VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK"

Transkript

1 ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, Šumperk Tel.: , fax: , Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace: Ing. Ilona Opatovská, Ubytování: Domov mládeže, U Sanatoria 1, Šumperk, Tel.: Informace o DM: Mgr. Václav Pur, DOMOV MLÁDEŽE Domov mládeže tvoøí dva samostatné vzájemnì propojené ubytovací pavilóny. V areálu domova je také jídelna, tìlocvièna s posilovnou a dvì venkovní høištì. Žáci jsou ubytováni ve trojlùžkových pokojích. V každém poschodí je jedenáct pokojù, sociální zaøízení, studovna, spoleèenská místnost s televizí a malá kuchyòka s lednièkou. TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 29. záøí - 2. øíjna 2008 Obory: pondìlí-ètvrtek 9,00-17,00 hodin, je urèen pro zájemce Propagaèní grafika o studium umìleckoprùmyslových oborù Prùmyslový design TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 1. prosince - 5. prosince 2008 Obory: Strojírenství Elektrotechnika Informaèní technologie Technické lyceum pondìlí - ètvrtek 9,00-17,00 hodin, pátek 9,00-12,00 hodin je urèen pro studenty støedoškolského i vyššího odborného studia DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ VOŠ: 11. bøezna 2009 Studijní zamìøení: 9,00-17,00 hodin, je urèen výhradnì pro zájemce o vyšší Správa poèítaèových systémù odborné studium Technické aplikace Ekonomické aplikace Elektronické aplikace Komunikace Informaèní systémy ve veøejné správì

3 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Ing. Petr Vepøek, øeditel školy) CHARAKTERISTIKA OBORÙ STØEDNÍ PRÙMYSLOVÉ ŠKOLY Strojírenství / M/001 (Ing. Roman Unzeitig) Elektrotechnika / M/002 (Ing. Jan Horký) Technické lyceum / M/001 (Mgr. Eva Pöslová) Informaèní technologie / M/003 (Ing. Miloslava Hochmanová) Tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design / M/034 (Mgr. Zdenìk Pøikryl) Propagaèní výtvarnictví - propagaèní grafika / M/007 (Mgr. Zdenìk Pøikryl) CHARAKTERISTIKA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Informaèní technologie - aplikace výpoèetní techniky / N/02 (Ing. Ilona Opatovská) ŠKOLNÍ SOUTÌŽE Støedoškolská odborná èinnost (Mgr. Ondøej Šanovec) Prùmyslovácký datel (Mgr. Helena Tesaøová) Ekonomická abeceda (Ing. Anna Janderková) Fiktivní konkuz (Ing. Marie Johnová) Soutìže v elektronice (Ing. Miroslav Haltmar) Napájení sluncem (Ing. Vít Kròávek) Soutìž v programování (RNDr. Jana Linhartová) Soutìž v CAD systémech (Ing. Martin Tomášek) Konverzaèní soutìž v anglickém a nìmeckém jazyce (Mgr. Jana Švábová) Soutìž "Do you speak european?" (Mgr. Radek Orel) Recitaèní soutìž Wolkerùv Prostìjov (Mgr. Pavel Mareš) Olympiáda z èeského jazyka (Mgr. Pavel Mareš) Soutìž z èeského jazyka a literatury (Mgr. Pavel Mareš) Matematická olympiáda roèník (Mgr. Eva Pöslová) Celostátní matematická soutìž žákù SOŠ roèník (Mgr. Eva Pöslová) Mezinárodní matematická soutìž - Klokan 2008 (Mgr. Eva Pöslová) Fyzikální olympiáda (Mgr. Eva Pöslová) Soutìž "Nejlepší www stránky" - národní kolo (Ing. Anna Janderková) ŠKOLA A SPORT Sportovnì turistické kurzy (Mgr. Michal Petøík) Lyžaøské výchovnì vzdìlávací zájezdy (Mgr. Michal Petøík) Sportovní kroužky (Mgr. Michal Petøík) Dlouhodobá soutìž tøíd (Mgr. Michal Petøík) Støedoškolské hry (Mgr. Michal Petøík) NEJEN VYUÈOVACÍ PROCES TVOØÍ ŠKOLU Rozvoj osobnosti studenta na škole (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Kurzy GO! - záøí 2006 (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Proton 2007 (Ing. Vít Kròável) Školní klub a jeho aktivity (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Viktor anketa nejlepších (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Studentská konference (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Studentský parlament (Mgr. Libuše Gorská) Veletrh studentských spoleèností (Ing. Marie Johnová) Net CAD - Mind wide open (Mgr. Jakub Mrázek) Fyzikální kaleidoskop (Mgr. Jan Saxa) Kroužek elektronické robotiky (Ing. Vít Kròávek) Pøehlídka souèasné ilustraèní tvorby (Mgr. Radek Orel) Ilustrace našich výtvarníkù (Mgr. Radek Orel) 25. duben - Památka Jana Zajíce (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)

4 ŽIVOT NA DOMOVÌ MLÁDEŽE Hlavní celodomovní akce (Mgr. Václav Pur) PROJEKTY A STATISTIKY Statistika pøijatých studentù Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku na vysoké a vyšší odborné školy ze školního roku 2006/2007 (Ing. Ilona Opatovská) Uplatnìní minimálního preventivního programu školy v roce 2007/2008 (Ing. Ilona Opatovská) Nabídka školy v oblasti dalšího vzdìlávání (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele) SEZNAMY Maturitní tøídy ve školním roce 2007/2008 Absolventské tøídy VOŠ ve školním roce 2007/2008 Zmìny v pedagogickém sboru školy (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele) REKLAMY SPONZORÙ VÝROÈNÍ ZPRÁVY

