EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ"

Transkript

1 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu

2 CB HOLDING tvoří uskupení spolupracujících firem, které Vám nabízí portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu Společným cílem je poskytování komplexních poradenských služeb dle specifických potřeb klientů, založených na principech profesionality, důvěry a partnerství. Na základě dlouhodobé praxe, znalosti podnikatelského prostředí doma i v zahraničí, se zaměřením na německy mluvící země a odborné způsobilosti našich partnerů, nabízíme veškerý servis nejen v českém, ale i německém a anglickém jazyce. Všechny společnosti sídlí ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, v samotném centru Českých Budějovic. V uskupení spolupracujících firem jsou následující: NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář je společností advokátů, nabízející svým klientům komplexní právní servis v oblasti českého práva a zároveň, na základě dlouhodobé praxe pro zahraniční klientelu, servis v oblasti právních vztahů zahraničních subjektů podnikajících v České republice, zejména komplexní právní servis v právních konzultacích, zastupování v soudních i mimosoudních sporech, zastupování v řízeních se správními úřady, přípravu a vypracování dokumentů dle potřeb klienta, právní rozbory a stanoviska v oblastech obchodního práva, bankovního práva, občanského práva, pracovního práva, insolvenčního práva, bytového práva, procesního práva, rodinného práva, trestního a správního práva. CB CONSULTING s.r.o. nabízí své služby v oblasti obchodního managementu, projektového poradenství, M&A poradenství, dotací a podnikového poradenství pro malé a střední společnosti. CB daně a účetnictví s.r.o. poskytuje poradenství v daňové a účetní oblasti pro malé a střední společnosti a pro podnikající fyzické osoby. CB REAL MANAGEMENT s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti Asset-a ekonomického Facility managementu se zaměřením na management objektů, konzultace, vyúčtování vedlejších nákladů, rozpočetnictví, správu nájemců, pronájem, plánování a kontrolu nákladů, management nákupu, ploch a smluv. CB AUDIT s.r.o. nabízí svým klientům nezávislé auditorské a poradenské služby, především ověření účetních závěrek a konsolidačních balíčků dle českých i mezinárodních standardů. PROFIL SPOLEČNOSTÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY NEUBAUER & PARTNER s.r.o. PRÁVNÍ SLUŽBY právní konzultace právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání právní zastupování v řízení před správními úřady příprava a vypracování dokumentů dle požadavků klienta sepisování právních rozborů a stanovisek advokátní úschovy

3 V oblasti obchodního práva jsou poskytovány následující služby: zakládání všech druhů obchodních společností sepisování jednotlivých listin potřebných k založení obchodní společnosti provádění jakýchkoliv změn v obchodních společnostech vč. zastupování u notáře a v rejstříkovém řízení právní pomoc při svolávání valné hromady, zastupování na valné hromadě, vedení valné hromady smlouvy o převodu obchodního podílu sepisování obchodních smluv, a to jak výslovně upravených v obchodním zákoníku, tak i nepojmenovaných dohod dle potřeby klienta zpracování všeobecných obchodních podmínek podnikatele rámcové smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské atd. sepisování směnek a vymáhání směnečných práv úschova peněz z kontraktů vymáhání pohledávek smlouvy o prodeji podniku či části podniku smlouvy o nájmu podniku či části podniku fúze, rozdělení a transformace obchodních společností jednání jménem klienta s protistranou zápis ochranných známek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kompletní zastupování ve sporech z nekalé soutěže kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení likvidace obchodních společností právní audit společnosti všeobecné poradenství v obchodním právu komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy V oblasti insolvenčního práva jsou poskytovány následující služby: sepisování insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka a jeho následné podání příslušnému soudu, sepisování insolvenčního návrhu na majetek klienta a jeho následné podání příslušnému soudu sepisování přihlášky do insolvenčního řízení včetně následného zastupování v insolvenčního řízení sepisování vylučovacích žalob, jejich podání příslušnému soudu včetně následného zastupování v soudním řízení vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru všeobecné právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva V oblasti občanského práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv a listin všeho druhu sepisování kupních smluv na nemovitosti včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí úschova peněz z kontraktů zástavní smlouvy zastupování v občanskoprávním řízení spotřebitelské právo řešení problematiky náhrady škody vymáhání pohledávek zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení poradenství v problematice bytových jednotek a družstevních bytů dědické právo návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům všeobecné poradenství v občanském právu

