FINANCE 8. část. Eva Kociánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 8. část. Eva Kociánová"

Transkript

1 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 Finanční analýza Podstata a význam finanční analýzy Základní údaje pro finanční analýzu Metody a postupy provádění finanční analýzy Metody finanční analýzy Základní ukazatele finanční analýzy Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele likvidity Čistý pracovní kapitál Ukazatele kapitálového trhu Opakovací cvičení Finanční plánování Plánování a cíle podniku Vazba finančního plánu na ostatní části podnikového plánu Části finančního plánu podniku Dlouhodobé finanční plánování Plánování prodeje (odbytu) Plánování investiční činnosti Plánování dlouhodobých finančních zdrojů Hodnocení rizika Krátkodobé finanční plánování Specifika ročního finančního plánování Plánování výnosů, nákladů a zisku Plánování krátkodobé likvidity Plánování rozvahy...45 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek...52 Informativní, navigační, orientační...52 Ke splnění, kontrolní, pracovní...52 Výkladové...53 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...53

3 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční řízení podniků zahrnuje různé fáze - od prvních podnikatelských kroků, tj. od rozhodnutí se o oboru činnosti, právní formě podnikání, obstarání si potřebného kapitálu pro podnikání, jeho použití do různých majetkových forem, k rozvoji podniku prostřednictvím realizace investičních projektů atd. Významnými fázemi finančního řízení podniků sloužícími k posouzení výsledků hospodaření, finanční situace a v neposlední řadě ke stanovení dalších předpokladů a možností růstu tržní hodnota podniku jsou: FINANČNÍ ANALÝZA a FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Obě uvedené oblasti patří k základním principům finančního řízení. Finanční analýza je svým obsahem i významem velmi rozsáhlá. Výklad je zaměřen na: - podstatu a význam finanční analýzy, - základní údaje pro finanční analýzu, - metody a postupy provádění finanční analýzy, - základní ukazatele finanční analýzy a interpretace výsledků pro zjištění kvality finanční situace podniku. Finanční plánování je počátkem podnikatelské činnosti, provází podnik v průběhu celé jeho existence. Cílem kapitoly Finanční plánování je: objasnit význam a podstatu finančního plánování v souvislosti se stanovenými podnikovými cíli a zvolenou finanční politikou; objasnit specifika dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování.

4 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 4 CÍL 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vysvětlit podstatu a význam finanční analýzy a finančního plánování, interpretovat výsledky finanční analýzy, posoudit pomocí výsledků poměrových ukazatelů finanční zdraví podniku, orientovat se v problematice finančního plánování. Budete umět Získáte: možnost zhodnotit dosažené výsledky při realizaci podnikatelské činnosti, znalosti o významu finančního plánování v kontextu s posláním a cíli podnikání, znalosti o významu finančního plánu v rámci celkového podnikového plánu. Získáte Budete schopni: vysvětlit podstatu základních poměrových ukazatelů a jejich význam pro hodnocení jednotlivých činností podniku, interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku, posoudit vzájemné vazby v rámci celkového podnikového plánu Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Je obtížné stanovit univerzálně dobu potřebnou k prostudování. Rámcově 40 hodin.

5 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 5 1 FINANČNÍ ANALÝZA STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významnou součástí řízení podniku. a rozhodování Podstata a význam finanční analýzy V rámci této podkapitoly je uvedena základní charakteristika finanční analýzy. Základní údaje pro finanční analýzu Pro kvalitní provedení finanční analýzy je důležité mít odpovídající podklady vycházející z hospodaření podniku (účetní výkazy, statistické údaje...). Metody a postupy provádění finanční analýzy Je nezbytné zvolit vhodný metodický postup a vědět, jaké jsou možnosti (způsoby) srovnání výsledků finanční analýzy. Základní ukazatele finanční analýzy Do této části kapitoly jsou zařazeny poměrové ukazatele sloužící ke zhodnocení různých oblastí hospodaření podniku, včetně jejich vypovídací schopnosti.

