Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón"

Transkript

1 Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze na záchranu památek je vyuïívání nûkterého z dotaãních programû Ministerstva kultury âr. 1 Pravdûpodobnû v ak jiï není tak obecnû známa skuteãnost, Ïe jeden z nich Program regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón zavr il letos v bfieznu jubilejní, patnáct rok své existence. Toto v roãí nám poskytlo ideální pfiíleïitost program pfiipomenout a vlastnû i zkusit zhodnotit jeho v znam a pfiínos pro památkovou péãi v na í republice. Abychom se pfii pfiípravû a zpracovávání tohoto tematického bloku vyhnuli moïnému zkreslení, pramenícímu z popisu a hodnocení programu regenerace nûk m, kdo jej zná jen zvenãí, rozhodli jsme se dát prostor tûm nejpovolanûj ím dvûma z jeho zfiizovatelû (Ministerstvu kultury âr a SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska) a vybran m mûstûm, která program aktivnû vyuïívají a navíc jiï byla v minulosti ohodnocena jako Historické mûsto roku. Za Ministerstvo kultury âr zpracovaly pro ná ãasopis úvodní pfiedstavení programu Ing. Blanka Ko atkováa Ing. Hana najsrová. Zástupci mûst a pfiedseda SdruÏení historick ch sídel se pak, kaïd na základû praktick ch zku eností, k fungování programu zasvûcenû vyjádfiili v redakãnû pfiipravené anketû. V em osloven m dûkujeme za vstfiícnost a otevfienost, s níï k na im otázkám pfiistoupili, a vûfiíme, Ïe následující stránky prohloubí obecné povûdomí o této, velice uïiteãné podobû financování obnov kulturních památek. Z odpovûdí vyplynulo, Ïe mûsta jednoznaãnû povaïují program regenerace za pfiínosn a administrativu spojenou s pfiípravou Ïádosti o dotaci za spí e jednodu í v porovnání se zpracováváním Ïádostí o pfiíspûvky z jin ch zdrojû. Vût ina mûst hodnotí kladnû také ãinnost SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska, a to pfiedev ím ze dvou dûvodû. Jednak jim dává anci vystupovat koordinovanû a lépe tak prosazovat své potfieby v oblasti péãe o památky napfiíklad u Ministerstva kultury, a jednak jim nabízí hodnû moïností, jak se o dané problematice více dozvûdût (semináfie, konference, aktuální zprávy ). Programu samotnému bylo vyt káno pfiedev ím neustálé sniïování objemu rozdûlovan ch finanãních prostfiedkû a v men í mífie pak také nutnost Obr. 1. ternberk (okres Olomouc), Horní námûstí. (Foto M. Exnarová, 2007) financovat obnovy nejprve cele z vlastních zdrojû a aï poté ãerpat proplacení schválené dotace. Zastupitelé a starostové osloven ch mûst naopak velice vyzdvihovali motivaãní úãinky, které má program na soukromé vlastníky nemovit ch kulturních památek. Co se t ãe v hledû do budoucna, vyplynul jednoznaãnû ze v ech odpovûdí poïadavek program bez zásadních úprav zachovat a pak také co nejlépe finanãnû zajistit. VÏdyÈ v sledky jeho patnáctileté existence je moïné spatfiit v drtivé vût inû na ich plo nû památkovû chránûn ch sídel. Poznámky 1 Program záchrany architektonického dûdictví, Havarijní program, Program regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón, Program péãe o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movit ch kulturních památek. IN MEDIAS RES Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 355

2 3 2 4 Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Blanka KO ATKOVÁ, Hana NAJDROVÁ Koncem roku 1989 byla centra na ich historick ch mûst znaãnû zanedbaná a chátrající. Bylo v nich v ak zachováno mnoho v znamn ch kulturních památek i dal ích historick ch budov. Naléhav m úkolem bylo tedy najít cesty, jak odstranit tento neutû en stav a zajistit systematickou péãi o tato území. Danou skuteãnost si uvûdomovala i vláda âeské republiky. Ministr kultury, ministr Ïivotního prostfiedí a tehdej í ministr pro hospodáfiskou politiku a rozvoj pfiedloïili návrh, kter vláda âeské republiky schválila dne 25. bfiezna 1992 sv m usnesením ã. 209 k Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón. Vláda tak vyjádfiila svou vûli napomoci záchranû a rozvoji nejcennûj ích ãástí na ich historick ch mûst vytvofiením organizaãních, informaãních i ekonomick ch podmínek k jejich komplexní regeneraci, jejímï smyslem je rehabilitace kulturních hodnot a ozdravení Ïivotního prostfiedí mûst. 1 Hlavní cíl programu je vyjádfien v pfiíloze 2, odst tohoto usnesení: Systematicky podnûcovat a provádût opravy, modernizace, rekonstrukce a pravidelnou údrïbu domovního a bytového fondu, jednotliv ch objektû a jejich souborû. Pfiitom zajistit zachování památkov ch hodnot a vyuïití objektû a souborû ke vhodn m úãelûm v souladu se zásadami památkové péãe. Peãovat o urbanistickou a architektonickou úroveà prostfiedí vãetnû vzhledu mûsta a jeho charakteru. O vlastní zahájení a provedení programu se zaslouïila Pracovní skupina pro regeneraci mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón pod vedením Ing. arch. Kamily Matou kové, CSc., zaloïená 1. ãervence 1992 jako souãást V zkumného ústavu v stavby a architektury v Praze. Dne 1. záfií 1994 se tato pracovní skupina zmûnila v samostatné oddûlení v odboru památkové péãe Ministerstva kultury. V leto ním roce uplynulo od schválení usnesení vlády ã. 209 patnáct let. Patnáct let také probíhá realizace Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón âeské republiky. To je dûvod ke struãnému shrnutí v sledkû uplynulého období. Program regenerace mohou vyuïívat mûsta a obce, v nichï je prohlá ena mûstská památková rezervace nebo mûstská památková zóna. Zatímco poãet ãtyfiiceti mûstsk ch památkov ch rezervací se od roku 