VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK"

Transkript

1 ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, Šumperk Tel.: , fax: , Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace: Ing. Ilona Opatovská, Ubytování: Domov mládeže, U Sanatoria 1, Šumperk, Tel.: Informace o DM: Mgr. Václav Pur, DOMOV MLÁDEŽE Domov mládeže tvoøí dva samostatné vzájemnì propojené ubytovací pavilóny. V areálu domova je také jídelna, tìlocvièna s posilovnou a dvì venkovní høištì. Žáci jsou ubytováni ve trojlùžkových pokojích. V každém poschodí je jedenáct pokojù, sociální zaøízení, studovna, spoleèenská místnost s televizí a malá kuchyòka s lednièkou. TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 29. záøí - 2. øíjna 2008 Obory: pondìlí-ètvrtek 9,00-17,00 hodin, je urèen pro zájemce Propagaèní grafika o studium umìleckoprùmyslových oborù Prùmyslový design TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 1. prosince - 5. prosince 2008 Obory: Strojírenství Elektrotechnika Informaèní technologie Technické lyceum pondìlí - ètvrtek 9,00-17,00 hodin, pátek 9,00-12,00 hodin je urèen pro studenty støedoškolského i vyššího odborného studia DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ VOŠ: 11. bøezna 2009 Studijní zamìøení: 9,00-17,00 hodin, je urèen výhradnì pro zájemce o vyšší Správa poèítaèových systémù odborné studium Technické aplikace Ekonomické aplikace Elektronické aplikace Komunikace Informaèní systémy ve veøejné správì

3 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Ing. Petr Vepøek, øeditel školy) CHARAKTERISTIKA OBORÙ STØEDNÍ PRÙMYSLOVÉ ŠKOLY Strojírenství / M/001 (Ing. Roman Unzeitig) Elektrotechnika / M/002 (Ing. Jan Horký) Technické lyceum / M/001 (Mgr. Eva Pöslová) Informaèní technologie / M/003 (Ing. Miloslava Hochmanová) Tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design / M/034 (Mgr. Zdenìk Pøikryl) Propagaèní výtvarnictví - propagaèní grafika / M/007 (Mgr. Zdenìk Pøikryl) CHARAKTERISTIKA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Informaèní technologie - aplikace výpoèetní techniky / N/02 (Ing. Ilona Opatovská) ŠKOLNÍ SOUTÌŽE Støedoškolská odborná èinnost (Mgr. Ondøej Šanovec) Prùmyslovácký datel (Mgr. Helena Tesaøová) Ekonomická abeceda (Ing. Anna Janderková) Fiktivní konkuz (Ing. Marie Johnová) Soutìže v elektronice (Ing. Miroslav Haltmar) Napájení sluncem (Ing. Vít Kròávek) Soutìž v programování (RNDr. Jana Linhartová) Soutìž v CAD systémech (Ing. Martin Tomášek) Konverzaèní soutìž v anglickém a nìmeckém jazyce (Mgr. Jana Švábová) Soutìž "Do you speak european?" (Mgr. Radek Orel) Recitaèní soutìž Wolkerùv Prostìjov (Mgr. Pavel Mareš) Olympiáda z èeského jazyka (Mgr. Pavel Mareš) Soutìž z èeského jazyka a literatury (Mgr. Pavel Mareš) Matematická olympiáda roèník (Mgr. Eva Pöslová) Celostátní matematická soutìž žákù SOŠ roèník (Mgr. Eva Pöslová) Mezinárodní matematická soutìž - Klokan 2008 (Mgr. Eva Pöslová) Fyzikální olympiáda (Mgr. Eva Pöslová) Soutìž "Nejlepší www stránky" - národní kolo (Ing. Anna Janderková) ŠKOLA A SPORT Sportovnì turistické kurzy (Mgr. Michal Petøík) Lyžaøské výchovnì vzdìlávací zájezdy (Mgr. Michal Petøík) Sportovní kroužky (Mgr. Michal Petøík) Dlouhodobá soutìž tøíd (Mgr. Michal Petøík) Støedoškolské hry (Mgr. Michal Petøík) NEJEN VYUÈOVACÍ PROCES TVOØÍ ŠKOLU Rozvoj osobnosti studenta na škole (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Kurzy GO! - záøí 2006 (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Proton 2007 (Ing. Vít Kròável) Školní klub a jeho aktivity (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Viktor anketa nejlepších (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Studentská konference (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele) Studentský parlament (Mgr. Libuše Gorská) Veletrh studentských spoleèností (Ing. Marie Johnová) Net CAD - Mind wide open (Mgr. Jakub Mrázek) Fyzikální kaleidoskop (Mgr. Jan Saxa) Kroužek elektronické robotiky (Ing. Vít Kròávek) Pøehlídka souèasné ilustraèní tvorby (Mgr. Radek Orel) Ilustrace našich výtvarníkù (Mgr. Radek Orel) 25. duben - Památka Jana Zajíce (Ing. Stanislav Melichar, zástupce øeditele)

4 ŽIVOT NA DOMOVÌ MLÁDEŽE Hlavní celodomovní akce (Mgr. Václav Pur) PROJEKTY A STATISTIKY Statistika pøijatých studentù Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku na vysoké a vyšší odborné školy ze školního roku 2006/2007 (Ing. Ilona Opatovská) Uplatnìní minimálního preventivního programu školy v roce 2007/2008 (Ing. Ilona Opatovská) Nabídka školy v oblasti dalšího vzdìlávání (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele) SEZNAMY Maturitní tøídy ve školním roce 2007/2008 Absolventské tøídy VOŠ ve školním roce 2007/2008 Zmìny v pedagogickém sboru školy (Ing. Pavel Škrabal, zástupce øeditele) REKLAMY SPONZORÙ VÝROÈNÍ ZPRÁVY

