 2005 v hod. chrám sv. Michaela Bruntál sobota 22. ledna 2005 v hod. farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Bfiidliãná sobota 22. ledna 2005 v hod. farní kostel Sv. Tfií králû Karlova Studánka sobota 2. dubna 2005 v hod. farní kostel Panny Marie, uzdravení nemocn ch Malá Morávka sobota 2. dubna 2005 v hod. farní kostel Nejsvûtûj í Trojice. V roce 1789, ve vûku 28 let, nastoupil J. J. Schössler na místo sekretáfie magistrátu v Opavû. V Opavû se také oïenil a se svou Ïenou mûli celkem sedm dûtí. Byl oslnûn osobností císafie Josefa II. a jeho dûrazem na politiku osvícenství. Vynikal vzdûláním, organizátorsk mi schopnostmi, zálibou v umûní. Slovem i písmem ovládal nûmãinu, francouz tinu, ital tinu. Rozumûl ãe tinû. Zajímal se o pfiírodní vûdy jako fyziku, botaniku, mineralogii, astronomii. Miloval hudbu, hrál na violoncello. V úfiadû purkmistrû mûsta Opavy setrval nejdéle ze v ech a to cel ch 38 let. Za jeho pûsobení v úfiadû dal vysázet Alej pfiátelství a dal podnût k likvidaci mûstsk ch hradeb a místo nich prosadil zfiízení parkû. Z jeho iniciativy bylo zahájeno budování Mûstsk ch sadû. V roce 1804 prosadil za zlat ch stavbu divadla na Horním námûstí. Provoz byl zahájen následujícího roku. Zájem o pfiírodní vûdy jej svedl do kontaktu s rytífiem Franti kem Mückuschem a profesorem gymnázia Faustinem Ensem a v r prosadil zaloïení na eho nejstar ího muzea. Podporoval také prûmyslov rozvoj, napfi. se zaslouïil v r o v stavbu opavského pivovaru atd. J. J. Schössler zemfiel 3. kvûtna 1834 na souchotiny. Po jeho smrti mu vdûãní obyvatelé mûsta uprostfied sadû Svobody postavili pomník - antick templ. Po Schösslerovû smrti se v celé Opavû nena el hned vhodn kandidát na purkmistrovské kfieslo, a proto témûfi tfii roky vykonával funkci substituta krnovsk purkmistr Leopold Lenz. Mgr. Romana Chalupská Ïov, jehoï vybudování se pfiipravuje, nebude pouze skanzen, ale Ïiv organismus. Krejãí zde u ije aty, vec boty, v krãmû vás obslouïí enk fika, kováfi ukuje podkovu pro tûstí. Koãárem se budeme moci nechat odvést na hrad Sovinec. V okolních obcích budou vybudovány vûrohodnû vypadající objekty, které budou v pûvodní a civilizací nezniãené pfiírodû na eho kraje pfiipomínat dobu na ich pfiedkû v 17. století. Souãástí projektu tohoto území je i projekt Pradûdova zahrádka, kterou realizuje ve Stránském Obecnû prospû ná spoleãnost Sovinecko. Závûrem lze fiíci, Ïe tento zajímav projekt, jehoï realizace je dlouhodobûj ího charakteru, se zase o nûco málo posunul do jasnûj ích obrysû. VyuÏívá na í nedotãené pfiírody a zapomenutého kraje k oïivení pfiimûfieného turistického ruchu, kter následnû pfiinese nové pracovní pfiíleïitosti. Návratnost investic nebude okamïitá. Je to bûh na dlouhou traè. Pfieji tomuto projektu hodnû úspûchû a dávám mu zelenou. Ing. Jaroslav Kala, místostarosta mûsta R mafiov AQUA CENTRUM SLUNCE na Jesenické ulici PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá So, Ne a svátky MoÏnost zakoupení permanentek Kontakt: Program: v bûr písní z repertoáru za celé období trvání sboru. V tûïek z dobrovolného vstupného bude vûnován Diakonii R mafiov na rekonstrukci Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. V souãasnosti tvofií sbor 9 zpûvaãek. Soprán: Vûra Sabová, Anna Ujfalu i, Jarka âechová, Anna Va íãková, Olina Boroviãková, Marie Vomoãilová. Alt: Marie Ihnátová (spoluzakládající ãlenka sboru), Miroslava Orlíková a Vlaìka afáfiová. Sbormistr: Petr Wolff. Za patnáctiletou dobu trvání se v RCHS vystfiídaly: spoluzakládající ãlenky paní Anna Zimáková a Irena Ondrá ková, dále Franti ka Sedláãková, Alena Pinìáková, Helena Szapovalová, Katefiina Haniãincová, Sylva Adámková, Anna Nesibová, Anna Stachová, Darja KfiíÏová a Dagmar Koritárová. Petr Wolff - regenschori a sbormistr 15

