Z P R A V O D A J »ÕSLO 106 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J »ÕSLO 106 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1/2013"

Transkript

1 1 /106 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 106 1/2013 Dámy a pánové, èlenové klubu, kamarádi, dovolte mi, abych Vám do Nového roku 2013 popøál hodnì štìstí, zdraví a osobní spokojenosti. Vrátím se ještì k výroèní schùzi našeho klubu ze dne v konferenèním sále domu armády Praha. Vedení tohoto zaøízení nám ve všech našich poāadavcích vyšlo vstøíc a tak jsme mìli pøí pøíchodu k dispozici nejen dostatek jídla a pití a také zvuková a projekèní zaøízení sálu. Nejdùleāitìjším bodem našeho jednání bylo pøijetí stanov našeho klubu. Vycházeli jsme ze stanov SVZ, který je našim nadøízeným orgánem. Náš klub má ale svá specifika. Èlenem mùāe být nejenom absolvent VHŠ nebo VK, ale také pøíznivec vojenských hudeb, èi milovník hudby. Bylo také pøijato, āe ti, kteøí se doāijí 85 let se stávají uā jen èestnými èleny bez povinnosti platit èlenský pøíspìvek na provoz klubu. Víte také, āe v našich øadách jsou i āeny a pøíslušníci jiných státù. (Švýcarsko, Anglie). Musím jmenovat i Slovensko, ale všichni mnì jistì potvrdíte, āe to nejsou pro nás āádní cizinci, ale jedni z nás. Vādy? jsme s nimi byli ve škole, a sdíleli s nimi všechno dobré i zlé. A tak se stalo, āe naši výroèní setkání, pøijel jeden takový cizinec aā z Bánské Bystrice. Byl jim pan Ján Lavrík, absolvent VHŠ z let Ve svém velmi emotivním vystoupení nás dohánìl aā k slzám. Janièko. Moc Ti dìkujeme a doufám, āe se Ti na naše pøíští setkání podaøí pøesvìdèit i své kolegy nejen v Banské Bystrici, ale tøeba pøes internet i v jiných slovenských mìstech. Snad všichni na školu nezapomnìli. Fotky z našeho posledního setkání jsou na webových stránkách klubu Dámy a pánové. V pøíštím roce to bude 90 let, co byla zaloāená VHŠ a na dalším setkání chceme, abychom si toto výroèí dùstojným zpùsobem pøipomnìli. Posílejte nám své nápady nebo materiály. Myslím si, āe bychom si v pøedsálí nebo i v konferenèním sále mohli udìlat malou výstavku. Co vy na to? Pište! Nešetøete nás. Dámy a pánové. Jiā teï se tìšíme na setkání v tomto roce 2013 (12.10) v DAP Praha ve zdraví a v hojném poètu. Pøedseda rady klubu Miroslav Prùāek st.

2 2 /106 Zpráva ekonoma pro VÈS KAVK dne Váāení kolegové. Jsem radou KAVK povìøen vedením finanèní agendy klubu a kromì toho se starám o jmenný seznam všech našich èlenù. Jmenný seznam vādy vycházel a dále vychází, jak jinak, z vašeho zájmu být èlenem klubu. Tento svùj zájem projevujete dobrovolným podøízením se stanovám jednak Svazu vojákù v záloze, pod jehoā hlavièkou se má moānost KAVK realizovat a našimi vlastními stanovami, které jsme pøipravili a které by mìli po schválení touto schùzí vstoupit v planost od Protoāe souèástí tìchto povinností je finanèní zabezpeèení a podpora èinnosti klubu, odboèím a øeknu k tìmto stanovám jenom nìkolik vìt. Více pak se dozvíte od místopøedsedy, kolegy Vládi Císaøe. Tvoøili jsme je postupnì v prùbìhu celého roku a diskutovali o nich jak pøi schùzkách rady, tak i ve vzájemných kontaktech na Skypu nebo v ech. Mnozí z vás povaāují za nejpodstatnìjší dùvod naší existence právì toto poøádání našich výroèních schùzí, pro které jsme dlouho vymýšleli výstiāný název. Jak by ne, je to pro vìtšinu jedineèná moānost sejít se se starými kamarády, kolegy a spoluhráèi z vojenských muzik, které se díky krátkozrakosti nìkterých pøedstavitelù vedení armády staly minulostí. Pro tento název padaly návrhy jako srazy, valné hromady apod. ádný z navrhovaných názvù však nezískal potøebnou vìtšinovou podporu všech èlenù rady, protoāe jaksi nevystihoval ducha tìchto setkání. Nejpodstatnìjší totiā na tom všem je, āe toto shromáādìní je nejvyšším orgánem, který jako jediný má pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách naší existence. Jak bychom pak mohli øíct napø., āe sraz rozhodl to a to.. V kontextu èeského jazyka je sraz srazem nìjakých vzájemnì spøíznìných duší nìkde u vody, stejnì jako slet sokolù na Strahovì, ale nemùāe mít rozhodovací pravomoc. Zrovna tak název valná hromada, která naopak rozhodovací pravomoc mít mùāe, ale pak musí sdruāovat nìkolik navzájem volnìji pøidruāených subjektù a to náš pøípad také není. Valnou hromadou v tomto kontextu by se napø. mohly nazvat schùze všech klubù v rámci Svazu vojákù v záloze. To ale pøesahuje náš rámec. Takāe, abych se vrátil, nakonec jsme zùstali u starého názvu Výroèní schùze, který je nám i svojí tradicí nejbliāší. Vrátím se k èinnosti ekonoma. Protoāe zaplacení pøíspìvkù je ze stanov plynoucí povinnost èlenù a protoāe nejvìtší pøehled o zaplacení pøíspìvkù mám já, mám za úkol vést oficiální seznam všech èlenù klubu. Proto vás upozoròuji a āádám, jakoukoli zmìnu své adresy nebo e-adresy, oznamujte mnì a to jakýmkoliv zpùsobem. Moānosti uvádíme v kaādém Zpravodaji, který doporuèuji alespoò prohlíāet, kdyā uā ne èíst. Pokud tuto zmìnu oznámíte prostøednictvím nìjakého jiného èlena rady, hrozí nebezpeèí, āe seznam zùstane neopraven a je jedno, jestli zapomenu já nebo nìkdo jiný. Dùsledkem však bude, āe se nám ztratíte a pokud vás nedohoníme na dalších identifikacích, jako je telefon, který jste si mnozí nenahlásili, nedostanete Zpravodaj, pozvánku apod. Uā ne jako ekonom, ale díky své obèanské profesi spolupracuji s kolegy, kteøí nejen Zpravodaj sepíší, ale i rozesílají. A po pravdì, témìø kaādý z èlenù rady se na tom nìjak podílí. Máme na to program, který nejen vybere z aktuálního seznamu a ta slova podtrhuji, ty èleny, kteøí ho dostanou mailem a ty, kteøí poštou, a sám vytiskne i obálky. e to ale pøesto je záleāitost pro kaādého z nás nìkolika hodin a dohromady nìkolika dnù, si snad dovedete pøedstavit. Pøesto pøesevšechno se nám podaøilo díky výpoèetní technice a podpory ze strany náèelníka Ústøední hudby AÈR dosáhnout sníāení nákladù a je v souèasnosti jisté, āe nebudeme muset v nejbliāší dobì zvyšovat èlenské

