EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ"

Transkript

1 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu

2 CB HOLDING tvoří uskupení spolupracujících firem, které Vám nabízí portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu Společným cílem je poskytování komplexních poradenských služeb dle specifických potřeb klientů, založených na principech profesionality, důvěry a partnerství. Na základě dlouhodobé praxe, znalosti podnikatelského prostředí doma i v zahraničí, se zaměřením na německy mluvící země a odborné způsobilosti našich partnerů, nabízíme veškerý servis nejen v českém, ale i německém a anglickém jazyce. Všechny společnosti sídlí ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, v samotném centru Českých Budějovic. V uskupení spolupracujících firem jsou následující: NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář je společností advokátů, nabízející svým klientům komplexní právní servis v oblasti českého práva a zároveň, na základě dlouhodobé praxe pro zahraniční klientelu, servis v oblasti právních vztahů zahraničních subjektů podnikajících v České republice, zejména komplexní právní servis v právních konzultacích, zastupování v soudních i mimosoudních sporech, zastupování v řízeních se správními úřady, přípravu a vypracování dokumentů dle potřeb klienta, právní rozbory a stanoviska v oblastech obchodního práva, bankovního práva, občanského práva, pracovního práva, insolvenčního práva, bytového práva, procesního práva, rodinného práva, trestního a správního práva. CB CONSULTING s.r.o. nabízí své služby v oblasti obchodního managementu, projektového poradenství, M&A poradenství, dotací a podnikového poradenství pro malé a střední společnosti. CB daně a účetnictví s.r.o. poskytuje poradenství v daňové a účetní oblasti pro malé a střední společnosti a pro podnikající fyzické osoby. CB REAL MANAGEMENT s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti Asset-a ekonomického Facility managementu se zaměřením na management objektů, konzultace, vyúčtování vedlejších nákladů, rozpočetnictví, správu nájemců, pronájem, plánování a kontrolu nákladů, management nákupu, ploch a smluv. CB AUDIT s.r.o. nabízí svým klientům nezávislé auditorské a poradenské služby, především ověření účetních závěrek a konsolidačních balíčků dle českých i mezinárodních standardů. PROFIL SPOLEČNOSTÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY NEUBAUER & PARTNER s.r.o. PRÁVNÍ SLUŽBY právní konzultace právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání právní zastupování v řízení před správními úřady příprava a vypracování dokumentů dle požadavků klienta sepisování právních rozborů a stanovisek advokátní úschovy

3 V oblasti obchodního práva jsou poskytovány následující služby: zakládání všech druhů obchodních společností sepisování jednotlivých listin potřebných k založení obchodní společnosti provádění jakýchkoliv změn v obchodních společnostech vč. zastupování u notáře a v rejstříkovém řízení právní pomoc při svolávání valné hromady, zastupování na valné hromadě, vedení valné hromady smlouvy o převodu obchodního podílu sepisování obchodních smluv, a to jak výslovně upravených v obchodním zákoníku, tak i nepojmenovaných dohod dle potřeby klienta zpracování všeobecných obchodních podmínek podnikatele rámcové smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské atd. sepisování směnek a vymáhání směnečných práv úschova peněz z kontraktů vymáhání pohledávek smlouvy o prodeji podniku či části podniku smlouvy o nájmu podniku či části podniku fúze, rozdělení a transformace obchodních společností jednání jménem klienta s protistranou zápis ochranných známek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kompletní zastupování ve sporech z nekalé soutěže kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení likvidace obchodních společností právní audit společnosti všeobecné poradenství v obchodním právu komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy V oblasti insolvenčního práva jsou poskytovány následující služby: sepisování insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka a jeho následné podání příslušnému soudu, sepisování insolvenčního návrhu na majetek klienta a jeho následné podání příslušnému soudu sepisování přihlášky do insolvenčního řízení včetně následného zastupování v insolvenčního řízení sepisování vylučovacích žalob, jejich podání příslušnému soudu včetně následného zastupování v soudním řízení vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru všeobecné právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva V oblasti občanského práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv a listin všeho druhu sepisování kupních smluv na nemovitosti včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí úschova peněz z kontraktů zástavní smlouvy zastupování v občanskoprávním řízení spotřebitelské právo řešení problematiky náhrady škody vymáhání pohledávek zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení poradenství v problematice bytových jednotek a družstevních bytů dědické právo návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům všeobecné poradenství v občanském právu

