FINANCE 8. část. Eva Kociánová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 8. část. Eva Kociánová"

Transkript

1 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 Finanční analýza Podstata a význam finanční analýzy Základní údaje pro finanční analýzu Metody a postupy provádění finanční analýzy Metody finanční analýzy Základní ukazatele finanční analýzy Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele likvidity Čistý pracovní kapitál Ukazatele kapitálového trhu Opakovací cvičení Finanční plánování Plánování a cíle podniku Vazba finančního plánu na ostatní části podnikového plánu Části finančního plánu podniku Dlouhodobé finanční plánování Plánování prodeje (odbytu) Plánování investiční činnosti Plánování dlouhodobých finančních zdrojů Hodnocení rizika Krátkodobé finanční plánování Specifika ročního finančního plánování Plánování výnosů, nákladů a zisku Plánování krátkodobé likvidity Plánování rozvahy...45 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek...52 Informativní, navigační, orientační...52 Ke splnění, kontrolní, pracovní...52 Výkladové...53 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...53

3 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční řízení podniků zahrnuje různé fáze - od prvních podnikatelských kroků, tj. od rozhodnutí se o oboru činnosti, právní formě podnikání, obstarání si potřebného kapitálu pro podnikání, jeho použití do různých majetkových forem, k rozvoji podniku prostřednictvím realizace investičních projektů atd. Významnými fázemi finančního řízení podniků sloužícími k posouzení výsledků hospodaření, finanční situace a v neposlední řadě ke stanovení dalších předpokladů a možností růstu tržní hodnota podniku jsou: FINANČNÍ ANALÝZA a FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Obě uvedené oblasti patří k základním principům finančního řízení. Finanční analýza je svým obsahem i významem velmi rozsáhlá. Výklad je zaměřen na: - podstatu a význam finanční analýzy, - základní údaje pro finanční analýzu, - metody a postupy provádění finanční analýzy, - základní ukazatele finanční analýzy a interpretace výsledků pro zjištění kvality finanční situace podniku. Finanční plánování je počátkem podnikatelské činnosti, provází podnik v průběhu celé jeho existence. Cílem kapitoly Finanční plánování je: objasnit význam a podstatu finančního plánování v souvislosti se stanovenými podnikovými cíli a zvolenou finanční politikou; objasnit specifika dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování.

4 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 4 CÍL 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vysvětlit podstatu a význam finanční analýzy a finančního plánování, interpretovat výsledky finanční analýzy, posoudit pomocí výsledků poměrových ukazatelů finanční zdraví podniku, orientovat se v problematice finančního plánování. Budete umět Získáte: možnost zhodnotit dosažené výsledky při realizaci podnikatelské činnosti, znalosti o významu finančního plánování v kontextu s posláním a cíli podnikání, znalosti o významu finančního plánu v rámci celkového podnikového plánu. Získáte Budete schopni: vysvětlit podstatu základních poměrových ukazatelů a jejich význam pro hodnocení jednotlivých činností podniku, interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku, posoudit vzájemné vazby v rámci celkového podnikového plánu Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Je obtížné stanovit univerzálně dobu potřebnou k prostudování. Rámcově 40 hodin.

5 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 5 1 FINANČNÍ ANALÝZA STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významnou součástí řízení podniku. a rozhodování Podstata a význam finanční analýzy V rámci této podkapitoly je uvedena základní charakteristika finanční analýzy. Základní údaje pro finanční analýzu Pro kvalitní provedení finanční analýzy je důležité mít odpovídající podklady vycházející z hospodaření podniku (účetní výkazy, statistické údaje...). Metody a postupy provádění finanční analýzy Je nezbytné zvolit vhodný metodický postup a vědět, jaké jsou možnosti (způsoby) srovnání výsledků finanční analýzy. Základní ukazatele finanční analýzy Do této části kapitoly jsou zařazeny poměrové ukazatele sloužící ke zhodnocení různých oblastí hospodaření podniku, včetně jejich vypovídací schopnosti.