3 3 /106 pøíspìvky. Naopak, pokud trend vývoje tvorby Zpravodaje bude setrvalý a nestane se nic dramatického, za rok na této VÈS budeme pøedkládat návrh, který vás snad na rozdíl od návrhù ministra Kalouska potìší. U toho Zpravodaje ještì zùstanu. Na radì jsme se pøed rokem dohodli (a na VÈS nikdo nepodal proti tomu protest), āe tìm, kteøí mají mail, budeme posílat Zpravodaj elektronickou poštou. Nìkteøí však se pøece jen ozvali, āe ho radìji chtìjí poslat vytištìný. Musím tady zdùraznit, āe právì v tomto bodì, v cenì poštovného, jsme dosáhli nejvíce úspor. Samozøejmì, āe ti, kteøí VT nemají, budou nadále dostávat Zpravodaj poštou. Na druhé stranì ti, kteøí mají svùj poèítaè nebo mají moānost vyuāívat poèítaè svých dìtí a neztratili tak moānost moderní komunikace, která se stává spoleèenskou nutností a bude se dál rozšiøovat, nám velice ušetøí èas a peníze. Vlastní poèítaè se dá jiā poøídit za cenu chytrého mobilu a pokud se nìkdo bojí, āe jej nebude schopen ovládat, pak nech? mi uvìøí, āe práce s poèítaèem je srovnatelná s ovládáním mobilu nebo navigace. A to za pokus jistì stojí. Jsem upøímnì pøesvìdèen, āe mezi absolventy VK a VHŠ není nikdo, kdo by na to svojí inteligencí nestaèil. Ovšem, nìkteøí jsou zkušení více, nìkteøí ménì. Ti ménì zkušení mají jistì ve svém okolí nìkoho, kdo jim poradí a pøípadnì pomùāe nainstalovat Adobe Reader, program, který je na internetu zdarma a který umoāòuje naše Zpravodaje zobrazit na obrazovce i vytisknout na tiskárnì. Nechci ale své kolegy k nièemu nutit. Má pøedchozí slova berte jen jako úvahu od nìkoho, kdo je jen pøesvìdèen o nezbytnosti pouāívání VT v budoucnu a kdo se domnívá, āe ten, kdo si to neuvìdomí dnes, bude stát v budoucnu na vedlejší koleji a bude se cítit na stáøí jakoby vyøazen ze spoleènosti a je dost moāné, āe bude mít pravdu. My ale budeme i nadále posílat všem, kteøí to potøebují, Zpravodaje poštou. Proto doporuèuji i tìm, kteøí aè mají poèítaè chtìjí dostávat Zpravodaj v tištìné podobì, aby mi o tom øekli a já si u jejich jména udìlám patøiènou poznámku. Výsledek hospodaøení finanèními prostøedky KAVK k : Firma: Klub absolventù VHŠ-VK Zpracovatel: Ing. Jiøí Jirsa HLAVNÍ KNIHA za / pøíjem výdaj rozdíl zùstatek =================================================================== Úèet 056 pøevod B1->B2 : Úèet 965 vyuè.pøevodu B1->B2 : ===============Úèet 101 pøíspìvky : Úèet 102 úrok : Celkem pøíjmy zahrnuté do ZD =================================================================== Úèet 204 pohøební výdaje : Úèet 206 cestovné,doprava : Úèet 207 poštovné,telefon : Úèet 208 provozní reāie odznaky : Úèet 211 internet doména : Celkem výdaje ovlivòující ZD =================================================================== Celkem pøíjem výdaj

