FINANCE 8. část. Eva Kociánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 8. část. Eva Kociánová"

Transkript

1 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 Finanční analýza Podstata a význam finanční analýzy Základní údaje pro finanční analýzu Metody a postupy provádění finanční analýzy Metody finanční analýzy Základní ukazatele finanční analýzy Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele likvidity Čistý pracovní kapitál Ukazatele kapitálového trhu Opakovací cvičení Finanční plánování Plánování a cíle podniku Vazba finančního plánu na ostatní části podnikového plánu Části finančního plánu podniku Dlouhodobé finanční plánování Plánování prodeje (odbytu) Plánování investiční činnosti Plánování dlouhodobých finančních zdrojů Hodnocení rizika Krátkodobé finanční plánování Specifika ročního finančního plánování Plánování výnosů, nákladů a zisku Plánování krátkodobé likvidity Plánování rozvahy...45 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek...52 Informativní, navigační, orientační...52 Ke splnění, kontrolní, pracovní...52 Výkladové...53 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...53

3 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční řízení podniků zahrnuje různé fáze - od prvních podnikatelských kroků, tj. od rozhodnutí se o oboru činnosti, právní formě podnikání, obstarání si potřebného kapitálu pro podnikání, jeho použití do různých majetkových forem, k rozvoji podniku prostřednictvím realizace investičních projektů atd. Významnými fázemi finančního řízení podniků sloužícími k posouzení výsledků hospodaření, finanční situace a v neposlední řadě ke stanovení dalších předpokladů a možností růstu tržní hodnota podniku jsou: FINANČNÍ ANALÝZA a FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Obě uvedené oblasti patří k základním principům finančního řízení. Finanční analýza je svým obsahem i významem velmi rozsáhlá. Výklad je zaměřen na: - podstatu a význam finanční analýzy, - základní údaje pro finanční analýzu, - metody a postupy provádění finanční analýzy, - základní ukazatele finanční analýzy a interpretace výsledků pro zjištění kvality finanční situace podniku. Finanční plánování je počátkem podnikatelské činnosti, provází podnik v průběhu celé jeho existence. Cílem kapitoly Finanční plánování je: objasnit význam a podstatu finančního plánování v souvislosti se stanovenými podnikovými cíli a zvolenou finanční politikou; objasnit specifika dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování.

4 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 4 CÍL 8. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vysvětlit podstatu a význam finanční analýzy a finančního plánování, interpretovat výsledky finanční analýzy, posoudit pomocí výsledků poměrových ukazatelů finanční zdraví podniku, orientovat se v problematice finančního plánování. Budete umět Získáte: možnost zhodnotit dosažené výsledky při realizaci podnikatelské činnosti, znalosti o významu finančního plánování v kontextu s posláním a cíli podnikání, znalosti o významu finančního plánu v rámci celkového podnikového plánu. Získáte Budete schopni: vysvětlit podstatu základních poměrových ukazatelů a jejich význam pro hodnocení jednotlivých činností podniku, interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku, posoudit vzájemné vazby v rámci celkového podnikového plánu Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Je obtížné stanovit univerzálně dobu potřebnou k prostudování. Rámcově 40 hodin.

5 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 5 1 FINANČNÍ ANALÝZA STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza je významnou součástí řízení podniku. a rozhodování Podstata a význam finanční analýzy V rámci této podkapitoly je uvedena základní charakteristika finanční analýzy. Základní údaje pro finanční analýzu Pro kvalitní provedení finanční analýzy je důležité mít odpovídající podklady vycházející z hospodaření podniku (účetní výkazy, statistické údaje...). Metody a postupy provádění finanční analýzy Je nezbytné zvolit vhodný metodický postup a vědět, jaké jsou možnosti (způsoby) srovnání výsledků finanční analýzy. Základní ukazatele finanční analýzy Do této části kapitoly jsou zařazeny poměrové ukazatele sloužící ke zhodnocení různých oblastí hospodaření podniku, včetně jejich vypovídací schopnosti.