5 SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, studenti a žáci naší školy, vìøím, že následující stránky této výroèní zprávy pøinesou zajímavý pohled na právì konèící školní rok 2007/2008. Pøedevším na to, co se událo v jednotlivých pøedmìtových komisích, na to, co kromì každodenních studijních povinností jste prožili vy, žáci a studenti Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku. Vìøím, že to bude zajímavé nejen teï, ale i po nìkolika letech, až si tuto zprávu otevøete a pøipomenete si chvíle strávené spoleènì se spolužáky ve školních lavicích. V tomto školním roce si mùžeme pøipomenout 110. výroèí založení naší školy. Za tuto dobu se na škole vystøídalo mnoho generací studentù a pedagogù, kteøí svou prací a nadšením tvoøili historii školy, budovali její postavení nejen v samotném mìstì Šumperk, ale i v celém regionu. A tak mi dovolte, abych všem pedagogùm, správním i provozním zamìstnancùm, kteøí pro naši školu poctivì pracují, podìkoval a popøál nám všem co nejvíce spokojenosti. Škole, Té pøeji mladický elán, hodnì dobrých studentù a také to, aby si v letech pøíštích nacházela pevné místo v životì našeho mìsta. Dovolte, abych pøi této pøíležitosti podìkoval právì vedení mìsta Šumperk, zvláštì pak panu starostovi Mgr. Zdeòku Brožovi a bývalému starostovi, dnes poslanci Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Ing. Petru Krillovi, za jejich vstøícnost a podporu, díky které se podaøilo v uplynulých deseti letech vybudovat pøístavbu školy, nové šatny a zajistit tak kvalitní zázemí pro rozvoj škol v letech pøíštích. Dnes je Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola v Šumperku pevnou souèástí odborných škol Olomouckého kraje a vìøím, že svými aktivitami a pøedevším kvalitním vzdìláváním dalších generací technicky zamìøených žákù a studentù potvrdí svou potøebnost a dobré jméno. Velice rád bych i já osobnì popøál prùmce", tedy všem a všemu, co je s ní spojeno, co nejvíce úspìšných let. Ing. Petr Vepøek øeditel školy 5

6 STROJÍRENSTVÍ (23-41-M/001) CHARAKTERISTIKA OBORÙ SpŠ Rozvoj prùmyslové výroby vytváøí na souèasném trhu práce hlad" po absolventech strojírenských oborù. Strojírenství je tradièní obor, zajiš ující kvalifikované absolventy se širokým uplatnìním. Na naší škole prochází modernizací uèebních osnov a je zamìøen na poèítaèové aplikace ve strojírenství a na poèítaèovou podporu konstruování a výroby. Klasické odborné pøedmìty, jako jsou stavba a provoz strojù, strojírenská technologie, kontrola a mìøení se již neobejdou bez rozsáhlého využití výpoèetní techniky. Studenti ovládají základní práce s PC, mezi které patøí znalost operaèního systému, textového editoru, tabulkového procesoru a programování. V prvním roèníku zvládnou ruèní zpracování výkresové dokumentace a v dalších roènících se uèí kreslit s využitím grafického editoru AutoCAD a systém pro 3D strojírenské návrhy Autodesk Inventor. Výuka poèítaèových programù probíhá na uèebnách vybavených poèítaèovou sítí a dobrým hardwarovým a softwarovým vybavením. Pøi prokázání znalosti AutoCADu a Autodesk Inventoru mohou žáci ve 4. roèníku získat certifikát s mezinárodní platností školicího støediska AutodeskAcademia. Podmínkou certifikace je zajištìní aktuálních verzí programù,což škola èinní a v souèasné dobì je vyuèován AutoCAD 2008 a Inventor V rámci dílenské praxe získávají studenti oboru strojírenství praktické výrobní dovednosti také v oblasti klasických výrobních metod zámeènictví, vrtání, øezání, broušení, soustružení, frézování a svaøování. Velká pozornost je vìnována i výuce programù poèítaèové podpory výroby a programování CNC obrábìcích strojù a robotù prostøednictvím DIN a ISO kódù pøi ruèním programování a samotných programù EdgeCAM a INTYS. Naši žáci se zapojují i do soutìží Støedoškolské odborné èinnosti a dalších odborných soutìží. Pravidelnì postupují do celostátních kol, kde zaujímají místa v popøedí. Pøi tìchto aktivitách za pomoci pedagogù získávají i zkušenosti z obhajoby a prezentace vlastní práce, což je pro nì pøínosem pøi pøijímacím øízení na vysoké školy a pøi ucházení se o zamìstnání. Studenti se taktéž uèí cizí jazyky, což pøispìje ke zlepšení komunikace se zemìmi Evropské unie. Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnìní v prùmyslových podnicích i soukromých firmách, kde mají pøedpoklady zastávat místa v konstrukèních a technologických oddìleních, ve výrobì i v øídícím aparátu. Vìtšina absolventù se hlásí a je i pøijata na vyšší odborné a vysoké školy. ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/002) Perspektivním vzdìlávacím oborem školy je obor elektrotechnika. V letošním školním roce pokraèujeme v ovìøování školního vzdìlávacího programu tohoto oboru v rámci projektu Pilot S. Z tohoto pohledu jsou také zamìøeny studijní plány oboru tak, aby jeho absolventi získali základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech elektrotechniky a dokázali je aplikovat pøi øešení konkrétních úkolù. Stejnì jako je tento obor v neustálém vývoji, dbá i naše škola o neustálý rozvoj jeho technického i personálního zázemí, odpovídajícího požadavkùm dnešní praxe. Žáci jsou v rámci odborných pøedmìtù, jako jsou základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronická zaøízení, elektrotechnická mìøení a automatizaèní technika, vzdìláváni v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechniky. Své teoretické znalosti pak prohlubují v odborných semináøích a v pøedmìtu uèební praxe. Další možnosti se jim nabízí ve volitelných semináøích a zájmových kroužcích. Samozøejmou vìcí u absolventa støední školy zemí Evropské unie je znalost dvou cizích jazykù a dobrý všeobecný pøehled. K tvùrèí a samostatné èinnosti jsou žáci vedeni pomocí roèníkových projektù, ve kterých uplatòují nabyté teoretické znalosti i praktické dovednosti. Velký dùraz je kladen na využití výpoèetní techniky. Žáci se nauèí nejen rozumìt bìžnému poèítaèi, ale nauèí se jej i používat jako nezbytný nástroj ke své práci a prostøedek pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní práce na PC, jako napø. textové a tabulkové editory, se již v prvém roèníku žáci uèí pracovat v CAD systémech pro elektroniku pøi kreslení Praktická maturitní zkouška oboru elektrotechnika 6