16 1/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Jako v kaïdém lechtickém domû ãekalo se i u Dietrich tejnû na muïského dûdice, pokraãovatele rodu, kter v ak nepfiicházel, a po smrti matky se tak musela ujmout dûdictví dcera Marie Arno tka, hrabûnka z Dietrich- tejna, manïelka slavného císafiského diplomata Jana Václava Gallase. Jeho nejstar ím znám m pfiedkem u nás byl Jan Matyá, voják a diplomat nûmecké katolické Ligy, vysok dûstojník a oblíbenec Albrechta z Vald tejna. Vûrnost v ak nebyla jeho silnou stránkou a tûïce nemocného generalissima, kter se ocitnul v nemilosti Vídnû, zavãas opustil a vrátil se do císafisk ch sluïeb. Tuãnou odmûnou se mu stala v znamná ãást Vald tejnova majetku, z nûhoï získal bohaté panství fr dlantské, a 1635 dokonce italské vévodství Lucca. Jeho vnuk Jana Václav vybudoval na poãátku 17. století na Starém Mûstû s neobyãejn m vkusem svûj reprezentativní praïsk palác, patfiící k na im nejv znamnûj ím barokním památkám. První Janovou Ïenou se stala bohatá Marie Anna z Dietrich- tejna, ta v ak záhy zemfiela, proto se oïenil podruhé kupodivu s její mladiãkou sestrou Marií Arno tkou, od roku 1706 majitelkou janovického panství. Nevûsta byla bohatá, patfiilo jí rozsáhlé janovické panství s mûstem R mafiovem, mûsteãkem Horním Mûstem a fiadou vsí: Edrovicemi, Starou Vsí, Jamarticemi, Ondfiejovem, Re ovem, Jifiíkovem, Dobfieãovem, Skalami, Stfiíbrn mi Horami, Janovicemi, Janu ovem, Bedfiichovem, Novou Hoffmannovou Vsí (Novou Vsí) a Novou Karlovou Vsí (Karlovem) vãetnû ml nû na mouku a olej, papíren, pil, dolû, hamrû, drátoven, hutí a v robny rour. Je jen koda, Ïe Gallas prodal 16. ãervence 1707 ádu nûmeck ch rytífiû zpût bohatou Dlouhou Louãku za jinak Bazén v Bfiidliãné Z historie Gallasova Ïena Marie Arno tka Plavání pro vefiejnost - leden Pondûlí zavfieno Úter hod. Stfieda hod. âtvrtek hod. Pátek hod. Sobota hod. Nedûle hod. POZOR ZMùNA!!! KaÏd pátek je plavání pro vefiejnost do hodin UPOZORNùNÍ: OD 2. DO 16. LEDNA 2005 JE BAZÉN ZPROVOZNÍCH DÒVODÒ UZAV EN. Vstup pouze s koupacími ãepicemi! Zmûna provozní doby vyhrazena (Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.) Teplota bazénu - 28 C (mal ), 26 C (velk ), teplota vzduchu 29 C Vedení bazénu v Bfiidliãné Erb Dietrich tejnû slu nou cenu dukátû. Do období jejich nedlouhého spoleãného Ïivota patfií vrchol Gallasovy diplomatické dráhy. Od roku 1708 vykonával úfiad ãeského mar álka, po panovníkovi nejvy í funkci v ãeském království, 1709 pfievzal administrátorsk úfiad v limburském vévodství, 1711 se stal vyslancem císafie v Lond nû a Benátkách, pûsobil podobnû u papeïe v ímû, ale vykonávat dosud nejvy í hodnost svého Ïivota, funkci neapolského místokrále, mu jiï nepfiízniv osud nedopfiál. Pouhé tfii dny po pfiíjezdu do jihoitalské metropole roku 1719 neãekanû zemfiel a v Neapoli se dosud nachází jeho hrob. Posledním Gallasem se stal jeho syn s Marií Arno tkou Josef Filip ( ). Matka z nûj vychovala neobyãejnû humánního aristokrata a velmi schopného hospodáfie, jehoï obecnou oblibu u poddan ch nevymazaly ani tfii století od jeho pfiedãasné smrti. âastá nepfiítomnost majitelky na R mafiovsku bohuïel nepfiispûla pfiíli vlastnímu janovickému panství. Chladná konãina nejen nového pána nijak nepfiitahovala a jeho ãinnost jej vázala kmístûm velmi vzdálen m. Îena jej samozfiejmû na fiadû misí nejspí e doprovázela, jak b vá dodnes povinností man- Ïelek diplomatû, a to ji vzdalovalo pfiímému vlivu na Janovicko. Neobyãejnû spolehliv, i kdyï nûkdy ponûkud tvrd hejtman Jifií Arno t Hassnik zweizenfeldu nebyl mezi Ïiv mi jiï od roku 1697 a jeho nev razn nástupce Schindler, ãlovûk asi jiï nikoli erbovní, se nijak v znamnû na panství nezapsal, ba dokonce neznáme ani jeho kfiestní jméno. DÛlní ãinnost upadala jiï del í dobu, oslabené hospodáfiství se jakï takï drïelo nad vodou, ale v sledky se s pfiede- l m obdobím nedají rovnat. Nejhor í v ak bylo, Ïe úfiedníci nerespektovali Lesní fiád a umoïnili, aby se lesy z velké ãásti vytûïily. Zmizela tak dosavadní bohatá