1992 jiï nezmûnil, k mûstsk m památkov m zónám prohlá en m v roce 1990 vyhlá kami krajsk ch národních v borû pfiibyly dal í devadesát dvû památkové zóny v roce 1992, 2 dvacet jedna zóna v roce a dal í ãtyfiicet tfii v roce Zvlá tní památkovou rezervací zafiaze- Obr. 2. Tfiebíã, Îidovské mûsto. (Foto M. Zídek, 2006) Obr. 3. Hradec Králové, námûstí Jana Pavla II. (Foto Archiv MK âr, 2007) Obr. 4. HoraÏìovice (okres Klatovy), zámek. (Foto M. Exnarová, 2007) nou také do Programu regenerace je Kuks, takïe v souãasné dobû se Program regenerace vztahuje celkem na dvû stû devadesát ãtyfii mûsta. Vût ina z nich je také do programu zapojena. Napfiíklad roku 2006 se do tohoto programu nezapojila pouze dvacet dvû mûsta, v roce 2007 to bylo dvacet est mûst. Tato mûsta buì je tû nevypracovala místní Program regenerace, nebo neïádala v pfiíslu ném roce o státní finanãní podporu, i kdyï svûj Program regenerace jiï mají. Poznámky 1 Usnesení vlády âr ze dne 25. bfiezna 1992 ã Vyhlá ka Ministerstva kultury ã. 476/1992 Sb., o prohlá ení území historick ch jader vybran ch mûst za památkové zóny. 3 Vyhlá ka Ministerstva kultury ã. 250/1995 Sb., o prohlá ení historick ch jader vybran ch mûst a jejich ãástí za památkové zóny. 4 Vyhlá ka Ministerstva kultury ã. 108/2003 Sb., o prohlá ení území s historick m prostfiedím ve vybran ch mûstech a obcích za památkové zóny a urãování podmínek pro jejich ochranu. 356 IN MEDIAS RES Blanka KO ATKOVÁ, Hana NAJDROVÁ / Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

3 Rok Celkov objem financí ze Celkové náklady na obnovu Poãet opraven ch kulturních státního rozpoãtu (v mil. Kã) tûchto památek (v mil. Kã) památek s pfiíspûvkem z Programu regenerace údaje nejsou k dispozici (po restrikcích státního rozpoãtu 292,5) (po restrikcích státního rozpoãtu 302,4) (po restrikcích 247) (po nav ení 161) není uzavfien není uzavfien Zpracování místního Programu regenerace, kter sleduje hlavní cíl vyjádfien v usnesení vlády a promítá ho do místních podmínek, je nezbytn m dokumentem pro zapojení mûsta do programu a získání státní finanãní podpory na obnovu památek. Místní program vychází z vyhodnocení kladû a záporû souãasného stavu památkovû chránûného území a stanoví, jak ch cílû se má regenerací dosáhnout a jakou strategii a postupy je tfieba zvolit, aby bylo stanoven ch cílû dosaïeno ve zvoleném ãasovém období. Program regenerace schvalovan mûstsk m zastupitelstvem slouïí jako operativní nástroj k realizaci procesu regenerace. Vzhledem k tomu je ãasov horizont pro jeho uplatnûní 4 5 let, poté je vhodné místní Program regenerace aktualizovat. DÛleÏitou souãástí tohoto dokumentu je pfiehled akcí, kter slouïí jako vlastní podklad pro realizaci obnovy. Pfii jeho sestavování je nutná spolupráce vlastníkû nemovitostí a pfiedstavitelû mûsta. Úlohu organizátora spolupráce i pfiípravy, zpracování a realizace místního Programu regenerace by mûla plnit pracovní skupina, která mûïe b t malou skupinou dobrovoln ch pracovníkû, komisí mûsta nebo i samostatnou mûstskou organizací. Pfiedpokládá se rovnûï spolupráce pracovníkû památkové péãe, která zajistí odbornou pfiípravu akcí i jejich odborn v bûr. 5 Zámûrem a cílem Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón bylo mimo jiné usnadnit vlastníkûm obnovu památek, která je vïdy nároãnûj í neï u jin ch objektû. Tento zámûr se kaïdoroãnû promítá do finanãní ãástky, kterou stát na regeneraci pfiispívá. Finanãní podporu mohou vyuïít mûsta, církve, jiné právnické i fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí. Na obnovû památky se musí kromû státu podle pfiedepsan ch kritérií finanãnû podílet i mûsto a vlastník. PoÏadavkem na spolufinancování se ke státní podpofie programu kaïd rok váïe dal í penûïní ãástka vûnovaná na obnovu památek. V i financí ze státního rozpoãtu urãenou pro Program regenerace, celkové náklady na obnovu a poãet opravovan ch kulturních památek v pfiíslu ném roce uvádí tabulka. Celková ãástka ze státního rozpoãtu je rozdûlována jednotliv m mûstûm podle pfiedem známého klíãe. 6 Vychází se z anketního dotazníku rozeslaného Ministerstvem kultury v em mûstûm s mûstskou památkovou rezervací nebo zónou, v nûmï mûsta uvedou, které akce mají pro pfiíslu n rok pfiipraveny. Na základû této ankety pak Ministerstvo kultury vypoãítá kvótu pro jednotlivá mûsta, jejíï kalkulace je naprosto prûhledná a jasná; kaïdé ãíslo je zdûvodnitelné. Kvótu schvaluje Ústfiední komise programu regenerace, jmenovaná ministrem kultury za úãelem posuzování v e finanãní podpory na obnovu a zachování kulturních památek v historick ch mûstech zapojen ch do programu regenerace. âleny komise jsou kromû zástupcû ministerstev, Národního památkového ústavu a SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska také zástupci krajsk ch (dfiíve okresních) úfiadû i dva zástupci starostû historick ch mûst. 7 Z poãátku byly pfiíspûvky vlastníkûm poskytovány podle trojstranné smlouvy uzavfiené mezi Ministerstvem kultury, vlastníkem památky a mûstem jako místním garantem programu regenerace. V roce 1995 v ak jiï nebyly rozmísèovány podle smluvního vztahu, ale ve správním fiízení probíhajícím pfied územnû pfiíslu n m v konn m orgánem státní památkové péãe (v souladu s ustanovením 16 zákona ã. 20/1987, o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû). Zásahem do zabûhnutého postupu pfii poskytnutí pfiíspûvkû vlastníkûm byla reforma vefiejné správy od roku ProtoÏe tímto v konn m orgánem byly ve vût inû pfiípadû okresní úfiady, jejich zru ení pfiineslo problémy. Tuto úlohu