4 V oblasti bytového práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv o převodu bytových jednotek včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu úschova peněz z kontraktů právní poradenství ohledně zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů smlouvy o výstavbě prohlášení vlastníka dle zák.č. 72/1994 Sb. vypořádání spoluvlastnictví budovy dle zák.č. 72/1994 Sb. zastupování společenství vlastníků jednotek zastupování jednotlivých členů společenství vlastníků jednotek při jednání se společenstvím či se stavebníkem zastupování jednotlivých členů družstva při jednání s družstvem všeobecné poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev V oblasti procesního práva své klienty zastupujeme na základě plné moci ve všech druzích soudních sporů (občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních atd.). Většinou se jedná o kompletní právní zastoupení od první porady s klientem přes sepis žaloby nebo vyjádření k žalobě až po právní zastupování v celém průběhu soudního řízení. Dále je poskytováno kompletní právní zastoupení v oblasti vymáhání pohledávek, které spočívá v: sepsání poslední výzvy k plnění před podáním žaloby a její zaslání dlužníkovi s hlavičkou advokátní kanceláře sepsání žalobního návrhu a jeho podání příslušnému soudu zastupování v celém soudním řízení, většinou bez potřeby součinnosti klienta ve smyslu jeho účasti u soudních jednání apod. konání všech potřebných procesních úkonů na základě výzvy soudu zajištění všech formalit potřebných k nařízení exekuce v případě dlužníkovy nečinnosti sepsání návrhu na prohlášení exekuce a jeho zaslání příslušnému soudu s tím, že věc bude předána jednomu z exekutorů, s kterými naše kancelář navázala v průběhu trvání praxe úspěšnou spolupráci a jejichž postup je zpravidla velmi efektivní navázání kontaktu s příslušným exekutorem a spolupodílení se na co nejefektivnějším vymožení klientovy pohledávky v případě, že tomu okolnosti případu odpovídají a je dáno podezření, že klientův dlužník spáchal trestný čin, je možné jménem klienta podat i trestní oznámení na tohoto dlužníka. V takovém případě nabízíme klientům i právní zastoupení v tomto trestním řízení V oblasti rodinného práva jsou poskytovány následující služby: sepis návrhu na rozvod manželství vč. zastupování v soudním řízení sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče vč. zastupování v soudním řízení, sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě vč. zastupování v soudním řízení vedení jednání mezi manžely o vypořádání společného jmění manželů sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů vč. zastupování v soudním řízení V oblasti pracovního práva jsou poskytovány následující služby: všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele vypracování pracovněprávních stanovisek pro zaměstnavatele zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

5 zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince sepis pracovních smluv sepis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti sepis kolektivní smlouvy všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance sepis právních úkonů pro zaměstnance adresované jeho zaměstnavateli zastupování zaměstnanců v jednání s jeho zaměstnavatelem ohledně jeho zákonných nároků V oblasti trestního práva je poskytováno klientům, v procesním postavení obviněného, komplexní právní zastoupení v trestním řízení: zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení zastupování klienta u hlavního líčení podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení jednání jménem klienta o možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání či o narovnání dle 308 a 309 trestního řádu jednání s poškozeným o náhradě škody způsobené trestným činem podávání žádostí o propuštění z vazby jednání z Probační a mediační službou ČR podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu V oblasti správního práva poskytujeme následující právní služby: sepisování žádostí o vydání správního rozhodnutí zastupování v jednání s úřady komplexní zastupování ve správním řízení zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu zastoupení ve stavebním řízení a v řízení o vydání územního rozhodnutí zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.) zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu (zajištění podkladů, sepis žádosti, zastupování v řízení) všeobecné právní poradenství OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY Rozhodčí řízení JUDr. Petr Neubauer je již od roku 2005 zapsán na listině rozhodců jako stálý rozhodčí soudce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze a od roku 2012 veden u Ministerstva spravedlnosti také jako rozhodce pro spotřebitelské spory. Vzhledem k jeho zkušenostem lze sjednat výkon funkce rozhodce ad hoc" - tedy pro konkrétní případy, a to na základě dohody obou stran smlouvy či sporu. Úschova peněz a listin Advokátní kancelář disponuje několika bankovními účty, zřízenými speciálně pro úschovu finančních prostředků klienta. V ojedinělých případech provádíme pro klienty v rámci poskytování našich služeb také úschovu listin.