6 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 6 CÍLE KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY budete umět, interpretovat výsledky analýzy, a tím posoudit finanční zdraví firmy. Získáte: možnost provádět ve svém podniku (oboru) finanční rozbory v různém rozsahu a podle výsledků se rozhodnout o dalším postupu v podnikání. Budete schopni: interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, pracovat se základními poměrovými ukazateli, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku. Cíl kapitoly Budete umět Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza, finanční zdraví, procentní rozbor, poměrové ukazatele, ukazatele zadluženosti, úrokové krytí, úrokové zatížení, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, doba obratu, rychlost obratu, pravidlo solventnosti, likvidnost, ukazatele likvidity, čistý pracovní kapitál, ukazatele kapitálového trhu.

7 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Podstata a význam finanční analýzy Pojem finanční analýza je termín, kterým se označuje rozbor finanční situace podniku. Finanční analýza představuje soubor metod a aktivit použitelných k vyhodnocení informací, zejména z účetních výkazů, za účelem posouzení finanční situace a perspektivy podniku. Finanční analýza je nepostradatelná při přípravě podkladů pro finanční řízení a rozhodování a jejich využití v souvislosti s finančním plánováním, v neposlední řadě při finanční kontrole plnění přijatých rozhodnutí. Obsahová náplň finanční analýzy je dána potřebami jejích uživatelů, kterými jsou : Uživatelé finanční analýzy investoři, manažeři, obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé), zaměstnanci, banky a jiní věřitelé stát a jeho orgány, a jiní. Za finančně zdravý je možné považovat podnik, který je v dané chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, to znamená, že je schopen trvale dosahovat takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Potřeba finanční analýzy je spojena s požadavky na efektivní chování podniku (požadavky v souvislosti s návratností investic, s efektivností řízení alokace kapitálu apod.). Podnikový management se proto nutně musí zajímat o finanční situaci, vhodnost struktury kapitálu, hodnocení struktury majetku, platební schopnost, výnosnost činnosti podniku. Finanční zdraví podniku

8 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Základní údaje pro finanční analýzu Pro každou úlohu finanční analýzy jsou společné čtyři základní charakteristiky, kterými se řídí postup analýzy. Jsou to: vstupní data, metody analýzy, provedení analýzy, interpretace výsledků analýzy. Vlastním výpočtům v rámci finanční analýzy předchází etapa sběru a přípravy dat. Rozhodující zdroje informací pro finanční analýzu je možné rozdělit do následujících skupin: Zdroje informací pro finanční analýzu 1. Finanční informace účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace aj. 2. Kvantifikovatelné nefinanční informace firemní statistika produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, interní směrnice. 3. Nekvantifikovatelné informace zprávy a komentáře vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů podniku, ředitelů, auditorů, nezávislá hodnocení a prognózy, komentáře odborného tisku.

9 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody a postupy provádění finanční analýzy Možnosti nebo způsoby srovnání výsledků finanční analýzy jsou: srovnávání v čase (analýzy trendů), srovnávání v prostoru (mezipodniková srovnání), srovnávání skutečnosti s plánem (návaznost na následující kapitolu Finanční plánování), srovnávání na základě expertních zkušeností (odborných odhadů). Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy Pro potřeby rozboru účetních výkazů lze použít dva základní metodické postupy: Metodické postupy l. Procentní rozbor Procentní rozbor uvádí podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech, resp. pasivech, nebo podíl jednotlivých údajů výsledovky k částce tržeb. Obvykle se kombinuje s hodnocením vývojových tendencí. Vychází proto z rozvah sestavených k různým datům resp. z výsledovek za různá období. 2. Poměrové ukazatele Druhým postupem je konstrukce poměrových ukazatelů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jednoho nebo několika údajů k jiné položce nebo skupině položek z účetních výkazů. Poměrové ukazatele jsou zpravidla uváděny v podobě vztahu hodnoty k jedné (jednotce) např. 2:1. Lze je vyjádřit i výsledným číslem, např. v %.