6 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 6 CÍLE KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY budete umět, interpretovat výsledky analýzy, a tím posoudit finanční zdraví firmy. Získáte: možnost provádět ve svém podniku (oboru) finanční rozbory v různém rozsahu a podle výsledků se rozhodnout o dalším postupu v podnikání. Budete schopni: interpretovat získané poznatky z oblasti finanční analýzy, pracovat se základními poměrovými ukazateli, aplikovat metody finanční analýzy na konkrétní podmínky podniku. Cíl kapitoly Budete umět Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza, finanční zdraví, procentní rozbor, poměrové ukazatele, ukazatele zadluženosti, úrokové krytí, úrokové zatížení, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, doba obratu, rychlost obratu, pravidlo solventnosti, likvidnost, ukazatele likvidity, čistý pracovní kapitál, ukazatele kapitálového trhu.

7 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Podstata a význam finanční analýzy Pojem finanční analýza je termín, kterým se označuje rozbor finanční situace podniku. Finanční analýza představuje soubor metod a aktivit použitelných k vyhodnocení informací, zejména z účetních výkazů, za účelem posouzení finanční situace a perspektivy podniku. Finanční analýza je nepostradatelná při přípravě podkladů pro finanční řízení a rozhodování a jejich využití v souvislosti s finančním plánováním, v neposlední řadě při finanční kontrole plnění přijatých rozhodnutí. Obsahová náplň finanční analýzy je dána potřebami jejích uživatelů, kterými jsou : Uživatelé finanční analýzy investoři, manažeři, obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé), zaměstnanci, banky a jiní věřitelé stát a jeho orgány, a jiní. Za finančně zdravý je možné považovat podnik, který je v dané chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, to znamená, že je schopen trvale dosahovat takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Potřeba finanční analýzy je spojena s požadavky na efektivní chování podniku (požadavky v souvislosti s návratností investic, s efektivností řízení alokace kapitálu apod.). Podnikový management se proto nutně musí zajímat o finanční situaci, vhodnost struktury kapitálu, hodnocení struktury majetku, platební schopnost, výnosnost činnosti podniku. Finanční zdraví podniku

8 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Základní údaje pro finanční analýzu Pro každou úlohu finanční analýzy jsou společné čtyři základní charakteristiky, kterými se řídí postup analýzy. Jsou to: vstupní data, metody analýzy, provedení analýzy, interpretace výsledků analýzy. Vlastním výpočtům v rámci finanční analýzy předchází etapa sběru a přípravy dat. Rozhodující zdroje informací pro finanční analýzu je možné rozdělit do následujících skupin: Zdroje informací pro finanční analýzu 1. Finanční informace účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace aj. 2. Kvantifikovatelné nefinanční informace firemní statistika produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, interní směrnice. 3. Nekvantifikovatelné informace zprávy a komentáře vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů podniku, ředitelů, auditorů, nezávislá hodnocení a prognózy, komentáře odborného tisku.

9 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody a postupy provádění finanční analýzy Možnosti nebo způsoby srovnání výsledků finanční analýzy jsou: srovnávání v čase (analýzy trendů), srovnávání v prostoru (mezipodniková srovnání), srovnávání skutečnosti s plánem (návaznost na následující kapitolu Finanční plánování), srovnávání na základě expertních zkušeností (odborných odhadů). Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy Pro potřeby rozboru účetních výkazů lze použít dva základní metodické postupy: Metodické postupy l. Procentní rozbor Procentní rozbor uvádí podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech, resp. pasivech, nebo podíl jednotlivých údajů výsledovky k částce tržeb. Obvykle se kombinuje s hodnocením vývojových tendencí. Vychází proto z rozvah sestavených k různým datům resp. z výsledovek za různá období. 2. Poměrové ukazatele Druhým postupem je konstrukce poměrových ukazatelů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jednoho nebo několika údajů k jiné položce nebo skupině položek z účetních výkazů. Poměrové ukazatele jsou zpravidla uváděny v podobě vztahu hodnoty k jedné (jednotce) např. 2:1. Lze je vyjádřit i výsledným číslem, např. v %.