7 schémat a návrhu desek plošných spojù. V dalších roènících jsou to pak simulaèní programy, jako napø. RC systém, ISES a novì i rozsáhlý simulaèní program Multisim 10. Programování prùmyslových øídicích systémù a aplikace jednoèipových mikropoèítaèù patøí dnes již k základním znalostem v slaboproudé elektrotechnice. Nedílnou souèástí výuky je i ètrnácti-denní odborná praxe žákù druhých a tøetích roèníkù v elektrotechnických firmách. Pro komplexní pøípravu na své budoucí zamìstnání mají absolventi tohoto oboru možnost složit zkoušky o odborné zpùsobilosti podle Vyhlášky è. 50/1978 Sb. 5 a také certifikát Autorizovaného vzdìlávacího a zkušebního centra ES. Již bìhem studia dosahují naši žáci trvale dobré výsledky v odborných soutìžích. K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici øada specializovaných uèeben s výpoèetní technikou. Nemalé finanèní èástky jsou vìnovány na podporu zájmových odborných kroužkù. Náplò výuky odborných pøedmìtù vychází ze souèasného stavu oboru a je smìøována na potøeby dnešního trhu s pracovními silami, kdy o absolventy elektrooborù je stále velký zájem. Úspìšnì se uplatòují v soukromých firmách i vìtších podnicích na pozicích pracovníkù technické pøípravy, výroby, kontroly a øízení jakosti, servisu a dalších. Stále vìtší poèet absolventù úspìšnì pokraèuje ve studiu na vysokých školách technického smìru. TECHNICKÉ LYCEUM (78-42-M/01) Technické lyceum je velmi perspektivní obor, který se na škole vyuèuje od školního roku 2000/2001. Ve školním roce 2008/2009 bude výuka v 1. až 3. roèníku probíhat podle nových rámcových vzdìlávacích uèebních programù, vytvoøených v projektu PILOT S. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdìlávání a výrazným zastoupením tìch vzdìlávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je pøipraven k terciárnímu studiu technických oborù. Pro další studium získal dobré základy pøírodovìdných pøedmìtù matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpoèetní techniky. Získal také vhled do problematiky technických oborù a konkrétní pøedstavu o nároènosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadnìji se rozhodovat o další vzdìlávací cestì. Dále získal kompetence uplatnitelné i pøi pøímém vstupu na trh práce. Mùže se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje pøipravenost k efektivní práci s prostøedky informaèních a komunikaèních technologií, øešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémù, znalost dvou cizích jazykù, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatkù z ekonomiky, øízení, pracovního práva a managementu. INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE (26-47-M/003) Skupina odborných pøedmìtù tvoøí odborné povinné pøedmìty, z nichž nosný pøedmìt pøedstavuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné pøedmìty s mezipøedmìtovými vztahy. Dalšími spoleènými povinnými odbornými pøedmìty jsou ekonomika, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvièení. Tyto základní odborné pøedmìty zobecòují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku, a jsou prostøedkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací. Škola nabízí zamìøení správce poèítaèových sítí a komunikace. Studium správce poèítaèových sítí je orientováno na komplexní správu informaèních technologií. Dùraz je kladen na instalaci, konfiguraci a správu programového vybavení, lokálních i sí ových operaèních systémù. Velká pozornost je vìnována komunikaci v Internetu, programování a databázím. Žáci mohou bìhem studia získat mezinárodní certifikát v oboru sí ových technologií Cisco Academy. Studium komunikace je orientováno na získávání, zpracování a prezentaci všech druhù informací a v souvislosti s tím se žáci nauèí využívat velké množství odborného SW. Absolventi oboru vzdìlání Informaèní technologie jsou pøipravováni tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající dobì zapracování se mohli uplatòovat ve funkcích støedního managementu z hlediska odborného, a to napø. jako správci sítí v rùzných soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální poèítaèové sítì. Výuka v oboru technické lyceum 7

8 Absolventi studijního oboru Informaèní technologie jsou dále pøipravováni pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských pøíbuzných oborù. TVAROVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VÝROBKÙ - PRÙMYSLOVÝ DESIGN (82-41-M/034) Pøi studiu oboru prùmyslový design je výuka specificky orientována na komplexní navrhování tvaru prùmyslového výrobku pøi respektování estetických, ergonomických, technologických a ekonomických hledisek, se zøetelem na materiál a výtvarné výrazové možnosti výrobku. K tomu je zamìøen celý systém výuky a studenti postupnì získávají všechny potøebné znalosti tak, aby zvládli metody a dovednosti ve vytváøení asociací mezi skuteèným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázornìním, aby si vytvoøili vlastní výtvarný názor, osvojili výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a estetické zásady užitné výtvarné tvorby. V prvním roèníku se hlavnì zamìøují na zvládnutí kresby, základních sochaøských dovedností a celé škály výtvarného projevu. Nedílnou souèástí výuky je získání a rozvíjení citu pro vnímání trojrozmìrných pøedmìtù, jejich kompozici, pùsobení celku a detailu a tyto získané dovednosti (tvary a proporce) vyjádøit modelováním. Ve výuce nezapomínáme ani na oblast využívání grafických programù. Absolventi studijního oboru prùmyslový design mají možnost uplatnit se jako návrháøi, konstruktéøi a modeláøi v oblasti designu prùmyslových výrobkù nebo mohou studovat na vysokých školách, zejména na školách s pøíbuznými obory studia, nebo se mohou uplatnit jako samostatní výtvarníci. PROPAGAÈNÍ VÝTVARNICTVÍ - PROPAGAÈNÍ GRAFIKA (82-41-M/007) Studenti oboru propagaèní grafika jsou vedeni ke zvládnutí odborných a výtvarných èinností v široké oblasti propagaèní grafiky (plakátù, katalogù, firemních znaèek, brožur, reklamních poutaèù ) a ucelená øešení propagaèních a výstavních akcí. V systému výuky je zahrnuto získání dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma a jeho grafické øešení v tiskovinách, dále pak využití písma pøi øešení specifických výtvarných úkolù. Bìhem studia se studenti uèí zvládnout kresbu, zejména figurální kresbu (správnì a pohotovì zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter figury podle skuteènosti a z pøedstavy), ale i kresbu v plenéru (napø. dokonalé zvládnutí perspektivy v exteriéru). Osvojují si základní grafické techniky (tisk z výšky, hloubky, plochy), rùzné malíøské techniky a vìdomosti vèetnì dovedností v oblasti využívání poèítaèových grafických programù. Absolventi oboru propagaèní grafika mohou najít uplatnìní v jednotlivých oblastech propagaèního výtvarnictví, odpovídajících jejich odborné profilaci. Mohou se uplatnit zejména jako designéøi v grafických studiích, výtvarní redaktoøi v redakcích èasopisù a nakladatelstvích, designéøi ve firmách, zabývajících se návrhy a realizacemi expozic, reklamních agenturách apod. Dále se mohou uplatnit i v pøíslušné oblasti samostatné výtvarné èinnosti (malíøství, grafika, kresba). Po úspìšném absolvování studia mohou studovat jak na umìleckých vysokých školách, tak i v jakýchkoliv vysokoškolských oborech. Do teoretické pøípravy oborù tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design a propagaèní výtvarnictví - propagaèní grafika neodmyslitelnì patøí seznámení studentù s obecnými principy periodizace historického vývoje výtvarné tvorby (dìjiny výtvarné kultury) vèetnì dìjin architektury, malíøství, sochaøství a umìleckých øemesel. Obhajoby klauzurních prací oboru propagaèní grafika Obhajoby klauzurních prací oboru prùmyslový design 8