6 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 6 CÍLE KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY budete umět, interpretovat výsledky analýzy, a tím posoudit finanční zdraví firmy. Získáte: možnost provádět ve svém podniku (oboru) finanční rozbory v různém rozsahu a podle výsledků se rozhodnout o dalším postupu v podnikání. Budete schopni: interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, pracovat se základními poměrovými ukazateli, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku. Cíl kapitoly Budete umět Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza, finanční zdraví, procentní rozbor, poměrové ukazatele, ukazatele zadluženosti, úrokové krytí, úrokové zatížení, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, doba obratu, rychlost obratu, pravidlo solventnosti, likvidnost, ukazatele likvidity, čistý pracovní kapitál, ukazatele kapitálového trhu.

7 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Podstata a význam finanční analýzy Pojem finanční analýza je termín, kterým se označuje rozbor finanční situace podniku. Finanční analýza představuje soubor metod a aktivit použitelných k vyhodnocení informací, zejména z účetních výkazů, za účelem posouzení finanční situace a perspektivy podniku. Finanční analýza je nepostradatelná při přípravě podkladů pro finanční řízení a rozhodování a jejich využití v souvislosti s finančním plánováním, v neposlední řadě při finanční kontrole plnění přijatých rozhodnutí. Obsahová náplň finanční analýzy je dána potřebami jejích uživatelů, kterými jsou : Uživatelé finanční analýzy investoři, manažeři, obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé), zaměstnanci, banky a jiní věřitelé stát a jeho orgány, a jiní. Za finančně zdravý je možné považovat podnik, který je v dané chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, to znamená, že je schopen trvale dosahovat takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Potřeba finanční analýzy je spojena s požadavky na efektivní chování podniku (požadavky v souvislosti s návratností investic, s efektivností řízení alokace kapitálu apod.). Podnikový management se proto nutně musí zajímat o finanční situaci, vhodnost struktury kapitálu, hodnocení struktury majetku, platební schopnost, výnosnost činnosti podniku. Finanční zdraví podniku

8 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Základní údaje pro finanční analýzu Pro každou úlohu finanční analýzy jsou společné čtyři základní charakteristiky, kterými se řídí postup analýzy. Jsou to: vstupní data, metody analýzy, provedení analýzy, interpretace výsledků analýzy. Vlastním výpočtům v rámci finanční analýzy předchází etapa sběru a přípravy dat. Rozhodující zdroje informací pro finanční analýzu je možné rozdělit do následujících skupin: Zdroje informací pro finanční analýzu 1. Finanční informace účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace aj. 2. Kvantifikovatelné nefinanční informace firemní statistika produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, interní směrnice. 3. Nekvantifikovatelné informace zprávy a komentáře vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů podniku, ředitelů, auditorů, nezávislá hodnocení a prognózy, komentáře odborného tisku.

9 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody a postupy provádění finanční analýzy Možnosti nebo způsoby srovnání výsledků finanční analýzy jsou: srovnávání v čase (analýzy trendů), srovnávání v prostoru (mezipodniková srovnání), srovnávání skutečnosti s plánem (návaznost na následující kapitolu Finanční plánování), srovnávání na základě expertních zkušeností (odborných odhadů). Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy Pro potřeby rozboru účetních výkazů lze použít dva základní metodické postupy: Metodické postupy l. Procentní rozbor Procentní rozbor uvádí podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech, resp. pasivech, nebo podíl jednotlivých údajů výsledovky k částce tržeb. Obvykle se kombinuje s hodnocením vývojových tendencí. Vychází proto z rozvah sestavených k různým datům resp. z výsledovek za různá období. 2. Poměrové ukazatele Druhým postupem je konstrukce poměrových ukazatelů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jednoho nebo několika údajů k jiné položce nebo skupině položek z účetních výkazů. Poměrové ukazatele jsou zpravidla uváděny v podobě vztahu hodnoty k jedné (jednotce) např. 2:1. Lze je vyjádřit i výsledným číslem, např. v %.