10 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody finanční analýzy Metody provádění finanční analýzy je možné rozdělit do dvou základních částí deterministické metody a matematicko-statistické metody. Metody FA Deterministické metody se používají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období. Jsou standardním nástrojem provádění finanční analýzy v podniku. Patří sem např. analýza trendů (horizontální analýza), která slouží k posouzení časových změn ukazatelů, analýza citlivosti sloužící k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniku. Základnou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Matematicko-statistické metody vycházejí z údajů za delší časové období, slouží ke posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách. 1.4 Základní ukazatele finanční analýzy Základem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, absolutní a rozdílové ukazatele hrají doplňkovou úlohu. Skupiny poměrových ukazatelů Ukazatele finanční analýzy jsou shrnuty do několika skupin. Stanovení počtu skupin a jejich obsahu není zcela jednotné, záleží především na tom, jaká hlediska při finančním rozboru chceme akceptovat. 1. skupina ukazatele finanční stability (ukazatele zadluženosti); 2. skupina ukazatele rentability; 3. skupina ukazatele aktivity; 4. skupina ukazatele likvidity; 5. skupina ukazatele kapitálového trhu.

11 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele finanční stability vyjadřují různými způsoby zadluženost podniku. Uvádějí se v procentech. Mezi ně lze zařadit: Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) = VK. vlastní kapitál A... celková aktiva VK A (1.1) - charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu podniku, - udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji, - udává, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Ukazatel celkové zadluženosti = CK A (1.2) CK. cizí kapitál - tzv. ukazatel věřitelského rizika, - hodnotí přiměřenost zadlužení, - čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší finanční riziko pro věřitele podniku. Obdobnou vypovídací schopnost má i následující ukazatel: CK Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) = VK - hodnotí míru finanční samostatnosti - u stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat mezi 80 až 120 % (to závisí i na postoji k riziku podnikatele). Zadluženost zatěžuje finanční hospodaření v několika směrech: o úhrada úroků věřitelům, o splacení dluhu ve stanoveném termínu. Proto je součástí hodnocení dlouhodobé finanční stability podniku také posouzení finančních důsledků jeho zadluženosti. Nejčastěji se používají následující ukazatele: (1.3)

12 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 12 EBIT Ukazatel úrokového krytí = úroky (1.4) EBIT... zisk před úhradou úroků a daní - udává, kolikrát je zajištěno placení úroků, tj. kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku (tj. ziskem před úroky a daněmi, o který se dělí vlastnící i věřitelé) - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je finanční situace podniku lepší. Je-li hodnota ukazatele rovna 100 %, potom podnik vydělává jen na úroky/zisk = 0/. Hodnota ukazatele pod 100 % znamená, že podnik si svou činností nevydělá ani na úhradu úroků. Opakem ukazatele úrokového krytí je ukazatel úrokového zatížení. Úrokové zatížení = úroky EBIT (1.5) - vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky, - pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizího kapitálu.

13 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele rentability Při konstrukci ukazatelů rentability se vychází z následujících kategorií zisku: EBIT - zisk před úroky a daněmi( Earnings before Interest and Taxes), EBT - zisk před zdaněním ( Earnings before Taxes), EAT - zisk po zdanění (čistý zisk - Earnings after Taxes). Základním kritériem hodnocení finančního zdraví podniku je výnosnost vloženého kapitálu. Míra zisku nebo také rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho, jaký typ kapitálu je při konstrukci ukazatelů použit, rozlišují se tyto ukazatele rentability: - ukazatel rentability aktiv = ROA (Return on Assets,) - ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu = ROCE (Return on Capital Emploeyd), - ukazatel rentability vlastního kapitálu = ROE (Return on Equity), - ukazatel rentability tržeb = ROS (Return on Sales), - ukazatel rentability nákladů. Výdělková schopnost majetku, do něhož byl investován kapitál je vyjádřena relativní výnosností aktiv: ROA ROA = EBIT aktiva (1.6) - bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány, - respektuje skutečnost, že výnos z prostředků získaných z cizích zdrojů musí pokrýt úroky (věřitelům) a přinést další efekt představující zisk (vlastníkům). Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. EBIT ROCE = VK + Dl.záv. (1.7) ROCE