4 4 /106 =================================================================== Poèáteèní stav pokladny Poèáteèní stav banky 1Fio S Poèáteèní stav banky 2Fio B 0.00 L================================================================ Stav pokladny 1: Stav banky 1 Fio S : Stav banky 2 Fio B : Prùbìāné poloāky : Hospodáøský výsledek : Naši jubilanti 95 let Karel Pitra let Vratislav Pluhař Vlastimil Bradáč Jiří Klouda let Lubomír Průcha Ferdinand Mondok Rudolf Stolař Jiří Kohák Václav Blahout Jiří Stárek Vladimír Dokulil let Jan Klička JUDr.Josef Mrkvička Mgr.Jaroslav Zíma Bohuslav Špondr let Josef Bednář Jan Babka Vojtěch Tesárek 9.2. B L A H O P Ř E J E M E! ****************************************************************** Vzpomínky vojáka eléva VHŠ, Jána Lavríka Spišské Podhradí Jsem jeden z Vás, absolvent Vojenské hudební školy, co má ještì takové štìstí jako já 76 letý a který ještì āije v této dobì plné demokracie, který pøeāil tuhý socializmus, rozdìlení Èeskoslovenska, kde nìkdy platí ještì Benešovy dekrety a komu se to uā nelíbí, tak uā neplatí. A aby jsem nezapomnìl, pozdravuji Vás bratøi absolventi Vojenské hudební školy a Konzervatoøe a pøeji Vám starým, mladším hodnì štìstí a hlavnì zdraví, co je pro nás to hlavní. K tomu poāehnaní a klidné dny v stáøí v kruhu svých nejbliāších rodinných pøíslušníkù. Chci se s Vámi podìlit o to, co si ještì pamatuji z VHŠ, jak jsem se tam dostal, jak jsem to proāíval, absolvoval, slouāil a ukonèil vojenskou kariéru. Kolem dubna kvìtna 1952 se dostavil na naši školu, kde jsem konèil poslední roèník ZDŠ ky a kde jsem nosil odznak na límci kabátu já jsem horník, kdo je víc jeden dùstojník z OVS, který hledal āáky do VHŠ a tak jsem pøišel na øadu jako āák, který umìl pìknì zpívat a hrát na harmoniku heligonku. Pøesnì v tom èase zaèala moje vojenská hudební kariéra protoāe jsem za nedlouho dostal pøedvolání na zkoušky do VHŠ do Prahy. Mìl jsem malou dušièku ze zkoušek, pøed komisí jsem se asi rozklepal, protoāe mi ten

5 5 /106 pøedsedající otcovsky øekl chlapeèku tak co nám povíš o sobì, tak jsem zaèal roztøeseným hlasem odkud jsem, co jsem dìlal a jelikoā to byla moje první cesta do svìta tak jsem popisoval jak jsem se dostal aā do Prahy, tak asi toho mìli dost a tak mì pøerušili, a na jaký nástroj āe hraji. Tak jsem øekl āe na harmoniku a jelikoā jsem tam nevidìl knoflíkovou heligonku bylo z toho poøádnì veselo. pøišel dotaz který nástroj se mi líbí a po prskání do køídlovky mi byl pøidìlený hlavní nástroj køídlovka a vedlejší trubka. Na závìr abych jsem jim zazpíval, co jsem hrával na heligonku. Tak jsem jim zpíval Jaké je to hezké, dva kováøi v mìstì... a aby jsem jim zazpíval i slovenskou písnièku. A to se mi dostalo na jazyk Nepi Jano, nepi vodu... Zkoušky skonèili, nálada komise byla dobrá a tak jsem cestoval domù. Chtìl jsem. Ale UPku (āeleznièní úvìrovou poukázku),kterou jsem mìl mít na cestu Praha - Pliešovce mi vymìnili v Pliešovciach kdyā jsem cestoval do Prahy. A nastal problém, takový, āe mi odmítli dát cestovní lístek na cestu zpìt z Prahy do Pliešoviec. Penìz jsem tolik nemìl abych si koupil lístek a tak jsem se zachoval klasicky, jako sedmnáctiletý, zaèaly se mi hrnout po líci slzy a tu se stal takový malý zázrak. Obrátil se na mne jeden pán, který se mne zeptal copak pláèeš chlapeèku. Po vysvìtlení, co se mi stalo, mne vzal do svého auta, pøejeli jsme na posádkovou zprávu, na Námìstí Republiky, kde mi āádanku opravili, orazili, podepsali a tento pán mne zase vzal zpìt na Wilsoòák a ten mùj rychlík jsem pøece jen stihl a cestoval jsem š?astnì domù. Tuto epizodu a cestu si i po šedesáti letech, jak sa stala, pamatuji perfektnì a vyhlašuji zde veøejnì velký dík tomuto pánovi, který ani nevím jak se jmenoval a který tak nezištnì mnì, úplnì neznámému, pomohl. Bravo bratøi Èeši, āe máte takové syny. No, ale k VHŠ jsem rukoval jako šestnácti letý do Spišského Podhradí do øímskokatolické kapituly, kde byl pøed zatknutím biskup Vojtaššák. Mùj první roèník VHŠ probíhal víc v reāii, kdy se víc hovoøilo jak hrálo a vyuèovalo na nástroj, aspoò u mne to tak bylo. Jedna pøíhoda té doby. Dva jsme na køídlovky hráli trio z polky Podkovièka a málem jsme zato dostali trest, protoāe takové cvièení bylo zakázané. Na hodinách praktického vyuèování kapitán Jeāek, mùj první uèitel na køídlovku trubku, mi víc vyprávìl jak uèil hrát. Rozhovory byly víc o politice, náboāenství jak o vyuèovaní na hudební nástroj. Tuhý socializmus rokù. Politiku do nás hustil kpt. Zabadal a jeho manāelka nás uèila jako Ruska, ruštinu a co nás velmi zaujalo na ní, to byly prsa takého objemu, āe kdyā psala, tak nataāenýma rukama, protoāe stùl byl plný jejího pøedznamenání. Sivá brada jako cvièák nám také zùstane natrvalo v pamìti jako cvièák v Sp. Podhradí. Mùj velmi dobrý pøítel V. Foldyna, pán muzikant, mne inspiroval v našem Zpravodaji è. 104 svými vzpomínkami, tak toto moje "èarbania" berte jako pokus ho napodobit. Velitelem roty nám byl pan npor. Voboøil, kterému jsme øíkali Vencokilo protoāe v té dobì uā mìl uā poøádné pivní bøíško. Také jedna pøíhoda. Z kapituly nás s pochodovým zpìvem pøes mìsto pøivedl pod Spišský hrad a toto nám øíkal vojíni āáci, vyšlapu pod hrad (cirka 200 metrù, 46 % stoupání ) a kdyā vám mávnu takhle rukou, vyšlapete za mnou nahoru. Jemu cesta trvala minut, nám chlapcùm asi 5 minut a to jsme se plazili, pomáhali i rukama a kdyā jsme uā byli všichni nahoøe u nìho, øekl kluci bylo to dobrý, ale zopakujte si to aby to bylo ještì lepší, jo? V roku 1953 bylo hodnì významných událostí : zemøel Stalin, potom Gottwald, potom penìāní mìna, potom stìhování VHŠ do Liberce do Lidových Sadù. Všechno bylo tøeba sbalit a naloāit do vagónù a celý transport do Liberce trval