5 SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, studenti a žáci naší školy, vìøím, že následující stránky této výroèní zprávy pøinesou zajímavý pohled na právì konèící školní rok 2007/2008. Pøedevším na to, co se událo v jednotlivých pøedmìtových komisích, na to, co kromì každodenních studijních povinností jste prožili vy, žáci a studenti Vyšší odborné školy a Støední prùmyslové školy v Šumperku. Vìøím, že to bude zajímavé nejen teï, ale i po nìkolika letech, až si tuto zprávu otevøete a pøipomenete si chvíle strávené spoleènì se spolužáky ve školních lavicích. V tomto školním roce si mùžeme pøipomenout 110. výroèí založení naší školy. Za tuto dobu se na škole vystøídalo mnoho generací studentù a pedagogù, kteøí svou prací a nadšením tvoøili historii školy, budovali její postavení nejen v samotném mìstì Šumperk, ale i v celém regionu. A tak mi dovolte, abych všem pedagogùm, správním i provozním zamìstnancùm, kteøí pro naši školu poctivì pracují, podìkoval a popøál nám všem co nejvíce spokojenosti. Škole, Té pøeji mladický elán, hodnì dobrých studentù a také to, aby si v letech pøíštích nacházela pevné místo v životì našeho mìsta. Dovolte, abych pøi této pøíležitosti podìkoval právì vedení mìsta Šumperk, zvláštì pak panu starostovi Mgr. Zdeòku Brožovi a bývalému starostovi, dnes poslanci Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Ing. Petru Krillovi, za jejich vstøícnost a podporu, díky které se podaøilo v uplynulých deseti letech vybudovat pøístavbu školy, nové šatny a zajistit tak kvalitní zázemí pro rozvoj škol v letech pøíštích. Dnes je Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola v Šumperku pevnou souèástí odborných škol Olomouckého kraje a vìøím, že svými aktivitami a pøedevším kvalitním vzdìláváním dalších generací technicky zamìøených žákù a studentù potvrdí svou potøebnost a dobré jméno. Velice rád bych i já osobnì popøál prùmce", tedy všem a všemu, co je s ní spojeno, co nejvíce úspìšných let. Ing. Petr Vepøek øeditel školy 5

6 STROJÍRENSTVÍ (23-41-M/001) CHARAKTERISTIKA OBORÙ SpŠ Rozvoj prùmyslové výroby vytváøí na souèasném trhu práce hlad" po absolventech strojírenských oborù. Strojírenství je tradièní obor, zajiš ující kvalifikované absolventy se širokým uplatnìním. Na naší škole prochází modernizací uèebních osnov a je zamìøen na poèítaèové aplikace ve strojírenství a na poèítaèovou podporu konstruování a výroby. Klasické odborné pøedmìty, jako jsou stavba a provoz strojù, strojírenská technologie, kontrola a mìøení se již neobejdou bez rozsáhlého využití výpoèetní techniky. Studenti ovládají základní práce s PC, mezi které patøí znalost operaèního systému, textového editoru, tabulkového procesoru a programování. V prvním roèníku zvládnou ruèní zpracování výkresové dokumentace a v dalších roènících se uèí kreslit s využitím grafického editoru AutoCAD a systém pro 3D strojírenské návrhy Autodesk Inventor. Výuka poèítaèových programù probíhá na uèebnách vybavených poèítaèovou sítí a dobrým hardwarovým a softwarovým vybavením. Pøi prokázání znalosti AutoCADu a Autodesk Inventoru mohou žáci ve 4. roèníku získat certifikát s mezinárodní platností školicího støediska AutodeskAcademia. Podmínkou certifikace je zajištìní aktuálních verzí programù,což škola èinní a v souèasné dobì je vyuèován AutoCAD 2008 a Inventor V rámci dílenské praxe získávají studenti oboru strojírenství praktické výrobní dovednosti také v oblasti klasických výrobních metod zámeènictví, vrtání, øezání, broušení, soustružení, frézování a svaøování. Velká pozornost je vìnována i výuce programù poèítaèové podpory výroby a programování CNC obrábìcích strojù a robotù prostøednictvím DIN a ISO kódù pøi ruèním programování a samotných programù EdgeCAM a INTYS. Naši žáci se zapojují i do soutìží Støedoškolské odborné èinnosti a dalších odborných soutìží. Pravidelnì postupují do celostátních kol, kde zaujímají místa v popøedí. Pøi tìchto aktivitách za pomoci pedagogù získávají i zkušenosti z obhajoby a prezentace vlastní práce, což je pro nì pøínosem pøi pøijímacím øízení na vysoké školy a pøi ucházení se o zamìstnání. Studenti se taktéž uèí cizí jazyky, což pøispìje ke zlepšení komunikace se zemìmi Evropské unie. Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnìní v prùmyslových podnicích i soukromých firmách, kde mají pøedpoklady zastávat místa v konstrukèních a technologických oddìleních, ve výrobì i v øídícím aparátu. Vìtšina absolventù se hlásí a je i pøijata na vyšší odborné a vysoké školy. ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/002) Perspektivním vzdìlávacím oborem školy je obor elektrotechnika. V letošním školním roce pokraèujeme v ovìøování školního vzdìlávacího programu tohoto oboru v rámci projektu Pilot S. Z tohoto pohledu jsou také zamìøeny studijní plány oboru tak, aby jeho absolventi získali základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech elektrotechniky a dokázali je aplikovat pøi øešení konkrétních úkolù. Stejnì jako je tento obor v neustálém vývoji, dbá i naše škola o neustálý rozvoj jeho technického i personálního zázemí, odpovídajícího požadavkùm dnešní praxe. Žáci jsou v rámci odborných pøedmìtù, jako jsou základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronická zaøízení, elektrotechnická mìøení a automatizaèní technika, vzdìláváni v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechniky. Své teoretické znalosti pak prohlubují v odborných semináøích a v pøedmìtu uèební praxe. Další možnosti se jim nabízí ve volitelných semináøích a zájmových kroužcích. Samozøejmou vìcí u absolventa støední školy zemí Evropské unie je znalost dvou cizích jazykù a dobrý všeobecný pøehled. K tvùrèí a samostatné èinnosti jsou žáci vedeni pomocí roèníkových projektù, ve kterých uplatòují nabyté teoretické znalosti i praktické dovednosti. Velký dùraz je kladen na využití výpoèetní techniky. Žáci se nauèí nejen rozumìt bìžnému poèítaèi, ale nauèí se jej i používat jako nezbytný nástroj ke své práci a prostøedek pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní práce na PC, jako napø. textové a tabulkové editory, se již v prvém roèníku žáci uèí pracovat v CAD systémech pro elektroniku pøi kreslení Praktická maturitní zkouška oboru elektrotechnika 6