10 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody finanční analýzy Metody provádění finanční analýzy je možné rozdělit do dvou základních částí deterministické metody a matematicko-statistické metody. Metody FA Deterministické metody se používají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období. Jsou standardním nástrojem provádění finanční analýzy v podniku. Patří sem např. analýza trendů (horizontální analýza), která slouží k posouzení časových změn ukazatelů, analýza citlivosti sloužící k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniku. Základnou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Matematicko-statistické metody vycházejí z údajů za delší časové období, slouží ke posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách. 1.4 Základní ukazatele finanční analýzy Základem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, absolutní a rozdílové ukazatele hrají doplňkovou úlohu. Skupiny poměrových ukazatelů Ukazatele finanční analýzy jsou shrnuty do několika skupin. Stanovení počtu skupin a jejich obsahu není zcela jednotné, záleží především na tom, jaká hlediska při finančním rozboru chceme akceptovat. 1. skupina ukazatele finanční stability (ukazatele zadluženosti); 2. skupina ukazatele rentability; 3. skupina ukazatele aktivity; 4. skupina ukazatele likvidity; 5. skupina ukazatele kapitálového trhu.

11 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele finanční stability vyjadřují různými způsoby zadluženost podniku. Uvádějí se v procentech. Mezi ně lze zařadit: Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) = VK. vlastní kapitál A... celková aktiva VK A (1.1) - charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu podniku, - udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji, - udává, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Ukazatel celkové zadluženosti = CK A (1.2) CK. cizí kapitál - tzv. ukazatel věřitelského rizika, - hodnotí přiměřenost zadlužení, - čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší finanční riziko pro věřitele podniku. Obdobnou vypovídací schopnost má i následující ukazatel: CK Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) = VK - hodnotí míru finanční samostatnosti - u stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat mezi 80 až 120 % (to závisí i na postoji k riziku podnikatele). Zadluženost zatěžuje finanční hospodaření v několika směrech: o úhrada úroků věřitelům, o splacení dluhu ve stanoveném termínu. Proto je součástí hodnocení dlouhodobé finanční stability podniku také posouzení finančních důsledků jeho zadluženosti. Nejčastěji se používají následující ukazatele: (1.3)

12 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 12 EBIT Ukazatel úrokového krytí = úroky (1.4) EBIT... zisk před úhradou úroků a daní - udává, kolikrát je zajištěno placení úroků, tj. kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku (tj. ziskem před úroky a daněmi, o který se dělí vlastnící i věřitelé) - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je finanční situace podniku lepší. Je-li hodnota ukazatele rovna 100 %, potom podnik vydělává jen na úroky/zisk = 0/. Hodnota ukazatele pod 100 % znamená, že podnik si svou činností nevydělá ani na úhradu úroků. Opakem ukazatele úrokového krytí je ukazatel úrokového zatížení. Úrokové zatížení = úroky EBIT (1.5) - vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky, - pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizího kapitálu.

13 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele rentability Při konstrukci ukazatelů rentability se vychází z následujících kategorií zisku: EBIT - zisk před úroky a daněmi( Earnings before Interest and Taxes), EBT - zisk před zdaněním ( Earnings before Taxes), EAT - zisk po zdanění (čistý zisk - Earnings after Taxes). Základním kritériem hodnocení finančního zdraví podniku je výnosnost vloženého kapitálu. Míra zisku nebo také rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho, jaký typ kapitálu je při konstrukci ukazatelů použit, rozlišují se tyto ukazatele rentability: - ukazatel rentability aktiv = ROA (Return on Assets,) - ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu = ROCE (Return on Capital Emploeyd), - ukazatel rentability vlastního kapitálu = ROE (Return on Equity), - ukazatel rentability tržeb = ROS (Return on Sales), - ukazatel rentability nákladů. Výdělková schopnost majetku, do něhož byl investován kapitál je vyjádřena relativní výnosností aktiv: ROA ROA = EBIT aktiva (1.6) - bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány, - respektuje skutečnost, že výnos z prostředků získaných z cizích zdrojů musí pokrýt úroky (věřitelům) a přinést další efekt představující zisk (vlastníkům). Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. EBIT ROCE = VK + Dl.záv. (1.7) ROCE