pak pfievzaly krajské úfiady spolu s Ministerstvem kultury. Rozdûlení kvóty na obnovu jednotliv ch památek je v kompetenci daného mûsta. Pracovní skupina, pfiípadnû mûsto, rozhodují jakou strategii zvolí: zda dají pfiednost obnovû jedné kulturní památky, nebo ãástku rozdûlí mezi více vlastníkû. Mûsta pfii rozhodování spolupracují se zástupci památkové péãe. Schválení státního pfiíspûvku na obnovu kulturní památky ve vlastnictví mûsta stejnû jako schválení podílu mûsta na tuto obnovu mûstsk m zastupitelstvem je obvykle nejménû problematické, neboè mûsto zhodnocuje svûj majetek. SloÏitûj í nûkdy b vá situace u kulturních památek ve vlastnictví církve. V nûkter ch mûstech je nejproblematiãtûj í schválení ãástky z mûstského rozpoãtu na obnovu kulturní památky v soukromém vlastnictví; mûïe se projevit lidská závist a obnova tûchto kulturních památek mûïe b t ohroïena, pokud patfií málo movit m spoluobãanûm. Ve zmínûné anketû pfiedkládají mûsta seznam akcí obnovy památek, pfiipraven ch k realizaci pro dal í rok, na nûï poïadují finanãní pfiíspûvek od státu. KaÏdoroãnû dosahuje souãet poïadavkû ãástky vy í neï jedna miliarda Kã pro pfiibliïnû 1600 akcí obnovy kulturních památek. Ve vztahu ke sniïující se poskytnuté ãástce ze státního rozpoãtu se podíl státu na obnovû kulturních památek neustále zmen uje. Porovnáme-li celkové poïadavky na finanãní podporu s ãástkou poskytovanou ze státního rozpoãtu, zjistíme, Ïe tato ãástka dosahuje v posledních letech pfiibliïnû 12 %, zatímco do roku 2001 se pohybovala v rozmezí 20 aï 25 %. Pfiesto se za uplynul ch patnáct let podafiilo opravit tisíce památek. Vzhledem k vícelet m opravám Poznámky 5 Viz Kamila MATOU KOVÁ: Program regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón âeské republiky, Praha Zásady Ministerstva kultury âeské republiky pro uïití a alokaci státní finanãní podpory v Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón. 7 Jan KAIGL: K uïití státních finanãních prostfiedkû pro Program regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a zón a Program záchrany architektonického dûdictví v roce 1996 a v období let 1993 aï 1996, in: Zprávy památkové péãe 57, 1997, ã. 2. IN MEDIAS RES Blanka KO ATKOVÁ, Hana NAJDROVÁ / Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 357

4 6 5 7 nûkter ch z nich nemûïeme provést jednoduch souãet údajû z tabulky, ale na základû odborného odhadu mûïeme pfiedpokládat, Ïe se fiádovû jedná o kulturních památek opraven ch s finanãní podporou z Programu regenerace. Ale ani po patnácti letech neklesá poãet památek, které na opravu stále ãekají. Je to dáno nejen tím, Ïe se zv il poãet památkovû chránûn ch území, ale i tím, Ïe v republice máme velmi rozsáhl památkov fond, jehoï obnova vyïaduje permanentní ãinnost. K neopraven m kulturním památkám, jeï jsou je tû dnes v havarijním stavu, patfií pfiedev ím ty, které mají nevyfie ené vlastnické vztahy, nebo také ty, jejichï vlastník nemá o obnovu zájem, nûkdy z finanãních, ale ãastûji ze spekulativních dûvodû. Proto ani prodej památky novému, movitému vlastníkovi nemusí vést k její záchranû. Program regenerace ov em neznamená jen obnovu kulturních památek na území mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón. Od roku 2003 Ministerstvo kultury umoïnilo mûstûm získat státní finanãní dotaci na záchranu v znamn ch památkov ch hodnot nebo obnovu v znamn ch architektonick ch nebo umûleckofiemesln ch prvkû, pokud jde o stavby, jeï nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v MPR nebo MPZ. 8 Tím se ponûkud zmen il rozpor mezi vzhledem opraven ch kulturních památek a ostatních objektû. Tato moïnost pfiíspûvku se t ká pouze objektû ve vlastnictví obcí. Program zahrnuje celou kálu akcí obnovy kulturních památek od celkové obnovy budov a areálû na jedné stranû aï k údrïbû stfiech a fasád na stranû druhé. Stále vût í dûraz je kladen na kvalitu obnovy z památkového hlediska. Zatímco v poãátcích realizace programu byla hlavním hlediskem rychlost záchrany objektû, které byly v havarijním stavu, s postupem ãasu se více dbá na dodrïování zásad památkové péãe, jako je napfiíklad zachování pûvodních stavebních prvkû, pouïívání tradiãních materiálû a podobnû. V znamn m koncepãním podkladem pro regeneraci památkovû chránûného území jsou Plány zásad památkové ochrany historick ch mûst. 9 Komplexnû hodnotí zpracovávané území z hlediska památkové péãe a stanoví pfiípustné zmûny v památkovû chránûném území, které je tû zachovávají charakter a schopnost v povûdi o duchovním obsahu území i potfiebné informace pro Ïivot obyvatel. Hodnotí nejen jednotlivé objekty, ale i nezastavûné plochy území, proto je Programem regenerace podporováno. Dosud má dokonãen, pfiípadnû rozpracovan plán jiï 79 mûst. Problematika regenerace je mnohem ir í neï pouhá obnova kulturních památek a ostatních budov. V této oblasti leïí hlavní zodpovûdnost na mûstech, která v rámci regenerace vynakládají velké ãástky i na ostatní akce v historickém jádru. ada z nich rekonstruovala technickou infra- Obr. 5. Ivanãice (okres Brno-venkov), kostel Nanevevzetí Panny Marie. (Foto Archiv MK âr, 2007) Obr. 6. âeská Lípa, vodní hrad Lip. (Foto M. Exnarová, 2007) Obr. 7. Kuks (okres Trutnov). (Foto M. Exnarová, 2007) Obr. 8. Luhaãovice (okres Zlín), leteck pohled. (Foto Archiv MK âr, 2005) strukturu, povrchy komunikací a vefiejné osvûtlení, upravila parky, aleje a dal í plochy ãi provedla novou úpravu námûstí a nevyuïívan m objektûm dala novou funkci. Je nutné vyzdvihnout aktivitu mûst, ke které dal Program regenerace podnût, a ocenit v sledky, jeï mûïeme vidût pfii jejich náv tûvû. Kromû obnovy stavebních fondû mûst nastal rozvoj také v oblasti kulturní a spoleãenské. Obnovily se fiemeslnické trhy, jsou pofiádány mûstské slavnosti, v stavy, koncerty a dal í akce, zaãaly pracovat spolky a obãanská sdruïení. V sledky Programu regenerace se promítají do hodnocení mûst v soutûïi o Cenu za nejlep í pfií- Poznámky 8 Rozpis státní finanãní podpory v Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón na rok 2003 (a dal í roky). 9 Dagmar SEDLÁKOVÁ: Metodika plánû zásad památkové ochrany území historick ch mûst, in: Almanach Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón II. 358 IN MEDIAS RES Blanka KO ATKOVÁ, Hana NAJDROVÁ / Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