zásobárna vody, kraj vysychal a málo ãasté zato vydatné nárazové de tû zaãaly splavovat nepfiíli silnou vrstvu úrodné pûdy do níïin. Holá krajina se rychle mûnila v nevábnou pustinu. K tomu pfiistoupily i dost nevyrovnané pomûry mezi lidmi, zv - ená zloãinnost, ãasté prûtahy armád vãetnû loïírování oddílû pfied branami, dûstojníci si vïdy na li postel ve mûstû. Hrubost a podivné man ry vojákû nahánûly mû tanûm husí kûïi. Tfieba od 14. srpna 1710 aï do 18. dubna 1711 se k nám nakvart rovali zem tí husafii jako stráï, jeï mûla bránit ífiení moru. Aãkoli si kavaleristé s epidemií mnoho nezadali, uï 25. dubna 1711 zde leïeli rabiáti z Lobkowiczova regimentu, které museli R mafiov tí Ïivit se objevili rejtafii z pluku Sv. Amorysche. Odvádûní rekrutû (jen v R mafiovû povinnû 4 roãnû a od r jiï 8), jejichï poãet byl kaïdému panství pfiedepsán podle jeho velikosti a lidnatosti, také klidu nepfiidávaly, chlapci mnohdy poloïili za císafie Ïivot v dalek ch krajích a nejednou se vraceli po mnoha létech sluïby s podlomen m zdravím. To bylo strachu a pláãe. Krajem zaãaly znova bloudit skupinky bezohledn ch marodérû, jak se tehdy fiíkalo vojensk m zbûhûm, takïe ani lidé na polích nebyli jistí Ïivotem. Mûsto muselo postavit a vycviãit z mû ÈanÛ ozbrojenou padesátiãlennou hotovost s vlastní korouhví, jeï musela hlídkovat na polích v dobû zemûdûlsk ch prací, aby chránila Ïivoty oráãû a ÏencÛ ãi lesní dûlníky zahrozil na Olomoucku, ternbersku a v Litovli mor. PfiestoÏe jiï 11. ãervence nafiídil krajsk hejtman uzavfiít brány cizím, dorazila epidemie 15. února 1715 i do R mafiova. První obûtí byla sice dcera Jana Reimera slouïící v Litovli a brzy následovali R mafiované Praus, Bernard Grosser i Ondfiej Knoll, ale spí e sem nemoc zavlekli loïírující vojáci. Epidemie stála Ïivot 167 obûtí vãetnû pátera Johanna Hönigschmidta pfies znaãnou péãi vûnovanou nemocn m na poãátku 18. století. Nic nepomohla procesí ke kapli V Lipkách ani modlitby k Pannû Marii SnûÏné ve farním chrámu. Teprve 17. záfií byly pohfibeny poslední z mnoïství obûtí pod dnes jiï neexistujícím kfiíïem asi u kaple V Lipkách. Dokonce aï brnûnsk císafisk tribunál ostfie a nespravedlivû vyïadoval od obou místních lékafiû, aby lépe plnili své povinnosti. Ve zl ch dobách zaãala stále více chybût na panství pevná ruka. Znova pfii la na pfietfies mûstská privilegia. 7. ãervence 1707 jednal advokát F. Irmler zastupující R mafiov pfied c. k. tribunálem v Brnû o prodlouïení platnosti mûstsk ch privilegií bylo mûsto vyzváno, aby pfiedloïilo opisy nejstar ích dochovan ch privilegií Jo tov ch (1406) a teprve 1712 byla znovu potvrzena Karlem VI. Habsbursk m. Jak vidût ani tehdy se soudy nijak nepfietrhly. Mgr. Jifií Karel 16

17 Vánoãní v stava Ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné probûhla ve dnech v stava vánoãních prací. Byla pojata jako doplnûní vánoãní atmosféry a ukázka inspirace, co krásného si doma na vánoce mûïeme je tû vyzdobit, naaranïovat, pfiípadnû nakoupit drobné vánoãní dárky. Celou organizaci si vzala na starosti paní uãitelka Pavlína DoleÏelová za podpory Základní koly v Bfiidliãné ve spolupráci se ãleny sdruïení Mé mûsto mûj Ïivot. Urãitû se bylo na co koukat, expozice prací byla velmi rûznorodá. Dárky, vánoãní ozdoby, perníkové práce, hraãky, pfiáníãka, vy ívání, paliãkování, malby na hedvábí, na sklo, ãarodûjniãky a mnoho dal ích prací nabízelo bohatou podívanou. Sv mi krásn mi v robky se chtûly pochlubit také dûti ze koly a ãlenové v tvarného krouïku. Jejich práce byly témûfi k nerozeznání od v tvorû mnoh ch dospûl ch. Náv tûvníci se zde mohli inspirovat, jak slavnostnû prostfiít sváteãní stûl, dokonce si mohli vybrat z nûkolika variací, jeï pfiipravily paní J. Zámeãní-ková a paní I. Cabáková a M. Îelemová z prodejny Intex. Velmi dûkujeme v em autorûm z na eho mûsta a blízkého okolí, ktefií se nebáli pfiedvést svému okolí, co krásného dokáïou vytvofiit. Podûkování patfií Vûrce Jurá ové, Josefu KuÏelovi, Evû a Helenû Markové, Evû Pa ákové, Kvûtû Glacnerové, Evû Novákové, Marii Jurtíkové, Stánû krakové, Simonû Ptáãkové, prodejnû Intex, Jitce Zámeãníkové, Lence Tiralové a dal ím a nûkter m dûtem z v tvarného krouïku, které se o v stavu cel t den staraly. Do budoucna se tû íme, Ïe se ozvou i dal í obãané, ktefií také vyrábûjí krásné práce. Je velmi milé, Ïe se pfii lo vánoãnû naladit velké mnoïství lidí, a doufáme, Ïe odcházeli s pfiíjemn mi pocity. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Zpravodajství mûsta Bfiidliãné Turnaj v kuleãníku Vánoãní události ve mûstû Bfiidliãná Mikulá sk turnaj ve stolním tenise a badbintonu Obãanské sdruïení Mé mûsto mûj Ïivot ve spolupráci se Z Bfiidliãná uspofiádalo v sobotu 11. prosince 1. roãník Mikulá ského turnaje ve stolním tenise a badmintonu. Dopoledního turnaje ve stolním tenise se zúãastnilo 12 chlapcû ve vûku let, ktefií se ve dvou základních skupinách utkali systémem kaïd s kaïd m. Do finálové skupiny se probojovalo 6 nejlep ích, mezi nimiï tûm star ím stateãnû vzdoroval nejmlad í úãastník turnaje Luká Rektofiík z R mafiova, kter si nakonec vybojoval celkové 2. místo. Turnajem pro el bez jediné poráïky Petr Gregovsk z Bfiidliãné a zaslouïenû tak zvítûzil. Na pûkném 3. místû se umístil Joná Ondra taktéï z Bfiidliãné. Sobotní odpoledne v tûlocviãnû Z Bfiidliãná pak patfiilo tûm dfiíve narozen m, ktefií pomûfiili své síly jak ve stolním tenise, tak i v badmintonu. UÏ od zaãátku se jako favorit sv m umûním nad zelen mi stoly jevil Petr Pavlíãek z Bfiidliãné, kter zaslouïenû také zvítûzil. Boj o druhé místo byl hodnû vyrovnan a nakonec z nûj vy el vítûznû Tomá E ík a tfietí pomyslnou pfiíãku obsadil Mirek Kala ml., oba z Bfiidliãné. SoubûÏnû s tím probíhal také jiï zmiàovan turnaj v badmintonu, ve kterém se 6 muïû a 2 Ïeny utkali V kuleãníkové hernû S-klubu v Bfiidliãné se v prûbûhu prosince odehrál 1. roãník Vánoãního turnaje v kuleãníku za úãasti 16 hráãû. Pfiekvapení se nekonalo, vítûzem se stal pan Ota Pidima, kter ani v jednom ze dvanácti odehran ch zápasû nena el pfiemoïitele. Na druhém místû skonãil pan Jaroslav Kováã st. a tfietí byl pan Ivan Mrhal. Na dal ích místech se umístili pánové Miroslav Glacner, Jifií Brada, Jarek Dosedûl, Leo epka a Josef Koãafi. O zájmu vedení mûsta podílet se na rûzn ch aktivitách sv ch obãanû svûdãí i úãast starosty mûsta pana Miroslava Volka na závûreãn ch finálov ch zápasech a následném pfiedávání cen nejúspû nûj- ím hráãûm. Na závûr vyslovujeme podûkování panu Miroslavu Glacnerovi za perfektní organizaci celého turnaje a lze si jen pfiát, aby nezûstalo jen u tohoto prvního roãníku. v jedné skupinû kaïd s kaïd m. Bez jediné prohry zvítûzil Mirek Kala ml. pfied Honzou Hnilem a Tomá em E íkem. Ze vzájemného souboje dvou jedin ch Ïen v turnaji BoÏky E íkové a Andrei Kala ové vy la lépe prvnû jmenovaná. Cel turnaj probûhl nejen s maximálním sportovním nasazením v ech zúãastnûn ch, ale také v pfiátelské a pohodové atmosféfie. Tímto jsou v ichni zváni na 2. roãník, kter bychom chtûli opût uspofiádat na podzim tohoto roku a doufáme, Ïe se setkáme v hojnûj- ím poãtu! Vánoãní halov turnaj v kopané V hale TJ Kovohutû Bfiidliãná se v sobotu uskuteãnil dal í roãník tradiãního turnaje v kopané za úãasti celkem 7 muïstev. Úporn m bojûm, kdy v ichni hráãi dávali do zápasû nejen své umûní, ale i srdce, pfiihlíïeli poãetní fandové jednotliv ch muïstev a hlasit m povzbuzováním dodávali sílu umdlévajícím hráãûm. Vítûz v ak mûïe b t jen jeden, a tím se tentokrát stalo muïstvo s názvem Bellevue. Na druhém místû skonãila Juniorka a tfietí byli Stafií páni v ãele s kapitánem Petrem Kostelníkem. V echna muïstva obdrïela ceny a pak se unisimo odebrali do Spoleãenského domu na doplnûní ztracen ch kalorií a prodebatování právû skonãen ch zápasû. Vánoãní a novoroãní koncert v kostele V nedûli odpoledne