7 schémat a návrhu desek plošných spojù. V dalších roènících jsou to pak simulaèní programy, jako napø. RC systém, ISES a novì i rozsáhlý simulaèní program Multisim 10. Programování prùmyslových øídicích systémù a aplikace jednoèipových mikropoèítaèù patøí dnes již k základním znalostem v slaboproudé elektrotechnice. Nedílnou souèástí výuky je i ètrnácti-denní odborná praxe žákù druhých a tøetích roèníkù v elektrotechnických firmách. Pro komplexní pøípravu na své budoucí zamìstnání mají absolventi tohoto oboru možnost složit zkoušky o odborné zpùsobilosti podle Vyhlášky è. 50/1978 Sb. 5 a také certifikát Autorizovaného vzdìlávacího a zkušebního centra ES. Již bìhem studia dosahují naši žáci trvale dobré výsledky v odborných soutìžích. K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici øada specializovaných uèeben s výpoèetní technikou. Nemalé finanèní èástky jsou vìnovány na podporu zájmových odborných kroužkù. Náplò výuky odborných pøedmìtù vychází ze souèasného stavu oboru a je smìøována na potøeby dnešního trhu s pracovními silami, kdy o absolventy elektrooborù je stále velký zájem. Úspìšnì se uplatòují v soukromých firmách i vìtších podnicích na pozicích pracovníkù technické pøípravy, výroby, kontroly a øízení jakosti, servisu a dalších. Stále vìtší poèet absolventù úspìšnì pokraèuje ve studiu na vysokých školách technického smìru. TECHNICKÉ LYCEUM (78-42-M/01) Technické lyceum je velmi perspektivní obor, který se na škole vyuèuje od školního roku 2000/2001. Ve školním roce 2008/2009 bude výuka v 1. až 3. roèníku probíhat podle nových rámcových vzdìlávacích uèebních programù, vytvoøených v projektu PILOT S. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdìlávání a výrazným zastoupením tìch vzdìlávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je pøipraven k terciárnímu studiu technických oborù. Pro další studium získal dobré základy pøírodovìdných pøedmìtù matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpoèetní techniky. Získal také vhled do problematiky technických oborù a konkrétní pøedstavu o nároènosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadnìji se rozhodovat o další vzdìlávací cestì. Dále získal kompetence uplatnitelné i pøi pøímém vstupu na trh práce. Mùže se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje pøipravenost k efektivní práci s prostøedky informaèních a komunikaèních technologií, øešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémù, znalost dvou cizích jazykù, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatkù z ekonomiky, øízení, pracovního práva a managementu. INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE (26-47-M/003) Skupina odborných pøedmìtù tvoøí odborné povinné pøedmìty, z nichž nosný pøedmìt pøedstavuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné pøedmìty s mezipøedmìtovými vztahy. Dalšími spoleènými povinnými odbornými pøedmìty jsou ekonomika, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvièení. Tyto základní odborné pøedmìty zobecòují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku, a jsou prostøedkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací. Škola nabízí zamìøení správce poèítaèových sítí a komunikace. Studium správce poèítaèových sítí je orientováno na komplexní správu informaèních technologií. Dùraz je kladen na instalaci, konfiguraci a správu programového vybavení, lokálních i sí ových operaèních systémù. Velká pozornost je vìnována komunikaci v Internetu, programování a databázím. Žáci mohou bìhem studia získat mezinárodní certifikát v oboru sí ových technologií Cisco Academy. Studium komunikace je orientováno na získávání, zpracování a prezentaci všech druhù informací a v souvislosti s tím se žáci nauèí využívat velké množství odborného SW. Absolventi oboru vzdìlání Informaèní technologie jsou pøipravováni tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající dobì zapracování se mohli uplatòovat ve funkcích støedního managementu z hlediska odborného, a to napø. jako správci sítí v rùzných soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální poèítaèové sítì. Výuka v oboru technické lyceum 7

8 Absolventi studijního oboru Informaèní technologie jsou dále pøipravováni pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských pøíbuzných oborù. TVAROVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VÝROBKÙ - PRÙMYSLOVÝ DESIGN (82-41-M/034) Pøi studiu oboru prùmyslový design je výuka specificky orientována na komplexní navrhování tvaru prùmyslového výrobku pøi respektování estetických, ergonomických, technologických a ekonomických hledisek, se zøetelem na materiál a výtvarné výrazové možnosti výrobku. K tomu je zamìøen celý systém výuky a studenti postupnì získávají všechny potøebné znalosti tak, aby zvládli metody a dovednosti ve vytváøení asociací mezi skuteèným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázornìním, aby si vytvoøili vlastní výtvarný názor, osvojili výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a estetické zásady užitné výtvarné tvorby. V prvním roèníku se hlavnì zamìøují na zvládnutí kresby, základních sochaøských dovedností a celé škály výtvarného projevu. Nedílnou souèástí výuky je získání a rozvíjení citu pro vnímání trojrozmìrných pøedmìtù, jejich kompozici, pùsobení celku a detailu a tyto získané dovednosti (tvary a proporce) vyjádøit modelováním. Ve výuce nezapomínáme ani na oblast využívání grafických programù. Absolventi studijního oboru prùmyslový design mají možnost uplatnit se jako návrháøi, konstruktéøi a modeláøi v oblasti designu prùmyslových výrobkù nebo mohou studovat na vysokých školách, zejména na školách s pøíbuznými obory studia, nebo se mohou uplatnit jako samostatní výtvarníci. PROPAGAÈNÍ VÝTVARNICTVÍ - PROPAGAÈNÍ GRAFIKA (82-41-M/007) Studenti oboru propagaèní grafika jsou vedeni ke zvládnutí odborných a výtvarných èinností v široké oblasti propagaèní grafiky (plakátù, katalogù, firemních znaèek, brožur, reklamních poutaèù ) a ucelená øešení propagaèních a výstavních akcí. V systému výuky je zahrnuto získání dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma a jeho grafické øešení v tiskovinách, dále pak využití písma pøi øešení specifických výtvarných úkolù. Bìhem studia se studenti uèí zvládnout kresbu, zejména figurální kresbu (správnì a pohotovì zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter figury podle skuteènosti a z pøedstavy), ale i kresbu v plenéru (napø. dokonalé zvládnutí perspektivy v exteriéru). Osvojují si základní grafické techniky (tisk z výšky, hloubky, plochy), rùzné malíøské techniky a vìdomosti vèetnì dovedností v oblasti využívání poèítaèových grafických programù. Absolventi oboru propagaèní grafika mohou najít uplatnìní v jednotlivých oblastech propagaèního výtvarnictví, odpovídajících jejich odborné profilaci. Mohou se uplatnit zejména jako designéøi v grafických studiích, výtvarní redaktoøi v redakcích èasopisù a nakladatelstvích, designéøi ve firmách, zabývajících se návrhy a realizacemi expozic, reklamních agenturách apod. Dále se mohou uplatnit i v pøíslušné oblasti samostatné výtvarné èinnosti (malíøství, grafika, kresba). Po úspìšném absolvování studia mohou studovat jak na umìleckých vysokých školách, tak i v jakýchkoliv vysokoškolských oborech. Do teoretické pøípravy oborù tvarování prùmyslových výrobkù - prùmyslový design a propagaèní výtvarnictví - propagaèní grafika neodmyslitelnì patøí seznámení studentù s obecnými principy periodizace historického vývoje výtvarné tvorby (dìjiny výtvarné kultury) vèetnì dìjin architektury, malíøství, sochaøství a umìleckých øemesel. Obhajoby klauzurních prací oboru propagaèní grafika Obhajoby klauzurních prací oboru prùmyslový design 8