6 Likvidace společnosti Pro stálé klienty může některý z advokátů společnosti vykonávat funkci likvidátora společnosti a veškeré úkony s tím spojené. Překladatelský servis Ověřování podpisů CB CONSULTING s.r.o. Projektové poradenství V oblasti projektového poradenství poskytuje součinnost při tvorbě a definici cílů, jejich naplnění a plnou koordinaci. tvorba marketingové a obchodní strategie SWOT analýza analýza trhu a tržního potenciálu příprava a koordinace projektového financování z cizích zdrojů podpora při tvorbě stavebního managementu realitní management zastupování klienta při vyjednávání smluvních podmínek M & A poradenství V oblasti Merger & Acquisition nabízí vyhledávání tržních příležitostí, koordinaci podnikatelských záměrů, hledání strategických partnerů a samotnou podporu při koupi či prodej podniku. analýza trhu vyhledávání strategických partnerů analýza vhodného místa podnikání tvorba prezentací vedení jednání s potenciálním partnerem ekonomická, právní a daňová Due Dilligence vedení a kontrola procesu akvizice Dotace V oblasti dotací Vám nabízí podporu při vyhledávání dotačních možností, sestavování žádostí o dotace a v neposlední řadě i samotné jednání s dotčenými orgány a úřady. poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů analýza dotačních příležitostí podpora a koordinace dotačních žádostí žádosti o další finanční podpory (zvýhodněný úvěr, záruky z programu Záruky apod.) asistence při zpracování, předložení a realizaci procesu dotace jednání s dotčenými státními orgány a úřady Ostatní služby Na základě spolupráce s externími poradci a společnostmi zabezpečuje kvalitní a spolehlivý servis služeb v mnoha oborech

7 právní servis audit daňový servis účetní služby překladatelské a tlumočnické služby výběrová řízení pojištění veřejné zakázky poradenství v realitní oblasti, vyhledání vhodné nabídky finanční poradenství CB daně & účetnictví s.r.o. Daňové poradenství Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradkyň Ing. Michaely Szmaragowski a Ing. Petry Čápové. zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem na základě plné moci a jeho podání v prodlouženém termínu konzultace při přípravě přiznání k dani z příjmů připravené klientem zpracování a podání daňových přiznání dalších typů zastupování na základě plné moci u finančního úřadu daňové poradenství na ad-hoc bázi při řešení konkrétního problému Daňové poradenství je poskytováno v následujících oblastech: daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob DPH ostatní daně Účetnictví komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů poradenství při vedení účetnictví při řešení konkrétního problému sestavení ročních účetních závěrek prověření systému vedení účetnictví sestavení agendy pro přiznání k DPH další služby související s účetní agendou podle dohody s klientem CB REAL MANAGEMENT s.r.o. Ekonomická správa: management podkladů ke správě objektu vedení evidence vlastníků a nájemců management uzavíraných smluv (nájemní, média, pojištění atd.) předávací protokoly, evidenční listy předpisy nájemného, fondu oprav a záloh na služby související s užíváním nemovitosti tvorba reportingu fond oprav, předpisy nájemného, zálohy na služby

8 tvorba reportingu náklady na provedené služby a opravy, spojené se správou domácího fondu tvorba reportingu dlužníci a penále tvorba reportingu roční vyúčtování služeb a rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele optimalizační nákladové procesy (investiční náklady oprav, spotřeba energií, řízení a údržbu technologií) řešení sporů a reklamací rozdělení a převody bytových jednotek založení Společenství vlastníků jednotek, vč. návrhů stanov SVJ vyřízení žádostí v souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru marketing tvorba ostatních kalkulací a rozpočtů Technická správa: běžná údržba voda, plyn, topení, elektro, výtahy plánovaná údržba dle dlouhodobých plánů oprav a revizí konstrukčních prvků, zabezpečení revizí dle termínů a požární ochrany havarijní správa voda, plyn, topení, elektro, výtahy odečty vodoměrů, servisní činnost Vedení účetnictví: účetní a daňová správa nemovitosti zajištění veškerých služeb v souvislosti s vedením účetnictví tvorba přiznání daně z nemovitosti aj. Právní služby: uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých služeb uzavírání nájemních smluv smluvní zajištění dodávek energií výpovědi smluv o nájmu a s dodavateli jednotlivých služeb správa žalob, vyhotovení návrhů na výkon rozhodnutí nebo exekuci Tvorba kupních smluv, darovací smlouvy na převod nemovitostí vč. návrhů na vklad práv CB AUDIT s.r.o. Auditorské a poradenské služby jsou poskytování prostřednictvím auditorky Ing. Lucie Kozákové. Audit Ověření řádných a mimořádných účetních závěrek podle českých účetních standardů Ověření konsolidovaných účetních závěrek Ověření výročních zpráv