10 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Metody finanční analýzy Metody provádění finanční analýzy je možné rozdělit do dvou základních částí deterministické metody a matematicko-statistické metody. Metody FA Deterministické metody se používají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období. Jsou standardním nástrojem provádění finanční analýzy v podniku. Patří sem např. analýza trendů (horizontální analýza), která slouží k posouzení časových změn ukazatelů, analýza citlivosti sloužící k posouzení nejistoty při analýze finančních výsledků podniku. Základnou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Matematicko-statistické metody vycházejí z údajů za delší časové období, slouží ke posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách. 1.4 Základní ukazatele finanční analýzy Základem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, absolutní a rozdílové ukazatele hrají doplňkovou úlohu. Skupiny poměrových ukazatelů Ukazatele finanční analýzy jsou shrnuty do několika skupin. Stanovení počtu skupin a jejich obsahu není zcela jednotné, záleží především na tom, jaká hlediska při finančním rozboru chceme akceptovat. 1. skupina ukazatele finanční stability (ukazatele zadluženosti); 2. skupina ukazatele rentability; 3. skupina ukazatele aktivity; 4. skupina ukazatele likvidity; 5. skupina ukazatele kapitálového trhu.

11 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele finanční stability (zadluženosti) podniku Ukazatele finanční stability vyjadřují různými způsoby zadluženost podniku. Uvádějí se v procentech. Mezi ně lze zařadit: Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) = VK. vlastní kapitál A... celková aktiva VK A (1.1) - charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu podniku, - udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji, - udává, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Ukazatel celkové zadluženosti = CK A (1.2) CK. cizí kapitál - tzv. ukazatel věřitelského rizika, - hodnotí přiměřenost zadlužení, - čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší finanční riziko pro věřitele podniku. Obdobnou vypovídací schopnost má i následující ukazatel: CK Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) = VK - hodnotí míru finanční samostatnosti - u stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat mezi 80 až 120 % (to závisí i na postoji k riziku podnikatele). Zadluženost zatěžuje finanční hospodaření v několika směrech: o úhrada úroků věřitelům, o splacení dluhu ve stanoveném termínu. Proto je součástí hodnocení dlouhodobé finanční stability podniku také posouzení finančních důsledků jeho zadluženosti. Nejčastěji se používají následující ukazatele: (1.3)

12 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 12 EBIT Ukazatel úrokového krytí = úroky (1.4) EBIT... zisk před úhradou úroků a daní - udává, kolikrát je zajištěno placení úroků, tj. kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku (tj. ziskem před úroky a daněmi, o který se dělí vlastnící i věřitelé) - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je finanční situace podniku lepší. Je-li hodnota ukazatele rovna 100 %, potom podnik vydělává jen na úroky/zisk = 0/. Hodnota ukazatele pod 100 % znamená, že podnik si svou činností nevydělá ani na úhradu úroků. Opakem ukazatele úrokového krytí je ukazatel úrokového zatížení. Úrokové zatížení = úroky EBIT (1.5) - vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky, - pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizího kapitálu.

13 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování Ukazatele rentability Při konstrukci ukazatelů rentability se vychází z následujících kategorií zisku: EBIT - zisk před úroky a daněmi( Earnings before Interest and Taxes), EBT - zisk před zdaněním ( Earnings before Taxes), EAT - zisk po zdanění (čistý zisk - Earnings after Taxes). Základním kritériem hodnocení finančního zdraví podniku je výnosnost vloženého kapitálu. Míra zisku nebo také rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho, jaký typ kapitálu je při konstrukci ukazatelů použit, rozlišují se tyto ukazatele rentability: - ukazatel rentability aktiv = ROA (Return on Assets,) - ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu = ROCE (Return on Capital Emploeyd), - ukazatel rentability vlastního kapitálu = ROE (Return on Equity), - ukazatel rentability tržeb = ROS (Return on Sales), - ukazatel rentability nákladů. Výdělková schopnost majetku, do něhož byl investován kapitál je vyjádřena relativní výnosností aktiv: ROA ROA = EBIT aktiva (1.6) - bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány, - respektuje skutečnost, že výnos z prostředků získaných z cizích zdrojů musí pokrýt úroky (věřitelům) a přinést další efekt představující zisk (vlastníkům). Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. EBIT ROCE = VK + Dl.záv. (1.7) ROCE