6 6 /106 velmi dlouho. Vím, āe strava byla vydávaná kdyā jsme stáli nìkde vedle stanice, ale i tato cesta se skonèila š?astnì. V Liberci druhý a tøetí roèník mne vyuèoval pan Holcman. Pan Jeāek upøednos?oval mokrý nátisk, pan Holcman suchý. V Liberci jsme se chodili v sobotu po èetách a samo sebou se zpìvem pøes mìsto koupat do mìstských lázní. Co si pamatuji velitelem školy byl pplk. Rychtaøík, zástupcem mjr. Mateièka. Tady v Liberci 9. kvìtna kdyā uā byly tøešnì v kvìtu do rána napadlo 5 centimetrù nového snìhu a na defilírku na námìstí ke dni osvobození jsme se skoro museli vybavit do zimní výstroje. Vyøazení z VHŠ v roku 1955 bylo slavnostní i za úèasti rodièù, známých, pøátel i z okolí Liberce. Slavnostní koncert øídil pan Pšenièný. Já jsem dostal umístìní po mìsíèní dovolené do Prahy k osmdesátému mechanizovanému pluku do Ruzynì. Ubytovaní jsme byli v ubytovnì Karolíny Svìtlé nedaleko Národního divadla. Hudbu øídil tehdy major Hála a takový nejlepší kámoš byl Lojza Havelka, klarinetista. V té dobì ÈSR byla rozdìlená na dva vojenské okruhy, východní Slovensko a západní Èechy a Morava. Kdyā si nìkdo poāádal o pøevelení namísto v západním do východního okruhu, šlo to tìāko. Z východního do západního vás pøeloāili na šup, mnì se ale podaøilo a doèkal jsem se pøeloāení do Malaciek k plukovní hudbì, kde nás bylo s kapelníkem Vlkem jen devatenáct pøíslušníkù a ještì z toho i ètyøi aā pìt vojákù základní sluāby, kteøí byli ve stavu hudby. Tam jsem se ale dlouho neohøál. V rámci reorganizace útvar v Malackách zrušili a nás vojáky z povolaní rozdìlili do tehdy existujících vojenských hudeb na Slovensku. A tak jsem sa v roku 1960 dostal do Bánské Bystrice. V Bánské Bystrici byl tehdy kapelníkem major Gaāoviè a dirigent Nahacký a po urèitém èase i Joāko Krá¾, Gejza Trávnièek a i Kozák. V roku 1962 jsem odešel do civilu a vykonával jsem sluābu øidièe mìstské hromadné dopravy v Banské Bystrici, pøitom jsem hrával s dechovkami Cementárky a Tesly v Bánské Bystrici. Od roku 1972 aā do roku 1986 jsem zase byl zpìt u posádkové hudby, jako øidiè autobusu, který byl pøidìlený pro posádkovou hudbu a já jako obèanský pracovník vojenské zprávy jsem 14 rokù vykonával tuto sluābu. Mezi tím pøišel na kapelníka kpt. Jaromír Sylvestr, coā velmi pomohlo orchestru, který se vypracovat na vyšší profesionální úroveò. Takāe zase jsem byl s hudbou, dlouhých 16 rokù. Mezi tím jsem byl èlenem i malé dechovky Selèianky, s kterou jsme prošli Maïarsko, Èechy, Francii, Polsko,.. jak se øíká bohatý hudební āivot. Zde v Bánské Bystrici nás vyslouāilých èlenù VHŠ je øádná kopa. Miki Gintner, Jindro Šumbera, Kája Krsek, Laco Gajar, Laco Kolár, Štefan Plachý, Joāko Hodál, Joāko Galbavý, Pa¾o Ladík, Ján Halama, Václav Foldyna, Milo Hlaváèek, Franta Kuèera, Jano Šureèek, Peter Bibza, aj Peter Hampek, Pa¾o Šianský, Štefan Rebo, Ján Lavrík. V B. Bystrici v r bol a hrál a velmi dobøe, flautu i naše souèasná vedoucí osobnost klubu dùchodcù VHŠ pan M. Prùāek pikolík, pøezdívka a pojmenování od našeho malého bubeníka Janka Cachovana. Co vím, āe uā umøeli: Pa¾o Staroštík z mého roèníku, Jaromír Sylvestr, Janko Miklas, hudební skladatel Gregor Roletzký, Pa¾ko Zein, Milan Kubaèka, Jozef Ïuriška, František Herda, Milan Rudòanský, Franto Streit a tragicky zahynul Peter Zaoral a L. Durer a to jistì nejsou všichni. Všech dohromady je víc neā tricet muzikantù a to je uā solidní kapela. Velmi mne teší, āe tu máme i pani Bárdiovú Mariannu, kterou jsem poznal aā teï jak se mi dostal do ruky náš Zpravodaj 103 a āe je øádnou, a velmi váāenou èlenkou našeho spoleèenstva. Vìru, vìru je to uā 58 rokù kdyā jsem i já v roce 1952 nastupoval do