dne se uskuteãnil v zaplnûném farním kostele v Bfiidliãné vánoãní koncert. V tomto sváteãním odpoledni zaznûly koledy v podání dûtského sboru z Bfiidliãné za doprovodu dvou kytar, kontrabasu, varhan dvou zobcov ch fléten a pfiíãné flétny. Následovala velice známá a oblíbená píseà Tichá noc v úpravû pro 3 zobcové flétny v podání Michaely, Moniky a Jaroslavy JeÏkov ch z Bfiidliãné. Sólové party pfiednesla Lenka Mereìová, posluchaãka 2. roãníku Akademie umûní v Banské Bystrici. Zaznûly skladby od I. Hurníka v echny S. Bacha za doprovodu varhan a dvou zobcov ch fléten. Zb vající a podstatnou ãást vánoãního koncertu obohatil Smí en chrámov sbor z Bfiidliãné, kter zazpíval jedenáct koled. Závûreãnou koledu Narodil se Kristus Pán si zazpívali nejen úãinkující, ale i v ichni posluchaãi, kter ch na tento vánoãní koncert pfii lo opravdu mnoho. V nedûli 2. ledna 2005 zazpíval Smí en chrámov sbor z Bfiidliãné v kostele v Lomnici u R mafiova. Zaznûly koledy nejen od ãesk ch autorû, ale také dvû anglické koledy a jedna od italského autora G. Turiniho. Lenka Mereìová zazpívala koledu DûÈátko se narodilo ze 17. stol. a koledu F. X. Brixiho. Starosta Lomnice Ing. Jaroslav Jelínek tak zahájil 1. roãník koncertû, ve kter ch hodlá obec Lomnice pokraãovat. 17

18 1/2005 Pûtiãlenná parta ve sloïení P. Vládek st., P. Vládek ml., M. Kala, M. Glacner a D. E ík zûstává uï fiadu let vûrná tomuto sportu, a to Fota: autor ãlánkû Foto: archiv Z Bfiidliãná RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Stolní tenis v Bfiidliãné stále Ïije nejen pravideln m tréninkem, ale taky aktivní úãastí na rûzn ch a- matérsk ch soutûïích. DruÏstvo se pod hlaviãkou M SPORT Bfiidliãná zúãastnilo okresní amatérské ligy v Bruntále, kde skonãilo na 2. místû se stejn m poãtem bodû jako vítûz z Kovov roby Bruntál. V hodnocení úspû nosti jednotlivcû obsadil stejné druhé místo ná Pavel Vládek mlad í, hned za vítûzem, je tû nedávno divizním hráãem, panem Jedliãkou z Bruntálu. Vyvrcholením této soutûïe byl 1. vánoãní turnaj, ve kterém do lo k pfiekvapení v podobû tfietího místa veterána M. Glacnera, lep í byli uï jen vítûz Jedliãka a druh Kfiíbala. Zb vající hráãi Bfiidliãné obsadili hned dal í místa. Z toho vypl vá, Ïe ve ãtyfihrách nemohl Louãení s rokem 2004 se na kole v Bfiidliãné vydafiilo Nûkolika pûkn mi akcemi zajistilo fieditelství koly se sv mi pedagogy rozlouãení pro své Ïáky s rokem Pûvecká soutûï ÏákÛ 1. a 2. stupnû koly probûhla ve velkém sále Spoleãenského domu. Dvakrát zaplnûn sál Ïáky i rodiãi mohl obdivovat pûvecké umûní mal ch i velk ch. Absolutním vítûzem se stal Ïák Gregovsk, kter se doprovázel na kytaru. zvítûzit nikdo jin neï nûkdo z na- ich a tûmi se stala dvojice Vládek st. a Glacner. Pro zajímavost uvádím, Ïe tato dvojice hraje v tomto sloïení neuvûfiiteln ch tfiiatfiicet let a mají dohromady 114 rokû. Klobouk dolû! Na dal ím vánoãním turnaji ve Staré Vsi se nejvíce dafiilo Pavlu Vládkovi mlad ímu, skonãil na druhém místû, a D. E íkovi, kter skonãil tfietí. Z toho vypl vá, Ïe ani konzumace jídla a sladkostí neubrala úspû n m hráãûm na jejich dobré formû. Stránky mûsta Bfiidliãné pfiipravuje kronikáfi mûsta pan Daniel Mach Za zmínku stojí i nûkolik olympiád v naukov ch soutûïích, v jazyce anglickém, nûmeckém, v soutûïi dûjepisné ãi fyzikální. O soutûïe projevili Ïáci velk zájem a prokázali v nich velmi slu né znalosti. O organizaci se postarali uãitelé Ho ková, Gazárková, Kudelová a Zavadil. Zájem vzbudila i burza sportovních potfieb pofiádaná nûkolik dní v prostorách Domu dûtí. Hlavní organizátorkou byla paní uãitelka DoleÏelová. Velk vánoãní turnaj ve stolním tenise O pohár fieditelky koly se uskuteãnil 18. prosince pro nûkolik desítek hráãû na ãtyfiech stolech. Vítûzem kategorie star- ích ÏákÛ se stal Gregovsk, v kategorii mlad ích pak Ïákynû Gunãagová pfiehrála v echny ostatní. Pomûrnû slu né v kony v ech hráãû svûdãí o dobré pfiípravû