Z P R A V O D A J »ÕSLO 106 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J »ÕSLO 106 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1/2013"

Transkript

1 1 /106 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 106 1/2013 Dámy a pánové, èlenové klubu, kamarádi, dovolte mi, abych Vám do Nového roku 2013 popøál hodnì štìstí, zdraví a osobní spokojenosti. Vrátím se ještì k výroèní schùzi našeho klubu ze dne v konferenèním sále domu armády Praha. Vedení tohoto zaøízení nám ve všech našich poāadavcích vyšlo vstøíc a tak jsme mìli pøí pøíchodu k dispozici nejen dostatek jídla a pití a také zvuková a projekèní zaøízení sálu. Nejdùleāitìjším bodem našeho jednání bylo pøijetí stanov našeho klubu. Vycházeli jsme ze stanov SVZ, který je našim nadøízeným orgánem. Náš klub má ale svá specifika. Èlenem mùāe být nejenom absolvent VHŠ nebo VK, ale také pøíznivec vojenských hudeb, èi milovník hudby. Bylo také pøijato, āe ti, kteøí se doāijí 85 let se stávají uā jen èestnými èleny bez povinnosti platit èlenský pøíspìvek na provoz klubu. Víte také, āe v našich øadách jsou i āeny a pøíslušníci jiných státù. (Švýcarsko, Anglie). Musím jmenovat i Slovensko, ale všichni mnì jistì potvrdíte, āe to nejsou pro nás āádní cizinci, ale jedni z nás. Vādy? jsme s nimi byli ve škole, a sdíleli s nimi všechno dobré i zlé. A tak se stalo, āe naši výroèní setkání, pøijel jeden takový cizinec aā z Bánské Bystrice. Byl jim pan Ján Lavrík, absolvent VHŠ z let Ve svém velmi emotivním vystoupení nás dohánìl aā k slzám. Janièko. Moc Ti dìkujeme a doufám, āe se Ti na naše pøíští setkání podaøí pøesvìdèit i své kolegy nejen v Banské Bystrici, ale tøeba pøes internet i v jiných slovenských mìstech. Snad všichni na školu nezapomnìli. Fotky z našeho posledního setkání jsou na webových stránkách klubu Dámy a pánové. V pøíštím roce to bude 90 let, co byla zaloāená VHŠ a na dalším setkání chceme, abychom si toto výroèí dùstojným zpùsobem pøipomnìli. Posílejte nám své nápady nebo materiály. Myslím si, āe bychom si v pøedsálí nebo i v konferenèním sále mohli udìlat malou výstavku. Co vy na to? Pište! Nešetøete nás. Dámy a pánové. Jiā teï se tìšíme na setkání v tomto roce 2013 (12.10) v DAP Praha ve zdraví a v hojném poètu. Pøedseda rady klubu Miroslav Prùāek st.

2 2 /106 Zpráva ekonoma pro VÈS KAVK dne Váāení kolegové. Jsem radou KAVK povìøen vedením finanèní agendy klubu a kromì toho se starám o jmenný seznam všech našich èlenù. Jmenný seznam vādy vycházel a dále vychází, jak jinak, z vašeho zájmu být èlenem klubu. Tento svùj zájem projevujete dobrovolným podøízením se stanovám jednak Svazu vojákù v záloze, pod jehoā hlavièkou se má moānost KAVK realizovat a našimi vlastními stanovami, které jsme pøipravili a které by mìli po schválení touto schùzí vstoupit v planost od Protoāe souèástí tìchto povinností je finanèní zabezpeèení a podpora èinnosti klubu, odboèím a øeknu k tìmto stanovám jenom nìkolik vìt. Více pak se dozvíte od místopøedsedy, kolegy Vládi Císaøe. Tvoøili jsme je postupnì v prùbìhu celého roku a diskutovali o nich jak pøi schùzkách rady, tak i ve vzájemných kontaktech na Skypu nebo v ech. Mnozí z vás povaāují za nejpodstatnìjší dùvod naší existence právì toto poøádání našich výroèních schùzí, pro které jsme dlouho vymýšleli výstiāný název. Jak by ne, je to pro vìtšinu jedineèná moānost sejít se se starými kamarády, kolegy a spoluhráèi z vojenských muzik, které se díky krátkozrakosti nìkterých pøedstavitelù vedení armády staly minulostí. Pro tento název padaly návrhy jako srazy, valné hromady apod. ádný z navrhovaných názvù však nezískal potøebnou vìtšinovou podporu všech èlenù rady, protoāe jaksi nevystihoval ducha tìchto setkání. Nejpodstatnìjší totiā na tom všem je, āe toto shromáādìní je nejvyšším orgánem, který jako jediný má pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách naší existence. Jak bychom pak mohli øíct napø., āe sraz rozhodl to a to.. V kontextu èeského jazyka je sraz srazem nìjakých vzájemnì spøíznìných duší nìkde u vody, stejnì jako slet sokolù na Strahovì, ale nemùāe mít rozhodovací pravomoc. Zrovna tak název valná hromada, která naopak rozhodovací pravomoc mít mùāe, ale pak musí sdruāovat nìkolik navzájem volnìji pøidruāených subjektù a to náš pøípad také není. Valnou hromadou v tomto kontextu by se napø. mohly nazvat schùze všech klubù v rámci Svazu vojákù v záloze. To ale pøesahuje náš rámec. Takāe, abych se vrátil, nakonec jsme zùstali u starého názvu Výroèní schùze, který je nám i svojí tradicí nejbliāší. Vrátím se k èinnosti ekonoma. Protoāe zaplacení pøíspìvkù je ze stanov plynoucí povinnost èlenù a protoāe nejvìtší pøehled o zaplacení pøíspìvkù mám já, mám za úkol vést oficiální seznam všech èlenù klubu. Proto vás upozoròuji a āádám, jakoukoli zmìnu své adresy nebo e-adresy, oznamujte mnì a to jakýmkoliv zpùsobem. Moānosti uvádíme v kaādém Zpravodaji, který doporuèuji alespoò prohlíāet, kdyā uā ne èíst. Pokud tuto zmìnu oznámíte prostøednictvím nìjakého jiného èlena rady, hrozí nebezpeèí, āe seznam zùstane neopraven a je jedno, jestli zapomenu já nebo nìkdo jiný. Dùsledkem však bude, āe se nám ztratíte a pokud vás nedohoníme na dalších identifikacích, jako je telefon, který jste si mnozí nenahlásili, nedostanete Zpravodaj, pozvánku apod. Uā ne jako ekonom, ale díky své obèanské profesi spolupracuji s kolegy, kteøí nejen Zpravodaj sepíší, ale i rozesílají. A po pravdì, témìø kaādý z èlenù rady se na tom nìjak podílí. Máme na to program, který nejen vybere z aktuálního seznamu a ta slova podtrhuji, ty èleny, kteøí ho dostanou mailem a ty, kteøí poštou, a sám vytiskne i obálky. e to ale pøesto je záleāitost pro kaādého z nás nìkolika hodin a dohromady nìkolika dnù, si snad dovedete pøedstavit. Pøesto pøesevšechno se nám podaøilo díky výpoèetní technice a podpory ze strany náèelníka Ústøední hudby AÈR dosáhnout sníāení nákladù a je v souèasnosti jisté, āe nebudeme muset v nejbliāší dobì zvyšovat èlenské