14 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 14 VK vlastní kapitál Dl.záv... dlouhodobé závazky - smyslem tohoto ukazatele je vyjádřit efekt z dlouhodobých investic. - Ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování prostřednictvím vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobým cizím kapitálem, tj. zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobých finančních zdrojů. Tyto uvedené ukazatele měří všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. Rentabilita vlastního kapitálu se vyjadřuje pomocí vztahu: EAT ROE = VK (1.8) - vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů (jejich zhodnocení v zisku), - úroveň rentability vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu EBIT ( R = ) CELK. KAPITÁLU CELK. KAPITÁL a úrokové míře cizích kapitálu. Kromě uvedených vztahů pro výpočet rentability se často používají i další varianty ukazatelů ziskovosti: ROE ROS T. tržby Rentabilita tržeb (ROS) = EAT T (1.9) - ukazatel charakterizuje vztah čistého zisku k tržbám, tedy tržní úspěšnost podniku, - tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory, cena nemusí být vždy rozhodující; svou roli hraje např. marketingová strategie, cenová politika, reklama. Rentabilita nákladů Rentabilita nákladů = EAT N (1.10) N náklady celkem - vyjadřuje, kolik čistého zisku podnik dosáhne vložením 1 Kč celkových nákladů

15 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 15 - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více jsou zhodnoceny náklady vložené do hospodářského procesu Ukazatele aktivity Pomocí ukazatelů aktivity je charakterizována efektivnost využití podnikového majetku jako celku i jeho jednotlivých složek (fixních aktiv, zásob, pohledávek apod.). Jde o ukazatele vyjadřující relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv podniku. V rámci hodnocení aktivity jsou používány dva základní typy ukazatelů: 1. Rychlost obratu majetkových částí podniku (také obrátka aktiv) vyjadřuje kolikrát (počet obrátek) se za určitou dobu přemění majetek (jeho části) v peněžní prostředky. 2. Doba obratu aktiv, příp. jeho částí, vyjadřuje, jak dlouho je kapitál vázán v majetku podniku. Jinými slovy, jak dlouho trvá, než se z něj kapitál postupně uvolní, přemění se v peněžní prostředky. Základními ukazateli sledovanými v této souvislosti jsou: T... tržby za období A... celková aktiva Rychlost obratu celkových aktiv (obrátka) = T A (1.11) Rychlost obratu aktiv - ukazatel měří intenzitu využití celkových aktiv, - čím je ukazatel vyšší, tím lépe podnik využívá svůj majetek. d počet dnů v období Doba obratu celkových aktiv = A d T Doba obratu aktiv (1.12) - vyjadřuje, za jak dlouho se celková aktiva postupně přemění v peněžní prostředky, - hodnota ukazatele je určena obratem fixního a oběžného majetku, - čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím delší je doba obratu celkového majetku podniku.

16 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 16 V praktickém řízení podniku je reálné posuzovat tyto ukazatele pro určité části majetku. Pro posouzení platební schopnosti podniku je významné, jak rychle se v peněžní prostředky transformují zásoby (příp. jejich části) a pohledávky. Rychlost obratu zásob = T (1.13) zásoby zásoby Doba obratu zásob = d T - ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení, - je citlivý na změny v dynamice výkonů. (1.14) Doba obratu zásob Rychlost obratu pohledávek = T (1.15) pohledávky pohledávky Doba obratu pohledávek = d T - udává, za jak dlouho jsou odběratelem uhrazovány faktury, - vypovídá o strategii řízení pohledávek (credit management), - ukazatel je významný z hlediska plánování peněžních toků. Doba obratu pohledávek (1.16) Z hlediska platební schopnosti firmy je důležité mít přehled o splatnosti závazků. O tom vypovídá ukazatel doby obratu závazků. závazky Doba obratu závazků = d T - udává, na jak dlouho poskytli dodavatelé podniku (odběrateli) odklad placení, - charakterizuje platební morálku podniku vůči svým dodavatelům. (1.17) Doba obratu závazků Pro podnik je významné posouzení ukazatelů (1.16) a (1.17) ve vzájemné souvislosti. Jde o snahu udržet tzv. pravidla solventnosti. Doba obratu pohledávek < Doba obratu závazků (1.18) Pravidlo solventnosti