14 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 14 VK vlastní kapitál Dl.záv... dlouhodobé závazky - smyslem tohoto ukazatele je vyjádřit efekt z dlouhodobých investic. - Ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování prostřednictvím vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobým cizím kapitálem, tj. zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobých finančních zdrojů. Tyto uvedené ukazatele měří všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. Rentabilita vlastního kapitálu se vyjadřuje pomocí vztahu: EAT ROE = VK (1.8) - vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů (jejich zhodnocení v zisku), - úroveň rentability vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu EBIT ( R = ) CELK. KAPITÁLU CELK. KAPITÁL a úrokové míře cizích kapitálu. Kromě uvedených vztahů pro výpočet rentability se často používají i další varianty ukazatelů ziskovosti: ROE ROS T. tržby Rentabilita tržeb (ROS) = EAT T (1.9) - ukazatel charakterizuje vztah čistého zisku k tržbám, tedy tržní úspěšnost podniku, - tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory, cena nemusí být vždy rozhodující; svou roli hraje např. marketingová strategie, cenová politika, reklama. Rentabilita nákladů Rentabilita nákladů = EAT N (1.10) N náklady celkem - vyjadřuje, kolik čistého zisku podnik dosáhne vložením 1 Kč celkových nákladů

15 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 15 - čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více jsou zhodnoceny náklady vložené do hospodářského procesu Ukazatele aktivity Pomocí ukazatelů aktivity je charakterizována efektivnost využití podnikového majetku jako celku i jeho jednotlivých složek (fixních aktiv, zásob, pohledávek apod.). Jde o ukazatele vyjadřující relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv podniku. V rámci hodnocení aktivity jsou používány dva základní typy ukazatelů: 1. Rychlost obratu majetkových částí podniku (také obrátka aktiv) vyjadřuje kolikrát (počet obrátek) se za určitou dobu přemění majetek (jeho části) v peněžní prostředky. 2. Doba obratu aktiv, příp. jeho částí, vyjadřuje, jak dlouho je kapitál vázán v majetku podniku. Jinými slovy, jak dlouho trvá, než se z něj kapitál postupně uvolní, přemění se v peněžní prostředky. Základními ukazateli sledovanými v této souvislosti jsou: T... tržby za období A... celková aktiva Rychlost obratu celkových aktiv (obrátka) = T A (1.11) Rychlost obratu aktiv - ukazatel měří intenzitu využití celkových aktiv, - čím je ukazatel vyšší, tím lépe podnik využívá svůj majetek. d počet dnů v období Doba obratu celkových aktiv = A d T Doba obratu aktiv (1.12) - vyjadřuje, za jak dlouho se celková aktiva postupně přemění v peněžní prostředky, - hodnota ukazatele je určena obratem fixního a oběžného majetku, - čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím delší je doba obratu celkového majetku podniku.

16 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 16 V praktickém řízení podniku je reálné posuzovat tyto ukazatele pro určité části majetku. Pro posouzení platební schopnosti podniku je významné, jak rychle se v peněžní prostředky transformují zásoby (příp. jejich části) a pohledávky. Rychlost obratu zásob = T (1.13) zásoby zásoby Doba obratu zásob = d T - ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení, - je citlivý na změny v dynamice výkonů. (1.14) Doba obratu zásob Rychlost obratu pohledávek = T (1.15) pohledávky pohledávky Doba obratu pohledávek = d T - udává, za jak dlouho jsou odběratelem uhrazovány faktury, - vypovídá o strategii řízení pohledávek (credit management), - ukazatel je významný z hlediska plánování peněžních toků. Doba obratu pohledávek (1.16) Z hlediska platební schopnosti firmy je důležité mít přehled o splatnosti závazků. O tom vypovídá ukazatel doby obratu závazků. závazky Doba obratu závazků = d T - udává, na jak dlouho poskytli dodavatelé podniku (odběrateli) odklad placení, - charakterizuje platební morálku podniku vůči svým dodavatelům. (1.17) Doba obratu závazků Pro podnik je významné posouzení ukazatelů (1.16) a (1.17) ve vzájemné souvislosti. Jde o snahu udržet tzv. pravidla solventnosti. Doba obratu pohledávek < Doba obratu závazků (1.18) Pravidlo solventnosti