3 3 /106 pøíspìvky. Naopak, pokud trend vývoje tvorby Zpravodaje bude setrvalý a nestane se nic dramatického, za rok na této VÈS budeme pøedkládat návrh, který vás snad na rozdíl od návrhù ministra Kalouska potìší. U toho Zpravodaje ještì zùstanu. Na radì jsme se pøed rokem dohodli (a na VÈS nikdo nepodal proti tomu protest), āe tìm, kteøí mají mail, budeme posílat Zpravodaj elektronickou poštou. Nìkteøí však se pøece jen ozvali, āe ho radìji chtìjí poslat vytištìný. Musím tady zdùraznit, āe právì v tomto bodì, v cenì poštovného, jsme dosáhli nejvíce úspor. Samozøejmì, āe ti, kteøí VT nemají, budou nadále dostávat Zpravodaj poštou. Na druhé stranì ti, kteøí mají svùj poèítaè nebo mají moānost vyuāívat poèítaè svých dìtí a neztratili tak moānost moderní komunikace, která se stává spoleèenskou nutností a bude se dál rozšiøovat, nám velice ušetøí èas a peníze. Vlastní poèítaè se dá jiā poøídit za cenu chytrého mobilu a pokud se nìkdo bojí, āe jej nebude schopen ovládat, pak nech? mi uvìøí, āe práce s poèítaèem je srovnatelná s ovládáním mobilu nebo navigace. A to za pokus jistì stojí. Jsem upøímnì pøesvìdèen, āe mezi absolventy VK a VHŠ není nikdo, kdo by na to svojí inteligencí nestaèil. Ovšem, nìkteøí jsou zkušení více, nìkteøí ménì. Ti ménì zkušení mají jistì ve svém okolí nìkoho, kdo jim poradí a pøípadnì pomùāe nainstalovat Adobe Reader, program, který je na internetu zdarma a který umoāòuje naše Zpravodaje zobrazit na obrazovce i vytisknout na tiskárnì. Nechci ale své kolegy k nièemu nutit. Má pøedchozí slova berte jen jako úvahu od nìkoho, kdo je jen pøesvìdèen o nezbytnosti pouāívání VT v budoucnu a kdo se domnívá, āe ten, kdo si to neuvìdomí dnes, bude stát v budoucnu na vedlejší koleji a bude se cítit na stáøí jakoby vyøazen ze spoleènosti a je dost moāné, āe bude mít pravdu. My ale budeme i nadále posílat všem, kteøí to potøebují, Zpravodaje poštou. Proto doporuèuji i tìm, kteøí aè mají poèítaè chtìjí dostávat Zpravodaj v tištìné podobì, aby mi o tom øekli a já si u jejich jména udìlám patøiènou poznámku. Výsledek hospodaøení finanèními prostøedky KAVK k : Firma: Klub absolventù VHŠ-VK Zpracovatel: Ing. Jiøí Jirsa HLAVNÍ KNIHA za / pøíjem výdaj rozdíl zùstatek =================================================================== Úèet 056 pøevod B1->B2 : Úèet 965 vyuè.pøevodu B1->B2 : ===============Úèet 101 pøíspìvky : Úèet 102 úrok : Celkem pøíjmy zahrnuté do ZD =================================================================== Úèet 204 pohøební výdaje : Úèet 206 cestovné,doprava : Úèet 207 poštovné,telefon : Úèet 208 provozní reāie odznaky : Úèet 211 internet doména : Celkem výdaje ovlivòující ZD =================================================================== Celkem pøíjem výdaj