14 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 14 VK vlastní kapitál Dl.záv... dlouhodobé závazky - smyslem tohoto ukazatele je vyjádřit efekt z dlouhodobých investic. - Ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování prostřednictvím vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobým cizím kapitálem, tj. zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobých finančních zdrojů. Tyto uvedené ukazatele měří všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. Rentabilita vlastního kapitálu se vyjadřuje pomocí vztahu: EAT ROE = VK (1.8) - vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů (jejich zhodnocení v zisku), - úroveň rentability vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu EBIT ( R = ) CELK. KAPITÁLU CELK. KAPITÁL a úrokové míře cizích kapitálu. Kromě uvedených vztahů pro výpočet rentability se často používají i další varianty ukazatelů ziskovosti: ROE ROS T. tržby Rentabilita tržeb (ROS) = EAT T (1.9) - ukazatel charakterizuje vztah čistého zisku k tržbám, tedy tržní úspěšnost podniku, - tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory, cena nemusí být vždy rozhodující; svou roli hraje např. marketingová strategie, cenová politika, reklama. Rentabilita nákladů Rentabilita nákladů = EAT N (1.10) N náklady celkem - vyjadřuje, kolik čistého zisku podnik dosáhne vložením 1 Kč celkových nákladů

15 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 15 - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více jsou zhodnoceny náklady vložené do hospodářského procesu Ukazatele aktivity Pomocí ukazatelů aktivity je charakterizována efektivnost využití podnikového majetku jako celku i jeho jednotlivých složek (fixních aktiv, zásob, pohledávek apod.). Jde o ukazatele vyjadřující relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv podniku. V rámci hodnocení aktivity jsou používány dva základní typy ukazatelů: 1. Rychlost obratu majetkových částí podniku (také obrátka aktiv) vyjadřuje kolikrát (počet obrátek) se za určitou dobu přemění majetek (jeho části) v peněžní prostředky. 2. Doba obratu aktiv, příp. jeho částí, vyjadřuje, jak dlouho je kapitál vázán v majetku podniku. Jinými slovy, jak dlouho trvá, než se z něj kapitál postupně uvolní, přemění se v peněžní prostředky. Základními ukazateli sledovanými v této souvislosti jsou: T... tržby za období A... celková aktiva Rychlost obratu celkových aktiv (obrátka) = T A (1.11) Rychlost obratu aktiv - ukazatel měří intenzitu využití celkových aktiv, - čím je ukazatel vyšší, tím lépe podnik využívá svůj majetek. d počet dnů v období Doba obratu celkových aktiv = A d T Doba obratu aktiv (1.12) - vyjadřuje, za jak dlouho se celková aktiva postupně přemění v peněžní prostředky, - hodnota ukazatele je určena obratem fixního a oběžného majetku, - čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím delší je doba obratu celkového majetku podniku.

16 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 16 V praktickém řízení podniku je reálné posuzovat tyto ukazatele pro určité části majetku. Pro posouzení platební schopnosti podniku je významné, jak rychle se v peněžní prostředky transformují zásoby (příp. jejich části) a pohledávky. Rychlost obratu zásob = T (1.13) zásoby zásoby Doba obratu zásob = d T - ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení, - je citlivý na změny v dynamice výkonů. (1.14) Doba obratu zásob Rychlost obratu pohledávek = T (1.15) pohledávky pohledávky Doba obratu pohledávek = d T - udává, za jak dlouho jsou odběratelem uhrazovány faktury, - vypovídá o strategii řízení pohledávek (credit management), - ukazatel je významný z hlediska plánování peněžních toků. Doba obratu pohledávek (1.16) Z hlediska platební schopnosti firmy je důležité mít přehled o splatnosti závazků. O tom vypovídá ukazatel doby obratu závazků. závazky Doba obratu závazků = d T - udává, na jak dlouho poskytli dodavatelé podniku (odběrateli) odklad placení, - charakterizuje platební morálku podniku vůči svým dodavatelům. (1.17) Doba obratu závazků Pro podnik je významné posouzení ukazatelů (1.16) a (1.17) ve vzájemné souvislosti. Jde o snahu udržet tzv. pravidla solventnosti. Doba obratu pohledávek < Doba obratu závazků (1.18) Pravidlo solventnosti