9 CHARAKTERISTIKA OBORÙ VoŠ INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE APLIKACE VÝPOÈETNÍ TECHNIKY (26-47-N/02) STUDIJNÍ ZAMÌØENÍ: - správa poèítaèových systémù, elektronické aplikace - technické aplikace, komunikace - ekonomické aplikace, informaèní systémy ve veøejné správì Od školního roku 2006/2007 byli na naši vyšší odbornou školu pøijímáni studenti do 1. roèníku na nový obor vzdìlání Informaèní technologie s názvem vzdìlávacího programu Aplikace výpoèetní techniky. Tento program byl v závìru roku 2005 schválen pro výuku akreditaèní komisí MŠMT ÈR. Informaèní technologie tedy letos na vyšší odborné škole studují studenti 1. a 2. roèníku, studenti 3. roèníku ještì studují ve studijní oboru Užití poèítaèù, jehož akreditace postupnì konèí. Délka vzdìlávacího programu Informaèní technologie je v denním studiu 3 roky. Ukonèení je absolutoriem s titulem DiS ( Diplomovaný specialista v oboru). Tento vzdìlávací program je urèen pro absolventy støedních škol. Je urèen pro prakticky orientované zájemce, kteøí získají široké praktické znalosti a dovednosti v oblasti dostupné techniky informaèních technologií. Vzdìlávací program nabízí absolventovi nebo absolventce výstupní znalosti, které mu umožní snadnou orientaci ve všech oblastech hospodáøství, kde se využívají prostøedky výpoèetní techniky a kde je registrována poptávka na aplikaènì orientované odborníky. Absolvent získá všeobecné znalosti z konkrétních oborù informaèních a komunikaèních technologií jako je instalace a administrace standardních operaèních systémù, administrace systémù LAN a WAN a jejich základní sí ové služby, DTP, IS, prezentaèní a grafické systémy, databázové systémy, programování, služby internetu, HW prostøedky, matematiky, elektrotechniky, ekonomiky a aplikaèního software. Velký dùraz je kladen na jazykové znalosti s prohloubením jejich odborné stránky. Absolventi tak mohou pracovat s výkonnými aplikaèními programy, informaèními systémy, sí ovými prostøedky a jsou schopni zabezpeèit analýzu, instalaci a komunikaci všech tìchto prostøedkù v rámci firmy. Vzdìlávací program je postaven na rozvíjení schopností studentù, na rozšiøování odborných znalostí každého jedince, samostatného øešení problémù na stranì jedné a na stranì druhé vede studenty k týmové práci, ke spoleènému øešení problémù, k adaptaci jedince ve skupinì, ke zvládnutí organizace a øízení pracovní skupiny i vìtšího kolektivu. Skladba a náplò jednotlivých pøedmìtù je navrhována tak, aby bylo dosaženo maximálních dovedností absolventa øešit samostatnì i v rámci týmu problémy na poli informaèních a komunikaèních technologií. V prvních dvou roènících mají studenti povinné pøedmìty všeobecného charakteru, jako je cizí jazyk, psychologie, ekonomika apod. Mezi pøedmìty odborné patøí operaèní systémy, poèítaèová typografie, programování, tabulkové procesory, databázové systémy, poèítaèové sítì, multimedia, hardwarové vybavení a praxe. Ve tøetím roèníku jsou kromì všeobecných pøedmìtù i povinnì volitelné pøedmìty, které jsou seskupeny do jednotlivých zamìøeních. Ve tøetím roèníku je tedy možno se zamìøit na správu poèítaèových systémù, technické aplikace, elektronické aplikace, ekonomické aplikace, komunikace a informaèní systémy ve veøejné správì. Veškeré bližší informace o tomto vzdìlávacím programu, vèetnì jsou k dispozici na: 9

10 ŠKOLNÍ SOUTÌŽE STØEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ÈINNOST Institut dìtí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy organizoval ve školním roce / roèník a ve školním roce 2007/2008 již 30. roèník soutìže Støedoškolské odborné èinnosti. Charakterizuje ji sedmnáct (a ve 30. roèníku osmnáct) soutìžních oborù: 1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku. matematika a statistika) 2. Fyzika 3. Chemie 1. Matematika a matematická informatika (od 30. roèníku. matematika a statistika) 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Geologie, geografie 6. Zdravotnictví 7. Zemìdìlství, potravináøství, lesní a vodní hospodáøství) 8. Ochrana a tvorba životního prostøedí 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérù 12. Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a øízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného èasu 15. Teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanutní a spoleèenskovìdní obory 18. Informatika (od 30. roèníku) Studenti se setkávají se svìtem odborníkù, objevù, praktických dovedností, znalostí a samostatné i týmové práce. Nauèí se prezentovat sebe i své výkony, pøijímat kritiku i pochvalu odborné poroty. Naši studenti se zúèastnili obou roèníkù v poètu sedmi a osmi soutìžních prací, což naši školu èiní jednu z nejaktivnìjších v našem regionu. Následuje pøehled soutìžních prací a jejich umístìní v jednotlivých kolech soutìže: 10

11 Úèastníci 29. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2006/2007: obor 01 - Matematika a matematická informatika SPARTAKUS.SW Petr Papoušek (IT4B), Petr Neèas (IT4B), Tomáš Anderle (IT4B) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola obor 09 - Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design VLIV PODMÍNEK PØI SOUSTRUŽENÍ NA JAKOST POVRCHU Stanislav Stolarik (S3), Tomáš Zbráncký (S3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace DJMIXING CONSOLE 2006ST Ladislav Valenta (E1) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 5. místo v krajském kole ØÍZENÁ LÍHEÒ PRO PLAZY Jiøí John (E1) 2. místo ve školním kole 3. místo v okresním kole obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie POPELKA 2007 Ladislav Valenta (E1) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole 7. místo v celostátním kole 11