4 V oblasti bytového práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv o převodu bytových jednotek včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu úschova peněz z kontraktů právní poradenství ohledně zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů smlouvy o výstavbě prohlášení vlastníka dle zák.č. 72/1994 Sb. vypořádání spoluvlastnictví budovy dle zák.č. 72/1994 Sb. zastupování společenství vlastníků jednotek zastupování jednotlivých členů společenství vlastníků jednotek při jednání se společenstvím či se stavebníkem zastupování jednotlivých členů družstva při jednání s družstvem všeobecné poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev V oblasti procesního práva své klienty zastupujeme na základě plné moci ve všech druzích soudních sporů (občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních atd.). Většinou se jedná o kompletní právní zastoupení od první porady s klientem přes sepis žaloby nebo vyjádření k žalobě až po právní zastupování v celém průběhu soudního řízení. Dále je poskytováno kompletní právní zastoupení v oblasti vymáhání pohledávek, které spočívá v: sepsání poslední výzvy k plnění před podáním žaloby a její zaslání dlužníkovi s hlavičkou advokátní kanceláře sepsání žalobního návrhu a jeho podání příslušnému soudu zastupování v celém soudním řízení, většinou bez potřeby součinnosti klienta ve smyslu jeho účasti u soudních jednání apod. konání všech potřebných procesních úkonů na základě výzvy soudu zajištění všech formalit potřebných k nařízení exekuce v případě dlužníkovy nečinnosti sepsání návrhu na prohlášení exekuce a jeho zaslání příslušnému soudu s tím, že věc bude předána jednomu z exekutorů, s kterými naše kancelář navázala v průběhu trvání praxe úspěšnou spolupráci a jejichž postup je zpravidla velmi efektivní navázání kontaktu s příslušným exekutorem a spolupodílení se na co nejefektivnějším vymožení klientovy pohledávky v případě, že tomu okolnosti případu odpovídají a je dáno podezření, že klientův dlužník spáchal trestný čin, je možné jménem klienta podat i trestní oznámení na tohoto dlužníka. V takovém případě nabízíme klientům i právní zastoupení v tomto trestním řízení V oblasti rodinného práva jsou poskytovány následující služby: sepis návrhu na rozvod manželství vč. zastupování v soudním řízení sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče vč. zastupování v soudním řízení, sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě vč. zastupování v soudním řízení vedení jednání mezi manžely o vypořádání společného jmění manželů sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů vč. zastupování v soudním řízení V oblasti pracovního práva jsou poskytovány následující služby: všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele vypracování pracovněprávních stanovisek pro zaměstnavatele zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