4 4 /106 =================================================================== Poèáteèní stav pokladny Poèáteèní stav banky 1Fio S Poèáteèní stav banky 2Fio B 0.00 L================================================================ Stav pokladny 1: Stav banky 1 Fio S : Stav banky 2 Fio B : Prùbìāné poloāky : Hospodáøský výsledek : Naši jubilanti 95 let Karel Pitra let Vratislav Pluhař Vlastimil Bradáč Jiří Klouda let Lubomír Průcha Ferdinand Mondok Rudolf Stolař Jiří Kohák Václav Blahout Jiří Stárek Vladimír Dokulil let Jan Klička JUDr.Josef Mrkvička Mgr.Jaroslav Zíma Bohuslav Špondr let Josef Bednář Jan Babka Vojtěch Tesárek 9.2. B L A H O P Ř E J E M E! ****************************************************************** Vzpomínky vojáka eléva VHŠ, Jána Lavríka Spišské Podhradí Jsem jeden z Vás, absolvent Vojenské hudební školy, co má ještì takové štìstí jako já 76 letý a který ještì āije v této dobì plné demokracie, který pøeāil tuhý socializmus, rozdìlení Èeskoslovenska, kde nìkdy platí ještì Benešovy dekrety a komu se to uā nelíbí, tak uā neplatí. A aby jsem nezapomnìl, pozdravuji Vás bratøi absolventi Vojenské hudební školy a Konzervatoøe a pøeji Vám starým, mladším hodnì štìstí a hlavnì zdraví, co je pro nás to hlavní. K tomu poāehnaní a klidné dny v stáøí v kruhu svých nejbliāších rodinných pøíslušníkù. Chci se s Vámi podìlit o to, co si ještì pamatuji z VHŠ, jak jsem se tam dostal, jak jsem to proāíval, absolvoval, slouāil a ukonèil vojenskou kariéru. Kolem dubna kvìtna 1952 se dostavil na naši školu, kde jsem konèil poslední roèník ZDŠ ky a kde jsem nosil odznak na límci kabátu já jsem horník, kdo je víc jeden dùstojník z OVS, který hledal āáky do VHŠ a tak jsem pøišel na øadu jako āák, který umìl pìknì zpívat a hrát na harmoniku heligonku. Pøesnì v tom èase zaèala moje vojenská hudební kariéra protoāe jsem za nedlouho dostal pøedvolání na zkoušky do VHŠ do Prahy. Mìl jsem malou dušièku ze zkoušek, pøed komisí jsem se asi rozklepal, protoāe mi ten

5 5 /106 pøedsedající otcovsky øekl chlapeèku tak co nám povíš o sobì, tak jsem zaèal roztøeseným hlasem odkud jsem, co jsem dìlal a jelikoā to byla moje první cesta do svìta tak jsem popisoval jak jsem se dostal aā do Prahy, tak asi toho mìli dost a tak mì pøerušili, a na jaký nástroj āe hraji. Tak jsem øekl āe na harmoniku a jelikoā jsem tam nevidìl knoflíkovou heligonku bylo z toho poøádnì veselo. pøišel dotaz který nástroj se mi líbí a po prskání do køídlovky mi byl pøidìlený hlavní nástroj køídlovka a vedlejší trubka. Na závìr abych jsem jim zazpíval, co jsem hrával na heligonku. Tak jsem jim zpíval Jaké je to hezké, dva kováøi v mìstì... a aby jsem jim zazpíval i slovenskou písnièku. A to se mi dostalo na jazyk Nepi Jano, nepi vodu... Zkoušky skonèili, nálada komise byla dobrá a tak jsem cestoval domù. Chtìl jsem. Ale UPku (āeleznièní úvìrovou poukázku),kterou jsem mìl mít na cestu Praha - Pliešovce mi vymìnili v Pliešovciach kdyā jsem cestoval do Prahy. A nastal problém, takový, āe mi odmítli dát cestovní lístek na cestu zpìt z Prahy do Pliešoviec. Penìz jsem tolik nemìl abych si koupil lístek a tak jsem se zachoval klasicky, jako sedmnáctiletý, zaèaly se mi hrnout po líci slzy a tu se stal takový malý zázrak. Obrátil se na mne jeden pán, který se mne zeptal copak pláèeš chlapeèku. Po vysvìtlení, co se mi stalo, mne vzal do svého auta, pøejeli jsme na posádkovou zprávu, na Námìstí Republiky, kde mi āádanku opravili, orazili, podepsali a tento pán mne zase vzal zpìt na Wilsoòák a ten mùj rychlík jsem pøece jen stihl a cestoval jsem š?astnì domù. Tuto epizodu a cestu si i po šedesáti letech, jak sa stala, pamatuji perfektnì a vyhlašuji zde veøejnì velký dík tomuto pánovi, který ani nevím jak se jmenoval a který tak nezištnì mnì, úplnì neznámému, pomohl. Bravo bratøi Èeši, āe máte takové syny. No, ale k VHŠ jsem rukoval jako šestnácti letý do Spišského Podhradí do øímskokatolické kapituly, kde byl pøed zatknutím biskup Vojtaššák. Mùj první roèník VHŠ probíhal víc v reāii, kdy se víc hovoøilo jak hrálo a vyuèovalo na nástroj, aspoò u mne to tak bylo. Jedna pøíhoda té doby. Dva jsme na køídlovky hráli trio z polky Podkovièka a málem jsme zato dostali trest, protoāe takové cvièení bylo zakázané. Na hodinách praktického vyuèování kapitán Jeāek, mùj první uèitel na køídlovku trubku, mi víc vyprávìl jak uèil hrát. Rozhovory byly víc o politice, náboāenství jak o vyuèovaní na hudební nástroj. Tuhý socializmus rokù. Politiku do nás hustil kpt. Zabadal a jeho manāelka nás uèila jako Ruska, ruštinu a co nás velmi zaujalo na ní, to byly prsa takého objemu, āe kdyā psala, tak nataāenýma rukama, protoāe stùl byl plný jejího pøedznamenání. Sivá brada jako cvièák nám také zùstane natrvalo v pamìti jako cvièák v Sp. Podhradí. Mùj velmi dobrý pøítel V. Foldyna, pán muzikant, mne inspiroval v našem Zpravodaji è. 104 svými vzpomínkami, tak toto moje "èarbania" berte jako pokus ho napodobit. Velitelem roty nám byl pan npor. Voboøil, kterému jsme øíkali Vencokilo protoāe v té dobì uā mìl uā poøádné pivní bøíško. Také jedna pøíhoda. Z kapituly nás s pochodovým zpìvem pøes mìsto pøivedl pod Spišský hrad a toto nám øíkal vojíni āáci, vyšlapu pod hrad (cirka 200 metrù, 46 % stoupání ) a kdyā vám mávnu takhle rukou, vyšlapete za mnou nahoru. Jemu cesta trvala minut, nám chlapcùm asi 5 minut a to jsme se plazili, pomáhali i rukama a kdyā jsme uā byli všichni nahoøe u nìho, øekl kluci bylo to dobrý, ale zopakujte si to aby to bylo ještì lepší, jo? V roku 1953 bylo hodnì významných událostí : zemøel Stalin, potom Gottwald, potom penìāní mìna, potom stìhování VHŠ do Liberce do Lidových Sadù. Všechno bylo tøeba sbalit a naloāit do vagónù a celý transport do Liberce trval