12 S POPELKOU K PNEUMATICE - výukový text Martin Valenta (E2) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole úèast v krajském kole obor 13 - Ekonomika a øízení MARKETING A MANAGEMENT STUDENTHOLIDAY - obèanské sdružení Marek Ostrý (TL3), Marek Pažitka (TL3) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole 1. místo v krajském kole a postup do celostátního kola Úèastníci 30. roèníku Støedoškolské odborné èinnosti ve školním kole 2007/2008: obor 10 - Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace SOLARBUS - propagaèní model autobusu pohánìného sluneèní energií Radek Jark (E1) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole a postup do krajského kola INTELIGENTNÍ NABÍJEÈKA OLOVÌNÝCH AKUMULÁTORÙ Vít Poøízek (E1) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole obor 12 - Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie AT08 - výukový robot Viktor Ptáèek (E3), Michal Kupka (E3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola VÝROBA REPROBEDNY Z NETRADIÈNÍHO MATERIÁLU Jaroslav Thomas (E3), Miroslav Ketner (E3) 2. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole Porota školního kola Støedoškolské odborné èinnosti 12

13 obor 13 Ekonomika a øízení STUDENTSKÉ PODNIKÁNÍ Petr Mindl (TL3), Tomáš Mazák (Tl3), Jiøí Gál (E3) 1. místo ve školním kole 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola obor 16 - Historie OBJEVITELSKÉ PLAVBY Jakub Hrbek (IT3B) 1. místo ve školním kole a postup do okresního kola obor 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a spoleèenskovìdní obory SÜDÁN Tomáš Kugler (IT2B), Milan Seitler (IT2B), Jan Švejdík (IT2B) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole obor 18 - Informatika ELEKTRONICKÉ PØIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ PØI VOŠ A SPŠ ŠUMPERK Radim Jelínek (IT4A), Stanislav Zitta (IT4A), Michael Králík (IT4A) 1. místo ve školním kole 2. místo v okresním kole a postup do krajského kola Do krajského kola soutìže Støedoškolské odborné èinnosti tedy postoupily 4 studentské práce. Pøejeme všem soèkaøùm" mnoho úspìchù v krajském kole Informaèní centrum školy 13

14 PRÙMYSLOVÁCKÝ DATEL ÈERVEN 2007 Všichni žáci prvních roèníkù mají v rámci výuky pøedmìtu Písemná a elektronická komunikace, jehož náplní je ovládnutí klávesnice poèítaèe desetiprstovou hmatovou metodou. Vždy ke konci školního roku poøádáme pro žáky soutìž nazvanou Prùmyslovácký datel". Je to skvìlá pøíležitost, jak si mezi sebou zmìøit dovednost v rychlosti a pøesnosti psaní na klávesnici poèítaèe. Soutìže se zúèastnilo 38 žákù. 1. místo 2. místo 3. místo Martina Klimešová (IT1C) Jan Vavruša (IT1A) Jan Husár (IT1C) EKONOMICKÁ ABECEDA Studium ekonomiky na Vyšší odborné škole a Støední prùmyslové škole v Šumperku je u vìtšiny oborù jenom na úrovni ekonomických základù. Nicménì vyuèující ekonomiky u studentù upøednostòují místo teoretického memorování pojmù praktické dovednosti, pohotovost, kreativitu v myšlení, všeobecný rozhled a informovanost. Soutìž Ekonomická abeceda byla vytvoøena tak, aby výše jmenované dovednosti mohly být porovnány mezi jednotlivými studenty. Studenti mohli v testu použít všechny dostupné informace a pomùcky. Test byl vytvoøen z pìti úkolù s maximálním hodnocením 28 bodù. Nutno dodat, že i když na prvních místech jsou studenti oboru IT, studenti ostatních oborù také prokázali své schopnosti a znalosti. Maximálního bodového hodnocení nedosáhl žádný ze studentù. Nejvíc bodù získali: Petr Herzig (IT3A) - 27 bodù Tomáš Volek (IT2A) - 27 bodù Jan Marek (IT2A) - 27 bodù FIKTIVNÍ KONKURZ - 9. roèník Dne 19. února 2008 od 10,00 hod. probìhlo na naší škole fiktivní výbìrové øízení na obsazení volných pracovních míst ve firmì: ~ Pars NOVA, a.s. - vypisuje výbìrové øízení na pozici asistent/asistentka ~ DESIGN CIS, s.r.o. - vypisuje výbìrové øízení na pozici obchodní zástupce Pøekvapuje Vás tato zpráva? Co má škola spoleèného s výše uvedenými firmami? Na naší škole se již stalo tradicí poøádání fiktivního výbìrového øízení na obsazení volných pracovních místa, která jsou vytipována tak, aby se øízení mohli zúèastnit žáci všech oborù vzdìlání. Výbìrové øízení je urèeno pro žáky 3. a 4. roèníku støední školy. Do soutìže se žák pøihlásí prostøednictvím svého vyuèujícího ekonomiky tak, že v urèeném termínu odevzdá motivaèní dopis a svùj životopis. Motivaèní dopis je nasmìrován na jednu z firem, jejichž personalisté zasednou v porotì. Výbìrové øízení má odbornou èást na PC a ústní èást. Pohovor je z èásti veden v cizím jazyce podle volby studenta. Soutìž je medializována a místo místa se vyhrává nezanedbatelný finanèní obnos. SOUTÌŽE V ELEKTRONICE Elektrotechnická komise ve školním roce 2006/2007 opìt organizovala soutìže v elektronice. Pro žáky Støední prùmyslové školy probìhla soutìž 8. èervna Nápní soutìže byly dvì èásti. První èást : test teoretických znalostí z elektroniky a historie elektroniky. V druhé èásti soutìže mìli žáci, kteøí prošli úspìšnì teoretickými testy, možnost prokázat své praktické znalosti na konstrukci elektronického zaøízení. Soutìže se zúèastnilo 16 soutìžících z 1. až 3. roèníku. Na prvním místì se umístil Jaroslav Žvátora (81 bodù), na druhé místì Tomáš Tunis (80 bodù) a na tøetím místì Ladislav Valenta (78. bodù). Již tradiènì byla uspoøádána rovnìž soutìž pro žáky základních škol, a to dne 16. prosince Soutìže se zúèastnilo celkem36 žákù 8. a 9. tøíd. Žáci prokázali své praktické znalosti na sestrojení elektronické stavebnice. Na prvním místì se umístil Tomáš Koukola (108 bodù), na druhém místì Tomáš Kárský (104 body) a na tøetím místì Roman Bezdìk (99 bodù). Pøejeme všem, kteøí se zajímají o elektroniku mnoho úspìchù v další práci. 14