5 zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince sepis pracovních smluv sepis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti sepis kolektivní smlouvy všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance sepis právních úkonů pro zaměstnance adresované jeho zaměstnavateli zastupování zaměstnanců v jednání s jeho zaměstnavatelem ohledně jeho zákonných nároků V oblasti trestního práva je poskytováno klientům, v procesním postavení obviněného, komplexní právní zastoupení v trestním řízení: zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení zastupování klienta u hlavního líčení podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení jednání jménem klienta o možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání či o narovnání dle 308 a 309 trestního řádu jednání s poškozeným o náhradě škody způsobené trestným činem podávání žádostí o propuštění z vazby jednání z Probační a mediační službou ČR podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu V oblasti správního práva poskytujeme následující právní služby: sepisování žádostí o vydání správního rozhodnutí zastupování v jednání s úřady komplexní zastupování ve správním řízení zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu zastoupení ve stavebním řízení a v řízení o vydání územního rozhodnutí zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.) zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu (zajištění podkladů, sepis žádosti, zastupování v řízení) všeobecné právní poradenství OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY Rozhodčí řízení JUDr. Petr Neubauer je již od roku 2005 zapsán na listině rozhodců jako stálý rozhodčí soudce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze a od roku 2012 veden u Ministerstva spravedlnosti také jako rozhodce pro spotřebitelské spory. Vzhledem k jeho zkušenostem lze sjednat výkon funkce rozhodce ad hoc" - tedy pro konkrétní případy, a to na základě dohody obou stran smlouvy či sporu. Úschova peněz a listin Advokátní kancelář disponuje několika bankovními účty, zřízenými speciálně pro úschovu finančních prostředků klienta. V ojedinělých případech provádíme pro klienty v rámci poskytování našich služeb také úschovu listin.

6 Likvidace společnosti Pro stálé klienty může některý z advokátů společnosti vykonávat funkci likvidátora společnosti a veškeré úkony s tím spojené. Překladatelský servis Ověřování podpisů CB CONSULTING s.r.o. Projektové poradenství V oblasti projektového poradenství poskytuje součinnost při tvorbě a definici cílů, jejich naplnění a plnou koordinaci. tvorba marketingové a obchodní strategie SWOT analýza analýza trhu a tržního potenciálu příprava a koordinace projektového financování z cizích zdrojů podpora při tvorbě stavebního managementu realitní management zastupování klienta při vyjednávání smluvních podmínek M & A poradenství V oblasti Merger & Acquisition nabízí vyhledávání tržních příležitostí, koordinaci podnikatelských záměrů, hledání strategických partnerů a samotnou podporu při koupi či prodej podniku. analýza trhu vyhledávání strategických partnerů analýza vhodného místa podnikání tvorba prezentací vedení jednání s potenciálním partnerem ekonomická, právní a daňová Due Dilligence vedení a kontrola procesu akvizice Dotace V oblasti dotací Vám nabízí podporu při vyhledávání dotačních možností, sestavování žádostí o dotace a v neposlední řadě i samotné jednání s dotčenými orgány a úřady. poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů analýza dotačních příležitostí podpora a koordinace dotačních žádostí žádosti o další finanční podpory (zvýhodněný úvěr, záruky z programu Záruky apod.) asistence při zpracování, předložení a realizaci procesu dotace jednání s dotčenými státními orgány a úřady Ostatní služby Na základě spolupráce s externími poradci a společnostmi zabezpečuje kvalitní a spolehlivý servis služeb v mnoha oborech

7 právní servis audit daňový servis účetní služby překladatelské a tlumočnické služby výběrová řízení pojištění veřejné zakázky poradenství v realitní oblasti, vyhledání vhodné nabídky finanční poradenství CB daně & účetnictví s.r.o. Daňové poradenství Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradkyň Ing. Michaely Szmaragowski a Ing. Petry Čápové. zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem na základě plné moci a jeho podání v prodlouženém termínu konzultace při přípravě přiznání k dani z příjmů připravené klientem zpracování a podání daňových přiznání dalších typů zastupování na základě plné moci u finančního úřadu daňové poradenství na ad-hoc bázi při řešení konkrétního problému Daňové poradenství je poskytováno v následujících oblastech: daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob DPH ostatní daně Účetnictví komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů poradenství při vedení účetnictví při řešení konkrétního problému sestavení ročních účetních závěrek prověření systému vedení účetnictví sestavení agendy pro přiznání k DPH další služby související s účetní agendou podle dohody s klientem CB REAL MANAGEMENT s.r.o. Ekonomická správa: management podkladů ke správě objektu vedení evidence vlastníků a nájemců management uzavíraných smluv (nájemní, média, pojištění atd.) předávací protokoly, evidenční listy předpisy nájemného, fondu oprav a záloh na služby související s užíváním nemovitosti tvorba reportingu fond oprav, předpisy nájemného, zálohy na služby