7 7 /106 VHŠ v Spišskom Podhradí a proāil ty roky aā do dnešních dní. Souèasný mùj vìk 76 rokù mi dává nové dimenze, uèím se na fb - facebooku a internetu novým vìcem, které jsem v āivotì nepotøeboval, nepoznal, ale dnes kdyā ráno vstávám a mám fajront, mì zajímají a aktivnì se jim zaèínám vìnovat, mrzí mne, āe dnešní nová demokracie z nás dìlá takové indivídua, které se hrají na svém píseèku a jiného nic jr nezajímá. Je tìāké dnes dát dohromady i takovou partu bývalých vojenských muzikantù, kteøí býváme v okruhu 5 10 kilometrù v Bánské Bystrici. Jednou za èas jsme sa støetávali v jedné restauraci, ale konec støetnutí vādy nedopadl dobøe a potom dùsledky v domácnostech, rodinách konèili výèitkami ze strany našich polovièek. Momentální stav je totálnì mrtvý a já uā teï, jak sa støetnu s nìkým z naší brandāe, agituji na støetnutí do Prahy zaèátkem øíjna. Ne kaādý z nás má moānost sledovat internet a proto se spoléháme na osobní kontakty, telefony, mobily, støetnutí. Mne osobnì teší, āe jsme se takhle zgrupovali do dnešní podoby, tìším se na osobní støetnutí v Praze, teší mne, āe ještì máme takové aktivní èleny celého našeho vedení v Praze, āe nás drāíte nad vodou, āe se ještì mùāeme støetávat ti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a tìšit se ze vzájemného kontaktu i po tolika letech a āe nám āivým je ještì toto dopøáno mezi jiným si vzpomínat i na ty, co jiā nejsou mezi námi. Pøeji Vám nám všem hodnì zdaru, sily štìstí a hlavnì toho zdravíèka, nebo? i poøekadlo o tom øíká, jak máš zdraví máš všechno. Mùj dobrý kamarád mnì jednou øekl: Na co jsou Ti peníze, kdyā máš zdraví, toho se já drāím a všem kamarádùm ho upøímnì pøeji. Na shledanou v Praze pøi dalším setkání. PS: Tímto dìkuji, mé vnuèce Lucky, āe mi toto všechno napsala a chci se jen tìšit tak jak jsem to uvádìl na toto støetnutí, uā teï agituji a kontaktuji bývalé spoluhráèe z okolí zde v Bánské Bystrici na úèast na vzpomínaném setkání. A dìkuji i synovi Petríkovi, vnukovi Matúšovi, za naskenování fotek z albumu, i za pomoc zasláním na náš klub. Banská Bystrica nrtm v.z. Ján Lavrík V poslední dobì opustili naše øady : Karel Kašpar * VHŠ tuba-kontrabas Rudolf Janèár * , VHŠ tuba-kontrabas»est JEJICH PAM TCE! Pøedseda: Kontaktní adresy Miroslav Prùāek Babákova 2153/ Praha 4 Chodov mobil: , e mail: Ekonom: Ing.Jiøí Jirsa Nad vodovodem 6, Praha 10 mobil: , e Redakce Zpravodaje: Milan Kasan U Parku Roudnice nad Labem mobil: e mail: web stránka Klubu absolventù: Hynek Støítecký mobil: e mail: Miroslav Prùāek e mail: Naše webové stránky :