5 pravu a realizaci Programu regenerace. 10 Podnûtem k jejímu zaloïení byl zámûr odmûnit ta historická mûsta, která jsou v naplàování programu aktivní a dosahující mimofiádnû dobr ch v sledkû. Vítûz soutûïe je vefiejnû vyhlá en v den pfiedání ceny pfii slavnostním setkání konaném u pfiíleïitosti Mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna. Kromû umûleckého díla z ãeského kfii Èálu a pamûtního grafického listu získává vítûz finanãní dar ve v i jednoho milionu korun, jenï se úãelovû vá- Ïe na obnovu kulturní památky. Toto udílení sv m zpûsobem zajímavû dokresluje posun programu za uplynulé roky jeho existence. V prvních letech byla odmûnûna mûsta, která se pustila do obnovy velkoryse, takïe bylo moïné brzy vidût rozdíly mezi dfiívûj ím zanedban m stavem a novû opraven mi objekty. S postupem ãasu se vítûzství pfiiklání spí e k mûstûm, jeï postupují v regeneraci systematicky, nûkdy i po men ích krocích, ale s maximálním ohledem na v echny dochované historické hodnoty. KaÏd rok se do soutûïe pfiihlásí více neï ãtyfiicet mûst. Hodnotí se komplexnost regenerace, dodrïování zásad památkové ochrany, ale také Ïivotní podmínky v historickém jádru i spoleãensk a kulturní Ïivot. Je obdivuhodné, jak ch úïasn ch v sledkû nûkterá mûsta dosáhla. Velkou zásluhu na tomto poli má SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska, zaloïené jiï v roce 1990 jako zájmové sdruïení právnick ch osob, 11 které hraje v znamnou roli i v Programu regenerace. JiÏ v dobû svého vzniku bylo zamûfieno na podporu péãe o historická sídla. Úãelem a cílem sdruïení jako zájmové, dobrovolné, nestranické a nevládní organizace je aktivnû pfiispívat k vytváfiení podmínek a úãinn ch nástrojû pro zachování kulturního dûdictví, zejména pak pro regeneraci území historick ch sídel vãetnû zlep ování stavu Ïivotního prostfiedí a dále pro je- 8 jich propagaci a trvale udrïitelné vyuïívání. Napl- Àování Programu regenerace v jednotliv ch sídlech se neobejde bez systematické práce s obãany. Bylo tfieba snést mnoho argumentû, aby zvítûzila vûle nastoupit proces plánovité komplexní regenerace mûsta podle uvedeného programu. Celostátní aktivitou jsou Dny evropského dûdictví, jeï sdruïení pofiádá. Ujalo se role celonárodního garanta a prostfiednictvím Národního koordinaãního sekretariátu DnÛ evropského dûdictví se zhostilo role bezprostfiedního organizátora odborn ch konferencí na specializovaná témata a pfiíprav semináfiû k otázkám regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a zón pofiádan ch podle potfieby. Na Program regenerace je vázána i publikaãní fiada, z níï vy lo jiï tfiináct svazkû. Podrobnûj í v sledky programu byly postupnû zvefiejàovány jak ve Zprávách památkové péãe, tak ve zmínûné publikaãní fiadû, zejména v Almanachu Programu regenerace I VI. Poznámky 10 Vladimír HRABÁK, Jana KOBZOVÁ, Anna MATOU KOVÁ, ( ) Helena TROBLOVÁ: Desetiletí SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska, in: Almanach Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón V; Blanka KO ATKOVÁ: K soutûïi o Cenu za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón, in: Almanach Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón VI. 11 Vladimír HRABÁK, Jana KOBZOVÁ, Anna MATOU KOVÁ, ( ) Helena TROBLOVÁ: Desetiletí SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska, in: Almanach Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón V. Anketa k vyuïívání dotaãního Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Na soubor otázek odpovídal pfiedseda SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska a místostarosta mûsta KromûfiíÏe, Mgr. Petr Sedláãek. 1. Jak se SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska k Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón dostalo? Bylo jiï u jeho vzniku? Ano, SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska, pfiesnûji fieãeno jeho tehdej í pfiedstavitelé byli iniciátory Programu regenerace a na- tûstí na li vstfiícné pfiijetí jak u poslancû, tak u pfiedstavitelû Ministerstva kultury. V sledkem jejich spoleãného jednání byl vznik programu (schváleného v roce 1992 a poprvé vyuïitého v roce 1993), kter prokázal na im památkám naprosto nenahraditelnou sluïbu. NejenÏe na jejich obnovu kaïdoroãnû pfiinesl stamiliony korun z rûzn ch zdrojû, ale díky nûmu se navíc památkám vûnovala potfiebná pozornost uï od poãátku 90. let minulého století. 