EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ"

Transkript

1 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu

2 CB HOLDING tvoří uskupení spolupracujících firem, které Vám nabízí portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství a auditu Společným cílem je poskytování komplexních poradenských služeb dle specifických potřeb klientů, založených na principech profesionality, důvěry a partnerství. Na základě dlouhodobé praxe, znalosti podnikatelského prostředí doma i v zahraničí, se zaměřením na německy mluvící země a odborné způsobilosti našich partnerů, nabízíme veškerý servis nejen v českém, ale i německém a anglickém jazyce. Všechny společnosti sídlí ve zcela nově zrekonstruovaných prostorách, v samotném centru Českých Budějovic. V uskupení spolupracujících firem jsou následující: NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář je společností advokátů, nabízející svým klientům komplexní právní servis v oblasti českého práva a zároveň, na základě dlouhodobé praxe pro zahraniční klientelu, servis v oblasti právních vztahů zahraničních subjektů podnikajících v České republice, zejména komplexní právní servis v právních konzultacích, zastupování v soudních i mimosoudních sporech, zastupování v řízeních se správními úřady, přípravu a vypracování dokumentů dle potřeb klienta, právní rozbory a stanoviska v oblastech obchodního práva, bankovního práva, občanského práva, pracovního práva, insolvenčního práva, bytového práva, procesního práva, rodinného práva, trestního a správního práva. CB CONSULTING s.r.o. nabízí své služby v oblasti obchodního managementu, projektového poradenství, M&A poradenství, dotací a podnikového poradenství pro malé a střední společnosti. CB daně a účetnictví s.r.o. poskytuje poradenství v daňové a účetní oblasti pro malé a střední společnosti a pro podnikající fyzické osoby. CB REAL MANAGEMENT s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti Asset-a ekonomického Facility managementu se zaměřením na management objektů, konzultace, vyúčtování vedlejších nákladů, rozpočetnictví, správu nájemců, pronájem, plánování a kontrolu nákladů, management nákupu, ploch a smluv. CB AUDIT s.r.o. nabízí svým klientům nezávislé auditorské a poradenské služby, především ověření účetních závěrek a konsolidačních balíčků dle českých i mezinárodních standardů. PROFIL SPOLEČNOSTÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY NEUBAUER & PARTNER s.r.o. PRÁVNÍ SLUŽBY právní konzultace právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání právní zastupování v řízení před správními úřady příprava a vypracování dokumentů dle požadavků klienta sepisování právních rozborů a stanovisek advokátní úschovy

3 V oblasti obchodního práva jsou poskytovány následující služby: zakládání všech druhů obchodních společností sepisování jednotlivých listin potřebných k založení obchodní společnosti provádění jakýchkoliv změn v obchodních společnostech vč. zastupování u notáře a v rejstříkovém řízení právní pomoc při svolávání valné hromady, zastupování na valné hromadě, vedení valné hromady smlouvy o převodu obchodního podílu sepisování obchodních smluv, a to jak výslovně upravených v obchodním zákoníku, tak i nepojmenovaných dohod dle potřeby klienta zpracování všeobecných obchodních podmínek podnikatele rámcové smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské atd. sepisování směnek a vymáhání směnečných práv úschova peněz z kontraktů vymáhání pohledávek smlouvy o prodeji podniku či části podniku smlouvy o nájmu podniku či části podniku fúze, rozdělení a transformace obchodních společností jednání jménem klienta s protistranou zápis ochranných známek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kompletní zastupování ve sporech z nekalé soutěže kompletní zastupování úpadce i věřitelů v insolvenčním řízení likvidace obchodních společností právní audit společnosti všeobecné poradenství v obchodním právu komplexní právní poradenství právnickým osobám na základě mandátní smlouvy V oblasti insolvenčního práva jsou poskytovány následující služby: sepisování insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka a jeho následné podání příslušnému soudu, sepisování insolvenčního návrhu na majetek klienta a jeho následné podání příslušnému soudu sepisování přihlášky do insolvenčního řízení včetně následného zastupování v insolvenčního řízení sepisování vylučovacích žalob, jejich podání příslušnému soudu včetně následného zastupování v soudním řízení vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru všeobecné právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva V oblasti občanského práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv a listin všeho druhu sepisování kupních smluv na nemovitosti včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí úschova peněz z kontraktů zástavní smlouvy zastupování v občanskoprávním řízení spotřebitelské právo řešení problematiky náhrady škody vymáhání pohledávek zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení poradenství v problematice bytových jednotek a družstevních bytů dědické právo návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům všeobecné poradenství v občanském právu