8 8 /106 Koncerty Ústøední hudby AÈR - 1.pololetí 2013: 10.ledna Mìstská knihovna - Novoroèní koncert k poctì Karla Bìlohoubka (øídí Karel Bìlohoubek) 21.února Mìstská knihovna - Slavní vojenští kapelníci 21.bøezna od do Mìstská knihovna - Z opery do operety 11.dubna Mìstská knihovna Romantismus v hudbì Zaèátek koncertù v Mìst.knihovnì vādy v Velký sál Mìstské knihovny v Praze 1, Mariánské námìstí(dø.prim.vacka) è.1. ************************************************** Festivaly a pøehlídky v roce Mezinárodní festival dechových hudeb Praha Národní krojový ples FOS Praha Pošumavský vìneèek - Praha Vinohrady Národní dùm Moravský ples Praha Ples muzikantù Hodonín roèník Valašské setkání - Fryšták Dechovkové legendy - fest. dechových hudeb Praha palác Lucerna roèník - Dechovka na zámku v Chocni 4.5. Májová køídlovka - Trstìnice u Litomyšle Mistrovství Evropy dechových hudeb Ehningen (Nìmecko) Festival DH - Petrov Plāe XXV. Fest. dechových hudeb a maāoretek - Roāmitál pod Tøemšínem Slavnosti èeské muziky - Vaèkáøùv Zbiroh Vtelenská dechparáda Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi roèník Švihovského hudebního léta - Švihov 1.6. Polanského Pøelouè Kneāeveská dechparáda Knìāeves u Rakovníka XVI. Mezinárodní soutìā velkých dech. orchestrù - Ostrava Podluāí v písni a tanci - Tvrdonice Kmochùv Kolín roèník moravsko-slovenského festivalu DH Starý Hrozenkov roèník váèkùv festival - Konice Mezinárodní hudební fest. Èeská Kamenice, Dìèín, Bad Schandau Svátek dechovky Blovice Vackovo Vysoké Veselí Minifestival dechovek v Batelovì Hraj kapelo, hraj - Praha Køiāíkova fontána 7.7. Setkání muzikantù - Rymice Túfarankafest - Rakvice Setkání dechových hudeb - Bystøice u Libánì XI. hudební festival Pod lipou Jáma u Prachatic roèník festivalu slováckých dechových hudeb - Ratíškovice mezinárodní festival Hanácké kvitek Vìrovany Kubešova Sobìslav XX. Setkání dechových hudeb - Døevohostice Bechyòský festival dechových hudeb Bechynì Drietomský festival DH Drietoma - Slovensko XIII. Mezinárodní soutìāní fest. Dychovky v Prešti Pezinok Slovensko Chodské slavnosti - Vavøinecká pou? Domaālice

9 9 / Setkání muzikantù v Bílých Karpatech Valašské Klobouky Festival dechovek Lomnice nad Luānicí XII. roèník festivalu DH Pod Javorinù - Strání Festival Karla Valdaufa Trhové Sviny XI. roèník festivalu Z oboch brehú Moravy Holíè Fadrhonsova Dobrovice 7.9. XI. pøehlídka dechových hudeb - Koš?álov 7.8. Festival DH Homole Fišerùv Bydāov festival DH Nový Bydāov Mezinárodní koncert DH - Z jiāních Èech a Moravy - Chýnov Svìtelské babí léto Svìtlá nad Sázavou Poncarovy Zdice Vejvodova Zbraslav roèník Muzikanti, hrajte! - Olomouc ************************************************** KLUB ABSOLVENTÙ VOJENSKÉ KONZERVATOØE A VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY JAKO SOUÈÁST SVAZU VOJÁKÙ V ZÁLOZE ÈESKÉ REPUBLIKY ` STANOVY KLUBU VK A VHŠ Praha Základní ustanovení Èlánek Klub absolventù Vojenské konzervatoøe a Vojenské hudební školy (KA VK a VHŠ) vznikne, jestliāe: a) se v nìm sdruāí nejménì 5 zájemcù o zaloāení klubu

10 10 /106 b) Podají ÚR SVZ ÈR pøihlášku k registraci ve SVZ ÈR c) Uhradí èlenský registraèní poplatek d) ÚR SVZ ÈR provede registraci jako souhlas s jeho pøijetím do SVZ ÈR Dle èl.6.1. stanov Svazu vojákù v záloze Èeské republiky (dále jen SVZ ÈR) je Klub absolventù Vojenské konzervatoøe a Vojenské hudební školy základní organizaèní jednotkou SVZ ÈR, který má vlastní právní subjektivitu. Úplné závazné oznaèení ve styku s armádními sloākami a SVZ ÈR je KVZ - KAVK a VHŠ (dále jen zkrácenì KAVK) KAVK je právnickou osobou. Nejvyšším orgánem KAVK je Výroèní èlenská schùze KAVK (dále VÈS), svolávaná jednou roènì. V obdobích mezi zasedáním výroèní schùze je øízením KAVK povìøena Rada KAVK. Základními funkcemi Rady KAVK jsou pøedseda KAVK, místopøedseda KAVK, tajemník KAVK a ekonom KAVK Stanovy KAVK vycházejí ze stanov SVZ ÈR a tyto stanovy upøesòují, doplòují a upravují dle povahy své odbornosti. Pokud zde není uvedeno jinak, platí stanovy SVZ ÈR jako základní norma stanov KAVK KAVK zaniká: a) rozhodnutím tøípìtinové vìtšiny všech pøítomných èlenù KAVK na VÈS KAVK b) klesne-li poèet èlenù KAVK pod 5 c) rozhodnutím ÚR SVZ d) zánikem SVZ ÈR e) pokud se na výroèní èlenské schùzi nepodaøí zvolit Radu KAVK Èlenství v KVZ KA VK a VHŠ Èlánek Èlenství v KAVK mùāe být øádné nebo èestné KAVK má pùsobnost na území Èeské a Slovenské republiky, není dále èlenìn na regiony Øádným èlenem KAVK mùāe být kaādý obèan a) Èeské nebo Slovenské republiky b) cizího státu pokud je absolventem VHŠ nebo VK a pokud je evidován a pracuje v KAVK nebo má silný citový vztah k èeské hudbì a je pøijat za èlena. O pøijetí za øádného èlena rozhoduje Rada KAVK. Èlen KAVK se automaticky stává èlenem SVZ ÈR, který vydá èlenský prùkaz jako doklad o èlenství.