17 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 17 Udržování tohoto vztahu je pro podnik výhodné, protože než mu nastane povinnost platit závazky, předpokládá se, že od svých odběratelů už dostal zaplaceno. Podnik má tedy dostatek peněžních prostředků na úhradu svých splatných dluhů. V případě částí oběžných aktiv, pomocí kterých se zjišťuje doba obratu, rychlost obratu nebo doba obratu závazků se berou v úvahu průměrné hodnoty Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda podnik bude či nebude mít potíže se splácením těch závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti (obecně během následujícího roku). Platební schopnost je jednou z nejvýznamnějších charakteristik finanční situace. Odráží krátkodobou finanční stabilitu podniku. Likvidita podniku závisí na jeho schopnosti inkasovat splatné pohledávky, na kvalitě a kvantitě výrobků k prodeji apod. K ZAPAMATOVÁNÍ 1 likvidita podniku = platební schopnost podniku, jeho momentální schopnost uhradit splatné závazky, likvidita majetku (likvidnost) = schopnost (vlastnost) jednotlivých částí majetku podniku přeměnit se postupně v peněžní prostředky. Je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku a označuje míru obtížnosti přeměny majetku v hotové peníze. Poměrové ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel) k tomu, co je třeba zaplatit (jmenovatel). Likvidita podniku se podle všeobecně přijaté konvence hodnotí poměrem oběžných aktiv, resp. jejich vybraných složek proti aktuálně splatným závazkům. Ukazatel běžné (celková) likvidity (Current Ratio) = OM KZ (1.19)

18 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 18 OM oběžný majetek KZ. závazky krátkodobého charakteru, tj. krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci + ostatní splatná pasiva krátkodobého charakteru Zásoby jsou nejméně likvidní složkou oběžného majetku (nákup, dlouhý výrobní a odbytový cyklus, příp. zastaralé a neprodejné výrobní zásoby, úhrada pohledávek). Proto je následující ukazatel upraven o vliv této části oběžných aktiv - ukazatel pohotové likvidity (také rychlý test). Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio Acid Test Ratio) = OM zásoby KZ (1.20) Při vyjádření tohoto podílu se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky, tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a je vhodné brát v úvahu pohledávky v tzv. čisté výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o nedobytné a pochybné pohledávky. Platební schopnost podniku je možné z krátkodobého hlediska sledovat pomocí ukazatele okamžité (pokladní) likvidity. Ukazatel okamžité likvidity (Cah Ratio) = pohotové peněžní prostředky KZ (1.21) Tento ukazatel není příliš stabilní ( v čitateli hotovost, peníze na účtech, šeky, příp. směnečné pohledávky, některé druhy krátkodobých cenných papírů), může sloužit k dokreslení úrovně likvidity podniku. Kromě výše uvedených ukazatelů je vhodné používat ukazatele konstruované na bázi peněžních toků (CF), které vyjadřují schopnost podniku hradit splatné závazky v průběhu daného období na základě skutečně držených peněz v době splatnosti závazků (přehled o peněžních tocích = tokový výkaz, rozvaha = výkaz sestavovaný k určitému období 3. část předmětu FINANCE). CF Ukazatel likvidity na bázi CF = KZ (1.22)