8 tvorba reportingu náklady na provedené služby a opravy, spojené se správou domácího fondu tvorba reportingu dlužníci a penále tvorba reportingu roční vyúčtování služeb a rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele optimalizační nákladové procesy (investiční náklady oprav, spotřeba energií, řízení a údržbu technologií) řešení sporů a reklamací rozdělení a převody bytových jednotek založení Společenství vlastníků jednotek, vč. návrhů stanov SVJ vyřízení žádostí v souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru marketing tvorba ostatních kalkulací a rozpočtů Technická správa: běžná údržba voda, plyn, topení, elektro, výtahy plánovaná údržba dle dlouhodobých plánů oprav a revizí konstrukčních prvků, zabezpečení revizí dle termínů a požární ochrany havarijní správa voda, plyn, topení, elektro, výtahy odečty vodoměrů, servisní činnost Vedení účetnictví: účetní a daňová správa nemovitosti zajištění veškerých služeb v souvislosti s vedením účetnictví tvorba přiznání daně z nemovitosti aj. Právní služby: uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých služeb uzavírání nájemních smluv smluvní zajištění dodávek energií výpovědi smluv o nájmu a s dodavateli jednotlivých služeb správa žalob, vyhotovení návrhů na výkon rozhodnutí nebo exekuci Tvorba kupních smluv, darovací smlouvy na převod nemovitostí vč. návrhů na vklad práv CB AUDIT s.r.o. Auditorské a poradenské služby jsou poskytování prostřednictvím auditorky Ing. Lucie Kozákové. Audit Ověření řádných a mimořádných účetních závěrek podle českých účetních standardů Ověření konsolidovaných účetních závěrek Ověření výročních zpráv

9 Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Poradenství Účetní poradenství dle potřeb klienta Sestavení účetní závěrky Sestavení konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Komunikace se skupinovým auditorem Due diligence pro účely podnikových akvizic Převod smluv o finančním leasingu do výkaznictví požadovaného platnými IFRS Dohled nad inventarizací zásob a peněžní hotovosti Zprávy o funkčnosti podnikových procesů Sestavení finančních plánů Nastavení vnitropodnikového účetnictví Školení na vybraná témata z oblasti účetnictví a auditu Konkrétní zadání poradenské zakázky je specifikováno vždy na základě individuálních požadavků klienta. V případě potřeby nabízíme celoroční, prakticky zaměřenou podporu s důrazem na včasné odhalení neefektivnosti procesu či případného nesouladu se zákonnými normami a optimalizační řešení.

10 NÁŠ TÝM JUDr. Petr Neubauer advokát Od roku 1998 je JUDr. Neubauer členem České advokátní komory a od roku 2006 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky. JUDr. Neubauer hovoří německy, anglicky a rusky. Mgr. Michal Pavlas advokát Od roku 2004 byl Mgr. Pavlas členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Pavlas hovoří anglicky. JUDr. Pavel Krček Od roku 1991 je JUDr. Pavel Krček členem České advokátní komory. JUDr. Pavel Krček hovoří německy, francouzsky a rusky. Mgr. Zita Poláková advokát Od roku 1997 je Mgr. Zita Poláková členem České advokátní komory. Mgr. Zita Poláková působí od roku 2001 jako samostatná advokátka se zaměřením na cizojazyčnou klientelu, hovoří německy a rusky.

11 Mgr. Vladimíra Kolářová advokát Od roku 2001 je Mgr. Vladimíra Kolářová členem České advokátní komory a od roku 2010 jako advokát. Mgr. Kolářová hovoří německy, anglicky a španělsky. Mgr. Filip Toul advokát Od roku 2008 je Mgr. Toul členem České advokátní komory jako koncipient a od roku 2009 jako advokát. Mgr. Toul hovoří anglicky. Mgr. Lucie Jindrová advokát Od roku 2004 je Mgr. Jindrová členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Jindrová hovoří anglicky. Mgr. Jiří Čech - advokát Od roku 2009 je Mgr. Jiří Čech členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2012 jako advokát. Mgr. Jiří Čech hovoří anglicky.