11 11 /106 Pro základní povinnosti øádného èlena KAVK platí odstavec 3.4. stanov SVZ ÈR. Pro základní práva øádného èlena KAVK platí odstavec 3.5. stanov SVZ ÈR. Pro zánik èlenství v KAVK platí odstavec Èestné èlenství v KAVK vzniká automaticky kaādému èlenu v roce dovršení 85 let āivota, bude-li v té dobì èlenem klubu nejménì 10 let. Dále èestné èlenství v KAVK mùāe vzniknout a zaniknout na návrh kteréhokoliv èlena KAVK rozhodnutím pøi hlasování výroèní èl. schùze. Rozhodují tøi pìtiny souhlasných hlasù pøítomných èlenù VÈS. Èestné èlenství ve SVZ ÈR není dùvodem k udìlení èestného èlenství v KAVK. Èestný èlen nemá povinnost platit èlenské pøíspìvky. Èestný èlen má stejná práva jako øádní èlenové. Organizaèní uspoøádání a pravomoci Èlánek Èleny Rady KAVK volí Výroèní èlenská schùze KAVK. Funkèní období Rady KAVK jsou 4 roky. Poèet èlenù Rady KAVK je odvozen od poètu èlenù KAVK. Minimální poèet èlenù rady je 4. Maximální poèet není omezen, zpravidla za kaādých 30 aā 40 èlenù KAVK je volen jeden èlen rady Statutárními zástupci KAVK a èleny Rady KAVK jsou pøedseda, místopøedseda a tajemník. Kaādý z nich je oprávnìn jednat jménem KAVK samostatnì. Ve vìcech hospodaøení klubu má rozhodující slovo ekonom KAVK a jako jediný má plný pøístup k finanèní hotovosti a bankovním úètùm klubu. Funkce pøedsedy, místopøedsedy a tajemníka nemùāe být kumulovaná s funkcí ekonoma. Pokud èlenská základna KAVK vytvoøí vhodné podmínky pro odbornou èinnost rady KAVK, pak dalšími funkcemi výboru jsou Vedoucí redakèní skupiny Zpravodaje KAVK, 3 èlenové redakèní skupiny, správce webových stránek a kronikáø KAVK Èlenství v radì je èestné. Èlenové rady nepobírají za svou práci pro klub āádné platby. Mimopraāští mají pouze nárok na náhrady za cestovné na schùze rady Výroèní èlenská schùze: a) volí èleny Rady KAVK b) volí revizora KAVK, pøi èemā tato funkce není sluèitelná s funkcí èlena rady c) schvaluje Usnesení výroèní èl. schùze KAVK, které upøesòuje a konkretizuje funkce èlenù rady a jejich èinnost v daném volebním období. d) schvaluje plán èinnosti a rozpoèet KAVK, zprávu o èinnosti a hospodaøení KAVK, revizní zprávu revizora KAVK a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí rady KAVK e) podává radám vyššího stupnì organizaèní výstavby SVZ ÈR a Kongresu

12 12 /106 SVZ ÈR návrhy v záleāitostech SVZ ÈR f) volí delegáty na rozšíøená zasedání orgánù vyšších stupòù organizaèní výstavby SVZ ÈR g) rozhoduje tøípìtinovou vìtšinou všech svých èlenù o zaèlenìní nebo vyèlenìní KAVK do/z jiných sdruāení fyzických nebo právnických osob h) schvaluje rozhodnutí Rady KAVK tøípìtinovou vìtšinou všech pøítomných èlenù VÈS o udìlení èestného èlenství v KAVK a to zpìtnì v daném roce, pokud toto èestné èlenství nevyplývá ze stanov KAVK 3.5. Rada KAVK: a) Øídí èinnost KAVK v období mezi výroèními èl. schùzemi. KAVK. Schází se podle potøeby, nejménì však ètyøikrát roènì. b) Zastupuje KAVK navenek c) Vede èlenskou evidenci KAVK, evidenci èestných èlenù, vystavuje diplomy o èestném èlenství v KAVK d) Hospodaøí s majetkem KAVK e) Rada je usnášení schopná, pokud je pøítomna minimálnì polovina èlenù rady, nejménì však 4. V pøípadì rovnosti hlasù pøi hlasování pøevaāuje hlas pøedsedy. f) Pøi porušení povinností èlenù klubu rada KAVK rozhoduje o dalším opatøení Funkcionáøi rady KAVK: a) Pøedseda rady zejména øídí èinnost rady, svolává, zajiš?uje a vede schùze rady a øídí výroèní èl. schùzi KAVK. Jedná se zástupci jiných organizací a zajiš?uje spolupráci se SVZ ÈR. b) Místopøedseda pomáhá v práci pøedsedovi rady, v jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Má na starosti archiv Klubu, zajiš?uje bezpeènou archivaci všech archiválií Klubu. c) Tajemník zajiš?uje korespondenci s èleny Klubu, zejména zpracovává jejich návrhy a pøipomínky a pøedkládá je k projednání radì. Dìlá zápisy ze schùzí rady a schùzí Klubu a ty archivuje. d) Ekonom má na starosti finanèní záleāitosti Klubu. Vede pokladnu Klubu a je zodpovìdný za její øádnou a prùhlednou dokumentaci. Je jediným èlenem rady, který má plné právo internetového pøístupu k tìmto úètùm. VÈS zakazuje zøízení kreditních a jiných karet pro pøístup k úètùm pomocí bankomatù. K úètùm v bance jsou pro naléhavý pøípad, zejména