19 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 19 PRŮVODCE TEXTEM: K posouzení platební schopnosti podniku je možné použít i rozdílové ukazatele, a to tzv. čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál V každém podniku k realizaci hladkého průběhu obratového procesu resp. k zajištění platební schopnosti podniku a v důsledku toho i jeho finanční stability je nezbytně nutná určitá kladná velikost čistého pracovního kapitálu. ČPK Výše a význam ČPK jsou určeny skladbou bilance podniku. Pokud má mít podnik zajištěnou likviditu, měla by být jeho krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky a tudíž dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky, mají převyšovat dlouhodobá (fixní) aktiva. Uvedené plyne z bilančního principu: AKTIVA = PASIVA. Existuje dvojí přístup k vymezení velikosti ČPK : Vymezení ČPK ČPK z pozice pasiv = přístup vlastníka podniku, který rozhoduje o použití dlouhodobého kapitálu pro zabezpečení běžné činnosti podniku: ČPK = (VK + CKdl.) SA (1.23) Jde o uplatnění dlouhodobého pohledu na kapitál a majetek podniku. ČPK z pozice aktiv = přístup finančních manažerů podniku, kterým vlastník podniku svěřuje pravomoc a ukládá odpovědnost za financování běžné činnosti podniku. Pro finanční management je čistý pracovní kapitál částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném majetku (v trvalé části OM):

20 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 20 ČPK = OM KZ (1.24) V tomto případě jde o krátkodobý pohled na majetek a kapitál podniku. Čistý pracovní kapitál zde představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po jejich použití ke splacení krátkodobých závazků může být reziduální část použita k uskutečnění podnikových záměrů. Oba způsoby stanovení čistého pracovního kapitálu shodně prokazují, že jeho konstrukce je založená na rozlišení: oběžného a neoběžného majetku, dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. V souvislosti s výše uvedeným je zřejmá vzájemná provázanost s ukazateli aktivity. Velikost ČPK je ovlivněna především následujícím: Vazba ČPK s ukazateli aktivity - dobou obratu zásob, - dobou obratu pohledávek, - dobou obratu krátkodobých závazků, - mírou pravidelnosti obrátek zásob, pohledávek, krátkodobých závazků Ukazatele kapitálového trhu Ukazatele kapitálového trhu čerpají vstupní data kromě účetních údajů především z údajů kapitálového trhu. Z toho plynou určitá omezení pro podniky, které nemají právní formu akciové společnosti a tedy nevlastní akcie volně obchodovatelné na kapitálových trzích.

21 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 21 Zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS): EPS = EAT počet kusů kmenových akcií (1.25) Čistým ziskem (EAT) se rozumí celkový zisk společnosti po zdanění výplatě přednostních (prioritních) dividend. Pomocí tohoto ukazatele je možno zjistit, jakou maximální výši dividend je možno vyplatit ze zisku společnosti na jednu akcii. Růst hodnoty EPS vede ke zvyšujícímu se zájmu investorů, a tím k růstu ceny akcií a růstu hodnoty společnosti. Ukazatel neposkytuje informaci o výši dividendy na kmenovou akcii. To souvisí s přijatou dividendovou politikou. Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio): tržní cena akcie P/E = čistý zisk na jednu akcii (1.26) Pomocí ukazatele se odhaduje počet let potřebných ke splácení ceny akcie jejím výnosem. Ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku měny vykazovaného zisku. Dividendový výnos (Dividend Yield): dividenda na kmenovou akcii DY = tržní cena akcie (1.27) Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost akcie. Zohledňuje již skutečnou výši vyplácené dividendy. V případě zvýšení tržní ceny akcie a nezměněné výše dividendy bude hodnota ukazatele méně příznivá výnosnost proti předchozímu období poklesne. Zisk nevyplácený formou dividendy nepředstavuje pro akcionáře bezprostřední užitek, i když zvyšuje cenu akcie. Investor bude zřejmě ochoten akceptovat nižší dividendový výnos tehdy, bude-li mít určitou jistotu, že tento pokles bude v budoucnu vykompenzován.