17 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 17 Udržování tohoto vztahu je pro podnik výhodné, protože než mu nastane povinnost platit závazky, předpokládá se, že od svých odběratelů už dostal zaplaceno. Podnik má tedy dostatek peněžních prostředků na úhradu svých splatných dluhů. V případě částí oběžných aktiv, pomocí kterých se zjišťuje doba obratu, rychlost obratu nebo doba obratu závazků se berou v úvahu průměrné hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda podnik bude či nebude mít potíže se splácením těch závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti (obecně během následujícího roku). Platební schopnost je jednou z nejvýznamnějších charakteristik finanční situace. Odráží krátkodobou finanční stabilitu podniku. Likvidita podniku závisí na jeho schopnosti inkasovat splatné pohledávky, na kvalitě a kvantitě výrobků k prodeji apod. K ZAPAMATOVÁNÍ 1 likvidita podniku = platební schopnost podniku, jeho momentální schopnost uhradit splatné závazky, likvidita majetku (likvidnost) = schopnost (vlastnost) jednotlivých částí majetku podniku přeměnit se postupně v peněžní prostředky. Je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku a označuje míru obtížnosti přeměny majetku v hotové peníze. Poměrové ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel) k tomu, co je třeba zaplatit (jmenovatel). Likvidita podniku se podle všeobecně přijaté konvence hodnotí poměrem oběžných aktiv, resp. jejich vybraných složek proti aktuálně splatným závazkům. Ukazatel běžné (celková) likvidity (Current Ratio) = OM KZ (1.19)

18 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 18 OM oběžný majetek KZ. závazky krátkodobého charakteru, tj. krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci + ostatní splatná pasiva krátkodobého charakteru Zásoby jsou nejméně likvidní složkou oběžného majetku (nákup, dlouhý výrobní a odbytový cyklus, příp. zastaralé a neprodejné výrobní zásoby, úhrada pohledávek). Proto je následující ukazatel upraven o vliv této části oběžných aktiv - ukazatel pohotové likvidity (také rychlý test). Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio Acid Test Ratio) = OM zásoby KZ (1.20) Při vyjádření tohoto podílu se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a je vhodné brát v úvahu pohledávky v tzv. čisté výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o nedobytné a pochybné pohledávky. Platební schopnost podniku je možné z krátkodobého hlediska sledovat pomocí ukazatele okamžité (pokladní) likvidity. Ukazatel okamžité likvidity (Cah Ratio) = pohotové peněžní prostředky KZ (1.21) Tento ukazatel není příliš stabilní ( v čitateli hotovost, peníze na účtech, šeky, příp. směnečné pohledávky, některé druhy krátkodobých cenných papírů), může sloužit k dokreslení úrovně likvidity podniku. Kromě výše uvedených ukazatelů je vhodné používat ukazatele konstruované na bázi peněžních toků (CF), které vyjadřují schopnost podniku hradit splatné závazky v průběhu daného období na základě skutečně držených peněz v době splatnosti závazků (přehled o peněžních tocích = tokový výkaz, rozvaha = výkaz sestavovaný k určitému období 3. část předmětu FINANCE). CF Ukazatel likvidity na bázi CF = KZ (1.22)