15 Výbìrovou komisi tvoøí kromì firemního manažera i psycholog a zástupce Okresní hospodáøské komory. Žáci, kteøí obsadili první a druhé místo u obou poptávaných profesí Petr Tlkanec, Josef Jílek, Kristýna Lotosová a Dagmar Chemišincová postoupili do meziškolního kola soutìže, které se konalo 5. bøezna 2008 na Obchodní akademii v Šumperku. Úèast na výbìrovém øízení je pro žáky velice cennou zkušeností pøi získávání prezentaèních a komunikaèních dovedností, bez kterých je velice obtížné získat pracovní místo. NAPÁJENÍ SLUNCEM 2007 Napájení sluncem je soutìž solárních robotù, kterou každoroènì poøádá Fakulta elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báòské - Technické univerzitì v Ostravì. Soutìž má již nìkolikaletou tradici a pravidelnì se jí zúèastòuje kolem 150 žákù a studentù z celé Èeské republiky a ze Slovenska. Cílem je navrhnout a sestrojit takového robota, který pomocí energie z malého fotovaltaického panelu ujede co nejrychleji vzdálenost necelých dvou metrù. V roce 2007 pøibyla nová kategorie - robot s vodíkovým pohonem. Ten je napájen energií z reverzibilního palivového èlánku, ve kterém se nejdøíve pomocí elektrického proudu rozloží voda na kyslík a vodík. Po odpojení zdroje dochází v palivovém èlánku k obrácené elektrolýze a vodíkový èlánek v elektrochemickém procesu generuje elektrickou energii k pohánìní motoru robota. Vyhrává ten, jehož robot na jedno nabití, urèitý objem vodíku, ujede nejdelší vzdálenost. Co všechno obnáší návrh a stavba takového solárního robota si letos vyzkoušelo deset žákù naší školy a dva se pustili do experimentování s vodíkovým èlánkem. Ono navrhnout lehkou a dostateènì tuhou konstrukci robota, zvolit správné materiály, vyøešit problémy s pøevodem, vybrat nebo navrhnout správnou øídící elektroniku, aby ten jeho robot byl lepší než druhý závodník není nakonec tak jednoduchá záležitost. Nestaèí mít jen nápad, ale jsou potøebné i urèité vìdomosti, tøeba ta škola k nìèemu bude, a také um a šikovnost. Naši žáci nenechali nic náhodì a v kroužku robotiky, když se blížil termín závodù tak i doma, pilnì stavìli a ladili své roboty. Však do Ostravy mohou jet jen ti nejlepší. Proto zde také pøedstavili žáci Viktor Ptáèek a Martin Valenta svého vodíkového robota a pro své spolužáky udìlali malou pøednášku o fungování revezibilního vodíkového èlánku. To že naši žáci jsou šikovní a mìli své roboty velmi dobøe vyladìné se potvrdilo 19. záøí 2007 na soutìži na VŠB - TU v Ostravì. Ve velmi silné konkurenci 69 závodníkù v kategorii 1 se umístili: 2. místo 5. místo 11. místo Ondøej Basler (TL2) Jiøí John (E2) Tomáš Tunis (E2) èas 1,53 sekund èas 1,84 sekund èas 3,02 sekund Viktor Ptáèek (E3) a Martin Valenta (E3) se svým vodíkovým robotem v nové kategorii obsadili pìkné 11. místo. Všichni žáci jako jeden tým prezentovali naši školu na jednièku. SOUTÌŽ V PROGRAMOVÁNÍ Již tradiènì se na naší škole konalo okresní kolo soutìže dìtí a mládeže v programování. Naše škola se pravidelnì podílí na uspoøádání této soutìže tím, že umožní soutìžícím využít technické vybavení v poèítaèových uèebnách školy. Naši uèitelé pøipraví zadání soutìžních úloh pro kategorii støedních škol a spoleènì s uèiteli dalších škol tvoøí hodnotící komisi soutìže. Bohužel letos opìt naše škola jako jediná støední škola vyslala své studenty do starší kategorie této soutìže. Je nám to líto, protože v minulých letech byla tato soutìž místem setkání a výmìny zkušeností mladých programátorù okresu Šumperk. Ale my to nevzdáváme, uskuteènilo se alespoò programátorské klání mezi studenty naší školy.tøi úspìšní øešitelé Filip Zapletal (IT3B), Tomáš Dostalík (IT4A) a Josef Jílek (TL3) - reprezentovali naši školu i v krajském kole této soutìže v Olomouci. Fiktivní konkurz Model autobusu pohánìného sluneèní energií 15