6 6 /106 velmi dlouho. Vím, āe strava byla vydávaná kdyā jsme stáli nìkde vedle stanice, ale i tato cesta se skonèila š?astnì. V Liberci druhý a tøetí roèník mne vyuèoval pan Holcman. Pan Jeāek upøednos?oval mokrý nátisk, pan Holcman suchý. V Liberci jsme se chodili v sobotu po èetách a samo sebou se zpìvem pøes mìsto koupat do mìstských lázní. Co si pamatuji velitelem školy byl pplk. Rychtaøík, zástupcem mjr. Mateièka. Tady v Liberci 9. kvìtna kdyā uā byly tøešnì v kvìtu do rána napadlo 5 centimetrù nového snìhu a na defilírku na námìstí ke dni osvobození jsme se skoro museli vybavit do zimní výstroje. Vyøazení z VHŠ v roku 1955 bylo slavnostní i za úèasti rodièù, známých, pøátel i z okolí Liberce. Slavnostní koncert øídil pan Pšenièný. Já jsem dostal umístìní po mìsíèní dovolené do Prahy k osmdesátému mechanizovanému pluku do Ruzynì. Ubytovaní jsme byli v ubytovnì Karolíny Svìtlé nedaleko Národního divadla. Hudbu øídil tehdy major Hála a takový nejlepší kámoš byl Lojza Havelka, klarinetista. V té dobì ÈSR byla rozdìlená na dva vojenské okruhy, východní Slovensko a západní Èechy a Morava. Kdyā si nìkdo poāádal o pøevelení namísto v západním do východního okruhu, šlo to tìāko. Z východního do západního vás pøeloāili na šup, mnì se ale podaøilo a doèkal jsem se pøeloāení do Malaciek k plukovní hudbì, kde nás bylo s kapelníkem Vlkem jen devatenáct pøíslušníkù a ještì z toho i ètyøi aā pìt vojákù základní sluāby, kteøí byli ve stavu hudby. Tam jsem se ale dlouho neohøál. V rámci reorganizace útvar v Malackách zrušili a nás vojáky z povolaní rozdìlili do tehdy existujících vojenských hudeb na Slovensku. A tak jsem sa v roku 1960 dostal do Bánské Bystrice. V Bánské Bystrici byl tehdy kapelníkem major Gaāoviè a dirigent Nahacký a po urèitém èase i Joāko Krá¾, Gejza Trávnièek a i Kozák. V roku 1962 jsem odešel do civilu a vykonával jsem sluābu øidièe mìstské hromadné dopravy v Banské Bystrici, pøitom jsem hrával s dechovkami Cementárky a Tesly v Bánské Bystrici. Od roku 1972 aā do roku 1986 jsem zase byl zpìt u posádkové hudby, jako øidiè autobusu, který byl pøidìlený pro posádkovou hudbu a já jako obèanský pracovník vojenské zprávy jsem 14 rokù vykonával tuto sluābu. Mezi tím pøišel na kapelníka kpt. Jaromír Sylvestr, coā velmi pomohlo orchestru, který se vypracovat na vyšší profesionální úroveò. Takāe zase jsem byl s hudbou, dlouhých 16 rokù. Mezi tím jsem byl èlenem i malé dechovky Selèianky, s kterou jsme prošli Maïarsko, Èechy, Francii, Polsko,.. jak se øíká bohatý hudební āivot. Zde v Bánské Bystrici nás vyslouāilých èlenù VHŠ je øádná kopa. Miki Gintner, Jindro Šumbera, Kája Krsek, Laco Gajar, Laco Kolár, Štefan Plachý, Joāko Hodál, Joāko Galbavý, Pa¾o Ladík, Ján Halama, Václav Foldyna, Milo Hlaváèek, Franta Kuèera, Jano Šureèek, Peter Bibza, aj Peter Hampek, Pa¾o Šianský, Štefan Rebo, Ján Lavrík. V B. Bystrici v r bol a hrál a velmi dobøe, flautu i naše souèasná vedoucí osobnost klubu dùchodcù VHŠ pan M. Prùāek pikolík, pøezdívka a pojmenování od našeho malého bubeníka Janka Cachovana. Co vím, āe uā umøeli: Pa¾o Staroštík z mého roèníku, Jaromír Sylvestr, Janko Miklas, hudební skladatel Gregor Roletzký, Pa¾ko Zein, Milan Kubaèka, Jozef Ïuriška, František Herda, Milan Rudòanský, Franto Streit a tragicky zahynul Peter Zaoral a L. Durer a to jistì nejsou všichni. Všech dohromady je víc neā tricet muzikantù a to je uā solidní kapela. Velmi mne teší, āe tu máme i pani Bárdiovú Mariannu, kterou jsem poznal aā teï jak se mi dostal do ruky náš Zpravodaj 103 a āe je øádnou, a velmi váāenou èlenkou našeho spoleèenstva. Vìru, vìru je to uā 58 rokù kdyā jsem i já v roce 1952 nastupoval do