19 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 19 PRŮVODCE TEXTEM: K posouzení platební schopnosti podniku je možné použít i rozdílové ukazatele, a to tzv. čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál V každém podniku k realizaci hladkého průběhu obratového procesu resp. k zajištění platební schopnosti podniku a v důsledku toho i jeho finanční stability je nezbytně nutná určitá kladná velikost čistého pracovního kapitálu. ČPK Výše a význam ČPK jsou určeny skladbou bilance podniku. Pokud má mít podnik zajištěnou likviditu, měla by být jeho krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky a tudíž dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky, mají převyšovat dlouhodobá (fixní) aktiva. Uvedené plyne z bilančního principu: AKTIVA = PASIVA. Existuje dvojí přístup k vymezení velikosti ČPK : Vymezení ČPK ČPK z pozice pasiv = přístup vlastníka podniku, který rozhoduje o použití dlouhodobého kapitálu pro zabezpečení běžné činnosti podniku: ČPK = (VK + CKdl.) SA (1.23) Jde o uplatnění dlouhodobého pohledu na kapitál a majetek podniku. ČPK z pozice aktiv = přístup finančních manažerů podniku, kterým vlastník podniku svěřuje pravomoc a ukládá odpovědnost za financování běžné činnosti podniku. Pro finanční management je čistý pracovní kapitál částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném majetku (v trvalé části OM):

20 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 20 ČPK = OM KZ (1.24) V tomto případě jde o krátkodobý pohled na majetek a kapitál podniku. Čistý pracovní kapitál zde představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po jejich použití ke splacení krátkodobých závazků může být reziduální část použita k uskutečnění podnikových záměrů. Oba způsoby stanovení čistého pracovního kapitálu shodně prokazují, že jeho konstrukce je založená na rozlišení: oběžného a neoběžného majetku, dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. V souvislosti s výše uvedeným je zřejmá vzájemná provázanost s ukazateli aktivity. Velikost ČPK je ovlivněna především následujícím: Vazba ČPK s ukazateli aktivity - dobou obratu zásob, - dobou obratu pohledávek, - dobou obratu krátkodobých závazků, - mírou pravidelnosti obrátek zásob, pohledávek, krátkodobých závazků Ukazatele kapitálového trhu Ukazatele kapitálového trhu čerpají vstupní data kromě účetních údajů především z údajů kapitálového trhu. Z toho plynou určitá omezení pro podniky, které nemají právní formu akciové společnosti a tedy nevlastní akcie volně obchodovatelné na kapitálových trzích.

21 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 21 Zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS): EPS = EAT počet kusů kmenových akcií (1.25) Čistým ziskem (EAT) se rozumí celkový zisk společnosti po zdanění výplatě přednostních (prioritních) dividend. Pomocí tohoto ukazatele je možno zjistit, jakou maximální výši dividend je možno vyplatit ze zisku společnosti na jednu akcii. Růst hodnoty EPS vede ke zvyšujícímu se zájmu investorů, a tím k růstu ceny akcií a růstu hodnoty společnosti. Ukazatel neposkytuje informaci o výši dividendy na kmenovou akcii. To souvisí s přijatou dividendovou politikou. Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio): tržní cena akcie P/E = čistý zisk na jednu akcii (1.26) Pomocí ukazatele se odhaduje počet let potřebných ke splácení ceny akcie jejím výnosem. Ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku měny vykazovaného zisku. Dividendový výnos (Dividend Yield): dividenda na kmenovou akcii DY = tržní cena akcie (1.27) Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost akcie. Zohledňuje již skutečnou výši vyplácené dividendy. V případě zvýšení tržní ceny akcie a nezměněné výše dividendy bude hodnota ukazatele méně příznivá výnosnost proti předchozímu období poklesne. Zisk nevyplácený formou dividendy nepředstavuje pro akcionáře bezprostřední užitek, i když zvyšuje cenu akcie. Investor bude zřejmě ochoten akceptovat nižší dividendový výnos tehdy, bude-li mít určitou jistotu, že tento pokles bude v budoucnu vykompenzován.