9 CHARAKTERISTIKA OBORÙ VoŠ INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE APLIKACE VÝPOÈETNÍ TECHNIKY (26-47-N/02) STUDIJNÍ ZAMÌØENÍ: - správa poèítaèových systémù, elektronické aplikace - technické aplikace, komunikace - ekonomické aplikace, informaèní systémy ve veøejné správì Od školního roku 2006/2007 byli na naši vyšší odbornou školu pøijímáni studenti do 1. roèníku na nový obor vzdìlání Informaèní technologie s názvem vzdìlávacího programu Aplikace výpoèetní techniky. Tento program byl v závìru roku 2005 schválen pro výuku akreditaèní komisí MŠMT ÈR. Informaèní technologie tedy letos na vyšší odborné škole studují studenti 1. a 2. roèníku, studenti 3. roèníku ještì studují ve studijní oboru Užití poèítaèù, jehož akreditace postupnì konèí. Délka vzdìlávacího programu Informaèní technologie je v denním studiu 3 roky. Ukonèení je absolutoriem s titulem DiS ( Diplomovaný specialista v oboru). Tento vzdìlávací program je urèen pro absolventy støedních škol. Je urèen pro prakticky orientované zájemce, kteøí získají široké praktické znalosti a dovednosti v oblasti dostupné techniky informaèních technologií. Vzdìlávací program nabízí absolventovi nebo absolventce výstupní znalosti, které mu umožní snadnou orientaci ve všech oblastech hospodáøství, kde se využívají prostøedky výpoèetní techniky a kde je registrována poptávka na aplikaènì orientované odborníky. Absolvent získá všeobecné znalosti z konkrétních oborù informaèních a komunikaèních technologií jako je instalace a administrace standardních operaèních systémù, administrace systémù LAN a WAN a jejich základní sí ové služby, DTP, IS, prezentaèní a grafické systémy, databázové systémy, programování, služby internetu, HW prostøedky, matematiky, elektrotechniky, ekonomiky a aplikaèního software. Velký dùraz je kladen na jazykové znalosti s prohloubením jejich odborné stránky. Absolventi tak mohou pracovat s výkonnými aplikaèními programy, informaèními systémy, sí ovými prostøedky a jsou schopni zabezpeèit analýzu, instalaci a komunikaci všech tìchto prostøedkù v rámci firmy. Vzdìlávací program je postaven na rozvíjení schopností studentù, na rozšiøování odborných znalostí každého jedince, samostatného øešení problémù na stranì jedné a na stranì druhé vede studenty k týmové práci, ke spoleènému øešení problémù, k adaptaci jedince ve skupinì, ke zvládnutí organizace a øízení pracovní skupiny i vìtšího kolektivu. Skladba a náplò jednotlivých pøedmìtù je navrhována tak, aby bylo dosaženo maximálních dovedností absolventa øešit samostatnì i v rámci týmu problémy na poli informaèních a komunikaèních technologií. V prvních dvou roènících mají studenti povinné pøedmìty všeobecného charakteru, jako je cizí jazyk, psychologie, ekonomika apod. Mezi pøedmìty odborné patøí operaèní systémy, poèítaèová typografie, programování, tabulkové procesory, databázové systémy, poèítaèové sítì, multimedia, hardwarové vybavení a praxe. Ve tøetím roèníku jsou kromì všeobecných pøedmìtù i povinnì volitelné pøedmìty, které jsou seskupeny do jednotlivých zamìøeních. Ve tøetím roèníku je tedy možno se zamìøit na správu poèítaèových systémù, technické aplikace, elektronické aplikace, ekonomické aplikace, komunikace a informaèní systémy ve veøejné správì. Veškeré bližší informace o tomto vzdìlávacím programu, vèetnì jsou k dispozici na: 9

10 ŠKOLNÍ SOUTÌŽE STØEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ÈINNOST Institut dìtí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy organizoval ve školním roce / roèník a ve školním roce 2007/2008 již 30. roèník soutìže Støedoškolské odborné èinnosti. Charakterizuje ji sedmnáct (a ve 30. roèníku osmnáct) soutìžních oborù: 1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku. matematika a statistika) 2. Fyzika 3. Chemie 1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku. matematika a statistika) 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Geologie, geografie 6. Zdravotnictví 7. Zemìdìlství, potravináøství, lesní a vodní hospodáøství) 8. Ochrana a tvorba životního prostøedí 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérù 12. Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a øízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného èasu 15. Teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanutní a spoleèenskovìdní obory 18. Informatika (od 30. roèníku) Studenti se setkávají se svìtem odborníkù, objevù, praktických dovedností, znalostí a samostatné i týmové práce. Nauèí se prezentovat sebe i své výkony, pøijímat kritiku i pochvalu odborné poroty. Naši studenti se zúèastnili obou roèníkù v poètu sedmi a osmi soutìžních prací, což naši školu èiní jednu z nejaktivnìjších v našem regionu. Následuje pøehled soutìžních prací a jejich umístìní v jednotlivých kolech soutìže: 10

11 Úèastníci 29. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2006/2007: obor 01 - Matematika a matematická informatika SPARTAKUS.SW Petr Papoušek (IT4B), Petr Neèas (IT4B), Tomáš Anderle (IT4B) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola obor 09 - Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design VLIV PODMÍNEK PØI SOUSTRUŽENÍ NA JAKOST POVRCHU Stanislav Stolarik (S3), Tomáš Zbráncký (S3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace DJMIXING CONSOLE 2006ST Ladislav Valenta (E1) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 5. místo v krajském kole ØÍZENÁ LÍHEÒ PRO PLAZY Jiøí John (E1) 2. místo ve školním kole 3. místo v okresním kole obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie POPELKA 2007 Ladislav Valenta (E1) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole 7. místo v celostátním kole 11