7 7 /106 VHŠ v Spišskom Podhradí a proāil ty roky aā do dnešních dní. Souèasný mùj vìk 76 rokù mi dává nové dimenze, uèím se na fb - facebooku a internetu novým vìcem, které jsem v āivotì nepotøeboval, nepoznal, ale dnes kdyā ráno vstávám a mám fajront, mì zajímají a aktivnì se jim zaèínám vìnovat, mrzí mne, āe dnešní nová demokracie z nás dìlá takové indivídua, které se hrají na svém píseèku a jiného nic jr nezajímá. Je tìāké dnes dát dohromady i takovou partu bývalých vojenských muzikantù, kteøí býváme v okruhu 5 10 kilometrù v Bánské Bystrici. Jednou za èas jsme sa støetávali v jedné restauraci, ale konec støetnutí vādy nedopadl dobøe a potom dùsledky v domácnostech, rodinách konèili výèitkami ze strany našich polovièek. Momentální stav je totálnì mrtvý a já uā teï, jak sa støetnu s nìkým z naší brandāe, agituji na støetnutí do Prahy zaèátkem øíjna. Ne kaādý z nás má moānost sledovat internet a proto se spoléháme na osobní kontakty, telefony, mobily, støetnutí. Mne osobnì teší, āe jsme se takhle zgrupovali do dnešní podoby, tìším se na osobní støetnutí v Praze, teší mne, āe ještì máme takové aktivní èleny celého našeho vedení v Praze, āe nás drāíte nad vodou, āe se ještì mùāeme støetávat ti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a tìšit se ze vzájemného kontaktu i po tolika letech a āe nám āivým je ještì toto dopøáno mezi jiným si vzpomínat i na ty, co jiā nejsou mezi námi. Pøeji Vám nám všem hodnì zdaru, sily štìstí a hlavnì toho zdravíèka, nebo? i poøekadlo o tom øíká, jak máš zdraví máš všechno. Mùj dobrý kamarád mnì jednou øekl: Na co jsou Ti peníze, kdyā máš zdraví, toho se já drāím a všem kamarádùm ho upøímnì pøeji. Na shledanou v Praze pøi dalším setkání. PS: Tímto dìkuji, mé vnuèce Lucky, āe mi toto všechno napsala a chci se jen tìšit tak jak jsem to uvádìl na toto støetnutí, uā teï agituji a kontaktuji bývalé spoluhráèe z okolí zde v Bánské Bystrici na úèast na vzpomínaném setkání. A dìkuji i synovi Petríkovi, vnukovi Matúšovi, za naskenování fotek z albumu, i za pomoc zasláním na náš klub. Banská Bystrica nrtm v.z. Ján Lavrík V poslední dobì opustili naše øady : Karel Kašpar * VHŠ tuba-kontrabas Rudolf Janèár * , VHŠ tuba-kontrabas»est JEJICH PAM TCE! Pøedseda: Kontaktní adresy Miroslav Prùāek Babákova 2153/ Praha 4 Chodov mobil: , e mail: Ekonom: Ing.Jiøí Jirsa Nad vodovodem 6, Praha 10 mobil: , e Redakce Zpravodaje: Milan Kasan U Parku Roudnice nad Labem mobil: e mail: web stránka Klubu absolventù: Hynek Støítecký mobil: e mail: Miroslav Prùāek e mail: Naše webové stránky :

8 8 /106 Koncerty Ústøední hudby AÈR - 1.pololetí 2013: 10.ledna Mìstská knihovna - Novoroèní koncert k poctì Karla Bìlohoubka (øídí Karel Bìlohoubek) 21.února Mìstská knihovna - Slavní vojenští kapelníci 21.bøezna od do Mìstská knihovna - Z opery do operety 11.dubna Mìstská knihovna Romantismus v hudbì Zaèátek koncertù v Mìst.knihovnì vādy v Velký sál Mìstské knihovny v Praze 1, Mariánské námìstí(dø.prim.vacka) è.1. ************************************************** Festivaly a pøehlídky v roce Mezinárodní festival dechových hudeb Praha Národní krojový ples FOS Praha Pošumavský vìneèek - Praha Vinohrady Národní dùm Moravský ples Praha Ples muzikantù Hodonín roèník Valašské setkání - Fryšták Dechovkové legendy - fest. dechových hudeb Praha palác Lucerna roèník - Dechovka na zámku v Chocni 4.5. Májová køídlovka - Trstìnice u Litomyšle Mistrovství Evropy dechových hudeb Ehningen (Nìmecko) Festival DH - Petrov Plāe XXV. Fest. dechových hudeb a maāoretek - Roāmitál pod Tøemšínem Slavnosti èeské muziky - Vaèkáøùv Zbiroh Vtelenská dechparáda Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi roèník Švihovského hudebního léta - Švihov 1.6. Polanského Pøelouè Kneāeveská dechparáda Knìāeves u Rakovníka XVI. Mezinárodní soutìā velkých dech. orchestrù - Ostrava Podluāí v písni a tanci - Tvrdonice Kmochùv Kolín roèník moravsko-slovenského festivalu DH Starý Hrozenkov roèník váèkùv festival - Konice Mezinárodní hudební fest. Èeská Kamenice, Dìèín, Bad Schandau Svátek dechovky Blovice Vackovo Vysoké Veselí Minifestival dechovek v Batelovì Hraj kapelo, hraj - Praha Køiāíkova fontána 7.7. Setkání muzikantù - Rymice Túfarankafest - Rakvice Setkání dechových hudeb - Bystøice u Libánì XI. hudební festival Pod lipou Jáma u Prachatic roèník festivalu slováckých dechových hudeb - Ratíškovice mezinárodní festival Hanácké kvitek Vìrovany Kubešova Sobìslav XX. Setkání dechových hudeb - Døevohostice Bechyòský festival dechových hudeb Bechynì Drietomský festival DH Drietoma - Slovensko XIII. Mezinárodní soutìāní fest. Dychovky v Prešti Pezinok Slovensko Chodské slavnosti - Vavøinecká pou? Domaālice