2. Jak a kdy vznikla my lenka udûlování ceny a titulu Historické mûsto roku, co bylo a je cílem této soutûïe? Cena programu byla opût iniciována SdruÏením historick ch sídel a jejím smyslem je popularizace památek i prezentace jejich v znamu pro dal í rozvoj historick ch center na ich mûst. U zaloïení ceny bylo v roce 1994 kromû sdruïení a Ministerstva kultury âr i Ministerstvo hospodáfiství âr, jehoï garanci následnû pfievzalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Poprvé byla cena udûlena v roce 1995 za realizace uskuteãnûné v roce Pfiehled v ech vítûzû je uveden na na ich webov ch stránkách 3. Obnova historick ch sídel, pokud má b t provádûna v souladu s poïadavky památkové péãe, je znaãnû nároãná, zejména po stránce finanãní, ale i metodické. Jak sdruïení v tûchto oblastech pomáhá sv m ãlenûm jinak fieãeno, má ãlenství ve sdruïení v tûchto ohledech nûjaké v hody? To je cel soubor otázek, pokusím se b t struãn. Nev hodou ãlenství je to, Ïe se musí platit ãlenské pfiíspûvky. Ty jsou ale pouïívány k zaji tûní provozu sekretariátu na eho sdruïení a také k ãásteãnému financování v ech na ich aktivit. V hodami pak jsou niï í vstupní poplatky na námi pofiádané akce (semináfie, konference) a také bezplatné informace o celé fiadû aktivit, které mají vztah k památkám, jejich regeneraci, revitalizaci a propagaci. Mnohé akce jsou také kapacitnû omezené a pak mají na i ãlenové 359

6 1 pfiednost. Musím v ak fiíct, Ïe z principu se na nû snaïíme dostat v echny zainteresované vlastníky památek, zástupce samospráv (obcí i krajû), úfiedníky v ech souvisejících orgánû vefiejné správy, ale také zástupce médií i irokou vefiejnost, protoïe památky potfiebují kromû financí hlavnû popularizaci a upevnûní pozice ve vefiejném Ïivotû vûbec. A teì k financím. Péãe o památku je samozfiejmû nákladnûj í a komplikovanûj í neï o ostatní stavby a musím konstatovat, Ïe dnes pfiíli moïností na kompenzaci zv en ch nákladû není. SdruÏení se snaïí ve spolupráci s Ministerstvem kultury âr a také s poslanci pfii schvalování rozpoãtu vïdy vyjednat co nejlep í podmínky. V posledních letech v ak nacházíme pochopení jen teoretické, které se do v e pfiíspûvkû získan ch od státu nepromítne. Naopak, v minul ch letech prostfiedky poskytované státem pro památky klesaly a pfies snahu stávajícího ministra asi nebude situace v raznû lep í. O to dûleïitûj í je pfiístup krajû, které také zaji Èují nezanedbateln podíl na financování památkové péãe. A tady je rovnûï jeden z na ich nov ch úkolû zajistit ve spolupráci s Asociací krajû âr více prostfiedkû pro vlastníky památek a pokud moïno ve v ech krajích stejn pfiístup k nim. 4. Program regenerace má za sebou patnáct let existence a to je jiï doba, za kterou se dají zhodnotit jeho v sledky. Kde spatfiujete jeho hlavní v hody, a v ãem naopak nev hody? Má smysl v nûm pokraãovat? Obecné hodnocení je v kaïdém pfiípadû pozitivní. Konkrétní ãísla je moïno najít jak na webov ch stránkách Ministerstva kultury âr, tak na na ich. Já bych ale chtûl nûkteré jedineãné v hody jmenovitû zdûraznit: Podmínky Programu regenerace zaji Èují vícezdrojové financování, a tak se kaïd rok do obnovy památek dostává více neï dvojnásobek tûch prostfiedkû, které jsou uvolàovány ze státního rozpoãtu. Jsou to prostfiedky mûst a obcí, církví i soukrom ch vlastníkû, jeï by se k památkám bez Programu regenerace vûbec nedostaly. Dal í v hodou je, Ïe o vyuïití prostfiedkû na konkrétní objekty v daném místû rozhoduje místní zastupitelstvo (samozfiejmû za dodrïení v ech podmínek stanoven ch Ministerstvem kultury). Díky tomu se dají s urãitou mírou jistoty plánovat nároãnûj í opravy na více let, po etapách. Tím se ale dostávám i k asi jediné vût í nev hodû: program je zaloïen usnesením vlády z roku 1992, je samostatnou poloïkou státního rozpoãtu, ale dokud není schválen rozpoãet resortu kultury, není jisté, zda v nûm v daném roce bude tolik prostfiedkû, aby vûbec mûlo smysl se o nû ucházet. K poslední ãásti otázky pokraãování Programu regenerace (nebo jiného s podobn m efektem) je pro památky Ïivotnû dûleïité, protoïe stále je tû zûstává pfiíli mnoho objektû neopraven ch, proto nevyuïívan ch a mnohdy nevyuïivateln ch a v podstatû existenãnû ohroïen ch. 5. MÛÏe sdruïení, které má velice pfiesn pfiehled o potfiebách historick ch sídel a poãetnou ãlenskou základnu, nûjak ovlivàovat kaïdoroãní pfiípravy dotaãních programû na Ministerstvu kultury âr? Pokud pojmem pfiíprava rozumíme zaji tûní dostateãného objemu financí, pak sdruïení moc moïností nemá. V minulosti se nám nûkolikrát podafiilo v rámci schvalování státního rozpoãtu dohodnout s poslanci nav ení kapitoly Ministerstva kultury a jeho dotaãních titulû z rozpoãtové rezervy, ale v posledních letech je rozpoãet mnohem více politickou záleïitostí a nûkdy i záleïitostí lokálních zájmû jednotliv ch poslancû a na památky a kulturu se uï nedostává. SdruÏení má ale zastoupení v komisi, která kaïdoroãnû upfiesàuje podmínky vyuïití prostfiedkû a následnû také návrh na rozdûlení prostfiedkû, kter pfiipravuje Ministerstvo kultury na základû Ïádostí jednotliv ch obcí. Pfiehled o potfiebách tedy má i ministerstvo samotné a v posledních letech, kdy se v Programu regenerace rozdûlovalo zhruba 140 milionû korun, byly poïadavky obcí témûfi desetkrát vy í. Na tomto místû musím pfiipomenout i fakt, Ïe aãkoli v ichni ministfii kultury uvádûli péãi o památky jako jednu ze sv ch priorit, bohuïel se to málo projevovalo v praxi. Stávající ministr Mgr. Václav Jehliãka v ak zná problematiku památkové péãe nejen ze své senátorské a starostenské ãinnosti, ale byl i jedním ze zakladatelû na eho sdruïení a také jeho mnoholet m místopfiedsedou. 