12 S POPELKOU K PNEUMATICE - výukový text Martin Valenta (E2) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole úèast v krajském kole obor 13 - Ekonomika a øízení MARKETING A MANAGEMENT STUDENTHOLIDAY - obèanské sdružení Marek Ostrý (TL3), Marek Pažitka (TL3) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola Úèastníci 30. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2007/2008: obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace SOLARBUS - propagaèní model autobusu pohánìného sluneèní energií Radek Jark (E1) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole a postup do krajského kola INTELIGENTNÍ NABÍJEÈKA OLOVÌNÝCH AKUMULÁTORÙ Vít Poøízek (E1) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie AT08 - výukový robot Viktor Ptáèek (E3), Michal Kupka (E3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola VÝROBA REPROBEDNY Z NETRADIÈNÍHO MATERIÁLU Jaroslav Thomas (E3), Miroslav Ketner (E3) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole Porota školního kola Støedoškolské odborné èinnosti 12

13 obor 13 Ekonomika a øízení STUDENTSKÉ PODNIKÁNÍ Petr Mindl (TL3), Tomáš Mazák (Tl3), Jiøí Gál (E3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola obor 16 - Historie OBJEVITELSKÉ PLAVBY Jakub Hrbek (IT3B) 1. místo ve školním kole a postup do okresního kola obor 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a spoleèenskovìdní obory SÜDÁN Tomáš Kugler (IT2B), Milan Seitler (IT2B), Jan Švejdík (IT2B) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole obor 18 - Informatika ELEKTRONICKÉ PØIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ PØI VOŠ A SPŠ ŠUMPERK Radim Jelínek (IT4A), Stanislav Zitta (IT4A), Michael Králík (IT4A) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole a postup do krajského kola Do krajského kola soutìže Støedoškolské odborné èinnosti tedy postoupily 4 studentské práce. Pøejeme všem soèkaøùm" mnoho úspìchù v krajském kole Informaèní centrum školy 13

14 PRÙMYSLOVÁCKÝ DATEL ÈERVEN 2007 Všichni žáci prvních roèníkù mají v rámci výuky pøedmìtu Písemná a elektronická komunikace, jehož náplní je ovládnutí klávesnice poèítaèe desetiprstovou hmatovou metodou. Vždy ke konci školního roku poøádáme pro žáky soutìž nazvanou Prùmyslovácký datel". Je to skvìlá pøíležitost, jak si mezi sebou zmìøit dovednost v rychlosti a pøesnosti psaní na klávesnici poèítaèe. Soutìže se zúèastnilo 38 žákù. 1. místo 2. místo 3. místo Martina Klimešová (IT1C) Jan Vavruša (IT1A) Jan Husár (IT1C) EKONOMICKÁ ABECEDA Studium ekonomiky na Vyšší odborné škole a Støední prùmyslové škole v Šumperku je u vìtšiny oborù jenom na úrovni ekonomických základù. Nicménì vyuèující ekonomiky u studentù upøednostòují místo teoretického memorování pojmù praktické dovednosti, pohotovost, kreativitu v myšlení, všeobecný rozhled a informovanost. Soutìž Ekonomická abeceda byla vytvoøena tak, aby výše jmenované dovednosti mohly být porovnány mezi jednotlivými studenty. Studenti mohli v testu použít všechny dostupné informace a pomùcky. Test byl vytvoøen z pìti úkolù s maximálním hodnocením 28 bodù. Nutno dodat, že i když na prvních místech jsou studenti oboru IT, studenti ostatních oborù také prokázali své schopnosti a znalosti. Maximálního bodového hodnocení nedosáhl žádný ze studentù. Nejvíc bodù získali: Petr Herzig (IT3A) - 27 bodù Tomáš Volek (IT2A) - 27 bodù Jan Marek (IT2A) - 27 bodù FIKTIVNÍ KONKURZ - 9. roèník Dne 19. února 2008 od 10,00 hod. probìhlo na naší škole fiktivní výbìrové øízení na obsazení volných pracovních míst ve firmì: ~ Pars NOVA, a.s. - vypisuje výbìrové øízení na pozici asistent/asistentka ~ DESIGN CIS, s.r.o. - vypisuje výbìrové øízení na pozici obchodní zástupce Pøekvapuje Vás tato zpráva? Co má škola spoleèného s výše uvedenými firmami? Na naší škole se již stalo tradicí poøádání fiktivního výbìrového øízení na obsazení volných pracovních místa, která jsou vytipována tak, aby se øízení mohli zúèastnit žáci všech oborù vzdìlání. Výbìrové øízení je urèeno pro žáky 3. a 4. roèníku støední školy. Do soutìže se žák pøihlásí prostøednictvím svého vyuèujícího ekonomiky tak, že v urèeném termínu odevzdá motivaèní dopis a svùj životopis. Motivaèní dopis je nasmìrován na jednu z firem, jejichž personalisté zasednou v porotì. Výbìrové øízení má odbornou èást na PC a ústní èást. Pohovor je z èásti veden v cizím jazyce podle volby studenta. Soutìž je medializována a místo místa se vyhrává nezanedbatelný finanèní obnos. SOUTÌŽE V ELEKTRONICE Elektrotechnická komise ve školním roce 2006/2007 opìt organizovala soutìže v elektronice. Pro žáky Støední prùmyslové školy probìhla soutìž 8. èervna Nápní soutìže byly dvì èásti. První èást : test teoretických znalostí z elektroniky a historie elektroniky. V druhé èásti soutìže mìli žáci, kteøí prošli úspìšnì teoretickými testy, možnost prokázat své praktické znalosti na konstrukci elektronického zaøízení. Soutìže se zúèastnilo 16 soutìžících z 1. až 3. roèníku. Na prvním místì se umístil Jaroslav Žvátora (81 bodù), na druhé místì Tomáš Tunis (80 bodù) a na tøetím místì Ladislav Valenta (78. bodù). Již tradiènì byla uspoøádána rovnìž soutìž pro žáky základních škol, a to dne 16. prosince Soutìže se zúèastnilo celkem36 žákù 8. a 9. tøíd. Žáci prokázali své praktické znalosti na sestrojení elektronické stavebnice. Na prvním místì se umístil Tomáš Koukola (108 bodù), na druhém místì Tomáš Kárský (104 body) a na tøetím místì Roman Bezdìk (99 bodù). Pøejeme všem, kteøí se zajímají o elektroniku mnoho úspìchù v další práci. 14