22 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 22 Payout Ratio (výplatní poměr): dividenda na komenovou akcii PR = čistý zisk na jednu akcii (1.28) Tento ukazatel určuje, jaká část čistého zisku je vyplácena v dividendách. Poskytuje informace o reinvestiční aktivitě společnosti a její strategii. Market-To-Book Ratio: suma tržních cen všech akcií MTB R = účetní hodnota akcií (1.29) Ukazatel vypovídá, jaký je poměr tržní hodnoty firmy (Market Value) k její účetní hodnotě (Book Value). Prosperující podnik by měl mít tržní cenu vyšší než je účetní hodnota, neboť má vytvořen svůj goodwill. Účetní hodnota akcie (Book Value per Share): BVperS = vlastní kapitál počet kmenových akcií (1.30) Ukazatel odráží výkonnost a růst společnosti, žádoucí je růst hodnoty ukazatele. 1.5 Opakovací cvičení KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. V čem spatřujete základní význam finanční analýzy. 2. Jaké jsou hlavní zdroje informací pro finanční analýzu? 3. Vysvětlete základní finanční ukazatele používané ve finanční analýze. 4. Jaké znáte ukazatele rentability? 5. Pomocí kterých ukazatelů se hodnotí oblast finanční stability firmy? 6. V čem spočívá vypovídací schopnost ukazatelů likvidity a aktivity?

23 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 23 TESTY 1. Označte zakroužkováním správnou odpověď: 1.1 Vztahy mezi výsledky hospodaření a vloženými zdroji jsou obecně charakterizovány prostřednictvím těchto ukazatelů: a) likvidity b) zadluženosti c) aktivity d) rentability 1.2 Známe-li vzorec : pohledávky jednoden. tržby, jde o stanovení: a) obrátky pohledávek b) rentability pohledávek c) doby obratu pohledávek d) průměrného měsíčního stavu pohledávek. 1.3 Mezi některými finančními ukazateli existuje vzájemný vztah. Je tomu tak i v případě doby obratu pohledávek a doby obratu závazků? a) rozhodně ne b) snaha je, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků c) snaha je, aby doba obratu závazků byla kratší než doba obratu pohledávek d) ano, musí se rovnat. 1.4 Ukazatel rentability tržeb vypočteme následujícím způsobem: a) poměr nákladů a výnosů b) poměr čistého zisku a tržeb c) rozdíl mezi náklady a výnosy d) rozdíl mezi čistým ziskem a tržbami 2. Označte písmenem P výrok, který je pravdivý a písmenem N výrok nepravdivý: a) Krytí potřeb převážně vlastními zdroji vede k vyšší finanční stabilitě a pružné reakci na finanční potřeby podniků. b) Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. c) Likvidností chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky.

24 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 24 SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 PŘÍKLAD 1: S využitím údajů v níže uvedených účetních výkazech proveďte finanční analýzu daného podniku se zaměřením na tyto oblasti hospodaření: 1. Vypočtěte a interpretujte hodnoty ukazatelů rentability, celkového kapitálu a vlastního kapitálu. 2. Proveďte analýzu zadluženosti, posuďte meziroční změny. 3. Proveďte analýzu aktivity hlavních položek aktiv (zásob, pohledávek, dlouhodobého hmotného majetku, stálých aktiv) a zjistěte, jak ovlivňují obrat celkových aktiv. 4. Na základě výpočtu příslušných ukazatelů (včetně čistého pracovního kapitálu) posuďte likviditu podniku, charakterizujte problémy a omezení jejich vypovídací schopnosti.

25 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 25 ROZVAHA (v tis.kč) Aktiva: Stálá aktiva: Pozemky Budovy, stroje, zařízení Dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva celkem: Oběžná aktiva: Zásoby Pohledávky Finanční majetek Oběžná aktiva celkem: AKTIVA CELKEM: Pasiva: Vlastní kapitál: Základní kapitál Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Vlastní kapitál celkem: Cizí kapitál: Dlouhodobý úvěr Krátkodobé závazky Cizí zdroje celkem: PASIVA CELKEM:

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Poměrové ukazatele klasifikace

Poměrové ukazatele klasifikace FUcAn - 6.přednáška Návaznost na minulé přednášky Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů d) analýza soustav ukazatelů

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více