4 V oblasti bytového práva jsou poskytovány následující služby: sepisování smluv o převodu bytových jednotek včetně úředního ověření podpisů účastníků zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu úschova peněz z kontraktů právní poradenství ohledně zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů smlouvy o výstavbě prohlášení vlastníka dle zák.č. 72/1994 Sb. vypořádání spoluvlastnictví budovy dle zák.č. 72/1994 Sb. zastupování společenství vlastníků jednotek zastupování jednotlivých členů společenství vlastníků jednotek při jednání se společenstvím či se stavebníkem zastupování jednotlivých členů družstva při jednání s družstvem všeobecné poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev V oblasti procesního práva své klienty zastupujeme na základě plné moci ve všech druzích soudních sporů (občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních atd.). Většinou se jedná o kompletní právní zastoupení od první porady s klientem přes sepis žaloby nebo vyjádření k žalobě až po právní zastupování v celém průběhu soudního řízení. Dále je poskytováno kompletní právní zastoupení v oblasti vymáhání pohledávek, které spočívá v: sepsání poslední výzvy k plnění před podáním žaloby a její zaslání dlužníkovi s hlavičkou advokátní kanceláře sepsání žalobního návrhu a jeho podání příslušnému soudu zastupování v celém soudním řízení, většinou bez potřeby součinnosti klienta ve smyslu jeho účasti u soudních jednání apod. konání všech potřebných procesních úkonů na základě výzvy soudu zajištění všech formalit potřebných k nařízení exekuce v případě dlužníkovy nečinnosti sepsání návrhu na prohlášení exekuce a jeho zaslání příslušnému soudu s tím, že věc bude předána jednomu z exekutorů, s kterými naše kancelář navázala v průběhu trvání praxe úspěšnou spolupráci a jejichž postup je zpravidla velmi efektivní navázání kontaktu s příslušným exekutorem a spolupodílení se na co nejefektivnějším vymožení klientovy pohledávky v případě, že tomu okolnosti případu odpovídají a je dáno podezření, že klientův dlužník spáchal trestný čin, je možné jménem klienta podat i trestní oznámení na tohoto dlužníka. V takovém případě nabízíme klientům i právní zastoupení v tomto trestním řízení V oblasti rodinného práva jsou poskytovány následující služby: sepis návrhu na rozvod manželství vč. zastupování v soudním řízení sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče vč. zastupování v soudním řízení, sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě vč. zastupování v soudním řízení vedení jednání mezi manžely o vypořádání společného jmění manželů sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů vč. zastupování v soudním řízení V oblasti pracovního práva jsou poskytovány následující služby: všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele vypracování pracovněprávních stanovisek pro zaměstnavatele zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

5 zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince sepis pracovních smluv sepis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti sepis kolektivní smlouvy všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance sepis právních úkonů pro zaměstnance adresované jeho zaměstnavateli zastupování zaměstnanců v jednání s jeho zaměstnavatelem ohledně jeho zákonných nároků V oblasti trestního práva je poskytováno klientům, v procesním postavení obviněného, komplexní právní zastoupení v trestním řízení: zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení zastupování klienta u hlavního líčení podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení jednání jménem klienta o možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání či o narovnání dle 308 a 309 trestního řádu jednání s poškozeným o náhradě škody způsobené trestným činem podávání žádostí o propuštění z vazby jednání z Probační a mediační službou ČR podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu V oblasti správního práva poskytujeme následující právní služby: sepisování žádostí o vydání správního rozhodnutí zastupování v jednání s úřady komplexní zastupování ve správním řízení zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu zastoupení ve stavebním řízení a v řízení o vydání územního rozhodnutí zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.) zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu (zajištění podkladů, sepis žádosti, zastupování v řízení) všeobecné právní poradenství OSTATNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY Rozhodčí řízení JUDr. Petr Neubauer je již od roku 2005 zapsán na listině rozhodců jako stálý rozhodčí soudce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze a od roku 2012 veden u Ministerstva spravedlnosti také jako rozhodce pro spotřebitelské spory. Vzhledem k jeho zkušenostem lze sjednat výkon funkce rozhodce ad hoc" - tedy pro konkrétní případy, a to na základě dohody obou stran smlouvy či sporu. Úschova peněz a listin Advokátní kancelář disponuje několika bankovními účty, zřízenými speciálně pro úschovu finančních prostředků klienta. V ojedinělých případech provádíme pro klienty v rámci poskytování našich služeb také úschovu listin.