15 Výbìrovou komisi tvoøí kromì firemního manažera i psycholog a zástupce Okresní hospodáøské komory. Žáci, kteøí obsadili první a druhé místo u obou poptávaných profesí Petr Tlkanec, Josef Jílek, Kristýna Lotosová a Dagmar Chemišincová postoupili do meziškolního kola soutìže, které se konalo 5. bøezna 2008 na Obchodní akademii v Šumperku. Úèast na výbìrovém øízení je pro žáky velice cennou zkušeností pøi získávání prezentaèních a komunikaèních dovedností, bez kterých je velice obtížné získat pracovní místo. NAPÁJENÍ SLUNCEM 2007 Napájení sluncem je soutìž solárních robotù, kterou každoroènì poøádá Fakulta elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báòské - Technické univerzitì v Ostravì. Soutìž má již nìkolikaletou tradici a pravidelnì se jí zúèastòuje kolem 150 žákù a studentù z celé Èeské republiky a ze Slovenska. Cílem je navrhnout a sestrojit takového robota, který pomocí energie z malého fotovaltaického panelu ujede co nejrychleji vzdálenost necelých dvou metrù. V roce 2007 pøibyla nová kategorie - robot s vodíkovým pohonem. Ten je napájen energií z reverzibilního palivového èlánku, ve kterém se nejdøíve pomocí elektrického proudu rozloží voda na kyslík a vodík. Po odpojení zdroje dochází v palivovém èlánku k obrácené elektrolýze a vodíkový èlánek v elektrochemickém procesu generuje elektrickou energii k pohánìní motoru robota. Vyhrává ten, jehož robot na jedno nabití, urèitý objem vodíku, ujede nejdelší vzdálenost. Co všechno obnáší návrh a stavba takového solárního robota si letos vyzkoušelo deset žákù naší školy a dva se pustili do experimentování s vodíkovým èlánkem. Ono navrhnout lehkou a dostateènì tuhou konstrukci robota, zvolit správné materiály, vyøešit problémy s pøevodem, vybrat nebo navrhnout správnou øídící elektroniku, aby ten jeho robot byl lepší než druhý závodník není nakonec tak jednoduchá záležitost. Nestaèí mít jen nápad, ale jsou potøebné i urèité vìdomosti, tøeba ta škola k nìèemu bude, a také um a šikovnost. Naši žáci nenechali nic náhodì a v kroužku robotiky, když se blížil termín závodù tak i doma, pilnì stavìli a ladili své roboty. Však do Ostravy mohou jet jen ti nejlepší. Proto zde také pøedstavili žáci Viktor Ptáèek a Martin Valenta svého vodíkového robota a pro své spolužáky udìlali malou pøednášku o fungování revezibilního vodíkového èlánku. To že naši žáci jsou šikovní a mìli své roboty velmi dobøe vyladìné se potvrdilo 19. záøí 2007 na soutìži na VŠB - TU v Ostravì. Ve velmi silné konkurenci 69 závodníkù v kategorii 1 se umístili: 2. místo 5. místo 11. místo Ondøej Basler (TL2) Jiøí John (E2) Tomáš Tunis (E2) èas 1,53 sekund èas 1,84 sekund èas 3,02 sekund Viktor Ptáèek (E3) a Martin Valenta (E3) se svým vodíkovým robotem v nové kategorii obsadili pìkné 11. místo. Všichni žáci jako jeden tým prezentovali naši školu na jednièku. SOUTÌŽ V PROGRAMOVÁNÍ Již tradiènì se na naší škole konalo okresní kolo soutìže dìtí a mládeže v programování. Naše škola se pravidelnì podílí na uspoøádání této soutìže tím, že umožní soutìžícím využít technické vybavení v poèítaèových uèebnách školy. Naši uèitelé pøipraví zadání soutìžních úloh pro kategorii støedních škol a spoleènì s uèiteli dalších škol tvoøí hodnotící komisi soutìže. Bohužel letos opìt naše škola jako jediná støední škola vyslala své studenty do starší kategorie této soutìže. Je nám to líto, protože v minulých letech byla tato soutìž místem setkání a výmìny zkušeností mladých programátorù okresu Šumperk. Ale my to nevzdáváme, uskuteènilo se alespoò programátorské klání mezi studenty naší školy.tøi úspìšní øešitelé Filip Zapletal (IT3B), Tomáš Dostalík (IT4A) a Josef Jílek (TL3) - reprezentovali naši školu i v krajském kole této soutìže v Olomouci. Fiktivní konkurz Model autobusu pohánìného sluneèní energií 15