6. Jak m zpûsobem probíhá v bûr kandidátû na Cenu regenerace mûsta se sama hlásí, nebo jsou vybírána? Jaká jsou kritéria zafiazení do soutûïe a jak m zpûsobem probíhá hodnocení kandidátû na Historické mûsto roku? Pfiedev ím uvedu cel oficiální název. Je to Cena za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón. Mûsta se do soutûïe hlásí sama vyplnûním pfiíslu ného dotazníku. Ten byl pfiipraven ve spolupráci tfií zfiizovatelû ceny. Vedle sdruïení a Ministerstva kultury âr je zde tfietím partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj âr. Tato soutûï tedy vyhodnocuje nejen památkovou péãi o jednotlivé objekty a celou lokalitu, ale také hospodáfisk, spoleãensk a kulturní Ïivot daného mûsta. Nûkterá kritéria jsou stanovena pomûrnû striktnû (napfiíklad poãet památek, poãet demolic, stav inïen rsk ch sítí, rozsah sluïeb pro obãany mûsta i jeho náv tûvníky, objem finanãních prostfiedkû investovan ch do chránûného území a podobnû), ale pfii hodnocení se zohledàují i ir í souvislosti a moïnosti jednotliv ch mûst. SoutûÏ probíhá dvoukolovû nejprve v jednotliv ch krajích a pak na celostátní úrovni. Hodnotitelské komise (krajské i celostátní) vycházejí pfii hodnocení z údajû uveden ch v pfiihlá ce do soutûïe, ale také z osobní náv tûvy daného mûsta. Ve v ech komisích jsou opût zastoupeni v ichni tfii zfiizovatelé ceny a ve statutu je uvedeno, Ïe na vítûzi se musejí v ichni dohodnout. Mohlo by se tedy stát (zatím k tomu ale nikdy nedo lo), Ïe by v nûkterém roce vítûz ani nebyl. 7. Je z pohledu sdruïení udûlování této ceny pro mûsta motivací? MÛÏe pro nû mít napfiíklad vítûzství v roãníku nûjak dal í, dlouhodobûj í pfiínos (kdyï pomineme penûïní odmûnu, která jistû velice potû í)? PenûÏní odmûna je jistû nezanedbatelná, ale urãitû jde i o jistou prestiï. DÛleÏité je i to, Ïe cena je vyhla ována a pfiedávána pravidelnû na slavnostním zasedání ve panûlském sále PraÏského hradu. KaÏdoroãnû se soutûïe úãastní asi mûst, pro které je to také jedna z moïností, jak ukázat v sledky své mnohaleté systematické ãinnosti pfii obnovû historick ch sídel na í republiky. Z pohledu sdruïení i státu je to navíc i v born pfiíklad dobré praxe a v zva pro dal í mûsta. I tady je urãitû prostor pro lep í zapojení krajû tak, aby mohlo b t vyhodnoceno i krajské kolo vãetnû nûjaké men í odmûny. 360

7 2 4 3 Na následující soubor otázek odpovídali pfiedstavitelé ãtyfi vybran ch historick ch mûst. azení mûst je chronologické, dle roku, v nûmï získala Cenu za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón, tedy KadaÀ (1995), Nov Jiãín (2002), Prachatice (2003) a Polná (2007). 1. Od kterého roku se va e mûsto aktivnû úãastní Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón? 2. Jak velk podíl v rámci celkov ch v dajû na obnovu historického jádra a památek va eho mûsta pfiedstavují pfiíspûvky z Programu regenerace fieknûme ve zhodnocení posledních pûti let? 3. Jak nároãn je proces pfiípravy podkladû pro Ïádost o pfiidûlení dotaãních prostfiedkû v Programu regenerace? Co konkrétnû obná í? Vyplatí se tuto jistû nároãnou pfiípravu absolvovat? 4. V ãem je pro vás uïiteãné b t ãlenem Sdru- Ïení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska? 5. Program regenerace má za sebou patnáct let existence a to je jiï doba, za kterou se dají zhodnotit jeho v sledky. V ãem spatfiujete jeho hlavní v hody, a v ãem naopak nev hody? 6. Kdy jste se poprvé zúãastnili soutûïe o Cenu za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací Obr. 1. KadaÀ (okres Chomutov), objekt Stfielnice a mûstsk ch památkov ch zón a jaké jsou va e v sledky v ní? 7. Pomohlo vám vítûzství v této soutûïi nûjak m zpûsobem k dal ímu rozvoji mûsta? (Jin mi slovy, má udûlování ceny konkrétní dopad, nebo je víceménû symbolickou záleïitostí?) 8. Jak vnímali zisk titulu Historické mûsto roku obãané va eho mûsta? Zajímají je takové události? ãp v âechovû ulici, pfied obnovou. Obr. 2. KadaÀ (okres Chomutov), objekt Stfielnice ãp v âechovû ulici, po obnovû. Obr. 3. KadaÀ (okres Chomutov), objekt ãp. 7 ve vermovû ulici, nástûnné malby v prvním nadzemním podlaïí, po obnovû. Obr. 4. KadaÀ (okres Chomutov), objekt ãp. 7 ve vermovû ulici, nástûnné malby v prvním nadzemním podlaïí, pfied obnovou. 9. MÛÏete fiíci, jak jste investovali finanãní odmûnu spojenou se získáním ceny? a náv tûvníky. Pfiedkládání Ïádostí o dotaci pfiedchází KadaÀ 1. Mûsto KadaÀ se aktivnû úãastní Programu regenerace od roku PfiiloÏená tabulka 3. NaplÀování Programu regenerace nelze vnímat pouze jako pfiípravu podkladû pro Ïádost o pfiidûlení dotace, ale jako komplexní péãi o mûstskou památkovou rezervaci vãetnû péãe o její obyvatele komplexní a permanentní ãinnost Komise mûstské památkové rezervace, zpracování Programu regenerace obce a jeho stálá aktualizace. Vlastní proces pfiípravy podkladû pro Ïádost o pfiidûlení dotaãních prostfiedkû je pfiimûfienû nároãn, jsou poïadovány pouze nezbytné doklady, které by bylo tfieba zajistit pfied pfiípravou kaïdé akce, i takové, na niï by nebyla podávána Ïádost o dotaci. 2. Celkové v daje na obnovu ve vztahu k v i pfiíspûvku z Programu regenerace (v mil. Kã): rok v daje na obnovu historického jádra 60,00 59,30 33,50 22,10 25,41 44,82 v daje na obnovu památek mûsta 70,30 80,50 40,00 27,40 28,82 56,64 pfiíspûvek z programu regenerace 6,27 4,00 2,23 2,76 1,27 1,42 361