6 Likvidace společnosti Pro stálé klienty může některý z advokátů společnosti vykonávat funkci likvidátora společnosti a veškeré úkony s tím spojené. Překladatelský servis Ověřování podpisů CB CONSULTING s.r.o. Projektové poradenství V oblasti projektového poradenství poskytuje součinnost při tvorbě a definici cílů, jejich naplnění a plnou koordinaci. tvorba marketingové a obchodní strategie SWOT analýza analýza trhu a tržního potenciálu příprava a koordinace projektového financování z cizích zdrojů podpora při tvorbě stavebního managementu realitní management zastupování klienta při vyjednávání smluvních podmínek M & A poradenství V oblasti Merger & Acquisition nabízí vyhledávání tržních příležitostí, koordinaci podnikatelských záměrů, hledání strategických partnerů a samotnou podporu při koupi či prodej podniku. analýza trhu vyhledávání strategických partnerů analýza vhodného místa podnikání tvorba prezentací vedení jednání s potenciálním partnerem ekonomická, právní a daňová Due Dilligence vedení a kontrola procesu akvizice Dotace V oblasti dotací Vám nabízí podporu při vyhledávání dotačních možností, sestavování žádostí o dotace a v neposlední řadě i samotné jednání s dotčenými orgány a úřady. poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů analýza dotačních příležitostí podpora a koordinace dotačních žádostí žádosti o další finanční podpory (zvýhodněný úvěr, záruky z programu Záruky apod.) asistence při zpracování, předložení a realizaci procesu dotace jednání s dotčenými státními orgány a úřady Ostatní služby Na základě spolupráce s externími poradci a společnostmi zabezpečuje kvalitní a spolehlivý servis služeb v mnoha oborech

7 právní servis audit daňový servis účetní služby překladatelské a tlumočnické služby výběrová řízení pojištění veřejné zakázky poradenství v realitní oblasti, vyhledání vhodné nabídky finanční poradenství CB daně & účetnictví s.r.o. Daňové poradenství Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradkyň Ing. Michaely Szmaragowski a Ing. Petry Čápové. zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem na základě plné moci a jeho podání v prodlouženém termínu konzultace při přípravě přiznání k dani z příjmů připravené klientem zpracování a podání daňových přiznání dalších typů zastupování na základě plné moci u finančního úřadu daňové poradenství na ad-hoc bázi při řešení konkrétního problému Daňové poradenství je poskytováno v následujících oblastech: daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob DPH ostatní daně Účetnictví komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů poradenství při vedení účetnictví při řešení konkrétního problému sestavení ročních účetních závěrek prověření systému vedení účetnictví sestavení agendy pro přiznání k DPH další služby související s účetní agendou podle dohody s klientem CB REAL MANAGEMENT s.r.o. Ekonomická správa: management podkladů ke správě objektu vedení evidence vlastníků a nájemců management uzavíraných smluv (nájemní, média, pojištění atd.) předávací protokoly, evidenční listy předpisy nájemného, fondu oprav a záloh na služby související s užíváním nemovitosti tvorba reportingu fond oprav, předpisy nájemného, zálohy na služby

8 tvorba reportingu náklady na provedené služby a opravy, spojené se správou domácího fondu tvorba reportingu dlužníci a penále tvorba reportingu roční vyúčtování služeb a rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele optimalizační nákladové procesy (investiční náklady oprav, spotřeba energií, řízení a údržbu technologií) řešení sporů a reklamací rozdělení a převody bytových jednotek založení Společenství vlastníků jednotek, vč. návrhů stanov SVJ vyřízení žádostí v souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru marketing tvorba ostatních kalkulací a rozpočtů Technická správa: běžná údržba voda, plyn, topení, elektro, výtahy plánovaná údržba dle dlouhodobých plánů oprav a revizí konstrukčních prvků, zabezpečení revizí dle termínů a požární ochrany havarijní správa voda, plyn, topení, elektro, výtahy odečty vodoměrů, servisní činnost Vedení účetnictví: účetní a daňová správa nemovitosti zajištění veškerých služeb v souvislosti s vedením účetnictví tvorba přiznání daně z nemovitosti aj. Právní služby: uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých služeb uzavírání nájemních smluv smluvní zajištění dodávek energií výpovědi smluv o nájmu a s dodavateli jednotlivých služeb správa žalob, vyhotovení návrhů na výkon rozhodnutí nebo exekuci Tvorba kupních smluv, darovací smlouvy na převod nemovitostí vč. návrhů na vklad práv CB AUDIT s.r.o. Auditorské a poradenské služby jsou poskytování prostřednictvím auditorky Ing. Lucie Kozákové. Audit Ověření řádných a mimořádných účetních závěrek podle českých účetních standardů Ověření konsolidovaných účetních závěrek Ověření výročních zpráv