16 SOUTÌŽE V CAD SYSTÉMECH V lednu 2008 se uskuteènila školní soutìž ve 2D kreslení v AutoCADu a v 3D modelování v Inventoru. Tohoto školního kola se v kreslení v AutoCADu zúèastnilo 58 žákù ze tøíd S2, S3, TL3 a TL4 a v modelování v Inventoru 30 žákù ze tøíd S3 a S4. Soutìžící v kategorii 2D kreslení mìli za úkol pøekreslit výrobní výkres v daném èasovém limitu s co nejvìtší pøesností. Nejlépe se to podaøilo Martinovi Smrèkovi (S2) a Martinovi Drexlerovi (TL4), získali svornì 85 bodù ze sta možných. V kategorii modelování byl nejlepší Jan Doubravský ( S4) a Petr Kouøil ( S3). Všichni ètyøi následnì reprezentovali naši školu na soutìži v CAD technologiích v Olomouci, do které se pøihlásilo 8 škol z Olomouckého kraje. V této krajské soutìži byli všichni naši reprezentanti velice úspìšní, když ve 2D kreslení obsadil Martin Drexler 2. místo a Martin Smrèek místo 7. místo a ve 3D modelování byli oba naši zástupci v první desítce. Vyvrcholením se stala každoroèní mezinárodní soutìž Autodesk Academia Design Poøádající školou byla VOŠ, SOŠ a SOU Kopøivnice. Soutìže se zúèastnilo 65 žákù ve dvou kategoriích. Naši zástupci se sice neumístili na prvních místech, ale v drtivé konkurenci obstáli a skonèili v první polovinì výsledkové listiny. Konkrétnì Martin Smrèek skonèil na 17. místì a Petr Kouøil na 16. místì. Vìøím, že v dalších letech na nejlepší pøíèky urèitì dosáhneme. KONVERZAÈNÍ SOUTÌŽ V ANGLICKÉM A NÌMECKÉM JAZYCE Zaèátkem nového roku, 29. ledna 2008, probìhla na naší škole soutìž v konverzaci v anglickém jazyce. Nìkolik pøihlášených se zaleklo a nepøišlo. Zdravé jádro v poètu dvanácti studentù angliètiny nakonec vìnovalo svùj odpolední volný èas poslechu a ètení anglického textu, vìdomostnímu testu a pøedevším pak pøedvedli své znalosti jazyka pøi svém monologu a konverzaci na vylosované téma. Mnozí z nich by se rozhodnì v zahranièí neztratili! Nejlepšími angliètináøi" v tomto roce se stali: Jan Skácel (TL3), Jindøich Ropek (TL2) a Jindøich Opršál (IT1B). Jindra Opršál (IT1B) se pak 5. bøezna 2008 zúèastnil krajského kola soutìže v anglickém jazyce, poøádaném SOŠ Šumperk, kde v obrovské konkurenci støedních škol olomouckého kraje (soutìžilo 16 studentù prvních a druhých roèníkù) obsadil nádherné 2. místo. Nechme se pøekvapit, co pøedvede pøíští rok! Závìrem mùžeme s radostí konstatovat, že i studenti a studentky technicky zamìøené školy jsou schopni vynikat v humanitním oboru a dosáhnout vynikajících výsledkù. Tak se tìšme na pøíští roèník soutìže! 29. ledna 2008 se konala také konverzaèní soutìž v nìmeckém jazyce. Studenti si vyzkoušeli své schopnosti komunikovat nìmecky pøi øešení rùzných jazykových situací, vyjadøovali své názory dle vylosovaného tématu a ovìøili si, jak je nároèné porozumìt monologu rodilého mluvèího. První tøi místa obsadili Petr Pospíšil (IT2C), Jakub Vašíèek (TL3) a Pavel Kovaøík (E2). SOUTÌŽ DO YOU SPEAK EUROPEAN Shromáždìní evropských regionù (The Assembly of European Regions) a Olomoucký kraj uspoøádaly veøejnou prezentaèní soutìž "Do you speak Europan?". Cílem bylo pøedstavit vlastní vizi studentù støedních škol, co pro nì znamená pojem Evropa. Za naši školu se soutìže zúèastnili studenti umìleckoprùmyslových oborù - propagaèní grafika a prùmyslový design - Lenka Opálková (PV3), Romana Vyhnánková (PV3), Vojtìch Pochop (PV3). Ve svém projektu se nezamìøili pouze na prezentaci cizího jazyka, ale doplnili ho výtvarnými prostøedky. Vytvoøili tøi obrazy - COUNTRY, CITY LIFE a INDUSTRIAL - ze státních vlajek všech evropských zemí, v rámci olomouckého národního kola soutìže obsadili se svým projektem krásné 3. místo. 16

17 RECITAÈNÍ SOUTÌŽ WOLKERÙV PROSTÌJOV 2008 Naše škola se tradiènì úèastní pøehlídky recitátorù sólistù v rámci celorepublikové recitaèní soutìže Wolkerùv Prostìjov. V letošním okresním kole reprezentovali školu žáci ve dvou soutìžních kategoriích v I. kategorii se Barbora Babištová (S1) umístila na výborném 3. místì. V II. kategorii reprezentoval školu žák Pavel Špirka (E3) a obsadil postupové 2. místo. Úspìšnì interpretoval pøebásnìné písòové texty Paula Simona Zachraòte život mému chlapci a Donovana Válka jde dál a dál. Dne 26. bøezna 2008 probìhlo v prostìjovském kulturním domì Duha krajské kolo, kterého se zúèastnil pouze Pavel Špirka, kde naši školu dùstojnì reprezentoval. OLYMPIÁDA Z ÈESKÉHO JAZYKA Dne 27. bøezna 2008 probìhlo okresní kolo celostátní soutìže Olympiáda z èeského jazyka, kterou organizuje Ústav pro jazyk èeský Akademie vìd ÈR. Naši školu reprezentovali dva žáci Filip Zapletal (IT3B) a Milan Saitler (IT2B). Oba žáci dopadli úspìšnì a shodnì obsadili 5. až 6. místo v tvrdé konkurenci gymnázií a støedních škol z celého okresu. SOUTÌŽ Z ÈESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Spoleèenskovìdní komise uspoøádala první roèník školní soutìže v mateøském jazyce, která byla zamìøena na porozumìní textu a tvùrèí samostatnou práci žákù. Soutìže se zúèastnilo 25 žákù z 1. až 3. roèníkù školy. Žáci dosáhli nadprùmìrných výsledkù. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA roèník V této prestižní a obtížné soutìži jsme letos dosáhli vynikajících úspìchù - Jan Kostecký (IT1A) se umístil v krajském kole v kategorii C na místì. Další úspìšní øešitelé krajského kola jsou: David Mièka (TL4) v kategorii A, Jan Merta (TL2) v kategorii B, Josef Jílek (TL3) v kategorii P. Do školního kola postoupil: Michal Jaroš (TL2). Úspìch žákù naší školy je i díky tomu, že nìkteøí z nich navštìvovali besedy k MO, poøádané Pøírodovìdeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc. CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ ŽÁKÙ SOŠ roèník O tuto soutìž je velký zájem, bohužel musíme stále omezovat poèet soutìžících pouze na dva pøípadnì tøi za každý roèník. Naši žáci tradiènì obsazují pøední místa ze stovek zúèastnìných, bohužel výsledky nejsou známy do uzávìrky této zprávy. Pøipomínáme tedy, že v loòském roce David Mièka byl na druhém místì za 3. roèník. Letos naši školu reprezentovali tito žáci: 1. roèník Jan Kostecký (IT1A), Ladislav Pøíhoda (IT1B) 2. roèník Jan Merta (TL2), Michal Ohlídal (TL2), Roman Kozák (IT2A) 3. roèník Viktor Ptáèek (E3), Tomáš Rutar (TL3), Michal Svršek (TL3) 4. roèník Petr Joniak (IT4A) 17