16 SOUTÌŽE V CAD SYSTÉMECH V lednu 2008 se uskuteènila školní soutìž ve 2D kreslení v AutoCADu a v 3D modelování v Inventoru. Tohoto školního kola se v kreslení v AutoCADu zúèastnilo 58 žákù ze tøíd S2, S3, TL3 a TL4 a v modelování v Inventoru 30 žákù ze tøíd S3 a S4. Soutìžící v kategorii 2D kreslení mìli za úkol pøekreslit výrobní výkres v daném èasovém limitu s co nejvìtší pøesností. Nejlépe se to podaøilo Martinovi Smrèkovi (S2) a Martinovi Drexlerovi (TL4), získali svornì 85 bodù ze sta možných. V kategorii modelování byl nejlepší Jan Doubravský ( S4) a Petr Kouøil ( S3). Všichni ètyøi následnì reprezentovali naši školu na soutìži v CAD technologiích v Olomouci, do které se pøihlásilo 8 škol z Olomouckého kraje. V této krajské soutìži byli všichni naši reprezentanti velice úspìšní, když ve 2D kreslení obsadil Martin Drexler 2. místo a Martin Smrèek místo 7. místo a ve 3D modelování byli oba naši zástupci v první desítce. Vyvrcholením se stala každoroèní mezinárodní soutìž Autodesk Academia Design Poøádající školou byla VOŠ, SOŠ a SOU Kopøivnice. Soutìže se zúèastnilo 65 žákù ve dvou kategoriích. Naši zástupci se sice neumístili na prvních místech, ale v drtivé konkurenci obstáli a skonèili v první polovinì výsledkové listiny. Konkrétnì Martin Smrèek skonèil na 17. místì a Petr Kouøil na 16. místì. Vìøím, že v dalších letech na nejlepší pøíèky urèitì dosáhneme. KONVERZAÈNÍ SOUTÌŽ V ANGLICKÉM A NÌMECKÉM JAZYCE Zaèátkem nového roku, 29. ledna 2008, probìhla na naší škole soutìž v konverzaci v anglickém jazyce. Nìkolik pøihlášených se zaleklo a nepøišlo. Zdravé jádro v poètu dvanácti studentù angliètiny nakonec vìnovalo svùj odpolední volný èas poslechu a ètení anglického textu, vìdomostnímu testu a pøedevším pak pøedvedli své znalosti jazyka pøi svém monologu a konverzaci na vylosované téma. Mnozí z nich by se rozhodnì v zahranièí neztratili! Nejlepšími angliètináøi" v tomto roce se stali: Jan Skácel (TL3), Jindøich Ropek (TL2) a Jindøich Opršál (IT1B). Jindra Opršál (IT1B) se pak 5. bøezna 2008 zúèastnil krajského kola soutìže v anglickém jazyce, poøádaném SOŠ Šumperk, kde v obrovské konkurenci støedních škol olomouckého kraje (soutìžilo 16 studentù prvních a druhých roèníkù) obsadil nádherné 2. místo. Nechme se pøekvapit, co pøedvede pøíští rok! Závìrem mùžeme s radostí konstatovat, že i studenti a studentky technicky zamìøené školy jsou schopni vynikat v humanitním oboru a dosáhnout vynikajících výsledkù. Tak se tìšme na pøíští roèník soutìže! 29. ledna 2008 se konala také konverzaèní soutìž v nìmeckém jazyce. Studenti si vyzkoušeli své schopnosti komunikovat nìmecky pøi øešení rùzných jazykových situací, vyjadøovali své názory dle vylosovaného tématu a ovìøili si, jak je nároèné porozumìt monologu rodilého mluvèího. První tøi místa obsadili Petr Pospíšil (IT2C), Jakub Vašíèek (TL3) a Pavel Kovaøík (E2). SOUTÌŽ DO YOU SPEAK EUROPEAN Shromáždìní evropských regionù (The Assembly of European Regions) a Olomoucký kraj uspoøádaly veøejnou prezentaèní soutìž "Do you speak Europan?". Cílem bylo pøedstavit vlastní vizi studentù støedních škol, co pro nì znamená pojem Evropa. Za naši školu se soutìže zúèastnili studenti umìleckoprùmyslových oborù - propagaèní grafika a prùmyslový design - Lenka Opálková (PV3), Romana Vyhnánková (PV3), Vojtìch Pochop (PV3). Ve svém projektu se nezamìøili pouze na prezentaci cizího jazyka, ale doplnili ho výtvarnými prostøedky. Vytvoøili tøi obrazy - COUNTRY, CITY LIFE a INDUSTRIAL - ze státních vlajek všech evropských zemí, v rámci olomouckého národního kola soutìže obsadili se svým projektem krásné 3. místo. 16

17 RECITAÈNÍ SOUTÌŽ WOLKERÙV PROSTÌJOV 2008 Naše škola se tradiènì úèastní pøehlídky recitátorù sólistù v rámci celorepublikové recitaèní soutìže Wolkerùv Prostìjov. V letošním okresním kole reprezentovali školu žáci ve dvou soutìžních kategoriích v I. kategorii se Barbora Babištová (S1) umístila na výborném 3. místì. V II. kategorii reprezentoval školu žák Pavel Špirka (E3) a obsadil postupové 2. místo. Úspìšnì interpretoval pøebásnìné písòové texty Paula Simona Zachraòte život mému chlapci a Donovana Válka jde dál a dál. Dne 26. bøezna 2008 probìhlo v prostìjovském kulturním domì Duha krajské kolo, kterého se zúèastnil pouze Pavel Špirka, kde naši školu dùstojnì reprezentoval. OLYMPIÁDA Z ÈESKÉHO JAZYKA Dne 27. bøezna 2008 probìhlo okresní kolo celostátní soutìže Olympiáda z èeského jazyka, kterou organizuje Ústav pro jazyk èeský Akademie vìd ÈR. Naši školu reprezentovali dva žáci Filip Zapletal (IT3B) a Milan Saitler (IT2B). Oba žáci dopadli úspìšnì a shodnì obsadili 5. až 6. místo v tvrdé konkurenci gymnázií a støedních škol z celého okresu. SOUTÌŽ Z ÈESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Spoleèenskovìdní komise uspoøádala první roèník školní soutìže v mateøském jazyce, která byla zamìøena na porozumìní textu a tvùrèí samostatnou práci žákù. Soutìže se zúèastnilo 25 žákù z 1. až 3. roèníkù školy. Žáci dosáhli nadprùmìrných výsledkù. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA roèník V této prestižní a obtížné soutìži jsme letos dosáhli vynikajících úspìchù - Jan Kostecký (IT1A) se umístil v krajském kole v kategorii C na místì. Další úspìšní øešitelé krajského kola jsou: David Mièka (TL4) v kategorii A, Jan Merta (TL2) v kategorii B, Josef Jílek (TL3) v kategorii P. Do školního kola postoupil: Michal Jaroš (TL2). Úspìch žákù naší školy je i díky tomu, že nìkteøí z nich navštìvovali besedy k MO, poøádané Pøírodovìdeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc. CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ ŽÁKÙ SOŠ roèník O tuto soutìž je velký zájem, bohužel musíme stále omezovat poèet soutìžících pouze na dva pøípadnì tøi za každý roèník. Naši žáci tradiènì obsazují pøední místa ze stovek zúèastnìných, bohužel výsledky nejsou známy do uzávìrky této zprávy. Pøipomínáme tedy, že v loòském roce David Mièka byl na druhém místì za 3. roèník. Letos naši školu reprezentovali tito žáci: 1. roèník Jan Kostecký (IT1A), Ladislav Pøíhoda (IT1B) 2. roèník Jan Merta (TL2), Michal Ohlídal (TL2), Roman Kozák (IT2A) 3. roèník Viktor Ptáèek (E3), Tomáš Rutar (TL3), Michal Svršek (TL3) 4. roèník Petr Joniak (IT4A) 17