9 9 / Setkání muzikantù v Bílých Karpatech Valašské Klobouky Festival dechovek Lomnice nad Luānicí XII. roèník festivalu DH Pod Javorinù - Strání Festival Karla Valdaufa Trhové Sviny XI. roèník festivalu Z oboch brehú Moravy Holíè Fadrhonsova Dobrovice 7.9. XI. pøehlídka dechových hudeb - Koš?álov 7.8. Festival DH Homole Fišerùv Bydāov festival DH Nový Bydāov Mezinárodní koncert DH - Z jiāních Èech a Moravy - Chýnov Svìtelské babí léto Svìtlá nad Sázavou Poncarovy Zdice Vejvodova Zbraslav roèník Muzikanti, hrajte! - Olomouc ************************************************** KLUB ABSOLVENTÙ VOJENSKÉ KONZERVATOØE A VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY JAKO SOUÈÁST SVAZU VOJÁKÙ V ZÁLOZE ÈESKÉ REPUBLIKY ` STANOVY KLUBU VK A VHŠ Praha Základní ustanovení Èlánek Klub absolventù Vojenské konzervatoøe a Vojenské hudební školy (KA VK a VHŠ) vznikne, jestliāe: a) se v nìm sdruāí nejménì 5 zájemcù o zaloāení klubu

10 10 /106 b) Podají ÚR SVZ ÈR pøihlášku k registraci ve SVZ ÈR c) Uhradí èlenský registraèní poplatek d) ÚR SVZ ÈR provede registraci jako souhlas s jeho pøijetím do SVZ ÈR Dle èl.6.1. stanov Svazu vojákù v záloze Èeské republiky (dále jen SVZ ÈR) je Klub absolventù Vojenské konzervatoøe a Vojenské hudební školy základní organizaèní jednotkou SVZ ÈR, který má vlastní právní subjektivitu. Úplné závazné oznaèení ve styku s armádními sloākami a SVZ ÈR je KVZ - KAVK a VHŠ (dále jen zkrácenì KAVK) KAVK je právnickou osobou. Nejvyšším orgánem KAVK je Výroèní èlenská schùze KAVK (dále VÈS), svolávaná jednou roènì. V obdobích mezi zasedáním výroèní schùze je øízením KAVK povìøena Rada KAVK. Základními funkcemi Rady KAVK jsou pøedseda KAVK, místopøedseda KAVK, tajemník KAVK a ekonom KAVK Stanovy KAVK vycházejí ze stanov SVZ ÈR a tyto stanovy upøesòují, doplòují a upravují dle povahy své odbornosti. Pokud zde není uvedeno jinak, platí stanovy SVZ ÈR jako základní norma stanov KAVK KAVK zaniká: a) rozhodnutím tøípìtinové vìtšiny všech pøítomných èlenù KAVK na VÈS KAVK b) klesne-li poèet èlenù KAVK pod 5 c) rozhodnutím ÚR SVZ d) zánikem SVZ ÈR e) pokud se na výroèní èlenské schùzi nepodaøí zvolit Radu KAVK Èlenství v KVZ KA VK a VHŠ Èlánek Èlenství v KAVK mùāe být øádné nebo èestné KAVK má pùsobnost na území Èeské a Slovenské republiky, není dále èlenìn na regiony Øádným èlenem KAVK mùāe být kaādý obèan a) Èeské nebo Slovenské republiky b) cizího státu pokud je absolventem VHŠ nebo VK a pokud je evidován a pracuje v KAVK nebo má silný citový vztah k èeské hudbì a je pøijat za èlena. O pøijetí za øádného èlena rozhoduje Rada KAVK. Èlen KAVK se automaticky stává èlenem SVZ ÈR, který vydá èlenský prùkaz jako doklad o èlenství.