17 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 17 Udržování tohoto vztahu je pro podnik výhodné, protože než mu nastane povinnost platit závazky, předpokládá se, že od svých odběratelů už dostal zaplaceno. Podnik má tedy dostatek peněžních prostředků na úhradu svých splatných dluhů. V případě částí oběžných aktiv, pomocí kterých se zjišťuje doba obratu, rychlost obratu nebo doba obratu závazků se berou v úvahu průměrné hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda podnik bude či nebude mít potíže se splácením těch závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti (obecně během následujícího roku). Platební schopnost je jednou z nejvýznamnějších charakteristik finanční situace. Odráží krátkodobou finanční stabilitu podniku. Likvidita podniku závisí na jeho schopnosti inkasovat splatné pohledávky, na kvalitě a kvantitě výrobků k prodeji apod. K ZAPAMATOVÁNÍ 1 likvidita podniku = platební schopnost podniku, jeho momentální schopnost uhradit splatné závazky, likvidita majetku (likvidnost) = schopnost (vlastnost) jednotlivých částí majetku podniku přeměnit se postupně v peněžní prostředky. Je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku a označuje míru obtížnosti přeměny majetku v hotové peníze. Poměrové ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel) k tomu, co je třeba zaplatit (jmenovatel). Likvidita podniku se podle všeobecně přijaté konvence hodnotí poměrem oběžných aktiv, resp. jejich vybraných složek proti aktuálně splatným závazkům. Ukazatel běžné (celková) likvidity (Current Ratio) = OM KZ (1.19)

18 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 18 OM oběžný majetek KZ. závazky krátkodobého charakteru, tj. krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci + ostatní splatná pasiva krátkodobého charakteru Zásoby jsou nejméně likvidní složkou oběžného majetku (nákup, dlouhý výrobní a odbytový cyklus, příp. zastaralé a neprodejné výrobní zásoby, úhrada pohledávek). Proto je následující ukazatel upraven o vliv této části oběžných aktiv - ukazatel pohotové likvidity (také rychlý test). Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio Acid Test Ratio) = OM zásoby KZ (1.20) Při vyjádření tohoto podílu se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a je vhodné brát v úvahu pohledávky v tzv. čisté výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o nedobytné a pochybné pohledávky. Platební schopnost podniku je možné z krátkodobého hlediska sledovat pomocí ukazatele okamžité (pokladní) likvidity. Ukazatel okamžité likvidity (Cah Ratio) = pohotové peněžní prostředky KZ (1.21) Tento ukazatel není příliš stabilní ( v čitateli hotovost, peníze na účtech, šeky, příp. směnečné pohledávky, některé druhy krátkodobých cenných papírů), může sloužit k dokreslení úrovně likvidity podniku. Kromě výše uvedených ukazatelů je vhodné používat ukazatele konstruované na bázi peněžních toků (CF), které vyjadřují schopnost podniku hradit splatné závazky v průběhu daného období na základě skutečně držených peněz v době splatnosti závazků (přehled o peněžních tocích = tokový výkaz, rozvaha = výkaz sestavovaný k určitému období 3. část předmětu FINANCE). CF Ukazatel likvidity na bázi CF = KZ (1.22)