22 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 22 Payout Ratio (výplatní poměr): dividenda na komenovou akcii PR = čistý zisk na jednu akcii (1.28) Tento ukazatel určuje, jaká část čistého zisku je vyplácena v dividendách. Poskytuje informace o reinvestiční aktivitě společnosti a její strategii. Market-To-Book Ratio: suma tržních cen všech akcií MTB R = účetní hodnota akcií (1.29) Ukazatel vypovídá, jaký je poměr tržní hodnoty firmy (Market Value) k její účetní hodnotě (Book Value). Prosperující podnik by měl mít tržní cenu vyšší než je účetní hodnota, neboť má vytvořen svůj goodwill. Účetní hodnota akcie (Book Value per Share): BVperS = vlastní kapitál počet kmenových akcií (1.30) Ukazatel odráží výkonnost a růst společnosti, žádoucí je růst hodnoty ukazatele. 1.5 Opakovací cvičení KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. V čem spatřujete základní význam finanční analýzy. 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanční analýzu? 3. Vysvětlete základní finanční ukazatele používané ve finanční analýze. 4. Jaké znáte ukazatele rentability? 5. Pomocí kterých ukazatelů se hodnotí oblast finanční stability firmy? 6. V čem spočívá vypovídací schopnost ukazatelů likvidity a aktivity?

23 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 23 TESTY 1. Označte zakroužkováním správnou odpověď: 1.1 Vztahy mezi výsledky hospodaření a vloženými zdroji jsou obecně charakterizovány prostřednictvím těchto ukazatelů: a) likvidity b) zadluženosti c) aktivity d) rentability 1.2 Známe-li vzorec : pohledávky jednoden. tržby, jde o stanovení: a) obrátky pohledávek b) rentability pohledávek c) doby obratu pohledávek d) průměrného měsíčního stavu pohledávek. 1.3 Mezi některými finančními ukazateli existuje vzájemný vztah. Je tomu tak i v případě doby obratu pohledávek a doby obratu závazků? a) rozhodně ne b) snaha je, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků c) snaha je, aby doba obratu závazků byla kratší než doba obratu pohledávek d) ano, musí se rovnat. 1.4 Ukazatel rentability tržeb vypočteme následujícím způsobem: a) poměr nákladů a výnosů b) poměr čistého zisku a tržeb c) rozdíl mezi náklady a výnosy d) rozdíl mezi čistým ziskem a tržbami 2. Označte písmenem P výrok, který je pravdivý a písmenem N výrok nepravdivý: a) Krytí potřeb převážně vlastními zdroji vede k vyšší finanční stabilitě a pružné reakci na finanční potřeby podniků. b) Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. c) Likvidností chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky.

24 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 24 SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 PŘÍKLAD 1: S využitím údajů v níže uvedených účetních výkazech proveďte finanční analýzu daného podniku se zaměřením na tyto oblasti hospodaření: 1. Vypočtěte a interpretujte hodnoty ukazatelů rentability, celkového kapitálu a vlastního kapitálu. 2. Proveďte analýzu zadluženosti, posuďte meziroční změny. 3. Proveďte analýzu aktivity hlavních položek aktiv (zásob, pohledávek, dlouhodobého hmotného majetku, stálých aktiv) a zjistěte, jak ovlivňují obrat celkových aktiv. 4. Na základě výpočtu příslušných ukazatelů (včetně čistého pracovního kapitálu) posuďte likviditu podniku, charakterizujte problémy a omezení jejich vypovídací schopnosti.

25 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 25 ROZVAHA (v tis.kč) Aktiva: Stálá aktiva: Pozemky Budovy, stroje, zařízení Dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva celkem: Oběžná aktiva: Zásoby Pohledávky Finanční majetek Oběžná aktiva celkem: AKTIVA CELKEM: Pasiva: Vlastní kapitál: Základní kapitál Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Vlastní kapitál celkem: Cizí kapitál: Dlouhodobý úvěr Krátkodobé závazky Cizí zdroje celkem: PASIVA CELKEM:

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu a finanční analýza podniku Zpracovali: Mejtský Jindřich Sedlářová Monika Pavlík Michal Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne......

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Finanční rozhodování a plánování

Finanční rozhodování a plánování Úvod do podnikových financí 6. přednáška Finanční rozhodování a plánování Finanční rozhodování = proces spočívající ve výběru optimální varianty získání peněžních prostředků, podnikového kapitálu a jejich

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více