13 13 /106 pøi dlouhodobìjší indispozici ekonoma klubu zøízena plná pøístupová práva pøedsedovi rady, místopøedsedovi a tajemníkovi a to tak, āe vādy libovolná dvojice z nich proti podpisovým vzorùm mùāe s úètem v bance manipulovat vèetnì ukládání a výbìru hotovosti. O tìchto svých transakcích jsou povinni co nejdøíve informovat ekonoma KAVK. Pokud to není moāné, jsou povinni postupovat podle odstavce 3.7. stanov KAVK. Pøedseda, místopøedseda, tajemník a revizor mají moānost libovolného internetového nahlédnutí do úètù pro jejich kontrolu, bez moānosti výbìru. e) Pokud dojde k situaci, āe ekonom není schopen delší dobu vykonávat svojí funkci, rada KAVK povìøí nìkterého èlena rady KAVK k tomu, aby si spoleènì s revizorem KAVK vyāádali od ekonoma nebo jeho rodiny veškerou úèetní evidenci a úèetní doklady. Spoleènì provedou revizi úètù a celou úèetní evidenci pøedají povìøenému nebo novì zvolenému ekonomovi. f) Vedoucí redakèní skupiny Zpravodaje KAVK vede redakèní skupinu. Shromaāïuje jednotlivé pøíspìvky a rediguje je pro aktuálnì vydávané èíslo Zpravodaje. Urèuje poøadí èlánkù a má právo stanovovat jejich rozsah. Pokud to autor èlánku nezakáāe, smí provádìt korekci textu, která nezmìní jeho smysl. g) Èlenové redakèní skupiny vyhledávají a oslovují známé osobnosti hudebního āivota, k napsání odborného nebo populárního pøíspìvku do Zpravodaje. Pøíspìvky pak pøedávají vedoucímu redakèní skupiny. h) Správce webových stránek vytváøí a udrāuje webové stránky KAVK. i) Kronikáø vede kroniku KAVK Oslovení Èlenové KAVK jsou pøeváānì absolventi VK a VHŠ, kteøí svùj āivot zasvìtili hudbì. Ostatní èlenové jsou pak buï také hudebníci s jiným hudebním vzdìláním, nebo pøíznivci hudby. Hudba je spoleèným spojovatelem èlenù klubu. Vìtšina èlenù se vzájemnì osobnì zná a mnozí spolu proāili i významnou èást svého āivota. Klub tedy spojuje pøátele hudby a pøátele navzájem. Vzájemné oslovení èlenù mezi sebou je dùleāitým pøátelským aktem, který nedìlá rozdíly ve spoleèenském a obèanském postavení. Proto si ve vzájemném styku èlenové tykají a pokud se neznají jménem, oslovují se kolego Kontrolní orgán KAVK: Kontrolním orgánem VÈS je funkce revizor klubu. Revizor není èlenem rady, podléhá a je zodpovìdný pøímo výroèní èl. schùzi Klubu, která jej volí a odvolává na návrh èlenù Klubu. Volen je na dobu 2. let. Není povinen

14 14 /106 zúèastòovat se schùzí rady, pokud není pozván pøedsedou rady Klubu. Má však právo zúèastnit se schùze rady na vlastní āádost. Revizor zejména kontroluje finanèní hospodaøení Klubu. Minimálnì dvakrát v roce pøedkládá radì a výroèní èlenské schùzi Klubu svoji revizní zprávu. Revizor je oprávnìn pøizvat ke kontrole libovolného èlena nebo èleny Klubu. Dále revizor projednává stíānosti èlenù Klubu na práci rady nebo jednotlivých èlenù rady. Své výsledky šetøení pøedkládá radì s návrhem na opatøení, pokud není spokojen s øešením, pak pøímo výroèní èlenské schùzi. ZPRAVODAJ è.106 vydala rada klubu - leden 2013.

15 15 /106 Toto parte jsme uveøejnili pøi smutné události a to kdy v roce 2008 pøi pøíleāitosti 85 výroèí zaloāení Vojenské hudební školy v Praze v roce 1923 byla škola zrušena. V tomto roce 2013 budeme vzpomínat na 90 výroèí jejího zaloāení.

Z P R A V O D A J »ÕSLO 104 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2012

Z P R A V O D A J »ÕSLO 104 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2012 1 / 104 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 104 2/2012 Dámy a pánové, kamarádi a spoluāáci, dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdeènìji

Více

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM!

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM! 1 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 112 1/2015 Dámy a pánové, èlenové klubu, pøátelé. Dovolte mi, abych Vám ještì jednou na prahu

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více