19 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 19 PRŮVODCE TEXTEM: K posouzení platební schopnosti podniku je možné použít i rozdílové ukazatele, a to tzv. čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál V každém podniku k realizaci hladkého průběhu obratového procesu resp. k zajištění platební schopnosti podniku a v důsledku toho i jeho finanční stability je nezbytně nutná určitá kladná velikost čistého pracovního kapitálu. ČPK Výše a význam ČPK jsou určeny skladbou bilance podniku. Pokud má mít podnik zajištěnou likviditu, měla by být jeho krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky a tudíž dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky, mají převyšovat dlouhodobá (fixní) aktiva. Uvedené plyne z bilančního principu: AKTIVA = PASIVA. Existuje dvojí přístup k vymezení velikosti ČPK : Vymezení ČPK ČPK z pozice pasiv = přístup vlastníka podniku, který rozhoduje o použití dlouhodobého kapitálu pro zabezpečení běžné činnosti podniku: ČPK = (VK + CKdl.) SA (1.23) Jde o uplatnění dlouhodobého pohledu na kapitál a majetek podniku. ČPK z pozice aktiv = přístup finančních manažerů podniku, kterým vlastník podniku svěřuje pravomoc a ukládá odpovědnost za financování běžné činnosti podniku. Pro finanční management je čistý pracovní kapitál částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném majetku (v trvalé části OM):

20 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 20 ČPK = OM KZ (1.24) V tomto případě jde o krátkodobý pohled na majetek a kapitál podniku. Čistý pracovní kapitál zde představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po jejich použití ke splacení krátkodobých závazků může být reziduální část použita k uskutečnění podnikových záměrů. Oba způsoby stanovení čistého pracovního kapitálu shodně prokazují, že jeho konstrukce je založená na rozlišení: oběžného a neoběžného majetku, dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. V souvislosti s výše uvedeným je zřejmá vzájemná provázanost s ukazateli aktivity. Velikost ČPK je ovlivněna především následujícím: Vazba ČPK s ukazateli aktivity - dobou obratu zásob, - dobou obratu pohledávek, - dobou obratu krátkodobých závazků, - mírou pravidelnosti obrátek zásob, pohledávek, krátkodobých závazků Ukazatele kapitálového trhu Ukazatele kapitálového trhu čerpají vstupní data kromě účetních údajů především z údajů kapitálového trhu. Z toho plynou určitá omezení pro podniky, které nemají právní formu akciové společnosti a tedy nevlastní akcie volně obchodovatelné na kapitálových trzích.

21 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 21 Zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS): EPS = EAT počet kusů kmenových akcií (1.25) Čistým ziskem (EAT) se rozumí celkový zisk společnosti po zdanění výplatě přednostních (prioritních) dividend. Pomocí tohoto ukazatele je možno zjistit, jakou maximální výši dividend je možno vyplatit ze zisku společnosti na jednu akcii. Růst hodnoty EPS vede ke zvyšujícímu se zájmu investorů, a tím k růstu ceny akcií a růstu hodnoty společnosti. Ukazatel neposkytuje informaci o výši dividendy na kmenovou akcii. To souvisí s přijatou dividendovou politikou. Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio): tržní cena akcie P/E = čistý zisk na jednu akcii (1.26) Pomocí ukazatele se odhaduje počet let potřebných ke splácení ceny akcie jejím výnosem. Ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku měny vykazovaného zisku. Dividendový výnos (Dividend Yield): dividenda na kmenovou akcii DY = tržní cena akcie (1.27) Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost akcie. Zohledňuje již skutečnou výši vyplácené dividendy. V případě zvýšení tržní ceny akcie a nezměněné výše dividendy bude hodnota ukazatele méně příznivá výnosnost proti předchozímu období poklesne. Zisk nevyplácený formou dividendy nepředstavuje pro akcionáře bezprostřední užitek, i když zvyšuje cenu akcie. Investor bude zřejmě ochoten akceptovat nižší dividendový výnos tehdy, bude-li mít určitou jistotu, že tento pokles bude v budoucnu vykompenzován.