11 11 /106 Pro základní povinnosti øádného èlena KAVK platí odstavec 3.4. stanov SVZ ÈR. Pro základní práva øádného èlena KAVK platí odstavec 3.5. stanov SVZ ÈR. Pro zánik èlenství v KAVK platí odstavec Èestné èlenství v KAVK vzniká automaticky kaādému èlenu v roce dovršení 85 let āivota, bude-li v té dobì èlenem klubu nejménì 10 let. Dále èestné èlenství v KAVK mùāe vzniknout a zaniknout na návrh kteréhokoliv èlena KAVK rozhodnutím pøi hlasování výroèní èl. schùze. Rozhodují tøi pìtiny souhlasných hlasù pøítomných èlenù VÈS. Èestné èlenství ve SVZ ÈR není dùvodem k udìlení èestného èlenství v KAVK. Èestný èlen nemá povinnost platit èlenské pøíspìvky. Èestný èlen má stejná práva jako øádní èlenové. Organizaèní uspoøádání a pravomoci Èlánek Èleny Rady KAVK volí Výroèní èlenská schùze KAVK. Funkèní období Rady KAVK jsou 4 roky. Poèet èlenù Rady KAVK je odvozen od poètu èlenù KAVK. Minimální poèet èlenù rady je 4. Maximální poèet není omezen, zpravidla za kaādých 30 aā 40 èlenù KAVK je volen jeden èlen rady Statutárními zástupci KAVK a èleny Rady KAVK jsou pøedseda, místopøedseda a tajemník. Kaādý z nich je oprávnìn jednat jménem KAVK samostatnì. Ve vìcech hospodaøení klubu má rozhodující slovo ekonom KAVK a jako jediný má plný pøístup k finanèní hotovosti a bankovním úètùm klubu. Funkce pøedsedy, místopøedsedy a tajemníka nemùāe být kumulovaná s funkcí ekonoma. Pokud èlenská základna KAVK vytvoøí vhodné podmínky pro odbornou èinnost rady KAVK, pak dalšími funkcemi výboru jsou Vedoucí redakèní skupiny Zpravodaje KAVK, 3 èlenové redakèní skupiny, správce webových stránek a kronikáø KAVK Èlenství v radì je èestné. Èlenové rady nepobírají za svou práci pro klub āádné platby. Mimopraāští mají pouze nárok na náhrady za cestovné na schùze rady Výroèní èlenská schùze: a) volí èleny Rady KAVK b) volí revizora KAVK, pøi èemā tato funkce není sluèitelná s funkcí èlena rady c) schvaluje Usnesení výroèní èl. schùze KAVK, které upøesòuje a konkretizuje funkce èlenù rady a jejich èinnost v daném volebním období. d) schvaluje plán èinnosti a rozpoèet KAVK, zprávu o èinnosti a hospodaøení KAVK, revizní zprávu revizora KAVK a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí rady KAVK e) podává radám vyššího stupnì organizaèní výstavby SVZ ÈR a Kongresu

12 12 /106 SVZ ÈR návrhy v záleāitostech SVZ ÈR f) volí delegáty na rozšíøená zasedání orgánù vyšších stupòù organizaèní výstavby SVZ ÈR g) rozhoduje tøípìtinovou vìtšinou všech svých èlenù o zaèlenìní nebo vyèlenìní KAVK do/z jiných sdruāení fyzických nebo právnických osob h) schvaluje rozhodnutí Rady KAVK tøípìtinovou vìtšinou všech pøítomných èlenù VÈS o udìlení èestného èlenství v KAVK a to zpìtnì v daném roce, pokud toto èestné èlenství nevyplývá ze stanov KAVK 3.5. Rada KAVK: a) Øídí èinnost KAVK v období mezi výroèními èl. schùzemi. KAVK. Schází se podle potøeby, nejménì však ètyøikrát roènì. b) Zastupuje KAVK navenek c) Vede èlenskou evidenci KAVK, evidenci èestných èlenù, vystavuje diplomy o èestném èlenství v KAVK d) Hospodaøí s majetkem KAVK e) Rada je usnášení schopná, pokud je pøítomna minimálnì polovina èlenù rady, nejménì však 4. V pøípadì rovnosti hlasù pøi hlasování pøevaāuje hlas pøedsedy. f) Pøi porušení povinností èlenù klubu rada KAVK rozhoduje o dalším opatøení Funkcionáøi rady KAVK: a) Pøedseda rady zejména øídí èinnost rady, svolává, zajiš?uje a vede schùze rady a øídí výroèní èl. schùzi KAVK. Jedná se zástupci jiných organizací a zajiš?uje spolupráci se SVZ ÈR. b) Místopøedseda pomáhá v práci pøedsedovi rady, v jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Má na starosti archiv Klubu, zajiš?uje bezpeènou archivaci všech archiválií Klubu. c) Tajemník zajiš?uje korespondenci s èleny Klubu, zejména zpracovává jejich návrhy a pøipomínky a pøedkládá je k projednání radì. Dìlá zápisy ze schùzí rady a schùzí Klubu a ty archivuje. d) Ekonom má na starosti finanèní záleāitosti Klubu. Vede pokladnu Klubu a je zodpovìdný za její øádnou a prùhlednou dokumentaci. Je jediným èlenem rady, který má plné právo internetového pøístupu k tìmto úètùm. VÈS zakazuje zøízení kreditních a jiných karet pro pøístup k úètùm pomocí bankomatù. K úètùm v bance jsou pro naléhavý pøípad, zejména