18 MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌŽ KLOKAN 2008 V letošním roce k nejlepším patøili: Poøadí v kategorii STUDENT (3. a 4. roèníky) z 23 soutìžících 1. místo František Melich (S4) 66 bodù 2. místo Michal Králík (IT4A) 56 bodù 3. místo Radek Kadeèek 55 bodù Poøadí v kategorii JUNIOR (1. a 2. roèníky) z 34 soutìžících 1. místo Jakub Hazda (TL2)) 87 bodù 2. místo Michal Ohlídal (TL2) 82 bodù 3. místo Jan Merta (TL2) 80 bodù FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA Školní kolo absolvovali a následný postup do krajského kola v Olomouci si zajistili žáci Jan Merta (TL2), Martin Kròávek (TL2), Michal Jaroš ( TL2). Krajské kolo se konalo 17. dubna na Slovanském Gymnáziu v Olomouci. Výsledky zveøejníme v pøíští zprávì. Blahopøejeme všem úspìšným žákùm, dìkujeme jim za reprezentaci školy. Zvláštì dìkujeme Davidu Mièkovi (TL4), který po celou dobu studia na naší škole dosahoval v matematických a fyzikálních soutìžích významných úspìchù - v loòském roce byl za nì ohodnocen i v soutìži Talent olomouckého kraje. Pøejeme mu hodnì úspìchù v dalším studiu. SOUTÌŽ NEJLEPŠÍ WWW STRÁNKY - národní kolo Pod záštitou mezinárodní organizace Junior Achievement probìhla soutìž o Nejlepší www stránky studentské spoleènosti StudentHoliday, obèanské sdružení (zastoupeno Markem Ostrým a Dušanem Mikulcem žáky tøetího roèníku technického lycea) obsadilo na národní úrovni 1. místo. Na hodnocení soutìže se podílela spoleènost Microsoft. Dle jejího vyjádøení je patrný každoroèní rùst kvality tìchto prezentací - grafika je nápaditìjší, celková koncepce propracovanìjší a pøedevším interaktivnìjší. A jaká byla kritéria hodnocení? použitelnost (navigace, vyhledávání, informaèní struktura) grafický design (první dojem, kreativita, konzistence grafiky) technické øešení (nezávislost na prohlížeèích, celkové technické øešení, datové vazby) marketing (pøesvìdèivost, propojenost na další kanály) informaèní hodnota V každé bodované oblasti bylo možné získat maximálnì 30 bodù, tj. celkem 150 bodù. Ve všech kritériích hodnocení StudentHoliday získalo nejvíce bodù (27, 28, 22, 28, 30) celkem 135 bodù, èímž v poøadí druhý tým porazilo o 25 bodù. 18

19 ŠKOLA A SPORT SPORTOVNÍ TURISTICKÉ KURZY Již tradiènì škola poøádá pro své žáky 3. roèníkù tuzemské i zahranièní kolektivní pobyty, ve kterých žáci rozvíjejí své volní vlastnosti, zocelují své fyzické i psychické zdraví a v neposlední øadì poznávají krásy pøírody a zpùsob života lidí v jiných zemích. V èervnu 2007 se uskuteènili sportovní turistické kurzy v italské Kalábrii a Lignanu, vodáci zdolali øeku Moravu a kdo si nevybral absolvoval sportovní turistický kurz s docházkou v Šumperku. Celkem se tìchto akcí zúèastnilo 118 žákù tøetích roèníkù. LYŽAØSKÉ VÝCHOVNÌ VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY Každoroènì se lyžaøských pobytù úèastní žáci druhých roèníkù. Bydleli jsme na Severomoravské chatì. Lyžaøské a snowboardové dovednosti jsme rozvinuli na výbornì pøipravené sjezdovce v Šanovì. Dvou lyžákù" se zúèastnilo 143 žákù. SPORTOVNÍ KROUŽKY Pro sportovní vyžití žákù všech roèníkù jsou organizovány v odpoledních hodinách sportovní kroužky posilování, stolního tenisu, florbalu, košíkové a odbíjené. Žáci využívají školní posilovnu a obì školní tìlocvièny. Tìchto volnoèasových aktivit se hojnì zúèastòují jak hoši, tak i dívky. Je to vítané rozptýlení a protažení tìla po celodenním sezení ve školních lavicích. DLOUHODOBÁ SOUTÌŽ TØÍD Reprezentanti školy pro støedoškolské sportovní soutìže se rekrutují ze sportovních klání v rámci školy. Bìhem celého školního roku katedra tìlesné výchovy organizuje pro žáky školy mezitøídní sportovní turnaje, které jsou bodovány a body se neustále naèítají. Na závìr roku je vyhlášeno poøadí nejlepších sportovních tøíd a udìleny finanèní odmìny ve prospìch kolektivních akcí celé tøídy. Zdravé soutìžení mezi spolužáky pøináší utužení tøídních kolektivù, rozvoj volních vlastností, posílení tìla i ducha. V tomto školním roce se uskuteènily tyto mezitøídní soutìže: Bìh prùmyslovky: 1. místo Pøemek Hnilica (IT1A) 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo Jan Kostecký (IT1A) Tomáš Volek (IT3A) Petr Tlkanec (IT4B) Jan Kupka (IT3A) Matìj Hrdina (TL3) Sportovní turistický kurz Lyžaøský výchovnì vzdìlávací zájezd 19

20 Turnaj ve stolním tenise (akce se zúèastnilo 36 studentù): 1. místo Martin Štecl (TL3) 2. místo Jakub Urban (E4) 3. místo Petr Mindl (TL3) Vánoèní cena v plavání štafety tøíd (akce se zúèastnilo 60 studentù): 1. místo IT4B 2. místo IT2C 3. místo TL 4 4. místo E4 5. místo IT4A 6. místo TL 3 STØEDOŠKOLSKÉ HRY I v tomto školním roce se naši chlapci i dívky zúèastnili sportovních soubojù. Dìkujeme našim reprezentantùm za tato umístní. Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - dívky): Družstvo Lucie Molèánová (TL4), Kamila Nováková (PV1), Aneta Vencálková (PV1) Zuzana Krasòáková (PV2), Barbora Némethová (PV2), Hana Š astná (PV3) Støedoškolský pohár (okresní finále v košíkové - hoši): 2. místo Družstvo Petr Václavek (TL3), Ondøej Kuchtík (TL3), Ondøej Leštinský (IT4B) Tomáš Kugler (IT2B), Petr Kaòák (S2), Zdenìk Žídek (E4), Michal Soural (TL1) Tomáš Pavlík (TL1), Matìj Juránek (S2), Tomáš Bartl (TL4), Jiøí Koláø (TL2) Michal Skypala (IT4B) Stolní tenis (okresní kolo - dívky): 4. místo Družstvo Hana Ohlídalová (PV4), Veronika Hanáková (PV4) Stolní tenis (okresní kolo - hoši): 3. místo Družstvo Martin Štelc (TL3), Petr Žák (S2) Lukáš Wiesner (IT1B), Petr Kouøil (S3) Prùmyslovácký bìh Støedoškolské hry 20

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pøedcházení ekologickým problémùm výchovou je levnìjší a úèelnìjší než jejich následné øešení. listopad 2002 Zpracovatel: Lipka

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 213-214 STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/25 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 ze dne 15. ledna 2014, č. j. MSMT 49 122/2013-1 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více