22 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 22 Payout Ratio (výplatní poměr): dividenda na komenovou akcii PR = čistý zisk na jednu akcii (1.28) Tento ukazatel určuje, jaká část čistého zisku je vyplácena v dividendách. Poskytuje informace o reinvestiční aktivitě společnosti a její strategii. Market-To-Book Ratio: suma tržních cen všech akcií MTB R = účetní hodnota akcií (1.29) Ukazatel vypovídá, jaký je poměr tržní hodnoty firmy (Market Value) k její účetní hodnotě (Book Value). Prosperující podnik by měl mít tržní cenu vyšší než je účetní hodnota, neboť má vytvořen svůj goodwill. Účetní hodnota akcie (Book Value per Share): BVperS = vlastní kapitál počet kmenových akcií (1.30) Ukazatel odráží výkonnost a růst společnosti, žádoucí je růst hodnoty ukazatele. 1.5 Opakovací cvičení KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. V čem spatřujete základní význam finanční analýzy. 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanční analýzu? 3. Vysvětlete základní finanční ukazatele používané ve finanční analýze. 4. Jaké znáte ukazatele rentability? 5. Pomocí kterých ukazatelů se hodnotí oblast finanční stability firmy? 6. V čem spočívá vypovídací schopnost ukazatelů likvidity a aktivity?

23 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 23 TESTY 1. Označte zakroužkováním správnou odpověď: 1.1 Vztahy mezi výsledky hospodaření a vloženými zdroji jsou obecně charakterizovány prostřednictvím těchto ukazatelů: a) likvidity b) zadluženosti c) aktivity d) rentability 1.2 Známe-li vzorec : pohledávky jednoden. tržby, jde o stanovení: a) obrátky pohledávek b) rentability pohledávek c) doby obratu pohledávek d) průměrného měsíčního stavu pohledávek. 1.3 Mezi některými finančními ukazateli existuje vzájemný vztah. Je tomu tak i v případě doby obratu pohledávek a doby obratu závazků? a) rozhodně ne b) snaha je, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků c) snaha je, aby doba obratu závazků byla kratší než doba obratu pohledávek d) ano, musí se rovnat. 1.4 Ukazatel rentability tržeb vypočteme následujícím způsobem: a) poměr nákladů a výnosů b) poměr čistého zisku a tržeb c) rozdíl mezi náklady a výnosy d) rozdíl mezi čistým ziskem a tržbami 2. Označte písmenem P výrok, který je pravdivý a písmenem N výrok nepravdivý: a) Krytí potřeb převážně vlastními zdroji vede k vyšší finanční stabilitě a pružné reakci na finanční potřeby podniků. b) Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. c) Likvidností chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky.

24 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 24 SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 PŘÍKLAD 1: S využitím údajů v níže uvedených účetních výkazech proveďte finanční analýzu daného podniku se zaměřením na tyto oblasti hospodaření: 1. Vypočtěte a interpretujte hodnoty ukazatelů rentability, celkového kapitálu a vlastního kapitálu. 2. Proveďte analýzu zadluženosti, posuďte meziroční změny. 3. Proveďte analýzu aktivity hlavních položek aktiv (zásob, pohledávek, dlouhodobého hmotného majetku, stálých aktiv) a zjistěte, jak ovlivňují obrat celkových aktiv. 4. Na základě výpočtu příslušných ukazatelů (včetně čistého pracovního kapitálu) posuďte likviditu podniku, charakterizujte problémy a omezení jejich vypovídací schopnosti.

25 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 25 ROZVAHA (v tis.kč) Aktiva: Stálá aktiva: Pozemky Budovy, stroje, zařízení Dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva celkem: Oběžná aktiva: Zásoby Pohledávky Finanční majetek Oběžná aktiva celkem: AKTIVA CELKEM: Pasiva: Vlastní kapitál: Základní kapitál Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Vlastní kapitál celkem: Cizí kapitál: Dlouhodobý úvěr Krátkodobé závazky Cizí zdroje celkem: PASIVA CELKEM:

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více