9 Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Poradenství Účetní poradenství dle potřeb klienta Sestavení účetní závěrky Sestavení konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Komunikace se skupinovým auditorem Due diligence pro účely podnikových akvizic Převod smluv o finančním leasingu do výkaznictví požadovaného platnými IFRS Dohled nad inventarizací zásob a peněžní hotovosti Zprávy o funkčnosti podnikových procesů Sestavení finančních plánů Nastavení vnitropodnikového účetnictví Školení na vybraná témata z oblasti účetnictví a auditu Konkrétní zadání poradenské zakázky je specifikováno vždy na základě individuálních požadavků klienta. V případě potřeby nabízíme celoroční, prakticky zaměřenou podporu s důrazem na včasné odhalení neefektivnosti procesu či případného nesouladu se zákonnými normami a optimalizační řešení.

10 NÁŠ TÝM JUDr. Petr Neubauer advokát Od roku 1998 je JUDr. Neubauer členem České advokátní komory a od roku 2006 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky. JUDr. Neubauer hovoří německy, anglicky a rusky. Mgr. Michal Pavlas advokát Od roku 2004 byl Mgr. Pavlas členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Pavlas hovoří anglicky. JUDr. Pavel Krček Od roku 1991 je JUDr. Pavel Krček členem České advokátní komory. JUDr. Pavel Krček hovoří německy, francouzsky a rusky. Mgr. Zita Poláková advokát Od roku 1997 je Mgr. Zita Poláková členem České advokátní komory. Mgr. Zita Poláková působí od roku 2001 jako samostatná advokátka se zaměřením na cizojazyčnou klientelu, hovoří německy a rusky.

11 Mgr. Vladimíra Kolářová advokát Od roku 2001 je Mgr. Vladimíra Kolářová členem České advokátní komory a od roku 2010 jako advokát. Mgr. Kolářová hovoří německy, anglicky a španělsky. Mgr. Filip Toul advokát Od roku 2008 je Mgr. Toul členem České advokátní komory jako koncipient a od roku 2009 jako advokát. Mgr. Toul hovoří anglicky. Mgr. Lucie Jindrová advokát Od roku 2004 je Mgr. Jindrová členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Jindrová hovoří anglicky. Mgr. Jiří Čech - advokát Od roku 2009 je Mgr. Jiří Čech členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2012 jako advokát. Mgr. Jiří Čech hovoří anglicky.

12 Mgr. Petra Doubková - advokátní koncipient Od roku 2010 je Mgr. Petra Doubková členem České advokátní komory. Mgr. Petra Doubková hovoří anglicky. Mgr. Julie Watzko - advokátní koncipient Od roku 2008 je Mgr. Watzko členkou České advokátní komory.mgr. Watzko hovoří německy. Mgr. Hana Fabíková advokátní koncipient Od roku 2011 je Mgr. Hana Fabíková členem České advokátní komory. Mgr. Hana Fabíková hovoří německy a anglicky.

13 Ing. Jaroslava Kortišová office manager Daniela Baťková - asistentka BBUs. Jana Šiveňová - asistentka Jitka Burdová - asistentka

14 Ing. Michaela Szmaragowski účetní a daňové poradenství Ing. Petra Čápová účetní a daňové poradenství Ing. Petra Bláhová obchodní a ekonomické poradenství Ing. Lucie Kozáková audit

15 KONTAKTY Adresa sídla: Na Sadech 4/3, České Budějovice Adresa pobočky: Lindauerova 8, Plzeň Spojení: Telefon: , Fax: , NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Volksbank CZ a.s., č. účtu / Web: CB REAL MANAGEMENT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika, č. účtu: / Web: CB daně a účetnictví s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Raiffeisenbak a.s., č. účtu: / Web: CB CONSULTING s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,,č. účtu: / Web: CB AUDIT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: /0300 Web:

16 FOTOGALERIE

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA O nás Advokátní kancelář Vozáb & Co. navazuje na kořeny novodobé advokacie formující se v tržním hospodářství

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

1. Profil společností HLB PROXY

1. Profil společností HLB PROXY 1. Profil společností HLB PROXY Společnost PROXY, a.s. byla založena v roce 1991 v Praze, tehdy zahraničními akcionáři. V roce 1994 byla založena pobočka v Českých Budějovicích. V oboustranné shodě akcionářů

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více