12 Mgr. Petra Doubková - advokátní koncipient Od roku 2010 je Mgr. Petra Doubková členem České advokátní komory. Mgr. Petra Doubková hovoří anglicky. Mgr. Julie Watzko - advokátní koncipient Od roku 2008 je Mgr. Watzko členkou České advokátní komory.mgr. Watzko hovoří německy. Mgr. Hana Fabíková advokátní koncipient Od roku 2011 je Mgr. Hana Fabíková členem České advokátní komory. Mgr. Hana Fabíková hovoří německy a anglicky.

13 Ing. Jaroslava Kortišová office manager Daniela Baťková - asistentka BBUs. Jana Šiveňová - asistentka Jitka Burdová - asistentka

14 Ing. Michaela Szmaragowski účetní a daňové poradenství Ing. Petra Čápová účetní a daňové poradenství Ing. Petra Bláhová obchodní a ekonomické poradenství Ing. Lucie Kozáková audit

15 KONTAKTY Adresa sídla: Na Sadech 4/3, České Budějovice Adresa pobočky: Lindauerova 8, Plzeň Spojení: Telefon: , Fax: , NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Volksbank CZ a.s., č. účtu / Web: CB REAL MANAGEMENT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika, č. účtu: / Web: CB daně a účetnictví s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Raiffeisenbak a.s., č. účtu: / Web: CB CONSULTING s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,,č. účtu: / Web: CB AUDIT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: /0300 Web:

16 FOTOGALERIE

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

dědické řízení (zastupování dědice, přihlášení pohledávky do dědického řízení) a mnoho dalšího...

dědické řízení (zastupování dědice, přihlášení pohledávky do dědického řízení) a mnoho dalšího... Jako advokátka jsem oprávněna poskytovat Vám právní služby ve všech oblastech. Mojí specializací je zejména občanské právo a obchodní právo. Svým klientům však pomáhám také v exekučních a insolvenčních

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro síť realitních kanceláří systému Direct Real (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro síť realitních kanceláří systému Direct Real (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro síť realitních kanceláří systému Direct Real (dále jen VOP ) I. Všeobecné ustanovení 1) VOP systému realitního obchodu Direct Real jsou neoddělitelnou součástí všech smluvních

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva.

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva. Nabídka služeb Vážený kliente, děkujeme, že jste oslovil naší společnost při výběru správce pro Vaše společenství vlastníků. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, která, jak věříme,

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam Advokátní kancelář Český Krumlov je největší českokrumlovská advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 02. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 03. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokáti a advokátní kanceláře Zveřejňování poradců a poradních orgánů Advokáti a advokátní kanceláře Advokátní kancelář FB Legal, s. r. o. JUDr. Petr Holzner, advokát Rámcová smlouva Smlouva mandátní zpracování odborných právních rozborů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokáti a advokátní kanceláře Zveřejňování poradců a poradních orgánů Advokáti a e Advokátní kancelář FB Legal, s. r. o. JUDr. Petr Holzner, advokát Smlouva mandátní zpracování odborných právních rozborů a stanovisek; Zpracování či

Více

Kupovat či nekupovat?

Kupovat či nekupovat? Kupovat či nekupovat? Případová studie MBO transakce (koupě podniku v době přebytku (levných) peněz) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, partner 11. května 2016 Obsah 1. Výchozí situace 2. Akcionářská (ne)dohoda

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Komplexní řešení pro zaměstnavatele Komplexní řešení pro zaměstnavatele Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům BDO Tax s. r. o. Italská 26 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 223 223 Fax: +420 226 223 290 E-mail: tax@bdo.cz www.bdo.cz 1

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro Bytové družstvo Šípková Se sídlem: Šípková 1867/10, Praha 4 - Krč I. Identifikační údaje o

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více