8 6 5 7 Navíc je tfieba zpracovat anketní dotazník, jehoï obsahem je zhodnocení proveden ch akcí v roce právû minulém i plán akcí na rok následující a dále je tfieba v návaznosti na schválení a rozdûlení státní finanãní podpory v daném roce vybrané akce dotáhnout k realizaci. To vyïaduje zpracování souhrnn ch pfiehledû. Tuto nároãnou pfiípravu se v ak jistû vyplatí absolvovat. 4. B t ãlenem SdruÏení historick ch sídel âech, Moravy a Slezska je pro mûsto uïiteãné zejména kvûli koncentrování sil nutn ch k prosazování potfieb mûst a obcí v péãi o jejich kulturní dûdictví a pfii v mûnû zku eností. 5. Program regenerace pfied patnácti lety nastartoval proces obnovy historick ch jader mûst. Na obnovu se zaãalo pohlíïet komplexnû. Za tuto dobu se podafiilo obnovit fiadu historick ch objektû, které by bez pomoci dále degradovaly a zãásti pravdûpodobnû zanikly. Program v raznû pfiispûl k urychlení obnovy zcela zchátralého historického jádra mûsta Kadanû, jeï by bez pomoci a bez zmûny pohledu na v znam zachování historicky a architektonicky cenn ch ãástí mûst bylo odsouzeno k zániku. Hlavní v hody spatfiujeme v pfiimûfieném stupni nároãnosti pfiípravy. Nev hody v omezeném limitu finanãních prostfiedkû a moïnosti ãerpat dotaci (aï na v jimky) pouze na prohlá ené kulturní památky. 6. SoutûÏe o Cenu za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón se mûsto KadaÀ zúãastnilo poprvé v roce 1995, kdy také zvítûzilo. Pfiihlá ku do soutûïe podává mûsto pravidelnû, úspûchy slaví i v krajském kole (za rok místo, za rok místo, za rok místo, za rok místo). 7. Vítûzství v soutûïi pomohlo mûstu KadaÀ v dal ím rozvoji, v propagaci mûsta nejen v rámci cestovního ruchu, ale i v celkovém zviditelnûní a opravení nepfiíznivé pfiedstavy o mûstû zaïité v povûdomí obãanû âeské republiky i ve zv ení aktivity v obnovû kulturního dûdictví. 8. Zisk titulu Historické mûsto roku obãané vnímali pozitivnû a zv ila se jejich hrdost. O tyto události je ve mûstû zájem. 9. Finanãní odmûna spojená se získáním ceny byla pouïita na první etapu obnovy ba ty v Sokolovské ulici, která je souãástí mûstského opevnûní. Nov Jiãín 1. Mûsto Nov Jiãín se aktivnû úãastní Programu regenerace od roku Pfiíspûvky z programu v posledních pûti letech pfiedstavují 1 2 % z celkov ch v dajû mûsta investovan ch do mûstské památkové rezervace. 3. Proces pfiípravy podkladû pro Ïádost není nijak sloïit, obná í doloïení pfiíslu n ch podkladû a urãitû se mûstu vyplatí pfiípravu absolvovat. 4. B t ãlenem SdruÏení historick ch sídel je jistû pro mûsto uïiteãné, stává se fórem pro v mûnu zku eností, má díky nûmu lep í pfiístup k informacím a mimo jiné je SdruÏení partnerem pro styk Obr. 5. Nov Jiãín, Kostelní ulice. Obr. 6. Nov Jiãín, Îerotínsk zámek. Obr. 7. Nov Jiãín, mûstské kino, rekonstrukce pûvodní fasády v roce Kino bylo postaveno v roce 1930 podle projektu vídeàského architekta Lea Kammela. Obr. 8. Nov Jiãín, Masarykovo námûstí. Obr. 9. Prachatice, kostel. s ministerstvy, ãímï vzniká i moïnost ovlivàovat tvorbu zákonû a vyhlá ek. 5. V hody jsou obsaïeny jiï v pfiede lé odpovûdi, nev hody lze spatfiit v nízkém objemu finanãních zdrojû a pfiíli úzké kále moïností je ãerpat. 6. Na e mûsto se Ceny za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón zúãastnilo nûkolikrát a v roce 2002 tuto cenu získalo. 7. Mûsto se v roce, kdy zvítûzilo, patfiiãnû zviditelnilo v rámci kraje; bylo prvním mûstem z Moravskoslezského kraje, které v soutûïi uspûlo. 8. Obãané mûsta vnímali dosaïen úspûch velmi kladnû, úspûch byl i v sledkem dobré práce samosprávn ch orgánû mûsta. 9. Finance získané v soutûïi milion korun byly rozhodnutím zastupitelû mûsta z rozdûleny mezi historická mûsta, která byla postiïena povodnûmi. Byla to mûsta Beroun, Písek, TfieboÀ, Prachatice, Terezín, âesk Krumlov a mûstská ãást Praha 1. Finanãní prostfiedky mûly mûstûm pomoci k napravení kod na jejich památkách. 362

9 8 Prachatice 1. Mûsto Prachatice se úãastní Programu regenerace od roku V období posledních pûti let pfiedstavují pfiíspûvky z Programu regenerace cca 44 % celkov ch nákladû na obnovu nemovit ch kulturních památek v Mûstské památkové rezervaci Prachatice. Bohu- Ïel je tfieba zmínit, Ïe pfiíspûvky poskytované v rámci programu se dlouhodobû v raznû sniïují, napfiíklad v roce 2006 obdrïelo mûsto zhruba poloviãní ãástku oproti roku Není tfieba pfiipomínat, Ïe vlastní prostfiedky vkládané do obnovy památek jejich vlastníky jsou v mnoha pfiípadech závislé právû na tomto pfiíspûvku. 3. Pfiíprava podkladû pro Ïádost o pfiidûlení prostfiedkû z Programu regenerace patfií mezi mûstem Prachatice vyuïívan mi dotaãními tituly spí e k tûm snaz ím. To ov em mûïe b t dáno na í jiï letitou praxí, zaãáteãník to takto vnímat nemusí. Pfiíprava podkladû zaãíná zejména vyplnûním anketního dotazníku s uvedením konkrétních objektû, na nich plánovan ch prací a nákladû, pro které by mûl b t pfiíspûvek z Programu regenerace pouïit. Tomu samozfiejmû pfiedchází neustálé vedení pfiíslu ného seznamu a jeho aktualizace, jednání s vlastníky, zpracování Programu regenerace mûstské památkové rezervace konkrétního mûsta a jeho schválení zastupitelstvem. Po vyhodnocení anketního dotazníku Ministerstvem kultury âr následuje shromáïdûní a odeslání fiady konkrétních dokumentû k jednotliv m akcím obnovy kulturních památek. Cel proces se v ak rozhodnû vyplatí absolvovat, neboè odmûnou je obnova konkrétních kulturních památek, která je ve v sledku pfiínosná pro celé mûsto. 4. âlenství ve SdruÏení pfiiná í zejména informace ze sféry památkové péãe, kontakty na pfiedstavitele jin ch historick ch mûst a pfiíslu n ch institucí. Dále s ním souvisí napfiíklad alespoà ãásteãná moïnost podílet se na pfiípravû pfiíslu - né legislativy pfiipomínkováním jejích návrhû. V neposlední fiadû SdruÏení propaguje opakovanû zmínûn Program regenerace. 