18 MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ KLOKAN 2008 V letošním roce k nejlepším patøili: Poøadí v kategorii STUDENT (3. a 4. roèníky) z 23 soutìžících 1. místo František Melich (S4) 66 bodù 2. místo Michal Králík (IT4A) 56 bodù 3. místo Radek Kadeèek 55 bodù Poøadí v kategorii JUNIOR (1. a 2. roèníky) z 34 soutìžících 1. místo Jakub Hazda (TL2)) 87 bodù 2. místo Michal Ohlídal (TL2) 82 bodù 3. místo Jan Merta (TL2) 80 bodù FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA Školní kolo absolvovali a následný postup do krajského kola v Olomouci si zajistili žáci Jan Merta (TL2), Martin Kròávek (TL2), Michal Jaroš ( TL2). Krajské kolo se konalo 17. dubna na Slovanském Gymnáziu v Olomouci. Výsledky zveøejníme v pøíští zprávì. Blahopøejeme všem úspìšným žákùm, dìkujeme jim za reprezentaci školy. Zvláštì dìkujeme Davidu Mièkovi (TL4), který po celou dobu studia na naší škole dosahoval v matematických a fyzikálních soutìžích významných úspìchù - v loòském roce byl za nì ohodnocen i v soutìži Talent olomouckého kraje. Pøejeme mu hodnì úspìchù v dalším studiu. SOUTÌŽ NEJLEPŠÍ WWW STRÁNKY - národní kolo Pod záštitou mezinárodní organizace Junior Achievement probìhla soutìž o Nejlepší www stránky studentské spoleènosti StudentHoliday, obèanské sdružení (zastoupeno Markem Ostrým a Dušanem Mikulcem žáky tøetího roèníku technického lycea) obsadilo na národní úrovni 1. místo. Na hodnocení soutìže se podílela spoleènost Microsoft. Dle jejího vyjádøení je patrný každoroèní rùst kvality tìchto prezentací - grafika je nápaditìjší, celková koncepce propracovanìjší a pøedevším interaktivnìjší. A jaká byla kritéria hodnocení? použitelnost (navigace, vyhledávání, informaèní struktura) grafický design (první dojem, kreativita, konzistence grafiky) technické øešení (nezávislost na prohlížeèích, celkové technické øešení, datové vazby) marketing (pøesvìdèivost, propojenost na další kanály) informaèní hodnota V každé bodované oblasti bylo možné získat maximálnì 30 bodù, tj. celkem 150 bodù. Ve všech kritériích hodnocení StudentHoliday získalo nejvíce bodù (27, 28, 22, 28, 30) celkem 135 bodù, èímž v poøadí druhý tým porazilo o 25 bodù. 18

19 ŠKOLA A SPORT SPORTOVNÍ TURISTICKÉ KURZY Již tradiènì škola poøádá pro své žáky 3. roèníkù tuzemské i zahranièní kolektivní pobyty, ve kterých žáci rozvíjejí své volní vlastnosti, zocelují své fyzické i psychické zdraví a v neposlední øadì poznávají krásy pøírody a zpùsob života lidí v jiných zemích. V èervnu 2007 se uskuteènili sportovní turistické kurzy v italské Kalábrii a Lignanu, vodáci zdolali øeku Moravu a kdo si nevybral absolvoval sportovní turistický kurz s docházkou v Šumperku. Celkem se tìchto akcí zúèastnilo 118 žákù tøetích roèníkù. LYŽAØSKÉ VÝCHOVNÌ VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY Každoroènì se lyžaøských pobytù úèastní žáci druhých roèníkù. Bydleli jsme na Severomoravské chatì. Lyžaøské a snowboardové dovednosti jsme rozvinuli na výbornì pøipravené sjezdovce v Šanovì. Dvou lyžákù" se zúèastnilo 143 žákù. SPORTOVNÍ KROUŽKY Pro sportovní vyžití žákù všech roèníkù jsou organizovány v odpoledních hodinách sportovní kroužky posilování, stolního tenisu, florbalu, košíkové a odbíjené. Žáci využívají školní posilovnu a obì školní tìlocvièny. Tìchto volnoèasových aktivit se hojnì zúèastòují jak hoši, tak i dívky. Je to vítané rozptýlení a protažení tìla po celodenním sezení ve školních lavicích. DLOUHODOBÁ SOUTÌŽ TØÍD Reprezentanti školy pro støedoškolské sportovní soutìže se rekrutují ze sportovních klání v rámci školy. Bìhem celého školního roku katedra tìlesné výchovy organizuje pro žáky školy mezitøídní sportovní turnaje, které jsou bodovány a body se neustále naèítají. Na závìr roku je vyhlášeno poøadí nejlepších sportovních tøíd a udìleny finanèní odmìny ve prospìch kolektivních akcí celé tøídy. Zdravé soutìžení mezi spolužáky pøináší utužení tøídních kolektivù, rozvoj volních vlastností, posílení tìla i ducha. V tomto školním roce se uskuteènily tyto mezitøídní soutìže: Bìh prùmyslovky: 1. místo Pøemek Hnilica (IT1A) 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo Jan Kostecký (IT1A) Tomáš Volek (IT3A) Petr Tlkanec (IT4B) Jan Kupka (IT3A) Matìj Hrdina (TL3) Sportovní turistický kurz Lyžaøský výchovnì vzdìlávací zájezd 19

20 Turnaj ve stolním tenise (akce se zúèastnilo 36 studentù): 1. místo Martin Štecl (TL3) 2. místo Jakub Urban (E4) 3. místo Petr Mindl (TL3) Vánoèní cena v plavání štafety tøíd (akce se zúèastnilo 60 studentù): 1. místo IT4B 2. místo IT2C 3. místo TL 4 4. místo E4 5. místo IT4A 6. místo TL 3 STØEDOŠKOLSKÉ HRY I v tomto školním roce se naši chlapci i dívky zúèastnili sportovních soubojù. Dìkujeme našim reprezentantùm za tato umístní. Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - dívky): Družstvo Lucie Molèánová (TL4), Kamila Nováková (PV1), Aneta Vencálková (PV1) Zuzana Krasòáková (PV2), Barbora Némethová (PV2), Hana Š astná (PV3) Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - hoši): 2. místo Družstvo Petr Václavek (TL3), Ondøej Kuchtík (TL3), Ondøej Leštinský (IT4B) Tomáš Kugler (IT2B), Petr Kaòák (S2), Zdenìk Žídek (E4), Michal Soural (TL1) Tomáš Pavlík (TL1), Matìj Juránek (S2), Tomáš Bartl (TL4), Jiøí Koláø (TL2) Michal Skypala (IT4B) Stolní tenis (okresní kolo - dívky): 4. místo Družstvo Hana Ohlídalová (PV4), Veronika Hanáková (PV4) Stolní tenis (okresní kolo - hoši): 3. místo Družstvo Martin Štelc (TL3), Petr Žák (S2) Lukáš Wiesner (IT1B), Petr Kouøil (S3) Prùmyslovácký bìh Støedoškolské hry 20

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více