ve dvou krouïcích stolního tenisu. Celou soutûï i oba krouïky vede pedagog Zavadil, b val hráã tohoto sportu. Poslední den pfied vánoãními prázdninami byl ve znamení zajímav ch i legraãních sportovních soutûïí za úãasti v ech ÏákÛ i pedagogû 2. stupnû v tûlocviãnû koly. Celou akci organizoval uãitel Miroslav Glacner spoleãnû s uãitelkou Jurtíkovou a fieditelkou koly Ivanou Václavíkovou. Kromû sportovních akcí vyznamenávala kola jednotlivé vítûze v ech naukov ch soutûïí a pfiedala i poháry za turnaj ve stolním tenise. Po pfiíjemnû stráven ch tfiech hodinách odcházeli Ïáci i pedagogové na blíïící se vánoãní prázdniny. Radoslav Mûfiínsk, Z Bfiidliãná Advent v Lomnici u R mafiova O tu správnou pfiedvánoãní náladu se tradiãnû v Lomnici u R mafiova zaslouïila základní kola spolu s matefiskou kolou pod vedením sv ch uãitelek. kola je poãtem dûtí sice malá, o to víc se snaïí své spoluobãany potû it. Letos si ti nejmen í pfiipravili pásmo Jak se baví my ky a koláci pfiipravili vtipnou pohádku O py né princeznû. Vystoupení zavr ilo pásmo vánoãních koled v podání b val ch ÏákyÀ a tradiãní jarmark. KaÏd se mohl nejen obãerstvit, ale hlavnû pokochat pohledem na vánoãní keramické betlémy, svícny, zdobené svíãky, obrázky, rûzné zpûsoby vazby su en ch kvûtin a jiné rukodûlné práce, které byly zcela vyprodány. Vûfiíme, Ïe v ichni odcházeli s pfiíjemn m pocitem. Pfiíspûvek Základní koly v Lomnici u R mafiova Foto: archiv Z Lomnice u R mafiova Osadní v bory informují Osadní v bor dûtem V sobotu 4. prosince v hodin zorganizoval osadní v bor v Ondfiejovû mikulá skou besídku, které se zúãastnilo osmadvacet dûtí spolu se sv mi rodiãi. Dûti zazpívaly a zarecitovaly Mikulá i písniãky a básniãky a jejich rodiãe nezûstali pozadu. Na tûdr den byla úãast u vánoãního stromu v Ondfiejovû je tû vût í. V hodin se zde se lo pûtapadesát úãastníkû, z toho tfiiadvacet dûtí. U rozsvíceného stromu si v ichni zazpívali koledy. Dûti pak dostaly mal dárek a dospûlí nûco pro zahfiátí. tûdroveãerní ondfiejovské odpoledne se podle usmûvav ch dûtsk ch tváfií a spokojen ch obãanû vydafiilo, a to pfiedev ím díky osadnímu v boru a jeho pfiedsedkyni AneÏce Továrkové. JiKo 18

19 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2005 Plán zasedání rady a zastupitelstva mûsta R mafiova Tiskové prohlá ení obchodní firmy VaK Bruntál, a.s. Vzhledem k nepravdiv m informacím, které se v poslední dobû objevují v nûkter ch médiích a pfiedev ím v komentáfii spoleãnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., v oznámení o zv ení ceny vodného zaslaného odbûratelûm, se pfiedstavenstvo a dozorãí rada spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., rozhodla vydat následující tiskové prohlá ení: V roce 2000 pronajala spoleãnost VaK Bruntál, a.s. spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o., ve ker majetek. K tomuto kroku vedla pfiedcházející pfiedstavenstvo snaha ochránit majetek mûst a obcí pfied jeho vykoupením ze strany zahraniãních investorû a zabránit následnému nekontrolovatelnému nárûstu cen vodného. VaK Bruntál, a. s., se ale tímto krokem prakticky vzdal jakéhokoliv vlivu na tvorbu nebo v i ceny vodného. Tuto kontrolu mûla pfievzít spoleãnost BRVOS Bruntál, s. r. o., která mûla b t 100 % vlastnûna mûsty a obcemi. Do lo v ak k situaci, Ïe podíl ve v i 25 % základního kapitálu zûstal v rukou soukromé osoby - Ing. ZbyÀka Cupáka, kter byl rovnûï jednatelem uvedené spoleãnosti. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost BRVOS Bruntál, s. r. o., má ve své spoleãenské smlouvû uvedeno, Ïe jakékoliv rozhodnutí valné hromady je nutné schválit minimálnû 80 %, vzniklo tak nechtûnû Ing. Cupákovi právo vetovat pfiijetí jakéhokoliv rozhodnutí. Obce - spoleãníci BRVOS Bruntál, s. r. o., ve snaze napravit stávající stav, rozhodli mimo valnou hromadu o odvolání Ing. Cupáka z funkce jednatele, a to s úãinností od Události minul ch mûsícû v ak ukázaly, Ïe úãast fyzické osoby ve vlastnické struktufie spoleãnosti, která má na trhu urãité monopolní postavení, se mûïe negativnû odrazit na její ãinnosti, a to pfiedev ím neúmûrn m rûstem nákladû na zaji tûní její ãinnosti. Neúmûrnû vysoká cena vodného a zanedbávání povinností pfii provozování vodovodû pfiimûlo pfiedstavenstvo VaKu Bruntál, a. s., jednat s jednatelem spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o., o zmûnû smluvních podmínek pfii zaji Èování provozu vefiejn ch vodovodû. I pfies to, Ïe Ing. Zbynûk Cupák opakovanû proklamoval svou ochotu vyfie it smírnû stávající nev hodné podmínky, ve kerá jednání skonãila nezdarem z dûvodu nereáln ch poïadavkû Ing. Cupáka. Pfiedstavenstvo proto zaãalo fie it celou záleïitost prostfiednictvím správních a soudních orgánû. Vzhledem k tomu, Ïe se ve keré zúãastnûné obce dohodly na spoleãném postupu pfii fie ení tohoto oïehavého problému, jsou ve keré právní kroky konzultovány se zástupci obcí. Správní lhûty jednotliv ch orgánû, jakoï i koordinace postupu se zástupci obcí si v ak Ïádá urãité lhûty, které jiï nelze více zkrátit. e ení celého problému se tak znaãnû prodluïuje, a to i pfies na i maximální snahu o jeho urychlení. Kroky, které pfiedstavenstvo VaK Bruntál, a. s., uãinilo a hodlá v nebliï í dobû uãinit, v koneãném dûsledku povedou k navrácení vefiejn ch vodovodû a dal ího majetku do správy spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., a obnovení vlivu na í spoleãnosti na v i vodného, coï v koneãném dûsledku povede ke sníïení neúmûrnû vysoké ceny vodného. Na im koneãn m spoleãn m zájmem je zákonná cenotvorba vodného, vytvofiení koncepãního pfiístupu pfii hospodafiení s vodními zdroji a cestami na území zúãastnûn ch obcí. Závûrem chceme ujistit v echny odbûratele, Ïe na e spoleãnost je pfiipravena pfievzít provozování vodovodû takov m zpûsobem, aby nebyla nijak omezena nebo ohroïena plynulá dodávka vody v em odbûratelûm. Pfiedstavenstvo a dozorãí rada VaK Bruntál, a. s. 19

20 1/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Kalendáfi celomûstsk ch akcí v R mafiovû na I. pololetí roku 2005 Datum Název akce Pofiadatel Místo LEDEN SoutûÏ v aerobiku Studio SaZ SVâ SVâ Pfiebor jednotlivcû v kuïelkách KU/TJ Jiskra KuÏelna TJ Ples Diakonie âce Diakonie SVâ Zemská liga-ïebfiíãk., TS Lola s Olomouc postupová soutûï TS FD Dance StuÏkovací ples maturantû SSO Prima SVâ SSO Prima bez data: Entent ny-vûdomostní soutûï SVâ SVâ ÏákÛ 5. tfiíd Den otevfien ch dvefií Gymnázium Gymnázium Den otevfien ch dvefií SSO Prima SSO Prima O Hánáck koláãek - soutûï DDM Olomouc TS Freeze D. Olomouc Datum Název akce Pofiadatel Místo ÚNOR 1.2. COUNTRIO - koncert pro PRIMU SVâ Kino Zápis ÏákÛ do 1. roãníku Z Z Z Ples Z Jelínkova Z Jelínkova SVâ - Pfiebor Jesenické Ïupy LY/K, Areál v bûïeck ch disciplínách TJ Jiskra Strálek Jarní prázdninové dílny SVâ SVâ drátování, keramika, hedvábí Podivná paní Savageová - premiéra Mahen Kino Sehráno k 60. v roãí zaloïení spolku Mahen Podivná paní Savageová - repríza Mahen Kino bez data: Pfiedná ka o historii R mafiovska Mûst. Knihovna knihovna Máme zdravé vlasy? Mûst. Knihovna Lékafiská pfiedná ka knihovna FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna Halové turnaje Ïákovsk ch FO/TJ Jiskra Hala G kategorií v kopané MARTIN PYRO - fotografie Muzeum Muzeum TS Freeze Dance - zemská není známo není známo liga - soutûï Entent ny - vûdomostní soutûï SVâ SVâ ÏákÛ 5. tfiíd Datum Název akce Pofiadatel Místo B EZEN 2.3. Maxipes Fík (M Z ) SVâ Kino 5.3. Ples SVâ SVâ SVâ NeboÏtíci pfiejí lásce ( Z +S ) SVâ Kino Freeze Dance - regionální kolo není známo není známo Formací Kurz malování kraslic SVâ SVâ Jarní vycházka Nové Pole KâT Nové Pole - Janovice(P) Janovice Don Quijote (S ) SVâ Kino Kurz drátování SVâ SVâ Okresní finále juniorû, muïû a Ïen SVâ KU/ v kuïelkách TJ Jiskra Vychodilova stezka 2. roãník (P) KâT Vychodilova stezka