5. Program regenerace má jednoznaãnû daná vcelku jednoduchá pravidla umoïàující získávat i relativnû vysoké pfiíspûvky na obnovu konkrétních kulturních památek, samozfiejmû v závislosti na státním rozpoãtu. Velk m pfiínosem, vedle pfiímého poskytnutí penûïních prostfiedkû, je motivaãní funkce pro vlastníky památek, ktefií s v jimkou urãit ch prací musejí k pfiíspûvku z Programu regenerace pfiidat vlastní prostfiedky, k nimï je tû pfiistupuje pfiíspûvek pfiíslu ného mûsta. Dafií se tak iniciovat investování sdruïen ch prostfiedkû do obnovy mnoha konkrétních památek, ke kterému by ãasto bez spou tûcího pfiíspûvku z Programu regenerace nedo lo. Zásadní nev hodou je neustále se sniïující ãástka ve státním rozpoãtu rozdûlovaná právû v rámci Programu regenerace. Jako urãitou nev hodu ve vztahu k operativnosti pouïití penûz z Programu regenerace lze hodnotit vázanost pfiíspûvku na konkrétní památky uvedené v anketním dotazníku zpracovávaném na podzim pfied rokem, v nûmï je pfiíspûvek poskytován. Operativnûj í by byla vázanost pfiíspûvku na mûstskou památkovou rezervaci ãi zónu. 6. První úspûch mûsta Prachatice v soutûïi o Cenu za nejlep í pfiípravu a realizaci Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón se dostavil hned po prvním pfiihlá ení se do soutûïe v roce 2001, kdy 9 bylo mûsto nominováno mezi nejlep í ãtyfii mûsta za rok Nominace (tentokrát mezi nejlep í tfii mûsta) se opakovala je tû v roce následujícím. V hry v soutûïi bylo dosaïeno napotfietí, v roce 2003, kdyï mûsto Prachatice získalo titul Historické mûsto roku Konkrétní hmatateln dopad má zejména finanãní odmûna, která je spojená s v hrou. Jinak je cena pfiedev ím prestiïní záleïitostí, jeï mûïe mûsto dále zviditelnit. Nezanedbateln m aspektem ceny je rovnûï posílení pocitu hrdosti na vlastní mûsto u jeho obãanû. 8. Dlouhodobûji cenu vnímají a oceàují spí e odborníci a nad enci v oblasti státní památkové péãe a pfiedstavitelé mûsta. Zisk titulu v ak byl dostateãnû mediálnû prezentován, takïe urãitû do lo k dfiíve zmínûnému posílení pocitu hrdosti na vlastní mûsto u jeho obãanû. 363

10

11 Odmûna byla investována pfiímo ve stfiedu Mûstské památkové zóny Prachatice na opravu fasády Nové radnice. Z v sledku se proto mohou stále tû it nejen obãané mûsta, ale rovnûï jeho ãetní náv tûvníci. Polná 1. Mûsto Polná se aktivnû úãastní Programu regenerace od roku PfiiloÏená tabulka v textu 3. Proces pfiípravy podkladû zvlá È nároãn není, jde pouze o spolupráci s lidmi, která nemusí b t vïdy jednoduchá. Konkrétnû se jedná o doloïení poïadovan ch pfiíloh k Ïádosti a souhrnnému pfiehledu, pfiedev ím vlastnického práva (v pis z katastru nemovitostí), závazného stanoviska v konného orgánu památkové péãe (Magistrát mûsta Jihlavy), smlouvy o dílo s dodavatelem, podrobného rozpoãtu a podobnû. Tento proces se rozhodnû vyplatí absolvovat, hlavním dûvodem je samozfiejmû získání finanãních prostfiedkû na obnovu a zachování památek, které poté lákají turisty a obyvatele z celé âeská republiky i zahraniãí. 4. Je to velká v hoda, protoïe od SdruÏení a ministerstva kultury máme informace takzvanû z první ruky. 5. V hodou je samozfiejmû moïnost získání finanãních prostfiedkû na obnovu památek, aè uï ve vlastnictví mûsta Polná, církví ãi fyzick ch osob. Hlavní nev hodou je proces pfievedení finanãních prostfiedkû na úãet mûsta; tento proces je velmi pomal a v ichni Ïadatelé musejí náklady aï do poslední chvíle hradit ze svého a aï po provedení v ech plateb a jejich doloïení jim dle podmínek programu mûïe mûsto pfiiznanou dotaci vyplatit. 6. V roce 2004, kdy se mûsto Polná stalo vítûzem krajského kola a postoupilo do celostátního. Celkovû jsme se zúãastnili tfiikrát, vïdy jsme se stali vítûzem krajského kola a dvakrát jsme se dostali do celostátního. Za rok 2006 jsme se stali vítûzem. 7. Hlavnû to je dobrá reprezentace mûsta a celého kraje Vysoãina. Mûsto Polná investovalo velké mnoïství finanãních prostfiedkû do tisku propagaãních materiálû, abychom mûli turistûm co nabídnout. 8. Obãané se o tuto záleïitost zajímali a pfiijali ji s velk m potû ením. O tuto událost se samozfiejmû zajímalo i vedení kraje Vysoãina. Je to vûc vefiejná, a proto jsme také získané ceny a diplomy umístili do prostor Mûstského muzea, aby si je mohli náv tûvníci Polné s radostí prohlédnout. Obr. 10. Prachatice, pohled na námûstí. Obr. 11. Prachatice, stfiedovûké hradby mûsta. Obr. 12. Prachatice, muzeum. Obr. 13. Polná (okres Jihlava), historické jádro mûsta, leteck snímek. Obr. 14. Polná (okres Jihlava), kostel. Obr. 15. Polná (okres Jihlava), zámek, pohled pfies rybník Peklo. Obr. 16. Polná (okres Jihlava), hrad po obnovû. 9. Finanãní odmûnu spojenou se získáním titulu Historické mûsto roku 2006 jsme investovali do regenerace památek. Konkrétnû Kã bylo investováno do restaurování movité památky boãního oltáfie sv. Judy Tadeá e, kter se nachází v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Kã na opravu ohradní zdi hfibitova sv. Barbory, obojího ve vlastnictví ímskokatolické farnosti dûkanství Polná. Dal ích Kã bylo pouïito na restaurování interiéru v nemovité památce Rabínsk dûm ãp. 541 ve vlastnictví Federace Ïidovsk ch obcí âr, Kã pak na restaurování pomníku padl ch ve vlastnictví mûsta Polná a zb vající ãást, cca Kã, byla rozdûlena fyzick m osobám, u nichï nebyl vyãerpán cel moïn podíl z Programu regenerace. 2. Podíl pfiíspûvkû z Programu regenerace v rámci celkov ch v dajû na obnovu historického jádra a památek mûsta (v mil. Kã): rok v daje mûsta Polná 1,203 1,000 1,241 0,756 0,857 pfiíspûvek z Programu regenerace 2,220 0,850 1,630 1,200 0,

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více