9 Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Poradenství Účetní poradenství dle potřeb klienta Sestavení účetní závěrky Sestavení konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, direktivy EU, národní legislativy mateřských společností atd.) Komunikace se skupinovým auditorem Due diligence pro účely podnikových akvizic Převod smluv o finančním leasingu do výkaznictví požadovaného platnými IFRS Dohled nad inventarizací zásob a peněžní hotovosti Zprávy o funkčnosti podnikových procesů Sestavení finančních plánů Nastavení vnitropodnikového účetnictví Školení na vybraná témata z oblasti účetnictví a auditu Konkrétní zadání poradenské zakázky je specifikováno vždy na základě individuálních požadavků klienta. V případě potřeby nabízíme celoroční, prakticky zaměřenou podporu s důrazem na včasné odhalení neefektivnosti procesu či případného nesouladu se zákonnými normami a optimalizační řešení.

10 NÁŠ TÝM JUDr. Petr Neubauer advokát Od roku 1998 je JUDr. Neubauer členem České advokátní komory a od roku 2006 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky. JUDr. Neubauer hovoří německy, anglicky a rusky. Mgr. Michal Pavlas advokát Od roku 2004 byl Mgr. Pavlas členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Pavlas hovoří anglicky. JUDr. Pavel Krček Od roku 1991 je JUDr. Pavel Krček členem České advokátní komory. JUDr. Pavel Krček hovoří německy, francouzsky a rusky. Mgr. Zita Poláková advokát Od roku 1997 je Mgr. Zita Poláková členem České advokátní komory. Mgr. Zita Poláková působí od roku 2001 jako samostatná advokátka se zaměřením na cizojazyčnou klientelu, hovoří německy a rusky.

11 Mgr. Vladimíra Kolářová advokát Od roku 2001 je Mgr. Vladimíra Kolářová členem České advokátní komory a od roku 2010 jako advokát. Mgr. Kolářová hovoří německy, anglicky a španělsky. Mgr. Filip Toul advokát Od roku 2008 je Mgr. Toul členem České advokátní komory jako koncipient a od roku 2009 jako advokát. Mgr. Toul hovoří anglicky. Mgr. Lucie Jindrová advokát Od roku 2004 je Mgr. Jindrová členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako advokát. Mgr. Jindrová hovoří anglicky. Mgr. Jiří Čech - advokát Od roku 2009 je Mgr. Jiří Čech členem České advokátní komory jako advokátní koncipient a od roku 2012 jako advokát. Mgr. Jiří Čech hovoří anglicky.

12 Mgr. Petra Doubková - advokátní koncipient Od roku 2010 je Mgr. Petra Doubková členem České advokátní komory. Mgr. Petra Doubková hovoří anglicky. Mgr. Julie Watzko - advokátní koncipient Od roku 2008 je Mgr. Watzko členkou České advokátní komory.mgr. Watzko hovoří německy. Mgr. Hana Fabíková advokátní koncipient Od roku 2011 je Mgr. Hana Fabíková členem České advokátní komory. Mgr. Hana Fabíková hovoří německy a anglicky.

13 Ing. Jaroslava Kortišová office manager Daniela Baťková - asistentka BBUs. Jana Šiveňová - asistentka Jitka Burdová - asistentka

14 Ing. Michaela Szmaragowski účetní a daňové poradenství Ing. Petra Čápová účetní a daňové poradenství Ing. Petra Bláhová obchodní a ekonomické poradenství Ing. Lucie Kozáková audit

15 KONTAKTY Adresa sídla: Na Sadech 4/3, České Budějovice Adresa pobočky: Lindauerova 8, Plzeň Spojení: Telefon: , Fax: , NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Volksbank CZ a.s., č. účtu / Web: CB REAL MANAGEMENT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika, č. účtu: / Web: CB daně a účetnictví s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Raiffeisenbak a.s., č. účtu: / Web: CB CONSULTING s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,,č. účtu: / Web: CB AUDIT s.r.o. IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: /0300 Web:

16 FOTOGALERIE

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam Advokátní kancelář Český Krumlov je největší českokrumlovská advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro Bytové družstvo Šípková Se sídlem: Šípková 1867/10, Praha 4 - Krč I. Identifikační údaje o

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Zajišťujeme veškeré dokumenty a listiny potřebné k prokázání vlastnických vztahů k nemovitosti. Prověřujeme možnosti vlastníka nakládat s nemovitostí, ověřujeme existenci

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady účetnictví Funkce účetnictví Způsoby vedení evidence Účetní soustavy Daňová evidence Podvojné účetnictví Obchodní rejstřík Typy účetnictví Finanční účetnictví

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více