Slet ãarodûjnic - sportovní víkend SK Studio SaZ Petrovy kameny bez data: Pfiedná ka o historii R mafiovska Knihovna Knihovna Noc s Andersenem 200. v r. Knihovna Knihovna od narození H. Ch. Andersena Okrsková soutûï ve splhu Z 1. máje Z 1. máje o tyãi roãník Pfiijímací pohovory SSO Prima SSO Prima FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna Richard Tyme, Miroslav najdr ml. Muzeum Muzeum Velká cena mûsta R mafiova SVâ SVâ ve stolním tenise 3. roãník O Erb mûsta Litovle DDM Litovel Sport. hala (Freeze Dance) Historie a souãasnost amatérského Muzeum Muzeum divadelního spolku Mahen , fotografie Mahen Datum Název akce Pofiadatel Místo KVùTEN 1.5. Rybáfiské závody (dospûli, Ïáci) MO ârs Edrovick rybník Krnov - rozhledny KâT Krnov (P, C - Krnovská 50 ) bez data: Závod minikár O pohár starosty SVâ R mafiov - 9. roãník Závod minikár O pohár SVâ SVâ R mafiov - 7. roãník O Popelãin stfievíãek KD Uniãov G - club (TS Freeze Dance) O Hluãínsk talent KD Hluãín KD Hluãín (TS Freeze Dance) Celostátní soutûï barevné fotografie Muzeum, SVâ Muzeum O cenu Karla Schnizela Slavnostní pfiedání maturitních Gymnáziun Gymnázium vysvûdãení Sportovní dovolená u mofie SK Studio SaZ ecko Maturity SSO Prima SSO Prima Netradiãní sporty SSO Prima SSO Prima Kytiãka pro maminku Z 1. máje Kino M R mafiov Pfiedná ka o historii R mafiovska Knihovna Knihovna V stava - Vojtûch Sláma - fotografie Knihovna Knihovna z cest Beseda s Vojtûchem Slámou Knihovna Knihovna Hody, hody, doprovody OV Janovice OVJanovice velikonoãní v stava bez data: Velikonoãní v stava keramiky SVâ SVâ a paliãkování Ples sportovcû BFAA Oldies SVâ Halové turnaje Ïákovsk ch FO/TJ Jiskra Hala G kategorií v kopané Entent ny - soutûï ÏákÛ 5.tfiíd SVâ SVâ Historie a souãasnost amatérského divadelního spolku Mahen Mahen Muzeum , fotografie muzeum Vefiejn oddílov kvalifikaãní závod SK StudioSaZ Tûlocviãna Bfiezen mûsíc internetu Knihovna Knihovna Pfiedná ka o historii R mafiovska Knihovna Knihovna Beseda s reïisérkou Alicí Nellis Knihovna Knihovna Datum Název akce Pofiadatel Místo DUBEN 7.4. Ka párek a drak (M Z ) SVâ Kino Podiové skladby SVâ, TJ SPV SVâ Don Quijote (vefiejnost) SVâ Kino Datum Název akce Pofiadatel Místo âerven LORD CUP - VI.roã. meziná- FO TJ Jiskra StadionTJ rodního turnaje ÏákÛ v kopané Procházka pohádkov mi zemûmi SVâ Zahrada Hedvy Setkání dûchodcû Janovic, Janu ova, OV Janovice OVJanovice Nového pole bez data: Pfiedná ka o historii R mafiovska Knihovna Knihovna Sport. odpoledne pro dûti matefi. Z 1. máje Z 1. máje kol R mafiova Pfieborník R mafiova - regionální Z 1. máje Z 1. máje atletick pfiebor jednotlivcû Slavnostní vyfiazení studentû SSO Prima SSO Prima 4. roãníkû Sportovní akademie SK Studio SaZ Kino Juvenales Gymnáziun Gymnázium Celostátní soutûï barevné fotografie Muzeum SVâ Muzeum O cenu Karla Schnizela Pfiehlídka mladého tance KTS Mûstské divadlo Krnov 20

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2005. Roz ífiené vydání. Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2005. Roz ífiené vydání. Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Roz ífiené vydání 7/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč Firma Gala Prostûjov otevfiela poboãku v Janovicích a nabídla práci zejména matkám

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005. Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč. Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005. Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč. Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách Sponzoři byli pozváni do Dětského

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek 31. 5. byla zahájena v muzeu v stava malífiky Kamily

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč Mûsto R mafiov zorganizovalo v sobotu 19. bfiezna první vítání obãánkû v leto ním roce. První bfieznová

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více