13 13 /106 pøi dlouhodobìjší indispozici ekonoma klubu zøízena plná pøístupová práva pøedsedovi rady, místopøedsedovi a tajemníkovi a to tak, āe vādy libovolná dvojice z nich proti podpisovým vzorùm mùāe s úètem v bance manipulovat vèetnì ukládání a výbìru hotovosti. O tìchto svých transakcích jsou povinni co nejdøíve informovat ekonoma KAVK. Pokud to není moāné, jsou povinni postupovat podle odstavce 3.7. stanov KAVK. Pøedseda, místopøedseda, tajemník a revizor mají moānost libovolného internetového nahlédnutí do úètù pro jejich kontrolu, bez moānosti výbìru. e) Pokud dojde k situaci, āe ekonom není schopen delší dobu vykonávat svojí funkci, rada KAVK povìøí nìkterého èlena rady KAVK k tomu, aby si spoleènì s revizorem KAVK vyāádali od ekonoma nebo jeho rodiny veškerou úèetní evidenci a úèetní doklady. Spoleènì provedou revizi úètù a celou úèetní evidenci pøedají povìøenému nebo novì zvolenému ekonomovi. f) Vedoucí redakèní skupiny Zpravodaje KAVK vede redakèní skupinu. Shromaāïuje jednotlivé pøíspìvky a rediguje je pro aktuálnì vydávané èíslo Zpravodaje. Urèuje poøadí èlánkù a má právo stanovovat jejich rozsah. Pokud to autor èlánku nezakáāe, smí provádìt korekci textu, která nezmìní jeho smysl. g) Èlenové redakèní skupiny vyhledávají a oslovují známé osobnosti hudebního āivota, k napsání odborného nebo populárního pøíspìvku do Zpravodaje. Pøíspìvky pak pøedávají vedoucímu redakèní skupiny. h) Správce webových stránek vytváøí a udrāuje webové stránky KAVK. i) Kronikáø vede kroniku KAVK Oslovení Èlenové KAVK jsou pøeváānì absolventi VK a VHŠ, kteøí svùj āivot zasvìtili hudbì. Ostatní èlenové jsou pak buï také hudebníci s jiným hudebním vzdìláním, nebo pøíznivci hudby. Hudba je spoleèným spojovatelem èlenù klubu. Vìtšina èlenù se vzájemnì osobnì zná a mnozí spolu proāili i významnou èást svého āivota. Klub tedy spojuje pøátele hudby a pøátele navzájem. Vzájemné oslovení èlenù mezi sebou je dùleāitým pøátelským aktem, který nedìlá rozdíly ve spoleèenském a obèanském postavení. Proto si ve vzájemném styku èlenové tykají a pokud se neznají jménem, oslovují se kolego Kontrolní orgán KAVK: Kontrolním orgánem VÈS je funkce revizor klubu. Revizor není èlenem rady, podléhá a je zodpovìdný pøímo výroèní èl. schùzi Klubu, která jej volí a odvolává na návrh èlenù Klubu. Volen je na dobu 2. let. Není povinen

14 14 /106 zúèastòovat se schùzí rady, pokud není pozván pøedsedou rady Klubu. Má však právo zúèastnit se schùze rady na vlastní āádost. Revizor zejména kontroluje finanèní hospodaøení Klubu. Minimálnì dvakrát v roce pøedkládá radì a výroèní èlenské schùzi Klubu svoji revizní zprávu. Revizor je oprávnìn pøizvat ke kontrole libovolného èlena nebo èleny Klubu. Dále revizor projednává stíānosti èlenù Klubu na práci rady nebo jednotlivých èlenù rady. Své výsledky šetøení pøedkládá radì s návrhem na opatøení, pokud není spokojen s øešením, pak pøímo výroèní èlenské schùzi. ZPRAVODAJ è.106 vydala rada klubu - leden 2013.

15 15 /106 Toto parte jsme uveøejnili pøi smutné události a to kdy v roce 2008 pøi pøíleāitosti 85 výroèí zaloāení Vojenské hudební školy v Praze v roce 1923 byla škola zrušena. V tomto roce 2013 budeme vzpomínat na 90 výroèí jejího zaloāení.

A V O J E N S K É H U D E B N Í Š K O L Y JAKO SOUČÁST SVAZU VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY KLUBU VK A VHŠ. Praha 15.9.

A V O J E N S K É H U D E B N Í Š K O L Y JAKO SOUČÁST SVAZU VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY KLUBU VK A VHŠ. Praha 15.9. K L U B A B S O L V E N T Ů V O J E N S K É K O N Z E R V A T O Ř E A V O J E N S K É H U D E B N Í Š K O L Y JAKO SOUČÁST SVAZU VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY ` STANOVY KLUBU VK A VHŠ Praha 15.9.2012

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 107 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2013

Z P R A V O D A J »ÕSLO 107 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2013 1 /107 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 107 2/2013 Dámy a pánové, kamarádi, dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdeènìji pozdravil

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Váāení èlenové KAVK a VHŠ, pøátelé, kamarádi.

Váāení èlenové KAVK a VHŠ, pøátelé, kamarádi. 1 / 103 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 103 Váāení èlenové KAVK a VHŠ, pøátelé, kamarádi. Na úvod mì dovolte Vás všechny pozdravit

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU Základní ustanovení Èlánek 1 Název a sídlo 1. Èeskomoravský fotbalový svaz ( ÈMFS ) je obèanským sdružením vytvoøeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 102 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR

Z P R A V O D A J »ÕSLO 102 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1 /102 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 102 Váāení pøátelé, kamarádi a spoluāáci. Uā podruhé usedám abych Vám napsal úvod o tom co

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 109

Z P R A V O D A J »ÕSLO 109 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 109 1/2014 Dámy a pánové, váāení èlenové klubu. Dovolte mi, abych Vám na úvod do Nového roku,

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 104 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2012

Z P R A V O D A J »ÕSLO 104 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 2/2012 1 / 104 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 104 2/2012 Dámy a pánové, kamarádi a spoluāáci, dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdeènìji

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016 1 Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY Svitavy 2016 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1.1. Název pobočného spolku: ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. 1.2. ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. má sídlo

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 101 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR

Z P R A V O D A J »ÕSLO 101 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1 /101 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 101 Váāení pøátelé,spoluāáci,kamarádi. Na poslední výroèní schùzi našeho Klubu 6.11.2010 zaznìla

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR

VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR STANOVY VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR Článek I. Název, sídlo, identifikační číslo a symbol klubu Název: Veteran Car Club Plzeň v AČR Reg. Číslo AČR: 1178 Sídlo: Úslavská 339/2, 326 00 Plzeň IČO: 64 35

Více

STANOVY SPOLKU VÝLUKA

STANOVY SPOLKU VÝLUKA STANOVY SPOLKU VÝLUKA www.vyluka.org / info@vyluka.org Obsah Obsah...2 Preambule...3 Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku...4 Článek II. Cíle, náplň a formy činnosti...5 Článek III. Členství

Více